EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2349

Решение (ЕС) 2022/2349 на Съвета от 21 ноември 2022 година за разрешаване на започването на преговори от името на Европейския съюз по конвенция на Съвета на Европа за изкуствения интелект, правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава

ST/14173/2022/INIT

OJ L 311, 2.12.2022, p. 138–141 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2349/oj

2.12.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/138


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2022/2349 НА СЪВЕТА

от 21 ноември 2022 година

за разрешаване на започването на преговори от името на Европейския съюз по конвенция на Съвета на Европа за изкуствения интелект, правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 във връзка с член 218, параграфи 3 и 4 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

През 2021 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа създаде Комитет по изкуствения интелект (CAI) за периода 2022—2024 г., натоварен със задачата да установи международен преговорен процес с цел изготвяне на правна рамка за разработването, проектирането и прилагането на изкуствен интелект (ИИ), която се основава на стандартите на Съвета на Европа в областта на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава и която води до иновации.

(2)

На 30 юни 2022 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа възложи на CAI в съответствие с мандата си в кратък срок да пристъпи към изготвянето на правно обвързващ акт с многостранен характер - конвенция или рамкова конвенция - за ИИ, който акт да се основава на стандартите на Съвета на Европа в областта на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава, да е насочен към основни общи принципи, да води до иновации и да позволява участие на държави, които не са членки, като същевременно се вземат предвид други относими международни правни рамки, които вече се прилагат или такива, които са в процес на разработване.

(3)

Впоследствие председателят на CAI предложи предварителен проект на конвенция на Съвета на Европа или рамкова конвенция, за изкуствения интелект, правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава (наричана по-долу „конвенцията“). Предварителният проект включва разпоредби относно целта и предмета, обхвата, определенията, основните принципи, включително процесуални гаранции и права, приложими за всички системи с ИИ, независимо от равнището им на риск, допълнителните мерки за системите с ИИ в публичния сектор и за системите с ИИ, при които съществуват „неприемливи“ и „значителни“ равнища на риск, механизъм за последващи действия и сътрудничество, заключителни разпоредби, включително възможност Съюзът да се присъедини към тази конвенция, както и допълнение относно методологията за оценка на риска и въздействието на системите с ИИ, което е в процес на изготвяне.

(4)

Съюзът е приел общи правила, които ще бъдат засегнати от елементите, разглеждани във връзка с конвенцията. Сред тези елементи има по-специално всеобхватен набор от правила в областта на единния пазар на продукти (1) и услуги (2), при които може да се използват системи с ИИ, както и вторично законодателство на Съюза (3) за прилагане на Хартата на основните права на ЕС (4), предвид че е възможно в някои случаи тези права да бъдат неблагоприятно засегнати при разработването и използването на определени системи с ИИ.

(5)

Освен това на 21 април 2021 г. Комисията представи законодателно предложение за регламент, с който се установяват на хармонизирани правила за ИИ, което понастоящем се обсъжда от Европейския парламент и Съвета. Обхватът на конвенцията до голяма степен се припокрива със законодателното предложение, тъй като целта и на двата инструмента е да се установят правила за проектирането, разработването и прилагането на системи с ИИ, предоставяни и използвани както от публични, така и от частни субекти.

(6)

Следователно при сключването на конвенцията може да бъдат засегнати съществуващи и предвидими бъдещи общи правила на Съюза или да се промени техният обхват по смисъла на член 3, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(7)

Следва да започнат преговори с цел сключване на конвенцията по отношение на въпросите, попадащи в изключителната компетентност на Съюза, за да се съхрани целостта на правото на Съюза и да се гарантира, че се запазва съгласуваността между правилата на международното право и правото на Съюза.

(8)

Възможно е с конвенцията да бъдат установени високи международни стандарти относно регулирането на ИИ, оказващ въздействие върху правата на човека, функционирането на демокрацията и спазването на принципите на правовата държава, по-специално предвид вече проведената от Съвета на Европа работа в тази област.

(9)

Настоящото решение следва да не засяга участието на държавите членки в преговорите относно конвенцията и евентуалните последващи решения на държавите членки за сключване, подписване или ратифициране на конвенцията или за участието на държавите членки в преговорите за присъединяване на Съюза към конвенцията.

(10)

Националната сигурност остава изключителна отговорност на всяка държава членка в съответствие с член 4, параграф 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). При прилагането на конвенцията държавите членки определят - в съответствие с член 216, параграф 2 ДФЕС - своите основни интереси в областта на сигурността и приемат подходящи мерки, за да гарантират вътрешната и външната си сигурност, без това да води до неприложимост на правото на Съюза или да освобождава държавите членки от задължението да спазват правото на Съюза.

(11)

Всички държави членки са и членове на Съвета на Европа. С оглед на това особено положение държавите членки, които присъстват на преговорите относно конвенцията, следва, в съответствие с принципа на лоялно сътрудничество, посочен в член 4, параграф 3 от ДЕС, при пълно взаимно зачитане, да подпомагат преговарящия от страна на Съюза при изпълнението на задачите, произтичащи от Договорите.

(12)

В съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (5) беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който прие становище на 13 октомври 2022 г. (6),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Комисията се упълномощава да започне преговори от името на Съюза по отношение на въпросите, попадащи в изключителната компетентност на Съюза, по конвенция на Съвета на Европа за изкуствения интелект, правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава.

2.   Преговорите се водят въз основа на указанията за водене на преговори на Съвета, съдържащи се в допълнението към настоящото решение, които могат да бъдат преразгледани и доразвити, когато е целесъобразно, в зависимост от хода на преговорите.

Член 2

Преговорите, посочени в член 1, се водят в консултация с работна група „Телекомуникации и информационно общество“, която се определя за специален комитет по смисъла на член 218, параграф 4 ДФЕС.

Комисията докладва редовно на специалния комитет, посочен в първа алинея, за стъпките, предприети съгласно настоящото решение, и се консултира редовно с него.

По искане на Съвета Комисията му докладва за провеждането на преговорите и за резултатите от тях, включително в писмена форма.

Доколкото предметът на преговорите попада отчасти в областите на компетентност на Съюза и отчасти в областите на компетентност на неговите държави членки, Комисията и държавите членки си сътрудничат тясно по време на преговорния процес, за да се осигури единство във външното представителство на Съюза.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Комисията.

Съставено в Брюксел на 21 ноември 2022 година.

За Съвета

Председател

Z. NEKULA


(1)  Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 юли 1985 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока (ОВ L 210, 7.8.1985 г., стр. 29); Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4), Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (преработен текст) (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24); Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно безопасността на детските играчки (ОВ L 170, 30.6.2009 г., стр. 1).; Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 62); Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 1); Регламент (ЕС) 2019/2144 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно изискванията за одобряване на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства и защитата на пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) № 631/2009, (ЕС) № 406/2010, (ЕС) № 672/2010, (ЕС) № 1003/2010, (ЕС) № 1005/2010, (ЕС) № 1008/2010, (ЕС) № 1009/2010, (ЕС) № 19/2011, (ЕС) № 109/2011, (ЕС) № 458/2011, (ЕС) № 65/2012, (ЕС) № 130/2012, (ЕС) № 347/2012, (ЕС) № 351/2012, (ЕС) № 1230/2012 и (ЕС) 2015/166 на Комисията (ОВ L 325, 16.12.2019 г., стр. 1).

(2)  Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар („Директива за електронната търговия“) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1); Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36); Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 66).

(3)  Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22); Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16); Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37); Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1); Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

(4)  Харта на основните права на Европейския съюз (ОВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 391).

(5)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(6)  Становище 20/2022 на Европейския надзорен орган по защита на данните относно препоръката за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори от името на Европейския съюз по конвенция на Съвета на Европа относно изкуствения интелект, правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава (все още непубликувано в Официален вестник).


Top