EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0171

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/171 на Комисията от 2 февруари 2022 година относно искането за регистрация на европейската гражданска инициатива под наслов „Win It On The Pitch“ („Победа само на терена“) съгласно Регламент (ЕС) 2019/788 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2022) 630) (само текстът на английски език е автентичен)

C/2022/630

OJ L 28, 9.2.2022, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/171/oj

9.2.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 28/19


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/171 НА КОМИСИЯТА

от 2 февруари 2022 година

относно искането за регистрация на европейската гражданска инициатива под наслов „Win It On The Pitch“ („Победа само на терена“) съгласно Регламент (ЕС) 2019/788 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2022) 630)

(само текстът на английски език е автентичен)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/788 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно европейската гражданска инициатива (1), и по-специално член 6, параграфи 2 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 30 септември 2021 г. на Комисията беше представено искане за регистрация на европейска гражданска инициатива, озаглавена „Победа само на терена“.

(2)

Инициативата имаше три цели, а именно: приемането на 1) препоръка на Съвета, която да защитава модела на футбола в Европа, основаващ се на ценности, солидарност, устойчивост и открито съревнование, като предоставя рамка на ЕС и насоки за действията на държавите членки в защита на европейския футболен модел, 2) насоки на Комисията относно прилагането на правилата на ЕС за защита на конкуренцията спрямо спорта и 3) съобщение на Комисията относно „изграждането на най-солидния възможен модел на европейския спорт за бъдещето, включително с позоваване на това, което европейските запалянковци и граждани очакват от спорта в Европа“.

(3)

В съответствие с член 1 от Регламент (ЕС) 2019/788 инициативите могат да бъдат регистрирани, когато приканват Комисията, в рамките на предоставените ѝ правомощия, да представи правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите. При все че по силата на член 165 от Договора за функционирането на Европейския съюз Комисията има правомощието да приеме предложение за препоръка на Съвета, както е посочено съгласно цел 1 на инициативата, цели 2 и 3, в първоначалната си редакция, не призоваваха Комисията да приеме „предложение за правен акт на Съюза“. Те искаха единствено Комисията да приеме насоки и съобщение на Комисията.

(4)

На 27 октомври 2021 г. в съответствие с член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/788 Комисията информира групата на организаторите за своята оценка, че изискванията за регистрация, посочени в член 6, параграф 3, букви а), г) и д) от посочения регламент, са изпълнени и че изискването, посочено в член 6, параграф 3, буква б), не е приложимо. Комисията обаче посочи също, че текстът на инициативата, формулиран в искането от 30 септември 2021 г., не ѝ позволява да заключи, че е изпълнено изцяло изискването съгласно член 6, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) 2019/788.

(5)

В резултат на това на 3 януари 2022 г. на Комисията бе представена изменена версия на инициативата.

(6)

С нея Комисията се приканва да приеме предложение за препоръка на Съвета, предоставяща рамка и насоки за действията на държавите членки с цел да бъде защитен европейският футболен модел, да се признае социалната стойност на спорта в европейското общество и неговото специфично естество в правилата на ЕС за защита на конкуренцията, както и да се укрепи визията на ЕС и дългосрочната политика за бъдещето и управлението на европейския спорт.

(7)

Допълнителни подробности относно предмета, целите и контекста на инициативата са изложени в приложение. Организаторите предоставиха също допълнителна информация относно своята инициатива в отделен документ.

(8)

Доколкото инициативата се стреми към приемането на препоръка на Съвета, насочена към постигането на целта Съюзът да допринася за напредъка по въпросите на европейския спорт, като същевременно взема предвид специфичното естество на спорта, неговите структури, градящи се на доброволческа дейност, и неговата социална и образователна функция, Комисията има правомощието да представи предложение за правен акт въз основа на член 165 от Договора.

(9)

С оглед на това нито една от частите на инициативата не попада явно извън обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите.

(10)

Това заключение не засяга оценката на това дали конкретните фактически и материалноправни условия, необходими, за да може Комисията да предприеме действия, включително съответствието с принципите на пропорционалност, субсидиарност и съвместимост с основните права, ще бъдат изпълнени в този случай.

(11)

Групата на организаторите е предоставила съответни доказателства, че тя отговаря на изискванията, установени в член 5, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2019/788, и е посочила лицата за контакт в съответствие с член 5, параграф 3, първа алинея от посочения регламент.

(12)

Инициативата не представлява явна злоупотреба с право, не е явно несериозна или злонамерена, нито е в явно противоречие с ценностите на Съюза, установени в член 2 от Договора за Европейския съюз, и правата, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз.

(13)

Ето защо инициативата, озаглавена „Победа само на терена“, следва да бъде регистрирана

(14)

Заключението, че условията за регистрация съгласно член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/788 са изпълнени, не означава, че Комисията по някакъв начин потвърждава фактическата правилност на съдържанието на инициативата, което е отговорност единствено на групата на организаторите на инициативата. Съдържанието на инициативата изразява единствено възгледите на групата на организаторите и по никакъв начин не може да се смята, че изразява възгледите на Комисията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Европейската гражданска инициатива, озаглавена „Победа само на терена“, се регистрира.

Член 2

Адресат на настоящото решение е групата на организаторите на европейската гражданска инициатива, озаглавена „Победа само на терена“, представлявана от г-н Ronan EVAIN и г-жа Martha MESTRE GENS VIDA DA CONCEIÇÃO в качеството им на лица за контакт.

Съставено в Брюксел на 2 февруари 2022 година.

За Комисията

Věra JOUROVÁ

Заместник-председател


(1)  ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 55.


Top