EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2322

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2322 на Комисията от 21 ноември 2022 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 относно спешните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2022) 8542) (текст от значение за ЕИП)

C/2022/8542

OJ L 307, 28.11.2022, p. 164–258 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2322/oj

28.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/164


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/2322 НА КОМИСИЯТА

от 21 ноември 2022 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 относно спешните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2022) 8542)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 259, параграф 1, буква в) от него,

като има предвид, че:

(1)

Високопатогенната инфлуенца по птиците (HPAI) е инфекциозно вирусно заболяване по птиците, което може да има тежки последици за рентабилността на птицевъдството и да причини смущения в търговията в рамките на Съюза и в износа към трети държави. Вирусите на HPAI могат да заразяват прелетните птици, които след това при своите пролетни и есенни миграции могат да разпространяват същите вируси на големи разстояния. Поради това присъствието на вируси на HPAI при дивите птици създава постоянна заплаха от пряко и косвено въвеждане на тези вируси в животновъдни обекти, в които се отглеждат домашни птици или птици, отглеждани в плен. При появата на огнище на HPAI съществува риск болестотворният агент да се разпространи към други животновъдни обекти, в които се отглеждат домашни птици или птици, отглеждани в плен.

(2)

С Регламент (ЕС) 2016/429 се установява нова законодателна уредба за профилактика и контрол на болестите по животните, които се предават на животните или на хората. HPAI попада в обхвата на определението за болест от списъка в посочения регламент и е обект на изложените в него правила за профилактика и контрол на болестите. Освен това Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 на Комисията (2) допълва Регламент (ЕС) 2016/429 по отношение на правилата за профилактика и контрол на някои болести от списъка, включително мерките за контрол на болестта по отношение на HPAI.

(3)

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 на Комисията (3) беше прието в рамките на Регламент (ЕС) 2016/429 и в него се определят спешни мерки на равнището на Съюза във връзка с огнищата на HPAI.

(4)

По-конкретно в Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 се предвижда, че защитните и надзорните зони и допълнителните ограничителни зони, определени от държавите членки вследствие на огнища на HPAI в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, трябва да включват най-малко областите, посочени като защитни, надзорни и допълнителни ограничителни зони в приложението към същото решение за изпълнение.

(5)

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 наскоро беше изменено с Решение за изпълнение (ЕС) C(2022) 8308 на Комисията (4) след появата на огнища на HPAI при домашни птици или птици, отглеждани в плен, в Белгия, Дания, Германия, Франция, Италия, Унгария, Нидерландия и Австрия, които огнища трябваше да бъдат отразени в посоченото приложение.

(6)

След датата на приемане на Решение за изпълнение (ЕС) C(2022) 8308 Белгия, Германия, Франция, Италия, Унгария и Нидерландия уведомиха Комисията за появата на нови огнища на HPAI в животновъдни обекти, в които се отглеждат домашни птици или птици, отглеждани в плен, разположени в провинция Антверпен в Белгия, в провинциите Бавария, Хесен, Долна Саксония и Северен Рейн-Вестфалия в Германия, в департаментите Кот д'Армор, Дьо Севър, Йор, Финистер, Ил е Вилен, Лоаре, Майен, Морбиан, Нор, Па дьо Кале и Вандея във Франция, в областите Бач-Кишкун и Чонград-Чанад в Унгария, в регионите Емилия-Романя, Ломбардия и Венето в Италия и в провинциите Северен Брабант и Утрехт в Нидерландия.

(7)

Освен това Ирландия уведоми Комисията за огнище на HPAI в животновъден обект, в който се отглеждат домашни птици, разположен в графство Монахан в посочената държава членка.

(8)

Наред с това Хърватия уведоми Комисията за огнище на HPAI в животновъден обект, в който се отглеждат домашни птици или птици, отглеждани в плен, разположен в Загребска жупания в посочената държава членка.

(9)

Компетентните органи на Белгия, Германия, Ирландия, Франция, Хърватия, Италия, Унгария и Нидерландия предприеха необходимите мерки за контрол на болестта, изисквани съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, включително определянето на защитни и надзорни зони около посочените огнища.

(10)

Освен това компетентният орган на Франция реши да определи допълнителни ограничителни зони в допълнение към защитните и надзорните зони, определени за някои огнища, разположени в посочената държава членка.

(11)

Също така едно от огнищата, потвърдени във Франция, се намира в непосредствена близост до границата с Белгия. Предвид това компетентните органи на тези държави членки оказаха надлежно съдействие във връзка с определянето на необходимата надзорна зона в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, тъй като надзорната зона обхваща и част от територията на Белгия.

(12)

Освен това огнището, потвърдено в Ирландия, е разположено в непосредствена близост до границата с Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия. В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (Споразумението за оттегляне), и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, Регламент (ЕС) 2016/429 и основаните на него актове на Комисията ще продължат да се прилагат за Обединеното кралство и на неговата територия по отношение на Северна Ирландия след края на преходния период, предвиден в Споразумението за оттегляне.

(13)

Следователно спешните мерки, предвидени в Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641, се прилагат в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия. Поради това компетентните органи на Ирландия и на Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия оказаха надлежно съдействие във връзка с определянето на необходимите защитни и надзорни зони в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, тъй като защитните и надзорните зони, свързани с огнището, потвърдено в Ирландия, обхващат и част от територията на Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия.

(14)

Комисията разгледа мерките за контрол на болестта, приети от Белгия, Германия, Ирландия, Франция, Хърватия, Италия, Унгария и Нидерландия и от Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия, в сътрудничество с тези държави членки и с Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия, и се увери, че границите на защитните и надзорните зони в Белгия, Германия, Ирландия, Франция, Хърватия, Италия, Унгария и Нидерландия и в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия, определени от компетентните органи на посочените държави членки и на Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия, са на достатъчно разстояние от животновъдните обекти, в които са потвърдени огнищата на HPAI.

(15)

Понастоящем в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 няма области, посочени като защитни и надзорни зони за Ирландия, Хърватия и за Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия.

(16)

С цел да се предотвратят излишни затруднения за търговията в рамките на Съюза и да се избегне налагането на необосновани пречки пред търговията от страна на трети държави, е необходимо на равнището на Съюза и в сътрудничество с Белгия, Германия, Ирландия, Франция, Хърватия, Италия, Унгария, Нидерландия и с Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия спешно да бъдат описани защитните и надзорните зони, надлежно определени от посочените държави членки и от Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, както и допълнителните ограничителни зони, определени от Франция.

(17)

Поради това защитните и надзорните зони за Белгия, Германия, Франция, Италия, Унгария и Нидерландия, както и областите, посочени като допълнителни ограничителни зони за Франция, включени в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641, следва да бъдат изменени.

(18)

Освен това в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 следва да бъдат включени защитни и надзорни зони за Ирландия, Хърватия и за Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия.

(19)

Съответно приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 следва да бъде изменено с цел да се актуализира въведената регионализация на равнището на Съюза, за да се вземат предвид защитните и надзорните зони, надлежно определени от Белгия, Германия, Ирландия, Франция, Хърватия, Италия, Унгария, Нидерландия и от Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия, и допълнителните ограничителни зони, определени от Франция в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, и да бъде посочен срокът на действие на приложимите в тях мерки.

(20)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 следва да бъде съответно изменено.

(21)

Предвид неотложността на епизоотичната обстановка в Съюза по отношение на разпространението на HPAI е важно измененията, които е необходимо да бъдат направени с настоящото решение в Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641, да породят действие възможно най-скоро.

(22)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 21 ноември 2022 година.

За Комисията

Stella KYRIAKIDES

Член на Комисията


(1)  ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 на Комисията от 17 декември 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правила за профилактика и контрол на някои болести от списъка (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 64).

(3)  Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 на Комисията от 16 април 2021 г. относно спешните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (OВ L 134, 20.4.2021 г., стр. 166).

(4)  Решение за изпълнение C(2022) 8308 на Комисията от 14 ноември 2022 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2021/641 относно спешните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Част А

Защитни зони по членове 1 и 2 в засегнатите държави членки*:

Държава членка: Белгия

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

BE-HPAI(P)-2022-00009

Those parts of the municipalities Baarle-Hertog and Hoogstraten contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,770673, lat 51,436901.

18.11.2022 г.

BE-HPAI(P)-2022-00010

Those parts of the municipalities Kasterlee, Lille, Turnhout and Vosselaar contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,930419, lat 51,27616.

30.11.2022 г.

Държава членка: България

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Област: Хасково

BG-HPAI(P)-2022-00021

Следните селища в община Хасково: Криво поле, Корен, Момино

23.11.2022 г.

Държава членка: Дания

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

DK-HPAI(P)-2022-00006

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 55,2347; E 11,3952

5.12.2022 г.

DK-HPAI(NON-P)-2022-00148

The parts of Sønderborg municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 54,9365; E 9,9795

20.11.2022 г.

Държава членка: Германия

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

BAYERN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01198

Kreis Miltenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

9.178982 /49.740677

Betroffen ist die Stadt Klingenberg a. Main mit der Gemarkung Trennfurt und Röllfeld sowie die Gemeinden Großheubach, Kleinheubach, Rüdenau und Laudenbach

28.11.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00088

Landkreis Landshut

3 km um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

12,469717 / 48,465004

Betroffen sind Gemeinden oder Teile der Gemeinden Aham

Bodenkirchen

Schalkham

3.12.2022 г.

Landkreis Rottal-Inn

3 km um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

12,469717 / 48,465004

Betroffen sind Teile der Gemeinde Gangkofen.

3.12.2022 г.

HESSEN

DE-HPAI(P)-2022-00086

Landkreis Gießen

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042 / 50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinde Hungen

30.11.2022 г.

DE-HPAI(NON-P)-2022-01198

Landkreis Odenwald

In der Gemeinde Michelstadt die Gemarkung Vielbrunn östlich der Langestein-Schneise und der K 94 ab dem Abzweig zur Alten Laudenbacher Straße

28.11.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00086

Wetteraukreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042 / 50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinden Wölfersheim, Echzell und Nidda

30.11.2022 г.

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022-00089

Landkreis Aurich

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

7.649228 / 53.428679

Betroffen sind Teile der Gemeinden Großefehn und Wiesmoor

8.12.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00066

DE-HPAI(P)-2022-00071

DE-HPAI(P)-2022-00073

DE-HPAI(P)-2022-00074

DE-HPAI(P)-2022-00075

DE-HPAI(P)-2022-00078

Landkreis Emsland

Union der 3 km- Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

7.637125 / 52.928354

7.636603 / 52.946859

7.626829 / 52.927051

7.627312 / 52.927022

7.623793 / 52.928842

7.621157 / 52.951913

Betroffen sind Teile der Gemeinden Börger, Breddenberg, Esterwegen und Lorup.

20.11.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00079

Landkreis Osnabrück

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.103891 / 52.330964

Betroffen sind Teile der Gemeinden Belm, Bissendorf, Bohmte, Bramsche, Ostercappeln, Wallenhorst und der Stadt Osnabrück.

22.11.2022 г.

NORDRHEIN-WESTFALEN

DE-HPAI(P)-2022-00085

Kreis Kleve

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.441599 / 51.772975)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit der Stadt Rees

26.11.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00080

Oberbergischer Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.710063 / 50.961332)

Betroffen sind Teile:

des Oberbergischen Kreises mit der Gemeide Reichshof

23.11.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00084

Oberbergischer Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.685763 / 50.834267)

Betroffen sind Teile:

des Oberbergischen Kreises mit der Gemeinde Morsbach

29.11.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00087

Rheinisch Bergischer Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.111490 / 50.982802)

Betroffen sind Teile:

des Rheinisch Bergischen Kreises mit der Stadt Bergisch Gladbach

der Stadt Köln

25.11.2022 г.

DE-HPAI(NON-P)-2022-01219

Rhein-Sieg-Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.640940 / 50.800340)

Betroffen sind Teile:

des Rhein-Sieg-Kreises mit der Gemeinde Windeck,

des Oberbergischen Kreises mit der Stadt Waldbröhl und der Gemeinde Morsbach

27.11.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00081

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.980232 / 50.871116)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Siegen und Freudenberg

19.11.2022 г.

RHEINLAND-PFALZ

DE-HPAI(P)-2022-00084

DE-HPAI(NON-P)-2022-01219

Kreis Altenkirchen

Union der 3 km-Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

 

7.685763/50.834267

 

7.640940/50.800340

Betroffen sind die Stadt Wissen und die Ortsgemeinde Birken-Honigsessen, jeweils ausserhalb der Ortslage Richtung Kreisgrenze zu NRW sowie die Ortsgemeinden Forst und Fürthen

15.12.2022 г.

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2022-00082

Hansestadt Lübeck

Ausgehend im Norden von An der Bundesstr. Haus-Nr.12 die Stadtgrenze nach Osten entlang bis zur Schwartauer Landstr., Schwartauer Allee bis zu und weiter auf Bei der Lohmühle, Schönböckener Str., Steinrader Damm bis Hofland, Hofland bis zur Kieler Str., Kieler Str. nach Nordwesten bis zum Kreisverkehr, Steinrader Hauptstr. bis zur Stadtgrenze, die Stadtgrenze entlang nach Norden bis zu An der Bundesstr. Haus-Nr.12

24.11.2022 г.

Kreis Ostholstein

Die in Folge beschriebenen Gebieten in den Gemeinden Stockelsdorf und Bad Schwartau: Entlang der L 185 ab dem Ortsteil Pohnsdorf Richtung Westen; über die Mühlenstraße und die Hindenburgstraße weiter über den Cleverhofer Weg bis zur Kreisgrenze zur Stadt Lübeck. Der Kreisgrenze folgend bis im Bereich der L 332 (Kreisgrenze zum Kreis Segeberg) entlang dem Fluss Heilsau Richtung Krumbecker Hof. Im Ortsteil Obernwohlde über die Straße „Am Brink“ Richtung Arfrade. Entlang der Clever Au bis zur L 185 im Bereich Pohnsdorf.

24.11.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00083

Kreis Rendsburg-Eckernförde

3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,799269 / 54,237815

Teile der Gemeinden Emkendorf, Bokel und Groß Vollstedt

1.12.2022 г.

Държава членка: Ирландия

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

IE-HPAI(P)-2022-00001

That part of the County of Monaghan that comprises the townlands of Largy, lying partly in the Electoral Division of Clones Rural and partly in the Electoral Division of Clones Urban, Aghafin, Atartate Glebe, Burdautien, Carney’s Island, Carrivatragh, Cavan, Clonkirk, Clonkee (Cole), Corraghy, Creevaghy, Drumard, Edenaforan, Gortnawhinny, Legnakelly, Leonard’s Island, Liseggerton, Lisnaroe Near, Lisoarty, Longfield, Magheramore, Mullanacloy, Shanamullen South, Tanderagee, Tirnahinch Near, Tirnahinch Far, all in the Electoral Division of Clones Rural, and Carrickmore and Drumadagory, all in the Electoral Division of St. Tierney

7.12.2022 г.

Държава членка: Франция

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Département: Côtes-d'Armor (22)

FR-HPAI(P)-2022-01406

ÉRÉAC

MÉRILLAC

MERDRIGNAC

LE MENÉ

SAINT-VRAN

SAINT-LAUNEUC

23.11.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01413

HILLION

LANGUEUX

22.11.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01419

FR-HPAI(P)-2022-01425

CALORGUEN

EVRAN

LE QUIOU

SAINT-ANDRE-DES-EAUX

SAINT-JUVAT

SAINT-MADEN

TREFUMEL

TREVRON

8.12.2022 г.

Département: Eure (27)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00354

LA HAYE-SAINT-SYLVESTRE

MELICOURT

MESNIL-ROUSSET

NOTRE-DAME-DU-HAMEL

SAINT-PIERRE-DE-CERNIERES

7.12.2022 г.

Département: Finistère (29)

FR-HPAI(P)-2022-01421

HENVIC

TAULE

4.12.2022 г.

Département: Ille-et-Vilaine (35)

FR-HPAI(P)-2022-01418

RANNEE à l'est de la D95 et au sud des lignes de la belle etoile

30.11.2022 г.

Département: Indre (36)

FR-HPAI(P)-2022-01412

AIZE : Sud de D31 et route entre Moulin Bailly et Aize

BUXEUIL : Sud de D960

ROUVRES LES BOIS

24.11.2022 г.

Département: Loiret (45)

FR-HPAI(P)-2022-01420

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD

CHAILLY-EN-GÂTINAIS

CHÂTENOY

COUDROY

NOYERS

2.12.2022 г.

Département: Mayenne (53)

FR-HPAI(P)-2022-01418

BRAINS-SUR-LES-MARCHES

FONTAINE-COUVERTE

LA ROUAUDIERE

SAINT-AIGNAN-SUR-ROE

SAINT-MICHEL-DE-LA-ROE

30.11.2022 г.

Département: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022-01422

EVELLYS -Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Siviac puis à l’est de la route allant à Naizin puis au sud de la D203

MOREAC - Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au nord de la D181 jusqu’à Keranna puis au nord de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

REGUINY - Partie de la commune au sud de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre

6.12.2022 г.

Département: Nord (59)

FR-HPAI(P)-2022-01423

NEUF-BERQUIN

STEENWERCK

ESTAIRES

LE DOULIEU

8.12.2022 г.

Département: Orne (61)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00339

FR-HPAI(NON-P)-2022-00342

AUBRY-LE-PANTHOU

CAMEMBERT

CHAMPOSOULT

LA FRESNAIE-FAYEL

FRESNAY-LE-SAMSON

GUERQUESALLES

MARDILLY

NEUVILLE-SUR-TOUQUES

ROIVILLE

SAP-EN-AUGE

GUFFERN-EN-AUGE zone nord au-dessus de la D14, puis D16 entre Le bourg Saint-Léonard et Chambois et D3 jusqu'à la limite de la commune

TICHEVILLE

18.11.2022 г.

Département: Pas-de Calais (62)

FR-HPAI(P)-2022-01427

ALLOUAGNE

BURBURE

CHOQUES

GONNEHEM

LABEUVRIERE

LAPUGNOY

LILLERS

LOZINGHEM

8.12.2022 г.

Département:Seine-et-Marne (77)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00304

FAVIERES

JOSSIGNY

NEUFMOUTIERS EN BRIE

VILLENEUVE LE COMTE

VUILLENEUVE EN BRIE

19.11.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01403

BOMBON

LA CHAPELLE-GAUTHIER

LA CHAPELLE-RABLAIS

FONTENAILLES

GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS

NANGIS

SAINT-OUEN-EN-BRIE

18.11.2022 г.

Département: Deux – Sèvres (79)

FR-HPAI(P)-2022-01397

COULONGES-SUR-L'AUTIZE

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

19.11.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01411

FR-HPAI(P)-2022-01415

L'ABSIE

LE BUSSEAU

LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE

COULONGES-SUR-L’AUTIZE

LARGEASSE

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

SAINT-PAUL-EN-GATINE

TRAYES

VERNOUX-EN-GATINE

28.11.2022 г.

Département : Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2022-01397

FR-HPAI(P)-2022-01408

SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745

L'ORBRIE

MERVENT

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

FOUSSAIS PAYRE à l'est de la D49

18.11.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01409

CHAMPAGNE-LES-MARAIS

LUCON

MOREILLES

PUYRAVAULT

SAINTE-DEMME-LA-PLAINE

SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS

18.11.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01410

BREUIL-BARRET

LA CHAPELLE-AUX-LYS

LOGE-FOUGEREUSE

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

22.11.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01416

BREM-SUR-MER

LANDEVIEILLE

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

VAIRE

27.11.2022 г.

Държава членка: Хърватия

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Grad Zagreb

HR-HPAI(P)-2022-00007

gradske četvrti Brezovica i Novi Zagreb- zapad

6.12.2022 г.

Zagrebačka županija

HR-HPAI(P)-2022-00007

općina Samobor, naselje Rakov potok;

općina Stupnik, naselja Donji Stupnik, Gornji Stupnik i Stupnički Obrež;

općina Sveta Nedjelja, naselja Kalinovica, Kerestinec, Mala Gorica i Žitarka.

6.12.2022 г.

Държава членка: Италия

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Region: Veneto

IT-HPAI(P)-2022-00029

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.753972, E12.149041

25.11.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00031

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.9193668, E12.4351595

24.11.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00033

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.211179, E11.272346

29.11.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00034

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.221390806, E11.04331334

2.12.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00036

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.771464 , E12.147417

29.11.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00037

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.741660 , E12.452298

29.11.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00039

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 44.964074644, E12.282057809

5.12.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00040

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.233473, E11.657231

1.12.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00042

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.296865835, E10.878880005

4.12.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00043

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.504494974, E12.616275373

3.12.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00045

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.380764707, E11.07799142

10.12.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00047

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44.966036, E12.305402

14.12.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00048

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.393604155, E11.098068838

10.12.2022 г.

Region: Lombardia

IT-HPAI(P)-2022-00030

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.098875, E8.81998199999998

21.11.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00032

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.049383, E10.35708

29.11.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00041

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.040236, E10.36325

3.12.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00046

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.033964, E10.302944

10.12.2022 г.

Region: Emilia Romagna

IT-HPAI(P)-2022-00028

The area of the parts of Emilia Romagna Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44.714462, E11.926653

20.11.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00044

The area of the parts of Emilia Romagna Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44.79259, E10. 930896

5.12.2022 г.

Region: Friuli Venezia Giulia

IT-HPAI(P)-2022-00035

The area of the parts of Friuli Venezia Giulia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.962481, E12.606420

26.11.2022 г.

Държава членка: Унгария

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Bács-Kiskun megye

HU-HPAI(P)-2022-00211

HU-HPAI(P)-2022-00216

HU-HPAI(P)-2022-00219

HU-HPAI(P)-2022-00225

Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Jakabszállás és Móricgát települések települések közigazgatási területeinek a 46.67844 és 19.65301 és a 46.679183 és a 19.663134, 46.686318 és a 19.661755, valamint a 46.695600 és a 19.681280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

7.12.2022 г.

HU-HPAI(P)-2022-00212

Kiskunmajsa település közigazgatási területének a 46.48998 és a 19.77264 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

26.11.2022 г.

HU-HPAI(P)-2022-00217

HU-HPAI(P)-2022-00226

Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Móricgát és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.544237 és a 19.741665, a 46.544237 és a 19.741665, valamint a 46.569793 és a 19.692088 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

8.12.2022 г.

HU-HPAI(P)-2022-00215

HU-HPAI(P)-2022-00218

HU-HPAI(P)-2022-00220-00221

HU-HPAI(P)-2022-00223-00224

HU-HPAI(P)-2022-00227-00228

Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, valamint a 46.641252 és a 19.532421 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

8.12.2022 г.

Csongrád-Csanád megye

HU-HPAI(P)-2022-00213

Algyő, Sándorfalva és Szeged települések közigazgatási területeinek a 46.353600 és a 20.173300 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

25.11.2022 г.

HU-HPAI(P)-2022-00214

HU-HPAI(P)-2022-00222

Szentes település közigazgatási területének 46.647079 és a 20.325001, valamint a 46.664455 és a 20.294252 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

3.12.2022 г.

Държава членка: Нидерландия

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

BE-HPAI(P)-2022-00009

Those parts of the municipality Turnhout contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.77067 lat 51.436901

19.11.2022 г.

NL-HPAI(P)-2022-00082

Those parts of the municipality Deurne contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.87, lat 51.37

18.11.2022 г.

NL-HPAI(P)-2022-00083

Those parts of the municipality Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.12 lat 53.3

21.11.2022 г.

NL-HPAI(P)-2022-00084

Those parts of the municipality Nederweert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.81, lat 51.3

22.11.2022 г.

NL-HPAI(P)-2022-00085

Those parts of the municipality Nederweert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.59, lat 51.65

2.12.2022 г.

NL-HPAI(NON-P)-2022-00736

Those parts of the municipality Woerden contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.84, lat 52.13

2.12.2022 г.

Държава членка: Австрия

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

STEIERMARK

 

 

AT-HPAI(NON-P)-2022- 00021

Bezirk Graz-Umgebung: in der Gemeinde Kumberg die Katastralgemeinden Gschwendt, Hofstätten, Kumberg und Rabnitz und in der Gemeinde Eggersdorf bei Graz die Katastralgemeinden Hart bei Eggersdorf, Haselbach und Purgstall

3.12.2022 г.

Обединеното кралство (Северна Ирландия)

ADIS reference number of the outbreak

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

IE-HPAI(P)-2022-00001

Those parts of County Fermanagh contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on GPS coordinates N 54,2073 and E -7,2153

7.12.2022 г.

Част Б

Надзорни зони по членове 1 и 3 в засегнатите държави членки*:

Държава членка: Белгия

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

BE-HPAI(NON-P)-2022-00150

Those parts of the municipalities Assenede, Eeklo, Evergem, Gent, Kaprijke, Lievegem, Lochristi, Wachtebeke and Zelzate, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,72485, lat 51,16128.

18.11.2022 г.

Those parts of the municipalities Assenede, Evergem and Gent contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,72485, lat 51,16128.

10.11.2022 г. – 18.11.2022 г.

BE-HPAI(P)-2022-00008

Those parts of the municipalities Baarle-Hertog, Brecht, Hoogstraten, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout and Wuustwezel, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,799186, lat 51,431161.

22.11.2022 г.

Those parts of the municipalities Baarle-Hertog and Hoogstraten contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,799186, lat 51,431161.

14.11.2022 г. – 22.11.2022 г.

BE-HPAI(P)-2022-00009

Those parts of the municipalities Baarle-Hertog, Brecht, Hoogstraten, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout and Wuustwezel, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,770673, lat 51,436901.

27.11.2022 г.

Those parts of the municipalities Baarle-Hertog and Hoogstraten contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,770673, lat 51,436901.

19.11.2022 г. – 27.11.2022 г.

BE-HPAI(P)-2022-00010

Those parts of the municipalities Arendonk, Beerse, Geel, Herentals, Kasterlee, Lille, Merksplas, Olen, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Turnhout, Vorselaar and Vosselaar, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,930419, lat 51,27616.

9.12.2022 г.

Those parts of the municipalities Kasterlee, Lille, Turnhout and Vosselaar contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,930419, lat 51,27616.

1.12.2022 г. – 9.12.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01423

Those parts of the municipality Heuvelland contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,709029, lat 50,670097.

15.12.2022 г.

Държава членка: България

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Област: Хасково

BG-HPAI(P)-2022-00021

Следните селища в община Хасково: Криво поле, Корен, Момино

23.11.2022 г. — 2.12.2022 г.

Следните селища в община Хасково: Елена, Книжовник, Малево, Манастир, Динево, Родопи, Стамболийски, Стойково, Подкрепа

Следните селища в община Харманли: Славяново, Болярски извор

Следните селища в община Стамболово: Малък извор, Голям извор, Долно Ботево, Кралево, Гледка, Стамболово, Царева поляна, Жълти бряг

2.12.2022 г.

Държава членка: Дания

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

DK-HPAI(P)-2022-00006

The parts of Slagelse and Næstved municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates

N 55,2347; E 11,3952

14.12.2022 г.

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 55,2347; E 11,3952

6.12.2022 г. – 14.12.2022 г.

DK-HPAI(NON-P)-2022-00148

The parts of Sønderborg municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates

N 54,9365; E 9,9795

29.11.2022 г.

The parts of Sønderborg municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 54,9365; E 9,9795

21.11.2022 г. – 29.11.2022 г.

Държава членка: Германия

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

BAYERN

DE-HPAI(P)-2022-00088

Landkreis Dingolfing-Landau

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

12.469717 / 48.465004

Betroffen sind Gemeinden oder Teile der Gemeinden Frontenhausen und Marklkofen.

12.12.2022 г.

Landkreis Landshut

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

12.469717 / 48.465004

Betroffen sind Gemeinden oder Teile der Gemeinden Adlkofen,

Aham, Bodenkirchen, Geisenhausen, Gerzen, Kröning, Schalkam, Vilsbiburg

12.12.2022 г.

DE-HPAI(NON-P)-2022-01198

Landkreis Miltenberg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

9.178982 /49.740677

Betroffen sind die Städte und Gemeinden Erlenbach a.Main, Obernburg a.Main, Wörth a.Main, Elsenfeld mit den Gemarkungen Schippach und Rück, Eschau, Mönchberg, Röllbach, Collenberg mit der Gemarkung Reistenhausen, Bürgstadt, Miltenberg mit den Gemarkungen Wenschdorf, Mainbullau und Breitendiel, Weilbach mit den Gemarkungen Weckbach und Ohrenbach, Amorbach mit den Gemarkungen Reichartshausen und Boxbrunn im Odenwald

7.12.2022 г.

Landkreis Miltenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

9.178982 /49.740677

Betroffen ist die Stadt Klingenberg a. Main mit den Gemarkungen Trennfurt und Röllfeld sowie die Gemeinden Großheubach, Kleinheubach, Rüdenau und Laudenbach

7.12.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00088

Landkreis Mühldorf

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 12.469717 / 48.465004

Betroffen sind Teile der Gemeinde Egglkofen und der Stadt Neumarkt St. Veit

12.12.2022 г.

Landkreis Rottal-Inn

10 km um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

12,469717 / 48,465004

Betroffen sind Teile der Gemeinde Gangkofen.

12.12.2022 г.

HESSEN

DE-HPAI(P)-2022-00086

Landkreis Gießen

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042 / 50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinden Hungen, Lich und Laubach.

9.12.2022 г.

Landkreis Gießen

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042 / 50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinde Hungen

1.12.2022 г. – 9.12.2022 г.

DE-HPAI(NON-P)-2022-01198

Landkreis Odenwald

In der Gemeinde Michelstadt die Gemarkungen Vielbrunn und Weitengesäß, in der Gemarkung Würzberg das Gebiet nördlich Mangelsbach und östlich der K 45,

in der Gemeinde Bad König die Gemarkung Bad König östlich der Verbindungsstraße zwischen Kimbacher Straße und Mainstraße und östlich des Birkertsgrabens und nördlich der L 3318, die Gemarkungen Kimbach, Momart östlich der Straße Strathweg und nördlich der Hohe Straße, in der Gemarkung Fürstengrund das Gebiet östlich des Waldrandes,

in der Gemeinde Lützelbach die Gemarkungen Lützel-Wiebelsbach, Breitenbrunn, Haingrund und Seckmauern, in der Gemeinde Breuberg die Gemarkung Rai-Breitenbach östlich der L 3259 und der Mühlhäuser Straße bis abzweig Kreuzstarße und südlich der Kreuzstraße und deren Verlängerung nach Osten bis zur Landesgrenze.

7.12.2022 г.

Landkreis Odenwald

In der Gemeinde Michelstadt die Gemarkung Vielbrunn östlich der Langestein-Schneise und der K 94 ab dem Abzweig zur Alten Laudenbacher Straße

29.11.2022 г. – 7.12.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00086

Wetteraukreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042 / 50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinden Nidda, Ranstadt, Florstadt, Reichelsheim, Echzell, Wölfersheim, Bad Nauheim, Münzenberg und Rockenberg.

9.12.2022 г.

Wetteraukreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042 / 50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinden Wölfersheim, Echzell und Nidda

1.12.2022 г. – 9.12.2022 г.

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE-HPAI(P)-2022-00082

Landkreis Nordwestmecklenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 10.634830/53.898535

Betroffen ist die Gemeinde Lüdersdorf, Ortsteil Herrnburg

2.12.2022 г.

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022-00076

Landkreis Aurich

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.400775 / 53.610321

Betroffen sind Teile der Gemeinden Berumbur, Dornum, Halbemond, Hage, Hagermarsch, Großheide, Leezdorf, Lütetsburg, Osteel, Rechtsupweg, Südbrookmerland und der Stadt Aurich.

24.11.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00076

Landkreis Aurich

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.400775 / 53.610321

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dornum und Großheide.

16.11.2022 г. - 24.11.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00089

Landkreis Aurich

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

7.649228 / 53.428679

Betroffen sind Teile der Gemeinden Großefehn, Wiesmoor, Aurich, Ihlow, Wittmund, Friedeburg, Hesel, Firrel und Uplengen.

17.12.2022 г.

Landkreis Aurich

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

7.649228 / 53.428679

Betroffen sind Teile der Gemeinden Großefehn und Wiesmoor.

9.12.2022 г. –

17.12.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00066

DE-HPAI(P)-2022-00071

DE-HPAI(P)-2022-00073

DE-HPAI(P)-2022-00074

DE-HPAI(P)-2022-00075

DE-HPAI(P)-2022-00078

Landkreis Cloppenburg

Union der 10 km- Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

7.637125 / 52.928354

7.636603 / 52.946859

7.626829 / 52.927051

7.627312 / 52.927022

7.623793 / 52.928842

7.621157 / 52.951913

Betroffen sind Teile der Gemeinde Saterland und der Stadt Friesoythe..

29.11.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00066

DE-HPAI(P)-2022-00071

DE-HPAI(P)-2022-00073

DE-HPAI(P)-2022-00074

DE-HPAI(P)-2022-00075

DE-HPAI(P)-2022-00078

Landkreis Emsland

Union der 10 km- Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

7.637125 / 52.928354

7.636603 / 52.946859

7.626829 / 52.927051

7.627312 / 52.927022

7.623793 / 52.928842

7.621157 / 52.951913

Betroffen sind Teile der Gemeinden Börger, Bockhorst, Breddenberg, Esterwegen, Hilkenbrook, Lorup, Rastdorf, Sögel, Spahnharrenstätte, Surwold, Vrees, Werlte und Werpeloh.

29.11.2022 г.

Landkreis Emsland

Union der 3 km- Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

7.637125 / 52.928354

7.636603 / 52.946859

7.626829 / 52.927051

7.627312 / 52.927022

7.623793 / 52.928842

7.621157 / 52.951913

Betroffen sind Teile der Gemeinden Börger, Breddenberg, Esterwegen und Lorup.

21.11.2022 г. – 29.11.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00079

Landkreis Osnabrück

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

8.103891 / 52.330964

Betroffen sind Teile der Gemeinden Belm und Wallenhorst und der Stadt Osnabrück.

1.12.2022 г.

Landkreis Osnabrück

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

8.103891 / 52.330964

Betroffen sind Teile der Gemeinden Belm, Bissendorf, Bohmte, Bramsche, Ostercappeln, Wallenhorst und der Stadt Osnabrück.

23.11.2022 г. – 1.12.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00076

Landkreis Wittmund

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.400775 / 53.610321

Betroffen sind Teile der Gemeinden Blomberg, Eversmeer, Holtgast, Ochtersum, Schweindorf, Moorweg, Nenndorf, Neuschoo, Utarp und Westerholt.

24.11.2022 г.

Landkreis Wittmund

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.400775 / 53.610321

Betroffen sind Teile der Gemeinden Nenndorf und Westerholt.

16.11.2022 г. - 24.11.2022 г.

NORDRHEIN-WESTFALEN

DE-HPAI(P)-2022-00068

Kreis Gütersloh

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.567262/ 51.883038)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl und Schloß Holte-Stukenbrock

12.11.2022 г. – 20.11.2022 г.

Kreis Gütersloh

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.567262/ 51.883038)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl, Rietberg, Gütersloh und Schloß Holte-Stukenbrock

der kreisfreien Stadt Bielefeld

des Kreises Lippe mit der Stadt Oerlinghausen und der Gemeinde Augustdorf

des Kreises Paderborn mit der Gemeinde Hövelhof und der Stadt Delbrück

20.11.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00072

Kreis Gütersloh

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.541434 51.842651)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl und Rietberg

des Kreises Paderborn mit der Stadt Delbrück und der Gemeinde Hövelhof

13.11.2022-

21.11.2022 г.

Kreis Gütersloh

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.541434 51.842651)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl, Rietberg, Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück und Schloß Holte-Stukenbrock

des Kreises Paderborn mit der Stadt Delbrück und der Gemeinde Hövelhof

die kreisfreie Stadt Bielefeld

21.11.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00077

Kreis Gütersloh

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.527468 51.845571)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl und Rietberg

des Kreises Paderborn mit der Stadt Delbrück und der Gemeinde Hövelhof

18.11.2022 г. –

26.11.2022 г.

Kreis Gütersloh

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.527468 51.845571)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl, Rietberg, Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück und Schloß Holte-Stukenbrock

des Kreises Paderborn mit der Stadt Delbrück und der Gemeinde Hövelhof

die kreisfreie Stadt Bielefeld

26.11.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00085

Kreis Kleve

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.441599 / 51.772975)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit der Stadt Rees

27.11.2022 г. – 5.12.2022 г.

Kreis Kleve

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.441599 / 51.772975)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit den Städten Rees, Kalkar, Emmerich

des Kreises Borken mit den Städten Isselburg, Bocholt,

des Kreises Wesel mit den Städten Hamminkeln, Wesel, Xanten

5.12.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00068

Stadt Münster

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.567262/ 51.883038)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl und Schloß Holte-Stukenbrock

18.11.2022 г. –

26.11.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00080

Oberbergischer Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.710063 / 50.961332

Betroffen sind Teile:

des Oberbergischen Kreises mit der Gemeide Reichshof

24.11.2022 г. –

2.12.2022 г.

Oberbergischer Kreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.710063 / 50.961332

Betroffen sind Teile:

des Oberbergischen Kreises mit den Städten Wiehl, Waldbröl, Bergneustadt, Gummersbach und mit den Gemeiden Reichshof, Nümbrecht, Morsbach

des Kreises Olpe mit den Städten Drolshagen und Olpe und der Gemeinde Wenden

2.12.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00084

Oberbergischer Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.685763 / 50.834267)

Betroffen sind Teile:

des Oberbergischen Kreises mit der Gemeinde Morsbach

30.11.2022 г. – 8.12.2022 г.

Oberbergischer Kreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.685763 / 50.834267)

Betroffen sind Teile:

des Oberbergischen Kreises mit den Gemeinden Morsbach, Nümbrecht, Reichshof, der Stadt Waldbröl

des Rhein-Sieg-Kreises mit der Gemeinde Windeck

des Landes Rheinland-Pfalz

8.12.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00079

(Ausbruch in Niedersachsen)

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.103891 / 52.330964)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Steinfurt mit der Gemeinde Lotte

1.12.2022 г.

DE-HPAI(NON-P)-2022-01197

Rhein-Sieg-Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.231225/ 50.858356)

Betroffen sind Teile:

des Rhein-Sieg-Kreises mit den Städten Lohmar und Troisdorf

18.11.2022 г. –

26.11.2022 г.

Rhein-Sieg-Kreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.231225/ 50.858356)

Betroffen sind Teile:

des Rhein-Sieg-Kreises mit den Städten Lohmar, Troisdorf, Sankt Augustin, Hennef (Sieg), Siegburg und den Gemeinden Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth,

der Stadt Köln

des Rheinisch-Bergischen Kreises mit Teilen der Gemeinden Rösrath, Overath und der Stadt Bergisch-Gladbach

26.11.2022 г.

DE-HPAI(NON-P)-2022-01219

Rhein-Sieg-Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.640940 / 50.800340)

Betroffen sind Teile:

des Rhein-Sieg-Kreises mit der Gemeinde Windeck,

des Oberbergischen Kreises mit der Stadt Waldbröhl und der Gemeinde Morsbach

28.11.2022 г. – 6.12.2022 г.

Rhein-Sieg-Kreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.640940 / 50.800340)

Betroffen sind Teile:

des Rhein-Sieg-Kreises mit der Gemeinde Windeck, Ruppichteroth, Eitorf

des Oberbergischen Kreises mit der Stadt Waldbröhl und der Gemeinde Morsbach, Nümbrecht

6.12.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00087

Rheinisch Bergischer Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.111490 / 50.982802)

Betroffen sind Teile:

des Rheinisch Bergischen Kreises mit der Stadt Bergisch Gladbach

der Stadt Köln

26.11.2022 г. – 4.12.2022 г.

Rheinisch Bergischer Kreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.111490 / 50.982802)

Betroffen sind Teile:

des Rheinisch Bergischen Kreises mit den Städten Bergisch Gladbach, Burscheid, Wermelskirchen, den Gemeinden Odenthal, Kürten, Overath, Rösrath

der Stadt Köln

der Stadt Leverkusen

4.12.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00081

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.980232 / 50.871116)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Siegen und Freudenberg

20.11.2022 г. – 28.11.2022 г.

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.980232 / 50.871116)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Siegen, Freudenberg, Kreuztal, Netphen und den Gemeinden Neunkirchen, Wilnsdorf

des Kreises Olpe mit der Gemeinde Wenden

28.11.2022 г.

RHEINLAND-PFALZ

DE-HPAI(NON-P)-2022-01219

DE-HPAI(P)-2022-00080

DE-HPAI(P)-2022-00081

DE-HPAI(P)-2022-00084

Kreis Altenkirchen

Union der 10 km Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS-Koordinaten:

 

7.685763/50.834267

 

7.640940/50.800340

 

7.710063/ 50.961332

 

7.980232/ 50.871116

Betroffen sind Verbandsgemeinden Hamm, Kirchen und Wissen sowie die Stadt Herdorf, außerdem in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld die Ortsgemeinden Werkhausen, Oberirsen, Ölsen, Wölmersen, Busenhausen, Kettenhausen, Obererbach, Heupelzen, Bachenberg, Hilgenroth, Volkerzen, Racksen, Isert, Eichelhardt, Idelberg und Helmeroth

15.12.2022 г.

DE-HPAI(NON-P)-2022-01219

Westerwaldkreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 7.640940/ 50.800340

Betroffen sind in der Gemeinde Stein-Wingert die Ortsteile Altburg und Alhausen und in der Gemeinde Mörsbach der nordwestliche Teil des Staatsforstes Hachenburg

16.12.2022 г.

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2022-00070

Stadt Flensburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873

Betroffen sind Teile der Stadt Flensburg

20.11.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00069

Stadt Flensburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873

Betroffen sind Teile der Stadt Flensburg

20.11.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00082

Hansestadt Lübeck

Ausgehend im Norden von An der Bundesstr. Haus-Nr.12 die Stadtgrenze nach Osten entlang bis zur Schwartauer Landstr., Schwartauer Allee bis zu und weiter auf Bei der Lohmühle, Schönböckener Str., Steinrader Damm bis Hofland, Hofland bis zur Kieler Str., Kieler Str. nach Nordwesten bis zum Kreisverkehr, Steinrader Hauptstr. bis zur Stadtgrenze, die Stadtgrenze entlang nach Norden bis zu An der Bundesstr. Haus-Nr.12

4.12.2022 г.

Hansesatdt Lübeck

Das gesamte Stadtgebiet mit Ausnahme der Stadtbezirke: Alt-Kücknitz/Dummersdorf/Roter Hahn; Pöppendorf; Ivendorf; Teutendorf; Alt-Travemünde/Rönnau; Brodten; Priwall; Krummesse; Beidendorf; Blankensee und der südöstlich des Müggenbuschwegs gelegene Teil des Stadtbezirks Strecknitz.

25.11.2022 г. – 4.12.2022 г.

Kreis Herzogtum Lauenburg

Betroffen sind die nördlichen 150 Meter der Gemeinde Groß Schenkenberg, Gemarkung Rothenhausen, Flur 1, Flurstück 1, Flurstück 73/2 und Flurstück 76/21 angrenzend an die Hansestadt Lübeck. In der Überwachungszone des Kreises Herzogtum Lauenburg befinden sind keine Geflügelhaltungen.

4.12.2022 г.

Kreis Ostholstein

Gemeinden/Stadt: Stockelsdorf, Bad Schwartau, Teil Ratekau, Teil Scharbeutz, Teil Ahrensbök

4.12.2022 г.

Kreis Ostholstein

Gemeinden/Stadt: Stockelsdorf, Bad Schwartau, Teil Ratekau, Teil Scharbeutz, Teil Ahrensbök

25.11.2022 г. – 4.12.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00083

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Die Überwachungszone umfasst

die Teile der Gemeinden Emkendorf, Bokel und Groß Vollstedt die nicht in der Schutzzone liegen

die Gemeinde Bredenbek südlich des Straßenzugs Kieler Straße/Rendsburger Straße (K67)

die Gemeinde Bovenau südlich der Kieler Straße ausgenommen des Bereichs nördlich der gedachten Verbindungslinie zwischen der Koordinate 54.32441; 9.84070 (Einmündung Feldweg) und der Koordinate 54.32054; 9.85893 (Kreuzung Rendsburger Straße/Kronsfelde)

den südlich der Bundesautobahn A210 gelegenen Teil der Gemeinde Felde

den südlich der Landesstraße L255 gelegenen Teil der Gemeinde Schierensee

den westlich der Bundesautobahn A215 gelegenen Teil der Gemeinde Sören

den nördlich des Straßenzuges Dorfstraße/Heinkenborsteler Weg gelegenen Teil der Gemeinde Gnutz

den östlich des Straßenzugs Rüsterbergen-Hasenkrug-Dorfstraße gelegenen Teil der Gemeinde Schülp bei Rendsburg

die Gesamtfläche der Gemeinden Achterwehr, Bargstedt, Borgdorf-Seedorf, Brammer, Dätgen, Ellerdorf, Eisendorf, Groß Vollstedt, Haßmoor, Jevenstedt, Langwedel, Luhnstedt, Nortorf, Oldenhütten, Ostenfeld, Osterrönfeld, Rade bei Rendsburg, Schacht-Audorf, Schülldorf, Schülp bei Nortorf, Stafstedt, Warder, Westerrönfeld, Westensee, und der Stadt Rendsburg

10.12.2022 г.

Kreis Rendsburg-Eckernförde

3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,799269 / 54,237815

Teile der Gemeinden Emkendorf, Bokel und Groß Vollstedt

2.12.2022 г. – 10.12.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00070

Kreis Schleswig-Flensburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873

Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden:

Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup, Freienwill, Großsolt, Tastrup, Ahneby, Steinbergkirche, Sterup, Dollerup, Langballig, Munkbrarup, Ringsberg, Wees, Westerholz, Mittelangeln, Schnarup, Oeversee, Havetoft, Struxdorf, Mohrkirch, Handewitt, Glücksburg

20.11.2022 г.

Kreis Schleswig-Flensburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

9,589444 / 54,751873

Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden:

Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup

12.11.2022 г. – 20.11.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00069

Kreis Schleswig-Flensburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873

Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden:

Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup, Freienwill, Großsolt, Tastrup, Ahneby, Steinbergkirche, Sterup, Dollerup, Langballig, Munkbrarup, Ringsberg, Wees, Westerholz, Mittelangeln, Schnarup, Oeversee, Havetoft, Struxdorf, Mohrkirch, Handewitt, Glücksburg

20.11.2022 г.

Kreis Schleswig-Flensburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

9,589444 / 54,751873

Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden:

Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup

12.11.2022 г. – 20.11.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00082

Kreis Segeberg

Gemeinden Pronstorf und Strukdorf

4.12.2022 г.

Kreis Stormarn

Betroffen von der Überwachungszone ist jeweils das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinden Heilshoop, Mönkhagen, Zarpen, Badendorf, Hamberge, Wesenberg, Heidekamp sowie Teile des Gemeindegebietes der Gemeinden Rehhorst, Reinfeld und Klein Wesenberg

4.12.2022 г.

Държава членка: Ирландия

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Monaghan County

IE-HPAI(P)-2022-00001

That part of the County of Monaghan that comprises the Electoral Divisions of Killeevan and Newbliss, the Electoral Division of Clones, except for the townlands of Derryarrit and Skeatry, the Electoral Divisions of Clones Rural, Clones Urban and St. Tierney, apart from the townlands situate in the protection zone, the townlands of Aghareagh, Closdaw, Corkish, Corlougharoe, Correvan, Drumanan, Drumacreeve, Drumary, Drumcrow, Drumgramph, Drumlina, Killyeg, Lislongfield, Tullyard, all in the Electoral Division of Drum, the Electoral Division of Drumhillagh, except for the townlands of Aghaclay, Carn, Corleck, Doosky, Drumhullagh, Drumkirk, Drumleny, Liscumaskey and Latnamard, the townlands of Annaghbrack, Brookvale, Carrowbarra, Carrowbarra Island, Coolatty, Gortmore South, Liscat, Naghill, Mullabrack, Mulladuff, Mullanacross, Skeagh, Skervan, Thornhill, all in the Electoral Division of Drumsnat, the Electoral Division of Drummully except for the townlands of Annaghraw and Clontask, the townlands of Derrins and Lurganboy, all in the Electoral Division of Killynenagh, the townlands of Aghagaw, Allagesh, Annagh, Annyeeb, Aughnahunshin, Corrinshigo, Crenlough, Drumslavog, Formoyle, Gortmore North, Graffagh, Killytur, Killydonnelly and Mullatagorry, all in the Electoral Division of Scotstown, the townlands of Cornacreeve, Cornaguillagh, Derrynahesco, Kilmore West, Lennaght and Sruveel, all in the Electoral Division of Sheskin, the townlands of Carolina, Crover, Drumaghkeel, Drumskelt, Drumgristin, Feagh, and Mullymagaraghan, all in the Electoral Division of Aghabog, and the townlands Aghnahola, Annaveagh, Annies, Carnroe, Cavanreagh, Cavany, Coolnacarte, Corraskea, Drumgarran, Drumreenagh, Dunsrim, Hilton Demense, Killyfargy, Lisarearke, Skerrick East, Lisnalee, all of the Electoral Division of Currin.

16.12.2022 г.

That part of the County of Monaghan) that comprises the townlands of Largy, lying partly in the Electoral Division of Clones Rural and partly in the Electoral Division of Clones Urban, Aghafin, Atartate Glebe, Burdautien, Carney’s Island, Carrivatragh, Cavan, Clonkirk, Clonkee (Cole), Corraghy, Creevaghy, Drumard, Edenaforan, Gortnawhinny, Legnakelly, Leonard’s Island, Liseggerton, Lisnaroe Near, Lisoarty, Longfield, Magheramore, Mullanacloy, Shanamullen South, Tanderagee, Tirnahinch Near, Tirnahinch Far, all in the Electoral Division of Clones Rural, and Carrickmore and Drumadagory, all in the Electoral Division of St. Tierney

8.12.2022 г. – 16.12.2022 г.

Държава членка: Испания

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

ES-HPAI(P)-2022-00036

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418

20.11.2022 г.

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418

12.11.2022 г. – 20.11.2022 г.

ES-HPAI(P)-2022-00037

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1695321 , lat 40,7068421

21.11.2022 г.

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1695321 , lat 40,7068421

13.11.2022 г. – 21.11.2022 г.

Държава членка: Франция

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Département: Ain (01)

FR-HPAI(P)-2022-01398

ABERGEMENT CLEMENCIAT

BANEINS

BIZIAT

CHANOZ CHATENAY

CHATILLON SUR CHALARONNE

CORMORANCHE SUR SAONE

CROTTET

DOMPIERRE SUR CHALARONNE

GRIEGES

LAIZ

MOGNENEINS

NEUVILLE LES DAMES

PERREX

PEYZIEUX SUR SAONE

PONT DE VEYLE

SAINT ANDRE BAGE

SAINT CYR SUR MENTHON

SAINT DIDIER SUR CHALARONNE

SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE

SAINT JEAN SUR VEYLE

SAINT JULIEN SUR VEYLE

SULIGNAT

THOISSEY

VALEINS

VONNAS

18.11.2022 г.

BEY

CRUZILLES LES MEPILLAT

GARNERANS

ILLIAT

SAINT ANDRE D HUIRIAT

10.11.2022 г. – 18.11.2022 г.

Département: Côtes-d'Armor (22)

FR-HPAI(P)-2022-01406

GOMENÉ

LANRELAS

LAURENAN

MERDRIGNAC

LE MENÉ

PLÉNÉE-JUGON

ROUILLAC

SEVIGNAC

TRÉMOREL

2.12.2022 г.

ÉRÉAC

MÉRILLAC

MERDRIGNAC

LE MENÉ

SAINT-VRAN

SAINT-LAUNEUC

24.11.2022 г. – 2.12.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01413

PLERIN

SAINT-BRIEUC

PLOUFRAGAN

TREGUEUX

PLEDRAN

YFFINIAC

QUESSOY

POMMERET

LAMBALLE

COETMIEUX

ANDEL

MORIEUX

PLANGUENOUAL

1.12.2022 г.

HILLION

LANGUEUX

23.11.2022 г. – 1.12.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01419

FR-HPAI(P)-2022-01425

BOBITAL

BRUSVILY

CAULNES

DINAN

EVRAN

GUENROC

GUITTE

LANVALLAY

LE HINGLE

LES CHAMPS-GERAUX

PLOUASNE

PLUMAUDAN

SAINT-CARNE

SAINT-JUDOCE

TRELIVAN

YVIGNAC-LA-TOUR

17.12.2022 г.

CALORGUEN

EVRAN

LE QUIOU

SAINT-ANDRE-DES-EAUX

SAINT-JUVAT

SAINT-MADEN

TREFUMEL

TREVRON

9.12.2022 г. – 17.12.2022 г.

 

Département: Dordogne (24)

 

FR-HPAI(P)-2022-01400

BERGERAC (à l’ouest de la D936)

BOSSET

EGLISE NEUVE D’ISSAC

EYRAUD-CREMPSE-MAURENS (à l’ouest de la D107)

FRAISSE

GARDONNE

GINESTET

LA FORCE

LAMONZIE SAINT MARTIN

LES LECHES

PRIGONRIEUX (au sud de la D34)

SAINT GERY

SAINT PIERRE D’EYRAUD

19.11.2022 г.

LUNAS

PRIGONRIEUX (au nord de la D34)

SAINT GEORGES BLANCANEIX

11.11.2022 г. – 19.11.2022 г.

Département: Eure (27)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00354

MESNIL-EN-OUCHE (partie ouest/D49)

LES BOTTEREAUX

CHAMBLAC

CHAMBORD

LA GOULAFRIERE

JUIGNETTES

MONTREUIL-L'ARGILLE

SAINT-AGNAN-DE-CERNIERES

SAINT-DENIS-D'AUGERONS

SAINT-LAURENT-DU-TENCEMENT

LA TRINITE-DE-REVILLE

VERNEUSSES

16.12.2022 г.

LA HAYE-SAINT-SYLVESTRE

MELICOURT

MESNIL-ROUSSET

NOTRE-DAME-DU-HAMEL

SAINT-PIERRE-DE-CERNIERES

8.12.2022 г. – 16.12.2022 г.

Département:Finistère (29)

FR-HPAI(P)-2022-01421

CARANTEC

GUICLAN

LOCQUENOLE

MESPAUL

MORLAIX

PLEYBER-CHRIST

PLOUENAN

PLOUEZOC'H

PLOUGASNOU

PLOUGOULM

PLOUVORN

SAINT MARTIN DES CHAMPS

SAINT POL DE LEON

SAINTE SEVE

SAINT THEGONNEC

TAULE

13.12.2022 г.

HENVIC

TAULE

5.12.2022 г. – 13.12.2022 г.

Département: Ille-et-Vilaine (35)

FR-HPAI(P)-2022-01419

LONGAULNAY

TREVERIEN

SAINT PERN

PLESDER

SAINT THUAL

MEDREAC à l'est de la RD 20 et au nord de la RD 220

3.12.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01418

LA SELLE GUERCHAISE

RANNEE

DROUGES

FORGES LA FORET

CHELUN

EANCE

MARTIGNE-FERCHAUD

 

RANNEE à l'est de la D95 et au sud des lignes de la belle etoile

 

 

Département: Indre (36)

 

FR-HPAI(P)-2022-01412

AIZE: Nord de D31

BAUDRES

BOUGES-LE-CHATEAU

BRETAGNE

BUXEUIL: Nord de D960

FONTENAY

GUILLY

LA CHAPELLE-SAINT- LAURIAN

LANGE: Est du Nahon

LEVROUX: Nord D8

LINIEZ: Ouest de A20

MOULINS-SUR-CEPHONS: Nord D8

ORVILLE: Ouest de D25

POULAINES

SAINT-FLORENTIN

VALENCAY: Sud-Est du Nahon

VICQ-SUR-NAHON: Est du Nahon

3.12.2022 г.

AIZE : Sud de D31 et route entre Moulin Bailly et Aize

BUXEUIL : Sud de D960

ROUVRES LES BOIS

25.11.2022 г. – 3.12.2022 г.

Département: Loire-Atlantique (44)

FR-HPAI(P)-2022-01390

AVESSAC

BLAIN à l’est de la RN 171

FEGREAC à l’ouest du riuisseau de la Coiquerelle

GUEMENE PENFAO

GUENROUET

LE GAVRE

QUILLY

SAINT GILDAS DES BOIS

SEVERAC

21.11.2022 г.

PLESSE

FEGREAC à l’est du riuisseau de la Coiquerelle

13.11.2022 г. – 21.11.2022 г.

FR-HPAI(NON-P)-2022-00341

ABBARETZ Sud RD 2

BLAIN Est RN 171

CASSON

LA CHEVALERAIS

LA GRGONNAIS

HERIC

NORT SUR ERDRE

NOZAY Sud RD 2

PUCEUL

SAFFRE Est RD 121

LES TOUCHES Ouest RD 31

21.11.2022 г.

SAFFRE Ouest RD 121

13.11.2022 г. – 21.11.2022 г.

Département: Loiret (45)

FR-HPAI(P)-2022-01407

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

BELLEGARDE

BOUZY-LA-FORÊT

CHÂTENOY

CHEVILLON-SUR-HUILLARD

COUDROY

LA COUR-MARIGNY

FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS

LADON

LORRIS

MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS

MONTLIARD

NESPLOY

NOYERS

OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE

PRESNOY

QUIERS-SUR-BÉZONDE

SURY-AUX-BOIS

THIMORY

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

VILLEMOUTIERS

26.11.2022 г.

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD

CHAILLY-EN-GÂTINAIS

CHÂTENOY

COUDROY

18.11.2022 г. – 26.11.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01420

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

BELLEGARDE

BOUZY-LA-FORÊT

CHÂTENOY

CHEVILLON-SUR-HUILLARD

COUDROY

LA COUR-MARIGNY

FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS

LADON

LOMBREUIL

LORRIS

MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS

MONTLIARD

NESPLOY

MONTEREAU

- LE MOULINET-SUR-SOLIN

OUSSOY-EN-GÂTINAIS

OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE

PRESNOY

QUIERS-SUR-BÉZONDE

SAINT MAURICE SUR FRESSARD

SURY-AUX-BOIS

THIMORY

VARENNES-CHANGY

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

VILLEMOUTIERS

11.12.2022 г.

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD

CHAILLY-EN-GÂTINAIS

CHÂTENOY

COUDROY

NOYERS

3.12.2022 г. – 11.12.2022 г.

Département: Maine-et-Loire (49)

FR-HPAI(P)-2022-01389

ANGERS

BEAUCOUZE

BEAULIEU-SUR-LAYON

BEHUARD

CHALONNES-SUR-LOIRE

CHAUDEFONDS-SURLAYON

DENEE

MOZE-SUR-LOUET

MURS-ERIGNE

LES PONTS-DE-CE

LA POSSONNIERE

ROCHETFORT-SUR-LOIRE

SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

SAINT-JEAN-DE-LA-CROIX

SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE

SAINT-LEGER-DE-LINIERES

SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX

VAL-DU-LAYON

18.11.2022 г.

BOUCHEMAINE

SAVENNIÈRES

10.11.2022 г. – 18.11.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01394

BARACE

LA CHAPELLE-SAINT-LAUD

LES HAUTS-D'ANJOU

CHEFFES

CORZE

ECOUFLANT

ECUILLE

ETRICHE

JUVARDEIL

HUILLE-LEZIGNE

MARCE

MORANNES SUR SARTHE-DAUMERAY

LE PLESSIS-GRAMMOIRE

VERRIERES-EN-ANJOU

SARRIGNE

SOULAIRE-ET-BOURG

RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU

23.11.2022 г.

BRIOLLAY

MONTREUIL-SUR-LOIR

RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU

SEICHES-SUR-LE-LOIR

TIERCE

15.11.2022 г. – 23.11.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01395

FR-HPAI(P)-2022-01396

BEAUPREAU-EN-MAUGES

BEAUPREAU-EN-MAUGES

BEAUPREAU-EN-MAUGES

CHALLONNES-SUR-LOIRE

CHAUDEFONDS-SUR-LAYON

CHEMMILLE-EN-ANJOU

CHEMMILLE-EN-ANJOU

CHEMMILLE-EN-ANJOU

CHEMMILLE-EN-ANJOU

CHEMMILLE-EN-ANJOU

MAUGES-SUR-LOIRE

MAUGES-SUR-LOIRE

MAUGES-SUR-LOIRE

MONTREVAULT-SUR-EVRE

MONTREVAULT-SUR-EVRE

VAL-DU-LAYON

24.11.2022 г.

BEAUPREAU-EN-MAUGES

BEAUPREAU-EN-MAUGES

CHEMILLE-EN-ANJOU

CHEMILLE-EN-ANJOU

CHEMILLE-EN-ANJOU

CHEMILLE-EN-ANJOU

MAUGES-SUR-LOIRE

MONTREVAULT-SUR-EVRE

16.11.2022 г. – 24.11.2022 г.

Departement: Mayenne (53)

FR-HPAI(P)-2022-01418

BALLOTS

CONGRIER

CUILLE

GASTINES

LA ROE

LA SELLE-CRAONNAISE

SAINT-ERBLON

SAINT-MARTIN-DU-LIMET

SAINT-SATURNIN-DU-LIMET

SENONNES

9.12.2022 г.

BRAINS-SUR-LES-MARCHES

FONTAINE-COUVERTE

LA ROUAUDIERE

SAINT-AIGNAN-SUR-ROE

SAINT-MICHEL-DE-LA-ROE

1.12.2022 г. – 9.12.2022 г.

Departement: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022-01422

BIGNAN - Commune entière

BULEON - Commune entière

CREDIN - Partie de la commune à l'ouest de la D11 jusqu'à Bellevue puis au sud de la route allant de Bellevue à Le Pont du redressement

EVELLYS - Partie de la commune à l’ouest de la D767 jusqu’à Siviac puis au nord-ouest de la route allant à Naizin puis au nord de la D203

KERFOURN - Partie de la commmune au sud de la route allant de Le Guéric à Le Lindreu

LANTILLAC - Commune entière

LOCMINE - Commune entière

MOREAC - Partie de la commune à l’ouest de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au sud de la D181 jusqu’à Keranna puis au sud de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

MOUSTOIR-AC - Partie de la commune au nord de la route allant de Plumelin à Moustoir-Ac puis au nord de la D318 et à l'ouest de la D767

PLEUGRIFFET - Commune entière

PLUMELIAU-BIEUZY - Partie de la commune au sud de la D203 et à l'est de la route allant du bourg à Talhouet Avalec en passant par Kerjegu et Beau Soleil

PLUMELIN - Partie de la commune au nord de la D117 jusqu'à Kerfourchec puis à l'est de la route allant à Moustoir-Ac

RADENAC - Commune entière

REGUINY - Partie de la commune au nord de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre

SAINT-ALLOUESTRE - Commune entière

15.12.2022 г.

EVELLYS -Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Siviac puis à l’est de la route allant à Naizin puis au sud de la D203

MOREAC - Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au nord de la D181 jusqu’à Keranna puis au nord de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

REGUINY - Partie de la commune au sud de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre

7.12.2022 г. – 15.12.2022 г.

Département : Nord (69)

FR-HPAI(P)-2022-01423

BAILLEUL

ERQUINGHEM-LYS

LA GORGUE

MERRIS

MERVILLE

METEREN

NIEPPE

STRAZEELE

VIEUX-BERQUIN

17.12.2022 г.

NEUF-BERQUIN

STEENWERCK

ESTAIRES

LE DOULIEU

9.12.2022 г. – 17.12.2022 г.

Département : Orne (61)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00339

FR-HPAI(NON-P)-2022-00342

AVERNES-SAINT-GOURGON

CANAPVILLE

CHAUMONT

COUDEHARD

CROISILLES

CROUTTES

ECORCHES

GACE

LE BOSC-RENOULT

LES CHAMPEAUX

LE RENOUARD

LA FERTE-EN-OUCHE

MENIL-HUBERT-EN-OUCHE

MONT-ORMEL

NEAUPHE-SUR-DIVE

PONTCHARDON

RESENLIEU

SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT

SAINT-GERMAIN-D'AUNAY

SAINT-LAMBERT-SUR-DIVE

VIMOUTIERS

27.11.2022 г.

AUBRY-LE-PANTHOU

CAMEMBERT

CHAMPOSOULT

LA FRESNAIE-FAYEL

FRESNAY-LE-SAMSON

GUERQUESALLES

MARDILLY

NEUVILLE-SUR-TOUQUES

ROIVILLE

SAP-EN-AUGE

GUFFERN-EN-AUGE zone nord au-dessus de la D14, puis D16 entre Le bourg Saint-Léonard et Chambois et D3 jusqu'à la limite de la commune

TICHEVILLE

19.11.2022 г. – 27.11.2022 г.

FR-HPAI(NON-P)-2022-00354

LA FERTE-EN-OUCHE

LA GONFRIERE

SAINT-NICOLAS-DE-SOMMAIRE

7.12.2022 г.

Département : Pas-de-Calais (62)

FR-HPAI(P)-2022-01427

AMES

AMETTES

ANNEZIN

AUCHEL

AUCHY-AU-BOIS

AUMERVAL

BAILLEUL-LES-PERNES

BARLIN

BETHUNE

BEUGIN

BOURECQ

BEUVRY

BRUAY-LA-BUISSIERE

BUSNES

CALONNE-RICOUART

CALONNE-SUR-LA-LYS

CAMBLAIN-CHATELAIN

CAUCHY-A-LA-TOUR

DIEVAL

DIVION

DROUVIN-LE-MARAIS

ECQUEDECQUES

ESSARS

FERFAY

FLEURBAIX

FLORINGHEM

FOUQUEREUIL

FOUQUIERES-LES-BETHUNES

GOSNAY

GUARBECQUE

HAILLICOURT

HAM-EN-ARTOIS

HESDIGNEUL-LES-BETHUNE

HINGES

HOUCHIN

HOUDAIN

ISBERGUES

LA COUTURE

LAVENTIE

LESPESSES

LESTREM

LIERES

LOCON

LORGIES

MAISNIL-LES-RUITZ

MAREST

MARLES-LES-MINES

MAZINGHEM

MONT-BERNANCHON

NEUVE-CHAPELLE

NORRENT-FONTES

OBLINGHEM

OURTON

PERNES

PRESSY

REBREUVE-RANCHICOURT

RICHEBOURG

ROBECQ

RUITZ

SAILLY-SUR-LA-LYS

SAINT-FLORIS

SAINT-HILAIRE-COTTES

SAINT -VENANT

VAUDRICOURT

VENDIN-LES-BETHUNE

VERQUIGNEUL

VERQUIN

VIEILLE-CHAPELLE

17.12.2022 г.

ALLOUAGNE

BURBURE

CHOQUES

GONNEHEM

LABEUVRIERE

LAPUGNOY

LILLERS

LOZINGHEM

9.12.2022 г. – 17.12.2022 г.

Département : Rhône (69)

FR-HPAI(P)-2022-01398

DRACE

18.11.2022 г.

Département : Saône-et-Loire (71)

FR-HPAI(P)-2022-01398

CHAINTRE

CHANES

CRECHES SUR SAONE

LA CHAPELLE DE GUINCHAY

ROMANECHE THORINS

SAINT SYMPHORIEN D'ANCELLES

VARENNES LES MACON

VINZELLES

18.11.2022 г.

Département:Sarthe (72)

FR-HPAI(P)-2022-01384

FR-HPAI(P)-2022-01401

FR-HPAI(P)-2022-01404

ARTHEZÉ

AVOISE

LE BAILLEUL

BOUSSE

CÉRANS FOULLETOURTE

CLERMONT CRÉANS

CROSMIÈRES

DUREIL

FERCÉ SUR SARTHE

LA FLÈCHE

FONTAINE SAINT MARTIN

LIGRON

NOYEN SUR SARTHE

PARCÉ SUR SARTHE

PIRMIL

SAINT JEAN DE LA MOTTE

TASSE

VILLAINES SOUS MALICORNE

ASNIÈRES SUR VÈGRE

CHANTENAY VILLEDIEU

COURCELLES LA FORET

FONTAINE SUR VÈGRE

JUIGNÉ SUR SARTHE

LOUAILLES

MALICORNE SUR SARTHE

MEZERAY

SAINT JEAN DU BOIS

LA SUZE SUR SARTHE

VION

24.11.2022 г.

DUREIL

NOYEN SUR SARTHE

MALICORNE SUR SARTHE

MEZERAY

COURCELLES LA FORÊT

16.11.2022 г. – 24.11.2022 г.

Département: Seine-et-Marne (77)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00304

BAILLY-ROMAINVILLIERS

BUSSY-SAINT-GEORGES

BUSSY-SAINT-MARTIN

CHALIFERT

CHANTELOUP-EN-BRIE

LES CHAPELLES-BOURBON

CHATRES

CHESSY

CHEVRY-COSSIGNY

COLLEGIEN

CONCHEN-SUR-GONDOIRE

COUPVRAY

COUTEVROULT

CRECY-LA-CHAPELLE

CREVECOEUR-EN-BRIE

CROISSY-BEAUBOURG

DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX

FAVIERES

FERRIERES-EN-BRIE

FONTENAY-TRESIGNY

GOUVERNES

GRETZ-ARMAINVILLIERS

GUERARD

GUERMANTES

LA HOUSSAYE-EN-BRIE

JOSSIGNY

LAGNY-SUR-MARNE

LIVERDY-EN-BRIE

MAGNY-LE-HONGRE

MARLES-EN-BRIE

MONTEVRAIN

MONTRY

MORTCERF

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE

OZOIR-LA-FERRIERE

PONTCARRE

PRESLES-EN-BRIE

ROISSY-EN-BRIE

SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN

SERRIS

TIGEAUX

TOURNAN-EN-BRIE

VILLENEUVE-LE-COMTE

VILLENEUVE-SAINT-DENIS

VILLIERS-SUR-MORIN

VOULANGIS

28.11.2022 г.

FAVIERES

JOSSIGNY

NEUFMOUTIERS EN BRIE

VILLENEUVE LE COMTE

VUILLENEUVE EN BRIE

20.11.2022 г. – 28.11.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01403

ANDREZEL

AUBEPIERRE-OZOUER-LE-REPOS

BLANDY

BOMBON

BREAU

CHAMPEAUX

LA CHAPELLE-GAUTHIER

LA CHAPELLE-RABLAIS

LE CHATELET-EN-BRIE

CHATILLON-LA-BORDE

CLOS-FONTAINE

COURPALAY

COUTENCON

LA CROIX-EN-BRIE

ECHOUBOULAINS

LES ECRENNES

FONTAINS

FONTENAILLES

GASTINS

GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS

LAVAL-EN-BRIE

MACHAULT

MORMANT

NANGIS

PAMFOU

QUIERS

RAMPILLON

SAINT-MERY

SAINT-OUEN-EN-BRIE

SIVRY-COURTRY

VALENCE-EN-BRIE

VILLENEUVE-LES-BORDES

27.11.2022 г.

BOMBON

LA CHAPELLE-GAUTHIER

LA CHAPELLE-RABLAIS

FONTENAILLES

GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS

NANGIS

SAINT-OUEN-EN-BRIE

19.11.2022 г. – 27.11.2022 г.

Département: Deux-Sèvres (79)

FR-HPAI(P)-2022-01397

ARDIN

BECELEUF

LE BUSSEAU

LA CHAPELLE-THIREUIL

FENIOUX

PUIHARDY

SAINT-LAURS

SANIT-POMPAIN

VILLERS-EN-PLAINE

28.11.2022 г.

COULONGES-SUR-L'AUTIZE

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

20.11.2022 г. – 28.11.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01411

FR-HPAI(P)-2022-01415

ADILLY

AMAILLOUX

ARDIN

BECELEUF

LE BEUGNON

LE BREUIL-BERNARD

CHANTELOUP

LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT

LA CHAPELLE-THIREUIL

CHICHE

CLESSÉ

FÉNERY

FENIOUX

LA FORÊT-SUR-SÈVRE

MONCOUTANT

MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE

NEUVY-BOUIN

POUGNE-HÉRISSON

PUGNY

PUIHARDY

SAINT-AUBIN-LE-CLOUD

SAINT-GERMAIN-DE-LONGUE-CHAUME

SAINT-LAURS

SAINT-POMPAIN

SCILLÉ

SECONDIGNY

VILLIERS-EN-PLAINE

7.12.2022 г.

L'ABSIE

LE BUSSEAU

LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE

COULONGES-SUR-L’AUTIZE

LARGEASSE

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

SAINT-PAUL-EN-GATINE

TRAYES

VERNOUX-EN-GATINE

29.11.2022 г. – 7.12.2022 г.

Département : Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2022-01397

SAINT HILAIRE DES LOGES au sud de la D745

FOUSSAIS PAYRE a l'ouest de la D49

FAYMOREAU

MARILLET

ANTIGNY

BOURNEAU

CEZAIS

FONTENAY-LE-COMTE

L'ORBRIE

LA CHATAIGNERAIE

LA TARDIERE

LOGE-FOUGEREUSE

MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE

SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU

SAINT-MAURICE-DES-NOUES

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN

SERIGNE

PISSOTTE

MARVENT

NIEUL-SUR-L'AUTISTE

PUY-DE-SERRE

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

VOUVANT

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

XANTON-CHASSENON

1.12.2022 г.

SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745

FOUSSAIS PAYRE à l'est de la D49

23.11.2022 г. – 1.12.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01410

BREUIL-BARRET

LA CHAPELLE-AUX-LYS

LOGE-FOUGEREUSE

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

23.11.2022 г. – 1.12.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01388

FR-HPAI(P)-2022-01399

FR-HPAI(P)-2022-01387

FR-HPAI(P)-2022-01392

FR-HPAI(P)-2022-01393

FR-HPAI(P)-2022-01402

BAZOGES-EN-PAILLERS

BEAUREPAIRE

BESSAY

BOURNEZEAU au nord de la D948 et de la D949B

CHAILLE-LES-MARAIS

CHAMPAGNE-LES-MARAIS

CHANTONNAY à l'ouest de la D137

CHÂTEAU-GUIBERT à l'est de la D746

CHAUCHE à l'ouest de l'A83

CHAVAGNES-EN-PAILLERS au nord de la D6

CORPE

DOMPIERRE-SUR-YON

ESSARTS EN BOCAGE

FOUGERE

LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU au sud de la D23 et D72

LA CHAIZE-LE-VICOMTE au sud de la D948

LA COPECHAGNIERE

LA FERRIERE

LA MERLATIERE

LA RABATELIERE

LA REORTHE

LA ROCHE-SUR-YON à l'est de la D746 et D763

LES BROUZILS

LES HERBIERS au nord de la D160 et à l'ouest de la D23

LES LANDES-GENUSSON au sud de la D72 et D755

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS à l'est de la D746

MESNARD-LA-BAROTIERE

MOUTIERS-SUR-LE-LAY au sud de la D19

RIVES-DE-L'YON à l'est de la D746

SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au sud de l'A87

SAINTE-CECILE

SAINTE-HERMINE

SAINTE-PEXINE au sud de la D19

SAINT-FULGENT à l'est de l'A87

SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU

SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS

SAINT-JEAN-DE-BEUGNE

SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'est de la D7

THORIGNY

LES MAGNILS-REIGNIERS

LUCON

MOUZEUIL-SAINT-MARTIN

NALLIERS

PUYRAVAULT

SAINT-AUBIN-LA-PLAINE

SAINTE-GEMME-LA-PLAINE

SAINTE-RADEGONDE-DES6NOYERS

SAINTE-ETIENNE-DE6BRILLOUET

TRIAIZE

VENDRENNES

27.11.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01388

FR-HPAI(P)-2022-01399

BOURNEZEAU au sud de la D498 et de la D949B

LES PINEAUX

MOUTIERS-SUR-LE-LAY

SAINTE-PEXINE au nord de la D19

10.11.2022 г. – 19.11.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01387

FR-HPAI(P)-2022-01392

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'ouest de la D7

LA CHAIZE-LE-VICOME au nord de la D948

LA FERRIERE au sud de la D160

6.11.2022 г. – 19.11.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01393

FR-HPAI(P)-2022-01402

CHAUCHE à l'est de l'A83

CHAVAGNES-EN-PAILLERS au sud de la D6

SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au nord de l'A87

SAINT-FULGENT à l'ouest de l'A87

11.11.2022 г. – 19.11.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01409

CHAMPAGNE-LES-MARAIS

LUCON

MOREILLES

PUYRAVAULT

SAINTE-DEMME-LA-PLAINE

SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS

19.11.2022 г. – 27.11.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01416

BREM-SUR-MER

BRETIGNOLLES-SUR-MER

COEX

GIVRAND

LA CHAIZE-GIRAUD

LA CHAPELLE-HERMIER

L'AIUGUILLON-SUR-VIE

LES ACHARDS

L'ILE-D'OLONNE

MARTINET

OLONNE-SUR-MER

SAINTE-FOY

SAINT-GEORGES-DES-POINTINDOUX

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

SAINT-MATHURIN

SAINT-REVEREND

6.12.2022 г.

BREM-SUR-MER

LANDEVIEILLE

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

VAIRE

28.11.2022 г. – 6.12.2022 г.

Държава членка: Хърватия

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Grad Zagreb

HR-HPAI(P)-2022-00007

gradske četvrti Podsused-Vrapče i Stenjevec

15.12.2022 г.

gradske četvrti Brezovica i Novi Zagreb- zapad

7.12.2022 г. – 15.12.2022 г.

Zagrebačka županija

HR-HPAI(P)-2022-00007

općina Jastrebarsko, naselje Stankovo;

općina Klinča Sela, naselja Beter, Donja Purgarija, Donja Zdenčina, Goli Vrh, Gonjeva, Gornja Purgarija, Gornja Zdenčina, Klinča Sela, Kozlikovo, Kupinec, Novo Selo Okičko, Poljanica Okićka, Repišće i Tržić;

općina Pisarovina, naselje Bratina;

općina Samobor, naselja Celine Samoborske, Cerje Samoborsko, Dolec Podokićki, Domaslovec, Drežnik Podokićki, Falašćak, Farkaševec Samoborski, Galgovo, Gradna, Hrastina Samoborska, Kladje, Klake, Konšćica, Mala Rakovica, Medsave, Molvice, Pavučnjak, Petkov Breg, Podgrađe Podokićko, Samobor, Savršćak, Slavagora, Sveti Martin pod Okićem, Velika Rakovica i Vrbovec Samoborski;

općina Sveta Nedjelja, naselja Bestovje, Brezje, Jagnjić Dol, Novaki, Orešje, Rakitje, Srebrnjak, Strmec, Sveta Nedjelja i Svetonedeljski Breg;

općina Zaprešić, naselja Šibice, Ivanec Bistranski i Zaprešić.

15.12.2022 г.

općina Samobor, naselje Rakov potok;

općina Stupnik, naselja Donji Stupnik, Gornji Stupnik i Stupnički Obrež;

općina Sveta Nedjelja, naselja Kalinovica, Kerestinec, Mala Gorica i Žitarka.

7.12.2022 г. – 15.12.2022 г.

Държава членка: Италия

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Region: Veneto

IT-HPAI(P)-2022-00026

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.32262, E11.193539

21.11.2022 г.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.32262, E11.193539

13.11.2022 г. – 21.11.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00029

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.753972, E12.149041

4.12.2022 г.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.753972, E12.149041

26.11.2022 г. – 4.12.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00031

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.9193668, E12.4351595

3.12.2022 г.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.9193668, E12.4351595

25.11.2022 г. – 3.12.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00033

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.211179, E11.272346

8.12.2022 г.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.211179, E11.272346

30.11.2022 г. – 8.12.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00034

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.221390806, E11.04331334

11.12.2022 г.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.221390806, E11.04331334

3.12.2022 г. – 11.12.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00036

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.771464 , E12.147417

8.12.2022 г.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.771464 , E12.147417

30.11.2022 г. – 8.12.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00037

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.741660 , E12.452298

8.12.2022 г.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.741660 , E12.452298

30.11.2022 г. – 8.12.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00039

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44.964074644, E12.282057809

14.12.2022 г.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44.964074644, E12.282057809

6.12.2022 г. – 14.12.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00040

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.233473, E11.657231

10.12.2022 г.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.233473, E11.657231

2.12.2022 г. – 10.12.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00042

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.296865835, E10.878880005

13.12.2022 г.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.296865835, E10.878880005

5.12.2022 г. – 13.12.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00043

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates

12.12.2022 г.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.504494974, E12.616275373

4.12.2022 г. – 12.12.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00045

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.380764707, E11.07799142

19.12.2022 г.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.380764707, E11.07799142

11.12.2022 г. – 19.12.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00047

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44.966036, E12.305402

23.12.2022 г.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44.966036, E12.305402

15.12.2022 г. – 23.12.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00048

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.393604155, E11.098068838

19.12.2022 г.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.393604155, E11.098068838

11.12.2022 г. – 19.12.2022 г.

Region: Lombardia

IT-HPAI(P)-2022-00027

The area of the parts of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.298429, 9.9980267

22.11.2022 г.

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.298429, 9.9980267

14.11.2022 г. – 22.11.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00030

The area of the parts of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.098875, E8.81998199999998

30.11.2022 г.

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.098875, E8.81998199999998

22.11.2022 г. – 30.11.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00032

The area of the parts of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.049383, E10.35708

8.12.2022 г.

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.049383, E10.35708

30.11.2022 г. – 8.12.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00041

The area of the parts of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.040236, E10.36325

12.12.2022 г.

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.040236, E10.36325

4.12.2022 г. – 12.12.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00046

The area of the parts of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.033964, E10.302944

19.12.2022 г.

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.033964, E10.302944

11.12.2022 г. – 19.12.2022 г.

Region: Emilia Romagna

IT-HPAI(P)-2022-00028

The area of the parts of Emilia Romagna Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44.714462, E11.926653

29.11.2022 г.

The area of the parts of Emilia Romagna Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44.714462, E11.926653

21.11.2022 г. – 29.11.2022 г.

IT-HPAI(P)-2022-00044

The area of the parts of Emilia Romagna Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44.79259, E10. 930896

14.12.2022 г.

The area of the parts of Emilia Romagna Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44.79259, E10. 930896

6.12.2022 г. – 14.12.2022 г.

Region: Friuli Venezia Giulia

IT-HPAI(P)-2022-00035

The area of the parts of Friuli Venezia Giulia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.962481, E12.606420

5.12.2022 г.

The area of the parts of Friuli Venezia Giulia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.962481, E12.606420

27.11.2022 г. – 5.12.2022 г.

Държава членка: Унгария

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye

From

HU-HPAI(P)-2022-00211

to

HU-HPAI(P)-2022-00228

Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jakabszállás, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, Kömpöc, Kunszállás, Móricgát, Orgovány, Páhi, Pálmonostora, Petőfiszállás, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Tiszaalpár, Zsana, Algyő, Baks, Balástya, Bordány, Csanytelek, Csengele, Csongrád, Derekegyház, Dóc, Domaszék, Fábiánsebestyén, Felgyő, Forráskút, Hódmezővásárhely, Kistelek, Mártély, Mindszent, Nagymágocs, Nagytőke, Ópusztaszer, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Szegvár, Szentes, Tömörkény, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe.

Kecskemét település közigazgatási területének a 46.686318 és a 19.661755, valamint a 46.695600 és a 19.681280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

17.12.2022 г.

HU-HPAI(P)-2022-00211

HU-HPAI(P)-2022-00216

HU-HPAI(P)-2022-00219

HU-HPAI(P)-2022-00225

Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Jakabszállás és Móricgát települések települések közigazgatási területeinek a 46.67844 és 19.65301 és a 46.679183 és a 19.663134, 46.686318 és a 19.661755, valamint a 46.695600 és a 19.681280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

8.12.2022 г. – 17.12.2022 г.

HU-HPAI(P)-2022-00212

Kiskunmajsa település közigazgatási területének a 46.48998 és a 19.77264 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

27.11.2022 г. – 17.12.2022 г.

HU-HPAI(P)-2022-00217

HU-HPAI(P)-2022-00226

Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Móricgát és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.544237 és a 19.741665, a 46.544237 és a 19.741665, valamint a 46.569793 és a 19.692088 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

9.12.2022 г. – 17.12.2022 г.

HU-HPAI(P)-2022-00215

HU-HPAI(P)-2022-00218

HU-HPAI(P)-2022-00220-00221

HU-HPAI(P)-2022-00223-00224

HU-HPAI(P)-2022-00227-00228

Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, valamint a 46.641252 és a 19.532421 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

9.12.2022 г. – 17.12.2022 г.

HU-HPAI(P)-2022-00213

Algyő, Sándorfalva és Szeged települések közigazgatási területeinek a 46.353600 és a 20.173300 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

26.11.2022 г. – 17.12.2022 г.

HU-HPAI(P)-2022-00214

HU-HPAI(P)-2022-00222

Szentes település közigazgatási területének 46.647079 és a 20.325001, valamint a 46.664455 és a 20.294252 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

4.12.2022 г. – 17.12.2022 г.

Държава членка: Нидерландия

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Hoogstraten Belgium

BE-HPAI(P)-2022-00008

1.

Vanaf de grens Nederland België Wernhoutseweg volgend overgaand Molenstraat overgaand Bredaseweg overgaand N263 tot Risten.

2.

Risten volgend tot Hogestraat.

3.

Hogestraat volgend tot Kruispad.

4.

Kruispad volgend tot Overasebaan.

5.

Overasebaan volgend tot Scholbergstraat.

6.

Scholbergstraat volgend tot de Berkte.

7.

De Berkste volgend tot Nieuw-Ginnekensebaan.

8.

Nieuw-Ginnekensebaan volgend tot A16.

9.

A16 volgend tot A58.

10.

A58 volgend tot N639.

11.

N639 volgend tot Dassemussestraat.

12.

Dassemussestraat volgend tot Heikantsestraat.

13.

Heikantsestraat volgend tot Gilzeweg.

14.

Gilzeweg volgend tot Huisdreef.

15.

Huisdreef volgend tot Fransebaan.

16.

Fransebaan volgend tot Chaamseweg.

17.

Chaamseweg volgend tot Hooispoor.

18.

Hooispoor volgend tot Kwaalbrug.

19.

Kwaalbrug volgend tot N260.

20.

N260 volgend tot Nijhoven.

21.

Nijhoven volgend tot Kievit.

22.

Kievit volgend tot grens Nederland België

23.

Grens Nederland België volgend tot Wernhoutseweg.

22.11.2022 г.

Those parts of the municipality Hoogtraten contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.9 lat 51.44

15.11.2022 г. – 22.11.2022 г.

Municipality Leudal province Limburg

NL-HPAI(P)-2022-00079

1.

via Rijksweg naar Eindstraat

2.

via Eindstraat naar Posthuisweg

3.

via Posthuisweg naar Beegderweg

4.

via Beegderweg naar Beegderveld

5.

via Beegderveld naar Heerstraat-Noord

6.

via Heerstraat-Noord naar Heerstraat-Zuid

7.

via Heerstraat-Zuid naar Oosterveldstraat

8.

via Oosterveldstraat naar Heideweg

9.

via Heideweg naar Baerkespaad

10.

via Baerkespaad naar Peelweg

11.

via Peelweg naar Daalzicht

12.

via Daalzicht naar Rijksweg

13.

via Rijksweg naar Napoleonsweg Noord

14.

via Napoleonsweg Noord naar Napoleonsweg Zuid

15.

via Napoleonsweg Zuid naar Napoleonsweg

16.

via Napoleonsweg naar Torenweg

17.

via Torenweg naar Amerikastraat

18.

via Amerikastraat naar Afrikastraat

19.

via Afrikastraat naar Amerikastraat

20.

via Amerikastraat naar Schillersstraat

21.

via Schillersstraat naar Kallestraat

22.

via Kallestraat naar Kraakstraat

23.

via Kraakstraat naar Weverstraat

24.

via Weverstraat naar Langvenweg

25.

via Langvenweg naar Venderstraat

26.

via Venderstraat naar Hostertstraat

27.

via Hostertstraat naar Moosterstraat

28.

via Moosterstraat naar Roodvenweg

29.

via Roodvenweg naar Baldersstraat

30.

via Baldersstraat naar Castertstraat

31.

via Castertstraat naar Pelmersheideweg

32.

via Pelmersheideweg naar Dupesweg

33.

via Dupesweg naar Kievitspeelweg

34.

via Kievitspeelweg naar Castertweg

35.

via Castertweg naar Spechtebaan

36.

via Spechtebaan naar Vliegertstraat

37.

via Vliegertstraat naar Castertweg

38.

via Castertweg naar Langertsteeg

39.

via Langertsteeg naar Hondssteeg

40.

via Hondssteeg naar Mellenakkerweg

41.

via Mellenakkerweg naar Ringbaan Oost

42.

via Ringbaan Oost naar via Raeka

43.

via via Raeka naar Rakerstraat

44.

via Rakerstraat naar Boeketweg

45.

via Boeketweg naar Heijsterstraat

46.

via Heijsterstraat naar Hoek

47.

via Hoek naar Rosselsweg

48.

via Rosselsweg naar Brekensteeg

49.

via Brekensteeg naar Colusdijk

50.

via Colusdijk naar Krietjesdijk

51.

via Krietjesdijk naar Krommedijk

52.

via Krommedijk naar Molswingelsdwarsdijk

53.

via Molswingelsdwarsdijk naar Booldersdijk

54.

via Booldersdijk naar Dooleggersbaan

55.

via Dooleggersbaan naar Dertiensedijk

56.

via Dertiensedijk naar Kanaaldijk-Zuid

57.

via Kanaaldijk-Zuid naar Langendijk

58.

via Langendijk naar Jan Smitslaan

59.

via Jan Smitslaan naar Stevensvaartje

60.

via Stevensvaartje naar Valenpeelsedijk

61.

via Valenpeelsedijk naar Peelweg

62.

via Peelweg naar Gezandebaan

63.

via Gezandebaan naar Bosdijk

64.

via Bosdijk naar Kruisbaan

65.

via Kruisbaan naar Goudplevierweg

66.

via Goudplevierweg naar Meijelseweg

67.

via Meijelseweg naar Buizerdweg

68.

via Buizerdweg naar Heitrak

69.

via Heitrak naar Dorpsstraat

70.

via Dorpsstraat naar Broekstraat

71.

via Broekstraat naar Steen

72.

via Steen naar Braamweg

73.

via Braamweg naar Sint Vincentiusstraat

74.

via Sint Vincentiusstraat naar Grauwveenweg

75.

via Grauwveenweg naar Kanaaldijk Oost

76.

via Kanaaldijk Oost naar Kanaaldijk Noord

77.

via Kanaaldijk Noord naar Helenastraat

78.

via Helenastraat naar Grashoekseweg

79.

via Grashoekseweg naar Helenaveenseweg

80.

via Helenaveenseweg naar Pastoor Vullinghsstraat

81.

via Pastoor Vullinghsstraat naar Lorbaan

82.

via Lorbaan naar Vliegertsdijk

83.

via Vliegertsdijk naar Ninnesweg

84.

via Ninnesweg naar Industrieterrein Panningen

85.

via Industrieterrein Panningen naar Loosteeg

86.

via Loosteeg naar Stokserweg

87.

via Stokserweg naar Tuindersweg

88.

via Tuindersweg naar Ruijsstraat

89.

via Ruijsstraat naar van Hövellstraat

90.

via van Hövellstraat naar Roggelseweg

91.

via Roggelseweg naar Schepenstraat

92.

via Schepenstraat naar Neerseweg

93.

via Neerseweg naar Bovensbosweg

94.

via Bovensbosweg naar Bovensbos

95.

via Bovensbos naar Bovensbosweg

96.

via Bovensbosweg naar Lanterdweg

97.

via Lanterdweg naar Roland

98.

via Roland naar 1e Dwarsweg

99.

via 1e Dwarsweg naar Steenbos

100.

via Steenbos naar Kanaalweg

101.

via Kanaalweg naar Rijksweg

102.

via Rijksweg naar Napoleonsweg

103.

via Napoleonsweg naar Waije

104.

via Waije naar Schoor

105.

via Schoor naar Hanssum

106.

via Hanssum naar Molenstraat

107.

via Molenstraat naar Hagendoorn

108.

via Hagendoorn naar Zwaarveld

109.

via Zwaarveld naar Arixweg

110.

via Arixweg naar Boonstraat

111.

via Boonstraat naar Dorpsstraat

112.

via Dorpsstraat naar Berikstraat

113.

via Berikstraat naar Roermondseweg

114.

via Roermondseweg naar Breeweg

115.

via Breeweg naar Schoolstraat

116.

via Schoolstraat naar dorpstraat

117.

via Dorpstraat naar Raadhuisplein

118.

via Raadhuisplein naar Kerkpad

119.

via Kerkpad naar Rijksweg

23.11.2022 г.

Those parts of the municipality Leudal contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.87, lat 51.29

15.11.2022 г. - 23.11.2022 г.

Lunteren, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00080

1.

via Berkenlaan naar prins Bernhardlaan

2.

via prins Bernhardlaan naar Willem Lodewijklaan

3.

via Willem Lodewijklaan naar Blokkenweg

4.

via Blokkenweg naar Parkweg

5.

via Parkweg naar Anton Mauvestraat

6.

via Anton Mauvestraat naar Jan Th. Tooroplaan

7.

via Jan Th. Tooroplaan naar Laan der Verenigde Naties

8.

via Laan der Verenigde Naties naar Statepad

9.

via Statepad naar Maanderdijk

10.

via Maanderdijk naar Bennekomsekade

11.

via Bennekomsekade naar Meentdijk

12.

via Meentdijk naar Dragonderweg

13.

via Dragonderweg naar Rauweveldseweg

14.

via Rauweveldseweg naar Wageningselaan

15.

via Wageningselaan naar Rondweg-oost

16.

via Rondweg-oost naar de Smalle Zijde

17.

via de Smalle Zijde naar Hermelijnlaan

18.

via Hermelijnlaan naar Middellaan

19.

via Middellaan naar Bergweg

20.

via Bergweg naar Rondweg-west

21.

via Rondweg-west naar Dijkstraat

22.

via Dijkstraat naar Nijhofflaan

23.

via Nijhofflaan naar Dijkstraat-west

24.

via Dijkstraat-west naar Slaperdijk

25.

via Slaperdijk naar Utrechtse Spoor

26.

via Utrechtse Spoor naar Dwarsweg

27.

via Dwarsweg naar Achterweg

28.

via Achterweg naar Bergweg

29.

via Bergweg naar Utrechtse Spoor

30.

via Utrechtse Spoor naar Scherpenzeelseweg

31.

via Scherpenzeelseweg naar Utrechtsebaan

32.

via Utrechtsebaan naar Maarsbergseweg

33.

via Maarsbergseweg naar Woudenbergseweg

34.

via Woudenbergseweg naar Scherpenzeelseweg

35.

via Scherpenzeelseweg naar Griftdijk

36.

via Griftdijk naar Woudenbergseweg

37.

via Woudenbergseweg naar Maarsbergseweg

38.

via Maarsbergseweg naar Randweg

39.

via Randweg naar Maarsbergseweg

40.

via Maarsbergseweg naar Geeresteinselaan

41.

via Geeresteinselaan naar Arnhemseweg

42.

via Arnhemseweg naar Leusbroekerweg

43.

via Leusbroekerweg naar Hamersveldseweg

44.

via Hamersveldseweg naar Zuiderinslag

45.

via Zuiderinslag naar Groene Zoom

46.

via Groene Zoom naar Plesmanstraat

47.

via Plesmanstraat naar Horsterweg

48.

via Horsterweg naar Engweg

49.

via Engweg naar Hessenweg

50.

via Hessenweg naar Barneveldseweg

51.

via Barneveldseweg naar Hogeweg

52.

via Hogeweg naar Spoorbaan

53.

via Spoorbaan naar Stoutenburgerlaan

54.

via Stoutenburgerlaan naar Koninginneweg

55.

via Koninginneweg naar Oosterdorpsstraat

56.

via Oosterdorpsstraat naar Penningweg

57.

via Penningweg naar Veenwal

58.

via Veenwal naar Wolfsesteeg

59.

via Wolfsesteeg naar Blokhuizersteeg

60.

via Blokhuizersteeg naar Vossenweg

61.

via Vossenweg naar Koperweg

62.

via Koperweg naar Peerweg

63.

via Peerweg naar Barneveldseweg

64.

via Barneveldseweg naar Bulderweg

65.

via Bulderweg naar Nieuwe Voorthuizerweg

66.

via Nieuwe Voorthuizerweg naar Schoenlapperweg

67.

via Schoenlapperweg naar Woudweg

68.

via Woudweg naar Nieuwe Voorthuizerweg

69.

via Nieuwe Voorthuizerweg naar Kruishaarseweg

70.

via Kruishaarseweg naar Overhorsterweg

71.

via Overhorsterweg naar Rembrandtstraat

72.

via Rembrandtstraat naar Gerard Doustraat

73.

via Gerard Doustraat naar Wheemstraat

74.

via Wheemstraat naar Hoofdstraat

75.

via Hoofdstraat naar Apeldoornsestraat

76.

via Apeldoornsestraat naar Bosweg

77.

via Bosweg naar Harremaatweg

78.

via Harremaatweg naar Polleveenseweg

79.

via Polleveenseweg naar Lange Zuiderweg

80.

via Lange Zuiderweg naar Garderbroekerweg

81.

via Garderbroekerweg naar Kapweg

82.

via Kapweg naar Stroeërweg

83.

via Stroeërweg naar Ravenweg

84.

via Ravenweg naar Kootwijkerbroekerweg

85.

via Kootwijkerbroekerweg naar Garderbroekerweg

86.

via Garderbroekerweg naar Breihutterweg

87.

via Breihutterweg naar Meentweg

88.

via Meentweg naar Essenerweg

89.

via Essenerweg naar Hulstweg

90.

via Hulstweg naar Dijkerweg

91.

via Dijkerweg naar Velkemeensedijk

92.

via Velkemeensedijk naar Westenengseweg

93.

via Westenengseweg naar Willinkhuizersteeg

94.

via Willinkhuizersteeg naar Lage Valkseweg

95.

via Lage Valkseweg naar Edeseweg

96.

via Edeseweg naar Wekeromse Buurtweg

97.

via Wekeromse Buurtweg naar Veldweg

98.

via Veldweg naar Roekelseweg

99.

via Roekelseweg naar Apeldoornseweg

100.

via Apeldoornseweg naar Raadhuisstraat

101.

via Raadhuisstraat naar Klinkenbergerweg

102.

via Klinkenbergerweg naar Berkenlaan

103.

via Jan Th. Tooroplaan naar Laan der Verenigde Naties

104.

via Laan der Verenigde Naties naar Kennedydreef

105.

via Kennedydreef naar Rooseveltdreef

106.

via Rooseveltdreef naar Palmedreef

107.

via Palmedreef naar Laan der Verenigde Naties

108.

via Laan der Verenigde Naties naar Asserstate

109.

via Asserstate naar Statepad

110.

via Statepad naar Maanderdijk

111.

via Maanderdijk naar Rijnsteeg

112.

via Rijnsteeg naar Kraatsweg

113.

via Kraatsweg naar Bennekomsekade

114.

via Bennekomsekade naar Meentweg

115.

via Meentweg naar Meentdijk

116.

via Meentdijk naar Dragonderweg

117.

via Dragonderweg naar Rauweveldseweg

118.

via Rauweveldseweg naar Wageningselaan

119.

via Wageningselaan naar Electronenstraat

120.

via Electronenstraat naar Bobinestraat

121.

via Bobinestraat naar de Smalle Zijde

122.

via de Smalle Zijde naar Rondweg-oost

123.

via Rondweg oost naar Cuneraweg

124.

via Cuneraweg naar Rondweg-west

125.

via Rondweg-west naar Cuneraweg

126.

via Cuneraweg naar Veenseweg

127.

via Veenseweg naar Rijksstraatweg

128.

via Rijksstraatweg naar Kon Wilhelminaweg

129.

via Kon Wilhelminaweg naar Rijksstraatweg

130.

via Rijksstraatweg naar Maarsbergseweg

131.

via Maarsbergseweg naar Woudenbergseweg

132.

via Woudenbergseweg naar Maarsbergseweg

133.

via Maarsbergseweg naar Geeresteinselaan

134.

via Geeresteinselaan naar Arnhemseweg

135.

via Arnhemseweg naar Leusbroekerweg

136.

via Leusbroekerweg naar Hamersveldseweg

137.

via Hamersveldseweg naar Kapelhoek

138.

via Kapelhoek naar Klepelhoek

139.

via Klepelhoek naar Beltmolen

140.

via Beltmolen naar Rosmolenstraat

141.

via Rosmolenstraat naar Kuperssingel

142.

via Kuperssingel naar Hamersveldseweg

143.

via Hamersveldseweg naar Zwarteweg

144.

via Zwarteweg naar Flankement

145.

via Flankement naar Horsterweg

146.

via Horsterweg naar Schammersteeg

147.

via Schammersteeg naar Driftakkerweg

148.

via Driftakkerweg naar Kopermolenpad

149.

via Kopermolenpad naar Bloeidaalpad

150.

via Bloeidaalpad naar Koedijkerweg

151.

via Koedijkerweg naar Stoutenburgerlaan

152.

via Stoutenburgerlaan naar Beekhof

153.

via Beekhof naar Koninginneweg

154.

via Koninginneweg naar Oosterdorpsstraat

155.

via Oosterdorpsstraat naar Penningweg

156.

via Penningweg naar Veenwal

157.

via Veenwal naar Veenburgerweg

158.

via Veenburgerweg naar Damweg

159.

via Damweg naar Platanenstraat

160.

via Platanenstraat naar Wielweg

161.

via Wielweg naar Leemweg

162.

via Leemweg naar Vrouwenweg

163.

via Vrouwenweg naar Appelsestraat

164.

via Appelsestraat naar Oude Voorthuizerweg

165.

via Oude Voorthuizerweg naar Dusschoterweg

166.

via Dusschoterweg naar Overhorsterweg

167.

via Overhorsterweg naar Rembrandtstraat

168.

via Rembrandtstraat naar Hoofdstraat

169.

via Hoofdstraat naar Molenweg

170.

via Molenweg naar Garderbroekerweg

171.

via Garderbroekerweg naar Kapweg

172.

via Kapweg naar Graafhorstweg

173.

via Graafhorstweg naar Garderbroekerweg

174.

via Garderbroekerweg naar Veluweweg

175.

via Veluweweg naar Kerkweg

176.

via Kerkweg naar de Schaapsteeg

177.

via de Schaapsteeg naar Topperweg

178.

via Topperweg naar Essenerweg

179.

via Essenerweg naar Hulstweg

180.

via Hulstweg naar Dijkerweg

181.

via Dijkerweg naar Velkemeensedijk

182.

via Velkemeensedijk naar Westenengseweg

183.

via Westenengseweg naar Willinkhuizersteeg

184.

via Willinkhuizersteeg naar Lage Valkseweg

185.

via Lage Valkseweg naar A.g. Wijersweg

186.

via A.g. Wijersweg naar Kerkweg

187.

via Kerkweg naar Edeseweg

188.

via Edeseweg naar Roekelseweg

189.

via Roekelseweg naar Wekeromse Buurtweg

190.

via Wekeromse Buurtweg naar Edeseweg

191.

via Edeseweg naar Wekeromseweg

192.

via Wekeromseweg naar Vosseveldseweg

193.

via Vosseveldseweg naar Apeldoornseweg

194.

via Apeldoornseweg naar Hessenweg

195.

via Hessenweg naar Driebergweg

196.

via Driebergweg naar Nieuwe Kazernelaan

197.

via Nieuwe Kazernelaan naar Eikenlaan

198.

via Eikenlaan naar Klinkenbergerweg

199.

via Klinkenbergerweg naar Albertstunnel

200.

via Albertstunnel naar Klinkenbergerweg

201.

via Klinkenbergerweg naar Emmalaan

202.

via Emmalaan naar Jan Th. Tooroplaan

20.11.2022 г.

Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.57 lat 52.1

12.11.2022 г. - 20.11.2022 г.

Municipality Maasdriel, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00081

1.

Vanaf kruising Afwateringskanaal `s- Hertogenbosch- Drongelen/ Nieuwkuikseweg volgen in noordelijke richting tot aan De Zeeg.

2.

De Zeeg volgen in westelijke richting tot aan Meerdijk.

3.

Meerdijk volgen in noordelijke richting tot aan Bosscheweg.

4.

Bosscheweg volgen in westelijke richting tot aan Lipsstraat.

5.

Lipssstraat volgen in noordelijke richting tot aan Spoorlaan.

6.

Spoorlaan volgen in oostelijke richting tot aan Wolffshoek.

7.

Wolffshoek volgen in noordelijke richting tot aan Heusdenseweg.

8.

Heusdenseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Elshoutseweg overgaand in Polderweg overgaand in N267 tot aan Groeneweg.

9.

Groeneweg volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwstraat.

10.

Nieuwstraat volgen in oostelijke richting tot aan Witboomstraat.

11.

Witboomstraat volgen in noordelijke richting afgedamde maas overstekend Veerdam volgend tot aan Maasdijk.

12.

Maasdijk volgen in noordelijke richting overgaand in Leendertsdijk overgaand in Meidijk overgaand in Waaldijk, de Waal overstekend tot aan Waaldijk.

13.

Waaldijk volgen in oostelijke richting tot aan Katerdam.

14.

Katerdam volgen in noordelijke richting tot aan Achterweg.

15.

Achterweg volgen in oostelijke richting tot aan Zabdsteeg

16.

Zandsteeg volgen in noordelijke richting tot aan Raayweg.

17.

Raayweg volgen in oosteleijke richting tot aan Zeek.

18.

Zeek volgen in noordelijke richting tot aan Meikampgraaf.

19.

Meikampgraaf volgen in oostelijke richting tot aan Marijkestraat.

20.

Marijkestraat volgen in noordelijke richting tot aan A15.

21.

A15 volgen in oostelijke richting tot aan Rijksstraatweg.

22.

Rijksstraatweg volgen in zuidelijke richting tot aan Mark.

23.

Mark volgen in oostelijke richting overgaand in Molenstraat overgaand in Esterweg tot aan Bommelsestraat.

24.

Bommelsestraat volgen in oostelijke richting tot aan Paasweg.

25.

Paasweg volgen in zuidelijke richting tot aan Achterstraat.

26.

Achterstraat volgen in westelijke richting tot aan Kerkstraat.

27.

Kerkstraat volgen in zuidelijke richting tot aan de Waal.

28.

Waal volgen in westelijke richting tot aan kanaal van Sint Anthonis.

29.

Kanaal van Sint Anthonis volgen in zuidelijke richting de maas overstekend tot aan Wildsedijk.

30.

Wildsedijk volgen in zuidelijke richting Burgermeester Smitsweg.

31.

Burgermeester Smitsweg volgen in in zuidelijke richting tot aan Kesselseweg.

32.

Kesselseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Vreeweg.

33.

Vreeweg volgen in westelijke richting tot aan Paddegraafweg.

34.

Paddegraafweg volgen in zuidelijke richting tot aan Heeseindeweg.

35.

Heeseindeweg volgen in westelijke richting tot aan Vliertwijksestraat.

36.

Vliertwijksestraat volgen in zuidelijke richting tot aan A59.

37.

A59 volgen in westelijke richting tot aan A2.

38.

A2 volgen in zuidelijke richting overgaand in A65 tot aan Vughterweg.

39.

Vughterweg volgen in noordelijke richting tot aan Heunweg.

40.

Heunweg volgen in westelijke richting overgaand in Postweg tot aan Kampdijklaan.

41.

Kampdijklaan volgen in noordelijke richting tot aan Drongelenskanaal.

42.

Drongelenskanaal volgen in westelijke richting overgaand in afwateringskanaal `s-hertogenbosch-Drongelen tot aan Nieuwkuikseweg.

23.11.2022 г.

Those parts of the municipality Maasdriel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.256 lat 51.77

15.11.2022 г. - 23.11.2022 г.

Hoogstraten Belgium

BE-HPAI(P)-2022-00009

1.

Vanaf de grens Nederland België Wernhoutseweg volgend overgaand Molenstraat overgaand Bredaseweg overgaand N263 tot Risten.

2.

Risten volgend tot Hogestraat.

3.

Hogestraat volgend tot Kruispad.

4.

Kruispad volgend tot Overasebaan.

5.

Overasebaan volgend tot Scholbergstraat.

6.

Scholbergstraat volgend tot de Berkte.

7.

De Berkste volgend tot Nieuw-Ginnekensebaan.

8.

Nieuw-Ginnekensebaan volgend tot A16.

9.

A16 volgend tot A58.

10.

A58 volgend tot N639.

11.

N639 volgend tot Dassemussestraat.

12.

Dassemussestraat volgend tot Heikantsestraat.

13.

Heikantsestraat volgend tot Gilzeweg.

14.

Gilzeweg volgend tot Huisdreef.

15.

Huisdreef volgend tot Fransebaan.

16.

Fransebaan volgend tot Chaamseweg.

17.

Chaamseweg volgend tot Hooispoor.

18.

Hooispoor volgend tot Kwaalbrug.

19.

Kwaalbrug volgend tot N260.

20.

N260 volgend tot Nijhoven.

21.

Nijhoven volgend tot Kievit.

22.

Kievit volgend tot grens Nederland België

23.

Grens Nederland België volgend tot Wernhoutseweg

28.11.2022 г.

Those parts of the municipality Turnhout contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.77067 lat 51.436901

20.11.2022 г. – 28.11.2022 г.

Municipality Deurne province Noord Brabant

NL-HPAI(P)-2022-00082

1.

via Roggelseweg naar Keup

2.

via Keup naar Gruise Epper

3.

via Gruise Epper naar Roggelseweg

4.

via Roggelseweg naar Roggelsedijk

5.

via Roggelsedijk naar Heldensedijk

6.

via Heldensedijk naar Hoek

7.

via Hoek naar Strubben

8.

via Strubben naar Grote laak

9.

via Grote Laak naar Strubben

10.

via Strubben naar Aan De Bergen

11.

via Aan De Bergen naar Spaansebaan

12.

via Spaansebaan naar Maxeterdijk

13.

via Maxeterdijk naar Heide

14.

via Heide naar Reulisweg

15.

via Reulisweg naar Banendijk