EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2117

Регламент (ЕС) 2021/2117 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза

PE/66/2021/REV/1

OB L 435, 6.12.2021, p. 262–314 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj

6.12.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 435/262


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2117 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 2 декември 2021 година

за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2, член 114, член 118, първа алинея и член 349 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

като взеха предвид становището на Сметната палата (3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (4),

като имат предвид, че:

(1)

В съобщението на Комисията от 29 ноември 2017 г., озаглавено „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, се посочват предизвикателствата, целите и насоките за бъдещето на общата селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2020 г. Тези цели включват ориентирането на ОСП в по-голяма степен към постигането на резултати, стимулирането на модернизацията и устойчивостта, включително икономическата, социалната, екологичната и климатичната устойчивост на селското стопанство, горското стопанство и селските райони, и способстването за намаляване на свързаната със законодателството на Съюза административна тежест за бенефициерите.

(2)

Тъй като е необходимо да се подобри реакцията на ОСП по отношение на предизвикателствата и възможностите, когато се проявят такива на международно равнище, на равнището на Съюза, на национално, регионално, местно равнище и на равнището на земеделските стопанства, е необходимо да се рационализира управлението на ОСП и да се постигнат по-добри резултати с оглед на целите на Съюза, както и значително да се намали административната тежест. Моделът на ОСП следва да бъде основан на качеството на изпълнението. Поради това Съюзът следва да определя основните политически параметри, като цели на ОСП и нейните основни изисквания, а държавите членки следва да носят по-голяма отговорност, що се отнася до начините, по които постигат целите и целевите стойности. Засилената субсидиарност прави възможно по-успешното съобразяване с местните условия и потребности и със специфичния характер на селскостопанската дейност, произтичащ от социалната структура на селското стопанство и от структурните и природните различия между отделните селскостопански райони, така че подпомагането да има максимален принос за постигане на целите на Съюза.

(3)

Хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и Съвета на основание член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), се прилагат към настоящия регламент. Тези правила са установени в Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (5) (наричан по-нататък „Финансовият регламент“) и определят по-специално процедурата за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, поръчки, награди, непряко изпълнение и предвиждат проверки по отношение на отговорността на финансовите участници. Правилата, приети на основание член 322 от ДФЕС, включват и общ режим на обвързаност с условия с цел защита на бюджета на Съюза.

(4)

С цел да се осигури съгласуваност на ОСП, всичките интервенции на бъдещата ОСП следва да бъдат част от стратегически план, който да включва видове интервенция в някои сектори, установени в Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(5)

В приложение II към Регламент (ЕС) № 1308/2013 са установени някои определения във връзка със секторите, попадащи в обхвата на посочения регламент. Определенията във връзка със сектора на захарта, съдържащи се в част II, раздел Б от посоченото приложение, следва да бъдат заличени, тъй като вече не са приложими. С цел да се актуализират определенията във връзка с други сектори, посочени в същото приложение, предвид новите научни знания или пазарни промени, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с изменението на тези определения, но не и правомощието да се добавят нови определения. Съответно конкретното правомощие, делегирано на Комисията в част II, раздел А, точка 4 от посоченото приложение за изменение на определението за инулинов сироп, следва да бъде заличено. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (7). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(6)

Част I от Регламент (ЕС) № 1308/2013 следва да бъде опростена. Дублиращите се и остарелите определения и разпоредби, с които на Комисията се предоставят правомощия да приема актове за изпълнение, следва да бъдат заличени.

(7)

С оглед на натрупания опит определени периоди за публична интервенция следва да бъдат удължени. Когато откриването на публична интервенция е автоматично, периодът на публична интервенция следва да бъде удължен с един месец. Когато откриването на публична интервенция зависи от пазарните промени, периодът на публична интервенция следва да е през цялата година.

(8)

За по-голяма прозрачност и в контекста на международните ангажименти на Съюза е целесъобразно да се предвиди публикуването на съответната информация за обема и цените относно изкупуването и продажбата на продуктите в рамките на публична интервенция.

(9)

Предоставянето на помощ за частно складиране на маслиново масло се доказа като ефективен инструмент за стабилизиране на пазара. С оглед на натрупания опит и за да се осигури справедлив жизнен стандарт и да се стабилизира пазарът в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини, е целесъобразно списъкът на продуктите, отговарящи на условията за предоставяне на помощ за частно складиране, да бъде разширен, така че да включва и трапезните маслини.

(10)

След оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза максималните суми за помощта от Съюза за предлагането на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения, определени в член 23а от Регламент (ЕС) № 1308/2013, следва да бъдат актуализирани. От съображения за правна сигурност е целесъобразно да се предвиди намалените максимални суми да се прилагат с обратно действие от 1 януари 2021 г.

(11)

Разпоредбите относно схемите за помощ, включени в част II, дял I, глава II, раздели 2—6 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, следва да бъдат заличени, тъй като всички видове интервенция в съответните сектори са включени в Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета (8).

(12)

Политиката на Съюза в лозаро-винарския сектор със съществуващата схема за разрешаване на лозови насаждения, която предвижда организирано разрастване на лозовите насаждения от 2016 г. насам, допринесе за повишаване на конкурентоспособността на лозаро-винарския сектор на Съюза и за насърчаване на висококачествено производство. Въпреки че в лозаро-винарския сектор беше постигнат баланс между производство, предлагане, качество, потребителско търсене и износ на световния пазар, този баланс все още не е достатъчно траен или стабилен, особено когато лозаро-винарският сектор е изправен пред сериозни смущения на пазара. Освен това се наблюдава тенденция към трайно намаляване на потреблението на вино в Съюза поради промени в потребителските навици и начина на живот. Вследствие на това в дългосрочен план либерализирането на новите лозови насаждения може да застраши постигнатия до момента баланс между капацитета за предлагане на сектора, справедливия жизнен стандарт на производителите и разумните цени за потребителите. Съществува риск да бъде застрашено положителното развитие, постигнато чрез законодателството и политиките на Съюза през последните десетилетия.

(13)

Съществуващата схема за разрешаване на лозови насаждения се счита за съществена и за да се гарантира разнообразието от вина и да се отчетат особеностите на лозаро-винарския сектор в Съюза. Лозаро-винарският сектор в Съюза има специфични характеристики, които включват дългия цикъл на лозята, като се има предвид, че производството се осъществява едва няколко години след засаждането, но след това продължава няколко десетилетия, и като се има предвид потенциала за значителни колебания в продукцията от реколта на реколта. За разлика от много трети държави, които произвеждат вино, лозаро-винарският сектор на Съюза се характеризира и с много голям брой малки семейни стопанства, в резултат на което се получават разнообразни вина. Следователно, за да се гарантира икономическата жизнеспособност на техните проекти и да се подобри конкурентоспособността на лозаро-винарския сектор на Съюза на световния пазар, операторите в сектора и производителите се нуждаят от дългосрочна предвидимост предвид значителната инвестиция, която е необходима за засаждането на лозя.

(14)

За да се запазят постигнатите до момента резултати в лозаро-винарския сектор на Съюза и да се намери траен количествен и качествен баланс в сектора чрез непрекъснат организиран растеж на лозовите насаждения след 2030 г., схемата за разрешаване на лозови насаждения, следва да бъде удължена до 2045 г., т.е. за период, равен на първоначалния период от 2016 г. насам, но с два междинни прегледа, които трябва да се извършат през 2028 г. и 2040 г., за да се направи оценка на схемата, и ако е необходимо въз основа на резултатите от тези междинни прегледи, да се представят предложения, с цел да се подобри конкурентоспособността на лозаро-винарския сектор.

(15)

Даването на разрешение на производителите да забавят презасаждането на лозя би могло да има положително въздействие върху околната среда чрез подобряване на санитарните условия на почвата с по-малко химически продукти. Поради това, за да се допринесе за по-добро управление на почвите в лозарството, е целесъобразно да се даде възможност за удължаване на срока на валидност на разрешенията за презасаждане от три на шест години, когато презасаждането се извършва на един и същ парцел.

(16)

Поради кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 в лозаро-винарския сектор на Съюза, в Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета (9) се предвижда удължаване до 31 декември 2021 г. на срока на валидност на разрешенията за засаждане за нови насаждения или за презасаждане, чийто срок на валидност трябваше да изтече през 2020 г. Поради дългосрочните последици от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, производителите, притежаващи разрешения за нови насаждения или за презасаждане, чийто срок на валидност трябваше да изтече през 2020 г. или 2021 г., продължават да са в голяма степен възпрепятствани да използват тези разрешения през последната година от срока им на валидност. За да се избегне загубата на тези разрешения и да се намали рискът от влошаване на условията, при които ще се налага да се извърши засаждането, е целесъобразно да се предвиди допълнително удължаване на валидността на разрешенията за нови насаждения или за презасаждане, изтичащи през 2020 г., и удължаване на валидността на тези разрешения, които изтичат през 2021 г. Поради това сроковете на валидност на всички разрешения за нови насаждения или за презасаждане, чийто срок на валидност трябваше да изтече през 2020 г. или 2021 г., следва да бъдат удължени до 31 декември 2022 г.

(17)

Освен това, като се вземат предвид промените в пазарните перспективи, притежателите на разрешения за засаждане, чийто срок на валидност изтича през 2020 г. и 2021 г., следва да могат да не използват разрешенията си, без да подлежат на административни санкции. Освен това, за да се избегне всякаква дискриминация, на производителите, които в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/2220 са декларирали пред компетентния орган до 28 февруари 2021 г., че не възнамеряват да използват даденото им разрешение, без да знаят за възможността за удължаване на срока на валидност за втора година, следва да бъде разрешено да оттеглят своите декларации посредством писмено съобщение до компетентния орган до 28 февруари 2022 г. и да използват даденото им разрешение до 31 декември 2022 г.

(18)

Поради смущенията на пазара, предизвикани от пандемията от COVID-19 и създадената от нея икономическа несигурност във връзка с ползването на тези разрешения, разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1308/2013 относно разрешенията за нови насаждения или за презасаждане, чийто срок на валидност изтича през 2020 г. и 2021 г., следва да се прилага с обратно действие, считано от 1 януари 2021 г.

(19)

Предвид факта, че в периода 2014—2017 г. в няколко държави членки действителната площ, засадена с лози, е намаляла, и с оглед на произтичащите от това потенциални загуби в производството, при определянето на площта за разрешения за нови насаждения, посочени в член 63, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, държавите членки следва да имат възможност да избират между съществуващата база и процент от общата площ, действително засадена с лози на територията им към 31 юли 2015 г., увеличен с площ, съответстваща на правата на засаждане по Регламент (ЕО) № 1234/2007 (10), които са били налични за превръщане в разрешения в съответната държава членка към 1 януари 2016 г.

(20)

Следва да се поясни, че държавите членки, които ограничават издаването на разрешения на регионално равнище за конкретни площи, които отговарят на условията за производство на вина със защитено наименование за произход или площи, които отговарят на условията за производство на вина със защитено географско указание, могат да изискват такива разрешения да се използват в тези райони.

(21)

Следва да се поясни, че за целите на издаването на разрешения за лозови насаждения държавите членки могат да прилагат обективни и недискриминационни критерии за допустимост и приоритетност на национално или регионално равнище. Освен това опитът на държавите членки показва необходимостта от преразглеждане на някои от критериите за приоритетност, за да може да се отдава предпочитание на лозята, които допринасят за опазването на генетичните ресурси на лозите, и на стопанствата, които са отчели увеличение на разходната ефективност, конкурентоспособността или присъствието си на пазара.

(22)

С цел да се гарантира, че не се дава предимство на физическо или юридическо лице, по отношение на което е установено, че условията, необходими за получаване на такова предимство, са били създадени изкуствено, е целесъобразно да се поясни, че на държавите членки следва да бъде позволено да приемат мерки за предотвратяване на заобикалянето на правилата относно предпазния механизъм за нови насаждения и критериите за допустимост и приоритетност за издаване на разрешения за нови насаждения.

(23)

Последният срок за подаване на искания за преобразуване на права на засаждане в разрешения изтича на 31 декември 2022 г. В някои случаи обстоятелства като икономическата криза, предизвикана от пандемията от COVID-19, може да са довели до ограничаване на преобразуването на правата на засаждане в разрешения за засаждане. Поради това и за да се даде възможност на държавите членки да запазят производствения капацитет, съответстващ на такива права на засаждане, е целесъобразно от 1 януари 2023 г. правата на засаждане, които отговарят на условията за преобразуване в разрешения за засаждане към 31 декември 2022 г., но все още не са преобразувани в разрешения за засаждане, да останат на разположение на съответните държави членки, които могат да ги предоставят най-късно до 31 декември 2025 г. като разрешения за нови лозови насаждения, без тези разрешения да се отчитат за целите на ограниченията, определени в член 63 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(24)

В някои държави членки съществуват традиционни лозя, засадени със сортове, чието използване за производството на вино не е разрешено, а произведените от тях продукти, включително за целите на производство на ферментирали гроздови напитки, различни от виното, не са предназначени за пазара на вино. Целесъобразно е да се поясни, че такива лозя не са предмет на задължения за изкореняване и че схемата за разрешаване на лозови насаждения, установена в настоящия регламент, не се прилага за засаждането и презасаждането на такива сортове за цели, различни от производството на вино.

(25)

В член 90 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се постановява, че освен ако не е предвидено друго в международните споразумения, сключени в съответствие с ДФЕС, за внасяните в Съюза продукти се прилагат правилата на Съюза относно наименованията за произход и географските указания, етикетирането, определенията, наименованията и търговските наименования на някои продукти от лозаро-винарския сектор, както и енологичните практики, разрешени от Съюза. Поради това в интерес на последователността е уместно да се предвиди че правилата относно сертификатите за съответствие и докладите от извършен анализ за вноса на тези продукти следва също да се прилагат с оглед на международните споразумения, сключени в съответствие с ДФЕС.

(26)

В рамките на реформата на ОСП разпоредбите относно изтеглянето от пазара на продукти, които не отговарят на правилата за етикетиране, следва да бъдат включени в Регламент (ЕС) № 1308/2013. С оглед на нарастващите изисквания на потребителите за контрол на продуктите държавите членки следва да предприемат мерки, за да гарантират, че продукти, които не са етикетирани в съответствие с посочения регламент, не се пускат на пазара или, ако вече са пуснати на пазара, се изтеглят от него. Изтеглянето включва възможността да се коригират етикетите на продуктите, без те непременно да се отстраняват от пазара.

(27)

Предвид отмяната на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (11) с Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета (12), разпоредбите относно проверките и санкциите във връзка с пазарните правила, защитените наименования за произход, географски указания и традиционни наименования следва да бъдат включени в Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(28)

С цел да се даде възможност на производителите да използват сортове лози, които са по-добре адаптирани към изменящите се климатични условия и които имат по-висока устойчивост към болести, следва да се предвиди разпоредба, с която да се разреши употребата на наименования за произход на продуктите, произведени както от сортове лози, принадлежащи към Vitis vinifera, така и от сортове лози, получени от кръстоски на Vitis vinifera и други видове от рода Vitis.

(29)

Определенията на понятията „наименование за произход“ и „географско указание“ в Регламент (ЕС) № 1308/2013 следва да бъдат приведени в съответствие с определенията от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост („Споразумението ТРИПС“), одобрено с Решение 94/800/ЕО на Съвета (13), и по-специално с член 22, параграф 1 от Споразумението ТРИПС, в което географските означения идентифицират продукта като произхождащ от специфично място, район или държава. От съображения за яснота е целесъобразно да се посочи изрично, че преработеното определение за наименование за произход включва традиционно използваните наименования. В резултат на това, списъкът с изисквания, на които да отговаря традиционно използвано наименование, за да може да представлява наименование за произход в лозаро-винарския сектор, който се съдържа в Регламент (ЕС) № 1308/2013, вече не е актуален и следва да бъде заличен. От съображения за последователност такова пояснение следва да бъде въведено и в определението за географско указание в лозаро-винарския сектор, установено с Регламент (ЕС) № 1308/2013, и в определенията за наименование за произход и за географски указания в хранително-вкусовия сектор, установени с Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (14).

(30)

Географската среда с нейните природни и човешки фактори е ключов елемент, оказващ влияние върху качеството и характеристиките на лозаро-винарските, селскостопанските и хранителните продукти, които се ползват от защитени наименования за произход или защитени географски указания съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Регламент (ЕС) № 1151/2012. По-специално що се отнася до пресните продукти, които претърпяват малка или не претърпяват никаква преработка, природните фактори може да са определящи за качеството и характеристиките на съответния продукт, докато приносът на човешките фактори към качеството и характеристиките на продукта може да не е толкова конкретен. Поради това човешките фактори, които следва да бъдат взети предвид при описанието на връзката между качеството или характеристиките на даден продукт и определена географска среда, което трябва да бъде включено в спецификацията на продукта за защитените наименования за произход съгласно член 94 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и член 7 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, следва да не се ограничават до конкретните методи на производство или преработка, които придават специфично качество на съответния продукт, а могат да включват и фактори като управлението на почвите и ландшафта, практиките на отглеждане и всякакви други човешки дейности, които допринасят за поддържането на основните природни фактори с определящо значение за географската среда и качеството и характеристиките на съответния продукт.

(31)

С цел да се гарантира съгласуваност при вземането на решения по заявки за предоставяне на правна закрила и възражения, подадени в рамките на предварителната национална процедура по член 96 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и член 49 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, Комисията следва да бъде уведомявана своевременно и редовно при започване на производства пред националните съдилища или други структури във връзка със заявка за предоставяне на правна закрила, препратена от държавата членка до Комисията, съгласно посоченото в член 96, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и член 49, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1151/2012. По същата причина, когато държава членка съобщава на Комисията националното решение, на което се основава заявката за предоставяне на правна закрила, което е вероятно да бъде обявено за недействително в края на национално съдебно производство, Комисията следва да бъде освободена от задължението да извърши проверката, предвидена в член 97 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и член 50 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, по отношение на заявката за предоставяне на правна закрила в определения срок, както и от задължението да информира заявителя за причините за забавянето. С цел да се защити заявителят от злонамерени правни действия и да се запази основното право на заявителя на защита на географско означение в разумен срок, изключението следва да се ограничи до случаите, в които заявката за предоставяне на правна закрила е обявена за недействителна на национално равнище с незабавно приложимо, но не и окончателно съдебно решение, или в които държавата членка счита, че има основателни причини за иска за оспорване на валидността на заявката.

(32)

Регистрацията на географските указания следва да се опрости и ускори, като се отдели оценката на спазването на правилата за интелектуалната собственост от оценката на съответствието на спецификациите на продуктите с изискванията, установени в пазарните стандарти и в правилата относно етикетирането.

(33)

Оценката, извършена от компетентните органи на държавите членки, е съществена стъпка в процедурата по регистрация. Държавите членки разполагат със знания, експертен опит и достъп до данни, поради което най-добре могат да проверяват дали информацията в заявката е точна и отговаряща на действителността. Ето защо държавите членки следва да гарантират, че резултатът от посочената оценка, който трябва да бъде вярно записан в единен документ, обобщаващ съответните елементи от спецификацията на продукта, е надежден и правилен. С оглед на принципа на субсидиарност Комисията следва впоследствие да проверява заявките, за да гарантира, че не са допуснати явни грешки с цел да се гарантира по-специално, че те съдържат необходимата информация, че не са налице явни съществени грешки, че представените мотиви подкрепят заявката и че са взети предвид правото на Съюза и интересите на заинтересованите страни извън държавата членка на подаване на заявката и извън Съюза.

(34)

В лозаро-винарския сектор, срокът, в който може да се предяви възражение, следва да бъде удължен на три месеца с цел да се гарантира, че всички заинтересовани страни разполагат с достатъчно време за анализ на заявката за предоставяне на правна закрила и с възможност да подадат възражение. С цел да се гарантира, че процедурата за предявяване на възражения съгласно регламенти (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 1151/2012 е една и съща, и да се даде възможност на държавите членки за координирано и ефективно препращане до Комисията на възражения на физически или юридически лица, пребиваващи или установени на тяхната територия, възраженията на физически или юридически лица следва да бъдат подавани чрез органите на държавата членка, в която тези лица пребивават или са установени. С цел да бъде опростена процедурата за предявяване на възражения, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да отхвърля недопустими възражения в акта за изпълнение, с който се предоставя правна закрила на съответното наименование за произход или географско указание.

(35)

С цел да се повиши процедурната ефективност и да се гарантират еднакви условия за предоставяне на правна закрила на наименования за произход или географски указания, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия да приема актове за изпълнение за предоставяне на такава правна закрила в лозаро-винарския сектор, без да прибягва до процедурата по разглеждане, в случай че не е било подадено допустимо възражение срещу заявката за предоставяне на правна закрила. В случаите, когато е било подадено допустимо възражение, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия да приема актове за изпълнение за предоставяне на правна закрила или за отхвърляне на заявката за предоставяне на правна закрила, в съответствие с процедурата по разглеждане.

(36)

Връзката между търговските марки и географските означения на лозаро-винарските продукти следва да бъде изяснена по отношение на критериите за отказ, анулиране и едновременно съществуване. Това изясняване не следва да засяга правата, придобити от притежателите на географски указания на национално равнище или които съществуват по силата на международни споразумения, сключени от държавите членки за периода преди създаването на системата на Съюза за правна закрила на лозаро-винарските продукти.

(37)

Разпоредбите относно националната процедура, процедурата за предявяване на възражения, разграничаването между измененията на равнището на Съюза и стандартните изменения, включително основните правила за тяхното приемане, и временното етикетиране и представяне, установени понастоящем в Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията (15), са важен елемент на схемата за правна закрила на наименованията за произход и географските указания в лозаро-винарския сектор. От съображения за съгласуваност с Регламент (ЕС) № 1151/2012 и Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета (16) и за улесняване на прилагането, тези разпоредби и следва да бъдат включени в Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(38)

По отношение на правната закрила на географските означения е важно да се вземе надлежно предвид Общото споразумение за митата и търговията, включително член V от него относно свободата на транзита, което беше одобрено с Решение 94/800/ЕО. В рамките на тази правна уредба, с цел да се засили правната закрила на географските указания и за по-ефективна борба с фалшифицирането, правната закрила на наименованията за произход и географските указания следва да се прилага и по отношение на стоки, които се въвеждат на митническата територия на Съюза, без да се освобождават за свободно обращение, и са поставени под специални митнически режими като режими за транзит, складиране, специфична употреба или обработка. Поради това обхватът на правната закрила, предоставена с член 103, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) №1151/2012, следва да бъде разширен, за да обхване стоките, които преминават транзитно през митническата територия на Съюза, а обхватът на правната закрила, предоставена с член 103, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, член 13, параграф 1 и член 24 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на наименования за произход, географски указания и храни с традиционно специфичен характер, следва да бъде разширен, за да обхваща стоките, които се продават по интернет или чрез други средства на електронната търговия. Освен това наименованията за произход и географските указания в лозаро-винарския сектор следва да бъдат защитени и срещу всякаква пряка или непряка търговска употреба, когато се отнасят до продукти, използвани като съставки. Наименованията за произход и географските указания в лозаро-винарския сектор и храните с традиционно специфичен характер следва също да бъдат защитени срещу неправилно използване, имитация и наподобяване, когато се отнасят за продукти, използвани като съставки.

(39)

Следва да се предвиди възможност за отмяна на правната закрила на наименование за произход или географско указание, в случай че то вече не се използва или ако заявителят по член 95 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 вече не желае да поддържа тази правна закрила.

(40)

Предвид все по-голямото потребителско търсене на новаторски лозаро-винарски продукти, които имат по-ниско алкохолно съдържание от минималното действително алкохолно съдържание, определено за лозаро-винарски продукти в приложение VII, част II към Регламент (ЕС) № 1308/2013, следва да се предвиди възможност за производство на такива новаторски лозаро-винарски продукти и в Съюза. За тази цел е необходимо да се определят условията, при които алкохолното съдържание на някои лозаро-винарски продукти може да бъде намалено или частично намалено, и да се установят процесите за намаляване, които са разрешени. При определянето на тези условия следва да се вземат предвид резолюциите на Международната организация по лозата и виното (OIV) — OIV-ECO 432-2012 Напитка, получена чрез намаляване на алкохолното съдържание на вино, OIV-ECO 433-2012 Напитка, получена чрез частично намаляване на алкохолното съдържание на вино, OIV-ECO 523-2016 Вино с алкохолно съдържание, променено чрез намаляване на алкохолното съдържание и OIV-OENO 394A-2012 Намаляване на алкохолното съдържание на вината.

(41)

Тези иновативни лозаро-винарски продукти никога не са били предлагани на пазара в Съюза като вино. По тази причина са необходими допълнителни изследвания и опити, за да се подобри качеството им, и по-специално да се гарантира, че пълното премахване на алкохолното съдържание позволява запазването на различните характеристики на качествените вина, които са защитени с географско указание или наименование за произход. Следователно, въпреки че за вината без географско указание или наименование за произход следва да се разреши както частичното, така и максималното намаляване на алкохолното съдържание, за вината със защитено географско указание или защитено наименование за произход следва да се разреши само частично намаляване на алкохолното съдържание. Освен това, за да се гарантира яснота и прозрачност както за производителите, така и за потребителите на вина с географско указание или наименование за произход, е целесъобразно да се предвиди, че когато вината с географско указание или наименование за произход могат да бъдат с частично намалено алкохолно съдържание, тяхната спецификация на продукта следва да съдържа описание на виното с частично намалено алкохолно съдържание и когато е приложимо, специфичните енологични практики, използвани за производството на виното или вината с частично намалено алкохолно съдържание, както и съответните ограничения за производството им.

(42)

С цел да се осигури по-добра информираност на потребителите, задължителните данни в член 119 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 следва да включват обявяване на хранителната стойност и списък на съставките. Производителите обаче следва да разполагат с възможността да ограничават обявяването на хранителната стойност върху опаковката или прикрепен към нея етикет само до енергийната стойност и да дават достъп до пълното обявяване на хранителната стойност и списъка на съставките по електронен път, при условие че избягват каквото и да било събиране или проследяване на потребителски данни и не предоставят информация за маркетингови цели. Възможността да не се обявява напълно хранителната стойност на опаковката или прикрепен към нея етикет обаче не следва да засяга съществуващото изискване за посочване върху етикета на веществата, причиняващи алергии или непоносимост. В член 122 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с допълването на Регламент (ЕС) № 1308/2013 чрез установяване на правила за посочване и обозначаване на съставките. Следва да се разреши съществуващите складови наличности вино да продължат да се предлагат на пазара и след датите на прилагане на новите изисквания за етикетиране до изчерпването на тези наличности. На операторите следва да се даде достатъчно време, за да се приспособят към новите изисквания за етикетиране преди те да станат приложими.

(43)

С цел да се гарантира, че потребителите са информирани за естеството на лозаро-винарските продукти с намалено алкохолно съдържание и че правилата относно етикетирането и представянето на продукти в лозаро-винарския сектор се прилагат и за лозаро-винарски продукти с намалено или частично намалено алкохолно съдържание, член 119 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 следва да бъде изменен. За да се запази обаче настоящото равнище на информация относно минималната трайност, изисквана за напитки, съдържащи по-малко от 10 обемни процента алкохол съгласно Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета (17), е целесъобразно да се изисква продуктите, които са преминали обработка за намаляване на алкохолното съдържание с действително алкохолно съдържание по-малко от 10 обемни процента, да включват като задължителни данни посочване на датата на минимална трайност.

(44)

Освен това част XII от приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013, в която са изброени продуктите, включени в лозаро-винарския сектор, понастоящем обхваща вина с частично намалено алкохолно съдържание, съдържащи над 0,5 обемни процента алкохол. С цел да се гарантира, че всички вина с намалено алкохолно съдържание, в това число тези, които съдържат 0,5 или по-малко обемни процента алкохол, са включени в лозаро-винарския сектор, е целесъобразно част XII от приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013 да бъде изменена, като се добави ново вписване.

(45)

По отношение на правилата относно условията за използване на запушалки на бутилки в лозаро-винарския сектор с цел да се гарантира, че потребителите са защитени от подвеждаща употреба на някои видове запушалки за бутилки, свързвани с определени напитки, и от опасни материали, които могат да замърсят напитките, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(46)

Срокът на действие на правилата и на изискванията, които се отнасят до системата на квотите на захарта, изтече в края на 2016/2017 пазарна година. Член 124 и членове 127—144 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 вече не са актуални и следва да бъдат заличени.

(47)

В Директива (ЕС) 2019/633 на Европейския парламент и на Съвета (18) се предвижда изключение от максималния срок за плащане за продажбата на грозде и гроздова мъст в лозаро-винарския сектор. За да се допринесе за стабилността на веригата за доставки на вино и да се осигури на земеделските производители сигурността на дългогодишни търговски отношения, продажбите на наливно вино следва да се третират по същия начин. Поради това е целесъобразно да се предвиди, че чрез дерогация от приложимите максимални срокове за плащане, определени в Директива (ЕС) 2019/633, по искане на междубраншова организация, държавите членки могат да решат приложимите максимални срокове за плащане да не се прилагат за продажбите на наливно вино, при условие че конкретните срокове за плащане са включени в стандартните договори, които са били удължени от държавите членки съгласно член 164 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 преди 31 октомври 2021 г., и че споразуменията за доставка между доставчиците на наливно вино и техните преки купувачи са многогодишни или ще станат многогодишни.

(48)

Когато доставката на селскостопански продукти от производител на преработвател или дистрибутор е включена в писмен договор или оферта съгласно членове 148 и 168 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и цената, дължима за доставката, се изчислява чрез съчетаване на различни фактори, посочени в договора, тези фактори, които могат да включват обективни показатели, индекси и методи на изчисление, следва да бъдат лесно разбираеми за страните. Освен това държавите членки следва да могат да определят незадължителни показатели, които могат да бъдат използвани от страните по договорите въз основа на наличната обективна пазарна информация и проучвания.

(49)

След оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза общото количество на продукцията на сурово мляко в Съюза намаля. За да не се засягат договорните правомощия за водене на преговори, предоставени на организациите на производителите в сектора на млякото и млечните продукти, приложимото количествено ограничение, по отношение на обема на суровото мляко, предмет на тези преговори, изразено като процент от общото производство на Съюза, следва да бъде увеличено. От съображения за правна сигурност е целесъобразно да се предвиди прилагането на увеличеното количествено ограничение с обратно действие от 1 януари 2021 г.

(50)

За да се подпомогне постигането на екологичните цели на Съюза, държавите членки следва да могат да признават организации на производители, които преследват специфични цели, свързани с управлението и остойностяването на страничните продукти, остатъчните потоци и отпадъците, по-специално за опазване на околната среда и насърчаване на кръговата икономика, както и организации на производители, които преследват цели, свързани с управлението на взаимоспомагателните фондове за всеки сектор. Поради това е целесъобразно да се разшири съществуващият списък с цели на организациите на производители, определен в член 152 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. За по-голяма прозрачност на организациите на производители уставът на организациите на производители следва също така да дава възможност на членовете производители да контролират по демократичен начин сметките и бюджетите на организацията. Освен това, с цел улесняване на търговските сделки, извършвани от организация на производители, е целесъобразно да се постанови, че уставът на организацията на производители може да позволи членовете производители да бъдат в пряк контакт с купувачите, при условие че такъв пряк контакт не застрашава функцията на организацията на производители за концентриране на предлагането и пускане на продукти на пазара и при условие че организацията на производители продължава да разполага с изключителна свобода на преценка по отношение на основните елементи на продажбите, извършени от организацията на производители.

(51)

С оглед на натрупания опит и развитието на сектора на млякото и млечните продукти след края на квотната система вече не е целесъобразно да се поддържат специфични правила, свързани с целите и условията за признаване, предвидени по отношение на междубраншовите организации в сектора на млякото и млечните продукти.

(52)

Опитът в различни сектори показва, че държавите членки могат да признават междубраншови организации на различни географски равнища, без да подкопават ролята и целите на такива организации. Поради това е уместно да се поясни, че държавите членки могат да изберат признаването на такива междубраншови организации на едно или повече географски равнища. Междубраншовите организации трябва да преследват конкретна цел, като вземат предвид интересите на своите членове и на потребителите. С оглед на екологичните цели на Съюза е целесъобразно списъкът с целите, посочени в член 157 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, да бъде разширен, за да включи предоставянето на необходимата информация и извършването на необходимите научни изследвания за разработване на продукти, които са по-подходящи за действията по опазване на климата, и за опазването здравето на животните и за хуманното отношение към тях, допринасянето за остойностяване на страничните продукти и намаляването и управление на отпадъците, както и насърчаването и прилагането на мерки за предотвратяване, контрол и управление на рисковете за здравето на животните и защитата на растенията и на екологичните рискове, включително чрез създаване и управление на фондове или чрез участие в такива фондове с цел изплащане на финансова компенсация на земеделските стопани за разходите и икономическите загуби, произтичащи от насърчаването и изпълнението на такива мерки. За да се избегне риска от концентрирането на повече правомощия в организациите на определен етап от веригата за доставка на храни, държавите членки следва да признават само междубраншовите организации, които се стремят към балансирано представяне на организациите в различни етапи от веригата за доставки на храни, които влизат в състава на междубраншовата организация.

(53)

Определението за „икономическа област“, посочено в член 164 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, за целите на разширяването на обхвата на правилата и задължителните вноски следва да бъде допълнено, за да се адаптира посочения регламент към специфичните производствени характеристики на продуктите със защитено наименование за произход или защитено географско указание, признати съгласно правото на Съюза. С цел насърчаване на устойчиви практики, споразуменията, решенията и съгласуваните практики на междубраншовите организации, свързани със здравето на растенията, здравето на животните, безопасността на храните и рисковете за околната среда, следва да е възможно да станат задължителни за нечленуващите организации. Въпреки това, поради значението на биологичното разнообразие в семенния материал, използван в биологичното земеделие, свързаните с използването на сертифицирани семена правила следва да не бъдат направени задължителни чрез разширяване на обхвата за нечленуващи производители, които практикуват биологично земеделие.

(54)

С оглед на значението на защитените наименования за произход и защитените географски указания за селскостопанското производство в Съюза и с оглед на успешното въвеждане на правила за управление на предлагането на сирена и сухо осолени бутове с географски указания за гарантиране на добавената стойност и поддържане на репутацията на тези продукти и за стабилизиране на техните цени, възможността за прилагане на правилата за управление на предлагането следва да бъде разширена, така че да обхване селскостопанските продукти със защитено наименование за произход или защитено географско указание съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 или Регламент (ЕС) № 1151/2012. От съображения за яснота и последователност е целесъобразно съществуващите правила за регулиране на предлагането да бъдат обединени в една-единствена разпоредба, обхващаща всички селскостопански продукти. Поради това на държавите членки следва да бъде разрешено да прилагат тези правила за регулиране на предлагането на селскостопански продукти с географски указания по искане на междубраншова организация, организация на производители или група производители или оператори, при условие че най-малко две трети от производителите на този продукт или техните представители са съгласни и, когато е приложимо, със земеделските производители на съответната суровина е проведена консултация, а при сирената — от съображения за непрекъснатост, производителите са дали своето съгласие. Тези правила следва да подлежат на строги условия, по-специално с цел да се избегнат вредите за търговията с продукти на други пазари и да се защитят правата на малцинството. Държавите членки следва незабавно да публикуват приетите правила и да уведомят Комисията за тях, като гарантират провеждането на редовни проверки и отменят правилата при неспазване. Комисията следва да бъде оправомощена да приема актове за изпълнение, с които да изиска от определена държава членка да отмени тези правила, ако Комисията установи, че въпросните правила не съответстват на някои условия, възпрепятстват или нарушават конкуренцията в значителна част от вътрешния пазар или застрашават свободната търговия или постигането на целите на член 39 от ДФЕС. С оглед на правомощията на Комисията в областта на политиката на Съюза във връзка с конкуренцията и предвид специалния характер на тези актове Комисията следва да приема такива актове за изпълнение, без да прилага Регламент (ЕС) № 182/2011.

(55)

Клаузите за споделяне на стойността във веригата за доставки на храни представляват интерес не само в споразуменията между производителите и първите купувачи, но и когато могат да дадат възможност на земеделските стопани да участват в развитието на цените надолу по веригата. Поради това следва да се даде възможност на земеделските стопани и техните сдружения да договарят такива клаузи с участници надолу по веригата след етапа на първите купувачи.

(56)

Особената търговска стойност на вината със защитено наименование за произход (ЗНП) или защитено географско указание (ЗГУ) произтича от принадлежността им към премиален сегмент на пазара благодарение на доверието в тяхното качество, което произтича от тяхната спецификация на продукта. Такива вина се характеризират с по-високи цени на пазара, тъй като потребителите ценят тези характеристики, за които гарантира наименованието за произход и географското указание. За да не се допусне тези гаранции за качество да бъдат подбивани от вредни ценови действия, междубраншовите организации, представляващи операторите, възползвайки се от тези гаранции за качество, следва да могат да издават ценови насоки относно продажбите на съответното грозде чрез дерогация от член 101, параграф1 от ДФЕС. Такива насоки обаче следва да бъдат незадължителни, за да се избегне пълното премахване на ценовата конкуренция в рамките на ЗНП/ЗГУ.

(57)

Член 5 от Споразумението на Световната търговска организация (СТО) за селското стопанство включва методите за изчисляване, които могат да се използват за определяне на критичния обем за специалната защитна клауза в съответните сектори. С оглед да се вземат предвид всички възможни методи за изчисляване на критичният обем за целите на прилагането на допълнителни вносни мита, включително когато вътрешното потребление не е взето предвид, член 182, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 следва да бъде изменен, за да отразява метода на изчисление, посочен в член 5, параграф 4 от Споразумението на СТО за селското стопанство.

(58)

Членове 192 и 193 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 следва да бъдат заличени, тъй като такива мерки вече не са необходими предвид приключването на регулирането на производството в сектора на захарта. С цел да се гарантира адекватно снабдяване на пазара на Съюза посредством внос от трети държави, на Комисията следва да бъдат предоставени делегирани и изпълнителни правомощия за суспендиране на вносните мита за меласа от захарна тръстика и захарно цвекло.

(59)

В решението на министрите на държавите от СТО от 19 декември 2015 г. относно конкуренцията при износа, прието по време на Десетата министерска конференция на СТО в Найроби, се определят правила относно мерките за конкуренция при износа. По отношение на експортните субсидии от членовете на СТО се изисква да премахнат предоставяните от тях права на експортни субсидии, считано от датата на посоченото решение. Поради това разпоредбите на Съюза относно възстановяванията при износ, установени в членове 196—204 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, следва да бъдат заличени. По отношение на експортните кредити, гаранциите за експортни кредити и застрахователните програми, държавните търговски предприятия за износ на селскостопанска продукция и международната продоволствена помощ държавите членки могат да приемат национални мерки при спазване на правото на Съюза. Тъй като Съюзът и неговите държави членки са членове на СТО, тези национални мерки следва също така да са съобразени с правилата, установени в посоченото решение на министрите на държавите от СТО от 19 декември 2015 г., като въпрос от правото на Съюза и международното право.

(60)

Вътрешният пазар разчита на последователното прилагане на правилата за конкуренция във всички държави членки. Това изисква постоянно тясно сътрудничество между националните органи за защита на конкуренцията и Комисията в рамките на Европейската мрежа на органите за защита на конкуренцията, където могат да се обсъждат въпроси относно тълкуването и прилагането на правилата за конкуренция и могат да се координират действията за прилагане на правилата за конкуренция в съответствие с Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета (19).

(61)

За да се гарантира ефективното използване на член 210 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 от междубраншовите организации както и с цел опростяване и намаляване на административната тежест, за споразуменията, решенията и съгласуваните практики на междубраншовите организации следва да не се изисква предварително решение на Комисията с цел за тях да не се прилага член 101, параграф 1 от ДФЕС, при условие че отговарят на изискванията, определени в член 210 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. При все това, по искане на заявителя, Комисията следва да даде становище относно съвместимостта на такива споразумения, решения и съгласувани практики с член 210 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Независимо от издаденото становище на Комисията, че споразуменията, решенията и съгласуваните практики са съвместими с посочения член, Комисията следва да си запази възможността да обяви по всяко време след издаването на такова становище, че член 101, параграф 1 от ДФЕС се прилага за в бъдеще към въпросните споразумения, решения или съгласувани практики, ако установи, че съответните условия за прилагането на член 210 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 престанат да бъдат изпълнени.

(62)

Някои вертикални и хоризонтални инициативи относно селскостопанските и хранителните продукти, които имат за цел да прилагат изисквания, които са по-строги от задължителните изисквания, могат да имат положително въздействие върху целите за устойчивост. Сключването на такива споразумения, решения и съгласувани практики между производители и оператори на различни равнища на производството, преработката и търговията би могло също така да укрепи позицията на производителите във веригата на доставки и да увеличи техните възможности за договаряне. Поради това, при определени обстоятелства, за такива инициативи следва да не се прилага член 101, параграф 1 от ДФЕС. За да се гарантира ефективното използване на тази нова дерогация и в интерес на намаляването на административната тежест, за разрешаването на такива инициативи следва да не се изисква предварително решение на Комисията за да не се прилага към тях член 101, параграф 1 от ДФЕС. Тъй като това е нова дерогация, е целесъобразно да се предвиди, че Комисията следва да изготви насоки за операторите относно прилагането на дерогацията в срок от две години от влизането в сила на настоящия регламент. След този срок производителите следва също така да могат да поискат становище от Комисията относно прилагането на дерогацията към техните споразумения, решения и съгласувани практики. В обосновани случаи Комисията следва да може впоследствие да променя съдържанието на своето становище. Националните органи за защита на конкуренцията следва да могат да решават, дали споразумение, решение или съгласувана практика трябва да бъдат променени, прекратени или изобщо да не се прилагат, ако считат, че това е необходимо за защита на конкуренцията, като в този случай те следва да информират Комисията за своите действия.

(63)

Член 214а от Регламент (ЕС) № 1308/2013 позволява на Финландия да предоставя при определени условия национална помощ в Южна Финландия до 2022 г., при условие че Комисията даде разрешение за това. Предоставянето на тази национална помощ следва да продължи да бъде разрешено за периода 2023-2027 г. За да се гарантира, че тази помощ може да продължи да се предоставя през преходния период от 2021 г. до 2022 г., новите разпоредби по отношение на нея следва да се прилагат само от 1 януари 2023 г.

(64)

Ограниченията за свободно обращение на продукти в сектора на плодовете и зеленчуците, произтичащи от прилагането на мерки за борба с разпространението на вредители по растенията, могат да създадат затруднения на пазара в една или повече държави членки. Поради това, особено с оглед на повишаващата се поява на вредители по растенията, е целесъобразно да се даде възможност за извънредни мерки за подпомагане, за да се вземат предвид ограниченията на търговията в резултат на вредители по растенията, и да се разшири списъкът на продуктите, по отношение на които могат да бъдат приети извънредни мерки за подпомагане в сектора на плодовете и зеленчуците.

(65)

Съществуващите обсерватории на пазара на Съюза и работни групи на Съюза за селскостопанските пазари се оказаха полезни при предоставянето на информация за избора на икономическите оператори и публичните органи, както и при улесняването на наблюдението на развитието на пазара. За тази цел и за да се повиши прозрачността на пазара на селскостопански продукти и храни на равнището на Съюза и да се допринесе за стабилността на селскостопанските пазари, тези инструменти следва да бъдат укрепени. Поради това е целесъобразно да се установи единна официална правна рамка за създаването и функционирането на обсерваториите на пазара на Съюза във всеки един от селскостопанските сектори и да се определят съответните задължения за уведомяване и докладване за тези обсерватории.

(66)

Въз основа на статистическите данни и информацията, събрани за мониторинга на селскостопанските пазари, обсерваториите на пазара на Съюза следва да идентифицират заплахите от смущения на пазара в своите доклади. Комисията следва редовно да представя на Европейския парламент и на Съвета информация относно състоянието на пазара на селскостопански продукти, заплахите от смущения на пазара и възможните мерки, които следва да се предприемат, посредством редовно участие в заседанията на Комисията по земеделие и развитие на селските райони и на Специалния комитет по селско стопанство.

(67)

От съображения за яснота ролята на Комисията по отношение на нейните съществуващи задължения за сътрудничество и обмен на информация с компетентните органи, определени в съответствие с член 22 от Регламент (ЕС) № 596/2014на Европейския парламент и на Съвета (20) и с Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), следва да бъде изрично определена в член 223 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(68)

Неактуалните задължения за докладване на Комисията във връзка с пазара на мляко и млечни продукти и разширяването на обхвата на схемата за училищата следва да бъдат заличени. Задълженията за докладване относно сектора на пчеларството следва да бъдат включени в Регламент (ЕС) 2021/2115. Следва да бъдат определени нови задължения и крайни срокове за докладване относно прилагането на правилата за конкуренция в селскостопанския сектор, относно създаването на обсерватории на пазара на Съюза и относно използването на извънредни мерки. Комисията следва също така да докладва относно състоянието на търговските наименования и класификацията на кланичните трупове в сектора на овчето и козето месо.

(69)

Разпоредбите относно резерва за кризи в селскостопанския сектор, установени в част V, глава III от Регламент (ЕС) № 1308/2013, следва да бъдат заличени, тъй като в Регламент (ЕС) 2021/2116 са установени актуализирани разпоредби относно селскостопанския резерв.

(70)

С оглед на съществуващата дерогация от търговските наименования, които ще се използват за телешко месо със защитено наименование за произход или защитено географско указание, регистрирано преди 29 юни 2007 г., от съображения за последователност и с цел предоставяне на недвусмислена информация на потребителите, на държавите членки следва да се даде възможност да разрешат на групите, отговарящи за защитените наименования за произход или защитените географски указания, регистрирани преди същата дата, да ползват дерогация от задължителната класификация на кланичните трупове за телешко месо.

(71)

За да се постигне по-справедлив баланс между засегнатите интереси, следва да бъдат установени правила относно оценката на конфликта между наименование, подадено за регистрация като наименование за произход или географско указание съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012, и наименование на сорт растения или порода животни, произведени в Съюза.

(72)

За да се повиши осведомеността на потребителите по отношение на защитените наименования за произход, защитените географски указания и храните с традиционно специфичен характер съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012, задължителното използване на свързаните символи на Съюза следва да обхване и рекламните материали.

(73)

Следва да се предвидят специални дерогации, които позволяват използването на други наименования на дадена храна с традиционно специфичен характер заедно с регистрираното наименование. Комисията следва да определи преходни периоди за използването на наименования, които съдържат наименования на храни с традиционно специфичен характер, в съответствие с вече съществуващите условия за такива преходни периоди за защитени наименования за произход и защитени географски указания.

(74)

Процедурите, свързани с регистрацията на защитените наименования за произход, защитените географски указания и храните с традиционно специфичен характер и установени в Регламент (ЕС) № 1151/2012, следва да бъдат хармонизирани и опростени, за да се гарантира, че новите наименования могат да бъдат регистрирани в по-кратки срокове. Процедурата за предявяване на възражения следва да се опрости. В мотивираното изложение на възражението следва да са посочени всички основания за възражението и детайлите във връзка с тези основания. Това следва да не възпрепятства органът или лицето, предявили възражението, да добави и да доразвие детайли в хода на консултациите, посочени в член 51, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(75)

Процедурата за одобрение на изменения на спецификациите на продукти, установена в Регламент (ЕС) № 1151/2012, следва да бъде опростена чрез въвеждане на разграничение между измененията на равнището на Съюза и стандартните изменения. В съответствие с принципа на субсидиарност държавите членки следва да бъдат отговорни за одобрението на стандартните изменения, а Комисията следва да си запази отговорността за одобрението на изменения на спецификациите на продукти на равнището на Съюза. Следва да бъде приета разпоредба, с която да се гарантира, че е налице достатъчно време за улесняване на гладкия преход от правилата, установени в Регламент (ЕС) № 1151/2012 относно измененията на спецификациите на продукти, към новите правила, установени в настоящия регламент.

(76)

С оглед на нарастващото търсене на пчелен восък от потребителите в Съюза, нарастващата му употреба в хранителния сектор и тясната му връзка със селскостопанските продукти и с икономиката на селските райони, списъкът на селскостопанските продукти и храни, установен в приложение I към Регламент (ЕС) № 1151/2012, следва да бъде разширен, за да включи този продукт.

(77)

Предвид ограничения брой регистрации на географски указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти съгласно Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета (21) правната уредба относно правната закрила на географските указания за такива продукти следва да бъде опростена. За ароматизираните лозаро-винарски продукти и други алкохолни напитки, с изключение на спиртните напитки и на лозаро-винарските продукти, включени в списъка в част II от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, следва да се прилагат същият правен режим и същите процедури като за останалите селскостопански и хранителни продукти. Приложното поле на Регламент (ЕС) № 1151/2012 следва да бъде разширено, за да обхване тези продукти. Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета следва да бъде изменен, за да се отрази тази промяна в неговото заглавие, обхват и определения и разпоредби относно етикетирането на ароматизираните лозаро-винарски продукти. За наименованията, защитени съгласно Регламент (ЕС) № 251/2014, следва да се гарантира плавен преход.

(78)

С цел да се улесни търговията с трети държави, следва да се предвиди, че държавите членки могат да разрешат посочването върху опаковката или върху прикрепен към нея етикет на произведените за износ ароматизирани лозаро-винарски продукти на търговските наименования, изисквани от трети държави, включително на езици, различни от официалните езици на Съюза, при условие че съответните търговски наименования, посочени в приложение II, също фигурират върху опаковката или прикрепен към нея етикет.

(79)

На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за допълване на търговските наименования и описания на ароматизирани лозаро-винарски продукти, установени в приложение II към Регламент (ЕС) № 251/2014, с цел адаптирането им с оглед на техническия прогрес, научното и пазарното развитие, здравето на потребителите или потребността им да разполагат с информация.

(80)

С цел да се осигури по-добра информираност на потребителите, задължителното етикетиране на ароматизираните лозаро-винарски продукти с обявяване на хранителната стойност и списъкът на съставките следва да бъде добавен в Регламент (ЕС) № 251/2014. Производителите обаче следва да разполагат с възможността да ограничават съдържанието на обявяваната хранителна стойност върху опаковката или прикрепен към нея етикет само до енергийната стойност и да дават достъп до пълното обявяване на хранителната стойност и списъка на съставките по електронен път, при условие, че избягват каквото и да било събиране или проследяване на потребителски данни и предоставянето на информация за маркетингови цели. Възможността да не се предоставя пълна хранителна стойност върху опаковката или прикрепен към нея етикет обаче не следва да засяга съществуващото изискване за посочване върху етикета на веществата, причиняващи алергии или непоносимост. На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с допълването на Регламент (ЕС) № 251/2014 чрез установяване на подробни правила за посочване и обозначаване на съставките на ароматизираните лозаро-винарски продукти. Следва да се разреши съществуващите складови наличности от ароматизирани лозаро-винарски продукти да продължат да се предлагат на пазара и след датите на прилагане на новите изисквания за етикетиране до изчерпването на тези наличности. На операторите следва да се даде достатъчно време, за да се приспособят към новите изисквания за етикетиране, преди те да станат приложими.

(81)

Целесъобразно е да се разреши добавянето на ограничено количество спиртни напитки за добавяне на аромат в ароматизираните вина от някоя от категориите, посочени в приложение II, буква А към Регламент (ЕС) № 251/2014. Тъй като техническият прогрес понастоящем позволява производството на вермут без добавяне на алкохол, вече не следва да се изисква добавяне на алкохол във вермута. Предвид потребителското търсене е целесъобразно да се разреши комбинацията от червено и бяло вино за производството на глувайн. За да се вземе предвид ароматизирана напитка на основата на вино, съществуваща на полския пазар, е целесъобразно да се създаде нова категория Wino ziołowe, като в правото на Съюза се определят традиционните изисквания за нейното производство.

(82)

Предвид малкия му размер, отдалечеността и специфичното положение по отношение на продоволствената сигурност, местните пазари в Реюнион са особено уязвими по отношение на колебанията на цените. Междубраншовите организации обединяват производители и други оператори на различни етапи от веригата за доставки на храна и могат да играят роля в подкрепа на запазването и диверсификацията на местното производство. В специфичния контекст на продоволствената сигурност в Реюнион е целесъобразно да се предвиди, чрез дерогация от член 165 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, че когато правилата на призната междубраншова организация бъдат разширени за оператори, които не са членове на междубраншова организация, Франция след консултация с имащите отношение заинтересовани страни, може да реши от операторите, които не са членове на междубраншовата организация, да се изисква да плащат финансови вноски за попадащите в обхвата на разширените правила дейности, които са от общ икономически интерес, на икономическите оператори, чиито дейности се реализират единствено в Реюнион по отношение на продукти, които са предназначени за местния пазар.

(83)

Поради това регламенти (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 251/2014 и (ЕС) № 228/2013 следва да бъдат съответно изменени.

(84)

Следва да бъдат въведени преходни разпоредби относно заявките за предоставяне на правна закрила и за регистриране на защитени наименования за произход, географски указания и храни с традиционно специфичен характер, които са били подадени преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, и относно разходите, извършени преди 1 януари 2023 г. по схемите за помощ за маслиновото масло и трапезните маслини, плодовете и зеленчуците, виното, пчеларството и конопа, за оперативни програми на признати организации на производители и асоциации на организации на производители в сектора на плодовете и зеленчуците и за програми за подкрепа на лозаро-винарския сектор, установени в членове 29—60 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(85)

С цел да се осигури плавен преход към новата правна уредба, установена с Регламент (ЕС) 2021/2115, измененията на Регламент (ЕС) № 1308/2013, свързани с тази нова правна рамка, следва да се прилагат от 1 януари 2023 г.

(86)

За да се гарантира гладкото изпълнение на предвидените мерки и поради спешността на тези мерки, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) № 1308/2013

Регламент (ЕС) № 1308/2013 се изменя, както следва:

1)

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Общи разпоредби на общата селскостопанска политика (ОСП)

Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета (*1) и разпоредбите, приети в съответствие с него, се прилагат по отношение на мерките, определени в настоящия регламент.

(*1)  Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (ОВ L 435, 6.12.2021 г., стр. 187)“"

2)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заличава;

б)

параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

„3.   За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, установени в Регламент (ЕС) 2021/2116 и Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета (*2), освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове, в съответствие с член 227, за изменение на определенията относно секторите, посочени в приложение II, в степента, необходима за актуализирането им съобразно пазарните промени, без да се добавят нови определения.

(*2)  Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 435, 6.12.2021 г., стр. 1).“"

3)

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Коефициенти на превръщане за ориза

Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на коефициентите на превръщане за ориза в различните стадии на преработка.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.“

4)

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Пазарни години

Определят се следните пазарни години:

а)

от 1 януари до 31 декември на дадена година за секторите на плодовете и зеленчуците, на преработените плодове и зеленчуци и на бананите;

б)

от 1 април до 31 март на следващата година за сектора на сухия фураж и сектора на бубарството;

в)

от 1 юли до 30 юни на следващата година за:

i)

сектора на зърнените култури;

ii)

сектора на семената;

iii)

сектора на лена и конопа;

iv)

сектора на млякото и млечните продукти;

г)

от 1 август до 31 юли на следващата година за винарския сектор;

д)

от 1 септември до 31 август на следващата година за сектора на ориза и по отношение на трапезните маслини;

е)

от 1 октомври до 30 септември на следващата година за сектора на захарта и по отношение на маслиновото масло.“

5)

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Периоди на публична интервенция

Публична интервенция се прилага за:

а)

мека пшеница — от 1 октомври до 31 май;

б)

твърда пшеница, ечемик и царевица — през цялата година;

в)

неолющен ориз — през цялата година;

г)

говеждо и телешко месо — през цялата година;

д)

масло и обезмаслено мляко на прах — от 1 февруари до 30 септември.“

6)

Член 16 се изменя, както следва:

а)

вмъква се следният параграф:

„2a.   Държавите членки съобщават на Комисията цялата необходима информация, за да се даде възможност за мониторинг в съответствие със спазването на принципите, установени в параграф 1.";

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Всяка година Комисията оповестява публично данни за условията, при които закупените при публична интервенция продукти са били закупени или продадени през предходната година. Тези данни включват съответните обеми, както и покупните и продажните цени.“

7)

В член 17, първа алинея, буква б) се заменя със следното:

„б)

маслиново масло и трапезни маслини,“

8)

В част II, дял I, глава II се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

ГЛАВА II

Подпомагане за предлагането на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения“;

б)

наименованието на структурния елемент на акта — „Раздел 1“, и неговото заглавие се заличават;

в)

в член 23 параграф 11 се заменя със следното:

„11.   Държавите членки избират продуктите, които да бъдат предлагани или да бъдат включени в съпътстващите образователни мерки, въз основа на обективни критерии, които включват едно или повече от следното: съображения за опазване на здравето и околната среда, сезонност, разнообразие и наличие на местна или регионална продукция, като се дава приоритет на продуктите с произход от Съюза, доколкото това е практически осъществимо. Държавите членки могат да насърчават по-специално местното или регионално закупуване, биологичните продукти, късите вериги на доставки или ползите за околната среда, включително устойчивите опаковки, и ако е подходящо, продуктите, признати в рамките на установените в Регламент (ЕС) № 1151/2012 схеми за качество.

Държавите членки могат да обмислят да осигурят в своите стратегии приоритет на съображенията за устойчивост и свободна търговия.“;

г)

член 23а се изменя, както следва:

i)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Без да се засяга параграф 4 от настоящия член, подпомагането по схемата за училищата, предоставяно за предлагането на продукти, съпътстващите образователни мерки и свързаните с това разходи, посочени в член 23, параграф 1, не надвишават 220 804 135 EUR за една учебна година. В рамките на посочената обща максимална сума подпомагането не надхвърля:

а)

за предлагани плодове и зеленчуци в училищата: 130 608 466 EUR за една учебна година;

б)

за предлагано мляко в училищата: 90 195 669 EUR за една учебна година.“;

ii)

в параграф 2, трета алинея, последното изречение се заличава;

iii)

в параграф 4 първа алинея се заменя със следното:

„4.   Без да се надхвърля общата максимална сума от 220 804 135 EUR, посочена в параграф 1, всяка държава членка може да прехвърля еднократно за една учебна година до 20% от една или друга част от индикативно разпределените ѝ средства.“;

д)

раздели 2—6, включващи членове 29—60, се заличават

9)

Член 61 се заменя със следното:

„Член 61

Срок на действие

Установената в настоящата глава схема за разрешаване на лозови насаждения се прилага от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2045 г., като Комисията извършва два междинни прегледа — през 2028 г. и през 2040 г., за да оцени функционирането на схемата, и по целесъобразност представя предложения.“

10)

Член 62 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се изменя, както следва:

i)

след първата алинея се вмъква следната алинея:

„Чрез дерогация от първа алинея държавите членки могат да решат, че когато презасаждането се извършва върху същия парцел или парцели, на които е извършено изкореняването, посочените в член 66, параграф 1 разрешения са валидни за срок от шест години, считано от датата на предоставянето им. В тези разрешения ясно се посочват парцелът или парцелите, в които ще се извърши изкореняването и презасаждането.“;

ii)

втора и трета алинея се заменят със следното:

„Чрез дерогация от първа алинея валидността на разрешенията, предоставени в съответствие с член 64 и член 66, параграф 1, които изтичат през 2020 г. и 2021 г., се удължава до 31 декември 2022 г.

Производителите, притежаващи разрешения в съответствие с член 64 и член 66, параграф 1 от настоящия регламент, които изтичат през 2020 г. и 2021 г., чрез дерогация от първа алинея на настоящия параграф, не подлежат на административната санкция, посочена в член 89, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, при условие че уведомят компетентните органи до 28 февруари 2022 г., че не възнамеряват да използват даденото им разрешение и не желаят да се възползват от удължаването на срока му на валидност съгласно посоченото в трета алинея от настоящия параграф. Когато производителите, които притежават разрешения, чиято валидност е удължена до 31 декември 2021 г., са декларирали пред компетентните органи до 28 февруари 2021 г., че не възнамеряват да използват тези разрешения, се разрешава да оттеглят декларациите си посредством писмено съобщение до компетентния орган до 28 февруари 2022 г. и да използват разрешенията си в рамките на удължения срок на валидност, предвиден в трета алинея.“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Настоящата глава не се прилага за засаждането и презасаждането на площи, предназначени за експериментални цели, за създаване на колекции от сортове лози, предназначени за опазване на генетичните ресурси, или за лозов посадъчен материал, за площите, чието вино или лозаро-винарски продукти са предназначени единствено за консумация в домакинството на гроздопроизводителя или за площи, които ще бъдат засадени с нови лози в резултат на отчуждаване на имоти в обществен интерес в съответствие с националното право.“

11)

Член 63 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Всяка година държавите членки дават разрешения за нови насаждения в размер, съответстващ на:

а)

1 % от общата площ, действително засадена с лози на територията им, по данни от измерванията към 31 юли предходната година; или

б)

1 % от площ, която включва площта, действително засадена с лози на територията им по данни от измерванията към 31 юли 2015 г., и площта, обхваната от правата на засаждане, предоставени на производителите на територията им в съответствие с член 85з, член 85и или член 85к от Регламент (ЕО) № 1234/2007, които са били налични за превръщане в разрешения към 1 януари 2016 г. съгласно посоченото в член 68 от настоящия регламент.“;

б)

в параграф 2 се добавя следната алинея:

„Държавите членки, които ограничават издаването на разрешения на регионално равнище за конкретни площи, отговарящи на условията за производство на вина със защитено наименование за произход, или за площи, отговарящи на условията за производство на вина със защитено географско указание, в съответствие с първа алинея, буква б), могат да изискват такива разрешения да се използват в тези райони.“;

в)

параграф 3 се изменя, както следва:

i)

буква б) се заменя със следното:

„б)

необходимостта да се избегне доказан риск от обезценяване на определено защитено наименование за произход или защитено географско указание;“;

ii)

добавя се следната буква:

„в)

желанието за принос в разработването на въпросните продукти, като се запази качеството на тези продукти.“;

г)

вмъква се следният параграф:

„3а.   Държавите членки могат да предприемат всички необходими регулаторни мерки, за да възпрепятстват заобикалянето от операторите на ограничителните мерки, наложени в съответствие с параграфи 2 и 3.“

12)

Член 64 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1, втора алинея уводната част се заменя със следното:

„За целите на настоящия член държавите членки могат да прилагат един или няколко от следните обективни и недискриминационни критерии за допустимост на национално или регионално равнище.“;

б)

параграф 2 се изменя, както следва:

i)

уводните думи се заменят със следното:

„2.   Ако общият размер на площите, за които са подадени допустими заявления по параграф 1, за дадена година надвишава обявената от държавата членка площ, разрешенията се издават при пропорционално разпределение на хектарите между всички заявители въз основа на площта, за която са поискали разрешение. Разрешенията може да се издават в зависимост от определена минимална и/или максимална площ на заявител, както и при спазване, частично или изцяло, на един или няколко от следните обективни и недискриминационни критерии за приоритетност, които може да се прилагат на национално или регионално равнище.“;

ii)

буква б) се заменя със следното:

„б)

площи, чиито лозови насаждения допринасят за опазването на околната среда или за запазването на генетичните ресурси на лозите;“;

iii)

буква е) се заменя със следното:

„е)

площи, които ще бъдат засадени с нови лозови насаждения, допринасящи за увеличаване на производството на стопанства от лозаро-винарския сектор, които са отчели увеличение на разходната ефективност, конкурентоспособността или присъствието си на пазара;“;

iv)

буква з) се заменя със следното:

„з)

площи, които ще бъдат засадени с нови лозови насаждения в рамките на увеличаване на мащаба на малки и средни лозарски стопанства;“;

в)

вмъква се следният параграф:

„2б.   Държавите членки могат да предприемат всички необходими регулаторни мерки, за да възпрепятстват заобикалянето от операторите на ограничителните критерии, които те прилагат съгласно параграфи 1, 2 и 2а.“

13)

В член 65 първата алинея се заменя със следното:

„При прилагането на член 63, параграф 2 държавите членки вземат предвид препоръките, предоставени от признати професионални организации в лозаро-винарския сектор, посочени в членове 152, 156 и 157, от заинтересовани групи производители, посочени в член 95, или от други видове професионални организации, признати от законодателството на съответната държава членка, при условие че тези препоръки се предшестват от споразумение, сключено между съответните представителни страни в референтния географски район.“

14)

Член 68 се изменя, както следва:

а)

вмъква се следният параграф:

„2a.   Считано от 1 януари 2023 г., на разположение на съответните държави членки остава площ, равностойна на площта, обхваната от правата на засаждане, отговарящи на условията за преобразуване в разрешения за засаждане към 31 декември 2022 г,. но все още непреобразувани в разрешения в съответствие с параграф 1, като съответните държави членки могат да издават разрешения в съответствие с член 64 най-късно до 31 декември 2025 г.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Площите от обхвата на разрешенията, издадени съгласно параграфи 1 и 2а от настоящия член, не се вземат предвид при прилагането на член 63.“

15)

В член 81 се добавя следният параграф:

„6.   Не подлежат на задължение за изкореняване площите, засадени за цели, различни от производството на вино, със сортове лози, които не са класифицирани в случая на държави членки, различни от посочените в параграф 3, или които не отговарят на изискванията на параграф 2, втора алинея в случая на държавите членки, посочени в параграф 3.

За засаждането и презасаждането на сортовете лози, посочени в първа алинея, за цели, различни от производството на вино, не се прилага схемата за разрешаване на лозови насаждения, установена в част II, дял I, глава III.“

16)

Член 86 се заменя със следното:

„Член 86

Запазване, изменение и отмяна на незадължителни запазени наименования

За да се вземат предвид очакванията на потребителите, включително по отношение на методите на производство и устойчивостта във веригата на доставки, развитието на научно-техническите познания, ситуацията на пазара и промените в пазарните стандарти и в международните стандарти, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227:

а)

за запазване на допълнително незадължително запазено наименование, като определи условията за използването му;

б)

за изменение на условията за използване на незадължително запазено наименование; или

в)

за отмяна на незадължително запазено наименование.“

17)

Член 90 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Освен ако не е предвидено друго в международните споразумения, сключени в съответствие с ДФЕС, за внасяните в Съюза продукти, попадащи под кодове по КН 2009 61, 2009 69, 2204 и където е приложимо, ex 2202 99 19 (други вина с намалено алкохолно съдържание, съдържащи не повече от 0,5 % алкохол), се прилагат разпоредбите относно наименованията за произход и географските указания и етикетирането на вина, определени в раздел 2 на настоящата глава, и определенията, наименованията и търговските наименования, посочени в член 78 от настоящия регламент.“;

б)

в параграф 3 уводният текст се заменя със следното:

„3.   Освен ако не е предвидено друго в международните споразумения, сключени в съответствие с ДФЕС, за вноса на продуктите, посочени в параграф 1, е необходимо да бъдат представени:“

18)

В част II, дял II, глава I, раздел 1 се вмъква следният подраздел:

„Подраздел 4а

Проверки и санкции

Член 90а

Проверки и санкции във връзка с правилата за предлагане на пазара

1.   Държавите членки предприемат мерки, за да гарантират, че продуктите, посочени в член 119, параграф 1, които не са етикетирани съгласно настоящия регламент, не се пускат на пазара или, в случай че вече са пуснати на пазара, се изтеглят от пазара.

2.   Без да се засягат специфичните разпоредби, които може да бъдат приети от Комисията, вносът в Съюза на продуктите, посочени в член 189, параграф 1, букви а) и б), подлежи на проверки, за да се установи дали са спазени условията, предвидени в параграф 1 от посочения член.

3.   Държавите членки извършват проверки въз основа на анализ на риска, за да се уверят дали продуктите, посочени в член 1, параграф 2, отговарят на правилата, установени в настоящия раздел, и при необходимост прилагат административни санкции.

4.   Без да се засягат актовете относно лозаро-винарския сектор, приети в съответствие с член 58 от Регламент (ЕС) 2021/2116, в случай на нарушение на правилата на Съюза в лозаро-винарския сектор държавите членки налагат пропорционални, ефективни и възпиращи административни санкции в съответствие с дял IV, глава I от посочения регламент. Държавите членки не прилагат такива санкции, когато неспазването е незначително.

5.   За да се защитят средствата на Съюза и идентичността, произходът и качеството на вината в Съюза, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, за допълване на настоящия регламент относно:

а)

създаването или поддържането на аналитична база данни за изотопни данни, която ще помогне за разкриването на измами и ще бъде изградена на базата на проби, събрани от държавите членки;

б)

правилата по отношение на контролните структури и взаимната помощ помежду им;

в)

правилата по отношение на общото използване на констатациите на държавите членки.

6.   Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на всички необходими мерки относно:

а)

процедурите във връзка със съответните бази данни на държавите членки и с аналитичната база данни за изотопни данни, посочени в параграф 5, буква а);

б)

процедурите във връзка със сътрудничеството и взаимопомощта между контролните органи и структури;

в)

по отношение на посоченото в параграф 3 задължение — правилата за извършване на проверки за спазване на пазарните стандарти, правилата относно органите, отговорни за извършването на проверките, както и относно правилата за съдържанието и честотата на проверките и етапа на предлагане на пазара, към които ще се прилагат тези проверки.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.“

19)

В член 92, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Правилата, установени в настоящия раздел, не се прилагат обаче за продуктите, посочени в приложение VII, част II, точки 1, 4, 5, 6, 8 и 9, когато тези продукти са преминали обработка за максимално намаляване на алкохолното съдържание в съответствие с приложение VIII, част I, раздел Д."

20)

Член 93 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 букви а) и б) се заменят със следното:

„а)

„наименование за произход“ означава наименование, включително традиционно използвано наименование, с което се идентифицира продукт, посочен в член 92, параграф 1:

i)

чието качество или характеристики се дължат основно или изключително на специфична географска среда с присъщите ѝ природни и човешки фактори;

ii)

като произхождащ от специфична местност, район или, в изключителни случаи, държава;

iii)

произведен от грозде, чийто произход е изключително от този географски район;

iv)

чието производство се извършва в този географски район; и

v)

който е получен от сортове лози, принадлежащи към вида Vitis vinifera или произхождащи от кръстоска на вида Vitis vinifera и други видове от рода Vitis.

б)

„географско указание“ означава наименование, включително традиционно използвано наименование, с което се идентифицира продукт, посочен в член 92, параграф 1:

i)

чието специфично качество, известност или други характеристики се отдават на неговия географски произход;

ii)

като произхождащ от специфична местност, район или държава;

iii)

като най-малко 85 % от гроздето, използвано за неговото производство, произхожда изключително от този географски район;

iv)

чието производството се извършва в този географски район; и

v)

който е получен от сортове лози, принадлежащи към вида Vitis vinifera или произхождащи от кръстоска на вида Vitis vinifera и други видове от рода Vitis.;“

б)

параграф 2 се заличава;

в)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Производството, посочено в параграф 1, буква а), подточка iv) и буква б), подточка iv), включва всички дейности от гроздобера до приключването на процеса на винопроизводство, с изключение на гроздобера на грозде, което не произхожда от съответния географски район, както е посочено в параграф 1, буква б), подточка iii), и с изключение на следпроизводствените процеси.“

21)

Член 94 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 уводните думи се заменят със следното:

„Заявките за предоставяне на правна закрила на означения като наименования за произход или географски указания включват:“;

б)

параграф 2 се изменя, както следва:

i)

буква ж) се заменя със следното:

„ж)

данни, потвърждаващи връзката, посочена в член 93, параграф 1, буква а), подточка i) или съответно в член 93, параграф 1, буква б), подточка i):

i)

по отношение на защитено наименование за произход — връзката между качеството или характеристиките на продукта и географската среда, посочена в член 93, параграф 1, буква а), подточка i); подробностите относно човешките фактори на съответната географска среда могат, когато е целесъобразно, да бъдат ограничени до описание на управлението на почвата, растителния материал и ландшафта, на практиките за култивиране или на друг вид имаща отношение човешка дейност, свързана с поддържането на природните фактори на географската среда, посочени в същата буква;

ii)

по отношение на защитено географско указание — връзката между определено качество, репутацията или друга характеристика на продукта и географския произход, посочена в член 93, параграф 1, буква б), подточка i);“;

ii)

добавят се следните алинеи:

„Спецификацията на продукта може да съдържа описание на приноса на наименованието за произход или географското указание за устойчивото развитие.

Когато виното или вината могат да бъдат с частично намалено алкохолно съдържание, спецификацията на продукта съдържа и описание на виното или вината с частично намалено алкохолно съдържание в съответствие с втора алинея, буква б) mutatis mutandis и когато е приложимо, специфичните енологични практики, използвани за производството на виното или вината с частично намалено алкохолно съдържание, както и съответните ограничения за производството им.“

22)

Член 96 се изменя, както следва:

а)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Ако държавата членка, която разглежда заявката, прецени, че са изпълнени изискванията, тя провежда национална процедура, която осигурява подходящо публикуване на спецификацията на продукта най-малко в интернет и препраща заявката на Комисията.

Когато заявката за предоставяне на правна закрила се предава на Комисията съгласно първа алинея от настоящия параграф, държавата членка включва декларация, в която посочва, че по нейна преценка заявката, подадена от заявителя, отговаря на условията за предоставяне на правна закрила, предвидени в настоящия раздел, и на разпоредбите, приети в съответствие с него, и потвърждава, че единният документ, посочен в член 94, параграф 1, буква г), представлява достоверно резюме на спецификацията на продукта.

Държавите членки информират Комисията относно допустимите възражения, подадени в рамките на националната процедура.“;

б)

добавя се следният параграф:

„6.   Държавите членки незабавно уведомяват Комисията при образуване на производство пред национален съд или друг национален орган във връзка със заявка за предоставяне на правна закрила, която държавата членка е препратила на Комисията в съответствие с параграф 5, и при обявяване на заявката за недействителна на национално равнище с незабавно приложимо, но не и окончателно съдебно решение.“

23)

В член 97 параграфи 2, 3 и 4 се заменят със следното:

„2.   Комисията разглежда заявките за предоставяне на правна закрила, които е получила в съответствие с член 96, параграф 5. Комисията проверява дали заявките съдържат изискваната информация и дали не съдържат явни грешки, като взема предвид резултата от предварителната национална процедура, проведена от съответната държава членка. Този контрол е насочен по-конкретно към единния документ, посочен в член 94, параграф 1, буква г).

Контролът от страна на Комисията не следва да надхвърля шест месеца, считано от датата на получаване на заявката от държавата членка. Когато този срок бъде надхвърлен, Комисията уведомява писмено заявителите за причините за забавянето.

3.   Комисията се освобождава от задължението да спази срока за извършване на контрола, посочен в параграф 2, втора алинея, и да информира заявителя за причините за забавянето, когато получава съобщение от държава членка относно заявка за регистрация, подадена до Комисията в съответствие с член 96, параграф 5, с което:

а)

информира Комисията, че заявката е обявена за недействителна на национално равнище с незабавно приложимо, но не и окончателно съдебно решение; или

б)

отправя искане към Комисията да спре извършването на контрола, посочен в параграф 2, тъй като е започната национална съдебна процедура за оспорване на валидността на заявката и държавата членка има основателни причини за това.

Освобождаването е в сила, докато държавата членка уведоми Комисията, че първоначалната заявка е подновена или че държавата членка оттегля искането си за спиране.

4.   В случай че въз основа на извършения съгласно параграф 2 от настоящия член контрол ,Комисията прецени, че условията, установени в членове 93, 100 и 101, са изпълнени, тя приема актове за изпълнение относно публикуването в Официален вестник на Европейския съюз на единния документ, посочен в член 94, параграф 1, буква г), и на препратката към публикацията на спецификацията на продукта, направена в хода на предварителната национална процедура. Тези актове за изпълнение се приемат, без да се прилага процедурата по член 229, параграф 2 или параграф 3.

В случай че въз основа на извършения съгласно параграф 2 от настоящия член контрол, Комисията прецени, че условията, установени в членове 93, 100 и 101, не са изпълнени, тя приема актове за изпълнение за отхвърляне на заявката.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.“;

(24)

Членове 98 и 99 се заменят със следното:

„Член 98

Процедура за предявяване на възражения

1.   В срок от три месеца от датата на публикуване на единния документ, посочен в член 94, параграф 1, буква г), в Официален вестник на Европейския съюз, органите на дадена държава членка или на трета държава, или всяко физическо или юридическо лице, пребиваващо или установено в трета държава и имащо законен интерес, могат да подадат мотивирано възражение до Комисията, с което изразяват несъгласие с предлаганата правна закрила.

Всяко физическо или юридическо лице, пребиваващо или установено в държава членка, различна от тази, която е препратила заявката за предоставяне на правна закрила, и имащо законен интерес, може да подаде възражение чрез органите на държавата членка, в която пребивава или е установено, в срок, който позволява подаването на възражение съгласно първа алинея.

2.   Ако Комисията счита възражението за допустимо, тя приканва органа или физическото или юридическото лице, подали възражението, и органа или физическото или юридическото лице, подали заявката за предоставяне на правна закрила, да започнат подходящи консултации в рамките на разумен срок, който не надхвърля три месеца. Поканата се отправя в срок от пет месеца от датата на публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на заявката за предоставяне на правна закрила, за която се отнася мотивираното възражение, и се придружава от копие на мотивираното възражение. По всяко време през тези три месеца Комисията може да удължи крайния срок за консултациите с най-много три месеца по искане на органа или физическото или юридическото лице, подали възражението.

3.   Органът или лицето, подали възражението, и органът или лицето, подали заявката за предоставяне на правна закрила, незабавно започват консултациите, посочени в параграф 2. Те си предоставят един на друг необходимата информация, за да преценят дали заявката за предоставяне на правна закрила отговаря на условията, установени в настоящия регламент, и на приетите в съответствие с него разпоредби.

4.   Ако органът или лицето, подали възражението, и органът или лицето, подали заявката за предоставяне на правна закрила постигнат споразумение, установеният в третата държава заявител или органите на държавата членка или на третата държава, от която е била подадена заявката за предоставяне на правна закрила, уведомяват Комисията за резултатите от консултациите и за всички обстоятелства, които са дали възможност да бъде постигнато споразумението, включително становищата на страните. Ако данните, публикувани в съответствие с член 97, параграф 4, са били съществено изменени, Комисията извършва повторно контрола, посочен в член 97, параграф 2, след като е била проведена национална процедура, гарантираща надлежно публикуване на тези изменени данни. Когато след споразумението няма изменения в спецификацията на продукта или когато измененията в спецификацията на продукта не са съществени, Комисията приема решение в съответствие с член 99, параграф 1, с което предоставя правна закрила на наименованието за произход или географското указание, независимо от получаването на допустимо възражение.

5.   Ако не бъде постигнато споразумение, установеният в третата държава заявител или органите на държавата членка или на третата държава, от която е била подадена заявката за предоставяне на правна закрила, уведомяват Комисията за резултатите от проведените консултации и представят цялата информация и документи във връзка с това. Комисията приема решение в съответствие с член 99, параграф 2 за предоставяне на правна закрила или за отхвърляне на заявката.

Член 99

Решение за предоставяне на правна закрила

1.   Когато Комисията не е получила допустимо възражение в съответствие с член 98, тя приема актове за изпълнение, с които се предоставя правна закрила. Тези актове за изпълнение се приемат, без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграф 2 или 3.

2.   Когато Комисията е получила допустимо възражение, тя приема актове за изпълнение, с които или се предоставя правна закрила, или се отхвърля заявката. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

3.   Правната закрила, предоставена по силата на настоящия член, не засяга задължението на производителите да спазват други правила на Съюза, по-специално тези свързани с пускането на продукти на пазара, и етикетирането на храните.“;

25)

Член 102 се заменя със следното:

„Член 102

Връзка с търговските марки

1.   Когато наименование за произход или географско указание се регистрират съгласно настоящия регламент, регистрацията на търговска марка, чието използване би нарушило член 103, параграф 2 и която се отнася за продукти от една от категориите, посочени в приложение VII, част II, получава отказ, ако заявката за регистрация на търговската марка е подадено след датата на подаване до Комисията на заявката за регистрация във връзка с наименованието за произход или географското указание.

Марки, регистрирани в нарушение на първа алинея, се обявяват за недействителни.

2.   Без да се засяга член 101, параграф 2 от настоящия регламент, търговска марка, чиято употреба нарушава член 103, параграф 2 от настоящия регламент, за която има подадена заявка или която е регистрирана или наложена в резултат на употреба, ако такава възможност е предвидена в съответното законодателство, по добросъвестен начин на територията на Съюза преди датата, на която е представена на Комисията заявката за предоставяне на правна закрила на наименование за произход или географско указание, може да продължи да се използва и подновява независимо от регистрацията на наименование за произход или географско указание, при условие че не съществуват основания за недействителност или отмяна на търговската марка съгласно Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета (*3) или Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета (*4).

В подобни случаи се разрешава използването на наименованието за произход или географското указание, както и използването на съответните търговски марки.

(*3)  Директива 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 336, 23.12.2015 г., стр. 1)."

(*4)  Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 16.6.2017 г., стp. 1).“"

26)

Член 103 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 букви а) и б) се заменят със следното:

„а)

всяка пряка или непряка търговска употреба на това защитено наименование, включително за продукти, използвани като съставки:

i)

от сходни продукти, за които не е спазена спецификацията на продукта на защитеното наименование; или

ii)

доколкото при такава употреба се експлоатира, отслабва или размива репутацията на наименованието за произход или географското указание;

б)

всякаква неправилна употреба, имитация или наподобяване дори ако е посочен истинският произход на продукта или услугата или ако защитеното наименование е преведено, транскрибирано, транслитерирано или придружено от израз като „стил“, „тип“, „метод“, „както се произвежда във“, „имитация“, „аромат“, „като“ или други подобни изрази, включително когато тези продукти са използвани като съставки;“;

б)

добавя се следният параграф:

„4.   Правната закрила, посочена в параграф 2, се прилага и по отношение на:

а)

стоките, които се въвеждат на митническата територия на Съюза, без да се освобождават за свободно обращение в рамките на митническата територия на Съюза; и

б)

стоките, продавани чрез средства за продажба от разстояние, като например електронна търговия.

За стоките, които се въвеждат на митническата територия на Съюза, без да се освобождават за свободно обращение в рамките на тази територия, групата производители или всеки оператор, който има право да използва защитеното наименование за произход или защитеното географско указание, има право да попречи на всички трети страни да внасят в Съюза в процеса на търговия стоки, без да ги освобождават за свободно обращение на тази територия, когато тези стоки, включително опаковки, идват от трети държави и върху тях е поставено без разрешение защитеното наименование за произход или защитеното географско указание.“

27)

Член 105 се заменя със следното:

„Член 105

Изменение на спецификациите на продуктите

1.   Заявител, който отговаря на условията, определени в член 95, може да подаде заявка за одобрение на изменение на спецификацията на продукт със защитено наименование за произход или защитено географско указание, по-специално с оглед отчитане развитието на научно-техническите знания или с оглед преразглеждане на границите на географския район, посочен в член 94, параграф 2, втора алинея, буква г). В заявката се описват исканите изменения и се излагат основанията за тях.

2.   Измененията на спецификациите на продуктите се разделят на две категории в зависимост от тяхното значение: изменения на равнището на Съюза, във връзка с които се изисква прилагането на процедура по предявяване на възражения на равнището на Съюза, и стандартни изменения, които се обработват на равнището на държавата членка или на третата държава.

За целите на този регламент, „изменение на равнището на Съюза“ означава изменение на спецификацията на продукта, което:

а)

включва промяна на наименованието на защитеното наименование за произход или на защитеното географско указание;

б)

се състои в промяна, заличаване или добавяне на категория лозаро-винарски продукти, посочена в приложение VII, част II;

в)

съществува риск да доведе до недействителност на връзката, посочена в член 93, параграф 1, буква а), подточка i) — за защитените наименования за произход, или връзката, посочена в член 93, параграф 1, буква б), подточка i) — за защитените географски указания; или

г)

води до допълнителни ограничения по отношение на предлагането на продукта на пазара.

„Стандартно изменение“ означава всяко изменение на спецификацията на продукт, което не е изменение на равнището на Съюза.

„Временно изменение“ означава стандартно изменение, отнасящо се до временна промяна в спецификацията на продукта, която произтича от налагането на задължителни санитарни и фитосанитарни мерки от страна на публичните органи или е свързана с природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, официално признати от компетентните органи.

3.   Изменението на равнището на Съюза се одобрява от Комисията. Процедурата за одобрение следва процедурата, посочена в член 94 и членове 96—99, mutatis mutandis.

Заявките за одобрение на изменения на равнището на Съюза, подадени от трети държави или от производители от трети държави, следва да съдържат доказателство, че исканото изменение съответства на действащите в тези трети държави закони за правна закрила на наименованията за произход или географските указания.

Заявките за одобрение на изменения на равнището на Съюза се отнасят единствено до изменения на равнището на Съюза. Ако дадена заявка за изменение на равнището на Съюза се отнася също така до стандартни изменения, частите, свързани със стандартните изменения, се считат за неподадени, и процедурата за изменения на равнището на Съюза се прилага само за частите, свързани с изменението на равнището на Съюза.

Разглеждането на такива заявки е конкретно насочено към предложените изменения на равнището на Съюза.

4.   Стандартните изменения се одобряват и оповестяват публично от държавите членки, на чиято територия се намира географският район на съответния продукт и се съобщават на Комисията.

По отношение на трети държави измененията се одобряват в съответствие с приложимото в третата държава право.“

28)

Член 106 се заменя със следното:

„Член 106

Отмяна

Комисията може по своя инициатива или въз основа на надлежно обосновано искане от държава членка, от трета държава или от физическо или юридическо лице, имащо законен интерес, да приема актове за изпълнение за отмяна на правната закрила на наименование за произход или географско указание при едно или повече от следните обстоятелства:

а)

ако спазването на съответната спецификация на продукта вече не е гарантирано;

б)

ако в продължение най-малко на седем последователни години на пазара не е пуснат нито един продукт с наименованието за произход или защитеното географско указание;

в)

ако заявител, който отговаря на условията, установени в член 95, обяви, че не желае повече да поддържа правото на правна закрила на дадено наименование за произход или географско указание.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.“

29)

Вмъква се следният член:

„Член 106a

Временно етикетиране и представяне

След изпращането до Комисията на заявка за предоставяне на правна закрила на наименование за произход или географско указание производителите могат да го посочват при етикетиране и представяне на продукта, за който е подадена заявка и да използват национални лога и означения в съответствие с правото на Съюза, и по-специално Регламент (ЕС) № 1169/2011.

Символите на Съюза, указващи защитеното наименование за произход или защитеното географско указание и означенията на Съюза „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“ могат да се поставят върху етикетите едва след публикуване на решението за предоставяне на правна закрила на съответното наименование за произход или географско указание.

При отхвърляне на заявка всички лозаро-винарски продукти, етикетирани в съответствие с първа алинея, могат да се предлагат на пазара до изчерпване на складовите наличности.“

30)

Член 111 се заличава.

31)

В част II, дял II, глава I, раздел 2 се добавя следният подраздел:

„Подраздел 4

Проверки, свързани с наименованията за произход, географските указания и традиционните наименования

Член 116а

Проверки

1.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да прекратят незаконното използване на защитените наименования за произход, защитените географски указания и защитените традиционни наименования, посочени в настоящия регламент.

2.   Държавите членки определят компетентния орган, който отговаря за извършване на проверките по отношение на задълженията, установени в настоящия раздел. За тази цел се прилагат член 4, параграфи 2 и 4 и член 5, параграфи 1, 4 и 5 от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета (*5).

3.   В рамките на Съюза компетентният орган, посочен в параграф 2 от настоящия член, или един или повече органи с делегирани правомощия по смисъла на член 3, точка 5 от Регламент (ЕС) 2017/625, които действат като органи за сертифициране на продукти в съответствие с критериите, установени в дял II, глава III от същия регламент, извършват ежегодно проверка на съответствието със спецификациите на продуктите по време на производството и по време на опаковането на виното или след това.

4.   Комисията приема актове за изпълнение относно:

а)

съобщенията, които трябва да бъдат изпращани от държавите членки до Комисията;

б)

правилата по отношение на органа, отговарящ за проверката на съответствието със спецификацията на продуктите, включително и в случаи, когато географският регион се намира в трета държава;

в)

действията, които държавите членки трябва да предприемат за предотвратяване на незаконната употреба на защитени наименования за произход, защитени географски указания и защитени традиционни наименования;

г)

различните видове проверки, които трябва да извършват държавите членки, в това число изпитванията.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

(*5)  Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1).“"

32)

Член 119 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

буква а) се заменя със следното:

„а)

обозначение на категорията лозаро-винарски продукт в съответствие с приложение VII, част II. За категориите лозаро-винарски продукти, определени в от приложение VII, част II, точка 1 и точки 4—9, когато тези продукти са преминали обработка за намаляване на алкохолното съдържание в съответствие с приложение VIII, част I, раздел Д, наименованието на категорията се придружава от:

i)

терминът „с намалено алкохолно съдържание“, ако действителното алкохолно съдържание на продукта е не повече от 0,5 обемни процента, или

ii)

терминът „с частично намалено алкохолно съдържание“, ако действителното алкохолно съдържание на продукта е над 0,5 обемни процента и под минималното действително алкохолно съдържание на категорията преди намаляване на алкохолното съдържание.“;

ii)

добавят се следните букви:

„з)

обявяването на хранителната стойност съгласно член 9, параграф 1, буква л) от Регламент (ЕС) № 1169/2011;

и)

списъка на съставките съгласно член 9, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1169/2011;

й)

в случай на лозаро-винарски продукти, които са преминали обработка за намаляване на алкохолното съдържание в съответствие с приложение VIII, част I, раздел Д и които имат действително обемно алкохолно съдържание под 10 % — датата на минимална трайност съгласно член 9, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) № 1169/2011.“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Чрез дерогация от параграф 1, буква а) за лозаро-винарски продукти, различни от тези, които са преминали обработка за намаляване на алкохолното съдържание в съответствие с приложение VIII, част I, раздел Д, може да не се посочва категорията лозаро-винарски продукт за вина, чиито етикети включват името на защитено наименование за произход или защитено географско указание.“;

в)

добавят се следните параграфи:

„4.   Чрез дерогация от параграф 1, буква з) обявяването на хранителната стойност върху опаковката или прикрепен към нея етикет може да бъде ограничено до енергийната стойност, която може да бъде изразена със символа „Е“ за енергия. В такъв случай пълното обявяване на хранителната стойност се предоставя по електронен път, посочен върху опаковката или прикрепен към нея етикет. Това обявяване на хранителната стойност не се излага заедно с друга информация, предназначена за търговски или маркетингови цели, и не се събират или проследяват данни на потребителите;

5.   Чрез дерогация от параграф 1, буква и) списъкът на съставките може да бъде предоставен по електронен път, обозначен върху опаковката или прикрепен към нея етикет. В такъв случай се прилагат следните изисквания:

а)

не се събират или проследяват данни на потребителите;

б)

списъкът на съставките не се представя заедно с друга информация, предназначена за търговски или маркетингови цели; и

в)

посочването на данните, определени в член 9, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1169/2011, става направо върху опаковката или прикрепен към нея етикет.

Това посочване, посочено в първа алинея, буква в) от настоящия параграф включва думата „съдържа“, последвана от наименованието на веществото или продукта, както е посочено в приложение II към Регламент (ЕС) № 1169/2011.“

33)

В член 122 параграф 1 се изменя, както следва:

а)

буква б), се изменя, както следва:

i)

подточка ii) се заличава;

ii)

добавя се следната подточка:

„vi)

правила за посочване и обозначаване на съставките за прилагането на член 119, параграф 1, буква и).“;

б)

в буква в) се добавя следната подточка:

„iii)

наименованията, които се отнасят до стопанството, и условията за тяхното използване.“;

в)

в буква г) подточка i) се заменя със следното:

„i)

условията за използване на някои форми и запушалки на бутилки, както и списък на някои специфични форми на бутилки;“

34)

В част II, дял II, глава II, раздел 1 се изменя, както следва:

а)

член 124 се заличава;

б)

наименованието на структурния елемент на акта „Подраздел 1“ и неговото заглавие се заличават;

в)

в член 125 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Вътрешнобраншовите споразумения съответстват на условията за изкупуване, определени в приложение X.“;

г)

подраздели 2 и 3, включващи членове 127—144, се заличават.

35)

В член 145, параграф 3 първото изречение се заменя със следното:

„Въз основа на лозарския регистър държавите членки, които предвиждат в своите стратегически планове по ОСП преструктуриране и конверсия на лозя в съответствие с член 58, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) 2021/2115 най-късно до 1 март всяка година изпращат на Комисията актуализиран опис на своя производствен потенциал.“

36)

Вмъква се следният член:

„Член 147a

Забавяне на плащанията за продажба на наливно вино

Чрез дерогация от член 3, параграф 1 от Директива (ЕС) 2019/633 държавите членки, по искане на междубраншова организация, призната съгласно член 157 от настоящия регламент, която извършва дейност в лозаро-винарския сектор, могат да предвидят, че забраната, посочена в член 3, параграф 1, първа алинея, буква а) от Директива (ЕС) 2019/633, не се прилага за плащания, извършени по споразумения за доставка между производители или търговци на вино и техните преки купувачи за сделките за продажба на наливно вино, при условие че:

а)

специални условия, които позволяват извършване на плащания след 60 дни, са включени в стандартните договори за сделки за продажба на наливно вино, които са обявени за задължителни от държавата членка съгласно член 164 от настоящия регламент преди 30 октомври 2021 г., и това удължаване на стандартните договори се подновява от държавата членка, считано от тази дата, без значителни промени в условията на плащане, което би било в ущърб на доставчиците на наливно вино; и

б)

споразуменията за доставка между доставчиците на наливно вино и техните преки купувачи са многогодишни или стават многогодишни.“

37)

В член 148, параграф 2, буква в) подточка i) се заменя със следното:

„i)

цената, платима за доставката, която:

е непроменлива и определена в договора или

се изчислява чрез комбиниране на различни фактори, посочени в договора, които могат да включват обективни показатели, индекси и методи за изчисляване на крайната цена, които са лесно достъпни и разбираеми и които отразяват промените в пазарните условия, доставеното количество и качеството или състава на доставеното сурово мляко; тези показатели могат да се основават на съответните цени, производство и пазарни разходи. За тази цел държавите членки могат да определят показатели в съответствие с обективни критерии въз основа на проучвания, проведени върху производството и веригата за доставки на храни. Страните по договорите са свободни да се позовават на тези показатели или на всякакви други показатели, които считат за уместни.“

38)

В член 149, параграф 2, буква в) подточка i) се заменя със следното:

„i)

количеството на суровото мляко, което е предмет на подобни преговори, не надхвърля 4 % от общото производство на Съюза,“

39)

Член 150 се заличава.

40)

Член 151 се изменя, както следва:

а)

първата алинея се заменя със следното:

„Първите изкупвачи на сурово мляко декларират пред компетентния национален орган доставяните им всеки месец количества сурово мляко и платената средна цена. Прави се разлика в зависимост от това дали производството на мляко е от биологично земеделие или не.“;

б)

третата алинея се заменя със следното:

„Държавите членки уведомяват Комисията за количествата сурово мляко и средните цени, посочени в първата алинея.“

41)

Член 152, параграф 1, буква в) се изменя, както следва:

а)

подточка vii) се заменя със следното:

„vii)

управление и оползотворяване на вторичните продукти, на остатъците и на отпадъците, по-специално с цел опазване на качеството на водата, почвите и ландшафта, запазване или насърчаване на биологичното разнообразие и стимулиране на кръговата икономика;“;

б)

буква x) се заменя със следното:

„x)

управление на взаимоспомагателните фондове;“

42)

Член 153 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 буква в) се заменя със следното:

„в)

правила, които позволяват на членуващите производители да контролират по демократичен начин своята организация и нейните решения, както и нейните сметки и бюджет;“;

б)

вмъква се следният параграф:

„2a.   Уставът на организация на производители може да предвижда възможността членуващите производители да бъдат в пряк контакт с купувачите, при условие че такъв пряк контакт не застрашава концентрацията на предлагането и пускането на продукти на пазара от организацията на производители. Концентрацията на предлагането се счита за гарантирана, ако основните елементи на продажбите, като цена, качество и обем, са договорени и определени от организацията на производителите.“;

в)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Параграфи 1, 2 и 2а не се прилагат за организациите на производители в сектора на млякото и млечните продукти.“

43)

В член 154, параграф 1 буква б) се заменя със следното:

„б)

отговаря на определените от съответната държава членка условия за минимален брой членове и/или минимален обем или стойност на предлаганата на пазара продукция в областта, в която извършва дейности; тези разпоредби не възпрепятстват признаването на организации на производителите, които са насочени към дребномащабно производство;“

44)

Член 157 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 уводните думи се заменят със следното:

„1.   Държавите членки могат, при поискване, да признаят междубраншови организации на национално и регионално равнище и на равнището на икономическите области, посочени в член 164, параграф 2, в конкретен сектор, посочен в член 1, параграф 2, които:“

б)

в параграф 1 буква в) се изменя, както следва:

i)

подточка vii) се заменя със следното:

„vii)

предоставяне на необходимата информация и извършване на необходимите научни изследвания за иновации, рационализиране, подобряване и адаптиране на производството и по целесъобразност на преработката и предлагането на пазара, за получаването на продукти, които съответстват в по-голяма степен на пазарните изисквания и на вкусовете и очакванията на потребителите, по-специално по отношение на качеството на продуктите, включително характерните особености на продуктите със защитено наименование за произход или защитено географско указание, и опазването на околната среда, действия в областта на климата, здравето на животните и хуманното отношение към животните;“;

ii)

подточка xiv) се заменя със следното:

„xiv)

допринасяне за управлението и разработването на инициативи за оползотворяването на вторичните продукти и намаляването и управлението на отпадъците;“;

iii)

подточка xvi) се заменя със следното:

„xvi)

насърчаване и изпълнение на мерки за предотвратяване, контрол и управление на рисковете за здравето на животните, защитата на растенията и околната среда, включително чрез създаване и управление на взаимоспомагателни фондове или чрез участие в такива фондове с цел изплащане на финансова компенсация на земеделските стопани за разходите и икономическите загуби, произтичащи от насърчаването и изпълнението на такива мерки;“;

в)

параграф 1a се заменя със следното:

„1a.   Държавите членки могат, при поискване, да решат да предоставят повече от едно признание на междубраншова организация, работеща в няколко сектора, посочени в член 1, параграф 2, при условие че междубраншовата организация изпълнява условията, посочени в параграф 1, за всеки сектор, за който иска признаване.“;

г)

параграф 3 се заличава.

45)

Член 158 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се вмъква следната буква:

“ва)

се стремят към балансирано представяне на организациите от етапите на веригата на доставки, посочени в член 157, параграф 1, буква а), които влизат в състава на междубраншовата организация;“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Държавите членки могат да признават междубраншови организации във всички сектори, съществуващи преди 1 януари 2014 г., независимо дали са били признати по тяхно искане или създадени със законодателен акт, дори ако не отговарят на условието, определено в член 157, параграф 1, буква б).“

46)

Член 163 се изменя, както следва:

а)

параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   Държавите членки могат да признават междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти, при условие че тези организации:

а)

изпълняват изискванията, определени в член 157;

б)

извършват дейността си в един или повече региони на съответната територия;

в)

представляват значителен дял от икономическите дейности, посочени в член 157, параграф 1, буква а);

г)

самите те не участват пряко в производството, преработката или търговията с продукти от сектора на млякото и млечните продукти.

2.   Държавите членки могат да решат, че междубраншовите организации, които са признати преди 2 април 2012 г. въз основа на националното законодателство и които отговарят на условията, предвидени в параграф 1 от настоящия член, се считат за признати като междубраншови организации съгласно член 157, параграф 1.“;

б)

в параграф 3 буква г) се заменя със следното:

„г)

оттеглят признаване, когато вече не са изпълнени изискванията и условията за признаване, предвидени в настоящия член;“

47)

Член 164 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   За целите на настоящия раздел „икономическа област“ означава географска зона, съставена от граничещи или съседни производствени райони, в които условията за производство и търговия са еднородни, или за продукти със защитено наименование за произход или защитено географско указание, признати съгласно законодателството на Съюза — географската зона, определена в спецификацията на продукта.“;

б)

параграф 4 се изменя, както следва:

i)

букви л), м) и н) се заменят със следното:

„л)

използването на сертифицирани семена, освен когато се използват за биологично производство по смисъла на Регламент (ЕС) 2018/848, и контрола на качеството на продукта;

м)

предотвратяването и управлението на фитосанитарните рискове, рисковете за здравето на животните, безопасността на храните или рисковете за околната среда;

н)

управлението и оползотворяването на вторичните продукти.“;

ii)

втората алинея се заменя със следното:

„Тези правила не трябва да са във вреда на други оператори, нито да пречат на навлизането на нови оператори в съответната държава членка или в Съюза и не трябва да водят до последиците, изброени в член 210, параграф 4, или да са несъвместими с правото на Съюза или действащите национални правила по какъвто и да е друг начин.“

48)

Член 165 се заменя със следното:

„Член 165

Финансови вноски за нечленуващи

Когато обхватът на правилата на призната организация на производители, призната асоциация на организации на производители или призната междубраншова организация се разширява съгласно член 164 и дейностите, за които се отнасят споменатите правила, са от общ икономически интерес на икономическите оператори, чиито дейности са свързани със съответните продукти, държавата членка, която е извършила признаването, след консултация със съответните заинтересовани лица може да вземе решение отделните икономически оператори или групите, които не членуват в организацията, но се ползват от въпросните дейности, да плащат на организацията пълния размер или част от финансовите вноски, плащани от членовете ѝ, доколкото тези вноски са предназначени за покриване на разходи, извършени пряко в резултат от упражняването на една или повече от въпросните дейности. Всяка организация, която получава съгласно настоящия член вноски от лица, които не са членове, по искане на член или на лице, което не е член, но има финансово участие в дейностите на организацията, следва да предостави тези части от годишния си бюджет, които са свързани с изпълнението на дейностите, изброени в член 164, параграф 4.“

49)

Вмъква се следният член:

„Член 166a

Регулиране на предлагането на селскостопански продукти със защитено наименование за произход или защитено географско указание

1.   Без да се засягат членове 167 и 167а от настоящия регламент, по искане на организация на производители или на асоциация на организации на производители, призната съгласно член 152, параграф 1 или член 161, параграф 1 от настоящия регламент, на междубраншова организация, призната съгласно член 157, параграф 1 от настоящия регламент, на група от оператори, както е посочено в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, или на група производители, както е посочено в член 95, параграф 1 от настоящия регламент, държавите членки могат да определят за ограничен период от време задължителни правила, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, за регулирането на предлагането на селскостопански продукти, които се ползват със защитено наименование за произход или със защитено географско указание съгласно член 5, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 или съгласно член 93, параграф 1, букви а) и б) от настоящия регламент.

2.   Правилата, посочени в параграф 1 от настоящия член, зависят от наличието на предварително споразумение, което се сключва между най-малко две трети от производителите на продукта, както е посочено в параграф 1 от настоящия член, или техни представители, представляващи най-малко две трети от производството на този продукт в географския район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 или член 93, параграф 1, буква а), подточка iii) и буква б), подточка iv) от настоящия регламент за виното. Когато производството на продукта, посочен в параграф 1 от настоящия член, включва процес на преработка и спецификацията на продукта, посочена в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 или в член 94, параграф 2 от настоящия регламент, ограничава набавянето на суровината до специфичен географски район, държавите членки изискват за целите на правилата, които трябва да се установят в съответствие с параграф 1 от настоящия член:

а)

с производителите на суровината в специфичния географски район да се проведат консултации преди сключването на споразумението, посочено в настоящия параграф; или

б)

най-малко две трети от производителите на суровината или техните представители, представляващи най-малко две трети от производството на суровината, използвана за преработка в специфичния географски район, също да са страни по споразумението, посочено в настоящия параграф.

3.   Чрез дерогация от параграф 2 от настоящия член, по отношение на производството на сирене със защитено наименование за произход или защитено географско указание, посочените в параграф 1 от настоящия член правила са предмет на предварително споразумение между най-малко две трети от млекопроизводителите или техните представители, представляващи най-малко две трети от суровото мляко, използвано за производството на това сирене, и когато е приложимо, най-малко две трети от производителите на това сирене или техните представители, представляващи най-малко две трети от производството на това сирене в географския район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

За целите на първа алинея от настоящия параграф относно сирене, което се ползва със защитено географско указание, географският район на произход на суровото мляко, така, както е посочено в спецификацията на продукта за сиренето, е същият като географският район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 по отношение на това сирене.

4.   Правилата, посочени в параграф 1:

а)

се отнасят единствено до регулирането на предлагането на съответния продукт и, когато е приложимо, до суровината за него и имат за цел предлагането да се приведе в съответствие с търсенето на този продукт;

б)

пораждат действие само за съответния продукт и, когато е приложимо, за съответната суровина;

в)

могат да бъдат направени задължителни за период не по-дълъг от три години, но след този период могат да бъдат подновени след ново искане, както е посочено в параграф 1;

г)

не ощетяват търговията на продукти, различни от включените в тези правила;

д)

не засягат сделките, извършени след първоначалното предлагане на съответния продукт на пазара;

е)

не позволяват фиксиране на цените, включително когато цените са установени като насока или препоръка;

ж)

не водят до липса на прекомерно голяма част от съответния продукт, която иначе би била налична;

з)

не водят до дискриминация, не представляват пречка пред новите участници на пазара и не засягат неблагоприятно дребните производители;

и)

спомагат за поддържането на качеството на съответния продукт или за развитието на съответния продукт.

й)

не засягат член 149 и член 152, параграф 1а.

5.   Правилата, посочени в параграф 1, се публикуват в официално издание на съответната държава членка.

6.   Държавите членки извършват проверки, за да гарантират спазването на условията, предвидени в параграф 4. Когато компетентните национални органи установят, че тези условия не са спазени, държавите членки отменят правилата, посочени в параграф 1.

7.   Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за правилата, посочени в параграф 1, които са приели. Комисията информира държавите членки за всяко уведомление за подобни правила.

8.   Комисията може по всяко време да приеме актове за изпълнение, с които да изиска от определена държава членка да отмени приетите от нея правила съгласно параграф 1 от настоящия член, в случай че Комисията установи, че въпросните правила не съответстват на условията, установени в параграф 4 от настоящия член, възпрепятстват или нарушават конкуренцията в значителна част от вътрешния пазар или застрашават свободната търговия или постигането на целите на член 39 от ДФЕС. Тези актове за изпълнение се приемат, без да се прилага процедурата по член 229, параграф 2 и параграф 3 от настоящия регламент.“

50)

В член 168, параграф 4, буква в) подточка i) се заменя със следното:

„i)

цената, платима за доставката, която:

е непроменлива и определена в договора и/или

се изчислява чрез комбиниране на различни фактори, посочени в договора, които могат да включват обективни показатели, които могат да се основават на съответните цени, производство и пазарни разходи, индекси и методи за изчисляване на крайната цена, които са лесно достъпни и разбираеми и отразяват промените в пазарните условия, доставените количества и качеството или състава на доставените селскостопански продукти; за тази цел държавите членки могат да определят показатели в съответствие с обективни критерии въз основа на проучвания, проведени върху производството и веригата за доставка на храни; страните по договорите са свободни да се позовават на тези показатели или на всякакви други показатели, които считат за уместни.“

51)

Член 172 се заличава.

52)

Член 172а се заменя със следното:

„Член 172a

Споделяне на стойността

Без да се засягат специалните клаузи за споделяне на стойността в сектора на захарта, земеделските стопани, включително асоциациите на земеделски стопани, могат да договорят с операторите надолу по веригата клаузи за споделяне на стойността, включително пазарните печалби и загуби, с цел да се установи как се разпределят помежду им евентуалните промени на съответните пазарни цени на засегнатите продукти или на други стокови пазари.

Член 172б

Насоки от междубраншови организации за продажбата на грозде за вина със защитеното наименование за произход или защитеното географско указание

Чрез дерогация от член 101, параграф1 от ДФЕС междубраншовите организации, признати съгласно член 157 от настоящия регламент, които извършват дейност в лозаро-винарския сектор, могат да предоставят незадължителни показатели за определяне на цените относно продажбата на грозде за производството на вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание, при условие че такова определяне не премахва конкуренцията по отношение на значителна част от въпросните продукти.“

53)

В член 182, параграф 1, втората алинея се заменя със следното:

„Критичният обем е равен на 125 %, 110 % или 105 % в зависимост от това дали възможностите за достъп до пазара, определени като внос, изразен като процент от съответното вътрешно потребление през предходните три години, са съответно по-малки от или равни на 10 %, по-големи от 10 %, но по-малки от или равни на 30 %, или по-големи от 30 %.

Когато вътрешното потребление не се взема предвид, критичният обем е равен на 125 %.“

54)

Членове 192 и 193 се заличават.

55)

В глава IV се добавя следният член:

„Член 193а

Суспендиране на прилагането на вносни мита за меласи

1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за допълване на настоящия регламент чрез установяване на правила за суспендиране изцяло или частично на прилагането на вносни мита за меласи с код по КН 1703.

2.   В изпълнение на правилата, посочени в параграф 1 от настоящия член, Комисията може да приема актове за изпълнение за суспендиране изцяло или частично на прилагането на вносните мита за меласи с код по КН 1703, без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграф 2 или 3.“

56)

В част III глава VI, обхващаща членове 196—204, се заличава;

57)

В член 206 първата алинея се заменя със следното:

„Освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго и в съответствие с член 42 от ДФЕС, членове 101—106 от ДФЕС и разпоредбите за тяхното прилагане се прилагат, при спазване на членове 207—210а от настоящия регламент, към всички споразумения, решения и практики, посочени в член 101, параграф 1 и член 102 от ДФЕС, които се отнасят до производството или търговията със селскостопански продукти.“

58)

Член 208 се заменя със следното:

„Член 208

Господстващо положение

За целите на настоящата глава, под „господстващо положение“ се разбира ситуацията, при която дадено предприятие се намира в положение на икономическо надмощие, което му дава възможност да възпрепятства поддържането на действителна конкуренция на съответния пазар, като му позволява да бъде независимо в значителна степен спрямо неговите конкуренти, неговите доставчици и клиенти и в крайна сметка спрямо потребителите.“

59)

Член 210 се изменя, както следва:

а)

параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   Член 101, параграф 1 от ДФЕС не се прилага за споразуменията, решенията и съгласуваните практики на междубраншови организации, признати съгласно член 157 от настоящия регламент, които са необходими за постигането на целите, посочени в член 157, параграф 1, буква в) от настоящия регламент, или по отношение на сектора на маслиновото масло и трапезните маслини и сектора на тютюна — целите, изброени в член 162 от настоящия регламент, и които не са несъвместими с правилата на Съюза съгласно параграф 4 от настоящия член.

Споразуменията, решенията и съгласуваните практики, които отговарят на условията по първа алинея от настоящия параграф, не се забраняват, нито се изисква предварително решение за тази цел.

2.   Признатите междубраншови организации могат да поискат становище от Комисията относно съвместимостта на споразуменията, решенията и съгласуваните практики, както е посочено в параграф 1, с настоящия член. Комисията изпраща на отправящата искането междубраншова организация становището си в срок от четири месеца от получаването на пълното искане.

Ако Комисията установи по всяко време след издаване на становището, че вече не са изпълнени условията, посочени в параграф 1 от настоящия член, тя обявява, че член 101, параграф 1 от ДФЕС следва да се прилага в бъдеще към въпросното споразумение, решение или съгласувана практика, и информира за това междубраншовата организация.

Комисията може да измени съдържанието на становище по своя собствена инициатива или по искане на държава членка, по-специално ако отправящата искането междубраншова организация е предоставила неточна информация или е злоупотребила със становището.“;

б)

параграфи 3, 5 и 6 се заличават.

60)

Вмъква се следният член:

„Член 210а

Вертикални и хоризонтални инициативи за устойчивост

1.   Член 101, параграф 1 от ДФЕС не се прилага за споразуменията, решенията и съгласуваните практики на производители на селскостопански продукти, които са свързани с производството или търговията със селскостопански продукти и които имат за цел да прилагат стандарт за устойчивост, по-висок от предписанията на правото на Съюза или националното право, при условие че тези споразумения, решения и съгласувани практики налагат само ограничения на конкуренцията, които са необходими за постигането на този стандарт.

2.   Параграф 1 се прилага към споразуменията, решенията и съгласуваните практики на производителите на селскостопански продукти, към които няколко производители са страна или към които един или повече производители и един или повече оператори на различни равнища на производството, преработката и търговията във веригата за доставка на храни, включително разпространението, са страна.

3.   За целите на параграф 1, „стандартът за устойчивост“ означава стандарт, който има за цел да допринесе за постигането на една или повече от следните цели:

а)

цели в областта на околната среда, включително смекчаване на изменението на климата и адаптиране към него; устойчиво използване и опазване на ландшафта, водите и почвите; преход към кръгова икономика, включително намаляване на хранителните отпадъци, предотвратяване и контрол на замърсяването; както и защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите;

б)

производство на селскостопански продукти по начини, по които се намалява употребата на пестициди и се управляват рисковете, произтичащи от такава употреба, или се намалява опасността от антимикробна резистентност в селскостопанското производство; и

в)

здравето на животните и хуманното отношение към животните.

4.   Споразуменията, решенията и съгласуваните практики, изпълняващи условията, посочени в настоящия член, не се забраняват, нито се изисква предварително решение за тази цел.

5.   Комисията издава насоки за операторите относно условията за прилагане на настоящия член до 8 декември 2023 г.

6.   Считано от 8 декември 2023 г., производителите, посочени в параграф 1, могат да поискат от Комисията становище относно съвместимостта на споразуменията, решенията и съгласуваните практики, посочени в параграф 1, с настоящия член. Комисията изпраща на заявителя становището си в срок от четири месеца от получаването на пълното искане.

Ако Комисията установи по всяко време след издаване на становището, че вече не са изпълнени условията, посочени в параграфи 1, 3 и 7 от настоящия член, тя обявява, че член 101, параграф 1 от ДФЕС се прилага в бъдеще към въпросното споразумение, решение или съгласувана практика, и информира за това производителите.

Комисията може да измени съдържанието на становище, по своя собствена инициатива или по искане на държава членка, по-специално ако заявителят е предоставил неточна информация или е злоупотребил със становището.

7.   Националният орган за защита на конкуренцията, както е посочен в член 5 от Регламент (ЕО) № 1/2003, може в отделни случаи да реши, че в бъдеще едно или повече от споразуменията, решенията и съгласуваните практики, посочени в параграф 1, трябва да бъдат променени, прекратени или изобщо да не се прилагат, ако сметне такова решение за необходимо за защита на конкуренцията или ако счете, че е застрашено постигането на целите, определени в член 39 от ДФЕС.

При споразумения, решения и съгласувани практики, включващи повече от една държава членка, посоченото в първа алинея от настоящия параграф решение се взема от Комисията, без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграфи 2 и 3.

Когато предприема действия съгласно първа алинея от настоящия параграф, националният орган за защита на конкуренцията информира писмено Комисията след началото на първото формално действие в рамките на разследването и уведомява Комисията за произтичащите решения без забавяне след приемането им.

Решенията съгласно настоящия параграф започват да се прилагат не по-рано от датата, на която са съобщени на засегнатите предприятия.“

61)

Член 212 се заличава.

62)

Член 214а се заменя със следното:

„Член 214а

Национални плащания за някои сектори във Финландия

При разрешение от Комисията Финландия може да продължи да предоставя, за периода 2023—2027 г., национална помощ, каквато е отпускала през 2022 г. на производители въз основа на настоящия член, при условие че:

а)

в течение на целия период общият размер на помощта за доходите постепенно намалява и през 2027 г. не надхвърля 67 % от сумата, отпусната през 2022 г.; и

б)

преди да се прибегне до тази възможност, максимално са били оползотворени схемите за подпомагане в съответните сектори по линия на ОСП.

Комисията приема разрешението, без да прилага процедурата, посочена в член 229, параграф 2 или 3 от настоящия регламент.“

63)

В член 218, параграф 2 редът за Обединеното кралство се заличава.

64)

Член 219, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

първа алинея се заменя със следното:

„1.   За да се реагира ефективно и ефикасно на заплахата от смущения на пазара, предизвикани от значителни повишения или спадове в цените на вътрешните или външните пазари или от други събития и обстоятелства, предизвикващи значителни смущения или заплаха от смущения на съответния пазар, когато съществува вероятност съответната ситуация или въздействието ѝ върху пазара да продължи или да се влоши, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, с които да въвежда необходимите мерки за справяне със съответната пазарна ситуация, като спазва всички задължения, произтичащи от международните споразумения, сключени в съответствие с ДФЕС, и при условие че всички други мерки, посочени в настоящия регламент, се окажат недостатъчни или неподходящи.“;

б)

четвърта алинея се заменя със следното:

„Тези мерки могат, в степента и за срока, необходими за справяне със смущенията на пазара или със заплахите от смущения, да разширяват или променят обхвата, продължителността или други аспекти на други мерки, предвидени в настоящия регламент, да коригират или спират налагането на вносни мита, по-специално за определени количества или периоди в зависимост от потребностите, или да бъдат под формата на временна доброволна схема за намаляване на обема на производството, особено в случаи на прекомерно предлагане.“

65)

В част V, глава I, раздел 2 се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

„Мерки за подпомагане на пазара, свързани с болести по животните и вредители по растенията и загуба на потребителско доверие поради рискове за общественото здраве, здравето на животните или на растенията“;

б)

член 220 се изменя, както следва:

i)

заглавието се заменя със следното:

„Мерки, свързани с болести по животните и вредители по растенията и загубата на потребителско доверие поради рискове за общественото здраве, здравето на животните или на растенията“;

ii)

в параграф 1 буква а) се заменя със следното:

„а)

ограниченията върху търговията в рамките на Съюза и с трети държави, които могат да възникнат в резултат от прилагането на мерки за борба с разпространението на болести по животните или разпространението на вредители по растенията; и“;

iii)

в параграф 2 се вмъква следната буква:

„-а)

плодове и зеленчуци;“;

iv)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Мерките, предвидени в параграф 1, първа алинея, буква а), могат да бъдат предприети само ако съответната държава членка е въвела здравни, ветеринарни или фитосанитарни мерки за бързо справяне с болестта или за мониторинг, контрол и ликвидиране или ограничаване на вредителя и само доколкото и докато е строго необходимо да бъде подпомогнат съответният пазар.“

66)

В част V се вмъкват следната глава и следните членове:

„Глава Ia

Прозрачност на пазарите

Член 222a

Обсерватории на пазара на Съюза

1.   За да се подобри прозрачността в рамките на веригата за доставки на селскостопански хранителни продукти, да се предостави информация за избора на икономическите оператори и публичните органи, да се улесни наблюдението на пазарните тенденции и заплахите от смущения на пазара, Комисията създава обсерватории на пазара на Съюза.

2.   Комисията може да решава за кои от селскостопанските сектори, изброени в член 1, параграф 2, се създават обсерватории на пазара на Съюза.

3.   Обсерваториите на пазара на Съюза предоставят на разположение необходимите за мониторинга статистически данни и информация за пазарните тенденции и заплахите от смущения на пазара, и по-специално:

а)

производство, доставка и запаси;

б)

цени, разходи и доколкото е възможно, маржовете на печалба на всички равнища на веригата за доставки на храни;

в)

прогнози за пазара в краткосрочен и средносрочен план;

г)

внос и износ на селскостопански продукти, по-специално използването на тарифните квоти за вноса на селскостопански продукти в Съюза.

Обсерваториите на пазара на Съюза изготвят доклади, съдържащи елементите, посочени в първа алинея.

4.   Държавите членки събират информацията, посочена в параграф 3, и я предоставят на Комисията.

Член 222б

Доклади на Комисията относно развитието на пазара

1.   В докладите си обсерваториите на пазара на Съюза, създадени съгласно член 222а, идентифицират заплахи от смущения на пазара, свързани със значителни повишения или спадове на цените на вътрешните или външните пазари или с други събития или обстоятелства с подобни последици.

2.   Комисията редовно представя на Европейския парламент и на Съвета информация относно състоянието на пазара на селскостопански продукти, причините за смущенията на пазара и възможните мерки, които трябва да се предприемат в отговор на тези смущения на пазара, по-специално мерките, предвидени в част II, дял I, глава I и членове 219, 220, 221 и 222, както и обосновката на тези мерки."

67)

В член 223, параграф 1, втората алинея се заменя със следното:

„Получената информация може да се предава или предоставя на международни организации, на органи на Съюза и национални органи на финансовите пазари, на компетентните органи на трети държави и може да бъде оповестявана публично, при спазване на условията за защита на личните данни и законния интерес на предприятията от опазване на търговските им тайни, включително цените.

Комисията си сътрудничи и обменя информация с компетентните органи, определени в съответствие с член 22 от Регламент (ЕС) № 596/2014, и с Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), за да им помогне при изпълнението на техните задачи, съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014.“

68)

Член 225 се изменя, както следва:

а)

буква а) се заличава;

б)

букви б) и в) се заличават;

в)

буква г) се заменя със следното:

„г)

до 31 декември 2025 г. и на всеки седем години след това относно прилагането на правилата за конкуренция, както са предвидени в настоящия регламент, по отношение на селскостопанския сектор във всички държави членки;";

г)

вмъкват се следните букви:

„га)

до 31 декември 2023 г. относно обсерваториите на пазара на Съюза, създадени в съответствие с член 222а;

гб)

до 31 декември 2023 г. и на всеки три години след това относно използването на кризисните мерки, по-специално приетите съгласно членове 219—222;

гв)

до 31 декември 2024 г. относно използването на нови информационни и комуникационни технологии за осигуряване на по-голяма прозрачност на пазара, както е посочено в член 223;

гг)

до 30 юни 2024 г. относно търговските наименования и класификацията на кланичните трупове в сектора на овчето и козето месо;“

69)

В част V глава III, съдържаща член 226, се заличава.

70)

Приложение I се изменя, както следва:

а)

в част I, буква а) първият и вторият ред (кодове по КН 0709 99 60 и 0712 90 19) се заличават;

б)

в част I, буква г), първият ред (код по КН 0714) се заменя със следното:

„ex 0714 - Корени от маниока, арарут или салеп и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани на парчета или агломерирани под формата на гранули, с изключение на сладки картофи от подпозиция 0714 20 и на земни ябълки от подпозиция ex 0714 90 90; сърцевина на сагово дърво“;

в)

част IX се изменя, както следва:

i)

описанието на пети ред (код по КН 0706) се заменя със следното:

„Моркови, репи, салатно цвекло, козя брада, целина с едри глави, репички и подобни кореноплодни, годни за консумация (22), пресни или охладени

(22)  Това включва жълта ряпа.“;"

ii)

описанието на осми ред (код по КН ex 0709) се заменя със следното:

„Други зеленчуци, пресни или охладени, с изключение на зеленчуците от подпозиции 0709 60 91, 0709 60 95, ex 0709 60 99 от рода Pimenta, 0709 92 10 и 0709 92 90“;

iii)

вмъкват се следните редове:

„0714 20 сладки картофи

ex 0714 90 90 земни ябълки“;

г)

в част X се заличават изключенията за сладка царевица;

д)

в част XII се добавя следният текст:

„д)

ex 2202 99 19: - - - Друго вино с намалено алкохолно съдържание, което не надхвърля 0,5 обемни процента алкохол“;

е)

В част XXIV, раздел 1 „0709 60 99“ се заменя със следното:

„ex 0709 60 99: - - - Други от рода Pimenta“.

71)

В приложение II част II се изменя, както следва:

а)

в раздел А, точка 4 второто изречение се заличава;

б)

раздел Б се заличава.

72)

Приложение III се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

„СТАНДАРТНО КАЧЕСТВО НА ОРИЗ И ЗАХАР, ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 1а ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1370/2013 (*6)

(*6)  Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 12);“;"

б)

в част Б раздел I се заличава.

73)

Приложение VI се заличава.

74)

Приложение VII се изменя, както следва:

а)

част I се изменя, както следва:

i)

в точка II се добавя следната алинея:

„По искане на група, посочена в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, съответната държава членка може да реши, че условията, посочени в настоящата точка, не се прилагат за меса от животни от рода на едрия рогат добитък със защитено наименование за произход или защитено географско указание, защитени в съответствие с Регламент (ЕС) № 1151/2012 и регистрирани преди 29 юни 2007 г.“;

ii)

в точка III.1(A) редът за Обединеното кралство се заличава;

iii)

в точка III.1(Б) редът за Обединеното кралство се заличава;

б)

част II се изменя, както следва:

i)

добавят се следните уводни думи:

„Категориите лозаро-винарски продукти са посочени в точки 1—17. Категориите лозаро-винарски продукти, посочени в точка 1 и точки 4—9, могат да бъдат подложени на обработка за пълно или частично намаляване на алкохолното съдържание в съответствие с приложение VIII, част I, раздел Д, след като напълно са достигнали съответните си характеристики, описани в тези точки.“;

ii)

в точка 3 буква а) се заменя със следното:

„а)

с действително алкохолно съдържание не по-малко от 15 обемни процента и не по-голямо от 22 обемни процента. По изключение и за вина с удължено отлежаване тези граници могат да се различават за някои ликьорни вина с наименование за произход или географско указание от списъка, установен от Комисията чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 75, параграф 2, при условие че:

вината, подложени на процеса на отлежаване, отговарят на определението за ликьорни вина; и

същинското алкохолно съдържание на отлежалото вино не е по-малко от 14 обемни процента;“;

в)

допълнение I се изменя, както следва:

i)

точка 1, буква в) се заменя със следното:

„в)

в Белгия, Дания, Естония, Ирландия, Литва, Нидерландия, Полша и Швеция: лозарските области на тези държави членки;“

ii)

в точка 2, буква ж) думата „района“ се заменя с „лозарския район“;

iii)

точка 4, буква е) се заменя със следното:

„е)

в Румъния — площите, засадени с лозя, в следните лозарски райони: Dealurilе Munteniei și Olteniei с лозята Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului и Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, южния лозарски район, включващ пясъчни и други райони с благоприятни условия;“;

iv)

точка 4, буква ж) се заменя със следното:

„ж)

в Хърватия — площите, засадени с лозя, в следните подрайони: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje и Dalmatinska zagora;“;

v)

в точка 6 се добавя следната буква:

„з)

в Хърватия — площите, засадени с лозя, в следните подрайони: Sjeverna Dalmacija и Srednja i Južna Dalmacija.“

75)

Приложение VIII се изменя, както следва:

а)

част I се изменя, както следва:

i)

заглавието се заменя със следното:

„Обогатяване, повишаване на киселинното съдържание и намаляване на киселинното съдържание в определени лозарски зони и намаляване на алкохолното съдържание“;

ii)

в раздел Б, точка 7 буква б) се заменя със следното:

„б)

да повишават общото алкохолно съдържание по обем на продуктите, посочени в точка 6, за производството на вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание до ниво, което се определя от държавите членки.“;

iii)

раздел В се заменя със следното:

„В.   Повишаване на киселинното съдържание и намаляване на киселинното съдържание

1.

Прясното грозде, гроздовата мъст, частично ферментиралата гроздова мъст, младото вино в процес на ферментация и виното могат да бъдат подложени на повишаване и намаляване на киселинното съдържание.

2.

Повишаването на киселинното съдържание на посочените в точка 1 продукти може да се извършва единствено до максимална гранична стойност от 4 грама на литър, изразено като винена киселина, или 53,3 милиеквивалента на литър.

3.

Намаляването на киселинното съдържание на вината може се извършва единствено до максимална гранична стойност от 1 грам на литър, изразено като винена киселина, или 13,3 милиеквивалента на литър.

4.

Гроздовата мъст, предназначена за концентрация, може да претърпи частично намаляване на киселинното съдържание.

5.

Повишаването на киселинното съдържание и обогатяването, освен при дерогация, която Комисията приема чрез делегирани актове съгласно член 75, параграф 2, както и повишаването и намаляването на киселинното съдържание на един и същи продукт са взаимоизключващи се процеси.“;

iv)

в раздел Г точка 3 се заменя със следното:

„3.

Повишаването и намаляването на киселинното съдържание на вина се извършват единствено в лозарската зона, където е добито гроздето, използвано за производството на съответното вино.“;

v)

добавя се следният раздел:

„Д.   Процеси за намаляване на алкохолното съдържание

За намаляване на част от съдържанието на етанол или отстраняване на почти цялото му съдържание в лозаро-винарските продукти, посочени в приложение VII, част II, точка 1 и точки 4—9, се разрешава използването на всеки от процесите за намаляване на алкохолното съдържание, изброени по-долу, самостоятелно или в комбинация с други изброени процеси на намаляване на алкохолното съдържание:

а)

частично изпаряване под вакуум;

б)

мембранни процеси;

в)

дестилация.

Процесите за намаляване на алкохолното съдържание, които се използват, не водят до появата на органолептични недостатъци на лозаро-винарския продукт. Отстраняването на етанола от лозаро-винарските продукти не следва да бъде извършвано заедно с увеличаването на съдържанието на захар в гроздовата мъст.“;

б)

в част II, раздел Б точка 3 се заменя със следното:

„3.

Точки 1 и 2 не се прилагат за продукти, предназначени за производство в Ирландия, Полша и Обединеното кралство на продукти, попадащи под код по КН 2206 00, за които държавите членки могат да разрешат използването на съставно наименование, включващо за целите на продажбата думата „вино“.“

76)

В приложение X, точка II параграф 2 се заменя със следното:

„2.

Цената, посочена в параграф 1, се прилага за захарно цвекло с добро, задоволително и подходящо за продажба качество със съдържание на захар от 16 % на етап приемателен пункт.

Цената се коригира посредством предварително съгласувани от страните ценови повишения или намаления, съответстващи на отклонението от качеството, посочено в първа алинея.“

77)

В приложение X, точка XI параграф 1 се заменя със следното:

„1.

Споразуменията в рамките на бранша, упоменати в приложение II, част II, раздел А, точка 6, съдържат механизми за помирение или посредничество и арбитражни клаузи.“

78)

Приложения XI, XII и XIII се заличават.

Член 2

Изменения на Регламент (ЕС) № 1151/2012

Регламент (ЕС) № 1151/2012 се изменя, както следва:

1)

В член 1, параграф 2 буква б) се заменя със следното:

„б)

добавящи стойност специфики като резултат от използваните методи на селскостопанско производство или на преработка или от мястото на тяхното производство или предлагане на пазара, или от евентуалния им принос за устойчивото развитие.“

2)

В член 2 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   Настоящият регламент не се прилага за спиртни напитки или лозаро-винарски продукти съгласно определенията в част II от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, с изключение на винения оцет.

3.   Регистрациите, направени съгласно член 52, не засягат задължението на производителите да се съобразяват с други правила на Съюза, по-специално тези свързани с пускането на продукти на пазара, и етикетирането на храните.“

3)

В член 5 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   За целите на настоящия регламент „наименование за произход“ е наименование, което може да е традиционно използвано наименование, което идентифицира продукт:

а)

като произхождащ от специфично място, регион или, в изключителни случаи, държава;

б)

чието качество или характеристики се дължат основно или изключително на специфична географска среда с присъщите ѝ природни и човешки фактори; и

в)

чиито етапи на производство се извършват в определения географски район.

2.   За целите на настоящия регламент „географско указание“ е наименование, включително традиционно използвано наименование, което идентифицира продукт:

а)

с произход от специфично място, регион или държава;

б)

чието качество, репутация или други характеристики се отдават предимно на неговия географски произход; и

в)

на който поне един етап от производствения процес се осъществява в определения географски район.“

4)

В член 6 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Наименование не може да се регистрира като наименование за произход или географско указание, когато то е в противоречие с наименование на сорт растения или порода животни и има вероятност да подведе потребителя по отношение на истинския произход на продукта или да доведе до объркване на продуктите, които носят регистрираното наименование, с въпросния сорт или порода.

Условията, посочени в първа алинея, се оценяват във връзка с действителното използване на наименованията в случай на противоречие, включително използването на наименованието на сорта растения или породата животни извън неговия район на произход и използването на наименованието на сорта растение, защитено от друго право върху интелектуалната собственост."

5)

В член 7 параграф 1 се заменя със следното:

а)

буква е) се заменя със следното:

„е)

подробности за установяване на следното:

i)

по отношение на защитено наименование за произход — връзката между качеството или характеристиките на продукта и географската среда, посочена в член 5, параграф 1; подробностите относно човешките фактори на съответната географска среда може, когато е целесъобразно, да бъдат ограничени до описание на управлението на почвата и ландшафта, на практиките за култивиране или на друг вид имаща отношение човешка дейност, свързана с поддържането на природните фактори на географската среда, посочени в същия параграф;

ii)

по отношение на защитено географско указание — връзката между определено качество, репутацията или друга характеристика на продукта и географския произход, посочена в член 5, параграф 2;“

б)

добавя се следната алинея:

„Спецификацията на продукта може да съдържа описание на приноса на наименованието за произход или географското указание за устойчивото развитие.“

6)

В член 10, параграф 1 уводните думи се заменят със следното:

„Мотивирано възражение съгласно посоченото в член 51, параграф 1 се счита за допустимо само ако е получено от Комисията в срока, установен в посочения параграф, и ако:“.

7)

В член 12 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   В случай на продукти с произход от Съюза, които се предлагат на пазара със защитено наименование за произход или защитено географско указание, регистрирано в съответствие с процедурите, предвидени в настоящия регламент, свързаните с тях символи на Съюза присъстват върху етикета и рекламните материали. Изискванията за етикетиране, посочени в член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 за представяне на задължителните данни, се прилагат за регистрираното наименование на продукта. Означенията „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“ или съответните съкращения — ЗНП или ЗГУ — могат да присъстват върху етикета.“

8)

Член 13 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 буква а) се заменя със следното:

„а)

всяко пряко или косвено използване за търговски цели на регистрирано наименование по отношение на продукти, които не попадат в обхвата на регистрацията, в случай че тези продукти са сходни с продуктите, регистрирани под това наименование, или в случай че използването му води до ползи от репутацията на защитеното наименование, отслабва или размива репутацията на това защитено наименование, включително когато тези продукти са използвани като съставка;“;

б)

добавя се следният параграф:

„4.   Правната закрила, посочена в параграф 1, се прилага и по отношение на:

а)

стоките, които се въвеждат на митническата територия на Съюза, без да се освобождават за свободно обращение в рамките на митническата територия на Съюза; и

б)

стоките, продавани чрез средства за продажба от разстояние, като например електронна търговия.

За стоките, които се въвеждат на митническата територия на Съюза, без да се освобождават за свободно обращение в рамките на тази територия, групата или всеки оператор, който има право да използва защитеното наименование за произход или защитеното географско указание, има право да попречи на всички трети страни да внасят в Съюза в процеса на търговия стоки, без да ги освобождават за свободно обращение на тази територия, когато тези стоки, включително опаковки, идват от трети държави и върху тях е поставено без разрешение защитеното наименование за произход или защитеното географско указание.“

9)

Член 15 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

“Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 57, параграф 2, с изключение когато допустимото възражение е подадено съгласно член 49, параграф 3.“;

б)

в параграф 2 уводните думи се заменят със следното:

„Без да се засяга член 14, Комисията може да приема актове за изпълнение за удължаване на преходния период, посочен в параграф 1 от настоящия член, до 15 години в надлежно обосновани случаи, ако бъде доказано, че:“.

10)

Вмъква се следният член:

„Член 16а

Съществуващи географски указания за ароматизирани лозаро-винарски продукти

Наименованията, вписани в регистъра, създаден съгласно член 21 от Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета (*7), се вписват автоматично в регистъра, посочен в член 11 от настоящия регламент, като защитени географски указания. Приема се, че съответните спецификации са спецификациите за целите на член 7 от настоящия регламент.

(*7)  Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 14).“"

11)

В член 21, параграф 1 уводните думи се заменят със следното:

„1.   Мотивирано възражение съгласно посоченото в член 51, параграф 1 се счита за допустимо само ако е получено от Комисията преди изтичането на срока и ако:“.

12)

в член 23 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   В случай на продукти с произход от Съюза, които се предлагат на пазара като храни с традиционно специфичен характер, регистрирани в съответствие с настоящия регламент, върху етикета и рекламните материали се поставя символът, предвиден в параграф 2 от настоящия член, без да се засяга параграф 4 от настоящия член. Изискванията за етикетиране, посочени в член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 за представяне на задължителните данни, се прилагат за регистрираното наименование на продукта. Означението „храна с традиционно специфичен характер“ или съответното съкращение „ХТСХ“ може да се посочи върху етикета.

Символът се поставя доброволно върху етикета на храни с традиционно специфичен характер, произведени извън Съюза.“

13)

Член 24 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Регистрираните наименования са защитени срещу всякакво неправилно използване, имитация и наподобяване, включително по отношение на продукти, използвани като съставки, или срещу всяка друга практика, способна да подведе потребителя.“;

б)

добавя се следният параграф:

„4.   Правната закрила, посочена в параграф 1, се прилага и по отношение на стоки, продавани чрез средства за продажба от разстояние, като например електронна търговия.“

14)

Вмъква се следният член:

„Член 24a

Преходни периоди за използване на храни с традиционно специфичен характер

Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се предоставя преходен период до пет години, за да се даде възможност продукти, чиито наименования се състоят от наименование или включват наименование, което е в нарушение на член 24, параграф 1, да продължат да използват наименованието, под което са били предлагани на пазара, при условие че допустимо възражение съгласно член 49, параграф 3 или член 51 показва, че това наименование е било законосъобразно използвано на пазара на Съюза в продължение на най-малко пет години преди датата на публикуването, предвидено в член 50, параграф 2, буква б).

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 57, параграф 2, с изключение на онези, при които е подадено допустимо възражение съгласно член 49, параграф 3.“

15)

В член 49 се добавя следният параграф:

„8.   Държавите членки незабавно уведомяват Комисията при образуване на производство пред национален съдили друг национален орган във връзка със заявление, подадено до Комисията в съответствие с параграф 4 и при обявяване на заявлението за недействително на национално равнище с незабавно приложимо, но не и окончателно съдебно решение.“

16)

Член 50 се заменя със следното:

„Член 50

Проучване от Комисията и публикуване с оглед на представяне на възражения

1.   Комисията разглежда заявленията за регистрация, които е получила в съответствие с член 49, параграфи 4 и 5. Комисията проверява дали заявленията съдържат изискваната информация и дали не съдържат явни грешки, като взема предвид резултата от проучването и от процедурата за предявяване на възражения, проведена от съответната държава членка.

Проучването от страна на Комисията не следва да надхвърля шест месеца, считано от датата на получаване на заявлението от държавата членка. Когато този срок бъде надхвърлен, Комисията уведомява писмено заявителя за причините за забавянето.

Поне веднъж месечно Комисията публикува списъка на наименованията, за които до нея са подадени заявления за регистрация, както и датата на подаването им.

2.   Когато въз основа на проучването, извършено съгласно параграф 1 от настоящия член, Комисията счита, че посочените в членове 5 и 6 условия са изпълнени по отношение на заявленията за регистрация съгласно схемата, установена в дял II, или че условията, посочени в член 18, параграфи 1 и 2, са изпълнени по отношение на заявленията съгласно схемата, установена в дял III, тя публикува в Официален вестник на Европейския съюз:

а)

за заявленията съгласно схемата, установена в дял II — единния документ и препратката към публикацията на спецификацията на продукта;

б)

за заявленията съгласно схемата, установена в дял III — спецификацията.

3.   Комисията се освобождава от задължението да спази срока за извършване на проучването, посочено в параграф 1, и да информира заявителя за причините за забавянето, когато получи съобщение от държава членка относно заявление за регистрация, подадено до Комисията в съответствие с член 49, параграф 4, с което:

а)

информира Комисията, че заявлението е обявено за недействително на национално равнище с незабавно приложимо, но не и окончателно съдебно решение; или

б)

отправя искане към Комисията да спре проучването, посочено в параграф 1, тъй като е започната национална съдебна процедура за оспорване на валидността на заявлението, и според държавата членка за това производство има основателни причини.

Освобождаването поражда действие, докато държавата членка уведоми Комисията, че първоначалното заявление е възстановено или че държавата членка оттегля искането си за спиране.“

17)

Член 51 се изменя, както следва:

а)

параграфи 1, 2 и 3 се заменят със следното:

„1.   В срок от три месеца от датата на публикуване в Официален вестник на Европейския съюз органите на държава членка или на трета държава, или всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или е установено в трета държава и има законен интерес, могат да подадат мотивирано възражение до Комисията.

Всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или е установено в държава членка, различна от тази, от която е подадено заявлението, и има законен интерес, може да подаде мотивирано възражение до държавата членка, в която пребивава или е установено, в срок, който позволява подаването на възражение съгласно първа алинея.

2.   Комисията разглежда въпроса относно допустимостта на мотивираното възражение, като взема предвид основанията за възражение, установени в член 10 по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, и основанията за възражение, установени в член 21 по отношение на храните с традиционно специфичен характер.

3.   Ако Комисията прецени, че мотивираното възражение е допустимо, в срок от пет месеца от датата на публикуване на заявлението в Официален вестник на Европейския съюз тя приканва органа или лицето, подали мотивираното възражение, и органа или структурата, подали заявлението до Комисията, да започнат подходящи консултации в рамките на разумен период, не по-дълъг от три месеца.

Органът или лицето, подали мотивираното възражение, и органът или структурата, подали заявлението, незабавно започват такива подходящи консултации. Те си предоставят един на друг свързаната с въпроса информация, за да преценят дали заявлението за регистрация отговаря на условията, установени в настоящия регламент. Ако не се стигне до съгласие, тази информация се предоставя на Комисията.

По всяко време през периода на консултациите, по искане на заявителя Комисията може да удължи крайния срок за приключване на консултациите с най-много три месеца.“;

б)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Мотивираното възражение и други документи, изпращани до Комисията в съответствие с параграфи 1, 2 и 3, са на един от официалните езици на Съюза.“

18)

В член 52 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   Когато въз основа на информацията, с която Комисията разполага след проучването, извършено съгласно член 50, параграф 1, първа алинея, Комисията счита, че не са изпълнени условията, определени в членове 5 и 6 по отношение на схемите за качество, посочени в дял II, или в член 18 по отношение на схемите за качество, посочени в дял III, тя приема актове за изпълнение за отхвърляне на заявлението. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 57, параграф 2.

2.   Ако до Комисията не постъпи допустимо мотивирано възражение съгласно член 51, тя приема актове за изпълнение за регистриране на наименованието, без да прилага процедурата по разглеждане, посочена в член 57, параграф 2.“

19)

Член 53 се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

„Член 53

Изменение на спецификациите на продуктите“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Измененията на спецификациите на продуктите се разделят на две категории в зависимост от тяхното значение: изменения на равнището на Съюза, във връзка с които се изисква прилагането на процедура по предявяване на възражения на равнището на Съюза, и стандартни изменения, които се обработват на равнището на държавата членка или на третата държава.

За целите на настоящия регламент „изменение на равнището на Съюза“ означава изменение на спецификацията на продукт, което:

а)

включва промяна на наименованието на защитеното наименование за произход или защитеното географско указание, или на използването на това наименование;

б)

съществува риск то да доведе до недействителност на връзката, посочена в член 5, параграф 1, буква б) за защитените наименования за произход, или връзката, посочена в член 5, параграф 2, буква б) — за защитените географски указания;

в)

се отнася до храна с традиционно специфичен характер; или

г)

води до по-нататъшни ограничения по отношение на предлагането на продукта на пазара.

„Стандартно изменение“ означава всяко изменение на спецификациите на продуктите, което не е изменение на равнището на Съюза.

„Временно изменение“ означава стандартно изменение относно временна промяна в спецификацията на продукта в резултат на налагането на задължителни санитарни и фитосанитарни мерки от публичните органи, или временни промени, които се налагат поради природно бедствие или неблагоприятни метеорологични условия, официално признати от компетентните органи.

Измененията на равнището на Съюза се одобряват от Комисията. Процедурата за одобрение следва mutatis mutandis процедурата, установена в членове 49—52.

Разглеждането на заявлението е конкретно насочено към предложените изменения. Когато е целесъобразно, Комисията или съответната държава членка могат да приканят заявителя да промени други елементи от спецификацията на продукта.

Стандартните изменения се одобряват и оповестяват публично от държавата членка, на чиято територия се намира географският район на съответния продукт, и Комисията се уведомява за тях. Третите държави одобряват стандартните изменения по законоустановения ред, приложим в съответната трета държава, и ги съобщават на Комисията.“;

в)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   С цел да се улесни административният процес във връзка с измененията на равнището на Съюза и стандартните изменения на спецификациите на продуктите, включително когато изменението не налага промени на единния документ, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 56 за допълване на правилата относно процеса по подаване на заявления за изменение.

Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на подробни правила за процедурите, формата и представянето на заявленията за изменение за измененията на равнището на Съюза и относно процедурите и формата на стандартните изменения и тяхното съобщаване на Комисията. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 57, параграф 2.“

20)

В приложение I, точка I се добавят следните тирета:

„—

ароматизирани вина съгласно определението в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 251/2014,

други алкохолни напитки с изключение на спиртни напитки и лозаро-винарски продукти съгласно определението в част II от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013,

пчелен восък.“.

Член 3

Изменения на Регламент (ЕС) № 251/2014

1)

Заглавието се заменя със следното:

„Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за определяне, описание, представяне и етикетиране на ароматизирани лозаро-винарски продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета“.

2)

В член 1 параграф 1 се заменя със следното:

„1.

С настоящия регламент се установяват правилата за определянето, описанието, представянето и етикетирането на ароматизираните лозаро-винарски продукти.“

3)

В член 2 точка 3 се заличава.

4)

Член 5 се изменя, както следва:

а)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Търговските наименования могат да бъдат допълвани или заменяни с географски указания за ароматизирани лозаро-винарски продукти, които се ползват с правна закрила съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012.“;

б)

добавят се следните параграфи:

„6.   В случай на ароматизирани лозаро-винарски продукти, произведени в Съюза, които са предназначени за износ в трети държави, чието законодателство изисква различни търговски наименования, държавите членки могат да разрешат тези търговски наименования да придружават търговските наименования, посочени в приложение II. Тези допълнителни търговски наименования може да се изписват на езици, различни от официалните езици на Съюза.

7.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 33 за допълване на приложение II с цел да се вземат предвид техническият напредък, научното и пазарното развитие, здравето на потребителите или потребността им да разполагат с информация.“

5)

Вмъква се следният член:

„Член 6a

Обявяване на хранителната стойност и списък на съставките

1.   Етикетирането на ароматизирани лозаро-винарски продукти, предлагани на пазара в Съюза, съдържа следните задължителни данни:

а)

обявяването на хранителната стойност съгласно член 9, параграф 1, буква л) от Регламент (ЕО) № 1169/2011; и

б)

списъка на съставките съгласно член 9, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1169/2011.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, буква а), обявяването на хранителната стойност върху опаковката или прикрепен върху нея етикет може да бъде ограничено до енергийната стойност, която може да бъде изразена със символа „Е“ за енергия. В такива случаи пълното обявяване на хранителната стойност се предоставя по електронен път, обозначен върху опаковката или прикрепен към нея етикет. Това обявяване на хранителната стойност не се излага заедно с друга информация, предназначена за търговски или маркетингови цели, и не се събират или проследяват данни на потребителите.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, буква б) списъкът на съставките може да бъде предоставен по електронен път, обозначен върху опаковката или прикрепен към нея етикет. В такива случаи се прилагат следните изисквания:

а)

не се събират или проследяват данни на потребителите;

б)

списъкът на съставките не се представя заедно с друга информация, предназначена за търговски или маркетингови цели; и

в)

посочването на данните, определени в член 9, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1169/2011, става направо върху опаковката или прикрепен към нея етикет.

Посочването, посочено в първа алинея, буква в) от настоящия параграф включва думата „съдържа“, последвана от наименованието на веществото или продукта, както е посочено в приложение II към Регламент (ЕС) № 1169/2011.

4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 33 за допълване на настоящия регламент чрез доуточняване на правилата за посочване и обозначаване на съставките за прилагането на параграф 1, буква б) от настоящия член.“

6)

В член 8 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Наименованието на географското указание за ароматизиран лозаро-винарски продукт, което се ползва с правна закрила съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012, се изписва на етикета на езика или езиците, на които то е регистрирано, дори в случаите, когато географското указание заменя търговското наименование в съответствие с член 5, параграф 4 от настоящия регламент.

Когато наименованието на географско указание за ароматизирани лозаро-винарски продукти, което се ползва с правна закрила съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012, се изписва на различна от латиницата азбука, то може също така да бъде изписано на един или повече от официалните езици на Съюза.“

7)

Член 9 се заличава.

8)

Глава III, съдържаща членове 10—30, се заличава.

9)

Член 33 се изменя, както следва:

а)

вмъква се следният параграф:

„2a.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 7, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 7 декември 2021 г. Правомощието да приема делегирани актове, посочени в член 6а, параграф 4, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 8 декември 2023 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 2, член 5, параграф 7, член 6а, параграф 4, член 28, член 32, параграф 2 и член 36, параграф 1 може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочени в същото решение. То поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.“;

в)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 2, член 5, параграф 7, член 6а, параграф 4, член 28, член 32, параграф 2 и член 36, параграф 1, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца от нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

10)

В приложение I, точка 1, буква а) се добавя следната подточка:

„iv)

спиртни напитки в количество, непревишаващо 1 % от общия обем.“

11)

Приложение II се изменя, както следва:

а)

В част А, точка 3, първото тире се заменя със следното:

„—

към което може да е бил добавен алкохол, и“;

б)

част Б се изменя, както следва:

i)

в точка 8 първото тире се заменя със следното:

„—

която е получена изключително от червено или бяло вино или от двете,“;

ii)

добавя се следната точка:

„(14)

Wino ziołowe („вино жолове“)

Ароматизирана напитка на основата на вино:

а)

която е получена от вино и е със съдържание на лозаро-винарски продукти най-малко 85 % от общия обем,

б)

която е ароматизирана изключително с ароматични препарати, получени от билки или подправки, или и от двете,

в)

която не е оцветена,

г)

с действително алкохолно съдържание не по-малко от 7 процента.“.

Член 4

Изменение на Регламент (ЕС) № 228/2013

Вмъква се следният член:

„Член 22a

Междубраншови споразумения в Реюнион

1.   В съответствие с член 349 от Договора, чрез дерогация от член 101, параграф 1 от Договора и независимо от член 164, параграф 4, първа алинея, букви а)—н) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, когато междубраншова организация, призната съгласно член 157 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, извършва дейност изключително в Реюнион и е считана за представител за производството, търговията или преработката на един от посочените продукти, Франция, по искане на тази междубраншова организация, може да разшири прилагането към други оператори, които не са членове на тази организация, на правилата, насочени към запазването и диверсификацията на местното производство, за да подобри продоволствената сигурност в Реюнион, при условие че тези правила се прилагат само за тези оператори, чиито дейности се реализират единствено в Реюнион по отношение на продукти, които са предназначени за местния пазар. Независимо от член 164, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 дадена междубраншова организация се счита за представителна по смисъла на настоящия член, когато представлява най-малко 70 % от обема на производството, търговията или преработката на съответния продукт или продукти.

2.   Чрез дерогация от член 165 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, когато обхватът на правилата на призната междубраншова организация, извършваща дейност изключително в Реюнион, е разширен съгласно параграф 1 от настоящия член, и дейностите, за които се отнасят тези правила, са от общ икономически интерес на икономическите оператори, чиито дейности се реализирани единствено на територията на Реюнион във връзка с продукти, които са предназначени за местния пазар, след консултация със съответните заинтересовани лица Франция може да вземе решение, че отделните икономически оператори или групите, които не членуват в организацията, но участват на този местен пазар, трябва да плащат на организацията пълния размер или част от финансовите вноски, плащани от членовете ѝ, доколкото тези вноски са предназначени за покриване на разходи, които са извършени пряко в резултат от упражняването на въпросните дейности.

3.   Франция информира Комисията за всяко споразумение, чийто обхват е разширен съгласно настоящия член.“.

Член 5

Преходни разпоредби

1.   Правилата, приложими преди 7 декември 2021 г., продължават да се прилагат за заявки за предоставяне на правна закрила, заявки за одобрение на изменения и искания за отмяна на наименования за произход или географски указания, получени от Комисията съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 преди 7 декември 2021 г., и за заявления за регистрация и искания за заличаване на защитени наименования за произход, защитени географски указания или храни с традиционно специфичен характер, получени от Комисията съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012 преди 7 декември 2021 г.

2.   Правилата, приложими преди 7 декември 2021 г., продължават да се прилагат за заявления за одобрение на изменениe на спецификация на продукт с наименование за произход, географско указание или храна с традиционно специфичен характер, получени от Комисията съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012 преди 8 юни 2022 г.

3.   Правилата, приложими преди 7 декември 2021 г., продължават да се прилагат за заявленията за предоставяне на правна закрила, заявленията за одобрение на изменения или исканията за отмяна на наименования на ароматизирани вина като географски указания, получени от Комисията съгласно Регламент (ЕС) № 251/2014 преди 7 декември 2021 г. Решението за регистрация обаче се взема съгласно член 52 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменен с член 2, точка 18 от настоящия регламент.

4.   Членове 29—38 и 55—57 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 продължават да се прилагат след 31 декември 2022 г. по отношение на разходите и плащанията, направени по операции, осъществени преди 1 януари 2023 г. в рамките на схемите за помощ, посочени в тези членове.

5.   Членове 58—60 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 продължават да се прилагат след 31 декември 2022 г. по отношение на разходите и плащанията, направени преди 1 януари 2023 г. в рамките на схемите за помощ, посочени в тези членове.

6.   Признатите организации на производители в сектора на плодовете и зеленчуците или техните асоциации, които имат оперативна програма, както е посочено в член 33 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, одобрена от държава членка за срок след 31 декември 2022 г., подават искане до тази държава членка в срок до 15 септември 2022 г.a за да може тяхната оперативна програма:

а)

да бъде променена, за да отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2021/2115; или

б)

да бъде заменена от нова оперативна програма, одобрена съгласно Регламент (ЕС) 2021/2115; или

в)

да продължи да функционира до своето приключване в съответствие с условията, приложими съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Ако тези организации на производители или техни асоциации не подадат такива искания до 15 септември 2022 г., техните оперативни програми, одобрени съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, приключват на 31 декември 2022 г.

7.   Посочените в член 40 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор продължават да се прилагат до 15 октомври 2023 г. Членове 39—54 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 продължават да се прилагат след 31 декември 2022 г. по отношение на:

а)

извършени разходи и плащания за операции, изпълнени съгласно посочения регламент преди 16 октомври 2023 г. в рамките на схемата за помощ, посочена в членове 39—52 от същия регламент;

б)

извършени разходи и плащания за операции, изпълнени съгласно членове 46 и 50 от посочения регламент, преди 16 октомври 2025 г., при условие че до 15 октомври 2023 г. тези операции са били частично изпълнени и извършените разходи възлизат на най-малко 30 % от общите планирани разходи и че тези операции са изцяло изпълнени до 15 октомври 2025 г.

8.   Вина, които отговарят на изискванията за етикетиране, посочени в член 119 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и ароматизирани лозаро-винарски продукти, които отговарят на изискванията за етикетиране, посочени в Регламент (ЕС) № 251/2014, приложими и в двата случая преди 8 декември 2023 г., и които са били произведени и етикетирани преди тази дата, може да продължат да се пускат на пазара до изчерпване на наличните количества.

Член 6

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, точка 8), буква г), подточки i) и iii), точка 10), буква а), подточка ii) и точка 38) се прилагат от 1 януари 2021 г.

Член 2, точка 19, буква б) се прилага от 8 юни 2022 г.

Член 1, точка 1), точка 2), буква б), точка 8), букви а), б), д), точки 18), 31), 35), 62), 68), буква а), точки 69) и 73) се прилагат от 1 януари 2023 г.

Член 1, точка 32), буква а), подточка ii) и точка 32), буква в) и член 3, точка 5) се прилагат от 8 декември 2023 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2021 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

J. VRTOVEC


(1)  ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 214.

(2)  ОВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 173.

(3)  OВ C 41, 1.2.2019 г., стр. 1.

(4)  Позиция на Европейския парламент от 23 ноември 2021 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 2 декември 2021 г.

(5)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OB L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

(7)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(8)  Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане на стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

(9)  Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 г. за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г. (ОВ L 437, 28.12.2020 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

(11)  Регламент № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 549).

(12)  Регламент (EС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (вж. страница 187 от настоящия брой на Официален вестник).

(13)  Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 г. относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994 г.) (ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1).

(14)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).

(15)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията от 17 октомври 2018 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заявленията за предоставяне на закрила на наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор, процедурата за предявяване на възражения, ограниченията на употребата, измененията на спецификациите на продуктите, отмяната на закрилата и етикетирането и представянето (ОВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 2).

(16)  Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни, за защитата на географските указания на спиртни напитки, за използването на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход в алкохолните напитки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 110/2008 (ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 1).

(17)  Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (OВ L 304 22.11.2011 г., стр. 18).

(18)  Директива (ЕС) 2019/633 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти (ОВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 59).

(19)  Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).

(20)  Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1).

(21)  Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 14).


Top