EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0310

Решение (ЕС) 2022/310 на Европейската централна банка от 17 февруари 2022 година за изменение на Решение (ЕС) 2019/1743 на Европейската централна банка относно олихвяването на наличностите от свръхрезерви и на някои депозити (ЕЦБ/2022/5)

ECB/2022/5

OJ L 46, 25.2.2022, p. 140–141 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/310/oj

25.2.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/140


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2022/310 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 17 февруари 2022 година

за изменение на Решение (ЕС) 2019/1743 на Европейската централна банка относно олихвяването на наличностите от свръхрезерви и на някои депозити (ЕЦБ/2022/5)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1, първо тире и членове 17—19 от него,

като има предвид, че:

(1)

Олихвяването на някои депозити на публичноправни субекти на Съюза, държани в Европейската централна банка (ЕЦБ) (освен освободените от отрицателни лихвени проценти) съгласно Решение (ЕС) 2019/1743 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2019/31) (1), следва да се приведе в съответствие с олихвяването на депозитите на сектор „Държавно управление“ съгласно Насоки (ЕС) 2019/671 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2019/7) (2), за да се осигури последователност при олихвяването на съпоставими депозити в Евросистемата. За да могат да се изменят съответно договореностите между ЕЦБ и публичноправните субекти на Съюза, настоящото решение следва да се прилага от 4 април 2022 г.

(2)

Поради това Решение (ЕС) 2019/1743 (ЕЦБ/2019/31) следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменение

Член 2 от Решение (ЕС) 2019/1743 (ЕЦБ/2019/31) се заменя със следното:

„Член 2

Олихвяване на някои депозити, държани в ЕЦБ

1.   Сметките, поддържани в ЕЦБ в съответствие с Решение ЕЦБ/2003/14 (3)*, Решение ЕЦБ/2010/31 (4)*, Решение ЕЦБ/2010/17 (5)* и Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета (6)*, се олихвяват, както следва:

а)

ако лихвеният процент за депозитното улеснение на съответния календарен ден е нула или по-висок (положителен), с нула процента или с краткосрочния лихвен процент в евро (€STR), който от тях е по-нисък;

б)

ако лихвеният процент за депозитното улеснение на съответния календарен ден е по-нисък от нула (отрицателен), с лихвения процент за депозитното улеснение или с краткосрочния лихвен процент в евро (€STR), който от тях е по-нисък.

Когато обаче е необходимо по тези сметки да бъдат държани депозити преди датата, на която трябва да се извърши плащане в съответствие със законовите или договорните разпоредби, приложими към съответния механизъм, тези депозити се олихвяват през този предварителен период с нула процента или краткосрочния лихвен процент в евро (€STR), който от тях е по-висок.

2.   Специалната сметка, поддържана в ЕЦБ в съответствие с член 13, параграф 2 от Решение за изпълнение на Комисията от 14 април 2021 г. за установяване на необходимите условия за администриране на операциите по получаване на заеми съгласно Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета и за операциите по предоставянето на средства за заеми, отпускани в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета (7)*, за целите на пруденциалните касови наличности по посочения член, се олихвява с нула процента или с краткосрочния лихвен процент в евро (€STR), който от тях е по-висок, освен когато общата сума на депозитите, държани в тази специална сметка, надхвърля 20 милиарда евро, в който случай превишението се олихвява, както следва:

а)

ако лихвеният процент за депозитното улеснение на съответния календарен ден е нула или по-висок (положителен), с нула процента или с краткосрочния лихвен процент в евро (€STR), който от тях е по-нисък;

б)

ако лихвеният процент за депозитното улеснение на съответния календарен ден е по-нисък от нула (отрицателен), с лихвения процент за депозитното улеснение или с краткосрочния лихвен процент в евро (€STR), който от тях е по-нисък.

Член 2

Влизане в сила

1.   Настоящото решение влиза в сила на петия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   То се прилага от 4 април 2022 година.

Съставено във Франкфурт на Майн на 17 февруари 2022 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Christine LAGARDE


(1)  Решение (ЕС) 2019/1743 на Европейската централна банка от 15 октомври 2019 г. относно олихвяването на наличностите от свръхрезерви и на някои депозити (ЕЦБ/2019/31) (ОВ L 267, 21.10.2019 г., стр. 12).

(2)  Насоки (ЕС) 2019/671 на Европейската централна банка от 9 април 2019 г. относно вътрешните операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки (ЕЦБ/2019/7) (ОВ L 113, 29.4.2019 г., стр. 11).


Top