EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1833

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1833 на Комисията от 14 юли 2021 година за допълнение на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на критериите за това кога дадена дейност следва да се счита за допълнителна към основната стопанска дейност на групово равнище (текст от значение за ЕИП)

C/2021/5115

OB L 372, 20.10.2021, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1833/oj

20.10.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 372/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1833 НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 2021 година

за допълнение на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на критериите за това кога дадена дейност следва да се счита за допълнителна към основната стопанска дейност на групово равнище

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (1), и по-специално член 2, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Оценката, дали лицата търгуват за собствена сметка със стокови деривати, квоти за емисии и техни деривати, или предоставят инвестиционни услуги във връзка с тези инструменти в Съюза като дейност, която се явява допълнителна към тяхната основна стопанска дейност, следва да се прави на групово равнище. В съответствие с определението в член 2, параграф 11 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2) се счита, че „групата“ се състои от предприятието майка и всички негови дъщерни предприятия. За целите на настоящия регламент определението включва субекти, намиращи се в Съюза и в трети държави, независимо дали централата на групата се намира в рамките на Съюза или извън него.

(2)

Оценката следва да се извършва под формата на три алтернативни теста („тестове за допълнителна дейност“) въз основа на търговската дейност на лицата от групата. Тестовете следва да определят дали лицата от групата търгуват за собствена сметка. Ако тези лица предоставят в Съюза инвестиционни услуги във връзка със стокови деривати, квоти за емисии или техни деривати в степен, която в сравнение с основната стопанска дейност на групата е толкова голяма, че тези дейности не може да се считат за допълнителни на групово равнище, тези лица следва да бъдат задължени да кандидатстват за лиценз като инвестиционен посредник. С оглед на икономическата действителност при разнородните групи, които трябва да направят оценка дали тяхната търговия се явява допълнителна към основната им стопанска дейност, на тези лица следва да се позволи да решат кой от трите алтернативни теста да извършат, за да определят дали тяхната търговска дейност е допълнителна към основната търговска дейност на конкретната група. Ако съгласно някой от тези тестове търговската дейност на дадено лице е допълнителна, тя следва да се счита за допълнителна към основната стопанска дейност за целите на член 2, параграф 1, буква й) от Директива 2014/65/ЕС.

(3)

Според първия алтернативен тест дейността на дадено лице е допълнителна към основната стопанска дейност, ако нетната му остатъчна номинална експозиция в стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати за паричен сетълмент, търгувани в Съюза, с изключение на стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати, търгувани на място на търговия, е под годишен праг от 3 милиарда евро („тест за минималния праг“).

(4)

При втория алтернативен тест се съпоставя обемът на търговската дейност на лицето спрямо общата търговска дейност на групата в Съюза („тест за търговската дейност“). Обемът на търговската дейност на лицето следва да бъде определен, като от общия обем на търговията, която осъществява лицето, се приспадне сборът от обема на сделките, извършвани за целите на вътрешногруповата ликвидност или за целите на управлението на риска, насочен към обективно измеримото намаление на рисковете, свързани пряко с търговската или финансиращата дейност или с изпълнението на задълженията за осигуряване на ликвидност на мястото на търговия („привилегировани сделки“). Договорите, при които лицето от групата, която е страна по някой от тези договори, е лицензирано в съответствие с Директива 2014/65/ЕС или Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3), следва да се приспаднат от търговската дейност на дадено лице. Общата търговска дейност на групата в Съюза включва привилегировани сделки и договорите, при които лицето от групата, която е страна по някой от тези договори, е лицензирано в съответствие с Директива 2014/65/ЕС или Директива 2013/36/ЕС.

(5)

Обемът на търговската дейност следва да бъде определен чрез брутната номинална стойност на договорите за стокови деривати, квоти за емисии и техни деривати в Съюза въз основа на пълзящата средна стойност за предходните тригодишни периоди.

(6)

Обемът на търговската дейност, използван като параметър при теста за търговската дейност, се приема като показател, представляващ търговската дейност, която лицето или групата извършва като своя основна стопанска дейност. Прилагането на този показател следва да бъде лесно и икономически ефективно за лицата, тъй като той се основава на данни, които вече са събрани за нормативни цели, като например докладването на сделки, като в същото време се гарантира съдържателността на теста.

(7)

Този показател е целесъобразен, тъй като се счита, че един рационален, несклонен към поемането на рискове субект, като производител, преработвател или потребител на стоки или квоти за емисии, хеджира обема на търговската дейност от своята основна стопанска дейност с равностоен обем стокови деривати, квоти за емисии или техни деривати. Следователно обемът на цялата негова търговска дейност със стокови деривати, квоти за емисии или техни деривати, измерен като брутна номинална стойност на базовия инструмент, представлява подходящ показател за обема на основната стопанска дейност на групата. Тъй като групите, чиято основна стопанска дейност не е свързана със стоки или квоти за емисии, не биха използвали стокови деривати или деривати на квоти за емисии като инструмент за намаляване на риска, тяхната търговия със стокови деривати, квоти за емисии или техни деривати не следва да се счита за хеджиране.

(8)

Използването на стокови деривати като инструмент за намаляване на риска обаче не може да се счита за идеален показател за цялата търговска дейност, която лицето или групата осъществява като своя основна търговска дейност, тъй като с него не може да бъдат отчетени другите инвестиции в дълготрайни активи, несвързани с пазари на деривати.

(9)

Чрез втория тест може да не се определи правилно основната дейност на лица, които са извършили значителни спрямо своята големина капиталови инвестиции, например за изграждане на инфраструктура, транспортни и производствени съоръжения. При него не се отчитат също така инвестиции, които не могат да бъдат хеджирани на финансовите пазари. Поради това е необходимо да се предвиди трети метод, при който се използват основани на използвания капитал мерни единици, с които се измерва дали съответната търговска дейност е допълнителна към основната стопанска дейност на групата.

(10)

Третият алтернативен тест — тестът за използвания капитал, е предназначен да се отчете икономическата действителност при разнородните групи, които трябва да направят оценка дали тяхната търговия се явява допълнителна към основната им стопанска дейност, в това число групи, които извършват значителни спрямо своята големина капиталови инвестиции, например за изграждане на инфраструктура, транспортни и производствени съоръжения, както и инвестиции, които не могат лесно да бъдат хеджирани на финансовите пазари. Тъй като отчитат различни аспекти на основната икономическа действителност за отделните групи, и трите теста представляват еднакво подходящи, алтернативни и независими методи за определяне дали търговската дейност е допълнителна към основната търговска дейност на конкретна група. Ако съгласно някой от тези тестове бъде установено, че търговската дейност на дадено лице е допълнителна, тя следва да се бъде допълнителна към основната стопанска дейност за целите на член 2, параграф 1, буква й) от Директива 2014/65/ЕС.

(11)

При третия тест се използва прогнозният капитал, който нефинансова група би била задължена да поддържа за покриване на присъщия за нейните позиции пазарен риск, произтичащ от търговията със стокови деривати, квоти за емисии и техни деривати в Съюза, различни от позициите по привилегировани сделки, като показател за обема на допълнителните дейности, осъществявани от лицата в групата. Рамката, разработена под егидата на Базелския комитет по банков надзор и приложена в Съюза чрез Директива 2013/36/ЕС, се използва за разпределянето на пропорционална тежест на условния капитал по съответните позиции. Съгласно тази рамка нетната позиция по стоков дериват, квота за емисии или неин дериват в Съюза следва да се определя чрез нетиране на дългите и късите позиции по конкретен тип договор за стоков дериват, квоти за емисии или договор за техни деривати, като фючърси, опции, форуърди или варанти. При определянето на нетната позиция нетирането следва да бъде извършено, независимо от мястото, на което се търгува договорът, и независимо от контрагента по договора или неговия падеж. От друга страна, брутната позиция по съответен стоков дериват, договор за квоти за емисии или договор за техни деривати следва да се изчислява, като се добавят нетните позиции на видовете договори, свързани с определена стока или квота за емисии или неин дериват. В този контекст нетните позиции по определен тип договор за стокови деривати, договор за квоти за емисии или договор за техни деривати не следва да се нетират взаимно.

(12)

При третия тест размерът на прогнозния капитал на дадена група следва да се съпостави с реалния размер на използвания капитал на въпросната група, който следва да отразява обема на нейната основна дейност. Използваният капитал следва да се изчисли въз основа на сумата на общите активи на групата минус нейния текущ дълг. Този текущ дълг следва да включва дълга, който подлежи на уреждане в рамките на дванадесет месеца.

(13)

С тестовете за допълнителна дейност се цели да се провери дали лицата в дадена група, които не са лицензирани в съответствие с Директива 2014/65/ЕС, следва да кандидатстват за лиценз поради относителния или абсолютния обем на своята дейност със стокови деривати, квоти за емисии и свои деривати в Съюза. С тестовете за допълнителна дейност се определя обемът на дейностите със стокови деривати, квоти за емисии и техни деривати в Съюза, които лицата в рамките на дадена група може да осъществяват без лицензиране по Директива 2014/65/ЕС, тъй като въпросните дейности се явяват допълнителни към основната стопанска дейност на групата. Затова е целесъобразно обемът на допълнителната дейност на групата да се изчисли, като се използват критерии, които и при трите теста изключват дейността, осъществявана от членовете на групата, които са лицензирани в съответствие с посочената директива, за да се определи обемът на действителната допълнителна дейност, осъществявана от нелицензираните членове на групата.

(14)

За да могат участниците на пазара да планират и осъществяват своята стопанска дейност по разумен начин и за да се отчетат сезонните модели на дейността, изчисленията при алтернативните тестове, с които се определя кога дадена дейност се счита за допълнителна към основната стопанска дейност, следва да бъдат въз основа на тригодишен период. Поради това субектите следва да направят оценка дали нарушават един от трите прага по трите алтернативни теста на годишна база, като изчислят проста пълзяща средна стойност за три години. Това задължение не следва да засяга правото на компетентния орган да поиска във всеки един момент от лицето да докладва на каква база е оценило дейността си, за целите на член 2, параграф 1, буква й), подточки i) и ii) от Директива 2014/65/ЕС, като допълнителна към своята основна стопанска дейност.

(15)

Сделките, които по обективно измерим начин намаляват рисковете, пряко свързани с търговската или финансиращата дейност, и вътрешногруповите сделки следва да се разглеждат в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (4). Що се отнася обаче до сделки с деривати, които по обективно измерим начин намаляват рисковете, пряко свързани с търговската или финансиращата дейност, в Делегиран регламент (ЕС) № 149/2013 на Комисията (5) се посочват само деривати, които не са търгувани на регулирани пазари, докато член 2, параграф 4 от Директива 2014/65/ЕС обхваща деривати, търгувани на места на търговия. Поради това, когато тестовете за допълнителна дейност обхващат в еднаква степен дериватите, търгувани на регулирани пазари, и дериватите, които не са търгувани на регулирани пазари, във връзка със сделките, за които се счита, че по обективно измерим начин намаляват рисковете, пряко свързани с търговската или финансиращата дейност, е целесъобразно да се вземат предвид дериватите, търгувани на регулирани пазари.

(16)

При някои обстоятелства, например когато съществуващата ликвидност на пазара е недостатъчна или не е наличен съответен договор за деривати, може да не е възможно да се хеджира даден търговски риск чрез използването на пряко свързан договор за стоков дериват, т.е. договор с абсолютно същия базов инструмент и дата на уреждане като на покрития риск. В такъв случай следва да бъде позволено на лицето да използва заместващо хеджиране посредством тясно свързан инструмент за покриване на неговата експозиция, като например инструмент с различен, но близък базов инструмент. Освен това на лицата, които сключват договори за стокови деривати за хеджиране на даден риск по отношение на техните общи рискове или общите рискове на групата, е позволено да използват макро- или портфейлно хеджиране. Тези договори за стокови деривати за макро-, портфейлно или заместващо хеджиране следва да представляват хеджиране за целите на тестовете за допълнителна дейност. Когато лице, което прилага тестовете за допълнителна дейност, използва портфейлно или макрохеджиране, то може да не успее да направи пряка връзка между конкретна сделка със стоков дериват и конкретен риск, пряко свързан с търговската или финансиращата дейност, която е осъществило с цел хеджирането им. Рисковете, които са пряко свързани с търговската или финансиращата дейност, може да са с комплексен характер, например да обхващат няколко географски пазара, няколко продукта, времеви хоризонти или субекти. Портфейлът от договори за стокови деривати, сключени с оглед на намаляването на тези рискове, може да произтича от сложни системи за управление на риска. В такива случаи системите за управление на риска следва да предотвратяват категоризирането на нехеджиращите сделки като хеджиращи и да осигуряват достатъчно детайлна информация за хеджиращия портфейл, за да може спекулативните компоненти да бъдат идентифицирани и включени в рамките на праговете. Позициите не следва да се считат за намаляващи рисковете, свързани с търговската дейност, единствено поради това, че са част от портфейла за намаляване на рисковете на обща база.

(17)

Един риск може да се развие с течение на времето и, с оглед на приспособяването към изменението на риска, може да се наложи стоковите деривати или дериватите на квоти за емисии, които първоначално са сключени за намаляване на риска, свързан с търговската дейност, да бъдат компенсирани чрез използването на допълнителни договори за стокови деривати или деривати на квоти за емисии. В резултат на това хеджирането на даден риск може да се постигне чрез комбинация от договори за стокови деривати или деривати на квоти за емисии, включително компенсационни договори за стокови деривати, с които се компенсират тези договори за стокови деривати, които вече не са свързани с търговския риск. Освен това развитието на даден риск, за намаляването на който е сключена позиция в стоков дериват или дериват на квоти за емисии, впоследствие не трябва да води до преоценка на тази позиция, приравнявайки я по този начин на сделка, която първоначално не е била привилегирована.

(18)

С Делегиран регламент (ЕС) 2017/592 на Комисията (6) се допълва Директива 2014/65/ЕС по отношение на критериите за това кога дадена дейност следва да се счита за допълнителна към основната стопанска дейност. Посочената директива беше изменена на 16 февруари 2021 г. с Директива (ЕС) 2021/338 на Европейския парламент и на Съвета (7), с която се установяват нови разпоредби относно освобождаването за допълнителна дейност и тестовете за допълнителна дейност, а Комисията се оправомощава да приеме делегиран акт, в който се определят критериите за това кога дадена дейност следва да се счита за допълнителна към основната стопанска дейност на групово равнище. По-специално, тестът за общия пазарен обем беше премахнат, тъй като ситуацията при стоковите деривати в Съюза се промени до такава степен, че според теста за общия пазарен обем субектите вече не биха отговаряли на условията за освобождаване за допълнителна дейност, дори и да няма промяна в тяхната стопанска дейност. Освен това бе въведен тестът за минималния праг и бяха променени праговете за теста за търговската дейност и теста за използвания капитал. Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2017/592 следва да бъде отменен и да бъде заменен с настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Класове активи, приемливи за теста за допълнителна дейност

За да се считат за допълнителни към основната стопанска дейност на групата, дейностите на лицата, посочени в член 2, параграф 1, буква й), подточки i) и ii) от Директива 2014/65/ЕС, се отнасят до един или повече от следните класове активи:

а)

стокови деривати, свързани със стока или базов инструмент, посочен в раздел В, точки 5), 6), 7) и 10) от приложение I към Директива 2014/65/ЕС;

б)

квоти за емисии, посочени в раздел В, точка 11) от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, или деривати на квоти за емисии, посочени в раздел В, точка 4) от приложение I към Директива 2014/65/ЕС.

Член 2

Тестове за допълнителна дейност

1.   Счита се, че дейностите на посочените в член 1 лица са допълнителни към основната стопанска дейност на групово равнище, когато отговарят на някое от следните условия:

а)

изчислената съгласно член 3 нетна остатъчна номинална експозиция в стокови деривати за паричен сетълмент или квоти за емисии или техни деривати за паричен сетълмент, търгувани в Съюза, с изключение на стокови деривати, квоти за емисии или техни деривати, търгувани на място на търговия, е под годишен праг от 3 милиарда евро (тест за минималния праг);

б)

обемът на тези дейности, изчислен съгласно член 4, параграф 1, възлиза на 50 % или по-малко от общия обем на другите търговски дейности на групата, изчислен съгласно член 4, параграф 2;

в)

прогнозният капитал, използван за осъществяването на тези дейности, изчислен съгласно член 5, параграфи 1 и 3, възлиза на не повече от 50 % от капитала, използван на групово равнище за осъществяването на основната стопанска дейност, изчислен съгласно член 5, параграф 4.

2.   Счита се, че групата се състои от предприятието майка и всички негови дъщерни предприятия. Тук се включват субекти, намиращи се в Съюза и в трети държави, независимо дали централата на групата се намира в рамките на Съюза или извън него.

Член 3

Тест за минималния праг

1.   Нетната остатъчна номинална експозиция, посочена в член 2, параграф 1, буква а), се изчислява чрез усредняване на агрегираните нетни остатъчни условни стойности в края на месеца за предходните 12 месеца, произтичащи от всички договори за стокови деривати за паричен сетълмент или квоти за емисии или техни деривати за паричен сетълмент, сключени в Съюза от лице от групата.

Нетните остатъчни условни стойности, посочени в първа алинея, се изчисляват въз основа на всички договори за стокови деривати за паричен сетълмент или квоти за емисии или техни деривати за паричен сетълмент, които не се търгуват на място на търговия и по които лице, намиращо се в Съюза, е страна през съответния годишен отчетен период, посочен в член 6, параграф 2.

Договорите за стокови деривати или деривати на квоти за емисии за паричен сетълмент, посочени в първа и втора алинея, включват всички договори за деривати, свързани със стоки или квоти за емисии, по които трябва или може да бъде извършен паричен сетълмент по избор на някоя от страните поради причини, различни от неизпълнение или прекратяване на друго основание.

2.   В агрегирането по параграф 1 не се включват позициите по договорите, произтичащи от сделките, посочени в член 2, параграф 4, четвърта алинея, букви а), б) и в) от Директива 2014/65/ЕС, или по договорите, при които лицето от групата, която е страна по някой от тях, е лицензирано в съответствие с Директива 2014/65/ЕС или Директива 2013/36/ЕС.

3.   Нетните остатъчни условни стойности, посочени в параграф 1, се определят съгласно методиката за нетиране по член 5, параграф 2.

4.   Стойностите, които са получени при посоченото в настоящия член агрегиране, са деноминирани в евро.

Член 4

Тест за търговската дейност

1.   Посоченият в член 2, параграф 1, буква б) обем на дейностите, извършвани в Съюза от лице от група, се изчислява чрез агрегиране на брутната номинална стойност на всички договори за стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати, по които е страна съответното лице.

В агрегирането по първа алинея не се включват договорите, произтичащи от сделките, посочени в член 2, параграф 4, четвърта алинея, букви а), б) и в) от Директива 2014/65/ЕС, нито договорите, при които лицето от групата, която е страна по някой от тях, е лицензирано в съответствие с Директива 2014/65/ЕС или Директива 2013/36/ЕС.

2.   Общият обем на другите търговски дейности на групата, посочен в член 2, параграф 1, буква б), се изчислява чрез агрегиране на брутната номинална стойност на всички договори за стокови деривати, квоти за емисии и техни деривати, по които са страна лицата от съответната група.

В агрегирането по първа алинея се включват договорите, произтичащи от сделките, посочени в член 2, параграф 4, четвърта алинея, букви а), б) и в) от Директива 2014/65/ЕС, или договорите, при които лицето от групата, която е страна по някой от тях, е лицензирано в съответствие с Директива 2014/65/ЕС или Директива 2013/36/ЕС.

3.   Общите пазарни търговски дейности, посочени в параграфи 1 и 2, се изчисляват чрез агрегиране на брутната номинална стойност на всички договори, които не се търгуват на място на търговия и по които лице, намиращо се в Съюза, е страна, и на всички други договори, които се търгуват на място на търговия, намиращо се в Съюза, през съответния годишен отчетен период, посочен в член 6, параграф 2.

4.   Посочените в настоящия член агрегирани стойности са деноминирани в евро.

Член 5

Тест за използвания капитал

1.   Прогнозният капитал, използван за осъществяването на дейностите, посочени в член 2, параграф 1, буква в), е сборът от следните елементи:

а)

15 % от всяка нетна позиция, независимо дали дълга или къса, умножени по цената на стоковия дериват, квотата за емисии или техни деривати;

б)

3 % от брутната позиция, дълга плюс къса, умножени по цената на стоковия дериват, квотата за емисии или техни деривати.

Позициите, посочени в първа алинея, се изчисляват въз основа на всички договори, които не се търгуват на място на търговия и по които лице, намиращо се в Съюза, е страна, и на всички други договори, които се търгуват на място на търговия, намиращо се в Съюза, през съответния годишен отчетен период, посочен в член 6, параграф 2.

2.   За целите на параграф 1, първа алинея, буква а) нетната позиция по стоков дериват, квота за емисии или техен дериват в Съюза се определя чрез нетиране на дълги и къси позиции:

а)

във всеки тип договор за стокови деривати, чийто базов инструмент е конкретна стока, за да се изчисли нетната позиция по типа договори, чийто базов инструмент е въпросната стока;

б)

в договор за квоти за емисии, за да се изчисли нетната позиция по този договор за квоти за емисии; или

в)

във всеки тип договор за деривати на квоти за емисии, за да се изчисли нетната позиция по типа договор за деривати на квоти за емисии.

За целите на параграф 1, първа алинея, буква а) нетните позиции по различни типове договори, чийто базов инструмент е една и съща стока, или различни типове договори за деривати, чийто базов инструмент е една и съща квота за емисии, може да бъдат взаимно нетирани.

3.   За целите на параграф 1, първа алинея, буква б) брутната позиция по стоков дериват, квоти за емисии или договор за техни деривати се определят, като се пресметне сборът от абсолютните стойности на нетните позиции по тип договор, чийто базов инструмент е конкретна стока, по договор за квоти за емисии или по тип договор, чийто базов инструмент е конкретна квота за емисии.

За целите на параграф 1, първа алинея, буква б) нетните позиции по различни типове договори за деривати, чийто базов инструмент е една и съща стока, или по различни типове договори за деривати, чийто базов инструмент е една и съща квота за емисии, не може да бъдат взаимно нетирани.

В изчислението на прогнозния капитал не се включват позициите, произтичащи от сделките, посочени в член 2, параграф 4, четвърта алинея, букви а), б) и в) от Директива 2014/65/ЕС, нито договорите, при които лицето от групата, която е страна по някой от тях, е лицензирано в съответствие с Директива 2014/65/ЕС или Директива 2013/36/ЕС.

4.   Капиталът, използван за осъществяване на основната стопанска дейност на групата, е сборът от общите активи на групата минус нейния краткосрочен дълг, вписан в консолидираните финансови отчети на групата към края на съответния годишен период на изчисление. За целите на настоящия параграф „краткосрочен дълг“ означава дълг с падеж по-малко от 12 месеца.

5.   Стойностите, които са получени при посочените в настоящия член изчисления, са деноминирани в евро.

Член 6

Процедура за изчисляване

1.   Изчислението при теста за минималния праг, посочен в член 3, се определя въз основа на три годишни изчислителни периода, предхождащи датата на изчисляване, като средноаритметичната стойност на получените годишни стойности се сравнява с прага, посочен в член 2, параграф 1, буква а). Изчисляването на обема на търговските дейности и използвания капитал, посочено в членове 4 и 5, се основава на средноаритметичната стойност на дневните търговски дейности или прогнозния капитал, който е разпределен за въпросните търговски дейности, по време на три годишни изчислителни периода, предшестващи датата на изчисляването. Изчисленията се правят на годишна база, през първото тримесечие на календарната година, следваща съответния годишен период на изчисление, като средноаритметичната стойност на получените годишни стойности се сравнява със съответните прагове, посочени в член 2, параграф 1, букви б) и в).

2.   За целите на параграф 1 годишен изчислителен период означава период, започващ на 1 януари на дадена година и приключващ на 31 декември на същата година.

3.   За целите на параграф 1 при изчисляването на обема на търговските дейности или на прогнозния капитал, разпределен за търговските дейности, осъществени през 2022 г., се вземат предвид трите предходни годишни изчислителни периода, започващи на 1 януари 2019 г., 1 януари 2020 г. и 1 януари 2021 г., а при изчисляването, извършвано през 2023 г., се вземат предвид трите предходни годишни изчислителни периода, започващи на 1 януари 2020 г., 1 януари 2021 г. и 1 януари 2022 г.

4.   Чрез дерогация от параграф 3 референтният изчислителен период на дневните търговски дейности или прогнозния капитал, разпределен за такива търговски дейности, включва само последния годишен изчислителен период, когато са изпълнени следните две условия:

а)

дневните търговски дейности или прогнозният капитал, разпределен за такива търговски дейности, намаляват с повече от 10 %, когато се съпоставят първият от трите предходни годишни изчислителни периоди и последният годишен изчислителен период; както и

б)

дневните търговски дейности или прогнозният капитал, разпределен за такива търговски дейности, през последния от трите годишни изчислителни периода са/е по-малки/малък, отколкото през двата предходни изчислителни периода.

Член 7

Сделки, които се считат за намаляващи рисковете

1.   За целите на член 2, параграф 4, четвърта алинея, буква б) от Директива 2014/65/ЕС се счита, че е налице сделка с деривати, която е обективно измерима като намаляваща рисковете, пряко свързани с търговската или финансиращата дейност, когато са изпълнени един или повече от следните критерии:

а)

сделката води до намаляване на рисковете, произтичащи от евентуалната промяна на стойността на активите, услугите, вложените материали, продуктите, стоките или пасивите, които лицето или неговата група притежава, произвежда, изработва, преработва, предоставя, закупува, пласира, отдава под наем, продава или поема, или разумно очаква да притежава, произвежда, изработва, преработва, предоставя, закупува, пласира, отдава под наем, продава или поема в обичайния ход на своята стопанска дейност;

б)

сделката обхваща рисковете, произтичащи от евентуалното непряко въздействие, което колебанията на лихвени проценти, темпове на инфлация, обменни курсове или кредитния риск може да окажат върху посочената в буква а) стойност на активите, услугите, вложените материали, продуктите, стоките или пасивите;

в)

сделката се счита за хеджиращ договор съгласно Международните стандарти за финансово отчитане, приети в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (8).

2.   За целите на параграф 1 сделка, за която се счита, че води до намаляване на риска, независимо дали сама по себе си, или в комбинация с други деривати е такава, за която нефинансов субект:

а)

включва описание на следното във вътрешните си политики:

i)

видовете договори за стокови деривати, квоти за емисии или техни деривати, включени в портфейлите, използвани за намаляване на рисковете, пряко свързани с търговската или финансиращата дейност, и техните критерии за приемливост;

ii)

връзката между портфейла и рисковете, които той намалява;

iii)

предприетите мерки, с които се гарантира, че сделките, касаещи тези договори, не обслужват други цели освен покриване на рисковете, пряко свързани с търговската или финансиращата дейност на нефинансовия субект, и че всяка сделка, която обслужва различна цел, може ясно да се идентифицира;

б)

е в състояние да предостави достатъчно детайлна информация за портфейлите, що се отнася до класа на стоковия дериват, квотата за емисии или техен дериват, базовата стока, времевия хоризонт и всеки друг съответен фактор.

Член 8

Отмяна

Делегиран регламент (ЕС) 2017/592 се отменя.

Всяко позоваване на Делегиран регламент (ЕС) 2017/592 се тълкува като позоваване на настоящия регламент и се чете съгласно таблицата на съответствието в приложението към настоящия регламент.

Член 9

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 юли 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349.

(2)  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

(3)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(4)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) № 149/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с регулаторните технически стандарти относно споразуменията за непряк клиринг, задължението за клиринг, публичния регистър, достъпа до място на търговия, нефинансовите контрагенти и техниките за намаляване на риска за договори за извънборсови деривати, които не са преминали през клиринг чрез централен контрагент (ОВ L 52, 23.2.2013 г., стр. 11).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/592 на Комисията от 1 декември 2016 г. за допълнение на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за критериите за определяне кога дадена дейност се счита за допълнителна към основната стопанска дейност (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 492).

(7)  Директива (ЕС) 2021/338 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2021 година за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/878 по отношение на тяхното приложение към инвестиционните посредници с цел да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19 (OB L 68, 26.2.2021 г., стр. 14).

(8)  Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица на съответствието

Настоящият регламент

Делегиран регламент (ЕС) 2017/592

Член 1

Член 2, параграф 1

Член 2

Член 1

Член 3

Член 2, параграфи 2, 3 и 4

Член 3, параграфи 3 и 4

Член 4

Член 2, параграфи 2, 3 и 4

Член 3, параграф 1, буква а), член 3, параграф 2, букви а) и б), член 3, параграфи 3 и 4

Член 5

Член 3, параграф 1, буква б), член 3, параграфи 5—10

Член 6

Член 4

Член 7

Член 5

Член 8

Член 9

Член 6


Top