EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022O1378

Насоки (ЕС) 2022/1378 на Европейската централна банка от 28 юли 2022 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/5 относно управлението на чуждестранните резервни активи на Европейската централна банка от националните централни банки и правната документация за операции с такива активи (ЕЦБ/2022/28)

ECB/2022/28

OJ L 206, 8.8.2022, p. 55–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/08/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2022/1378/oj

8.8.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/55


НАСОКИ (ЕС) 2022/1378 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 28 юли 2022 година

за изменение на Насоки 2008/596/EО относно управлението на чуждестранните резервни активи на Европейската централна банка от националните централни банки и правната документация за операции с такива активи (ЕЦБ/2008/5) (ЕЦБ/2022/28)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, трето тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1, трето тире и членове 12.1 и 30.6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Насоки 2008/596/EО на Европейската централна банка (ЕЦБ2008/5) (1) уреждат управлението на чуждестранните резерви на Европейската централна банка (ЕЦБ) от националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, както и правната документация за операциите с такива активи. В резултат на редовния преглед на тези насоки са необходими няколко изменения.

(2)

Първо, ако контрагентите не спазват приложимите закони във връзка с предотвратяването на изпирането на пари и/или финансирането на тероризма и/или участват в изпиране на пари и/или финансиране на тероризма, ЕЦБ следва да има възможността да прекрати рамковите споразумения за нетиране, сключени от нея с такива контрагенти от 1 август 2022 г. или сключени от ЕЦБ преди тази дата и изменени след нея. Това би отразило настоящата практика на ЕЦБ по отношение на другите рамкови споразумения, използвани от ЕЦБ. Второ, контрагентите по сделки с чуждестранни резервни активи на ЕЦБ следва да бъдат задължени да спазват постоянно всички приложими санкции, наложени на равнището на Европейския съюз и/или Организацията на обединените нации или от друг компетентен орган.

(3)

Освен това е необходимо да бъдат направени няколко други корекции с оперативен или технически характер.

(4)

Поради това Насоки 2008/596/EО (ЕЦБ/2008/5) следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Изменения

Насоки 2008/596/EО (ЕЦБ/2008/5) се изменят, както следва:

1.

В член 1 второто тире се заменя със следното:

„„европейски държави“ означава всички държави членки, които са приели еврото в съответствие с Договора, както и Дания, Швеция, Швейцария, Англия и Уелс.“;

2.

Член 3 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Репо сделките, обратните репо сделки, сделките за покупка с последваща продажба и за продажба с последваща покупка с чуждестранните резервни активи на ЕЦБ се документират чрез следните типови споразумения в указаните редакции или версии или в одобрени от ЕЦБ по-нови редакции или версии:

а)

Рамковото споразумение на ЕБФ за финансови сделки (в редакцията му от 2004 г.) за операции с контрагенти, организирани или учредени по правото на която и да е европейска държава, Северна Ирландия или Шотландия;

б)

Bond Market Association Master Repurchase Agreement (във версията от септември 1996 г.) за операции с контрагенти, които са организирани или учредени по федералните или щатските закони на САЩ; и

в)

TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (във версията от 2000 г.) за операции с контрагенти, които са организирани или учредени по правото на която и да е държава с изключение на изброените в буква а) или б).“;

3.

Член 3 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Операции с извънборсови деривати с чуждестранните резервни активи на ЕЦБ се документират чрез следните типови споразумения в указаните редакции или версии или в одобрени от ЕЦБ по-нови редакции или версии:

а)

Рамковото споразумение на ЕБФ за финансови сделки (в редакцията му от 2004 г.) за операции с контрагенти, организирани или учредени по правото на която и да е европейска държава;

б)

1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multi-currency – cross-border, във версията, уредена от правото на щата Ню Йорк) за операции с контрагенти, които са организирани или учредени съгласно федералните или щатските закони на САЩ; и

в)

1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multi-currency – cross-border, във версията, уредена от английското право) за операции с контрагенти, които са организирани или учредени по правото на която и да е държава с изключение на изброените в буква а) или б).“;

4.

Член 3 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Депозити с чуждестранните резервни активи на ЕЦБ в контрагенти, които: i) могат да извършват операциите, посочени в параграфи 2 и/или 3 по-горе; и ii) които са организирани или учредени по правото на която и да е европейска държава с изключение на Ирландия, се документират чрез Рамковото споразумение на ЕБФ за финансови сделки (в редакцията му от 2004 г. или в негова по-нова редакция, одобрена от ЕЦБ). В случаите, към които не се прилагат горните точки i) и ii), депозитите с чуждестранни резервни активи на ЕЦБ се документират чрез посоченото в параграф 7 рамково споразумение за нетиране.“;

5.

Член 3 параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Документ на английски език във формата, определена в приложение I (наричано по-долу „ECB Annex“), се прилага към и представлява неразделна част от всяко типово споразумение, въз основа на което се осъществяват репо сделки, обратни репо сделки, сделки за покупка с последваща продажба, сделки за продажба с последваща покупка, сделки за заем на ценни книжа, тристранни репо сделки или сделки с извънборсови деривати с чуждестранните резервни активи на ЕЦБ с изключение на случаите, когато тези операции се осъществяват съгласно Рамковото споразумение на ЕБФ за финансови сделки.“;

6.

В член 3, параграф 7 уводният текст се заменя със следното:

„7.   Рамково споразумение за нетиране се сключва с всички контрагенти с изключение на контрагентите: i) с които ЕЦБ е подписала Рамковото споразумение на ЕБФ за финансови сделки; и ii) които са организирани или учредени съгласно правото на която и да е европейска държава с изключение на Ирландия, както следва:“;

7.

В член 3 се добавя следният параграф 9:

„9.   Всички рамкови споразумения, сключени от ЕЦБ от 1 август 2022 г. насетне или преди тази дата и изменени след нея, съдържат постоянно действаща декларация от всеки контрагент, че: а) спазва във всичките им съществени аспекти приложимите закони (включително инструкциите, отправени от компетентните органи), свързани с предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма; б) не се занимава с изпиране на пари и финансиране на тероризма; и в) спазва всички приложими ограничителни мерки (наричани общо „санкциите“), приети на равнището на Европейския съюз и/или Организацията на обединените нации или от друг компетентен орган.“

Член 2

Действие

1.   Настоящите насоки пораждат действие на датата, на която националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, бъдат уведомени за тях.

2.   Централните банки от Евросистемата са длъжни да спазват настоящите насоки от 1 август 2022 г.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 28 юли 2022 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Christine LAGARDE


(1)  Насоки 2008/596/EО на Европейската централна банка от 20 юни 2008 г. относно управлението на чуждестранните резервни активи на Европейската централна банка от националните централни банки и правната документация за операции с такива активи (ЕЦБ/2008/5) (ОВ L 192, 19.7.2008 г., стр. 63).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Насоки 2008/596/EО (ЕЦБ/2008/5) се заменя със следното:

ECB ANNEX

1.

The provisions of this Annex shall be supplemental terms and conditions applying to [name the standard agreement to which this Annex applies] dated [date of agreement] (the „Agreement“) between the European Central Bank (the „ECB“) and [name of counterparty] (the „Counterparty“). The provisions of this Annex shall be annexed to, incorporated in and form an integral part of the Agreement. If and to the extent that any provisions of the Agreement (other than the provisions of this Annex) or the ECB Master Netting Agreement dated as of [date] (the „Master Netting Agreement“) between the ECB and the Counterparty, including any other supplemental terms and conditions, annex or schedule to the Agreement, contain provisions inconsistent with or to the same or similar effect as the provisions of this Annex, the provisions of this Annex shall prevail and apply in place of those provisions.

2.

Except as required by law or regulation, the Counterparty agrees that it shall keep confidential, and under no circumstances disclose to a third party, any information or advice furnished by the ECB or any information concerning the ECB obtained by the Counterparty as a result of it being a party to the Agreement, including without limitation information regarding the existence or terms of the Agreement (including this Annex) or the relationship between the Counterparty and the ECB created thereby, nor shall the Counterparty use the name of the ECB in any advertising or promotional material.

3.

The Counterparty agrees to notify the ECB in writing as soon as reasonably practicable of: (i) any consolidation or amalgamation with, or merger with or into, or transfer of all or substantially all of its assets to, another entity; (ii) the appointment of any liquidator, receiver, administrator or analogous officer or the commencement of any procedure for the winding-up or reorganisation of the Counterparty or any other analogous procedure; or (iii) a change in the Counterparty’s name.

4.

There shall be no waiver by the ECB of immunity from suit or the jurisdiction of any court, or any relief against the ECB by way of injunction, order for specific performance or for recovery of any property of the ECB or attachment of its assets (whether before or after judgment), in every case to the fullest extent permitted by applicable law.

5.

There shall not apply in relation to the ECB any event of default or other provision of any kind in which reference is made to the bankruptcy, insolvency or other analogous event of the ECB.

6.

The Counterparty agrees that it has entered into the Agreement (including this Annex) as principal and not as agent for any other entity and that it shall enter into all transactions as principal.“

Top