EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2127

Делегиран регламент (ЕС) 2021/2127 на Комисията от 29 септември 2021 година за изменение на приложение IV към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции

C/2021/6929

OB L 432, 3.12.2021, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2127/oj

3.12.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 432/7


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2127 НА КОМИСИЯТА

от 29 септември 2021 година

за изменение на приложение IV към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета (1), и по-специално член 17, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 978/2012 държава, която е определена от Организацията на обединените нации (ООН) за най-слаборазвита държава, следва да се ползва от тарифните преференции, предвидени по специалния режим за най-слаборазвитите държави (инициативата „Всичко освен оръжие“ (ВОО). Списъкът на държавите — бенефициери по инициативата ВОО, се съдържа в приложение IV към Регламент (ЕС) № 978/2012.

(2)

На 4 декември 2020 г. ООН изключи Вануату от категорията на най-слаборазвитите държави. Поради това Вануату вече не отговаря на условията за ползване със статут на бенефициер по инициативата ВОО съгласно член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 978/2012 и следва да се заличи от приложение IV към посочения регламент. В съответствие с член 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 978/2012 заличаването на Вануату от списъка на държавите — бенефициери по инициативата ВОО, следва да започне да се прилага след тригодишен преходен период, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Поради това Вануату следва да се заличи от приложение IV, като заличаването се прилага от 1 януари 2025 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент (ЕС) № 978/2012

В таблицата на приложение IV към Регламент (ЕС) № 978/2012 от колони А и Б съответно се заличават следният азбучен код и обозначената с него държава:

„VU

Vanuatu“

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2022 г.

Член 1 се прилага от 1 януари 2025 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 септември 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1.


Top