EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0110

Регламент (ЕС) 2022/110 на Съвета oт 27 януари 2022 година за определяне за 2022 година на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Средиземно море и Черно море

ST/15090/2021/INIT

OJ L 21, 31.1.2022, p. 165–186 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/110/oj

31.1.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 21/165


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/110 НА СЪВЕТА

oт 27 януари 2022 година

за определяне за 2022 година на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Средиземно море и Черно море

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1) се изисква при приемането на мерки за опазване да се вземат предвид наличните научни, технически и икономически становища, включително, когато е приложимо, докладите, изготвени от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР), както и становищата, предоставени от консултативните съвети, създадени за съответните географски зони или области на компетентност, и съвместните препоръки, отправени от държавите членки.

(2)

Задължение на Съвета е да приема мерки за определянето и разпределянето на възможностите за риболов, включително, когато е целесъобразно, на някои функционално свързани с това условия. Съгласно член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 възможностите за риболов следва да бъдат разпределяни на държавите членки по такъв начин, че да осигуряват относителна стабилност на риболовните дейности на всяка държава членка за всеки рибен запас или вид риболов.

(3)

В член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се предвижда, че целта на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) е равнището на експлоатация, позволяващо максимален устойчив улов (МУУ), да се постигне до 2015 г., доколкото е възможно, като за всички запаси то трябва да бъде постигнато най-късно до 2020 г. чрез постепенно постъпателно нарастване.

(4)

Поради това общият допустим улов (ОДУ) следва да се определя в съответствие с Регламент (ЕС) № 1380/2013 въз основа на наличните научни становища, като се отчитат биологичните и социално-икономическите аспекти и същевременно се гарантира справедливо третиране на различните сектори на рибарството, а също така като се вземат предвид становищата, изразени по време на консултациите със заинтересованите страни.

(5)

Съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 възможностите за риболов на запасите, обхванати от специални многогодишни планове, трябва да се определят в съответствие с правилата, предвидени в тези планове.

(6)

Многогодишният план за риболова на запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море (наричан по-нататък „планът“) бе установен с Регламент (ЕС) 2019/1022 на Европейския парламент и на Съвета (2) и влезе в сила на 16 юли 2019 г. Целта на този план е да се гарантира, че при експлоатацията на живите морски биологични ресурси популациите на подлежащите на улов видове се възстановяват и поддържат на равнище, което е над равнищата, на които може да се постигне МУУ.

(7)

Съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/1022 възможностите за риболов на запасите, посочени в член 1 от същия регламент, следва да бъдат определени така, че смъртността от риболов на равнището на максималния устойчив улов да се постигне постепенно и поетапно до 2020 г., доколкото е възможно, и най-късно до 1 януари 2025 г. Възможностите за риболов следва да бъдат изразени като максимално допустимо риболовно усилие за траулерите и за корабите с парагади, определено в съответствие с режима на риболовното усилие, установен в член 7 от Регламент (ЕС) 2019/1022, и като максимални ограничения на улова за синьо-червена скарида (Aristeus antennatus) и за гигантска червена скарида (Aristaeomorpha foliacea), определени в съответствие с научните становища.

(8)

НТИКР изрази становище, че за постигането на целевите стойности на МУУ за рибните запаси в западната част на Средиземно море са необходими допълнителни неотложни действия и значително намаляване на смъртността от риболов при траулерите. Поради това, за 2022 г. максимално допустимото риболовно усилие за траулерите, определено в съответствие с член 7, параграф 3, буква б) от плана, следва да бъде намалено с 6 % спрямо равнището за 2015—2017 г., като това намаление следва да се приспадне от максимално допустимото риболовно усилие, определено за 2021 г. с Регламент (ЕС) 2021/90 на Съвета (3), и от допълнителното намаление на усилието, предвидено на равнището на италианските власти.

(9)

НТИКР изрази становище, че за постигането на целевите стойности на МУУ за рибните запаси в западната част на Средиземно море са необходими допълнителни неотложни действия, по-специално за управление на смъртността от риболов при корабите с дънни парагади. За 2022 г. е необходимо да се установи максимално допустимото риболовно усилие за корабите с парагади в съответствие с член 7, параграф 5 от плана, въз основа на риболовното усилие, изразено като брой риболовни дни между 1 януари 2015 г. и 31 декември 2017 г. Това максимално допустимо риболовно усилие за корабите с парагади следва да не предопределя максимално допустимото риболовно усилие, което ще бъде установено за 2023 г.

(10)

През 2020 г. НТИКР изрази становище, че смъртността от риболов на синьо-червената скарида в географски подзони 1, 5, 6 и 7 и в географски подзони 8, 9, 10 и 11 ще трябва да намалее значително, за да бъде постигнат МУУ най-късно до 2025 г. Научният консултативен комитет по рибарство към Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) даде същото становище и за смъртността от риболов на синьо-червената скарида в географска подзона 2. Освен това според оценката на НТИКР биомасата на синьо-червената скарида намалява. През 2021 г. НТИКР изрази становище, че смъртността от риболов на този вид не се е променила и поради това са необходими допълнителни мерки за управление. Предвид научните становища и непромененото положение на запаса е целесъобразно, в съответствие с член 7, параграф 3, буква б) от плана, режимът на риболовното усилие да бъде допълнен с максимални ограничения на улова и да бъде установено специално максимално ограничение на улова за синьо-червената скарида в географски подзони 1, 2, 5, 6 и 7 и максимално ограничение на улова за синьо-червената скарида в географски подзони 8, 9, 10 и 11.

(11)

През 2020 г. НТИКР изрази становище, че биомасата на гигантската червена скарида в географски подзони 8, 9, 10 и 11 намалява. През 2021 г. НТИКР изрази становище, че смъртността от риболов на този вид не се е променила и биомасата продължава да намалява. Предвид научните становища и непромененото положение на запаса е целесъобразно, в съответствие с член 7, параграф 3, буква б) от плана, режимът на риболовното усилие да бъде допълнен с максимални ограничения на улова и да бъде установено специално максимално ограничение на улова за гигантската червена скарида в географски подзони 8, 9, 10 и 11.

(12)

На 42-рото си годишно заседание през 2018 г. GFCM прие Препоръка GFCM/42/2018/1 за определяне на мерки за управление по отношение на европейската змиорка (Anguilla anguilla) в Средиземно море (географски подзони 1—27 на GFCM). Тези мерки предвиждат ограничения на улова или на риболовното усилие и годишен период на забрана за риболов от три последователни месеца, който да бъде определен от всяка отделна държава членка в съответствие с целите за опазване, предвидени в Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета (4), националния план или националните планове за управление за европейската змиорка и времевите модели на миграция на европейската змиорка в държавата членка. Когато преди влизането в сила на посочената препоръка са били въведени национални планове за управление, водещи до намаляване на усилието или улова с поне 30 %, вече установените и прилагани ограничения на улова или риболовното усилие не следва да бъдат превишавани. В съответствие с посочената препоръка забраната за риболов следва да се прилага за всички морски води на Средиземно море и за бракичните води, като устията, крайбрежните лагуни и преходните води. Периодът на забрана за риболов е функционално свързан с възможностите за риболов, тъй като без него равнището на улова или риболовното усилие ще следва да бъдат намалени, за да се осигури възстановяването на запаса. Тези мерки следва да се въведат в правото на Съюза.

(13)

На 44-тото си годишно заседание през 2021 г. GFCM прие Препоръка GFCM/44/2021/20 относно многогодишен план за управление за устойчива експлоатация на запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море (географски подзони 17 и 18 на GFCM), с която беше въведено максимално равнище на улова и съответна пределна граница за капацитета на риболовния флот за корабите с мрежи гъргър и пелагичните траулери, извършващи целеви риболов на дребни пелагични видове. Тези мерки следва да се въведат в правото на Съюза.

(14)

На 44-тото си годишно заседание през 2021 г. GFCM прие Препоръка GFCM/44/2021/6 относно многогодишен план за управление на устойчивия улов с тралове на гигантска червена скарида и на синьо-червена скарида в Левантийско море и за изменение на Препоръка GFCM/42/2018/3 (географски подзони 24, 25, 26 и 27 на GFCM), с която беше въведено замразяване на риболовното усилие, изразено в максимален брой на риболовните кораби. Посочената препоръка удължи срока на действащите мерки с една година. Тези мерки следва да се въведат в правото на Съюза.

(15)

На 44-тото си годишно заседание през 2021 г. GFCM прие Препоръка GFCM/44/2021/8 относно многогодишен план за управление на устойчивия улов с тралове на гигантска червена скарида и на синьо-червена скарида в Йонийско море и за изменение на Препоръка GFCM/42/2018/4 (географски подзони 19, 20 и 21 на GFCM), с която беше въведено замразяване на риболовното усилие, изразено в максимален брой на риболовните кораби. Посочената препоръка удължи срока на действащите мерки с една година. Тези мерки следва да се въведат в правото на Съюза.

(16)

На 44-тото си годишно заседание през 2021 г. GFCM прие Препоръка GFCM/44/2021/7 относно мерки за управление на устойчивия улов с тралове на гигантска червена скарида и на синьо-червена скарида в Сицилийския пролив и за изменение на Препоръка GFCM/43/2019/6 (географски подзони 12, 13, 14, 15 и 16 на GFCM), с която беше въведено замразяване на риболовното усилие, изразено в максимален брой на риболовните кораби. Посочената препоръка удължи срока на действащите мерки с една година. Тези мерки следва да се въведат в правото на Съюза.

(17)

На 43-тото си годишно заседание през 2019 г. GFCM прие Препоръка GFCM/43/2019/5 относно многогодишен план за управление за устойчив риболов на дънни видове в Адриатическо море (географски подзони 17 и 18 на GFCM), с която беше въведен режим на риболовното усилие и съответна пределна граница за капацитета на риболовния флот за някои запаси от дънни видове. Тези мерки следва да се въведат в правото на Съюза.

(18)

На 44-тото си годишно заседание през 2021 г. GFCM прие Препоръка GFCM/44/2021/1 относно установяването на режим за риболовното усилие за ключови дънни видове в Адриатическо море (географски подзони 17 и 18 на GFCM), с която беше въведен максимално допустим брой риболовни дни, по видове тралове и сегменти на флота, за някои запаси от дънни видове. Тези мерки следва да се въведат в правото на Съюза.

(19)

Предвид особеностите на словенския флот и неговото незначително въздействие върху запасите от дребни пелагични видове и дънни видове, е целесъобразно да се запазят съществуващите риболовни модели и на словенския флот да се гарантира достъпът до минимално количество дребни пелагични видове, както и минимална квота за риболовно усилие за дънни видове.

(20)

На 43-тото си годишно заседание през 2019 г. GFCM прие освен това Препоръка GFCM/43/2019/4 относно план за управление за устойчивата експлоатация на червените корали (Corallium rubrum) в Средиземно море (географски подзони 1—27 на GFCM), с която бяха въведени замразяване на риболовното усилие, изразено в максимален брой на разрешенията за риболов, както и ограничения върху събирането на червени корали. Тези мерки следва да се въведат в правото на Съюза.

(21)

На 44-тото си годишно заседание през 2021 г. GFCM прие Препоръка GFCM/44/2021/4 относно план за управление за устойчивата експлоатация на червенопер пагел в Алборанско море и за изменение на Препоръка GFCM/43/2019/2 (географски подзони 1, 2 и 3 на GFCM), с която беше въведено ограничение на улова и на риболовното усилие въз основа на средното равнище, разрешено и прилагано в периода 2010—2015 г. Посочената препоръка удължи срока на действащите мерки с една година. Тези мерки следва да се въведат в правото на Съюза.

(22)

На 44-тото си годишно заседание през 2021 г. GFCM прие Препоръка GFCM/44/2021/11 относно мерките за управление във връзка с използването на закотвени устройства за привличане на рибата при улова на голяма корифена в Средиземно море и за изменение на Препоръка GFCM/43/2019/1 (географски подзони 1—27 на GFCM), с която беше въведено замразяване на риболовното усилие, изразено в максимален брой на риболовните кораби, които извършват целеви улов на голяма корифена. Посочената препоръка удължи срока на действащите мерки с една година. Тези мерки следва да се въведат в правото на Съюза.

(23)

На 43-тото си годишно заседание през 2019 г. GFCM прие Препоръка GFCM/43/2019/3 за изменение на Препоръка GFCM/41/2017/4 относно многогодишен план за управление на риболова на калкан в Черно море (географска подзона 29 на GFCM). С посочената препоръка бяха въведени актуализиран регионален общ допустим улов (ОДУ) и схема за разпределение на квотите за калкан, както и други мерки за опазване, по-специално двумесечен период на забрана за риболов и ограничение на риболовните дни до 180 на година. Тези допълнителни мерки са функционално свързани с възможностите за риболов, тъй като без тези мерки равнището на ОДУ за калкан следва да бъде намалено, за да се гарантира възстановяването на запасите от калкан. Тези мерки следва да се въведат в правото на Съюза.

(24)

В съответствие с предоставеното от GFCM научно становище е необходимо да се запази сегашното равнище на смъртност от риболов, за да се гарантира устойчивостта на запаса от цаца в Черно море. Поради това е целесъобразно да се продължи определянето на автономна квота за посочения запас.

(25)

Възможностите за риболов следва да бъдат определени въз основа на наличните научни становища, като бъдат отчетени биологичните и социално-икономическите фактори, и като същевременно се гарантира справедливо третиране на различните сектори на риболова, както и въз основа на мненията, изразени при консултациите със заинтересованите страни.

(26)

При използването на определените в настоящия регламент възможности за риболов, предоставени на риболовните кораби на Съюза, се прилага Регламент (ЕО) № 1224/2009 (5) на Съвета, и по-специално членове 33 и 34 от него, които се отнасят до записването на улова и риболовното усилие и съобщаването на данни относно изчерпването на възможностите за риболов. Във връзка с това е необходимо да се определят кодовете, които да бъдат използвани от държавите членки при изпращането до Комисията на данни относно разтоварването на запасите, обхванати от настоящия регламент.

(27)

При използването на определените в настоящия регламент възможности за риболов, предоставени на риболовните кораби на Съюза, се прилага Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета (6), с който се изпълняват определени разпоредби за риболова в зоната на Споразумението за GFCM.

(28)

С Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета (7) бяха въведени допълнителни условия за годишното управление на ОДУ, включително — съгласно членове 3 и 4 от посочения регламент — разпоредби за гъвкавост по отношение на предпазния и аналитичния ОДУ. Съгласно член 2 от посочения регламент при определяне на равнищата на ОДУ Съветът решава за кои запаси няма да се прилага член 3 или член 4 от същия регламент, като решението се взема по-специално въз основа на биологичното състояние на запасите. Впоследствие механизмът за гъвкавост по отношение на квотите в две последователни години беше въведен с член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за всички запаси, за които се прилага задължението за разтоварване. Поради това, с цел да се избегне прекомерната гъвкавост, която би накърнила принципа на разумната и отговорна експлоатация на морските биологични ресурси, би възпрепятствала постигането на целите на ОПОР и би влошила биологичното състояние на запасите, следва да се предвиди членове 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 да се прилагат към аналитичните ОДУ само когато не се използва гъвкавостта по отношение на квотите в две последователни години, предвидена в член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(29)

С цел да се избегне прекъсването на риболовните дейности и да се осигури поминъкът на рибарите от Съюза настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2022 г. Поради съображения за спешност настоящият регламент следва да влезе в сила веднага след публикуването му.

(30)

Възможностите за риболов следва да се използват при пълно спазване на правото на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят за 2022 година възможностите за риболов в Средиземно море и Черно море за някои рибни запаси и групи рибни запаси.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага по отношение на риболовните кораби на Съюза, използвани при риболова на следните рибни запаси:

а)

европейска змиорка (Anguilla anguilla), червени корали (Corallium rubrum) и голяма корифена (Coryphaena hippurus) в Средиземно море съгласно определението в член 4, буква б);

б)

синьо-червена скарида (Aristeus antennatus), океанска розова скарида (Parapenaeus longirostris), гигантска червена скарида (Aristaeomorpha foliacea), мерлуза (Merluccius merluccius), норвежки омар (Nephrops norvegicus) и барбуня (Mullus barbatus) в западната част на Средиземно море съгласно определението в член 4, буква в);

в)

хамсия (Engraulis encrasicolus) и средиземноморска сардина (Sardina pilchardus) в Адриатическо море съгласно определението в член 4, буква г);

г)

мерлуза (Merluccius merluccius), норвежки омар (Nephrops norvegicus), обикновен морски език (Solea solea), океанска розова скарида (Parapenaeus longirostris) и барбуня (Mullus barbatus) в Адриатическо море съгласно определението в член 4, буква г);

д)

гигантска червена скарида (Aristaeomorpha foliacea) и синьо-червена скарида (Aristeus antennatus) в Сицилийския пролив съгласно определението в член 4, буква д), в Йонийско море съгласно определението в член 4, буква е) и в Левантийско море съгласно определението в член 4, буква ж);

е)

червенопер пагел (Pagellus bogaraveo) в Алборанско море съгласно определението в член 4, буква з);

ж)

цаца (Sprattus sprattus) и калкан (Scophthalmus maximus) в Черно море съгласно определението в член 4, буква и).

2.   Настоящият регламент се прилага и по отношение на любителския риболов, когато той е изрично посочен в съответните разпоредби.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, формулирани в член 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Освен това се прилагат и следните определения:

а)

„международни води“ означава водите извън суверенитета или юрисдикцията на която и да е държава;

б)

„любителски риболов“ означава риболовни дейности с нетърговска цел, използващи живи морски ресурси за отмора, туризъм или спорт;

в)

„общ допустим улов“ (ОДУ) означава:

i)

при видовете риболов, спрямо които се прилага изключението от задължението за разтоварване по член 15, параграфи 4—7 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 — количеството риба от всеки запас, което може да се разтоварва всяка година;

ii)

при всички други видове риболов — количеството риба от всеки запас, което може да се улови в рамките на една година;

г)

„квота“ означава дял от ОДУ, разпределен на Съюза или на държава членка;

д)

„автономна квота на Съюза“ означава ограничение на улова, разпределено автономно на риболовните кораби на Съюза при липсата на договорен ОДУ;

е)

„аналитична квота“ означава автономна квота на Съюза, за която е налице аналитична оценка;

ж)

„аналитична оценка“ означава количествена оценка на тенденциите за даден запас въз основа на данни за биологичните характеристики и експлоатацията на запаса, за които в резултата на научен преглед е установено, че са с достатъчно добро качество за осигуряване на научно становище относно възможностите за бъдещ улов;

з)

„устройство за привличане на рибата“ (УПР) означава всяко закотвено съоръжение, плаващо върху морската повърхност с цел привличане на риба.

Член 4

Риболовни зони

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения на зони:

а)

„географски подзони на GFCM“ означава зоните съгласно определението в приложение I към Регламент (ЕС) № 1343/2011;

б)

„Средиземно море“ означава водите в географските подзони 1—27 на GFCM, определени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1343/2011;

в)

„западната част на Средиземно море“ означава водите в географските подзони 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на GFCM, определени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1343/2011;

г)

„Адриатическо море“ означава водите в географските подзони 17 и 18 на GFCM, определени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1343/2011;

д)

„Сицилийски пролив“ означава водите в географските подзони 12, 13, 14, 15 и 16 на GFCM, определени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1343/2011;

е)

„Йонийско море“ означава водите в географските подзони 19, 20 и 21 на GFCM, определени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1343/2011;

ж)

„Левантийско море“ означава водите в географските подзони 24, 25, 26 и 27 на GFCM, определени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1343/2011;

з)

„Алборанско море“ означава водите в географските подзони 1—3 на GFCM, определени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1343/2011;

и)

„Черно море“ означава водите в географската подзона 29 на GFCM, определена в приложение I към Регламент (ЕС) № 1343/2011.

ДЯЛ II

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ

ГЛАВА I

Средиземно море

Член 5

Европейска змиорка

1.   Настоящият член се прилага за всички дейности на риболовни кораби на Съюза, както и за другите риболовни дейности на Съюза за улов на европейска змиорка (Anguilla anguilla), по-точно целеви, случаен и любителски риболов, във всички морски води на Средиземно море, включително сладководните басейни и преходните бракични води, като например лагуните и устията.

2.   На риболовните кораби на Съюза се забранява риболовът на европейска змиорка във водите на Съюза и международните води на Средиземно море за период от три последователни месеца, който се определя от всяка държава членка. Периодът на забрана за риболов е съобразен с целите за опазване, определени в Регламент (ЕО) № 1100/2007, с действащите национални планове за управление и с времевите модели на миграция на европейската змиорка в съответните държави членки. Държавите членки съобщават на Комисията определения от тях период най-късно един месец преди влизането в сила на забраната и във всички случаи не по-късно от 31 януари 2022 г.

3.   Държавите членки не превишават максималното равнище на улов или риболовно усилие за европейска змиорка, установено и прилагано посредством техните национални планове за управление, приети в съответствие с членове 2 и 4 от Регламент (ЕО) № 1100/2007.

Член 6

Червени корали

1.   Настоящият член се прилага за всички дейности на риболовни кораби на Съюза, както и за другите риболовни дейности на Съюза за събиране на червени корали (Corallium rubrum), по-точно целеви и любителски риболов в Средиземно море.

2.   При целевия риболов максималният брой на разрешенията за риболов и максималните количества червени корали, събирани от риболовни кораби на Съюза и чрез други риболовни дейности на Съюза, не могат да надхвърлят равнищата, определени в приложение I.

3.   На риболовните кораби на Съюза, които попадат в обхвата на параграф 2, се забранява да извършват трансбордиране на червени корали в морето.

4.   По отношение на любителския риболов държавите членки приемат необходимите мерки за забрана на улова, задържането на борда, трансбордирането и разтоварването на червени корали.

Член 7

Голяма корифена

1.   Настоящият член се прилага за всички търговски дейности на риболовни кораби на Съюза, както и за другите риболовни дейности на Съюза, при които се използват устройства за привличане на рибата за улов на голяма корифена (Coryphaena hippurus) в международните води на Средиземно море.

2.   Максималният брой на корабите, на които се разрешава риболов на голяма корифена, е определен в приложение II.

ГЛАВА II

Западна част на Средиземно море

Член 8

Запаси от дънни видове

1.   Настоящият член се прилага за всички дейности на риболовни кораби на Съюза, както и за другите риболовни дейности на Съюза за улов на дънните видове, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/1022, в западната част на Средиземно море.

2.   Максимално допустимото риболовно усилие за траулерите и за корабите с парагади е определено в приложение III към настоящия регламент. Държавите членки управляват максимално допустимото риболовно усилие в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) 2019/1022.

3.   Разпределението между държавите членки на максималните ограничения на улова за риболовни кораби на Съюза във водите на Съюза в западната част на Средиземно море е определено в приложение III.

4.   Специални разпоредби относно разпределянето на възможностите за риболов:

а)

Установеното с настоящия регламент разпределяне на възможностите за риболов между държавите членки се извършва в съответствие с критериите, определени в член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

б)

Установеното с настоящия регламент разпределяне на възможностите за риболов между държавите членки се извършва, без да се засягат:

размените, извършвани съгласно член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

приспаданията и преразпределенията, извършвани съгласно член 37 от Регламент (ЕО) № 1224/2009;

допълнителните разтоварвания на сушата, разрешени съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 или съгласно член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

количествата, удържани съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 или прехвърляни съгласно член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

приспаданията, извършвани съгласно членове 105, 106 и 107 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Член 9

Предаване на данни

Държавите членки записват и предават на Комисията данните за риболовното усилие в съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) 2019/1022.

Когато държавите членки изпращат на Комисията данни за риболовното усилие съгласно настоящия член, те използват кодовете на групите за целите на риболовното усилие, посочени в приложение III.

ГЛАВА III

Адриатическо море

Член 10

Запаси от дребни пелагични видове

1.   Настоящият член се прилага за всички дейности на риболовни кораби на Съюза, както и за другите риболовни дейности на Съюза за улов на средиземноморска сардина (Sardina pilchardus) и хамсия (Engraulis encrasicolus) в Адриатическо море.

2.   Максималното равнище на улова не може да надхвърля равнищата, определени в приложение IV.

3.   Пределната граница за капацитета на риболовния флот, изразен в kW, брутен тонаж и брой, на риболовните кораби на Съюза, на които е разрешен риболов на запаси от дребни пелагични видове, е определена в приложение IV.

Член 11

Запаси от дънни видове

1.   Настоящият член се прилага за всички дейности на риболовни кораби на Съюза, както и за другите риболовни дейности на Съюза за улов на мерлуза (Merluccius merluccius), норвежки омар (Nephrops norvegicus), обикновен морски език (Solea solea), океанска розова скарида (Parapenaeus longirostris) и барбуня (Mullus barbatus) в Адриатическо море.

2.   Максимално допустимото риболовно усилие и пределната граница за капацитета на риболовния флот за запасите от дънни видове в обхвата на настоящия член са определени в приложение IV.

3.   Всяка държава членка може да промени разпределеното ѝ риболовно усилие, определено в приложение IV, като прехвърли риболовни дни между групите за целите на риболовното усилие за една и съща географска зона и/или уред, при условие че прилага национален преобразуващ коефициент, обоснован от най-добрите налични научни становища.

4.   Държавите членки управляват максимално допустимото риболовно усилие в съответствие с членове 26—35 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Член 12

Предаване на данни

Когато съгласно членове 33 и 34 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 държавите членки изпращат на Комисията данни относно разтоварването на уловените количества запаси, те използват кодовете на запасите, посочени в приложение IV.

ГЛАВА IV

Йонийско море, Левантийско море и Сицилийски пролив

Член 13

1.   Настоящият член се прилага за всички дейности на риболовни кораби на Съюза, както и за другите риболовни дейности на Съюза за улов на гигантска червена скарида (Aristaeomorpha foliacea) и синьо-червена скарида (Aristeus antennatus) в Йонийско море, Левантийско море и Сицилийския пролив.

2.   Максималният брой на дънните траулери, на които е разрешен риболов на дънни видове е определен в приложение V.

ГЛАВА V

Алборанско море

Член 14

1.   Настоящият член се прилага за търговския риболов с парагади и ръчни въдици, извършван от риболовни кораби на Съюза, за улов на червенопер пагел (Pagellus bogaraveo) в Алборанско море.

2.   Максималното равнище на улова не може да надхвърля равнищата, определени в приложение VI.

ГЛАВА VI

Черно море

Член 15

Разпределяне на възможностите за риболов на цаца

1.   Настоящият член се прилага за всички дейности на риболовни кораби на Съюза, както и за другите риболовни дейности на Съюза за улов на цаца (Sprattus sprattus) в Черно море.

2.   Автономната квота на Съюза за цаца, нейното разпределяне между държавите членки, както и — когато е целесъобразно — функционално свързаните с това условия, са определени в приложение VII.

Член 16

Разпределяне на възможностите за риболов на калкан

1.   Настоящият член се прилага за всички дейности на риболовни кораби на Съюза, както и за другите риболовни дейности на Съюза за улов на калкан (Scophthalmus maximus) в Черно море.

2.   ОДУ за калкан, който е приложим във водите на Съюза в Черно море, и неговото разпределяне между държавите членки, както и — когато е целесъобразно — функционално свързаните с това условия, са определени в приложение VII.

Член 17

Управление на риболовното усилие за калкан

Риболовните кораби на Съюза — независимо от тяхната обща дължина — на които е разрешен риболов на калкан в обхвата на член 16, не могат да извършват риболов повече от 180 риболовни дни годишно.

Член 18

Период на забрана за риболов на калкан

От 15 април до 15 юни на риболовните кораби на Съюза се забранява да извършват каквато и да е риболовна дейност, включително трансбордиране, задържане на борда, разтоварване и първа продажба, по отношение на калкан във водите на Съюза в Черно море.

Член 19

Специални разпоредби относно разпределянето на възможностите за риболов в Черно море

1.   Разпределянето на възможностите за риболов между държавите членки, посочено в членове 15 и 16 от настоящия регламент, не засяга:

а)

размените, извършвани съгласно член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

б)

приспаданията и преразпределенията, извършвани съгласно член 37 от Регламент (ЕО) № 1224/2009; и

в)

приспаданията, извършвани съгласно членове 105 и 107 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

2.   Членове 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилагат, когато държава членка използва възможността за гъвкавост по отношение на квотите в две последователни години, предвидена в член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Член 20

Предаване на данни

Когато съгласно членове 33 и 34 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 държавите членки изпращат на Комисията данни относно разтоварените количества цаца и калкан, уловени във водите на Съюза в Черно море, те използват кодовете на запасите, посочени в приложение VII.

ДЯЛ III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 21

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 януари 2022 година.

За Съвета

Председател

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(2)  Регламент (ЕС) 2019/1022 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за установяване на многогодишен план за риболова на запаси от дънни видове в западната част на Средиземно море и за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 (ОВ L 172, 26.6.2019 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) 2021/90 на Съвета от 28 януари 2021 г. за определяне за 2021 година на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Средиземно море и Черно море (ОВ L 31, 29.1.2021 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета от 18 септември 2007 г. относно установяване на мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка (ОВ L 248, 22.9.2007 г., стр. 17).

(5)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море (ОВ L 347, 30.12.2011 г., стр. 44).

(7)  Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 г. относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите (ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ ЗА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА СЪЮЗА В КОНТЕКСТА НА МНОГОГОДИШНИЯ ПЛАН НА ГЕНЕРАЛНАТА КОМИСИЯ ПО РИБАРСТВО ЗА СРЕДИЗЕМНО МОРЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ ЧЕРВЕНИ КОРАЛИ В СРЕДИЗЕМНО МОРЕ

В таблиците в настоящото приложение са определени максимално допустимият брой разрешения за риболов и максималното равнище на събрани количества червени корали в Средиземно море.

Под „риболовни зони“ се разбират географските подзони на Генералната комисия по рибарство за средиземно море (GFCM).

За целите на настоящото приложение се прилага следната сравнителна таблица на латинските и общоприетите наименования на рибни запаси:

Научно наименование

Трибуквен код

Общоприето наименование

Corallium rubrum

COL

червен корал


Таблица 1.

Максимален брой разрешения за риболов (1)

Държави членки

Червен корал COL

Гърция

12

Испания

0 (2)

Франция

32

Хърватия

28

Италия

40


Таблица 2.

Максимално равнище на събрани количества, изразено в тонове живо тегло

Вид:

червен корал

Corallium rubrum

Зона:

води на Съюза в Средиземно море – географски подзони 1—27

COL/GF1-27

Гърция

1,844

 

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Испания

0  (2)

 

Франция

1,400

 

Хърватия

1,226

 

Италия

1,378

 

Съюз

5,848

 

ОДУ

Не се прилага/не е договорен


(1)  Представлява брой плавателни съдове и/или водолази, или двойка от един водолаз с един плавателен съд, на които е разрешено да събират червени корали.

(2)  Съгласно временната забрана за събиране на червени корали, наложена за испанските води.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

РИБОЛОВНО УСИЛИЕ ЗА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА СЪЮЗА В КОНТЕКСТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗАПАСИТЕ ОТ ГОЛЯМА КОРИФЕНА В СРЕДИЗЕМНО МОРЕ

В таблицата в настоящото приложение е определен максималният брой риболовни кораби на Съюза, на които се разрешава риболов на голяма корифена в международните води на Средиземно море.

Под „риболовни зони“ се разбират международните води на Средиземно море.

За целите на настоящото приложение се прилага следната сравнителна таблица на латинските и общоприетите наименования на рибни запаси:

Научно наименование

Трибуквен код

Общоприето наименование

Coryphaena hippurus

DOL

голяма корифена

Максимален брой разрешения за риболов за кораби, които извършват дейност в международни води (1)

Държава членка

Голяма корифена DOL

Италия

797

Малта

130


(1)  В съответствие с Регламент (ЕС) № 1343/2011 риболов по тази квота може да се извършва само между 15 август и 31 декември 2022 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ ЗА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА СЪЮЗА В КОНТЕКСТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗАПАСИТЕ ОТ ДЪННИ ВИДОВЕ В ЗАПАДНАТА ЧАСТ НА СРЕДИЗЕМНО МОРЕ

В таблиците в настоящото приложение се определя максимално допустимото риболовно усилие (в риболовни дни) с разбивка по групи запаси, както са определени в член 1 от Регламент (ЕС) 2019/1022, максималните ограничения на улова, както и общата дължина на корабите за всички видове тралове (1) и кораби с дънни парагади, извършващи риболов на дънни видове в западната част на Средиземно море.

За всички възможности за риболов, определени в настоящото приложение, се прилагат правилата, установени в Регламент (ЕС) 2019/1022 и в членове 26—35 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Под „риболовни зони“ се разбират географските подзони на GFCM.

За целите на настоящото приложение се прилага следната сравнителна таблица на латинските и общоприетите наименования на рибни запаси:

Научно наименование

Трибуквен код

Общоприето наименование

Aristaeomorpha foliacea

ARS

гигантска червена скарида

Aristeus antennatus

ARA

синьо-червена скарида

Merluccius merluccius

HKE

мерлуза

Mullus barbatus

MUT

барбуня

Nephrops norvegicus

NEP

норвежки омар

Parapenaeus longirostris

DPS

океанска розова скарида

Максимално допустимо риболовно усилие в риболовни дни

а)

траулери във водите на Алборанско море, Балеарските острови, Северна Испания и Лионския залив (географски подзони 1, 2, 5, 6 и 7) (2)

Група запаси

Обща дължина на корабите

Испания

Франция

Италия

Код на групата за целите на риболовното усилие

Барбуня в географски подзони 1, 5, 6 и 7; мерлуза в географски подзони 1, 5, 6 и 7; океанска розова скарида в географски подзони 1, 5 и 6; норвежки омар в географски подзони 5 и 6.

< 12 m

1 921

0

0

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 m и < 18 m

20 641

0

0

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 m и < 24 m

38 728

4 372

0

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 m

13 640

5 320

0

EFF1/MED1_TR4

Група запаси

Обща дължина на корабите

Испания

Франция

Италия

Код на групата за целите на риболовното усилие

Синьо-червена скарида в географски подзони 1, 2, 5, 6 и 7.

< 12 m

0

0

0

EFF2/MED1_TR1

≥ 12 m и < 18 m

968

0

0

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 m и < 24 m

9 805

0

0

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 m

7 871

0

0

EFF2/MED1_TR4

б)

траулери във водите на остров Корсика, Лигурско море, Тиренско море и остров Сардиния (географски подзони 8, 9, 10 и 11) (3)

Група запаси

Обща дължина на корабите

Испания

Франция

Италия

Код на групата за целите на риболовното усилие

Барбуня в географски подзони 8, 9, 10 и 11; мерлуза в географски подзони 8, 9, 10 и 11; океанска розова скарида в географски подзони 9, 10 и 11; норвежки омар в географски подзони 9 и 10.

< 12 m

0

177

2 534

EFF1/MED2_TR1

≥ 12 m и < 18 m

0

709

38 110

EFF1/MED2_TR2

≥ 18 m и < 24 m

0

177

25 629

EFF1/MED2_TR3

≥ 24 m

0

177

3 421

EFF1/MED2_TR4

Група запаси

Обща дължина на корабите

Испания

Франция

Италия

Код на групата за целите на риболовното усилие

Гигантска червена скарида в географски подзони 8, 9, 10 и 11.

< 12 m

0

0

419

EFF2/MED2_TR1

≥ 12 m и < 18 m

0

0

3 091

EFF2/MED2_TR2

≥ 18 m и < 24 m

0

0

2 489

EFF2/MED2_TR3

≥ 24 m

0

0

333

EFF2/MED2_TR4

в)

кораби с дънни парагади във водите на Алборанско море, Балеарските острови, Северна Испания и Лионския залив (географски подзони 1, 2, 5, 6 и 7)

Група запаси

Обща дължина на корабите

Испания

Франция

Италия

Код на групата за целите на риболовното усилие

Барбуня в географски подзони 1, 2, 5, 6 и 7; мерлуза в географски подзони 1, 2, 5, 6 и 7;

< 12 m

9 433

6 432

0

EFF1/MED1_LL1

≥ 12 m и < 18 m

2 148

93

0

EFF1/MED1_LL2

≥ 18 m и < 24 m

74

0

0

EFF1/MED1_LL3

≥ 24 m

29

0

0

EFF1/MED1_LL4

г)

кораби с дънни парагади във водите на остров Корсика, Лигурско море, Тиренско море и остров Сардиния (географски подзони 8, 9, 10 и 11)

Група запаси

Обща дължина на корабите

Испания

Франция

Италия

Код на групата за целите на риболовното усилие

Барбуня в географски подзони 8, 9, 10 и 11; мерлуза в географски подзони 8, 9, 10 и 11;

< 12 m

0

1 650

33 187

EFF1/MED2_LL1

≥ 12 m и < 18 m

0

51

4 748

EFF1/MED2_LL2

≥ 18 m и < 24 m

0

0

26

EFF1/MED2_LL3

≥ 24 m

0

0

0

EFF1/MED2_LL4

Максимално ограничение на улова

д)

възможности за риболов на синьо-червена скарида (Aristeus antennatus) във водите на Алборанско море, Балеарските острови, Северна Испания и Лионския залив (географски подзони 1, 2, 5, 6 и 7), изразени като максимално равнище на улова в тонове живо тегло

Вид:

синьо-червена скарида

(Aristeus antennatus)

Зона:

географски подзони 1, 2, 5, 6 и 7

(ARA/GF1-7)

Испания

872

 

 

Франция

56

 

 

Италия

0

 

 

Съюз

928

 

 

ОДУ

Не се прилага

 

Максимално равнище на улова

е)

възможности за улов на синьо-червена скарида (Aristeus antennatus) и на гигантска червена скарида (Aristaeomorpha foliacea) във водите на остров Корсика, Лигурско море, Тиренско море и остров Сардиния (географски подзони 8, 9, 10 и 11), изразени като максимално равнище на улова в тонове живо тегло

Вид:

синьо-червена скарида

(Aristeus antennatus)

Зона:

географски подзони 9, 10 и 11

(ARA/GF9-11)

Испания

0

 

 

Франция

9

 

 

Италия

250

 

 

Съюз

259

 

 

ОДУ

Не се прилага

 

Максимално равнище на улова

Вид:

гигантска червена скарида

(Aristaeomorpha foliacea)

Зона:

географски подзони 8, 9, 10 и 11

(ARS/GF9-11)

Испания

0

 

 

Франция

5

 

 

Италия

365

 

 

Съюз

370

 

 

ОДУ

Не се прилага

 

Максимално равнище на улова


(1)  TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.

(2)  В допълнение към горепосоченото максимално допустимо риболовно усилие за траулери всяка държава членка може да предостави на кораби, плаващи под нейно знаме, допълнително разпределение на риболовни дни в рамките на общо 2 % от риболовното усилие на тази държава членка за съответния сегмент от флота. Държава членка може да направи това, при условие че:

а)

тези кораби използват трална мрежа с трална торба с квадратен отвор на мрежата 45 mm, за да намалят най-малко с 25 % улова на младите екземпляри мерлуза; или

б)

тези кораби използват трална мрежа с трална торба с квадратен отвор на мрежата 50 mm за дълбоководен риболов, за да намалят с най-малко с 25 % улова на синьо-червени скариди с дължина на черупката под 25 mm в географски подзони 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, както и да намалят с най-малко 25 % улова на гигантски червени скариди с дължина на черупката под 35 mm в географски подзони 8, 9, 10 и 11; или

в)

тези кораби използват регламентирани уреди с висока селективност, чиито технически спецификации водят, според научното проучване на НТИКР, до намаляване с най-малко 25 % на младите екземпляри или най-малко с 20 % на улова на хвърлящи хайвер екземпляри от всички дънни видове в сравнение с 2020 г.; или

г)

съответната държава членка е приела временни зони със забрана за риболов, за да намали най-малко с 25 % улова на млади екземпляри дънни видове или с най-малко 20 % улова на хвърлящи хайвер екземпляри от всички дънни видове.

Съответната държава членка уведомява Комисията за списъка на риболовните кораби, за които се отнася такова допълнително разпределение на риболовни дни. Съответната държава членка също така уведомява отделно Комисията всеки месец за допълнителното разпределение.

Съответната държава членка предоставя на Комисията най-късно до 15 октомври цялата налична информация, свързана с прилагането на мерките, посочени в букви а), б), в) или г).

Общите 2 % от риболовното усилие се изчисляват от разпределеното риболовно усилие за съответния сегмент от флота, считано от датата на уведомяване на съответната държава членка.

(3)  В допълнение към горепосоченото максимално допустимо риболовно усилие за траулери всяка държава членка може да предостави на кораби, плаващи под нейно знаме, допълнително разпределение на риболовни дни в рамките на общо 2 % от риболовното усилие на тази държава членка за съответния сегмент от флота. Държава членка може да направи това, при условие че:

а)

тези кораби използват трална мрежа с трална торба с квадратен отвор на мрежата 45 mm, за да намалят най-малко с 25 % улова на младите екземпляри мерлуза; или

б)

тези кораби използват трална мрежа с трална торба с квадратен отвор на мрежата 50 mm за дълбоководен риболов, за да намалят с най-малко 25 % улова на синьо-червени скариди с дължина на черупката под 25 mm в географски подзони 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, както и да намалят с най-малко 25 % улова на гигантски червени скариди с дължина на черупката под 35 mm в географски подзони 8, 9, 10 и 11; или

в)

тези кораби използват регламентирани уреди с висока селективност, чиито технически спецификации водят, според научното проучване на НТИКР, до намаляване с най-малко 25 % на младите екземпляри или най-малко с 20 % на улова на хвърлящи хайвер екземпляри от всички дънни видове в сравнение с 2020 г.; или

г)

съответната държава членка е приела временни зони със забрана за риболов, за да намали най-малко с 25 % улова на млади екземпляри дънни видове или с най-малко 20 % улова на хвърлящи хайвер екземпляри от всички дънни видове.

Съответната държава членка уведомява Комисията за списъка на риболовните кораби, за които се отнася такова допълнително разпределение на риболовни дни. Съответната държава членка също така уведомява отделно Комисията всеки месец за допълнителното разпределение.

Съответната държава членка предоставя на Комисията най-късно до 15 октомври цялата налична информация, свързана с прилагането на мерките, посочени в букви а), б), в) или г).

Общите 2 % от риболовното усилие се изчисляват от разпределението на риболовното усилие за съответния сегмент от флота, считано от датата на уведомяване на съответната държава членка.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ ЗА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА СЪЮЗА В АДРИАТИЧЕСКО МОРЕ

В таблиците в настоящото приложение се определят възможностите за риболов, с разбивка по запаси или групи кораби за целите на риболовното усилие, и функционално свързаните с тях условия, когато е целесъобразно, включително максималният брой риболовни кораби на Съюза, на които се разрешава риболов на дребни пелагични видове.

За всички възможности за риболов, определени в настоящото приложение, се прилагат правилата, посочени в членове 26—35 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Под „риболовни зони“ се разбират географските подзони на GFCM.

За целите на настоящото приложение се прилага следната сравнителна таблица на латинските и общоприетите наименования:

Научно наименование

Трибуквен код

Общоприето наименование

Engraulis encrasicolus

ANE

хамсия

Merluccius merluccius

HKE

мерлуза

Mullus barbatus

MUT

барбуня

Nephrops norvegicus

NEP

норвежки омар

Parapenaeus longirostris

DPS

океанска розова скарида

Sardina pilchardus

PIL

средиземноморска сардина

Solea solea

SOL

обикновен морски език

1.   Запаси от дребни пелагични видове – географски подзони 17 и 18

Максимално равнище на улова, изразено в тонове живо тегло

Вид:

Дребни пелагични видове (хамсия и сардина)

Engraulis encrasicolus и Sardina pilchardus

Зона:

Води на Съюза и международни води от географски подзони 17 и 18 на GFCM

(SP1/GF1718)

Италия

35 394

 (1)

Максимално равнище на улова

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Хърватия

,

ОДУ

Не се прилага

Пределна граница за капацитета на риболовния флот на траулерите и корабите с мрежи гъргър, използвани за активен риболов на дребни пелагични видове

Държава членка

Уред

Брой кораби

kW

БТ

Хърватия

PS

249

77 145,52

18 537,72

Италия

PTM-OTM-PS

685

134 556,7

25 852

Словения (2)

PS

4

433,7

38,5

2.   Запаси от дънни видове – географски подзони 17 и 18

Максимално допустимо риболовно усилие (в риболовни дни) по видове тралове и сегменти на флота за риболов на запаси от дънни видове в географски подзони 17 и 18 (Адриатическо море).

 

 

 

 

 

Риболовни дни през 2022 г.

Вид уред

Географски район

Съответни запаси

Обща дължина на корабите

Код на групата за целите на риболовното усилие

ИТАЛИЯ

ХЪРВАТИЯ

СЛОВЕНИЯ (3)

Тралове (OTB)

Подзони 17—18 на GFCM

Барбуня; мерлуза; океанска розова скарида и норвежки омар

< 12 m

EFF/MED3_OTB_TR1

,

,

 

≥ 12 m и < 24 m

EFF/MED3_OTB_TR2

,

,

 

≥ 24 m

EFF/MED3_OTB_TR3

,

,

 

Бим тралове (TBB)

Подзона 17 на GFCM

Обикновен морски език

< 12 m

EFF/MED3_TBB_TR1

200

0

 

≥ 12 m и < 24 m

EFF/MED3_TBB_TR2

3 747

0

 

≥ 24 m

EFF/MED3_TBB_TR3

3 726

0

 

Пределна граница за капацитета на риболовния флот на дънните траулери и бим траулерите, които имат разрешения за риболов на дънни запаси

Държава членка

Уред

Брой кораби

kW

БТ

Хърватия

OTB

495

79 867,99

13 267,99

Италия

OTB-TBB

1 363

260 618,37

47 148

Словения  (*1)

OTB

11

1 813,00

168,67


(1)  По отношение на Словения количествата се основават на равнището на улова, прилагано през 2014 г., до размер, който следва да не надвишава 300 тона.

(2)  Разпоредбата на точка 28 от GFCM/44/2020/20 не се прилага за националните флотове, състоящи се от по-малко от десет кораба с мрежи гъргър и/или пелагични траулери, извършващи активен риболов на дребни пелагични видове, в съответствие със записите както в националния регистър, така и в регистъра на GFCM от 2014 г. В такива случаи капацитетът на активния флот може да бъде увеличен с не повече от 50 процента като брой плавателни съдове и като бруто тонаж (БТ) и/или бруто регистров тонаж (БРТ) и kW.

(3)  Словения не може да надвишава ограничението на риболовното усилие от 3 000 риболовни дни годишно в съответствие с точка 13 от GFCM/43/2019/5.

(*1)  Разпоредбите на точка 9, буква в) и точка 28 от препоръка GFCM/43/2019/5 не се прилагат за националните флоти, използващи OTB и извършващи риболов в продължение на по-малко от 1000 дни през референтния период, посочен в точка 9, буква в). Риболовният капацитет на активния флот, извършващ дейност с OTB, не може да се увеличава с повече от 50 % спрямо референтния период.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ ЗА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА СЪЮЗА В ЙОНИЙСКО МОРЕ, ЛЕВАНТИЙСКО МОРЕ И СИЦИЛИЙСКИЯ ПРОЛИВ

В таблиците в настоящото приложение се определя максималният брой риболовни кораби на Съюза, на които се разрешава риболов на запаси от дънни видове в Йонийско море, Левантийско море и Сицилийския пролив.

Под „риболовни зони“ се разбират географските подзони на GFCM.

За целите на настоящото приложение се прилага следната сравнителна таблица на латинските и общоприетите наименования на рибни запаси:

Научно наименование

Трибуквен код

Общоприето наименование

Aristaeomorpha foliacea

ARS

гигантска червена скарида

Aristeus antennatus

ARA

синьо-червена скарида

а)

максимален брой дънни траулери, на които се разрешава риболов в Йонийско море (географски подзони 19, 20 и 21)

Държава членка

Гигантска червена скарида във водите на Съюза в географски подзони 19, 20 и 21

Синьо-червена скарида във водите на Съюза в географски подзони 19, 20 и 21

Гърция

263

263

Италия

410

410

Малта

15

15

б)

максимален брой дънни траулери, на които се разрешава риболов в Левантийско море (географски подзони 24, 25, 26 и 27)

Държава членка

Гигантска червена скарида във водите на Съюза в географски подзони 24, 25, 26 и 27

Синьо-червена скарида във водите на Съюза в географски подзони 24, 25, 26 и 27

Италия

80

80

Кипър

6

6

в)

максимален брой дънни траулери, на които се разрешава риболов в Сицилийския пролив (географски подзони 12, 13, 14, 15 и 16)

Държава членка

Гигантска червена скарида във водите на Съюза в географски подзони 12, 13, 14, 15 и 16

Синьо-червена скарида във водите на Съюза в географски подзони 12, 13, 14, 15 и 16

Испания

2

2

Италия

320

320

Кипър

1

1

Малта

15

15


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ ЗА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА СЪЮЗА В АЛБОРАНСКО МОРЕ

Максимално равнище на улова, извършен с парагади и ръчни въдици, изразено в тонове живо тегло

Вид:

червенопер пагел

Pagellus bogaraveo

Зона:

води на Съюза в Алборанско море – географски подзони 1—3

SBR/GF1-3

Испания

225

 

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Съюз

225

 

ОДУ

Не се прилага/не е договорен


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ ЗА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА СЪЮЗА В ЧЕРНО МОРЕ

В таблиците в настоящото приложение се определят ОДУ и квотите, изразени в тонове живо тегло, с разбивка по запаси, както и — когато е приложимо — функционално свързаните с тях условия.

За всички възможности за риболов, определени в настоящото приложение, се прилагат правилата, установени в членове 26—35 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Под „риболовни зони“ се разбират географските подзони на GFCM.

За целите на настоящото приложение се прилага следната сравнителна таблица на латинските и общоприетите наименования:

Научно наименование

Трибуквен код

Общоприето наименование

Sprattus sprattus

SPR

цаца

Scophthalmus maximus

TUR

калкан


Вид:

цаца

Sprattus sprattus

Зона:

води на Съюза в Черно море – географска подзона 29

(SPR/F3742C)

България

8 032,50

 

Аналитична квота

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Румъния

3 442,50

 

Съюз

11 475

 

ОДУ

Не се прилага/не е договорен


Вид:

калкан

Scophthalmus maximus

Зона:

води на Съюза в Черно море – географска подзона 29

(TUR/F3742C)

България

75

 

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Румъния

75

 

Съюз

150

 (*1)

ОДУ

857

 


(*1)  От 15 април до 15 юни 2022 г. не е разрешена каквато и да било риболовна дейност, включително трансбордиране, задържане на борда, разтоварване и първа продажба.


Top