EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1658

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1658 на Комисията от 26 септември 2022 година за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1189 относно някои спешни мерки във връзка с африканската чума по свинете в Германия (нотифицирано под номер C(2022) 6931) (само текстът на немски език е автентичен) (текст от значение за ЕИП)

C/2022/6931

OJ L 249, 27.9.2022, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 04/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1658/oj

27.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 249/56


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1658 НА КОМИСИЯТА

от 26 септември 2022 година

за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1189 относно някои спешни мерки във връзка с африканската чума по свинете в Германия

(нотифицирано под номер C(2022) 6931)

(само текстът на немски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 259, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Африканската чума по свинете е инфекциозна вирусна болест по отглежданите и дивите свине, която може да окаже сериозно въздействие върху съответната популация от животни и върху рентабилността на свиневъдството и да причини смущения в движенията на пратки от тези животни и продукти от тях в рамките на Съюза и в износа към трети държави.

(2)

При поява на огнище на африканска чума по свинете при отглеждани свине съществува сериозен риск от разпространение на болестта към други животновъдни обекти за отглеждани свине.

(3)

С Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 на Комисията (2) се допълват правилата за контрол на болестите от списъка, посочени в член 9, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2016/429 и определени като болести от категории A, B и C в Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 на Комисията (3). По-специално в членове 21 и 22 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 се предвижда определянето на ограничителна зона при поява на огнище на болест от категория А, включително африканска чума по свинете, и прилагането на определени мерки в нея. Освен това в член 21, параграф 1 от посочения делегиран регламент се предвижда, че ограничителната зона включва защитна зона, надзорна зона и, ако е необходимо, допълнителни ограничителни зони около или в непосредствена близост до защитните и надзорните зони.

(4)

Вследствие появата на огнище на африканска чума по свинете при отглеждани свине в провинция Долна Саксония, Германия, което беше потвърдено на 2 юли 2022 г., и получаването на информацията от посочената федерална държава членка относно ситуацията с болестта на нейна територия, беше прието Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1189 на Комисията (4). В посоченото решение за изпълнение се предвижда, че Германия гарантира, че ограничителната зона, в която се прилагат мерките, предвидени в Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 за защитните и надзорните зони, обхваща най-малко областите, посочени в приложението към посоченото решение за изпълнение.

(5)

Предвижда се Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1189 да се прилага до 14 октомври 2022 г. Срокът на прилагане на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1189 беше определен, като бяха взети предвид датата на възникване на огнището, епидемиологията на болестта и времето, необходимо за провеждане на епидемиологично проучване, което гарантира отсъствието на болестта и е в съответствие с международните стандарти на Световната организация по здравеопазване на животните (WOAH, основана като OIE) (5) за възстановяване на статута „свободен от болест“ в област, която преди това е била свободна от болестта, и с насоките на Комисията относно определянето на зони във връзка с АЧС (6).

(6)

В края на август 2022 г. Германия уведоми Комисията че понастоящем обстановката по отношение на африканската чума по свинете при отглеждани свине в ограничителната зона в провинция Долна Саксония е благоприятна и че мерките за защитните и надзорните зони са надлежно изпълнени в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, за да се предотврати по-нататъшното разпространение на болестта.

(7)

Въз основа на тази информация и на получените обосновки, по-специално като се вземе предвид приключването на 5 юли 2022 г. на предварителните мерки за почистване и дезинфекция в засегнатия животновъден обект и като се вземе предвид настоящата благоприятна обстановка по отношение на африканската чума по свинете при отглеждани свине в провинция Долна Саксония и надлежно приложените от Германия мерки, както и с цел да се предотвратят ненужни затруднения в търговията, е целесъобразно Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1189 да бъде отменено, считано от 5 октомври 2022 г.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1189 се отменя, считано от 5 октомври 2022 г.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Федерална република Германия.

Съставено в Брюксел на 26 септември 2022 година.

За Комисията

Stella KYRIAKIDES

Член на Комисията


(1)  OB L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 на Комисията от 17 декември 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правила за профилактика и контрол на някои болести от списъка (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 64).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 на Комисията от 3 декември 2018 г. за прилагането на някои правила за профилактика и контрол на болести за категориите болести от списъка и за установяване на списък на животинските видове или групите животински видове, които носят значителен риск от разпространение на болестите от списъка (ОВ L 308, 4.12.2018 г., стр. 21).

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1189 на Комисията от 8 юли 2022 г. относно някои спешни мерки във връзка с африканската чума по свинете в Германия (ОВ L 184, 11.7.2022 г., стр. 66).

(5)  Здравен кодекс за сухоземните животни на OIE, 29-о издание, 2021 г. ISBN на том I и II: 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/

(6)  Работен документ SANTE/7112/2015/Rev. 3 „Принципи и критерии за географско определяне на зони във връзка с АЧС“. https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en


Top