EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1900

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1900 на Комисията от 27 октомври 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 относно временното засилване на официалния контрол и спешните мерки, уреждащи въвеждането в Съюза на някои стоки от някои трети държави за изпълнение на регламенти (ЕС) 2017/625 и (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)

C/2021/7580

OJ L 387, 3.11.2021, p. 78–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1900/oj

3.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 387/78


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1900 НА КОМИСИЯТА

от 27 октомври 2021 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 относно временното засилване на официалния контрол и спешните мерки, уреждащи въвеждането в Съюза на някои стоки от някои трети държави за изпълнение на регламенти (ЕС) 2017/625 и (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално член 53, параграф 1, буква б) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (2), и по-специално член 47, параграф 2, буква б), член 54, параграф 4, букви а) и б) и член 90, букви а), б) и в) от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 на Комисията (3) се определят правила относно временното засилване на официалния контрол при въвеждането в Съюза на някои храни и фуражи от неживотински произход от някои трети държави, изброени в приложение I към посочения регламент за изпълнение, както и специални условия, уреждащи въвеждането в Съюза на някои храни и фуражи от някои трети държави с оглед на риска от замърсяване с микотоксини, включително афлатоксини, остатъчни вещества от пестициди, пентахлорофенол и диоксини и от микробиологично замърсяване, изброени в приложение II към посочения регламент за изпълнение, както и относно преустановяването на въвеждането в Съюза на някои храни и фуражи от някои трети държави, изброени в приложение IIа към същия регламент за изпълнение.

(2)

Тъй като терминът „комбинирани храни/съставни храни“, посочен в член 1, параграф 1, буква б), подточка ii), член 8, таблица 2 от приложение II, както и в приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793, не се използва по същия начин, както в други законодателни актове на Съюза, е целесъобразно да се замени с „храни, състоящи се от две или повече съставки“.

(3)

За да се осигури еднакво разбиране и прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793, е целесъобразно да се добави определение за „държава на произход“ в член 2 от посочения регламент за изпълнение.

(4)

В член 12 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 се предвижда, че списъците, посочени в приложения I и II към него, се преразглеждат редовно и не по-рядко от веднъж на шест месеца, за да се отчете новата информация, свързана с рисковете и случаите на несъответствие със законодателството на Съюза.

(5)

В приложение IIa към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 са изброени храни и фуражи от някои трети държави, чието въвеждане в Съюза следва да бъде преустановено съгласно посоченото в член 11а от същия регламент.

(6)

Тъй като в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 не е изрично предвиден период на прилагане на спешните мерки за продуктите, изброени в приложение IIa, и като се има предвид, че тези мерки трябва да бъдат оттеглени или изменени, ако е налице нова информация, свързана с рисковете и с несъответствието със законодателството на Съюза, списъкът в приложение IIa към настоящия регламент следва също да бъде редовно преразглеждан. Поради това е целесъобразно член 12 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 да бъде изменен.

(7)

Появата и значимостта на настъпилите напоследък инциденти с храни, за които бяха получени уведомления чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), създадена с Регламент (ЕО) № 178/2002, и информацията относно извършвания от държавите членки официален контрол на фуражи и храни от неживотински произход през втората половина на 2020 г., сочат, че е необходимо списъците в приложения I и II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 да бъдат изменени с цел опазване на човешкото здраве в Съюза.

(8)

По отношение по-специално на пратките с лимони от Турция данните от уведомленията, постъпили чрез системата RASFF, както и информацията относно провеждания от държавите членки официален контрол, съдържат сведения за появата на нови рискове за човешкото здраве, дължащи се на възможно замърсяване с остатъчни вещества от пестициди, което налага засилването на официалния контрол. Също така информацията относно извършвания от държавите членки официален контрол на пратки с фъстъци от Бразилия свидетелства за появата на нови рискове за човешкото здраве, дължащи се на възможно замърсяване с остатъчни вещества от пестициди, което налага засилването на официалния контрол. Затова това в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 следва да бъдат добавени вписвания за двете посочени стоки, като честотата на проверките за идентичност и физическите проверки следва да бъде определена на 20 %.

(9)

Поради зачестилите случаи на несъответствие с приложимите изисквания, предвидени в законодателството на Съюза по отношение на замърсяването с остатъчни вещества от пестициди, установени при извършвания от държавите членки официален контрол в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793, и с оглед на големия брой уведомления чрез системата RASFF, е целесъобразно да бъде увеличена на 20 % честотата на проверките за идентичност и физическите проверки на портокали, мандарини, клементинки, wilkings и подобни цитрусови хибриди и пиперки от рода Capsicum (различни от сладки) от Турция.

(10)

Поради зачестилите случаи на несъответствие с приложимите изисквания, предвидени в законодателството на Съюза по отношение на замърсяването с остатъчни вещества от пестициди, установени при извършвания от държавите членки официален контрол в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793, е целесъобразно да се увеличи на 50 % честотата на проверките за идентичност и физическите проверки на плодовете от хлебно дърво от Малайзия и пиперките от рода Capsicum (различни от сладки) от Уганда.

(11)

С оглед на подадените чрез системата RASFF уведомления за замърсяване с остатъчни вещества от етиленов оксид на някои пратки бамя от Индия етиленовият оксид следва да бъде добавен към анализите, на които трябва да бъде подложена тази стока, а честотата на проверките за идентичност и физическите проверки за наличие на остатъчни вещества от пестициди, включително етиленов оксид, които се извършват върху бамя от Индия на границите на Съюза, следва да бъде увеличена на 20 %.

(12)

Поради зачестилите случаи на несъответствие с приложимите изисквания, предвидени в законодателството на Съюза по отношение на замърсяването с афлатоксини, установени при извършвания от държавите членки официален контрол в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793, и с оглед на големия брой уведомления чрез системата RASFF, е целесъобразно да бъде увеличена на 20 % честотата на проверките за идентичност и физическите проверки на фъстъци от Съединените щати.

(13)

Поради зачестилите случаи на несъответствие с приложимите изисквания, предвидени в законодателството на Съюза по отношение на замърсяването със Salmonella, установени при извършвания от държавите членки официален контрол в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793, е целесъобразно да се увеличи на 50 % честотата на проверките за идентичност и физическите проверки на семена от Sesamum от Судан.

(14)

Поради зачестилите случаи на несъответствие с приложимите изисквания, предвидени в законодателството на Съюза по отношение на замърсяването с остатъчни вещества от пестициди, установени при извършвания от държавите членки официален контрол в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793, е целесъобразно да се увеличи на 50 % честотата на проверките за идентичност и физическите проверки на лозови листа от Турция.

(15)

По отношение на лешниците и продуктите, произведени от лешници, от Грузия, наличната информация показва благоприятна тенденция по отношение на степента на съответствие с приложимите изисквания, предвидени в законодателството на Съюза по отношение на замърсяването с афлатоксини. Целесъобразно е да се увеличи на 20 % честотата на проверките за идентичност и физическите проверки на лешници и продукти, произведени от лешници, от Грузия. Лешниците и продуктите, произведени от лешници, от Турция и Азербайджан са включени в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 поради риск от замърсяване с афлатоксини. С цел да се осигури последователност при смекчаването на рисковете е целесъобразно да се измени съществуващото вписване за лешници и продукти, произведени от лешници, от Грузия, за да бъдат обхванати същите продукти като тези с произход от Турция и Азербайджан.

(16)

От януари 2019 г. насам семената от Sesamum от Етиопия са подложени на засилен официален контрол поради риска от замърсяване със Salmonella. Официалният контрол върху тези хранителни продукти от страна на държавите членки показва, че процентът на несъответствие с изискванията се запазва трайно увеличен от началото на засиления официален контрол насам. Тези констатации доказват, че въвеждането на посочените хранителни продукти в Съюза представлява сериозен риск за човешкото здраве.

(17)

Поради това е необходимо в допълнение към засиления официален контрол да се предвидят специални условия по отношение на семената от Sesamum от Етиопия. По-специално всички пратки със семена от Sesamum от Етиопия следва да бъдат придружени от официален сертификат, в който се посочва, че всички резултати от вземането на проби и от анализа показват отсъствие на Salmonella в 25 g, както е предвидено в член 10, параграф 2, буква г) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793. Резултатите от вземането на проби и анализа следва да бъдат приложени към посочения сертификат. Поради това вписването за семена от Sesamum от Етиопия в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 следва да бъде заличено и да бъде вмъкнато вписване за тези семена в приложение II към същия регламент за изпълнение.

(18)

От юли 2017 г. насам пиперките от рода Capsicum (сладки или различни от сладки) от Шри Ланка са подложени на засилен официален контрол по отношение на наличието на афлатоксини. Официалният контрол върху тези хранителни продукти от страна на държавите членки показва, че процентът на несъответствие с изискванията се запазва трайно увеличен от началото на засиления официален контрол насам. Тези резултати са доказателство, че въвеждането на посочените хранителни продукти в Съюза представлява сериозен риск за човешкото здраве.

(19)

Поради това е необходимо в допълнение към засиления официален контрол да се предвидят специални условия по отношение на пиперките от рода Capsicum (сладки или различни от сладки) от Шри Ланка. По-специално всички пратки с тази стока от Шри Ланка следва да бъдат придружени от официален сертификат, в който се посочва, че продуктите са били подложени на анализ и вземане на проби за наличие на афлатоксини и че всички резултати сочат, че не са били надвишени съответните максимално допустими граници на афлатоксини. Резултатите от вземането на проби и анализа следва да бъдат приложени към посочения сертификат. Поради това вписването за пиперки от рода Capsicum (сладки или различни от сладки) от Шри Ланка в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 следва да бъде заличено и да бъде вмъкнато вписване за тези семена в приложение II към същия регламент за изпълнение.

(20)

Що се отнася до шамфъстъци от Съединените щати, включени в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 поради риск от замърсяване с афлатоксини, наличната информация показва като цяло задоволителна степен на съответствие с приложимите изисквания, предвидени в законодателството на Съюза. Поради това вече не е обосновано извършването на засилен официален контрол на тези стоки и съответното вписване в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 следва да бъде заличено.

(21)

С цел да се осигури ефикасна защита срещу потенциални рискове за здравето, произтичащи от замърсяването на фъстъците с афлатоксини, в колоните, озаглавени „Храни и фуражи (предвидена употреба)“ и „Код по КН“, в таблица 1 от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793, в редовете, отнасящи се за фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин, следва да се добави изразът „включително смеси“ и кодовете по КН за смеси.

(22)

Целесъобразно е да се предвиди преходен период за пратките със семена от Sesamum от Етиопия и пратките с пиперки от рода Capsicum (сладки или различни от сладки) от Шри Ланка, които не са придружени от официален сертификат, но вече са били подложени на официален контрол на граничния контролен пункт при хармонизирана честота на проверките за идентичност и физическите проверки в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 преди неговото изменение с настоящия регламент.

(23)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 се определят изискванията по отношение на образеца на официален сертификат за въвеждане в Съюза на пратки с храни и фуражи, изброени в приложение II към посочения регламент за изпълнение.

(24)

С цел привеждане в съответствие на официалните сертификати за въвеждане в Съюза, предвидени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2235 на Комисията (4) за различните категории стоки, и за да се осигури съгласуваност с новите изисквания за сертифициране в официалните сертификати, е целесъобразно да се изменят образецът на официалния сертификат и забележките относно попълването му, установени в приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793.

(25)

С цел да се гарантира съгласуваност и яснота е целесъобразно приложения I, II, IIа и IV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 да бъдат заменени в тяхната цялост.

(26)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 следва да бъде съответно изменен.

(27)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 се изменя, както следва:

1.

В член 1, параграф 1, буква б) подточка ii) се заменя със следното:

„ii)

пратки с храни, състоящи се от две или повече съставки, съдържащи която и да било от храните, вписани таблица 1 от приложение II поради риск от заразяване с афлатоксини в количество над 20 % от един продукт или от сбора на продуктите, попадащи в кодовете по КН, посочени в таблица 2 от същото приложение;“;

2.

В член 2, параграф 1 се добавя следната буква в):

„в)

„държава на произход“ означава:

i)

държавата, от която стоките произхождат, където са отгледани, добити или произведени, ако храните и фуражите са посочени в приложенията поради възможен риск от замърсяване с микотоксини, включително афлатоксини, или с растителни токсини, или поради евентуално неспазване на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди;

ii)

държавата, в която стоките са произведени или опаковани, ако храните и фуражите са посочени в приложенията поради риск от наличие на Salmonella или поради опасности, различни от посочените в подточка i).“;

3.

В член 8 параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

„3.   По отношение на храните, състоящи се от две или повече съставки и посочени в таблица 2 от приложение II, които съдържат продукти, попадащи само в едно вписване в таблица 1 от приложение II, се прилага общата честота на проверките за идентичност и на физическите проверки, посочена за съответното вписване в таблица 1 от приложение II.

4.   По отношение на храните, състоящи се от две или повече съставки и посочени в таблица 2 от приложение II, които съдържат продукти, попадащи в няколко вписвания относно същата опасност в таблица 1 от приложение II, се прилага най-високата обща честота на проверките за идентичност и на физическите проверки, посочена за съответното вписване в таблица 1 от приложение II.“;

4.

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Актуализиране на приложенията

Комисията редовно и не по-рядко от веднъж на шест месеца преразглежда списъците, посочени в приложения I и II и IIа, за да вземе предвид новата информация във връзка с рисковете и несъответствието.“;

5.

Член 14 се заменя със следното:

„Член 14

Преходен период

Пратките със семена от Sesamum от Етиопия и пратките с пиперки от рода Capsicum (сладки или различни от сладки) от Шри Ланка, които не са придружени от официален сертификат и резултати от вземането на проби и анализа в съответствие с настоящия регламент, се приемат за въвеждане в Съюза до 13 януари 2022 г.“;

6.

Приложения I, II и IIа и IV се заменят с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 октомври 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 на Комисията от 22 октомври 2019 г. относно временното засилване на официалния контрол и спешните мерки, уреждащи въвеждането в Съюза на някои стоки от някои трети държави за изпълнение на регламенти (ЕС) 2017/625 и (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 669/2009, (ЕС) № 884/2014, (ЕС) 2015/175, (ЕС) 2017/186 и (ЕС) 2018/1660 на Комисията (ОВ L 277, 29.10.2019 г., стр. 89).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2235 на Комисията от 16 декември 2020 г. за определяне на правила за прилагането на регламенти (ЕС) 2016/429 и 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците на ветеринарни здравни сертификати, образците на официални сертификати и образците на ветеринарни здравни/официални сертификати за въвеждане в Съюза и за движение в рамките на Съюза на пратки с определени категории животни и стоки и по отношение на официалното сертифициране във връзка с тези сертификати и за отмяна на Регламент (ЕО) № 599/2004, регламенти за изпълнение (ЕС) № 636/2014 и (ЕС) 2019/628, директива 98/68/ЕО и решения 2000/572/ЕО, 2003/779/ЕО и 2007/240/ЕО (OB L 442, 30.12.2020 г., стр. 1)


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Фуражи и храни от неживотински произход от някои трети държави, които подлежат на временно засилване на официалния контрол на определените гранични пунктове и на контролните пунктове

Ред

Храни и фуражи (предвидена употреба)

Код по КН  (1)

Подразделение по ТАРИК

Държава на произход

Опасност

Честота на проверките за идентичност и физическите проверки (%)

1

Фъстъци, с черупки

1202 41 00

 

Боливия (BO)

Афлатоксини

50

Фъстъци, без черупки

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на фъстъченото масло

2305 00 00

Фъстъчени брашна и прахове

(Храни и фуражи)

ex 1208 90 00

20

2

Черен пипер (Piper nigrum):

(Храни — нераздробени, нито смлени)

ex 0904 11 00

10

Бразилия (BR)

Salmonella  (2)

50

3

Фъстъци, с черупки

1202 41 00

 

Бразилия (BR)

Афлатоксини

10

Фъстъци, без черупки

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

Остатъчни вещества от пестициди (3)

20

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на фъстъченото масло

2305 00 00

Фъстъчени брашна и прахове

(Храни и фуражи)

ex 1208 90 00

20

4

Фъстъци, с черупки

1202 41 00

 

Китай (CN)

Афлатоксини

10

Фъстъци, без черупки

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на фъстъченото масло

2305 00 00

Фъстъчени брашна и прахове

(Храни и фуражи)

ex 1208 90 00

20

5

Сладки пиперки (Capsicum annuum)

(Храни — раздробени или смлени)

ex 0904 22 00

11

Китай (CN)

Salmonella  (6)

20

6

Чай, дори ароматизиран

(Храни)

0902

 

Китай (CN)

Остатъчни вещества от пестициди  (3)  (7)

20

7

Патладжани (Solanum melongena)

(Храни — пресни или охладени)

0709 30 00

 

Доминиканска република (DO)

Остатъчни вещества от пестициди (3)

20

8

Сладки пиперки (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Доминиканска република (DO)

Остатъчни вещества от пестициди  (3)  (8)

50

Пиперки от рода Capsicum (различни от сладки)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

Аспержов боб (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Храни — пресни, охладени или замразени)

ex 0708 20 00 ;

10

ex 0710 22 00

10

9

Сладки пиперки (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Египет (EG)

Остатъчни вещества от пестициди  (3)  (9)

20

Пиперки от рода Capsicum (различни от сладки)

(Храни — пресни, охладени или замразени)

ex 0709 60 99 ;

20

 

ex 0710 80 59

20

10

Лешници (Corylus sp.), с черупки

0802 21 00

 

Грузия (GE)

Афлатоксини

20

Лешници (Corylus sp.), без черупки

0802 22 00

Смеси от черупкови плодове или сушени плодове, съдържащи лешници

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Паста от лешници

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Лешници, приготвени или консервирани по друг начин, включително смеси

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Брашна, грис и смлени на прах лешници

ex 1106 30 90

40

Масло от лешници

(Храни)

ex 1515 90 99

20

11

Палмово масло

(Храни)

 

1511 10 90 ;

 

Гана (GH)

Оцветители тип „Судан“ (10)

50

 

1511 90 11 ;

 

ex 1511 90 19 ;

90

 

1511 90 99

12

Листа от къри (Bergera/Murraya koenigii)

(Храни — пресни, охладени, замразени или сушени)

ex 1211 90 86

10

Индия (IN)

Остатъчни вещества от пестициди  (3)  (11)

50

13

Бамя

(Храни — пресни, охладени или замразени)

 

ex 0709 99 90 ;

20

Индия (IN)

Остатъчни вещества от пестициди (3)  (12)  (22)

20

 

ex 0710 80 95

30

14

Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Храни — пресни или охладени)

0708 20

 

Кения (КЕ)

Остатъчни вещества от пестициди  (3)

10

15

Китайска целина (Apium graveolens)

(Храни — пресни или охладени билки)

ex 0709 40 00

20

Камбоджа (KH)

Остатъчни вещества от пестициди  (3)  (13)

50

16

Аспержов боб (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

 

ex 0708 20 00 ;

10

Камбоджа (KH)

Остатъчни вещества от пестициди  (3)  (14)

50

 

ex 0710 22 00

10

17

Ряпа (Brassica rapa ssp. rapa)

(Храни — приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина)

ex 2001 90 97

11; 19

Ливан (LB)

Родамин B

50

18

Ряпа (Brassica rapa ssp. rapa)

(Храни — приготвени или консервирани със саламура или с лимонена киселина, незамразени)

ex 2005 99 80

93

Ливан (LB)

Родамин B

50

19

Фъстъци, с черупки

1202 41 00

 

Мадагаскар (MG)

Афлатоксини

50

Фъстъци, без черупки

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на фъстъченото масло

2305 00 00

Фъстъчени брашна и прахове

(Храни и фуражи)

ex 1208 90 00

20

20

Плодове от хлебно дърво (Artocarpus heterophyllus)

(Храни — пресни)

ex 0810 90 20

20

Малайзия (MY)

Остатъчни вещества от пестициди (3)

50

21

Семена от Sesamum

(Храни)

1207 40 90

 

Нигерия (NG)

Salmonella  (2)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

22

Смеси от подправки

(Храни)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Пакистан (PK)

Афлатоксини

50

23

Семки от диня (Egusi, Citrullus spp.) и производни продукти от тях

(Храни)

 

ex 1207 70 00 ;

10

Сиера Леоне (SL)

Афлатоксини

50

 

ex 1208 90 00 ;

10

 

ex 2008 99 99

50

24

Фъстъци, с черупки

1202 41 00

 

Сенегал (SN)

Афлатоксини

50

Фъстъци, без черупки

1202 42 00

 

Фъстъчено масло

2008 11 10

 

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на фъстъченото масло

2305 00 00

 

 

Фъстъчени брашна и прахове

(Храни и фуражи)

ex 1208 90 00

20

25

Ряпа (Brassica rapa ssp. rapa)

(Храни — приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина)

ex 2001 90 97

11; 19

Сирия (SY)

Родамин B

50

26

Ряпа (Brassica rapa ssp. rapa)

(Храни — приготвени или консервирани със саламура или с лимонена киселина, незамразени)

ex 2005 99 80

93

Сирия (SY)

Родамин B

50

27

Пиперки от рода Capsicum (различни от сладки)

(Храни — пресни, охладени или замразени)

ex 0709 60 99 ;

20

Тайланд (TH)

Остатъчни вещества от пестициди  (3)  (15)

20

ex 0710 80 59

20

28

Лешници (Corylus sp.), с черупки

0802 21 00

 

Турция (TR)

Афлатоксини

5

Лешници (Corylus sp.), без черупки

0802 22 00

Смеси от черупкови плодове или сушени плодове, съдържащи лешници

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Паста от лешници

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Лешници, приготвени или консервирани по друг начин, включително смеси

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Брашна, грис и смлени на прах лешници

ex 1106 30 90

40

Масло от лешници

(Храни)

ex 1515 90 99

20

29

Лимони (Citrus limon, Citrus limonum)

(Храни — пресни, охладени или сушени)

 

0805 50 10

 

Турция (TR)

Остатъчни вещества от пестициди (3)

20

30

Мандарини (включително тангерини и сатсумаси); клементинки, wilkings и подобни цитрусови хибриди

(Храни — пресни или сушени)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Турция (TR)

Остатъчни вещества от пестициди (3)

20

31

Портокали

(Храни — пресни или сушени)

0805 10

 

Турция (TR)

Остатъчни вещества от пестициди (3)

20

32

Нар

(Храни — пресни или охладени)

ex 0810 90 75

30

Турция (TR)

Остатъчни вещества от пестициди  (3)  (16)

20

33

Сладки пиперки (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51 ;

 

Турция (TR)

Остатъчни вещества от пестициди  (3)  (17)

20

Пиперки от рода Capsicum (различни от сладки)

(Храни — пресни, охладени или замразени)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

34

Непреработени цели, раздробени, смлени, разцепени, нарязани кайсиеви ядки, предназначени за пускане на пазара за крайния потребител  (18)  (19)

(Храни)

ex 1212 99 95

20

Турция (TR)

Цианид

50

35

Пиперки от рода Capsicum (различни от сладки)

(Храни — пресни, охладени или замразени)

 

ex 0709 60 99 ;

20

Уганда (UG)

Остатъчни вещества от пестициди  (3)

50

 

ex 0710 80 59

20

36

Фъстъци, с черупки

1202 41 00

 

Съединени щати (US)

Афлатоксини

20

Фъстъци, без черупки

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на фъстъченото масло

2305 00 00

Фъстъчени брашна и прахове

(Храни и фуражи)

ex 1208 90 00

20

37

Сушени кайсии

0813 10 00

 

Узбекистан (UZ)

Сулфити  (20)

50

Кайсии, приготвени или консервирани по друг начин

(Храни)

2008 50

38

Листа от кориандър

ex 0709 99 90

72

Виетнам (VN)

Остатъчни вещества от пестициди  (3)  (21)

50

Босилек (индийски, обикновен)

ex 1211 90 86

20

Мента

ex 1211 90 86

30

Магданоз

(Храни — пресни или охладени билки)

ex 0709 99 90

40

39

Бамя

(Храни — пресни, охладени или замразени)

 

ex 0709 99 90 ;

20

Виетнам (VN)

Остатъчни вещества от пестициди  (3)  (21)

50

 

ex 0710 80 95

30

40

Пиперки от рода Capsicum (различни от сладки)

(Храни — пресни, охладени или замразени)

 

ex 0709 60 99 ;

20

Виетнам (VN)

Остатъчни вещества от пестициди  (3)  (21)

50

 

ex 0710 80 59

20

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Храни и фуражи от някои трети държави, за които се прилагат специални условия за въвеждане в Съюза поради риск от замърсяване с микотоксини, включително афлатоксини, остатъчни вещества от пестициди, пентахлорофенол и диоксини, както и от микробиологично замърсяване

1.   Храни и фуражи от неживотински произход, посочени в член 1, параграф 1, буква б), подточка i)

Ред

Храни и фуражи (предвидена употреба)

Код по КН  (23)

Подразделение по ТАРИК

Държава на произход

Опасност

Честота на проверките за идентичност и физическите проверки (%)

1

Фъстъци, с черупки

1202 41 00

 

Аржентина (AR)

Афлатоксини

5

Фъстъци, без черупки

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин, включително смеси

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на фъстъченото масло

2305 00 00

 

Фъстъчени брашна и прахове

(Храни и фуражи)

ex 1208 90 00

20

2

Лешници (Corylus sp.), с черупки

0802 21 00

 

Азербайджан (AZ)

Афлатоксини

20

Лешници (Corylus sp.), без черупки

0802 22 00

Смеси от черупкови плодове или сушени плодове, съдържащи лешници

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Паста от лешници

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Лешници, приготвени или консервирани по друг начин, включително смеси

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Брашна, грис и смлени на прах лешници

ex 1106 30 90

40

Масло от лешници

(Храни)

ex 1515 90 99

20

3

Храни, съдържащи или състоящи се от листа от бетел (Piper betle)

(Храни)

ex 1404 90 00  (32)

10

Бангладеш (BD)

Salmonella  (28)

50

4

Бразилски орехи с черупки

0801 21 00

 

Бразилия (BR)

Афлатоксини

50

Смеси от черупкови плодове или от сушени плодове, съдържащи бразилски орехи с черупки

(Храни)

ex 0813 50 31 ;

20

 

ex 0813 50 39 ;

20

 

ex 0813 50 91 ;

20

 

ex 0813 50 99

20

5

Фъстъци, с черупки

1202 41 00

 

Египет (EG)

Афлатоксини

20

Фъстъци, без черупки

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин, включително смеси

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на фъстъченото масло

2305 00 00

 

Фъстъчени брашна и прахове

(Храни и фуражи)

ex 1208 90 00

20

6

Пипер (от рода Piper); плодове от рода Capsicum или от рода Pimenta, сушени, или раздробени, или смлени

0904

 

Етиопия (ET)

Афлатоксини

50

Джинджифил, шафран, куркума, мащерка, дафинови листа, къри и други подправки

(Храни — сушени подправки)

0910

7

Семена от Sesamum

(Храни)

1207 40 90

 

Етиопия (ET)

Salmonella  (28)

50

ex 2008 19 19

40

 

ex 2008 19 99

40

8

Фъстъци, с черупки

1202 41 00

 

Гана (GH)

Афлатоксини

50

Фъстъци, без черупки

1202 42 00

 

Фъстъчено масло

2008 11 10

 

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин, включително смеси

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на фъстъченото масло

2305 00 00

 

Фъстъчени брашна и прахове

(Храни и фуражи)

ex 1208 90 00

20

9

Фъстъци, с черупки

1202 41 00

 

Гамбия (GM)

Афлатоксини

50

Фъстъци, без черупки

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин, включително смеси

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на фъстъченото масло

2305 00 00

 

Фъстъчени брашна и прахове

(Храни и фуражи)

ex 1208 90 00

20

10

Индийски орехчета (Myristica fragrans)

(Храни — сушени подправки)

 

0908 11 00 ;

 

0908 12 00

 

Индонезия (ID)

Афлатоксини

20

11

Листа от бетел (Piper betle L.)

(Храни)

ex 1404 90 00

10

Индия (IN)

Salmonella  (24)

10

12

Пиперки от рода Capsicum (сладки или различни от сладки)

(Храни — сушени, печени, раздробени или смлени)

 

0904 21 10 ;

 

Индия (IN)

Афлатоксини

20

 

ex 0904 22 00 ;

11; 19

 

ex 0904 21 90 ;

20

 

ex 2005 99 10 ;

10; 90

 

ex 2005 99 80

94

13

Индийски орехчета (Myristica fragrans)

(Храни — сушени подправки)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Индия (IN)

Афлатоксини

20

14

Фъстъци, с черупки

1202 41 00

 

Индия (IN)

Афлатоксини

50

Фъстъци, без черупки

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин, включително смеси

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на фъстъченото масло

2305 00 00

 

Фъстъчени брашна и прахове

(Храни и фуражи)

ex 1208 90 00

20

15

Гума гуар

(Храни и фуражи)

ex 1302 32 90

10

Индия (IN)

Пентахлорофенол и диоксини  (25)

5

16

Пиперки от рода Capsicum (различни от сладки)

(Храни — пресни, охладени или замразени)

 

ex 0709 60 99 ;

20

Индия (IN)

Остатъчни вещества от пестициди  (26)  (27)

10

 

ex 0710 80 59

20

17

Семена от Sesamum

(Храни и фуражи)

1207 40 90

 

Индия (IN)

Salmonella  (28)

Остатъчни вещества от пестициди  (26)  (33)

20

50

ex 2008 19 19

40

 

ex 2008 19 99

40

18

Шамфъстък, с черупки

0802 51 00

 

Иран (IR)

Афлатоксини

50

Шамфъстък, без черупки

0802 52 00

Смеси от черупкови плодове или от сушени плодове, съдържащи шамфъстък

ex 0813 50 39 ;

60

 

ex 0813 50 91 ;

60

 

ex 0813 50 99

60

Паста от шамфъстък

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

ex 2007 99 97

22

Шамфъстък, приготвен или консервиран, включително смеси

ex 2008 19 13 ;

20

 

ex 2008 19 93 ;

20

 

ex 2008 97 12 ;

19

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

ex 2008 97 72 ;

19

 

ex 2008 97 74 ;

19

 

ex 2008 97 76 ;

19

 

ex 2008 97 78 ;

19

 

ex 2008 97 92 ;

19

 

ex 2008 97 93 ;

19

 

ex 2008 97 94 ;

19

 

ex 2008 97 96 ;

19

 

ex 2008 97 97 ;

19

 

ex 2008 97 98

19

Брашна, грис и смлян на прах шамфъстък

(Храни)

ex 1106 30 90

50

19

Пиперки от рода Capsicum

(сладки или различни от сладки)

(Храни — сушени, печени, раздробени или смлени)

 

0904 21 10 ;

 

Шри Ланка (LK)

Афлатоксини

50

 

ex 0904 21 90 ;

20

 

ex 0904 22 00 ;

11; 19

 

ex 2005 99 10 ;

10; 90

 

ex 2005 99 80

94

20

Семки от диня (Egusi, Citrullus spp.) и производни продукти от тях

(Храни)

 

ex 1207 70 00 ;

10

Нигерия (NG)

Афлатоксини

50

 

ex 1208 90 00 ;

10

 

ex 2008 99 99

50

21

Пиперки от рода Capsicum (различни от сладки)

(Храни — пресни, охладени или замразени)

 

ex 0709 60 99 ;

20

Пакистан (PK)

Остатъчни вещества от пестициди (26)

20

 

ex 0710 80 59

20

22

Фъстъци, с черупки

1202 41 00

 

Судан (SD)

Афлатоксини

50

Фъстъци, без черупки

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин, включително смеси

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на фъстъченото масло

2305 00 00

 

Фъстъчени брашна и прахове

(Храни и фуражи)

ex 1208 90 00

20

23

Семена от Sesamum

(Храни)

1207 40 90

 

Судан (SD)

Salmonella  (28)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

24

Сушени смокини

0804 20 90

 

Турция (TR)

Афлатоксини

20

Смеси от сушени плодове или от черупкови плодове, съдържащи смокини

ex 0813 50 99

50

Паста от сушени смокини

ex 2007 10 10 ;

50

 

ex 2007 10 99 ;

20

 

ex 2007 99 39 ;

01; 02

 

ex 2007 99 50 ;

31

 

ex 2007 99 97

21

Сушени смокини, приготвени или консервирани, включително смеси

ex 2008 19 12 ;

11

 

ex 2008 19 14 ;

11

 

ex 2008 97 16 ;

11

 

ex 2008 97 18 ;

11

 

ex 2008 97 32 ;

11

 

ex 2008 97 34 ;

11

 

ex 2008 97 36 ;

11

 

ex 2008 97 38 ;

11

 

ex 2008 97 51 ;

11

 

ex 2008 97 59 ;

11

 

ex 2008 97 72 ;

11

 

ex 2008 97 74 ;

11

 

ex 2008 97 76 ;

11

 

ex 2008 97 78 ;

11

 

ex 2008 97 92 ;

11

 

ex 2008 97 93 ;

11

 

ex 2008 97 94 ;

11

 

ex 2008 97 96 ;

11

 

ex 2008 97 97 ;

11

 

ex 2008 97 98 ;

11

 

ex 2008 99 28 ;

10

 

ex 2008 99 34 ;

10

 

ex 2008 99 37 ;

10

 

ex 2008 99 40 ;

10

 

ex 2008 99 49 ;

60

 

ex 2008 99 67 ;

95

 

ex 2008 99 99

60

Брашна, грис и смлени на прах сушени смокини

(Храни)

ex 1106 30 90

60

25

Шамфъстък, с черупки

0802 51 00

 

Турция (TR)

Афлатоксини

50

Шамфъстък, без черупки

0802 52 00

Смеси от черупкови плодове или от сушени плодове, съдържащи шамфъстък

ex 0813 50 39 ;

60

 

ex 0813 50 91 ;

60

 

ex 0813 50 99

60

Паста от шамфъстък

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

ex 2007 99 97

22

Шамфъстък, приготвен или консервиран, включително смеси

ex 2008 19 13 ;

20

 

ex 2008 19 93 ;

20

 

ex 2008 97 12 ;

19

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

ex 2008 97 72 ;

19

 

ex 2008 97 74 ;

19

 

ex 2008 97 76 ;

19

 

ex 2008 97 78 ;

19

 

ex 2008 97 92 ;

19

 

ex 2008 97 93 ;

19

 

ex 2008 97 94 ;

19

 

ex 2008 97 96 ;

19

 

ex 2008 97 97 ;

19

 

ex 2008 97 98

19

Брашна, грис и смлян на прах шамфъстък

(Храни)

ex 1106 30 90

50

26

Лозови листа

(Храни)

ex 2008 99 99

11; 19

Турция (TR)

Остатъчни вещества от пестициди  (26)  (29)

50

27

Семена от Sesamum

(Храни)

1207 40 90

 

Уганда (UG)

Salmonella  (28)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

28

Питайя (драконов плод)

(Храни — пресни или охладени)

ex 0810 90 20

10

Виетнам (VN)

Остатъчни вещества от пестициди  (26)  (30)

10

2.   Храни, посочени в член 1, параграф 1, буква б), подточка ii)

Ред

Храни, състоящи се от две или повече съставки, съдържащи който и да е отделен продукт, посочен в таблицата в точка 1 от настоящото приложение поради риск от заразяване с афлатоксини в количество над 20 % от един продукт или от сумата на посочените продукти

 

Код по КН  (34)

Описание  (35)

1

ex 1704 90

Захарни изделия без какао (включително бял шоколад), различни от дъвка, дори със захарно покритие

2

ex 1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

3

ex 1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

ПРИЛОЖЕНИЕ IIa

Храни и фуражи от някои трети държави, подлежащи на преустановяване на въвеждането в Съюза, както е посочено в член 11а

Ред

Храни и фуражи

(предвидена употреба)

Код по КН

Подразделение по ТАРИК

Държава на произход

Опасност

1

Храни, състоящи се от сушен фасул

(Храни)

0713 35 00

0713 39 00

0713 90 00

 

Нигерия (NG)

Остатъци от пестициди

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ОБРАЗЕЦ НА ОФИЦИАЛНИЯ СЕРТИФИКАТ, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 11 ОТ РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1793 НА КОМИСИЯТА, ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕТО В СЪЮЗА НА НЯКОИ ХРАНИ И ФУРАЖИ

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ПОПЪЛВАНЕТО НА ОБРАЗЕЦА НА ОФИЦИАЛНИЯ СЕРТИФИКАТ, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 11 ОТ РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1793 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕТО В СЪЮЗА НА НЯКОИ ХРАНИ И ФУРАЖИ

Общи положения

За да бъде избрана някоя опция, в съответното поле се поставя отметка или (Х).

В полета I.18 и I.20 може да бъде избрана само една от опциите.

От точки II.2.1, II.2.2, II.2.3 и II.2.4 се избира точката/точките, отговаряща/и на категорията на продукта и на опасността, за които е предоставен сертификатът.

Всички полета са задължителни, освен когато е посочено друго.

В случай че след издаването на сертификата бъдат променени данните за получателя, граничния контролен пункт (ГКП) на въвеждане или транспортирането (т.е. транспортното средство и датата), операторът, отговарящ за пратката, трябва да уведоми компетентния орган на държавата членка на въвеждане. При такива промени не е необходимо да се подава искане за заместващ сертификат.

В случай че сертификатът е подаден в системата за управление на информацията относно официалния контрол (IMSOC), се прилага следното:

формулировките, които не са приложими, се зачеркват.

вписванията или полетата, посочени в част I, представляват речниците на данните за електронната версия на официалния сертификат;

последователността от полетата в част I на образеца на официален сертификат и размерът и формата на тези полета са ориентировъчни;

когато се изисква печат, неговият електронен еквивалент е електронен печат.

В случай че официалният сертификат не е подаден в IMSOC, формулировките, които не са приложими, се зачеркват, като сертифициращият служител полага инициалите си и ги подпечатва, или те напълно се заличават от сертификата.

ЧАСТ I — ОПИСАНИЕ НА ПРАТКАТА

Поле

Описание

 

Държава

 

Посочва се наименованието на третата държава, издаваща сертификата.

I.1

Изпращач/Износител

 

Посочват се името и адресът, държавата и кодът по ISO на държавата (36) на физическото или юридическото лице, изпращащо пратката. Това лице трябва да бъде установено в трета държава, освен в случай на повторно въвеждане на пратки с произход от Съюза.

I.2

Референтен номер на сертификата

 

Посочва се уникалният буквено-цифрен код, определен от компетентния орган на третата държава. Това поле не е задължително за сертификатите, подадени в IMSOC. Същият се повтаря в поле II.а.

I.2а

Референтен номер в IMSOC

 

Това е уникалният буквено-цифрен код, определен от IMSOC. Същият се повтаря в поле II.б.

Това поле не се попълва, ако сертификатът не е подаден в IMSOC.

I.3

Централен компетентен орган

 

Посочва се наименованието на централния орган в третата държава, издаваща сертификата.

I.4

Местен компетентен орган

 

Ако е приложимо, се посочва наименованието на местния орган в третата държава, издаваща сертификата.

I.5