EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0527

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/527 на Комисията от 1 април 2022 година за предоставяне на разрешение на Съюза за единичния биоцид „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ (текст от значение за ЕИП)

C/2022/1929

OB L 105, 4.4.2022, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/527/oj

4.4.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 105/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/527 НА КОМИСИЯТА

от 1 април 2022 година

за предоставяне на разрешение на Съюза за единичния биоцид „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 44, параграф 5, първата алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

На 11 декември 2018 г. дружеството Procter & Gamble Services Company NV подаде до Европейската агенция по химикали („Агенцията“) заявление в съответствие с член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 за разрешаване на единичен биоцид с наименование „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ от продуктов тип 2, съгласно описанието в приложение V към посочения регламент, като предостави писмено потвърждение, че компетентният орган на Белгия се е съгласил да оцени заявлението. Заявлението бе заведено в Регистъра за биоциди под номер на досието BC-ER045796-14.

(2)

„ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ съдържа активен хлор, освободен от натриев хипохлорит като активно вещество, включено в списъка на Съюза на одобрените активни вещества, посочен в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

На 25 ноември 2020 г. в съответствие с член 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 оценяващият компетентен орган изпрати на Агенцията доклад за оценката и заключенията от нея.

(4)

На 5 юли 2021 г. Агенцията представи пред Комисията становище (2), проекта за обобщение на характеристиките на биоцида „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ и окончателния доклад за оценката на единичния биоцид в съответствие с член 44, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(5)

В становището се стига до заключението, че „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ е „единичен биоцид“ по смисъла на член 3, параграф 1, буква с) от Регламент (ЕС) № 528/2012, че отговаря на условията за предоставяне на разрешение на Съюза по член 42, параграф 1 от същия регламент и — при спазване на указаното в проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите — отговаря на условията по член 19, параграф 1 от посочения регламент.

(6)

На 30 юли 2021 г. в съответствие с член 44, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012 Агенцията предаде на Комисията проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите на всички официални езици на Съюза.

(7)

Комисията е съгласна със становището на Агенцията и поради това счита за целесъобразно да се предостави разрешение на Съюза за „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

На дружеството Procter & Gamble Services Company NV се предоставя разрешение на Съюза с номер EU-0026814-0000 за предоставяне на пазара и употреба на единичния биоцид „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ в съответствие с обобщението на характеристиките на биоцида, посочено в приложението.

Разрешението на Съюза е валидно от 24 април 2022 г. до 31 март 2032 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 април 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  ECHA opinion of 16 June 2021 on the Union authorisation of the biocidal product „Ariel chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ (Становище на ECHA от 16 юни 2021 г. относно разрешението на Съюза за биоцида „Ariel chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“) (ECHA/BPC/282/2021) https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт

ARIEL Chlorine Professional System 5 Chlorine Bleach for white wash

Вид продукт 2 — Средства за дезинфекция и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните (Дезинфекциращи средства)

Номер на разрешението: EU-0026814-0000

Номер на актив R4BP: EU-0026814-0000

1.   АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1.   Търговско(и) наименование(я) на продукта

Търговско наименование

ARIEL Chlorine Professional System 5 Chlorine Bleach for white wash

1.2.   Притежател на разрешение

Име и адрес на притежателя на разрешението

Име

Procter & Gamble Services Company NV

Адрес

Temselaan 100, 1853 Brussels Белгия

Номер на разрешението

EU-0026814-0000

Номер на актив R4BP

EU-0026814-0000

Дата на издаване на разрешението

24 април 2022 г.

Дата на изтичане срока на валидност на разрешението

31 март 2032 г.

1.3.   Производител(и) на продукта

Име на производителя

Sutter Industries S.p.A

Адрес на производителя

Località Leigozze 1, Borghetto, 15060 Борбера Италия

Местонахождение на производствените обекти

Località Leigozze 1, Borghetto, 15060 Борбера Италия

1.4.   Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

Активно вещество

Активен хлор, освободен от натриев хипохлорит

Име на производителя

ALTAIR CHIMICA S.p.A.

Адрес на производителя

Via Moie Vecchie n.13, 56048 Салине ди Волтера (провинция Пиза) Италия

Местонахождение на производствените обекти

Via Moie Vecchie n.13, 56048 Салине ди Волтера (провинция Пиза) Италия

2.   СЪСТАВ И ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОДУКТА

2.1.   Качествена и количествена информация за състава на продукта

Общоприето име

IUPAC име

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Активен хлор, освободен от натриев хипохлорит

 

Активно вещество

 

 

9,05

Натриев хипохлорит

Натриев хипохлорит

Неактивно вещество

7681-52-9

231-668-3

9,5

2.2.   Тип на формулирането

SL - Разтворим концентрат

3.   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Категория на опасност

При контакт с киселини се отделя токсичен газ.

Може да бъде корозивно за металите.

Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

Не вдишвайте изпарения.

Да се измие ръцете старателно след употреба.

Да се избягва изпускане в околната среда.

Използвайте предпазни ръкавици.

Използвайте предпазни очила.

Използвайте предпазно облекло.

Незабавно се обадете в Център по токсикология или на лекар..

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:Изплакнете устата.НЕ предизвиквайте повръщане.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):Незабавно свалете цялото замърсено облекло.Облейте кожата с вода.

ПРИ ВДИШВАНЕ:Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди.

Съберете разлятото.

Да се съхранява под ключ.

Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните разпоредби.

Да се изхвърли съда в съответствие с местните разпоредби.

4.   РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И)

4.1.   Описание за използване

Таблица 1. Употреба # 1 – Дезинфекция на пране (машинно пране) във фазата на изплакване след пране

Продуктов тип

ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

-

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Научно наименование: няма данни

Общоприето наименование: Bacteria

Етап на развитие: Няма данни

Научно наименование: няма данни

Общоприето наименование: Yeasts

Етап на развитие: Няма данни

Област на употреба

На закрито

В професионални перални машини (като например перални машини в ресторанти, хотели, социални домове и нездравни заведения) чрез затворени автоматични програми за дозиране:

Дезинфекция на спално бельо след изпиране. Продуктът може да се използва само с професионално оборудване за автоматично дозиране на Procter & Gamble. Не се разрешава ръчно дозиране на продукта.

Метод(и) на прилагане

Метод: Затворена система

Подробно описание:

-

Степен и честота на приложение

Норма на приложение: 10,0 ml/l

Pазреждане:

Брой и време на кандидатстване:

Продуктът се добавя еднократно чрез автоматично дозиране за дезинфекция на чисто пране: след етапа на изпиране/почистване добавете Ariel S1 Actilift detergent (търговско наименование на Ariel System S1),като водата се източва/извлича. След етапа на пълнене с чиста вода, продуктът се добавя за основно измиване/първо изплакване.

Продуктът е ефективен за чисто пране, при използване на 10 мл/л, с време на контакт 15 минути и температура +40 °C (съотношение на теглото на тъканите към разтвора = 1:5; 4 кг баластов товар)

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

10 л – 20 л контейнер HDPE с излята дръжка и предпазно заключване/винтова капачка. Сертифициран като опасен товар съгласно класификацията на ООН.

4.1.1.   Специфични инструкции за употреба

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите насоки за употреба.

5.   ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА (1)

5.1.   Инструкции за употреба

Биоцидният продукт ARIEL Chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash e предназначен за употреба само по време на основното пране, след предпране, при използване на професионално оборудване за дозиране на Procter & Gamble Professional за дезинфекция на чисто пране:

Стъпка 1 – почистване с Ariel System S1 (може да се определи като предпране или пране) при температура 40 °C за 10 минути: Водата с почистващия препарат се източва, извлича и преди стъпка 2 машината отново се пълни с чиста вода.

Стъпка 2 – дезинфекция: това може да се определи като основно пране (ако първата стъпка е предпране) или първо изплакване (ако първата стъпка е основно пране). При използване на ARIEL Chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash втората стъпка трябва винаги се извършва при температура 40 °C за 15 мин. След тази стъпка следват 1 – 2 фази на изплакване и източване и накрая – източване чрез центрофугиране.

5.2.   Мерки за намаляване на риска

По време на боравенето с продукта и при поддръжка на машините (ремонт на повредена система за дозиране):

Носете устойчиви на химикали защитни ръкавици (EN374),

Носете предпазни средства за защита на очите (EN166),

Носете защитен гащеризон (да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

5.3.   Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ

:

Изплакнете устата незабавно. Дайте течност за пиене, ако лицето, изложено на въздействие, е в състояние да преглъща. НЕ предизвиквайте повръщане. Обадете се на 112/линейка за медицинска помощ.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА

:

Незабавно измийте обилно с вода. Свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба. Измийте със сапун и вода и продължете да изплаквате в продължение на 15 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ

:

Незабавно промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на поне 15 минути. Незабавно се обадете на 112/линейка за медицинска помощ.

ПРИ ВДИШВАНЕ

:

Изведете пострадалия на чист въздух и го поддържайте в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

5.4.   Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

За ограничаване:

Изгребете абсорбираното вещество в затварящи се контейнери. Не използвайте метални контейнери.

Методи за почистване:

Малки количества течност: попийте с негорим абсорбиращ материал и изгребете в контейнера за обезвреждане. Големи разливи: ограничете изпускането на веществото, изпомпайте го в подходящи контейнери. Не използвайте метални контейнери.

Изхвърляне:

Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин в съответствие с местните/регионалните/националните разпоредби.

Не изхвърляйте неизползвания продукт в почвата, във водни басейни, в тръби (мивка, тоалетни…) или в канализацията.

5.5.   Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Условия за съхранение

Да се съхранява в оригиналния контейнер.

несъвместими материали

Метали. киселини. Реагира с (някои) киселини: отделяне на (силно) токсични газове/пари (хлор). Може да бъде корозивно за металите.

Забранява се смесено съхранение.

Да се съхранява само в оригиналния контейнер на хладно и добре проветриво място, далеч от (силни) киселини.

Място за съхранение

Да се съхранява на хладно място. Да се съхранява на сухо място,

Да не се съхранява при температури над 30 °C,

Да се предпазва от замръзване,

Да се пази от пряка слънчева светлина,

Срок на годност: 12 месеца.

6.   ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


(1)  Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба.


Top