EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L1326

Делегирана директива (ЕС) 2022/1326 на Комисията от 18 март 2022 година за изменение на приложението към Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета във връзка с включването на нови психоактивни вещества в определението за „наркотици“

C/2022/1552

OJ L 200, 29.7.2022, p. 148–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2022/1326/oj

29.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 200/148


ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2022/1326 НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2022 година

за изменение на приложението към Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета във връзка с включването на нови психоактивни вещества в определението за „наркотици“

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета от 25 октомври 2004 г. за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици (1), и по-специално членове 1а и 8а от него,

като има предвид, че:

(1)

На основание член 5в от Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2) бяха изготвени доклади за оценка на риска относно новите психоактивни вещества 2-(метиламино)-1-(3-метилфенил)пропан-1-он (3-метилметкатинон, 3-ММС) и 1-(3-хлорофенил)-2-(метиламино)пропан-1-он (3-хлорометкатинон, 3-СМС) от Научния комитет на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН); действащ в разширен състав съгласно процедурата по член 5в, параграф 4 от същия регламент, на 18 и 19 ноември 2021 г. Центърът представи докладите за оценка на риска на Комисията и на държавите членки на 25 ноември 2021 г.

(2)

3-MMC и 3-СМС са синтетични катинони с психостимулантни ефекти. Те са производни на катинона и са тясно свързани със и споделят сходни психостимулантни ефекти с меткатинон (ефедрон) и с мефедрон (4-метилметкатинон; 4-MMC), и съответно с меткатинон и 4-хлорометкатинон (4-CMC; клефедрон). Катинон, меткатинон, мефедрон и 4-СМС се контролират съгласно Конвенцията на Организацията на обединените нации за психотропните вещества от 1971 г.

(3)

Веществото 3-MMC е налично в Европейския съюз поне от 2012 г. и е открито в 23 държави членки. След отбелязан спад на изземванията в Европа между 2016 г. и 2018 г. изглежда, че 3-ММС се е появил отново с количество около 740 килограма от него под формата на прах, иззето през 2020 г., и с продължителен внос, разпространение и употреба през 2021 г., включително еднократно широкомащабно изземване на около 120 килограма под формата на прах на външна граница на Съюза.

(4)

Сведенията от изземванията и събраните проби показват, че 3-ММС обикновено се предлага на пазара на наркотици под формата на прах. Докладвано бе също и за наличието на други физически форми като таблетки и капсули, но в по-малка степен. Докладвано бе също и за наличието в някои случаи на течности, билков материал и блотери, съдържащи 3-MMC.

(5)

Пет държави членки са докладвали общо 27 смъртни случая с потвърдена експозиция на 3-ММС. Четири държави членки са докладвали също така четиринадесет остри отравяния без фатален изход с потвърдена експозиция на 3-MMC.

(6)

Веществото 3-CMC е налично в Европейския съюз поне от 2014 г. и е открито в 23 държави членки. През периода 2020—2021 г. са били иззети около 2 500 килограма 3-CMC под формата на прах, което представлява над 90 % от общото иззето количество 3-СМС прахове откакто започна мониторингът на веществото в Европа.

(7)

Сведенията от изземванията и събраните проби показват, че 3-СМС обикновено се предлага на пазара на наркотици под формата на прах. Докладвано бе също и за наличието на други физически форми като таблетки и капсули, но в по-малка степен. Докладвано бе също и за наличието в някои случаи на течности, билков материал и блотери, съдържащи 3-CMC.

(8)

Две държави членки са докладвали общо 10 смъртни случая с потвърдена експозиция на 3-СМС. Една държава членка е докладвала също така едно остро отравяне без фатален изход с потвърдена експозиция на 3-CMC.

(9)

Наличните сведения сочат, че докато 3-MMC и 3-CMC обикновено се продават и търсят като стимуланти сами по себе си, поне отчасти изглежда, че тези вещества се произвеждат, внасят, разпространяват, продават и използват като „законен“ заместител на контролирани стимуланти, включително амфетамин, кокаин и MDMA. Освен това те може да бъдат продавани неправилно като други наркотици.

(10)

Налице са ограничени сведения относно участието на организираната престъпност в производството, трафика и разпространението на 3-MMC и 3-CMC в рамките на Съюза. Не са налице обаче сведения, сочещи наличие на престъпни деяния като трафик, незаконно производство и престъпления, свързани с доставки, във връзка с двете вещества.

(11)

Наличните сведения сочат, че 3-ММС и 3-СМС се произвеждат от химически предприятия извън Съюза и се внасят в него в промишлен мащаб. Освен това ограничени сведения показват, че част от производството се е извършвало в незаконни лаборатории в Европа.

(12)

3-MMC и 3-CMC нямат призната употреба в хуманната или ветеринарната медицина в Съюза, нито, както изглежда, на други места по света. Няма данни, сочещи, че веществата могат да бъдат използвани за други цели освен като аналитичен референтен еталон, както и за научни изследвания.

(13)

Здравните и социалните рискове, свързани с 3-ММС и 3-СМС, вероятно споделят някои сходства с други тясно свързани синтетични катинони и психостимуланти под международен контрол. Наличните сведения и информация относно здравните и социалните рискове, които веществата пораждат, предоставят достатъчно основание за включването на 3-MMC и 3-СМС в определението за „наркотици“. Въпреки това докладите за оценка на риска показват също, че много от въпросите, свързани с 3-MMC и 3-CMC, породени от липсата на данни относно рисковете за здравето на човека, рисковете за общественото здраве и социалните рискове, могат да получат отговор чрез по-нататъшна научноизследователска дейност.

(14)

3-MMC и 3-CMC не са вписани като подлежащи на контрол вещества съгласно Единната конвенция на Организацията на обединените нации по упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г., или Конвенцията на Организацията на обединените нации за психотропните вещества от 1971 г. 3-СМС все още не е оценено съгласно системата на Организацията на обединените нации, докато 3-MMC е било подложено на неокончателен критичен преглед от страна на експертната комисия по наркозависимостите към Световната здравна организация през ноември 2016 г. Комисията не успя да постигне консенсус и вместо това отложи становището си и поиска от Секретариата да организира нов критичен преглед на 3-MMC на следващо заседание на експертната комисия. Все още не е извършен допълнителен преглед на 3-MMC от експертната комисия по наркозависимостите към СЗО. От проведения през 2016 г. критичен преглед насам държавите членки докладваха важни нови сведения, които сочат, че 3-ММС може да поражда рискове за здравето и социални рискове на равнището на Съюза и поради това трябва да бъде добавено в определението за „наркотици“ в правото на Съюза.

(15)

Сведенията от изземванията, направени през 2020 г. и 2021 г. от органите в областта на правоприлагането, сочат, че наличието и потенциалът за разпространение в рамките на Съюза както на 3-MMC, така и на 3-CMC напоследък са се увеличили и могат да бъдат значителни. Наличните сведения показват, че употребата на 3-MMC и 3-CMC причинява вреди на здравето, свързани с тяхната остра токсичност, а в случая на 3-ММС — потенциал за злоупотреба и за предизвикване на зависимост. Поради липсата на проучвания съществува несигурност относно потенциала на 3-СМС за предизвикване на зависимост и за злоупотреба. Това увреждане на здравето се счита за животозастрашаващо, тъй като може да причини смърт или смъртоносно увреждане, тежко заболяване, тежко физическо или психическо увреждане или разпространение на болести, включително предаване на пренасяни по кръвен път вируси, като хепатит С и ХИВ. Тези ефекти са сравними с други тясно свързани синтетични катинони и психостимуланти под международен контрол, въпреки че това изисква допълнително проучване.

(16)

Наличните сведения показват също така, че употребата на 3-ММС и 3-СМС може да породи обществени рискове и да доведе до маргинализация и повишена уязвимост. Освен това то също така има потенциал за по-голям риск за обществената безопасност, по-специално в случай на шофиране под въздействието на тези вещества.

(17)

Петнадесет държави членки контролират 3-MMC съгласно националното законодателство за контрол на наркотиците, шест държави членки го контролират съгласно ново законодателство за психоактивните вещества, а една държава членка го контролира съгласно друго законодателство. Тринадесет държави членки контролират 3-CMC съгласно националното законодателство за контрол на наркотиците, седем държави членки го контролират съгласно ново законодателство за психоактивните вещества, а една държава членка го контролира съгласно друго законодателство. Тъй като тези национални мерки за контрол вече съществуват, включването на 3-MMC и 3-CMC в определението за „наркотици“, от което следва и включването им в обхвата на разпоредбите относно престъпленията и санкциите, определени в Рамково решение 2004/757/ПВР, би допринесло да се избегне появата на пречки при трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането и в съдебното сътрудничество и би спомогнало за предпазване от рисковете, които предлагането и употребата им могат да създадат.

(18)

С член 1а от Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета се предоставя на Комисията правомощие да приема делегирани актове с цел на равнището на Съюза да се осигури бърза и основана на експертни становища реакция на появата на нови психоактивни вещества, установени и докладвани от държавите членки, чрез изменение на приложението към посоченото рамково решение, за включването на тези вещества в определението за „наркотици“.

(19)

Тъй като условията и процедурата за упражняването на правомощията за приемане на делегиран акт са изпълнени, следва да бъде приета делегирана директива за включването на 3-MMC и 3-CMC в приложението към Рамково решение 2004/757/ПВР.

(20)

Ирландия е обвързана от Рамково решение 2004/757/ПВР, изменено с Директива (ЕС) 2017/2103 на Европейския парламент и на Съвета (3), и поради това участва в приемането и прилагането на настоящото решение.

(21)

Дания е обвързана от Рамково решение 2004/757/ПВР, приложимо до 21 ноември 2018 г., но не е обвързана от Директива (ЕС) 2017/2103. Следователно тя не участва в приемането и прилагането на настоящата директива и не е обвързана с нея и с нейното прилагане.

(22)

Съгласно Съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи (4) държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране.

(23)

Поради това Рамково решение 2004/757/ПВР следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР

В приложението към Рамково решение 2004/757/ПВР се добавят следните точки 20 и 21:

„20.

2-(метиламино)-1-(3-метилфенил)пропан-1-он (3-ММС) (*1).

21.

1-(3-хлорофенил)-2-(метиламино)пропан-1-он (3-СМС) (*1).

Член 2

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива най-късно до 18 февруари 2023 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 18 март 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 335, 11.11.2004 г., стр. 8.

(2)  Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 1).

(3)  Директива (ЕС) 2017/2103 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета с цел включване на нови психоактивни вещества в определението за „наркотици“ и за отмяна на Решение 2005/387/ПВР на Съвета (ОВ L 305, 21.11.2017 г., стр. 12).

(4)  ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.


Top