EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2298

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2298 на Комисията от 23 ноември 2022 година за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на пропиконазол за употреба в биоциди от продуктов тип 8 в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)

C/2022/8327

OJ L 304, 24.11.2022, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2298/oj

24.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 304/85


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/2298 НА КОМИСИЯТА

от 23 ноември 2022 година

за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на пропиконазол за употреба в биоциди от продуктов тип 8 в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 14, параграф 5 от него,

след консултация с Постоянния комитет по биоцидите,

като има предвид, че:

(1)

Пропиконазолът беше включен в приложение I към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) като активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 8. Поради това в съответствие с член 86 от Регламент (ЕС) № 528/2012, то се разглеждаше като одобрено до 31 март 2020 г. съгласно посочения регламент при спазване на изискванията, определени в приложение I към Директива 98/8/ЕО.

(2)

На 1 октомври 2018 г. в съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 беше подадено заявление за подновяване на одобрението на пропиконазол за употреба в биоциди от продуктов тип 8 („заявлението“).

(3)

На 8 февруари 2019 г. оценяващият компетентен орган на Финландия уведоми Комисията за решението си съгласно член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012, че е необходима пълна оценка на заявлението. В съответствие с член 8, параграф 1 от същия регламент оценяващият компетентен орган трябва да извърши пълна оценка на заявлението в рамките на 365 дни след неговото валидиране.

(4)

С Решение за изпълнение (ЕС) 2020/27 на Комисията (3) датата на изтичане на срока на одобрението на пропиконазол за употреба в биоциди от продуктов тип 8 беше отложена за 31 март 2021 г. с цел се предостави достатъчно време за разглеждане на заявлението.

(5)

С Решение за изпълнение (ЕС) 2021/354 (4)на Комисията датата на изтичане на срока на одобрението на пропиконазол за употреба в биоциди от продуктов тип 8 беше отложена за 31 декември 2022 г.

(6)

На 2 юни 2021 г. оценяващият компетентен орган представи доклада си за оценка и заключенията от оценката на Европейската агенция по химикали („Агенцията“). В съответствие с член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 в рамките на 270 дни след получаване на препоръката на оценяващия компетентен орган Агенцията изготвя становище относно подновяването на одобрението на активното вещество и го представя пред Комисията.

(7)

На 9 март 2022 г. Агенцията прие становището си (5) относно подновяването на одобрението на пропиконазол в съответствие с член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(8)

Пропиконазолът е класифициран като токсичен за репродукцията от категория 1B съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (6) и поради това отговаря на критериите за изключване, посочени в член 5, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 528/2012. Освен това се приема, че пропиконазолът има свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху хората, поради което отговаря на критерия за изключване, посочен в член 5, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 528/2012. Въпреки че вече е започнало разглеждане дали е изпълнено поне едно от условията на член 5, параграф 2, първа алинея от посочения регламент и дали одобрението на пропиконазол може съответно да бъде подновено, разглеждането няма да може да бъде приключено преди да изтече срокът на текущото одобрение.

(9)

От изложеното по-горе става ясно, че поради причини, независещи от заявителя, има вероятност срокът на одобрението на пропиконазол за употреба в биоциди от продуктов тип 8 да изтече, преди да бъде взето решение относно подновяването му. Поради това е целесъобразно да се отложи датата на изтичане на срока на одобрението с период, който ще бъде достатъчно дълъг, за да се даде възможност за разглеждане на заявлението. Като се има предвид времето, необходимо за оценка дали е изпълнено поне едно от условията на член 5, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012, и времето за вземане на решение дали да се поднови одобрението на пропиконазол за употреба в биоциди от продуктов тип 8, датата на изтичане на срока следва да бъде отложена за 31 декември 2023 г.

(10)

След отлагането на датата на изтичане на срока на одобрението пропиконазолът продължава да бъде одобрен за употреба в биоциди от продуктов тип 8, ако са спазени изискванията, определени в приложение I към Директива 98/8/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Датата на изтичане на срока на одобрението на пропиконазол за употреба в биоциди от продуктов тип 8, посочена в Решение за изпълнение (ЕС) 2021/354, се отлага за 31 декември 2023 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 23 ноември 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).

(3)  Решение за изпълнение (ЕС) 2020/27 на Комисията от 13 януари 2020 г. за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на пропиконазол за употреба в биоциди от продуктов тип 8 (ОВ L 8, 14.1.2020 г., стр. 39).

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2021/354 на Комисията от 25 февруари 2021 г. за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на пропиконазол за употреба в биоциди от продуктов тип 8 (ОВ L 68, 26.2.2021 г., стр. 219).

(5)  Становище на Комитета по биоцидите относно заявлението за одобряване на активното вещество пропиконазол, продуктов тип: 8, ECHA/BPC/324/2022, прието на 9 март 2022 г.

(6)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).


Top