EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2281

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2281 на Комисията от 16 декември 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 по отношение на добавянето на нов код за произход за растения от подпомагано производство и свързаните с това промени

C/2021/9166

OJ L 473, 30.12.2021, p. 131–138 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2281/oj

30.12.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 473/131


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/2281 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2021 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 по отношение на добавянето на нов код за произход за растения от подпомагано производство и свързаните с това промени

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (1), и по-специално член 19, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 (2) следва да бъде приведен в съответствие със съдържанието на съответните резолюции, приети или изменени на осемнадесетото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора („Конвенцията“), проведена от 17 до 28 август 2019 г. (CoP 18).

(2)

По-конкретно CoP 18 измени Резолюция Conf. 12.3 като вмъкна нов код, който да бъде използван за посочване на произхода на някои растителни екземпляри, за които не могат да бъдат приложени съществуващите кодове. Този нов код за произход следва да бъде включен в Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012.

(3)

За да се подобри докладването и да се улесни анализът на търговията, формулярът за нотификация за внос в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 следва да даде възможност за включване на информация относно произхода на търгуваните екземпляри. С цел да се улесни ефективното използване на ресурсите, управляващите органи следва да могат да използват съществуващите налични формуляри за нотификация за внос в продължение на ограничен преходен период.

(4)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 следва да бъде съответно изменен.

(5)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 се гарантира еднаквото прилагане на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията (3), по-специално чрез определяне на образци, на които трябва да отговарят разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в посочения регламент. Поради това настоящият регламент за изменение следва да се прилага във връзка с регламента за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията (4), а двата регламента за изменение следва да се прилагат от една и съща дата.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по търговия с дивата флора и фауна,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 се изменя, както следва:

1)

В член 2, параграф 2 се добавя следната втора алинея:

„До 19 януари 2023 г. може да се изготвят нотификации за внос като се използват формулярите, предвидени в приложение II във версията, която е в сила към 18 януари 2022 г.“

2)

Приложения I, III и V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 се изменят в съответствие с приложение 1 към настоящия регламент.

3)

Приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 се заменя с текста в приложение 2 към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията от 23 август 2012 г. за определяне на правила във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, и за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията (ОВ L 242, 7.9.2012 г., стр. 13).

(3)  Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (ОВ L 166, 19.6.2006 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) 2021/2280 на Комисията от 16 декември 2021 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях и Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Приложенията към Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 се изменят, както следва:

1)

Приложение I — „Разрешително/сертификат“ — се изменя, както следва:

а)

в точка 13 на „Инструкции и обяснения“, отнасящи се до „1 — Оригинал“, се добавя следният ред:

„Y

Растителни екземпляри, получени от подпомагано производство, които не се считат за „изкуствено размножени“, съгласно член 56 от Регламент (ЕО) № 865/2006 (1), нито се считат за взети от дивата природа, защото се размножават или засаждат в среда с известна степен на човешка намеса за целите на растителната продукция“;

б)

в точка 13 на „Инструкции и обяснения“, отнасящи се до „2 — Копие за собственика“, се добавя следният ред:

„Y

Растителни екземпляри, получени от подпомагано производство, които не се считат за „изкуствено размножени“, съгласно член 56 от Регламент (ЕО) № 865/2006, нито се считат за взети от дивата природа, защото се размножават или засаждат в среда с известна степен на човешка намеса за целите на растителната продукция“;

в)

в точка 13 на „Инструкции и обяснения“, отнасящи се до „3 — Копие за връщане от митницата към органа, издал документа“, се добавя следният ред:

„Y

Растителни екземпляри, получени от подпомагано производство, които не се считат за „изкуствено размножени“, съгласно член 56 от Регламент (ЕО) № 865/2006, нито се считат за взети от дивата природа, защото се размножават или засаждат в среда с известна степен на човешка намеса за целите на растителната продукция“;

г)

в точка 13 на „Инструкции и обяснения“, отнасящи се до „4 — Копие за издаващия орган“ и до „5 — Заявление“, се добавя следният ред:

„Y

Растителни екземпляри, получени от подпомагано производство, които не се считат за „изкуствено размножени“, съгласно член 56 от Регламент (ЕО) № 865/2006, нито се считат за взети от дивата природа, защото се размножават или засаждат в среда с известна степен на човешка намеса за целите на растителната продукция“.

2)

Приложение III — „Сертификат за пътуваща изложба“ — се изменя, както следва:

а)

в точка 14 на „Инструкции и обяснения“, отнасящи се до „Оригинал“, се добавя следният ред:

„Y

Растителни екземпляри, получени от подпомагано производство, които не се считат за „изкуствено размножени“, съгласно член 56 от Регламент (ЕО) № 865/2006, нито се считат за взети от дивата природа, защото се размножават или засаждат в среда с известна степен на човешка намеса за целите на растителната продукция“;

б)

в точка 14 на „Инструкции и обяснения“, отнасящи се до „Копие за издаващия орган“ и до „Заявление“, се добавя следният ред:

„Y

Растителни екземпляри, получени от подпомагано производство, които не се считат за „изкуствено размножени“, съгласно член 56 от Регламент (ЕО) № 865/2006, нито се считат за взети от дивата природа, защото се размножават или засаждат в среда с известна степен на човешка намеса за целите на растителната продукция“.

3)

Приложение V — „Сертификат — Не може да се използва извън Европейския съюз“, се изменя, както следва:

а)

в точка 9 на „Инструкции и обяснения“, отнасящи се до „Оригинал“, се добавя следният ред:

„Y

Растителни екземпляри, получени от подпомагано производство, които не се считат за „изкуствено размножени“, съгласно член 56 от Регламент (ЕО) № 865/2006, нито се считат за взети от дивата природа, защото се размножават или засаждат в среда с известна степен на човешка намеса за целите на растителната продукция“;

б)

в точка 9 на „Инструкции и обяснения“, отнасящи се до „Копие за издаващия орган“ и до „Заявление“, се добавя следният ред:

„Y

Растителни екземпляри, получени от подпомагано производство, които не се считат за „изкуствено размножени“, съгласно член 56 от Регламент (ЕО) № 865/2006, нито се считат за взети от дивата природа, защото се размножават или засаждат в среда с известна степен на човешка намеса за целите на растителната продукция“.


(1)  Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (ОВ L 166, 19.6.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image 1

Инструкции и обяснения

1.

Посочват се пълното име и адресът на вносителя или неговия упълномощен представител.

4.

Държавата на произход е тази, в която екземплярите са взети от природата, родени и отгледани в плен или изкуствено размножени.

5.

Попълва се само когато държавата, от която са внесени екземплярите, не е държавата на произход.

6.

Описанието трябва да е възможно най-точно.

9.

Да се използва един от следните кодове за произход:

W

Екземпляри от природата

R

Екземпляри от животни, отгледани в контролирана среда, взети като яйца или малки от природата, когато вероятността да оцелеят до достигане на зряла възраст е била много ниска

D

Животни от приложение А, отгледани в плен за търговски цели в стопанства, вписани в регистъра на секретариата на CITES в съответствие с Резолюция Conf. 12.10 (Rev. CoP 15), и растения от приложение А, изкуствено размножени за търговски цели съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

A

Растения от приложение А, изкуствено размножени за нетърговски цели, и растения от приложения B и C, изкуствено размножени съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

C

Животни, отгледани в плен съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях.

F

Животни, родени в плен, но за които не са изпълнени критериите на глава ХIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

I

Конфискувани екземпляри или екземпляри под запор  (1)

O

Преди влизане в сила на Конвенцията  (1)

U

Неизвестен произход (трябва да бъде оправдано)

X

Екземпляри, уловени в морска среда, която не е под юрисдикцията на никоя държава

Y

Растителни екземпляри, получени от подпомагано производство, които не се считат за „изкуствено размножени“, съгласно член 56 от Регламент (ЕО) № 865/2006, нито се считат за взети от дивата природа, защото се размножават или засаждат в среда с известна степен на човешка намеса за целите на растителната продукция.

10.

Научното наименование трябва да е същото, което е използвано в приложение C или D към Регламент (ЕО) № 338/97.

11.

За видовете, описани в приложение III към CITES, да се посочи „III“.

13.

Да се посочи приложението (C или D) към Регламент (ЕО) № 338/97, в което фигурира видът.

14.

Вносителят трябва да представи на митническата служба на въвеждане в Съюза подписания оригинал (формуляр 1) и копието за вносителя (формуляр 2), когато е уместно заедно с документите по приложение III към CITES, издадени от държавата на внос/реекспорт.

15.

Митническите служби изпращат подпечатания оригинал (формуляр 1) на съответния управителен орган в своята държава и връщат подпечатаното копие за вносителя (формуляр 2) на вносителя или на неговия упълномощен представител.

Image 2

Инструкции и обяснения

1.

Посочват се пълното име и адресът на вносителя или неговия упълномощен представител.

4.

Държавата на произход е тази, в която екземплярите са взети от природата, родени и отгледани в плен или изкуствено размножени.

5.

Попълва се само когато държавата, от която са внесени екземплярите, не е държавата на произход.

6.

Описанието трябва да е възможно най-точно.

9.

Да се използва един от следните кодове за произход

W

Екземпляри от природата

R

Екземпляри от животни, отгледани в контролирана среда, взети като яйца или малки от природата, когато вероятността да оцелеят до достигане на зряла възраст е била много ниска

D

Животни от приложение А, отгледани в плен за търговски цели в стопанства, вписани в регистъра на секретариата на CITES в съответствие с Резолюция Conf. 12.10 (Rev. CoP 15), и растения от приложение А, изкуствено размножени за търговски цели съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

A

Растения от приложение А, изкуствено размножени за нетърговски цели, и растения от приложения B и C, изкуствено размножени съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

C

Животни, отгледани в плен съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях.

F

Животни, родени в плен, но за които не са изпълнени критериите на глава ХIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

I

Конфискувани екземпляри или екземпляри под запор  (2)

O

Преди влизане в сила на Конвенцията  (2)

U

Неизвестен произход (трябва да бъде оправдано)

X

Екземпляри, уловени в морска среда, която не е под юрисдикцията на никоя държава

Y

Растителни екземпляри, получени от подпомагано производство, които не се считат за „изкуствено размножени“, съгласно член 56 от Регламент (ЕО) № 865/2006, нито се считат за взети от дивата природа, защото се размножават или засаждат в среда с известна степен на човешка намеса за целите на растителната продукция.

10.

Научното наименование трябва да е същото, което е използвано в приложение C или D към Регламент (ЕО) № 338/97.

11.

За видовете, описани в приложение III към CITES, да се посочи „III“.

13.

Да се посочи приложението (C или D) към Регламент (ЕО) № 338/97, в което фигурира видът.

14.

Вносителят трябва да представи на митническата служба на въвеждане в Съюза подписания оригинал (формуляр 1) и копието за вносителя (формуляр 2), когато е уместно заедно с документите по приложение III към CITES, издадени от държавата на внос/реекспорт.

15.

Митническите служби изпращат подпечатания оригинал (формуляр 1) на съответния управителен орган в своята държава и връщат подпечатаното копие за вносителя (формуляр 2) на вносителя или на неговия упълномощен представител.


(1)  Да се използва само заедно с друг код за произход.

(2)  Да се използва само заедно с друг код за произход.


Top