EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0202

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/202 на Комисията от 14 февруари 2022 година за поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни (текст от значение за ЕИП)

C/2022/709

OB L 33, 15.2.2022, p. 41–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/202/oj

15.2.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 33/41


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/202 НА КОМИСИЯТА

от 14 февруари 2022 година

за поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (1), и по-специално член 8 от него,

след консултация с Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 8 от Регламент (ЕС) 2015/2283 до 1 януари 2018 г. Комисията трябваше да изготви списъка на Съюза на новите храни, които са разрешени или за които е получено уведомление по силата на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (2).

(2)

Списъкът на Съюза на новите храни, които са разрешени или за които е получено уведомление по силата на Регламент (ЕО) № 258/97, бе изготвен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията (3).

(3)

Комисията установи, че приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 съдържа грешки. За да се гарантира яснота и правна сигурност за стопанските субекти в областта на храните и за компетентните органи на държавите членки и по този начин се осигури правилното прилагане и ползване на списъка на Съюза на новите храни, е необходимо тези грешки за бъдат поправени.

(4)

Новата храна „билка Cistus incanus L. Pandalis“ бе разрешена от чешкия компетентен орган в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 258/97 при определени условия на употреба. В спецификациите на тази нова храна погрешно е пропуснато, че новата храна се състои от изсушени и нарязани надземни части (млади клонки с дървесинните им части) от Cistus incanus L. Pandalis Освен това в спецификациите погрешно е добавена подробна информация за състава на новата храна, която заявителят е предоставил като допълнителна информация и която не е била включена в становището на чешкия компетентен орган и не е необходима за оценката на безопасността или за характеризирането на продукта. Поради това тази информация следва да бъде заличена. Поради това спецификациите за „билка Cistus incanus L. Pandalis“ в таблица 2 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 следва да бъдат съответно поправени.

(5)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1318 на Комисията (4) се поправя списъкът на Съюза на разрешените нови храни, за да се включи новата храна „калциев L-метилфолат“, която, въпреки че е разрешена в съответствие с Регламент (ЕО) № 258/97 при определени условия на употреба от ирландския компетентен орган през януари 2008 г., по погрешка не е била включена в списъка на Съюза при съставянето на първоначалния списък. В условията за употреба на „калциев L-метилфолат“ в хранителни добавки по смисъла на определението в Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5), които бяха включени в списъка на Съюза, по погрешка от целевите групи потребители са изключени кърмачетата и малките деца, докато първоначалното разрешение разрешава тази употреба. Поради това е необходима поправка във вписването за „калциев L-метилфолат“ в таблица 1 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470.

(6)

Посочените в спецификацията гранични стойности за живак (≤ 1,0 mg/kg) и платина (≤ 2 mg/kg) за „калциев L-метилфолат“, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1318, се отнасят до граничните стойности в спецификациите на тази нова храна, разрешена като източник на фолат в храни за кърмачета, преходни храни, преработени храни на зърнена основа и детски храни с Делегиран регламент (ЕС) 2021/571 на Комисията (6). Посочените в спецификацията гранични стойности от ≤ 1,5 mg/kg за живак и ≤ 10 mg/kg за платина обаче също са първоначално разрешени от ирландския компетентен орган през 2008 г. въз основа на положително становище относно безопасността на новата храна на Европейския орган за безопасност на храните (7). Поради това е необходимо таблица 2 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 да бъде съответно поправена.

(7)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470, съдържащ списъка на Съюза на новите храни, следва да бъде съответно поправен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се поправя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 14 февруари 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки (ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията от 20 декември 2017 г. за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (ОВ L 351, 30.12.2017 г., стр. 72).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1318 на Комисията от 9 август 2021 г. за поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни, Решение 2008/968/ЕО за разрешаване пускането на пазара на масло от Mortierella alpina с богато съдържание на арахидонова киселина като нова хранителна съставка и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/484 за разрешаване на пускането на пазара на лакто-N-тетраоза като нова храна (ОВ L 286, 10.8.2021 г., стр. 5).

(5)  Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 10 юни 2002 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки по отношение на добавките към храни (ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) 2021/571 на Комисията от 20 януари 2021 г. за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на веществата, които могат да бъдат добавяни в храни за кърмачета и преходни храни, детски храни и преработени храни на зърнена основа (ОВ L 120, 8.4.2021 г., стр. 1).

(7)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) (2004) 135, стр. 1—20.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се поправя, както следва:

1)

вписването за „Калциев L-метилфолат“ се заменя със следното:

а)

в таблица 1 (Разрешени нови храни)

Разрешена нова храна

Условия, при които новата храна може да се употребява

Допълнителни специфични изисквания за етикетиране

Други изисквания

Калциев L-метилфолат

Посочена категория храни

Максимални нива (изразено като фолиева киселина)

Означението на новата храна при етикетиране на хранителните продукти, в които се съдържа, е „калциев L-метилфолат“.“

 

Храни за специални медицински цели и заместител на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло по смисъла на определенията в Регламент (ЕС) № 609/2013

В съответствие с Регламент (ЕС) № 609/2013

Храни за кърмачета и преходни храни по смисъла на определенията в Регламент (ЕС) № 609/2013

В съответствие с Регламент (ЕС) № 609/2013

Преработени храни на зърнена основа и детски храни за кърмачета и малки деца по смисъла на определенията в Регламент (ЕС) № 609/2013

В съответствие с Регламент (ЕС) № 609/2013

Хранителни добавки съгласно определението в Директива 2002/46/ЕО

В съответствие с Директива 2002/46/ЕО

Храни, обогатени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1925/2006

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1925/2006

и

б)

в таблица 2 (Спецификации):

Разрешена нова храна

Спецификации

Калциев L-метилфолат

Описание:

Новата храна е получена чрез химичен синтез от фолиева киселина.

Тя представлява бял до леко жълтеникав кристален прах почти без мирис, умерено разтворим във вода и много слабо разтворим или неразтворим в повечето органични разтворители.

Определение:

Химична формула: C20H23CaN7O6

Системно наименование: N-{4-[[((6S)-2-амино-1,4,5,6,7,8-хексахидро-5-метил-4-оксо-6-птеридинил)метил]амино]бензоил}-L-глутамова киселина, калциева сол.

CAS номера: 129025-21-4 (калциева сол с неопределено съотношение на L-5-MTHF/Ca2+) и 151533-22-1 (калциева сол с определеното съотношение 1:1 на L-5-MTHF/Ca2+).

Молекулна маса: 497,5 Da

Синоними: L-метилфолат, калций; L-5-метилтетрахидрофолиева киселина, калциева сол [(L-5-MTHF-Ca)]; (6S)-5-метилтетрахидрофолиева киселина, калциева сол [(6S)-5-MTHF-Ca]; (6S)-5-метил-5,6,7,8-тетрахидроптероил-L-глутамова киселина, калциева сол и L-5-метил-тетрахидрофолиева киселина (L-5-MTHF) без посочения катион.

Структурна формула:

Image 1

Характеристики

Чистота: > 95 % (сухо вещество)

Вода: ≤ 17,0 %

Калций (на безводна основа и без разтворител): 7,0—8,5 %

Калциев D-метилфолат (6R, изомер αЅ): ≤ 1,0 %

Други фолати и свързани с тях вещества: ≤ 2,5 %

Етанол: ≤ 0,5 %

Замърсители

Кърмачета и малки деца

Населението като цяло, с изключение на кърмачета и малки деца

Олово: ≤ 1 mg/kg

Олово: ≤ 1 mg/kg

Бор: ≤ 10 mg/kg

Бор: ≤ 10 mg/kg

Кадмий ≤ 0,5 mg/kg

Кадмий ≤ 0,5 mg/kg

Живак ≤ 1,0 mg/kg

Живак ≤ 1,5 mg/kg

Арсен ≤ 1,5 mg/kg

Арсен ≤ 1,5 mg/kg

Платина ≤ 2 mg/kg

Платина ≤ 10 mg/kg

Микробиологични критерии:

Общ брой на жизнеспособните аеробни микроорганизми: ≤ 1 000 CFU/g

Общ брой на дрождите и плесените: ≤ 100 CFU/g

CFU: образуващи колония единици.“

2)

вписването за „Билка Cistus incanus L. Pandalis“ в таблица 2 (Спецификации) се заменя със следното:

Разрешена нова храна

Спецификации

Билка Cistus incanus L. Pandalis

Описание:

Билка Cistus incanus L. Pandalis; вид, който принадлежи към семейство Cistaceae и е местен за региона на Средиземноморието, Халкидическия полуостров.

Новата храна се състои от изсушени и нарязани надземни части (млади клонки с дървесинните им части) от Cistus incanus L. Pandalis“


Top