EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2105

Делегиран регламент (ЕС) 2021/2105 на Комисията от 28 септември 2021 година за допълване на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост чрез определяне на методика за отчитане на социалните разходи

C/2021/8801

OB L 429, 1.12.2021, p. 79–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2105/oj

1.12.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 429/79


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2105 НА КОМИСИЯТА

от 28 септември 2021 година

за допълване на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост чрез определяне на методика за отчитане на социалните разходи

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (1), и по-специално член 29, параграф 4, буква в) и член 33 от него,

като има предвид, че:

(1)

Целта на Механизма за възстановяване и устойчивост (наричан по-нататък „Механизмът“) е да се осигури ефективна и значителна финансова подкрепа за ускоряване на изпълнението на устойчиви реформи и свързаните с тях публични инвестиции в държавите членки. Механизмът е специално създаден инструмент, предназначен за преодоляване на неблагоприятните социални и икономически въздействия и последици в Съюза от кризата, свързана с COVID-19.

(2)

Механизмът подпомага икономическото и социалното възстановяване и допринася, наред с другото, за борбата с бедността, неравенствата и борбата с безработицата, за създаването на висококачествени и стабилни работни места, за подобряването на капацитета за здравеопазване и за по-добри политики за следващото поколение, включително в областта на образованието и обучението.

(3)

Механизмът ще подкрепи държавите членки по-специално при изпълнението на мерки в съответствие с Европейския стълб на социалните права и инициативите на Съюза в областта на заетостта, образованието, здравеопазването и социалната сфера, по-специално Плана за действие на Европейския стълб на социалните права (2) и Препоръката относно ефективна активна подкрепа за заетостта вследствие на кризата с COVID-19 (ЕАПЗ) (3), Съобщението относно подкрепа за младежката заетост (4) и Препоръката относно „Мост към работни места — укрепване на гаранцията за младежта“ (5), Препоръката относно професионалното образование и обучение (ПОО) за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост (6), Препоръката „Създаване на Европейска гаранция за децата“ (7), Препоръката относно стратегия за правата на хората с увреждания за периода 2021—2030 г. (8), Европейската програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост (9), европейското пространство за образование (10) и плана за действие в областта на цифровото образование (11), Плана за действие на ЕС за борба с расизма за периода 2020—2025 г. (12), стратегическата рамка на ЕС за равенство, приобщаване и участие на ромите (13), Стратегията за равенство между половете (2020—2025 г.) (14), Стратегията за равнопоставеност на ЛГБТИК за 2020—2025 г. (15), Съобщението относно изграждането на Европейски здравен съюз (16), Фармацевтичната стратегия за Европа (17) и Европейския план за борба с рака (18).

(4)

В този контекст е важно да може да се докладва относно реформите и инвестициите, финансирани от Механизма, които имат социално измерение. Съгласно член 29, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) 2021/241 Комисията трябва да определи методика за отчитане на социалните разходи, включително за деца и млади хора, в рамките на Механизма.

(5)

В съответствие с член 31, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) 2021/241 годишният доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета следва да включва информация относно разходите, финансирани от Механизма в рамките на шестте стълба, посочени в член 3, включващи разходите за социални дейности, включително за децата и младите хора.

(6)

Методиката следва да се състои от две стъпки: първо, всяка реформа и всяка инвестиция, която е включена в плана за възстановяване и устойчивост на дадена държава членка и която има основно социално измерение, следва да бъде отнесена от Комисията — при необходимост в консултация с въпросната държава членка — към една от деветте области на социалната политика в четирите по-широки социални категории, посочени в приложението; второ, всяка мярка със социален характер, която включва акцент върху децата и младите хора, както и върху равенството между половете — предвид на това, че в Регламент (ЕС) 2021/241 се поставя акцент върху равенството между половете — следва да бъде маркирана, което ще позволи специално отчитане на разходите с акцент върху децата и младите хора, и съответно разходите с акцент върху равенството между половете.

(7)

Като се има предвид, че методиката за отчитане на социалните разходи следва да започне да функционира до 31 декември 2021 г., и за да се създадат условия за незабавното прилагане на предвидените в настоящия регламент мерки, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определяне на методиката

1.   Методиката за отчитане на социалните разходи, включително за децата и младите хора, както и за равенството между половете, в рамките на Механизма се основава на прогнозните разходи, предвидени в одобрените планове за възстановяване и устойчивост, и на стъпките, посочена в параграфи 2, 3 и 4.

2.   Реформите и инвестициите с основно социално измерение се отнасят към една от деветте области на социалната политика, посочени в приложението. Всяка област на социалната политика се отнася към по-широка социална категория. Дадена реформа или инвестиция може да бъде отнесена само към една област на социалната политика и следователно към една социална категория.

3.   Всяка мярка от социален характер, която включва акцент върху децата и младите хора, се маркира, което позволява последващо специално отчитане на разходите за деца и млади хора в рамките на Механизма.

4.   Всяка мярка от социален характер, която включва акцент върху равенството между половете, се маркира, което позволява последващо специално отчитане на разходите за равенство между половете в рамките на Механизма.

5.   Областите на социалната политика и социалните категории, както и маркирането с цел идентифициране на мерки със социален характер, включващи акцент върху децата и младите хора и върху равенството между половете, както е посочено в параграфи 2, 3 и 4, са определени в приложението.

6.   Комисията използва тази методика в годишния доклад, посочен в член 31, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/241, за да предостави информация относно социалните разходи, включително за децата и младите хора, както и за равенството между половете, финансирани от Механизма.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 септември 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 57, 18.2.2021 г., стр. 17.

(2)  (COM/2021/102 final, 4.3.2021 г.).

(3)  Препоръка (ЕС) 2021/402 на Комисията от 4 март 2021 г. относно ефективна активна подкрепа за заетостта вследствие на кризата с COVID-19 (ЕАПЗ) (ОВ L 80, 8.3.2021 г., стр. 1).

(4)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Подкрепа за младежката заетост: мост към работните места за следващото поколение“(COM(2020) 276 final, 1.7.2020 г.).

(5)  Препоръка на Съвета от 30 октомври 2020 г. относно „Мост към работни места — укрепване на гаранцията за младежта“, и за замяна на Препоръката на Съвета от 22 април 2013 г. за създаване на гаранция за младежта (ОВ C 372, 4.11.2020 г., стр. 1).

(6)  Препоръка на Съвета от 24 ноември 2020 г. относно професионалното образование и обучение (ПОО) за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост (ОВ C 417, 2.12.2020 г., стр. 1).

(7)  Предстои да се приеме от Съвета (COM(2021) 137 final, 24.3.2021 г.).

(8)  COM(2021) 101 final, 3.3.2021 г.).

(9)  (COM(2020) 274 final, 1.7.2020 г.).

(10)  Резолюция на Съвета относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението с оглед на европейското пространство за образование и отвъд него (2021—2030 г.) (ОВ C 66, 26.2.2021 г., стр. 1).

(11)  (COM/2020) 624 final, 30.9.2020 г.).

(12)  (COM(2020) 565 final, 18.9.2020 г.).

(13)  (COM(2020) 620 final, 7.10.2020 г.).

(14)  (COM(2020) 152 final, 5.3.2020 г.).

(15)  (COM(2020) 698 final, 12.11.2020 г.).

(16)  (COM(2020) 724 final, 11.11.2020 г.).

(17)  (COM/2020) 761 final, 25.11.2020 г.).

(18)  (COM(2021) 44 final, 3.2.2021 г.).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Методика за отчитане на социалните разходи, включително за деца и млади хора, и за равенството между половете

1.   

Комисията отнася всяка мярка с основно социално измерение само към една от следните девет области на социалната политика:

Девет области на политиката в рамките на четирите основни социални категории

Социална категория: заетост и умения

1.

Учене за възрастни, включително непрекъснато професионално образование и обучение; признаване и валидиране на умения.

2.

Подкрепа за заетостта и създаване на работни места, включително стимули за наемане на работа и професионален преход и подкрепа за самостоятелна заетост

3.

Модернизиране на институциите на пазара на труда, включително инфраструктурата, службите по заетостта и прогнозирането на уменията и инспекциите по труда; защита и организация на заетостта; социален диалог и механизми за определяне на заплатите; адаптиране на работните места

Социална категория: образование и грижи за децата

4.

Образование и грижи в ранна детска възраст: достъпност, финансова достъпност, качество и приобщаване, включително цифровизация и инфраструктура

5.

Общо, професионално и висше образование: достъпност, финансова достъпност, качество и приобщаване, включително цифровизация и инфраструктура

Социална категория: здравеопазване и дългосрочни грижи

6.

Здравеопазване: издръжливост, устойчивост, адекватност, наличност, достъпност, финансова достъпност и качество, включително цифровизация и инфраструктура

7.

Дългосрочни грижи: издръжливост, устойчивост, адекватност, наличност, достъпност, финансова достъпност и качество, включително цифровизация и инфраструктура

Социална категория: социални политики

8.

Социални жилища и друга социална инфраструктура

9.

Социална закрила, включително социални услуги и интеграция на уязвими групи

2.   

Комисията маркира всяка мярка от социален характер, която включва акцент върху децата и младите хора, което позволява специално отчитане на разходите за децата и младите хора в рамките на Механизма.

3.   

Комисията маркира всяка мярка от социален характер, която включва акцент върху равенството между половете, което позволява специално отчитане на разходите за равенството между половете в рамките на Механизма.


Top