EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1832R(01)

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1832 на Комисията от 12 октомври 2021 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (Официален вестник на Европейския съюз L 385 от 29 октомври 2021 г.)

OB L 414, 19.11.2021, p. 1–1091 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1832/corrigendum/2021-11-19/oj

19.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 414/1


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1832 на Комисията от 12 октомври 2021 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

( Официален вестник на Европейския съюз L 385 от 29 октомври 2021 г. )

На стр. 3 приложението се заменя със следното:


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОМБИНИРАНА НОМЕНКЛАТУРА

СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ ПЪРВА — УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

РАЗДЕЛ I — ОБЩИ ПРАВИЛА

А.

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА 15

Б.

ОБЩИ ПРАВИЛА ОТНОСНО СТАВКИТЕ НА МИТАТА 16

В.

ОБЩИ ПРАВИЛА, ПРИЛАГАНИ ОТНОСНО НОМЕНКЛАТУРАТА И СТАВКИТЕ НА МИТАТА 17

РАЗДЕЛ II — СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

А.

СТОКИ ЗА НЯКОИ КАТЕГОРИИ КОРАБИ, ЛОДКИ И ДРУГИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ ИЛИ ЗА СОНДАЖНИ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПЛАТФОРМИ 18

Б.

ГРАЖДАНСКИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И СТОКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ГРАЖДАНСКАТА АВИАЦИЯ 19

В.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ 21

Г.

ЕДИННА СТАВКА 22

Д.

ОПАКОВКИ 23

Е.

БЛАГОПРИЯТНО ТАРИФНО ТРЕТИРАНЕ ПОРАДИ ЕСТЕСТВОТО НА СТОКИТЕ 24
СПИСЪК НА ЗНАЦИТЕ, СЪКРАЩЕНИЯТА И СИМВОЛИТЕ 25
СПИСЪК НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ МЕРНИ ЕДИНИЦИ 26

ЧАСТ ВТОРА — ТАБЛИЦА СЪС СТАВКИТЕ НА МИТАТА

Глава

РАЗДЕЛ I

ЖИВИ ЖИВОТНИ И ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

1

ЖИВИ ЖИВОТНИ 29

2

МЕСА И КАРАНТИИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ 34

3

РИБИ И РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ И ДРУГИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ 53

4

МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ; ПТИЧИ ЯЙЦА; ЕСТЕСТВЕН МЕД; ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ 77

5

ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ 91

РАЗДЕЛ II

ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД

6

ЖИВИ РАСТЕНИЯ И ЦВЕТАРСКИ ПРОДУКТИ 93

7

ЗЕЛЕНЧУЦИ, РАСТЕНИЯ, КОРЕНИ И ГРУДКИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ 96

8

ПЛОДОВЕ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ; ЦИТРУСОВИ ИЛИ ПЪПЕШОВИ КОРИ 102

9

КАФЕ, ЧАЙ, МАТЕ И ПОДПРАВКИ 109

10

ЖИТНИ РАСТЕНИЯ 112

11

МЕЛНИЧАРСКИ ПРОДУКТИ; МАЛЦ; СКОРБЯЛА И НИШЕСТЕ; ИНУЛИН; ПШЕНИЧЕН ГЛУТЕН 116

12

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ; РАЗНИ ВИДОВЕ СЕМЕНА, СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ И ПЛОДОВЕ; ИНДУСТРИАЛНИ ИЛИ МЕДИЦИНСКИ РАСТЕНИЯ; СЛАМА И ФУРАЖИ 121

13

ЕСТЕСТВЕНИ ЛАКОВЕ, КЛЕЙОВЕ, СМОЛИ И ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ СОКОВЕ И ЕКСТРАКТИ 126

14

МАТЕРИАЛИ ЗА СПЛИТАНЕ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ 128

РАЗДЕЛ III

МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ ЖИВОТИНСКИ, РАСТИТЕЛЕН ИЛИ МИКРОБЕН ПРОИЗХОД И ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНОТО РАЗПАДАНЕ; ОБРАБОТЕНИ МАЗНИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ; ВОСЪЦИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД

15

МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ ЖИВОТИНСКИ, РАСТИТЕЛЕН ИЛИ МИКРОБЕН ПРОИЗХОД И ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНОТО РАЗПАДАНЕ; ОБРАБОТЕНИ МАЗНИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ; ВОСЪЦИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД 129

РАЗДЕЛ IV

ПРОДУКТИ НА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ДРУГИ АЛКОХОЛСЪДЪРЖАЩИ ТЕЧНОСТИ И ВИДОВЕ ОЦЕТ; ТЮТЮНИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ТЮТЮНА; ПРОДУКТИ, ДОРИ СЪДЪРЖАЩИ НИКОТИН, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВДИШВАНЕ БЕЗ ГОРЕНЕ НА ПРОДУКТИТЕ; ДРУГИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НИКОТИН, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НИКОТИН В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

16

ПРОДУКТИ ОТ МЕСО, РИБИ ИЛИ РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ ИЛИ ОТ НАСЕКОМИ 139

17

ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ 146

18

КАКАО И ПРОДУКТИ ОТ КАКАО 151

19

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПРИГОТВЕНИ НА БАЗАТА НА ЖИТНИ РАСТЕНИЯ, БРАШНА, СКОРБЯЛА, НИШЕСТЕ ИЛИ МЛЯКО; ТЕСТЕНИ СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ 154

20

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВЕ ИЛИ ДРУГИ ЧАСТИ ОТ РАСТЕНИЯ 159

21

РАЗНИ ВИДОВЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 180

22

БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ДРУГИ АЛКОХОЛСЪДЪРЖАЩИ ТЕЧНОСТИ И ВИДОВЕ ОЦЕТ 184

23

ОСТАТЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; ПРИГОТВЕНИ ХРАНИ ЗА ЖИВОТНИ 199

24

ТЮТЮН И ОБРАБОТЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ТЮТЮНА; ПРОДУКТИ, ДОРИ СЪДЪРЖАЩИ НИКОТИН, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВДИШВАНЕ БЕЗ ГОРЕНЕ НА ПРОДУКТИТЕ; ДРУГИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НИКОТИН, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НИКОТИН В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО 205

РАЗДЕЛ V

МИНЕРАЛНИ ПРОДУКТИ

25

СОЛ; СЯРА; ПРЪСТ И КАМЪНИ; ГИПС, ВАР И ЦИМЕНТ 208

26

РУДИ, ШЛАКИ И ПЕПЕЛИ 213

27

МИНЕРАЛНИ ГОРИВА, МИНЕРАЛНИ МАСЛА И ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНАТА ДЕСТИЛАЦИЯ; БИТУМИНОЗНИ МАТЕРИАЛИ; МИНЕРАЛНИ ВОСЪЦИ 216

РАЗДЕЛ VI

ПРОДУКТИ НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ С НЕЯ ПРОМИШЛЕНОСТИ

28

НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ; НЕОРГАНИЧНИ ИЛИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, НА РАДИОАКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, НА РЕДКОЗЕМНИ МЕТАЛИ ИЛИ НА ИЗОТОПИ 226

29

ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ 242

30

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ 269

31

ТОРОВЕ 275

32

ДЪБИЛНИ ИЛИ БАГРИЛНИ ЕКСТРАКТИ; ТАНИНИ И ТЕХНИТЕ ПРОИЗВОДНИ; ПИГМЕНТИ И ДРУГИ БАГРИЛНИ ВЕЩЕСТВА; БОИ И ЛАКОВЕ; КИТОВЕ; МАСТИЛА 279

33

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И РЕЗИНОИДИ; ГОТОВИ ПАРФЮМЕРИЙНИ ИЛИ ТОАЛЕТНИ ПРОДУКТИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРЕПАРАТИ 284

34

САПУНИ, ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ, ПРЕПАРАТИ ЗА ПРАНЕ, СМАЗОЧНИ ПРЕПАРАТИ, ИЗКУСТВЕНИ ВОСЪЦИ, ВОСЪЧНИ ПРЕПАРАТИ, ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЪСКАНЕ ИЛИ ПОЧИСТВАНЕ, СВЕЩИ И ПОДОБНИ АРТИКУЛИ, ПАСТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ, „ЗЪБОЛЕКАРСКИ ВОСЪЦИ“ И СЪСТАВИ ЗА ЗЪБОЛЕКАРСТВОТО НА БАЗАТА НА ГИПС 288

35

БЕЛТЪЧНИ ВЕЩЕСТВА; ПРОДУКТИ НА БАЗАТА НА МОДИФИЦИРАНИ СКОРБЯЛА ИЛИ НИШЕСТЕ; ЛЕПИЛА; ЕНЗИМИ 291

36

БАРУТИ И ЕКСПЛОЗИВИ; ПИРОТЕХНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ; КИБРИТИ; ПИРОФОРНИ СПЛАВИ; ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 294

37

ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ ПРОДУКТИ 295

38

РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПРОДУКТИ НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 298

РАЗДЕЛ VII

ПЛАСТМАСИ И ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ; КАУЧУК И КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ

39

ПЛАСТМАСИ И ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ 310

40

КАУЧУК И КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ 326

РАЗДЕЛ VIII

КОЖИ, КОЖУХАРСКИ КОЖИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ; САРАШКИ ИЛИ СЕДЛАРСКИ АРТИКУЛИ; ПЪТНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ, РЪЧНИ ЧАНТИ И ДРУГИ ПОДОБНИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧЕРВА

41

КОЖИ (РАЗЛИЧНИ ОТ КОЖУХАРСКИТЕ) 333

42

КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ; СЕДЛАРСКИ ИЛИ САРАШКИ АРТИКУЛИ; ПЪТНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ, РЪЧНИ ЧАНТИ И ДРУГИ ПОДОБНИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧЕРВА 338

43

КОЖУХАРСКИ КОЖИ И ОБЛЕКЛА ОТ ТЯХ; ИЗКУСТВЕНИ КОЖУХАРСКИ КОЖИ 341

РАЗДЕЛ IХ

ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА; КОРК И ИЗДЕЛИЯ ОТ КОРК; ТРЪСТИКОВИ И КОШНИЧАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

44

ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА 343

45

КОРК И КОРКОВИ ИЗДЕЛИЯ 357

46

ТРЪСТИКОВИ ИЛИ КОШНИЧАРСКИ ИЗДЕЛИЯ 358

РАЗДЕЛ Х

ДЪРВЕСНА МАСА ИЛИ МАСА ОТ ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИАЛИ; ХАРТИЯ ИЛИ КАРТОН ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ (ОТПАДЪЦИ И ОСТАТЪЦИ); ХАРТИЯ, КАРТОН И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ

47

ДЪРВЕСНА МАСА ИЛИ МАСА ОТ ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИАЛИ; ХАРТИЯ ИЛИ КАРТОН ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ (ОТПАДЪЦИ И ОСТАТЪЦИ) 360

48

ХАРТИИ И КАРТОНИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЦЕЛУЛОЗНА МАСА, ОТ ХАРТИЯ ИЛИ ОТ КАРТОН 362

49

ПЕЧАТНИ КНИГИ, ВЕСТНИЦИ, КАРТИНИ И ДРУГИ ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗДАТЕЛСТВА, НА ПРЕСАТА ИЛИ НА ОСТАНАЛАТА ГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ; РЪКОПИСНИ ИЛИ МАШИНОПИСНИ ТЕКСТОВЕ И ЧЕРТЕЖИ 375

РАЗДЕЛ ХI

ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ

50

ЕСТЕСТВЕНА КОПРИНА 384

51

ВЪЛНА, ФИНИ И ГРУБИ ЖИВОТИНСКИ КОСМИ; ПРЕЖДИ И ТЪКАНИ ОТ КОНСКИ КОСМИ 386

52

ПАМУК 390

53

ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА; ХАРТИЕНА ПРЕЖДА И ТЪКАНИ ОТ ХАРТИЕНА ПРЕЖДА 398

54

СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ НИШКИ; ЛЕНТИ И ПОДОБНИ ФОРМИ ОТ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ 401

55

ЩАПЕЛНИ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ВЛАКНА 405

56

ВАТИ, ФИЛЦОВЕ И НЕТЪКАНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ; СПЕЦИАЛНИ ПРЕЖДИ; КАНАПИ, ВЪЖЕТА И ДЕБЕЛИ ВЪЖЕТА; АРТИКУЛИ НА ВЪЖАРСТВОТО 412

57

КИЛИМИ И ДРУГИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ ОТ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ 416

58

СПЕЦИАЛНИ ТЪКАНИ; ТЪФТИНГ ИЗДЕЛИЯ; ДАНТЕЛИ; ГОБЛЕНИ; ПАСМАНТЕРИЯ; БРОДЕРИИ 419

59

ИМПРЕГНИРАНИ, ПРОМАЗАНИ, ПОКРИТИ ИЛИ ЛАМИНИРАНИ ТЪКАНИ; ТЕХНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ ОТ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ 422

60

ТРИКОТАЖНИ ПЛАТОВЕ 427

61

ОБЛЕКЛА И ДОПЪЛНЕНИЯ ЗА ОБЛЕКЛА, ТРИКОТАЖНИ ИЛИ ПЛЕТЕНИ 430

62

ОБЛЕКЛА И ДОПЪЛНЕНИЯ ЗА ОБЛЕКЛАТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ТРИКОТАЖНИТЕ ИЛИ ПЛЕТЕНИТЕ 440

63

ДРУГИ КОНФЕКЦИОНИРАНИ ТЕКСТИЛНИ АРТИКУЛИ; АСОРТИМЕНТИ; ПАРЦАЛИ И УПОТРЕБЯВАНИ ОБЛЕКЛА И ТЕКСТИЛНИ АРТИКУЛИ 451

РАЗДЕЛ ХII

ОБУВКИ, ШАПКИ, ЧАДЪРИ ЗА ДЪЖД И СЛЪНЦЕ, БАСТУНИ, КАМШИЦИ, БИЧОВЕ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; АПРЕТИРАНИ ПЕРА И АРТИКУЛИ ОТ ПЕРА; ИЗКУСТВЕНИ ЦВЕТЯ; ИЗДЕЛИЯ ОТ КОСИ

64

ОБУВКИ, ГЕТИ И ПОДОБНИ АРТИКУЛИ; ЧАСТИ ЗА ТЯХ 456

65

ШАПКИ И ЧАСТИ ЗА ШАПКИ 462

66

ЧАДЪРИ, СЕННИЦИ, СЛЪНЧОБРАНИ, БАСТУНИ, БАСТУНИ СТОЛОВЕ, КАМШИЦИ, БИЧОВЕ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ 463

67

АПРЕТИРАНИ ПЕРА И ПУХ И АРТИКУЛИ ОТ ПЕРА И ПУХ; ИЗКУСТВЕНИ ЦВЕТЯ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧОВЕШКИ КОСИ 464

РАЗДЕЛ ХIII

ИЗДЕЛИЯ ОТ КАМЪНИ, ГИПС, ЦИМЕНТ, АЗБЕСТ, СЛЮДА ИЛИ АНАЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ; КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ; СТЪКЛО И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО

68

ИЗДЕЛИЯ ОТ КАМЪНИ, ГИПС, ЦИМЕНТ, АЗБЕСТ, СЛЮДА ИЛИ АНАЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ 466

69

КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ 471

70

СТЪКЛО И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО 475

РАЗДЕЛ ХIV

ЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ КУЛТИВИРАНИ ПЕРЛИ, СКЪПОЦЕННИ ИЛИ ПОЛУСКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ПЛАКЕТА ИЛИ ДУБЛЕТА ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ; БИЖУТЕРИЙНА ИМИТАЦИЯ; МОНЕТИ

71

ЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ КУЛТИВИРАНИ ПЕРЛИ, СКЪПОЦЕННИ ИЛИ ПОЛУСКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ПЛАКЕТА ИЛИ ДУБЛЕТА ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ; БИЖУТЕРИЙНА ИМИТАЦИЯ; МОНЕТИ 484

РАЗДЕЛ ХV

НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МЕТАЛИ

72

ЧУГУН, ЖЕЛЯЗО И СТОМАНА 493

73

ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧУГУН, ЖЕЛЯЗО ИЛИ СТОМАНА 516

74

МЕД И ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕД 528

75

НИКЕЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ НИКЕЛ 533

76

АЛУМИНИЙ И ИЗДЕЛИЯ ОТ АЛУМИНИЙ 535

77

(ЗАПАЗЕНА ЗА ЕВЕНТУАЛНА БЪДЕЩА УПОТРЕБА)

78

ОЛОВО И ИЗДЕЛИЯ ОТ ОЛОВО 540

79

ЦИНК И ИЗДЕЛИЯ ОТ ЦИНК 542

80

КАЛАЙ И ИЗДЕЛИЯ ОТ КАЛАЙ 543

81

ДРУГИ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; МЕТАЛОКЕРАМИКИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ 544

82

ИНСТРУМЕНТИ И СЕЧИВА, НОЖАРСКИ АРТИКУЛИ И ПРИБОРИ ЗА ХРАНЕНЕ ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; ЧАСТИ ЗА ТЕЗИ АРТИКУЛИ ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ 548

83

РАЗЛИЧНИ ИЗДЕЛИЯ ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ 554

РАЗДЕЛ ХVI

МАШИНИ И АПАРАТИ; ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ; ЧАСТИ ОТ ТЯХ; АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЗВУК, АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗОБРАЖЕНИЕ И ЗВУК И ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ АПАРАТИ

84

ЯДРЕНИ РЕАКТОРИ, КОТЛИ, МАШИНИ, АПАРАТИ И МЕХАНИЗМИ; ЧАСТИ ЗА ТЕЗИ МАШИНИ ИЛИ АПАРАТИ 559

85

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ, ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЗВУК, АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗОБРАЖЕНИЕ И ЗВУК И ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ АПАРАТИ 608

РАЗДЕЛ ХVII

ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

86

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОБОРУДВАНЕ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ИЛИ ПОДОБНИ ЛИНИИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; МЕХАНИЧНИ СИГНАЛИЗАЦИОННИ УСТРОЙСТВА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИТЕ) ЗА КОМУНИКАЦИОННИ ПЪТИЩА 640

87

АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТРАКТОРИ, МОТОЦИКЛЕТИ И ВЕЛОСИПЕДИ И ДРУГИ СУХОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 643

88

ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ И КОСМОНАВТИКА 658

89

МОРСКО ИЛИ РЕЧНО КОРАБОПЛАВАНЕ 661

РАЗДЕЛ ХVIII

ОПТИЧНИ, ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ, ИЗМЕРИТЕЛНИ, КОНТРОЛИРАЩИ ИЛИ ПРЕЦИЗИРАЩИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; ЧАСОВНИКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ; МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ; ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ АПАРАТИ

90

ОПТИЧНИ, ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ, ИЗМЕРИТЕЛНИ, КОНТРОЛИРАЩИ ИЛИ ПРЕЦИЗИРАЩИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ АПАРАТИ 664

91

ЧАСОВНИКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ 678

92

МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ; ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ 682

РАЗДЕЛ ХIХ

ОРЪЖИЯ, МУНИЦИИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

93

ОРЪЖИЯ, МУНИЦИИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 685

РАЗДЕЛ ХХ

РАЗНИ СТОКИ И ПРОДУКТИ

94

МЕБЕЛИ; МЕДИЦИНСКА И ХИРУРГИЧЕСКА МЕБЕЛИРОВКА; СПАЛНИ АРТИКУЛИ И ДРУГИ ПОДОБНИ; ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И ОСВЕТИТЕЛНА АРМАТУРА, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ; РЕКЛАМНИ ЛАМПИ, СВЕТЛИННИ НАДПИСИ, СВЕТЛИННИ УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ И ПОДОБНИ АРТИКУЛИ; СГЛОБЯЕМИ КОНСТРУКЦИИ 687

95

ИГРАЧКИ, ИГРИ, АРТИКУЛИ ЗА ЗАБАВЛЕНИЕ ИЛИ ЗА СПОРТ; ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 693

96

РАЗНИ ВИДОВЕ ИЗДЕЛИЯ 699

РАЗДЕЛ ХХI

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО, ПРЕДМЕТИ ЗА КОЛЕКЦИИ ИЛИ АНТИЧНИ ПРЕДМЕТИ

97

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО, ПРЕДМЕТИ ЗА КОЛЕКЦИИ ИЛИ АНТИЧНИ ПРЕДМЕТИ 705

98

ОКОМПЛЕКТОВАНИ ИНДУСТРИАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ 708

99

СПЕЦИАЛНИ КОДОВЕ ПО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА 711

ЧАСТ ТРЕТА — ТАРИФНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ I — СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СЕЛСКОСТОПАНСКИ КОМПОНЕНТИ (EA), ДОПЪЛНИТЕЛНИ МИТА ЗА ЗАХАР (AD S/Z) И ДОПЪЛНИТЕЛНИ МИТА ЗА БРАШНО (AD F/M) 717

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРОДУКТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ ВХОДНИ ЦЕНИ 733

РАЗДЕЛ II — СПИСЪЦИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ СУБСТАНЦИИ, КОИТО НЕ СЕ ОБЛАГАТ С МИТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СПИСЪК НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ НЕПАТЕНТНИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ СУБСТАНЦИИ (INNS), ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОИТО НЕ СЕ ОБЛАГАТ С МИТА 767

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СПИСЪК НА ПРЕФИКСИТЕ И СУФИКСИТЕ, КОИТО В КОМБИНАЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ НЕПАТЕНТНИ НАИМЕНОВАНИЯ (INN) ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ОПИСВАТ СОЛИТЕ, ЕСТЕРИТЕ И ХИДРАТИТЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ INN; ТЕЗИ СОЛИ, ЕСТЕРИ И ХИДРАТИ НЕ СЕ ОБЛАГАТ С МИТА, ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ СЕ КЛАСИРАТ В ЕДНА И СЪЩА ШЕСТЦИФРЕНА ПОДПОЗИЦИЯ СЪС СЪОТВЕТНАТА СУБСТАНЦИЯ ПО INN 979

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

СОЛИ, ЕСТЕРИ И ХИДРАТИ, КОИТО НЕ СЕ КЛАСИРАТ В ЕДНА И СЪЩА 6-ЦИФРЕНА ПОДПОЗИЦИЯ СЪС СЪОТВЕТСТВАЩИТЕ СУБСТАНЦИИ ПО INN И КОИТО НЕ СЕ ОБЛАГАТ С МИТО 993

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

СПИСЪК НА МЕЖДИННИ ФАРМАЦЕВТИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ГОТОВИ (КРАЙНИ) ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СЕ ОБЛАГАТ С МИТА 997

РАЗДЕЛ III

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

(ЗАПАЗЕНО ЗА ЕВЕНТУАЛНА БЪДЕЩА УПОТРЕБА) 1057

РАЗДЕЛ IV — БЛАГОПРИЯТНО ТАРИФНО ТРЕТИРАНЕ ПРЕДВИД ЕСТЕСТВОТО НА СТОКИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

СТОКИ, НЕГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ (СПИСЪК НА ДЕНАТУРАНТИТЕ) 1061

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

СЕРТИФИКАТИ 1066

РАЗДЕЛ V

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

СТАТИСТИЧЕСКИ КОДОВЕ ПО ТАРИК 1079

ЧАСТ ПЪРВА

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПРАВИЛА

А.   Общи правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура

Класирането на стоките в Комбинираната номенклатура се подчинява на следните принципи:

1.

Текстът на заглавията на разделите, на главите или на подглавите има само индикативна стойност, като класирането се определя законно съгласно термините на позициите и на забележките към разделите или към главите и съгласно следващите правила, когато те не противоречат на посочените по-горе термини на позициите и на забележките към разделите или към главите.

2.

а)

Всяко упоменаване на един артикул в определена позиция включва този артикул, дори некомплектуван или незавършен, при условие че в това си състояние той притежава основните характеристики на комплектуван или завършен артикул. То включва също завършения или комплектуван артикул или считания като такъв съгласно предходните разпоредби, когато той е представен в демонтирано или немонтирано състояние;

б)

Всяко упоменаване на някой материал в определена позиция се отнася за този материал, било в чисто състояние, било когато той е смесен или свързан с други материали. Също така всяко упоменаване на изделия от определен материал се отнася и до изделията, съставени изцяло или частично от този материал. Класирането на артикули, съставени от повече от един материал, се извършва съгласно правило 3.

3.

Когато стоките биха могли да се класират в две или повече позиции чрез прилагане на правило 2 б) или поради други причини, класирането се извършва по следния начин:

а)

Позицията, която най-специфично описва стоката, трябва да има предимство пред позициите с по-общо значение. Въпреки това, когато всяка от две или повече позиции се отнася само до една част от материалите, съставящи смесен продукт или сложен артикул или само до една част от артикулите, в случаите на стоки, представени като комплект за продажба на дребно, тези позиции следва да се считат, по отношение на този продукт или този артикул, като еднакво специфични, дори ако една от тях дава по-точно или по-пълно описание.

б)

Смесените продукти, изделията, съставени от различни материали или съставени от различни компоненти и стоките, представени в комплекти, пригодени за продажба на дребно, чието класиране не може да бъде осъществено чрез прилагането на правило 3 а), се класират съгласно материала или компонента, който им придава основния характер, когато е възможно да се установи това.

в)

В случаите, когато правила 3 а) и 3 б) не дават възможност за извършване на класирането, стоката следва да се класира в последната по ред на номериране позиция от тези, които могат да се вземат предвид.

4.

Стоките, които не могат да бъдат класирани съобразно горните правила, следва да бъдат класирани в позицията, отнасяща се до артикулите с най-аналогичен характер.

5.

Освен горните разпоредби, за посочените по-долу стоки са приложими следните правила:

а)

Калъфите за фотоапарати, музикални инструменти, оръжия, чертожни инструменти, кутиите за бижута и другите подобни опаковки, специално пригодени и предназначени за определен артикул или комплект, годни за продължителна употреба и представени заедно с артикулите, за които са предназначени, се класират с тези артикули, когато са от вида, с който обичайно се продават. Това правило обаче не се отнася за тези от тях, които придават съществения характер на артикулите.

б)

При спазването на разпоредбите на правило 5 а) по-горе, опаковките (1) на стоките се класират с последните, когато са от обичайно използваните за този вид стоки. Въпреки това, тази разпоредба не е задължителна, когато опаковките могат да се използват многократно.

6.

Класирането на стоките в подпозициите на една и съща позиция е нормативно определено съгласно термините на тези подпозиции и забележките към подпозициите, както и, mutatis mutandis, съгласно горните правила при условие че могат да се сравняват само подпозиции на еднакво ниво. Освен при разпоредби, предвиждащи обратното, за прилагането на това правило, се вземат предвид и забележките към разделите и главите.

Б.   Общи правила относно ставките на митата

1.

Митата, приложими към внасяните стоки, произхождащи от страни, които са договарящи страни по Общото споразумение за митата и търговията или с които Европейския съюз е сключила споразумения, съдържащи клауза за тарифно третиране най-облагодетелствана нация са конвенционалните мита, фигуриращи в колона 3 от таблицата с митата. Освен при разпоредби, предвиждащи обратното, тези конвенционални мита се прилагат за стоки, различни от горепосочените, внасяни от всяка трета страна.

Конвенционалните мита, посочени в колона 3 се прилагат от 1 януари 2022.

Автономните мита, посочени с препратка към забележка под черта в края на страницата се прилагат в случаите, когато те са по-ниски от конвенционалните мита.

2.

Разпоредбите на параграф 1 не се прилагат, когато по отношение на стоките, произхождащи от определени страни, са предвидени специални автономни мита или когато на основание на договори се прилагат преференциални ставки на митата.

3.

Разпоредбите на параграфи 1 и 2 не могат да възпрепятстват прилагането от държавите-членки на мита, различни от определените в Общата митническа тарифа, в случаите, когато това е регламентирано в правото на Европейския съюз.

4.

Митата, посочени в колона 3 като процент, са адвалорни мита.

5.

Символът ЕА, фигуриращ в колона 3, указва, че съответните стоки се облагат със селскостопански компонент, определен съобразно разпоредбите на приложение I.

6.

Символите AD S/Z или AD F/M, фигуриращи в колона 3 на глави от 17 до 19, означават, че максималната ставка на митото се състои от адвалорно мито плюс специфично мито, приложимо към някои форми на захарта или към брашното. Специфичното мито се определя в съответствие с разпоредбите на приложение I.

7.

В глава 22 символът €/% vol/hl, фигуриращ в колона 3, означава че за всеки процент алкохолно съдържание по обем на хектолитър трябва да бъде начислено допълнително мито, изразено в €. Така например напитка с алкохолно съдържание по обем 40% ще се обложи по следния начин

„1 €/% vol/hl“ = 1 € × 40, което прави мито от 40 € на хектолитър, или

„1 €/% vol/hl“ + 5 €/hl = 1 € × 40 + 5 €, което прави мито от 45 € на хектолитър

Когато в допълнение е посочен и символа MIN, например „1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl“, това означава, че митото, изчислено по гореописания начин трябва да се сравни с минималното мито, в случая „9 €/hl“ и да се приложи по-високата от двете ставки.

8.

Когато в глави 17 до 19 и 21 е посочена максимална стойност (MAX), например „(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z)“, това означава, че митото, изчислено чрез добавяне на 9 % и „селскостопанския компонент“ (ЕА), не може да превишава сбора от 24,2 % и допълнителното мито за съдържанието на захар в продукта („AD S/Z“).

В.   Общи правила, прилагани относно номенклатурата и ставките на митата

1.

Освен при разпоредби, предвиждащи обратното, разпоредбите, отнасящи се до митническата стойност се прилагат освен за определяне на стойността за облагане с адвалорно мито, така и за определяне на стойностите, чрез които се уточнява обхватът на някои подпозиции или тарифни номера, ако в тях не е посочено друго.

2.

Облагаемото тегло, в случаите на облагане на стоките на база на тяхното тегло и теглото, чрез което се уточнява обхватът на някои подпозиции или тарифни номера, се определя като се вземе предвид следното:

а)

„бруто тегло“ е сумарното тегло на стоката и всичките ѝ опаковки

б)

„нето тегло“ или „тегло“, без друго уточнение е собственото тегло на стоката, без теглото на каквито и да е опаковки.

3.

Равностойността на сумите в евро в национална валута за държавите членки, различни от участващите държави членки, дефинирани в Регламент (ЕО) № 974/98 (21) на Съвета (по нататък наричани „неучастващи държави членки“), се определя в съответствие с член 53 от Регламент (ЕС) № 952/2013 (40) на Европейския парламент и на Съвета.

4.

Благоприятно тарифно третиране поради специфичното предназначение на стоките:

Когато за дадена стока, предназначена за конкретна специфична употреба, вносното мито съгласно разпоредбите за специфична употреба не е по-ниско от митото, което би било наложено на тази стока в обичайния случай, тя трябва да бъде класирана в тарифния код, предвиден за тази специфична употреба, без да се прилагат разпоредбите на член 254 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

РАЗДЕЛ II

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

А.   Стоки за някои категории кораби, лодки и други плавателни съдове или за сондажни или производствени платформи

1.

Суспендират се митата за стоките, предназначени за вграждане в кораби, лодки или други плавателни съдове, посочени в следващата таблица, за целите на тяхното производство, поправка, поддръжка или конверсия, както и за стоките предназначени за екипиране или дооборудване на сондажни или производствени платформи.

2.

Суспендират се митата по отношение на:

а)

стоките, предназначени за вграждане в:

1)

фиксирани сондажни или производствени платформи, от подпозиция ex 8430 49, установени в или извън териториалните води на държавите – членки;

2)

плаващи или потапящи се сондажни или производствени платформи, от подпозиция 8905 20;

за целите на тяхното производство, поправка, поддръжка или конверсия и по отношение на стоките, предназначени за дооборудване на тези платформи.

Считат се също така като предназначени за вграждане в сондажни или производствени платформи стоки като горива, смазочни масла и газове, които са необходими за функционирането на машините и апаратите, които не са монтирани за постоянно върху тези платформи и не представляват тяхна интегрална част, а се използват за тяхното производство, поправка, поддръжка, конверсия или дооборудване

б)

Тръбите, кабелите и елементите за тяхното свързване, съединяващи сондажните или производствените платформи със сушата.

Код по КН

Описание на стоката

(1)

(2)

8901

Пътнически и туристически кораби, фериботи, товарни кораби, шлепове и подобни кораби за транспорт на хора или стоки

8901 10

–  Пътнически и туристически кораби и подобни кораби, главно предназначени за транспорт на хора; фериботи

8901 10 10

– –  За морско корабоплаване

8901 20

–  Кораби-цистерни (танкери)

8901 20 10

– –  За морско корабоплаване

8901 30

–  Хладилни кораби, различни от тези в подпозиция 8901 20

8901 30 10

– –  За морско корабоплаване

8901 90

–  Други кораби за транспорт на стоки и други кораби, предназначени едновременно за транспорт на хора и на стоки

8901 90 10

– –  За морско корабоплаване

8902 00

Риболовни кораби; кораби-заводи и други кораби за обработка или за консервиране на продуктите от риболова

8902 00 10

–  За морско корабоплаване

8903

Яхти и други кораби и лодки за развлечение или спорт; лодки с гребла и канута

 

–  Платноходки, различни от надуваемите, дори със спомагателен двигател

8903 22

– –  С дължина, превишаваща 7,5 m, но непревишаваща 24 m

8903 22 10

– – –  За морско корабоплаване

8903 23

– –  С дължина, превишаваща 24 m

8903 23 10

– – –  За морско корабоплаване

 

–  Моторни лодки, различни от надуваемите, без тези с извънбордов двигател

8903 32

– –  С дължина, превишаваща 7,5 m, но непревишаваща 24 m

8903 32 10

– – –  За морско корабоплаване

8903 33

– –  С дължина, превишаваща 24 m

8903 33 10

– – –  За морско корабоплаване

8904 00

Влекачи и тласкачи

8904 00 10

–  Влекачи

 

–  Тласкачи

8904 00 91

– –  За морско корабоплаване

8905

Кораби-фарове, кораби-помпи, кораби-драги, плаващи кранове и други кораби, за които корабоплаването има второстепенно значение по отношение на главното им предназначение; плаващи докове; сондажни или производствени платформи, плаващи или потопяеми

8905 10

–  Кораби-драги (дълбачки)

8905 10 10

– –  За морско корабоплаване

8905 90

–  Други

8905 90 10

– –  За морско корабоплаване

8906

Други кораби, включително бойните плавателни съдове и спасителните лодки, различни от тези с гребла

8906 10 00

–  Бойни плавателни съдове

8906 90

–  Други

8906 90 10

– –  За морско корабоплаване

3.

Суспендирането на митата е подчинено на условията, предвидени в правото на Европейския съюз по отношение на митническия контрол върху крайното предназначение.

Б.   Граждански въздухоплавателни средства и стоки, предназначени за гражданската авиация

1.

Премахват се митата за:

граждански въздухоплавателни средства,

продукти, предназначени за използване в гражданските въздухоплавателни средства за производство, поддържане, ремонт, реконструкция, модификация или конверсия,

наземни авиотренажори, предназначени за граждански цели или части за тях

Тези стоки се класират в позициите, подпозициите и тарифните номера, изброени в таблиците към параграф 5 по-долу.

2.

За прилагане на параграф 1, първо и второ тире, понятието „граждански въздухоплавателни средства“ означава въздухоплавателни средства, различни от въздухоплавателните средства, използвани във военните или подобните служби на държавите членки, които имат военна или нецивилна регистрация.

3.

За прилагане на параграф 1, второ тире изразът „предназначени за използване в граждански въздухоплавателни средства“ включва също продуктите за използване в наземните авиотренажори за граждански цели.

4.

Освобождаването от мита е подчинено на условията, предвидени в съответните разпоредби на Европейския съюз по отношение на митническия контрол върху употребата на такива стоки (вж. член 254 от Регламент (ЕС) № 952/2013).

Тези условия обаче не се прилагат в случаите, в които въздухоплавателните средства, попадащи в подпозиции 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, са били надлежно вписани в регистъра на държава членка или на трета държава в съответствие с Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписана на 7 декември 1944 г., и в митническата декларация за допускане за свободно обращение е направено позоваване на съответното удостоверение за регистрация.

Разпоредбите, съдържащи се в уводните разпоредби на КН, раздел I — Общи правила, буква В, точка 4, се прилагат mutatis mutandis.

5.

Стоките, които могат да се ползват от премахването на митата по параграф 1 са включени в следните позиции и подпозиции:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 32, 8421 39, 8424 10, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81, 8521 10, 8526, 8528 52, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8806 10, 8806 21, 8806 22, 8806 23, 8806 24, 8806 29, 8806 91, 8806 92, 8806 93, 8806 94, 8806 99, 8807 10, 8807 20, 8807 30, 8807 90, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9025, 9029 20 38, 9030 31, 9030 33, 9030 89, 9032, 9104.

За изброените по-долу подпозиции, премахването на митата за изделията, предназначени за използване в гражданските въздухоплавателни средства се прилага само за стоките, описани в колона 2.

Подпозиции

Описание

3917 21 90 , 3917 22 90 , 3917 23 90 , 3917 29 00 , 3917 31 , 3917 33 , 3917 39 00 , 7413 00 , 8307 10 , 8307 90

С принадлежности

4008 29

Профили, изрязани по размер

4009 12 , 4009 22 , 4009 32 , 4009 42

За газове или течности

3926 90 , 4016 10 , 4016 93 , 4016 99

За технически цели

4504 90

Уплътнения

6812 80

Различни от облеклата, аксесоарите за облекла, обувките, шапките, хартиите, картоните, филцовете и уплътненията от пресовани азбестови влакна на листове или на роли

6812 99

Различни от хартии, картони и филцове; различни от пресовани листове от азбест и еластомери за уплътнения вид на листове или рула

6813 20 , 6813 81 , 6813 89

На основата на азбест или други минерални вещества

7007 21

Предни стъкла, без рамка

7322 90

Генератори и разпределители на горещ въздух, с изключение на техните части

7324 90

Хигиенни артикули, с изключение на техните части

7608 10 , 7608 20

Снабдени с принадлежности, за газове или течности

8108 90

Тръби, снабдени с принадлежности, за течности или газове

8415 90

За машините и апаратите за кондициониране на въздуха от подпозиции 8415 81 , 8415 82 или 8415 83

8419 90

Части за топлообменници

8479 89

Хидропневматични акумулатори; механични устройства за задвижване на реверсори за тяги; санитарни възли; овлажнители и изсушители на въздуха; неелектрически сервомеханизми; неелектрически стартери; пневматични стартери за турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели или други газови турбини; неелектрически стъклочистачки; неелектрически регулатори на витлата

8501 20 , 8501 40

С мощност, превишаваща 735 W, но непревишаваща 150 kW

8501 31

С мощност, превишаваща 735 W, генератори за постоянен ток

8501 33

Двигатели с мощност, непревишаваща 150 kW и генератори

8501 34

Генератори с мощност, превишаваща 375 kW

8501 51

С мощност, превишаваща 735 W

8501 53

С мощност, непревишаваща 150 kW

8501 72

С мощност, превишаваща 735 W

8501 80

С мощност, непревишаваща 750 kW

8516 80 20

Монтирани върху обикновена основа от изолационен материал и свързани във верига, за размразяване или против замразяване

8522 90

Комплекти или елементи от комплекти, състоящи се от две или повече части или сглобени детайли за апаратите, описани в подпозиция 8519 81

8529 90

Комплекти и елементи от комплекти, състоящи се от две или повече части или свързани детайли, за апаратите от № 8526

8536 70

Пластмасови конектори за оптични влакна, снопове или кабели от оптични влакна

8543 70 90

електрически синхронизатори и преобразуватели; устройства против замръзване и устройства против запотяване с електрически съпротивления

9020 00

С изключение на частите

9029 10

Електрически или електронни броячи на обороти

9029 90

За броячи на обороти за сторостомери и за тахометри

9109 10 , 9109 90

С широчина или диаметър, непревишаващи 50 mm

9405 11 , 9405 19 , 9405 61 , 9405 69

От пластмаси или от неблагородни метали

9405 92 , 9405 99

Части за изделията от подпозиции 9405 11 , 9405 19 , 9405 61 или 9405 69 , от пластмаси или от неблагородни метали

6.

Стоките, посочени в параграф 5, са интегрирани в TARIC чрез подпозиции с препратка към забележка под черта със следния текст „Стоки се допускат в тази подпозиция при спазване на условията, предвидени в съответните разпоредби на Европейския съюз (вж. член 254 от Регламент (ЕС) № 952/2013).

За подпозиции 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40 обаче забележката под черта гласи:

„Стоки се допускат в тази подпозиция при спазване на условията, предвидени в съответните разпоредби на Европейския съюз (вж. член 254 от Регламент (ЕС) № 952/2013). Тези условия не се прилагат в случаите, в които въздухоплавателните средства са били надлежно вписани в регистъра на държавата членка или на третата държава в съответствие с Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписана на 7 декември 1944 г., и в митническата декларация за допускане за свободно обращение е направено позоваване на съответното удостоверение за регистрация.“

В.   Фармацевтични продукти

1.

Не се облагат с мита следните видове фармацевтични продукти:

1)

фармацевтичните субстанции, описани с CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) и с международни непатентни наименования (INN), включени в приложение 3;

2)

солите, естерите и хидратите на субстанциите по INN, описани чрез комбиниране на наименованията по INN от приложение 3 с префикси или суфикси от приложение 4, при условие, че тези продукти се класират в една и съща шестцифрена ХС подпозиция със съответната субстанция по INN;

3)

солите, естерите и хидратите на субстанциите по INN, включени в приложение 5, които не се класират в една и съща шестцифрена ХС подпозиция със съответстващите субстанции по INN;

4)

междинните фармацевтични съединения, т.е. съединения от вид, използван при производството на готови (крайни) фармацевтични продукти, описани с CAS RN и химични наименования, и включени в приложение 6.

2.

Особени случаи:

1)

INN обхваща само тези субстанции, описани в списъка на препоръчаните и предложените международни непатентни наименования (INN), публикувани от Световната здравна организация (WHO). Когато броят на субстанциите, обхванати от INN е по-малък от този на субстанциите по CAS RN, само субстанциите, обхванати от INN не се облагат с мита;

2)

когато даден продукт от приложение 3 или приложение 6 е идентифициран с CAS RN, съответстващ на определен специфичен изомер, само този изомер не се облага с мито;

3)

двойните производни (соли, естери и хидрати) на субстанциите по INN, идентифицирани чрез комбинация от наименованието по INN от приложение 3 с префикс или суфикс от приложение 4, не се облагат мита само при условие, че се класират в една и съща шестцифрена ХС подпозиция със съответната субстанция по INN:

Пример: alanine methyl ester, hydrochloride

4)

когато една субстанция INN от приложение 3 представлява сол (или естер), всяка друга сол (или естер) на киселината, съответстваща на въпросното INN, се облага с мито:

Пример: oxprenoate potassium (INN): освободен от мито

oxprenoate sodium: неосвободен от мито

5)

когато не е посочен регистрационен номер на Службата за химични индекси (CAS RN) за продукт от приложение 3 или приложение 6 (номер 0-00-0), международното непатентно наименование (INN) или включеното в списъка химично наименование е достатъчно за безмитен режим.

Г.   Единна ставка

1.

Единна адвалорна ставка на митото в размер на 2,5% на сто се прилага за стоки:

съдържащи се в пратките от физически лица до физически лица, или

съдържащи се в багажа на пътниците,

при условие че се касае за внос без търговски характер.

Единната митническа ставка от 2,5% се прилага, при условие че собствената стойност на стоките, предмет на вносното мито, не превишава 700 € за всяка пратка или пътник.

Единната ставка не се прилага за стоките, за които ставката на митото в таблицата с митата е „освободени“, и за стоките от глава 24, които се съдържат в пратки или в личния багаж на пътниците в количества, превишаващи предвидените в член 27 или по силата на член 41 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 година за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (2).

2.

Вносът се счита с нетърговски характер в следните случаи:

а)

за пратките от физически лица до физически лица — когато тези пратки:

имат епизодичен характер

съдържат стоки за лично или семейно ползване или потребление от получателите, като видът и количество на тези стоки не пораждат съмнения, че се внасят с търговска цел

се получават без каквото и да е заплащане от страна на получателя към изпращача

б)

за стоките, съдържащи се в багажа на пътници — когато тези стоки:

се внасят епизодично

са за лично или семейно ползване или потребление от пътниците или са предназначени за подаръци, като видът и количеството на тези стоки не трябва да пораждат съмнения, че те се внасят с търговска цел.

3.

Единната ставка не се прилага за стоките, които се внасят при спазване на условията по параграфи 1 и 2, когато преди тяхното облагане заинтересованото лице е изявило желание те да бъдат обложени със съответните им вносни сборове. В тези случаи всички стоки от доставката се облагат със съответните им вносни сборове, без да се нарушават разпоредбите относно митническите освобождавания, предвидени в членове от 25 до 27 и 41 от Регламент (ЕИО) № 1186/2009.

За целите на първия параграф, под „вносни сборове“ се разбират както митата и таксите с еквивалентен ефект, така и другите налози при внос, предвидени в рамките на общата селскостопанска политика или тези в рамките на специфичните режими, приложими към някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти.

4.

Неучастващите държави членки могат да закръглят сумата, получена при преобразуването на сумата от 700 € в национална валута.

5.

Неучастващите държави членки могат да не променят равностойността в национална валута на сумата от 700 €, ако при годишната актуализация, предвидена в член 53 от Регламент (ЕС) № 952/2013, преизчисляването на тази сума, преди закръглението, посочено в параграф 4, води до промяна от по-малко от 5 % в равностойността в национална валута или до намаление.

Д.   Опаковки

Към опаковките, посочени в точки а) и б) от общо правило 5, и допуснати за свободно обращение едновременно със стоките, които те съдържат или с които са били представени, се прилагат следните разпоредби:

1.

Когато опаковките се класират заедно със стоките, които съдържат или с които са представени в съответствие с разпоредбите на общо правило 5, те:

а)

се облагат със същата митническа ставка като стоките:

когато такива стоки се облагат с адвалорна ставка, или

когато са включени в облагаемото тегло на стоките;

б)

се допускат без облагане с мита:

когато стоките, които те съдържат или с които са представени не се облагат с мита, или

когато стоките се облагат на база, различна от теглото или стойността, или

когато теглото на опаковките не следва да се включва в облагаемото тегло на стоките.

2.

Когато опаковките, обхванати от разпоредбите на параграф 1, букви а) и б), съдържат или са представени със стоки с различно тарифно класиране, теглото и стойността на опаковките, за целите на определянето на облагаемото тегло или стойност, се разпределят върху съдържащите се в тях стоки, пропорционално на тяхното тегло или стойност.

Е.   Благоприятно тарифно третиране поради естеството на стоките

1.

При спазването на някои условия, се прилага по-благоприятно тарифно третиране поради тяхното естество за следните стоки:

негодни за консумация стоки;

семената за посев;

тъкани за пресяване и прецеждане;

някои сортове десертно грозде, тютюн и нитрати;

Тези стоки са обхванати в подпозиции (22)с бележка под линия със следния текст: „Стоки се допускат в тази подпозиция при спазване разпоредбите на раздел II, буква Е от уводните разпоредби“ или „Това благоприятно тарифно третиране е предмет на формалностите и условията, определени в раздел II, буква Е от уводните разпоредби.“

2.

Негодните за консумация стоки, за които е предвидено по-благоприятно тарифно третиране, поради тяхното естество са описани в приложение 8 чрез посочване на подпозицията, в която се класират и на вида и количеството на използваните денатуранти. Тези стоки се считат като негодни за консумация, когато сместа на продукта за денатуриране и денатуранта е хомогенна и тяхното разделяне не е икономически изгодно.

3.

Стоките, изброени по-долу, се класират в подпозиции „за посев“, при условие че отговарят на условията, определени в съответните актове на Европейския съюз:

за сладката царевица, лимеца, хибридната царевица, ориза и соргото за посев — Директива 66/402/ЕИО на Съвета (41)

за картофите за посев — Директива 2002/56/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 (55)

за маслодайните семена и плодове за посев — Директива 2002/57/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 (68)

Същевременно, когато се касае за сладка царевица, лимец, хибридна царевица, ориз, хибридно сорго, или маслодайни семена и плодове, за които селскостопанските разпоредби не се прилагат, по благоприятната тарифно третиране поради естеството на стоките се прилага при условие, че се докаже по безспорен начин, че продуктите са предназначени за посев.

4.

Неконфекционираните тъкани за пресяване и прецеждане ползват по-благоприятно тарифно третиране, при условие че са маркирани с неизтриваем знак, идентифициращ ги като предназначени за пресяване, прецеждане или подобни индустриални цели.

5.

Прясното десертно грозде, тютюнът и нитратите ползват по-благоприятно тарифно третиране при представяне на съответните изискуеми сертификати. Специални разпоредби и моделите на тези са посочени в приложение 9.

СПИСЪК НА ЗНАЦИТЕ, СЪКРАЩЕНИЯТА И СИМВОЛИТЕ

нов код

код, който е използван през предходните години с различно съдържание

AD F/M

допълнително мито за съдържанието на брашно в продукта

AD S/Z

допълнително мито за съдържанието на захар в продукта

b/f

бутилка

cm/s

сантиметър на секунда

EA

селскостопански компонент

евро

INN

международно непатентно наименование на фармацевтични вещества

INNM

модифицирано международно непатентно наименование на фармацевтични вещества

ISO

международна стандартизационна организация

Kbit

1 024 bits

kg/br

килограм бруто тегло

kg/net

килограм нето тегло

kg/net eda

килограм отцедено тегло

kg/net mas

килограм нето тегло на сухо вещество

MAX

максимум

Mbit

1 048 576 bits

MIN

минимум

ml/g

милилитра на грам

mm/s

милиметър/секунда

RON

октаново число по изследователски метод

Забележка:

Номерът на позицията, поставен в квадратни скоби, фигуриращ в колона 1 от схемата с митата означава, че тази позиция е била заличена (например № [1519]). Когато номерът на дадено приложение към схемата с митата е поставен в квадратни скоби, това означава, че съдържанието на това приложение е било заличено (например [Приложение 7]).

СПИСЪК НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ МЕРНИ ЕДИНИЦИ

c/k

карати (1 метричен карат = 2 × 10–4 kg)

ce/el

брой клетки

ct/l

капацитет на полезен товар в метрични тонове (товароподемност) (79)

g

грам

gi F/S

грам разпадни изотопи

kg H2O2

килограм водороден пероксид

kg K2O

килограм калиев оксид

kg KOH

килограм калиев хидроксид

kg met.am.

килограм метиламини

kg N

килограм азот

kg NaOH

килограм натриев хидроксид (сода каустик)

kg/net eda

килограм нето отцедено тегло

kg P2O5

килограм дифосфорен пентаоксид

kg 90 % sdt

килограми маса, изсушена до 90 %

kg U

килограм уран

1 000 kWh

хиляда киловатчаса

l

литър

l alc. 100 %

литър чист алкохол (100 %)

m

метър

m2

квадратен метър

m3

кубичен метър

1 000 m3

хиляда кубични метра

pa

чифт

p/st

бройки

100 p/st

сто бройки

1 000 p/st

хиляда бройки

TJ

тераджаул

t. CO2

Тон CO2 (въглероден диоксид) еквивалент (89)

без допълнителна мерна единица

ЧАСТ ВТОРА

ТАБЛИЦА СЪС СТАВКИТЕ НА МИТАТА

РАЗДЕЛ I

ЖИВИ ЖИВОТНИ И ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

Забележки

1.

Освен при обратни разпоредби, всяко упоменаване в настоящия раздел на определен животински род или вид, се отнася също така и за младите животни от този род или вид

2.

Освен при обратни разпоредби, всяко упоменаване в Номенклатурата на „сушени“ или „сухи“ продукти, се отнася също така и за продуктите, получени чрез обезводняване, изпаряване или лиофилизация

ГЛАВА 1

ЖИВИ ЖИВОТНИ

Забележка

1.

Настоящата глава включва всички живи животни, с изключение на:

а)

рибите и ракообразните, мекотелите и другите водни безгръбначни от № 0301, 0306, 0307 или 0308;

б)

културите от микроорганизми и другите продукти от № 3002;

в)

животните от № 9508

Код по КН

Описание на стоката

Конвенционални мита (%)

Допълнителна мерна единица

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Живи коне, магарета, мулета и катъри

 

 

 

–  Коне

 

 

0101 21 00

– –  Расови за разплод (3)

Осв.

p/st

0101 29

– –  Други

 

 

0101 29 10

– – –  Предназначени за клане (23)

Осв.

p/st

0101 29 90

– – –  Други

11,5

p/st

0101 30 00

–  Магарета

7,7

p/st

0101 90 00

–  Други

10,9

p/st

0102

Живи животни от рода на едрия рогат добитък

 

 

 

–  Домашни животни от рода на едрия рогат добитък

 

 

0102 21

– –  Расови за разплод (42)

 

 

0102 21 10

– – –  Юници (женски говеда, които никога не са се отелвали)

Осв.

p/st

0102 21 30

– – –  Крави

Осв.

p/st

0102 21 90

– – –  Други

Осв.

p/st

0102 29

– –  Други

 

 

0102 29 05

– – –  От подрода Bibos или от подрода Poephagus

Осв.

p/st

 

– – –  Други

 

 

0102 29 10

– – – –  С тегло, непревишаващо 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (56)

p/st

 

– – – –  С тегло, превишаващо 80 kg, но непревишаващо 160 kg

 

 

0102 29 21

– – – – –  Предназначени за клане

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 29

– – – – –  Други

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (56)

p/st

 

– – – –  С тегло, превишаващо 160 kg, но непревишаващо 300 kg

 

 

0102 29 41

– – – – –  Предназначени за клане

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 49

– – – – –  Други

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (56)

p/st

 

– – – –  С тегло, превишаващо 300 kg

 

 

 

– – – – –  Юници (женски говеда, които никога не са се отелвали)

 

 

0102 29 51

– – – – – –  Предназначени за клане

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 59

– – – – – –  Други

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (56)

p/st

 

– – – – –  Крави

 

 

0102 29 61

– – – – – –  Предназначени за клане

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 69

– – – – – –  Други

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (56)

p/st

 

– – – – –  Други

 

 

0102 29 91

– – – – – –  Предназначени за клане

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 99

– – – – – –  Други

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (56)

p/st

 

–  Биволи

 

 

0102 31 00

– –  Расови за разплод (42)

Осв.

p/st

0102 39

– –  Други

 

 

0102 39 10

– – –  Домашни видове

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 39 90

– – –  Други

Осв.

p/st

0102 90

–  Други

 

 

0102 90 20

– –  Расови за разплод (42)

Осв.

p/st

 

– –  Други

 

 

0102 90 91

– – –  Домашни видове

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 99

– – –  Други

Осв.

p/st

0103

Живи животни от рода на свинете

 

 

0103 10 00

–  Расови за разплод (69)

Осв.

p/st

 

–  Други

 

 

0103 91

– –  С тегло, по-малко от 50 kg

 

 

0103 91 10

– – –  Домашни видове

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  Други

Осв.

p/st

0103 92

– –  С тегло, равно или по-голямо от 50 kg

 

 

 

– – –  Домашни видове

 

 

0103 92 11

– – – –  Женски свине, които са се опрасили поне един път, с минимално тегло 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  Други

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  Други

Осв.

p/st

0104

Живи животни от рода на овцете или козите

 

 

0104 10

–  От рода на овцете

 

 

0104 10 10

– –  Расови за разплод (80)

Осв.

p/st

 

– –  Други

 

 

0104 10 30

– – –  Агнета (на възраст до 1 година)

80,5 €/100 kg/net (56)

p/st

0104 10 80

– – –  Други

80,5 €/100 kg/net (56)

p/st

0104 20

–  От рода на козите

 

 

0104 20 10

– –  Расови за разплод (80)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  Други

80,5 €/100 kg/net (56)

p/st

0105

Живи домашни петли, кокошки, птици от видовете Gallus domesticus, патици, гъски, пуйки и токачки

 

 

 

–  С тегло, непревишаващо 185 g

 

 

0105 11

– –  Петли и кокошки

 

 

 

– – –  Родителски и прародителски женски пилета

 

 

0105 11 11

– – – –  Яйценосно направление

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  Други

52 €/1 000 p/st

p/st

 

– – –  Други

 

 

0105 11 91

– – – –  Яйценосно направление

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  Други

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  Пуйки

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 13 00

– –  Патици

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 14 00

– –  Гъски

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 15 00

– –  Токачки

52 €/1 000 p/st

p/st

 

–  Други

 

 

0105 94 00

– –  Петли и кокошки

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  Други

 

 

0105 99 10

– – –  Патици

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  Гъски

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  Пуйки

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  Токачки

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Други живи животни

 

 

 

–  Бозайници

 

 

0106 11 00

– –  Примати

Осв.

p/st

0106 12 00

– –  Китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/); тюлени, морски лъвове и моржове (бозайници от подразред Перконоги /Pinnipedia/)

Осв.

p/st

0106 13 00

– –  Камили и други животни от семейство камилови (Camelidae)

Осв.

p/st

0106 14

– –  Домашни и диви зайци

 

 

0106 14 10

– – –  Домашни зайци

3,8

p/st

0106 14 90

– – –  Други

Осв.

0106 19 00

– –  Други

Осв.

0106 20 00

–  Влечуги (включително змиите и костенурките)

Осв.

p/st

 

–  Птици

 

 

0106 31 00

– –  Грабливи птици

Осв.

p/st

0106 32 00

– –  Птици от разред Папагалоподобни (Psittaciformes), включително качулатите папагали, сенегалските папагали, дългоопашатите и огърличести папагали, папагалите ара и какаду

Осв.

p/st

0106 33 00

– –  Щрауси; ему (Dromaius novaehollandiae)

Осв.

p/st

0106 39

– –  Други

 

 

0106 39 10

– – –  Гълъби

6,4

p/st

0106 39 80

– – –  Други

Осв.

 

–  Насекоми

 

 

0106 41 00

– –  Пчели

Осв.

0106 49 00

– –  Други

Осв.

0106 90 00

–  Други

Осв.

ГЛАВА 2

МЕСА И КАРАНТИИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ

Забележка

1.

Настоящата глава не включва:

а)

продуктите от видовете, включени в № 0201 до 0208 и № 0210, негодни за консумация от човека;

б)

неживи насекоми, годни за консумация (№ 0410);

в)

червата, пикочните мехури и стомасите от животни (№ 0504) и животинската кръв (№ 0511 или 3002);

г)

животински мазнини, различни от продуктите от № 0209 (глава 15)

Допълнителни забележки

1.

А.

Считат се за:

а)

„Цели трупове от животни от рода на едрия рогат добитък“, по смисъла на подпозиции 0201 10 и 0202 10, цялото тяло на закланото животно след операциите по обезкървяване, изкормване и одиране, със или без главата, със или без краката, със или без други прилежащи карантии. Когато трупът е представен без главата, тя трябва да бъде отделена от трупа на нивото на тилната връзка. Когато е представен без краката, последните трябва да бъдат отделени на ниво свързване при ходилата; третира се като труп предната част на трупа, съдържаща всички кости, както и врата и плешките, но с повече от десет чифта ребра;

б)

„Половин трупове от животни от рода на едрия рогат добитък“, по смисъла на подпозиции 0201 10 и 0202 10, продуктите, получени чрез симетричното разделяне на целия труп, минаващо по средата на всеки вратен, гръбначен, кръстен и опашен прешлен и по средата на гръдната кост и на неподвижната става на седалищно срамната кост; третира се като половин труп предната част на половината труп, съдържаща всички кости, както и врата и плешката, но с повече от десет ребра;

в)

Компенсирани четвъртинки, по смисъла на подпозиции 0201 20 20 и 0202 20 10, съвкупността от:

предни четвъртинки, съдържащи всички кости, както и врата и плешката и отрязани с десет ребра и задни четвъртинки, съдържащи всички кости, както и бута и рибицата, отрязани с три ребра, или

предни четвъртинки, съдържащи всички кости, както и врата и плешката, отрязани с пет ребра, с прилежащи хълбок и гърди и задни четвъртинки, съдържащи всички кости, както и бута и рибицата, отрязани с осем ребра;

Предните четвъртинки и задните четвъртинки, съставляващи компенсираните четвъртинки, трябва да бъдат представени в митницата едновременно и в равен брой, като общото тегло на предните четвъртинки трябва да бъде равно на това на задните четвъртинки; въпреки това, разлика между съответните тегла на двете части на пратката е допустима, при условие, че тази разлика не е по-голяма от 5 % от теглото на по-тежката част (предни четвъртинки или задни четвъртинки).

г)

„Неразфасовани предни четвъртинки“, по смисъла на подпозиции 0201 20 30 и 0202 20 30, предната част на трупа, съдържаща всички кости, както и шията и плешките, с минимум четири чифта ребра и максимум десет чифта ребра (първите четири чифта ребра трябва да бъдат цели, другите могат да бъдат срязани), със или без хълбоците;

д)

„Разфасовани предни четвъртинки“, по смисъла на подпозиции 0201 20 30 и 0202 20 30, предната част на половината труп, съдържаща всички кости, както и шията и плешката с минимум четири ребра и максимум десет ребра (първите четири ребра трябва да бъдат цели, другите могат да бъдат нарязани), със или без хълбока;

е)

„Неразфасовани задни четвъртинки“, по смисъла на подпозиции 0201 20 50 и 0202 20 50, задната част на трупа, съдържаща всички кости, както и бутовете и рибиците, включително филетата, с минимум три чифта ребра, цели или нарязани, със или без джоланите и със или без хълбоците;

ж)

„Разфасовани задни четвъртинки“, по смисъла на подпозиции 0201 20 50 и 0202 20 50, задната част на половината труп, съдържаща всички кости, както и бута и рибицата, включително филетата, с минимум три ребра, цели или нарязани, със или без джолана и със или без хълбока;

з)

1.

„Разфасовки от предни четвъртинки“, наречени „австралийски“, по смисъла на подпозиция 0202 30 50, гръбначните части от предната четвъртинка, включително най-горната част на плешката, получени от предната четвъртинка, с минимум четири ребра и максимум десет ребра, чрез право разрязване, минаващо през точката на свързване на първото ребро с първия сегмент на гръдната кост до точката на рефлекция на диафрагмата, разположена на десетото ребро;

2.

„Разфасовки от гърди“, наречени „австралийски“, по смисъла на подпозиция 0202 30 50, най-долната част от предната четвъртинка, съдържаща върха на гърдите, средата на гърдите и гръдния хрущял

Б.

Продуктите, посочени в допълнителната забележка 1 А, букви а) до ж) могат да бъдат представени със или без гръбначния стълб

В.

За определяне броя на целите или срязани ребра, посочени в допълнителна забележка 1 А, се взимат под внимание само целите или срязани ребра, принадлежащи към гръбнака. В случаите, когато гръбначния стълб е отделен се взимат предвид само целите или срязани ребра, които биха принадлежали на гръбнака, ако той не е бил отделен

2.

А.

Считат се за:

а)

„Цели или половин трупове“, по смисъла на подпозиции 0203 11 10 и 0203 21 10, закланите свине под формата на цели трупове от животни от рода на домашните свине, обезкръвени и изкормени, чиито четина и копита са били премахнати. Половин труповете се получават чрез разрязване на целия труп, през средата на всеки вратен, гръбначен, кръстен и опашен прешлен и по средата на гръдната кост и на неподвижната става на седалищно срамната кост. Тези цели или половин трупове могат да бъдат представени със или без главата, частта от гушата, наречена „долни бузи“, краката, салото, бъбреците, опашката и диафрагмата. Половин труповете могат да бъдат представени със или без гръбначния мозък, мозъка или езика. Целите или половин трупове на женските свине могат да бъдат представени със или без млечните жлези (вимето);

б)

„Бут“ по смисъла на подпозиции 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 и 0210 11 31 задната (опашна) част на половината труп, съдържаща костите, със или без краката, джолана, кожата или сланината

Свинският бут е отделен от останалата част на половината труп по начин, който максимално включва последния кръстен прешлен;

в)

„Предни части“, по смисъла на подпозиции 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 и 0210 19 60, предната (челна) част на половината труп без главата, със или без частта от гушата, наречена „долни бузи“, включваща костите, със или без крака, джолана, кожата или сланината

Предната част е отделена от останалата част на половината труп по начин, който максимално включва петия гръбначен прешлен.

Най-горната (гръбначна) част от предната част /вратът/, дори с лопатката и прилежащата ѝ мускулатура, се счита за разфасовка от котлета, когато е отделена от най-долната (коремна) част на предната част чрез разрязване, минаващо максимално точно под гръбначния стълб;

г)

„Плешки“, по смисъла на подпозиции 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 и 0210 11 39, най-долната част от предната част, дори с лопатката и прилежащата ѝ мускулатура, включваща костите, със или без краката, джолана, кожата или сланината

Само лопатката, с прилежащата ѝ мускулатура, представена самостоятелно, остава класирана в тази позиция, като разфасовка от плешката;

д)

„Котлети“, по смисъла на подпозиции 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 и 0210 19 70, най-горната част на половината труп, от първия вратен прешлен до опашните прешлени, включваща костите, със или без рибицата, лопатката, кожата или сланината

Котлетът е отделен от долната част на половината труп чрез разрязване, минаващо точно под гръбначния стълб;

е)

„Гърди“, по смисъла на подпозиции 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 и 0210 12 19, най-долната част на половината труп, наречена „шарено месо“, разположена между бута и плешката, със или без костите, но с кожата и сланината;

ж)

„Половинки бекон“, по смисъла на подпозиция 0210 19 10, половин свински труп, представен без глава, бузи, гръклян, крака, опашка, сало, бъбреци, рибица, лопатка, гръдна кост, гръбначен стълб, бедрена кост и диафрагма;

з)

„Три четвърти предна част“, по смисъла на подпозиция 0210 19 10, половинка бекон, без бута, обезкостена или не;

и)

„Три четвърти задна част“, по смисъла на подпозиция 0210 19 20, половинка бекон, без предната част, обезкостена или не;

к)

„Среда“, по смисъла на подпозиция 0210 19 20, половинка бекон без бута и предната част, обезкостена или не

Подпозицията включва също разфасовките от средата, съдържащи тъкан от котлета и от гърдите, в естествените за целите среди пропорции.

Б.

Частите от разфасовките, посочени в допълнителна забележка 2 А, буква е), се включват в същите подпозиции, само ако съдържат кожата и сланината

Ако разфасовките, включени в подпозиции 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 и 0210 19 60, са получени от половинки бекон, от които предварително са били премахнати костите, посочени в допълнителна забележка 2 А, буква ж), разрязването трябва да следва същите линии, като тези, определени съответно в допълнителна забележка 2 А, букви б), в) и г); във всички случаи тези разфасовки или части от тях трябва да съдържат кости.

В.

Подпозиции 0206 49 00 и 0210 99 49 включват по-специално главите или половин глави на домашните свине, с или без мозъка, бузите или езика, включително техните разфасовки

Главата е отделена от останалата част на половината труп както следва

чрез право срязване, успоредно на черепа или

чрез срязване, което до нивото на очите е успоредно на черепа, а след това е наклонено към предната част на главата, като частта от гушата, наречена „долни бузи“ остава принадлежаща към половината труп.

За разфасовки от глави се считат също така и бузите, зурлата, ушите и принадлежащото на главата месо и по – специално месото зад черепа. Същевременно месото без кости, принадлежащо на предната част (частта от гушата, принадлежаща на плешката, частта от гушата, наречена „долни бузи“ или частта включваща както долните бузи, така и частта от гушата, принадлежаща на плешката), се включва към подпозиции и подпозиции 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 или 0210 19 81, според случая.

Г.

За „сланина“, по смисъла на подпозиции 0209 10 11 и 0209 10 19, се счита мастната тъкан, разположена под свинската кожа и свързана с нея, независимо от коя част на свинята произхожда; във всички случаи теглото на мастната тъкан трябва да бъде по-голямо от теглото на свинската кожа

Тези подпозиции включват също сланината, от която е отделена кожата.

Д.

Считат се за „сушени или пушени“, по смисъла на подпозиции 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 и 0210 19 60 до 0210 19 89, продуктите, в които съотношението вода — протеин (азотно съдържание × 6,25) в месото е равно или по-малко от 2,8. Азотното съдържание трябва да бъде определено по метода ISO 937-1978

3.

А.

По смисъла на № 0204, считат се за:

а)

„Цели трупове“, по смисъла на подпозиции 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 и 0204 50 51, цялото тяло на закланото животно, такова, каквото е представено след операциите по обезкръвяване, изкормване и одиране, със или без главата, със или без краката и със или без другите принадлежащи карантии. Когато труповете са представени без главата, тя трябва да бъде отделена от трупа на нивото на тилната връзка. Когато са представени без краката, те трябва да бъдат отделени на ниво свързване при ходилата;

б)

„Половин трупове“, по смисъла на подпозиции 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 и 0204 50 51, продуктът, получен чрез симетрично разрязване на целия труп, минаващо по средата на всеки вратен, гръбначен, кръстен и опашен прешлен и по средата на гръдната кост и на неподвижната става на седалищно-срамната кост;

в)

„Предна част“, по смисъла на подпозиции 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 и 0204 50 53, предната част на трупа, със или без гърдите, съдържаща всички кости, както и плешките, шията и откритите ребра, отрязана перпендикулярно на гръбначния стълб и съдържаща минимум пет и максимум седем чифта ребра, цели или срязани;

г)

„Половин предна част“, по смисъла на подпозиции 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 и 0204 50 53, предната част на половин трупа, със или без гърдите, съдържаща всички кости, както и плешката, шията и откритите ребра, отрязана перпендикулярно на гръбначния стълб и съдържаща минимум пет ребра и максимум седем ребра, цели или срязани;

д)

„Карета и седла“, по смисъла на подпозиции 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 и 0204 50 55, частта, оставаща от трупа след отделянето на задната част и на предната част, със или без бъбреците; седлото, отделено от карето, трябва да съдържа минимум пет кръстни прешлена, а карето, отделено от седлото, трябва да съдържа минимум пет чифта ребра, цели или срязани;

е)

„Половин каре и седло“, по смисъла на подпозиции 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 и 0204 50 55, частта, оставаща от половината труп след отделянето на половината задна част и половината предна част, със или без бъбреците; половин седло, отделено от половин карето, трябва да съдържа минимум пет кръстни прешлена; половин карето, отделено от половин седлото, трябва да съдържа минимум пет ребра, цели или срязани;

ж)

„Задна част“, по смисъла на подпозиции 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 и 0204 50 59, задната част на трупа, съдържаща всички кости, както и бутовете, отрязана перпендикулярно на гръбначния стълб на нивото на шестия кръстен прешлен, точно под илиума или на нивото на четвъртия опашен прешлен, през средата на илиума, преди неподвижната става на седалищно-срамната кост;

з)

„Половин задна част“, по смисъла на подпозиции 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 и 0204 50 59, задната част на половин трупа, съдържаща всички кости, както и бута, отрязана перпендикулярно на гръбначния стълб на нивото на шестия кръстен прешлен, точно под илиума или на нивото на четвъртия опашен прешлен, през средата на илиума, преди неподвижната става на седалищно-срамната кост.

Б.

За определяне броя на целите или срязани ребра, посочени в допълнителна забележка 3 А, се взимат под внимание само целите или срязани ребра, принадлежащи към гръбнака.

4.

Считат се за:

а)

„Необезкостени разфасовки от птици“, по смисъла на подпозиции 0207 13 20 до 0207 13 60, 0207 14 20 до 0207 14 60, 0207 26 20 до 0207 26 70, 0207 27 20 до 0207 27 70, 0207 44 21 до 0207 44 61, 0207 45 21 до 0207 45 61, 0207 54 21 до 0207 54 61, 0207 55 21 до 0207 55 61 и 0207 60 21 до 0207 60 61 упоменатите в тях разфасовки, включващи всички кости.

Разфасовките от птици, посочени в буква а), от които е премахната една част от костите, се отнасят в подпозиции 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 или 0207 60 81;

б)

„Половинки“, по смисъла на подпозиции 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 и 0207 60 21 половината труп на птицата, получен чрез надлъжно разрязване, минаващо през гръдната кост и гръбнака;

в)

„Четвъртинки“, по смисъла на подпозиции 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 и 0207 60 21, предните или задни четвъртинки, получени чрез напречното разрязване на една половинка;

г)

„Цели крила, дори без връхчетата“, по смисъла на подпозиции 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 и 0207 60 31, разфасовките от птици, включващи костта от рамото до лакътя, лъчевата кост и лакътната кост с прилежащата им мускулатура. Връхчетата, включително костите им, могат да бъдат премахнати или не. Разрязването трябва да бъде извършено на ниво ставни връзки;

д)

„Гърди“, по смисъла на подпозиции 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 и 0207 60 51, разфасовките от птици, съдържащи гръдната кост и ребрата, разпределени от двете страни, със прилежащата им мускулатура;

е)

„Бутчета“, по смисъла на подпозиции 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 и 0207 60 61, разфасовките от птици, включващи бедрената кост, тибията и фибулата, с прилежащата им мускулатура. Двата среза трябва да бъдат направени на нивото на ставите;

ж)

„Кълки от пуйки“, по смисъла на подпозиции 0207 26 60 и 0207 27 60, разфасовките от пуйки, включващи тибията и фибулата, със съответната им мускулатура. Двата среза трябва да бъдат направени на ниво ставни връзки;

з)

„Бутчета от пуйки, различни от кълките“, по смисъла на подпозиции 0207 26 70 и 0207 27 70, разфасовките от пуйки, включващи бедрената кост и прилежащата й мускулатура или бедрената кост, тибията и фибулата с прилежащата им мускулатура. Двата среза трябва да бъдат направени на ниво ставни връзки;

и)

„Разфасовки, наречени „палта“ от патици или от гъски“, по смисъла на подпозиции 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 и 0207 55 71, продуктите от патици или от гъски, представени без перата, изцяло изкормени, без главата и без краката и чиито кости на трупа (гръдната кост, ребрата, гръбначния стълб и опашните прешлени) са били премахнати, но са запазени бедрените кости, тибията и раменната кост.

5.

Митото, което се прилага за смесите, включени в настоящата глава се изчислява, както следва:

а)

за смесите, при които една от съставките представлява най-малко 90% тегловно от сместа, митото което се прилага, е това на тази съставка;

б)

за другите смеси митото, което се прилага, е прилаганото за съставката, облагана с най-високото мито.

6.

а)

Топлинно необработените меса с подправки са включени в глава 16. Считат се за „меса с подправки“ месата, които не са топлинно обработени и подправянето е направено в дълбочина или по цялата повърхност на продукта и това е видимо с невъоръжено око или е осезаемо на вкус.

б)

продуктите от № 0210, към които са прибавени подправящи продукти по време на тяхната обработка, остават класирани в тази позиция, при условие, че това подправяне не променя характера им на продукти, включени в № 0210.

7.

Считат се за „осолени или в саламура“, по смисъла на подпозиции 0210 11 до 0210 93, месата и карантиите, годни за консумация, които са били предмет на дълбоко осоляване, в еднаква степен във всичките им части и с общо тегловно съдържание на сол, равно или по-голямо от 1,2 %, при условие, че осоляването гарантира дълготрайното съхранение на продукта. Считат се за „осолени или в саламура“ по смисъла на подпозиция 0210 99, месата и карантиите, годни за консумация, които са били предмет на дълбоко осоляване, в еднаква степен във всичките им части и с общо тегловно съдържание на сол, равно или по-голямо от 1,2 %.

Код по КН

Описание на стоката

Конвенционални мита (%)

Допълнителна мерна единица

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени

 

 

0201 10 00

–  Цели или половин трупове

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (56)

0201 20

–  Други необезкостени разфасовки

 

 

0201 20 20

– –  Компенсирани четвъртинки

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (56)

0201 20 30

– –  Предни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (56)

0201 20 50

– –  Задни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (56)

0201 20 90

– –  Други

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (56)

0201 30 00

–  Обезкостени

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (56)

0202

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени

 

 

0202 10 00

–  Цели или половин трупове

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (56)

0202 20

–  Други необезкостени разфасовки

 

 

0202 20 10

– –  Компенсирани четвъртинки

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (56)

0202 20 30

– –  Предни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (56)

0202 20 50

– –  Задни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (56)

0202 20 90

– –  Други

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (56)

0202 30

–  Обезкостени

 

 

0202 30 10

– –  Предни четвъртинки, цели или нарязани максимум на пет парчета, като всяка предна четвъртинка е замразена поотделно; „компенсирани“ четвъртинки, замразени на два блока, единият от които съдържа предната четвъртинка, цяла или нарязана на максимум пет парчета, а другият — задната четвъртинка без филето, в едно цяло парче

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (56)

0202 30 50

– –  Разфасовки от предни четвъртинки и от гърди, наречени „австралийски“ (90)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (56)

0202 30 90

– –  Други

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (56)

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени

 

 

 

–  Пресни или охладени

 

 

0203 11

– –  Цели или половин трупове

 

 

0203 11 10

– – –  От домашни свине

53,6 €/100 kg/net (56)

0203 11 90

– – –  Други

Осв.

0203 12

– –  Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени

 

 

 

– – –  От домашни свине

 

 

0203 12 11

– – – –  Бутове и разфасовки от тях

77,8 €/100 kg/net (56)

0203 12 19

– – – –  Плешки и разфасовки от тях

60,1 €/100 kg/net (56)

0203 12 90

– – –  Други

Осв.

0203 19

– –  Други

 

 

 

– – –  От домашни свине

 

 

0203 19 11

– – – –  Предни части и разфасовки от тях

60,1 €/100 kg/net (56)

0203 19 13

– – – –  Котлети и разфасовки от тях

86,9 €/100 kg/net (56)

0203 19 15

– – – –  Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях

46,7 €/100 kg/net (56)

 

– – – –  Други

 

 

0203 19 55

– – – – –  Обезкостени

86,9 €/100 kg/net (56)

0203 19 59

– – – – –  Други

86,9 €/100 kg/net (56)

0203 19 90

– – –  Други

Осв.

 

–  Замразени

 

 

0203 21

– –  Цели или половин трупове

 

 

0203 21 10

– – –  От домашни свине

53,6 €/100 kg/net (56)

0203 21 90

– – –  Други

Осв.

0203 22

– –  Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени

 

 

 

– – –  От домашни свине

 

 

0203 22 11

– – – –  Бутове и разфасовки от тях

77,8 €/100 kg/net (56)

0203 22 19

– – – –  Плешки и разфасовки от тях

60,1 €/100 kg/net (56)

0203 22 90

– – –  Други

Осв.

0203 29

– –  Други

 

 

 

– – –  От домашни свине

 

 

0203 29 11

– – – –  Предни части и разфасовки от тях

60,1 €/100 kg/net (56)

0203 29 13

– – – –  Котлети и разфасовки от тях

86,9 €/100 kg/net (56)

0203 29 15

– – – –  Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях

46,7 €/100 kg/net (56)

 

– – – –  Други

 

 

0203 29 55

– – – – –  Обезкостени

86,9 €/100 kg/net (56)

0203 29 59

– – – – –  Други

86,9 €/100 kg/net (56)

0203 29 90

– – –  Други

Осв.

0204

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

 

 

0204 10 00

–  Цели и половин трупове от агнета, пресни или охладени

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (56)

 

–  Други меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени

 

 

0204 21 00

– –  Цели или половин трупове

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (56)

0204 22

– –  Други необезкостени разфасовки

 

 

0204 22 10

– – –  Предна част или половин предна част

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (56)

0204 22 30

– – –  Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (56)

0204 22 50

– – –  Задна част и половин задна част

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (56)

0204 22 90

– – –  Други

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (56)

0204 23 00

– –  Обезкостени

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (56)

0204 30 00

–  Цели и половин трупове от агнета, замразени

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (56)

 

–  Други меса от животни от рода на овцете, замразени

 

 

0204 41 00

– –  Цели или половин трупове

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (56)

0204 42

– –  Други необезкостени разфасовки

 

 

0204 42 10

– – –  Предна част или половин предна част

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (56)

0204 42 30

– – –  Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (56)

0204 42 50

– – –  Задна част и половин задна част

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (56)

0204 42 90

– – –  Други

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (56)

0204 43

– –  Обезкостени

 

 

0204 43 10

– – –  От агнета

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (56)

0204 43 90

– – –  Други

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (56)

0204 50

–  Меса от животни от рода на козите

 

 

 

– –  Пресни или охладени

 

 

0204 50 11

– – –  Цели или половин трупове

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (56)

0204 50 13

– – –  Предна част или половин предна част

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (56)

0204 50 15

– – –  Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (56)

0204 50 19

– – –  Задна част и половин задна част

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (56)

 

– – –  Други

 

 

0204 50 31

– – – –  Необезкостени разфасовки

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (56)

0204 50 39

– – – –  Обезкостени разфасовки

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (56)

 

– –  Замразени

 

 

0204 50 51

– – –  Цели или половин трупове

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (56)

0204 50 53

– – –  Предна част или половин предна част

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (56)

0204 50 55

– – –  Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (56)

0204 50 59

– – –  Задна част и половин задна част

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (56)

 

– – –  Други

 

 

0204 50 71

– – – –  Необезкостени разфасовки

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (56)

0204 50 79

– – – –  Обезкостени разфасовки

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (56)

0205 00

Меса от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени

 

 

0205 00 20

–  Пресни или охладени

5,1

0205 00 80

–  Замразени

5,1

0206

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени

 

 

0206 10

–  От животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени

 

 

0206 10 10

– –  Предназначени за производство на фармацевтични препарати (23)

Осв.

 

– –  Други

 

 

0206 10 95

– – –  Месести части от диафрагмата

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (56)

0206 10 98

– – –  Други

Осв.

 

–  От животни от рода на едрия рогат добитък, замразени

 

 

0206 21 00

– –  Езици

Осв.

0206 22 00

– –  Черен дроб

Осв.

0206 29

– –  Други

 

 

0206 29 10

– – –  Предназначени за производство на фармацевтични препарати (23)

Осв.

 

– – –  Други

 

 

0206 29 91

– – – –  Месести части от диафрагмата

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (56)

0206 29 99

– – – –  Други

Осв.

0206 30 00

–  От животни от рода на свинете, пресни или охладени

Осв.

 

–  От животни от рода на свинете, замразени

 

 

0206 41 00

– –  Черен дроб

Осв.

0206 49 00

– –  Други

Осв.

0206 80

–  Други, пресни или охладени

 

 

0206 80 10

– –  Предназначени за производство на фармацевтични препарати (23)

Осв.

 

– –  Други

 

 

0206 80 91

– – –  От рода на конете, магаретата, мулетата или катърите

6,4

0206 80 99

– – –  От рода на овцете или козите

Осв.

0206 90

–  Други, замразени

 

 

0206 90 10

– –  Предназначени за производство на фармацевтични препарати (23)

Осв.

 

– –  Други

 

 

0206 90 91

– – –  От рода на конете, магаретата, мулетата или катърите

6,4

0206 90 99

– – –  От рода на овцете или козите

Осв.

0207

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени

 

 

 

–  От петли и кокошки

 

 

0207 11

– –  Неразфасовани, пресни или охладени

 

 

0207 11 10

– – –  Оскубани, без черва, с глави и крака, наречени „пилета 83 %“

26,2 €/100 kg/net (56)

0207 11 30

– – –  Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 70 %“

29,9 €/100 kg/net (56)

0207 11 90

– – –  Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 65 %“ или представени по друг начин

32,5 €/100 kg/net (56)

0207 12

– –  Неразфасовани, замразени

 

 

0207 12 10

– – –  Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 70 %“

29,9 €/100 kg/net (56)

0207 12 90

– – –  Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 65 %“ или представени по друг начин

32,5 €/100 kg/net (56)

0207 13

– –  Разфасовки и карантии, пресни или охладени

 

 

 

– – –  Разфасовки

 

 

0207 13 10

– – – –  Обезкостени

102,4 €/100 kg/net (56)

 

– – – –  Необезкостени

 

 

0207 13 20

– – – – –  Половинки или четвъртинки

35,8 €/100 kg/net (56)

0207 13 30

– – – – –  Цели крилца, дори без връхчетата

26,9 €/100 kg/net (56)

0207 13 40

– – – – –  Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца

18,7 €/100 kg/net (56)

0207 13 50

– – – – –  Гърди и разфасовки от тях

60,2 €/100 kg/net (56)

0207 13 60

– – – – –  Бутчета и разфасовки от тях

46,3 €/100 kg/net (56)

0207 13 70

– – – – –  Други

100,8 €/100 kg/net (56)

 

– – –  Карантии

 

 

0207 13 91

– – – –  Черен дроб

6,4

0207 13 99

– – – –  Други

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  Разфасовки и карантии, замразени

 

 

 

– – –  Разфасовки

 

 

0207 14 10

– – – –  Обезкостени

102,4 €/100 kg/net (56)

 

– – – –  Необезкостени

 

 

0207 14 20

– – – – –  Половинки или четвъртинки

35,8 €/100 kg/net (56)

0207 14 30

– – – – –  Цели крилца, дори без връхчетата

26,9 €/100 kg/net (56)

0207 14 40

– – – – –  Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца

18,7 €/100 kg/net (56)

0207 14 50

– – – – –  Гърди и разфасовки от тях

60,2 €/100 kg/net (56)

0207 14 60

– – – – –  Бутчета и разфасовки от тях

46,3 €/100 kg/net (56)

0207 14 70

– – – – –  Други

100,8 €/100 kg/net (56)

 

– – –  Карантии

 

 

0207 14 91

– – – –  Черен дроб

6,4

0207 14 99

– – – –  Други

18,7 €/100 kg/net

 

–  От пуйки

 

 

0207 24

– –  Неразфасовани, пресни или охладени

 

 

0207 24 10

– – –  Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 80 %“

34 €/100 kg/net (56)

0207 24 90

– – –  Оскубани, изкормени, без глави и без шийки, без крака, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 73 %“ или представени по друг начин

37,3 €/100 kg/net (56)

0207 25

– –  Неразфасовани, замразени

 

 

0207 25 10

– – –  Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 80 %“

34 €/100 kg/net (56)

0207 25 90

– – –  Оскубани, изкормени, без глави и без шийки, без крака, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 73 %“ или представени по друг начин

37,3 €/100 kg/net (56)

0207 26

– –  Разфасовки и карантии, пресни или охладени

 

 

 

– – –  Разфасовки

 

 

0207 26 10

– – – –  Обезкостени

85,1 €/100 kg/net (56)

 

– – – –  Необезкостени

 

 

0207 26 20

– – – – –  Половинки или четвъртинки

41 €/100 kg/net (56)

0207 26 30

– – – – –  Цели крилца, дори без връхчета

26,9 €/100 kg/net (56)

0207 26 40

– – – – –  Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца

18,7 €/100 kg/net (56)

0207 26 50

– – – – –  Гърди и разфасовки от тях

67,9 €/100 kg/net (56)

 

– – – – –  Бутчета и разфасовки от тях

 

 

0207 26 60

– – – – – –  Кълки и разфасовки от тях

25,5 €/100 kg/net (56)

0207 26 70

– – – – – –  Други

46 €/100 kg/net (56)

0207 26 80

– – – – –  Други

83 €/100 kg/net (56)

 

– – –  Карантии

 

 

0207 26 91

– – – –  Черен дроб

6,4

0207 26 99

– – – –  Други

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  Разфасовки и карантии, замразени

 

 

 

– – –  Разфасовки

 

 

0207 27 10

– – – –  Обезкостени

85,1 €/100 kg/net (56)

 

– – – –  Необезкостени

 

 

0207 27 20

– – – – –  Половинки или четвъртинки

41 €/100 kg/net (56)

0207 27 30

– – – – –  Цели крилца, дори без връхчета

26,9 €/100 kg/net (56)

0207 27 40

– – – – –  Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца

18,7 €/100 kg/net (56)

0207 27 50

– – – – –  Гърди и разфасовки от тях

67,9 €/100 kg/net (56)

 

– – – – –  Бутчета и разфасовки от тях

 

 

0207 27 60

– – – – – –  Кълки и разфасовки от тях

25,5 €/100 kg/net (56)

0207 27 70

– – – – – –  Други

46 €/100 kg/net (56)

0207 27 80

– – – – –  Други

83 €/100 kg/net (56)

 

– – –  Карантии

 

 

0207 27 91

– – – –  Черен дроб

6,4

0207 27 99

– – – –  Други

18,7 €/100 kg/net

 

–  От патици

 

 

0207 41

– –  Неразфасовани, пресни или охладени

 

 

0207 41 20

– – –  Оскубани, обезкървени, но неизкормени, с главите и краката, наречени „патици 85 %“

38 €/100 kg/net

0207 41 30

– – –  Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 70 %“

46,2 €/100 kg/net

0207 41 80

– – –  Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 63 %“ или представени по друг начин

51,3 €/100 kg/net

0207 42

– –  Неразфасовани, замразени

 

 

0207 42 30

– – –  Оскубани, изкормени, без глави и без крака, с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 70 %“

46,2 €/100 kg/net

0207 42 80

– – –  Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 63 %“ или представени по друг начин

51,3 €/100 kg/net

0207 43 00

– –  Тлъст черен дроб, пресен или охладен

Осв.

0207 44

– –  Други, пресни или охладени

 

 

 

– – –  Разфасовки

 

 

0207 44 10

– – – –  Обезкостени

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Необезкостени

 

 

0207 44 21

– – – – –  Половинки или четвъртинки

56,4 €/100 kg/net

0207 44 31

– – – – –  Цели крилца, дори без връхчетата

26,9 €/100 kg/net

0207 44 41

– – – – –  Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца

18,7 €/100 kg/net

0207 44 51

– – – – –  Гърди и разфасовки от тях

115,5 €/100 kg/net

0207 44 61

– – – – –  Бутчета и разфасовки от тях

46,3 €/100 kg/net

0207 44 71

– – – – –  Разфасовки, наречени „палта“

66 €/100 kg/net

0207 44 81

– – – – –  Други

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Карантии

 

 

0207 44 91

– – – –  Черен дроб, различен от тлъстия

6,4

0207 44 99

– – – –  Други

18,7 €/100 kg/net

0207 45

– –  Други, замразени

 

 

 

– – –  Разфасовки

 

 

0207 45 10

– – – –  Обезкостени

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Необезкостени

 

 

0207 45 21

– – – – –  Половинки или четвъртинки

56,4 €/100 kg/net

0207 45 31

– – – – –  Цели крилца, дори без връхчетата

26,9 €/100 kg/net

0207 45 41

– – – – –  Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца

18,7 €/100 kg/net

0207 45 51

– – – – –  Гърди и разфасовки от тях

115,5 €/100 kg/net

0207 45 61

– – – – –  Бутчета и разфасовки от тях

46,3 €/100 kg/net

0207 45 71

– – – – –  Разфасовки, наречени „палта“

66 €/100 kg/net

0207 45 81

– – – – –  Други

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Карантии

 

 

 

– – – –  Черен дроб

 

 

0207 45 93

– – – – –  Тлъст черен дроб

Осв.

0207 45 95

– – – – –  Друг

6,4

0207 45 99

– – – –  Други

18,7 €/100 kg/net

 

–  От гъски

 

 

0207 51

– –  Неразфасовани, пресни или охладени

 

 

0207 51 10

– – –  Оскубани, обезкървени, неизкормени, с глави и крака, наречени „гъски 82 %“

45,1 €/100 kg/net

0207 51 90

– – –  Оскубани, изкормени, без глави и без крака, със или без сърца и воденички, наречени „гъски 75 %“ или представени по друг начин

48,1 €/100 kg/net

0207 52

– –  Неразфасовани, замразени

 

 

0207 52 10

– – –  Оскубани, обезкървени, неизкормени, с глави и крака, наречени „гъски 82 %“

45,1 €/100 kg/net

0207 52 90

– – –  Оскубани, изкормени, без глави и без крака, със или без сърца и воденички, наречени „гъски 75 %“ или представени по друг начин

48,1 €/100 kg/net

0207 53 00

– –  Тлъст черен дроб, пресен или охладен

Осв.

0207 54

– –  Други, пресни или охладени

 

 

 

– – –  Разфасовки

 

 

0207 54 10

– – – –  Обезкостени

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  Необезкостени

 

 

0207 54 21

– – – – –  Половинки или четвъртинки

52,9 €/100 kg/net

0207 54 31

– – – – –  Цели крилца, дори без връхчетата

26,9 €/100 kg/net

0207 54 41

– – – – –  Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца

18,7 €/100 kg/net

0207 54 51

– – – – –  Гърди и разфасовки от тях

86,5 €/100 kg/net

0207 54 61

– – – – –  Бутчета и разфасовки от тях

69,7 €/100 kg/net

0207 54 71

– – – – –  Разфасовки, наречени „палта“

66 €/100 kg/net

0207 54 81

– – – – –  Други

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Карантии

 

 

0207 54 91

– – – –  Черен дроб, различен от тлъстия

6,4

0207 54 99

– – – –  Други

18,7 €/100 kg/net

0207 55

– –  Други, замразени

 

 

 

– – –  Разфасовки

 

 

0207 55 10

– – – –  Обезкостени

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  Необезкостени

 

 

0207 55 21

– – – – –  Половинки или четвъртинки

52,9 €/100 kg/net

0207 55 31

– – – – –  Цели крилца, дори без връхчетата

26,9 €/100 kg/net

0207 55 41

– – – – –  Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца

18,7 €/100 kg/net

0207 55 51

– – – – –  Гърди и разфасовки от тях

86,5 €/100 kg/net

0207 55 61

– – – – –  Бутчета и разфасовки от тях

69,7 €/100 kg/net

0207 55 71

– – – – –  Разфасовки, наречени „палта“

66 €/100 kg/net

0207 55 81

– – – – –  Други

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Карантии

 

 

 

– – – –  Черен дроб

 

 

0207 55 93

– – – – –  Тлъст черен дроб

Осв.

0207 55 95

– – – – –  Друг

6,4

0207 55 99

– – – –  Други

18,7 €/100 kg/net

0207 60

–  От токачки

 

 

0207 60 05

– –  Неразфасовани, пресни, охладени или замразени

49,3 €/100 kg/net

 

– –  Други, пресни, охладени или замразени

 

 

 

– – –  Разфасовки

 

 

0207 60 10

– – – –  Обезкостени

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Необезкостени

 

 

0207 60 21

– – – – –  Половинки или четвъртинки

54,2 €/100 kg/net

0207 60 31

– – – – –  Цели крилца, дори без връхчетата

26,9 €/100 kg/net

0207 60 41

– – – – –  Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца

18,7 €/100 kg/net

0207 60 51

– – – – –  Гърди и разфасовки от тях

115,5 €/100 kg/net

0207 60 61

– – – – –  Бутчета и разфасовки от тях

46,3 €/100 kg/net

0207 60 81

– – – – –  Други

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Карантии

 

 

0207 60 91

– – – –  Черен дроб

6,4

0207 60 99

– – – –  Други

18,7 €/100 kg/net

0208

Други меса и карантии, годни за консумация, пресни, охладени или замразени

 

 

0208 10

–  От зайци

 

 

0208 10 10

– –  От домашни зайци

6,4

0208 10 90

– –  Други

Осв.

0208 30 00

–  От примати

9

0208 40

–  От китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); от ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/); от тюлени, морски лъвове и моржове (бозайници от подразред Перконоги /Pinnipedia/)

 

 

0208 40 10

– –  Месо от китове

6,4

0208 40 20

– –  Месо от тюлен

6,4

0208 40 80

– –  Други

9

0208 50 00

–  От влечуги (включително от змии и от морски костенурки)

9

0208 60 00

–  От камили и други животни от семейство камилови (Camelidae)

9

0208 90

–  Други

 

 

0208 90 10

– –  От домашни гълъби

6,4

0208 90 30

– –  От дивеч, различен от зайците

Осв.

0208 90 60

– –  От северен елен

9

0208 90 70

– –  Жабешки бутчета

6,4

0208 90 98

– –  Други

9

0209

Сланина, с изключение на шарената сланина, свинско сало и мазнина от птици, неразтопени, нито по друг начин извлечени, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени

 

 

0209 10

–  От свине

 

 

 

– –  Сланина

 

 

0209 10 11

– – –  Прясна, охладена, замразена, осолена или в саламура

21,4 €/100 kg/net

0209 10 19

– – –  Сушена или пушена

23,6 €/100 kg/net

0209 10 90

– –  Свинско сало

12,9 €/100 kg/net

0209 90 00

–  Други

41,5 €/100 kg/net

0210

Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии

 

 

 

–  Меса от животни от рода на свинете

 

 

0210 11

– –  Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени

 

 

 

– – –  От домашни свине

 

 

 

– – – –  Осолени или в саламура

 

 

0210 11 11

– – – – –  Бутове и разфасовки от тях

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  Плешки и разфасовки от тях

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  Сушени или пушени

 

 

0210 11 31

– – – – –  Бутове и разфасовки от тях

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  Плешки и разфасовки от тях

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  Други

15,4

0210 12

– –  Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях

 

 

 

– – –  От домашни свине

 

 

0210 12 11

– – – –  Осолени или в саламура

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  Сушени или пушени

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  Други

15,4

0210 19

– –  Други

 

 

 

– – –  От домашни свине

 

 

 

– – – –  Осолени или в саламура

 

 

0210 19 10

– – – – –  Половинки бекон или три четвърти предна част

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  Три четвърти задна част или средна част

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  Предни части и разфасовки от тях

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  Котлети и разфасовки от тях

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  Други

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  Сушени или пушени

 

 

0210 19 60

– – – – –  Предни части и разфасовки от тях

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  Котлети и разфасовки от тях

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  Други

 

 

0210 19 81

– – – – – –  Обезкостени

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  Други

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  Други

15,4

0210 20

–  Меса от животни от рода на едрия рогат добитък

 

 

0210 20 10

– –  Необезкостени

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  Обезкостени

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  Други, включително брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии

 

 

0210 91 00

– –  От примати

15,4

0210 92

– –  От китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); от ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/); от тюлени, морски лъвове и моржове (бозайници от подразред Перконоги /Pinnipedia/)

 

 

0210 92 10

– – –  От китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); от ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/)

15,4

 

– – –  Други

 

 

0210 92 91

– – – –  Меса

130 €/100 kg/net

0210 92 92

– – – –  Карантии

15,4

0210 92 99

– – – –  Брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 93 00

– –  От влечуги (включително от змии и от морски костенурки)

15,4

0210 99

– –  Други

 

 

 

– – –  Меса

 

 

0210 99 10

– – – –  От коне, осолени или в саламура или изсушени

6,4

 

– – – –  От рода на овцете и козите

 

 

0210 99 21

– – – – –  Необезкостени

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  Обезкостени

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  От северен елен

15,4

0210 99 39

– – – –  Други

130 €/100 kg/net (56)

 

– – –  Карантии

 

 

 

– – – –  От домашни свине

 

 

0210 99 41

– – – – –  Черен дроб

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  Други

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  От животни от рода на едрия рогат добитък

 

 

0210 99 51

– – – – –  Месести части от диафрагмата

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  Други

12,8

 

– – – –  Други

 

 

 

– – – – –  Черен дроб от домашни птици

 

 

0210 99 71

– – – – – –  Тлъст черен дроб от гъски или от патици, осолен или в саламура

Осв.

0210 99 79

– – – – – –  Друг

6,4

0210 99 85

– – – – –  Други

15,4

0210 99 90

– – –  Брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

ГЛАВА 3

РИБИ И РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ И ДРУГИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ

Забележки

1.

Настоящата глава не включва:

а)

бозайниците от № 0106;

б)

месата от бозайници от № 0106 (№ 0208 или 0210);

в)

рибите (включително черния им дроб, хайвера, семенната течност и млякото) и ракообразните, мекотелите и другите водни безгръбначни, мъртви и негодни за консумация от човека поради естеството им или вида, в който са представени (глава 5); брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека (№ 2301);

г)

хайвера и заместителите на хайвера, приготвени на основата на яйца от риби (№ 1604)

2.

В настоящата глава изразът „агломерирани под формата на гранули“ означава продуктите, представени под формата на цилиндри, топчета и други, агломерирани чрез обикновено пресоване или чрез прибавка на свързващо вещество в малки количества

3.

№ 0305 до 0308 не включват брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, годни за консумация от човека (№ 0309).

Допълнителни забележки

1.

За целите на подпозиции 0305 32 11 и 0305 32 19 филета от треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) с общо тегловно съдържание на сол, по-голямо или равно на 12 %, които са годни за консумация от човека без допълнителна промишлена обработка, се считат за осолена риба.

Замразени филета от треска обаче, които са с общо тегловно съдържание на сол под 12 %, следва да се класират в подпозиции 0304 71 10 и 0304 71 90, доколкото действителното и дълготрайно съхранение зависи основно от замразяването.

2.

За целите на подпозициите, посочени в третата алинея, терминът „филета“ включва „карета“, т.е. късчетата месо, съставляващи горната или долната, дясната или лявата страна на рибата, доколкото главата, вътрешностите, перките (гръбначни, анални, опашни, коремни, гръдни) и костите (гръбначен стълб или гръбнак, коремни или ребрени кости, хрилна кост или костици и др.) са били отстранени.

Класирането на такива продукти като филета не се влияе от разрязването им на парчета, при условие че тези парчета могат да бъдат идентифицирани като получени от филета.

Разпоредбите на първите две алинеи се прилагат за следните риби:

а)

риба тон (от рода Thunnus) от подпозиции 0304 49 90 и 0304 87 00;

б)

риба меч (Xiphias gladius) от подпозиции 0304 45 00 и 0304 84 00;

в)

марлин, риба ветроход и копиеносец (от семейство Istiophoridae) от подпозиции 0304 49 90 и 0304 89 90;

г)

океански акули (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus или семейства Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae и Isuridae) от подпозиции 0304 47 90 и 0304 88 19.

Код по КН

Описание на стоката

Конвенционални мита (%)

Допълнителна мерна единица

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Живи риби

 

 

 

–  Декоративни риби

 

 

0301 11 00

– –  Сладководни

Осв.

0301 19 00

– –  Други

7,5

 

–  Други живи риби

 

 

0301 91

– –  Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – –  От видовете Oncorhynchus apache или Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – –  Други

12

0301 92

– –  Змиорки (Anguilla spp.)

 

 

0301 92 10

– – –  С дължина, по-малка от 12 cm

Осв.

0301 92 30

– – –  С дължина от 12 cm или повече, но под 20 cm

Осв.

0301 92 90

– – –  С дължина 20 cm или повече

Осв.

0301 93 00

– –  Шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0301 94

– –  Атлантически и тихоокеански червен тон (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

0301 94 10

– – –  Атлантически червен тон (Thunnus thynnus)

16

0301 94 90

– – –  Тихоокеански червен тон (Thunnus orientalis)

16

0301 95 00

– –  Южен червен тон от вида Thunnus maccoyii

16

0301 99

– –  Други

 

 

 

– – –  Сладководни

 

 

0301 99 11

– – – –  Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)

2

0301 99 17

– – – –  Други

8

0301 99 85

– – –  Други

16

0302

Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304

 

 

 

–  Пъстървови, с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0302 91 до 0302 99

 

 

0302 11

– –  Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – –  От видовете Oncorhynchus apache или Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – –  От вида Oncorhynchus mykiss, с глави и с хриле, изкормени, с единично тегло, по-голямо от 1,2 kg, или без глави, изкормени и без хриле, с единично тегло, по-голямо от 1 kg

12

0302 11 80

– – –  Други

12

0302 13 00

– –  Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus)

2

0302 14 00

– –  Атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  Други

8

 

–  Плоски риби (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0302 91 до 0302 99

 

 

0302 21

– –  Писии (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  Черна писия (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  Атлантическа писия (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  Тихоокеанска писия (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  Писия от вида Pleuronectes platessa

7,5

0302 23 00

– –  Морски език (Solea spp.)

15

0302 24 00

– –  Калкани (Psetta maxima)

15

0302 29

– –  Други

 

 

0302 29 10

– – –  Мегрим (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 80

– – –  Други

15

 

–  Тон (от рода Thunnus), ивичест тон (риби с ивици по корема) (Katsuwonus pelamis), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0302 91 до 0302 99

 

 

0302 31

– –  Бял тон (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 31 90

– – –  Друг

22

0302 32

– –  Тон с жълти перки — албакор (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 32 90

– – –  Друг

22

0302 33

– –  Ивичест тон (риби с ивици по корема) (Katsuwonus pelamis)

 

 

0302 33 10

– – –  Предназначени за промишлено производство на продуктите от № 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 33 90

– – –  Други

22

0302 34

– –  Тон от вида Thunnus obesus

 

 

0302 34 10

– – –  Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 34 90

– – –  Друг

22

0302 35

– –  Атлантически и тихоокеански червен тон (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Атлантически червен тон (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 11

– – – –  Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 35 19

– – – –  Друг

22

 

– – –  Тихоокеански червен тон (Thunnus orientalis)

 

 

0302 35 91

– – – –  Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 35 99

– – – –  Друг

22

0302 36

– –  Южен червен тон от вида Thunnus maccoyii

 

 

0302 36 10

– – –  Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 36 90

– – –  Друг

22

0302 39

– –  Други

 

 

0302 39 20

– – –  Предназначени за промишлено производство на продуктите от № 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 39 80

– – –  Други

22

 

–  Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii), аншоа (Engraulis spp.), сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинели (Sardinella spp.), шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus), скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), индийски скумрии (Rastrelliger spp.), скумрии от вида Scomberomorus spp., сафриди (Trachurus spp.), конски сафриди (каранкси) (Caranx spp.), кобия (Rachycentron canadum), сребрист помфрет (Pampus spp.), тихоокеанска сайра (Cololabis saira), сафриди (Decapterus spp.), мойва (Mallotus villosus), риба меч (Xiphias gladius), кауакауа (Euthynnus affinis), паламуд (Sarda spp.), платноходкови (Istiophoridae), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0302 91 до 0302 99

 

 

0302 41 00

– –  Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (108)

0302 42 00

– –  Аншоа (Engraulis spp.)

15

0302 43

– –  Сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинели (Sardinella spp.) и шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus)

 

 

0302 43 10

– – –  Сардини от вида Sardina pilchardus

23

0302 43 30

– – –  Сардини от рода Sardinops; сардинели (Sardinella spp.)

15

0302 43 90

– – –  Шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus)

 (115)

0302 44 00

– –  Скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (121)

0302 45

– –  Сафриди (Trachurus spp.)

 

 

0302 45 10

– – –  Атлантически сафрид (Trachurus trachurus)

15

0302 45 30

– – –  Чилийски сафрид (Trachurus murphyi)

15

0302 45 90

– – –  Други

15

0302 46 00

– –  Кобия (Rachycentron canadum)

15

0302 47 00

– –  Риба меч (Xiphias gladius)

15

0302 49

– –  Други

 

 

 

– – –  Кауакауа (Euthynnus affinis)

 

 

0302 49 11

– – – –  Предназначени за промишлено производство на продуктите от № 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 49 19

– – – –  Друг

22

0302 49 90

– – –  Други

15

 

–  Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae, с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0302 91 до 0302 99

 

 

0302 51

– –  Треска (Gadus morhua, Gadus ogac или Gadus macrocephalus)

 

 

0302 51 10

– – –  Атлантическа треска (Gadus morhua)

12

0302 51 90

– – –  Други

12

0302 52 00

– –  Треска (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 53 00

– –  Американска треска (Pollachius virens)

7,5

0302 54

– –  Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Мерлузи от рода Merluccius

 

 

0302 54 11

– – – –  Бели мерлузи (Merluccius capensis) и черни мерлузи (Merluccius paradoxus)

15

0302 54 15

– – – –  Австралийски мерлузи (Merluccius australis)

15

0302 54 19

– – – –  Други

15 (56)

0302 54 90

– – –  Мерлузи от рода Urophycis (налим)

15

0302 55 00

– –  Минтай (Theragra chalcogramma)

7,5

0302 56 00

– –  Трескоподобни (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

7,5

0302 59

– –  Други

 

 

0302 59 10

– – –  Полярна треска (Boreogadus saida)

12

0302 59 20

– – –  Мерланг (Merlangius merlangus)

7,5

0302 59 30

– – –  Сребриста сайда (Pollachius pollachius)

7,5

0302 59 40

– – –  Морски щуки (Molva spp.)

7,5

0302 59 90

– – –  Други

15

 

–  Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0302 91 до 0302 99

 

 

0302 71 00

– –  Тилапия (Oreochromis spp.)

8

0302 72 00

– –  Сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0302 73 00

– –  Шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0302 74 00

– –  Змиорки (Anguilla spp.)

Осв.

0302 79 00

– –  Други

8

 

–  Други риби, с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0302 91 до 0302 99

 

 

0302 81

– –  Акули

 

 

0302 81 15

– – –  Черноморска бодлива акула (Squalus acanthias) и котешка акула (Scyliorhinus spp.)

6

0302 81 30

– – –  Селдова акула (Lamna nasus)

8

0302 81 40

– – –  Синя акула (Prionace glauca)

8

0302 81 80

– – –  Други

8

0302 82 00

– –  Скатови (Rajidae)

15

0302 83 00

– –  Кликач (Dissostichus spp.)

15

0302 84

– –  Лаврак (Dicentrarchus spp.)

 

 

0302 84 10

– – –  Европейски лаврак (Dicentrarchus labrax)

15

0302 84 90

– – –  Други

15

0302 85

– –  Спарови (Sparidae)

 

 

0302 85 10

– – –  Морски каракуди от видовете Dentex dentex (зубани) и Pagellus spp. (пагели)

15

0302 85 30

– – –  Риби от вида Sparus aurata (кралски каракуди)

15

0302 85 90

– – –  Други

15

0302 89

– –  Други

 

 

0302 89 10

– – –  Сладководни риби

8

 

– – –  Други

 

 

 

– – – –  Риби от рода Euthynnus, различни от кауакауа (Euthynnus affinis), включени в подпозиция 0302 49

 

 

0302 89 21

– – – – –  Предназначени за промишлено производство на продукти от № 1604 (23)

22 (99) (56)

0302 89 29

– – – – –  Други

22

 

– – – –  Морски костури (Sebastes spp.)

 

 

0302 89 31

– – – – –  От вида Sebastes marinus (златист костур)

7,5

0302 89 39

– – – – –  Други

7,5

0302 89 40

– – – –  Платика (Brama spp.)

15

0302 89 50

– – – –  Въдичари (Lophius spp.)

15

0302 89 60

– – – –  Риби от вида Genypterus blacodes

7,5

0302 89 90

– – – –  Други

15

 

–  Черен дроб, хайвер, семенна течност и мляко, перки, глави, опашки, плавателни мехури от риби и други годни за консумация карантии от риби

 

 

0302 91 00

– –  Черен дроб, хайвер, семенна течност и мляко

10

0302 92 00

– –  Перки от акула

8

0302 99 00

– –  Други

10

0303

Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304

 

 

 

–  Пъстървови, с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0303 91 до 0303 99

 

 

0303 11 00

– –  Червена сьомга (Oncorhynchus nerka)

2

0303 12 00

– –  Други тихоокеански сьомги (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus)

2

0303 13 00

– –  Атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)

2

0303 14

– –  Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 14 10

– – –  От видовете Oncorhynchus apache или Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 14 20

– – –  От вида Oncorhynchus mykiss, с глави и с хриле, изкормени, с единично тегло, по-голямо от 1,2 kg, или без глави, изкормени и без хриле, с единично тегло, по-голямо от 1 kg

12

0303 14 90

– – –  Други

12

0303 19 00

– –  Други

(56)

 

–  Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp.,Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0303 91 до 0303 99

 

 

0303 23 00

– –  Тилапия (Oreochromis spp.)

8

0303 24 00

– –  Сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0303 25 00

– –  Шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0303 26 00

– –  Змиорки (Anguilla spp.)

Осв.

0303 29 00

– –  Други

8

 

–  Плоски риби (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0303 91 до 0303 99

 

 

0303 31

– –  Писии (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  Черни писии (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  Атлантически писии (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  Тихоокеански писии (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  Писия от вида Pleuronectes platessa

15

0303 33 00

– –  Морски език (Solea spp.)

7,5

0303 34 00

– –  Калкани (Psetta maxima)

15

0303 39

– –  Други

 

 

0303 39 10

– – –  Речни писии (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  Камбала (риби от рода Rhombosolea)

7,5

0303 39 50

– – –  Риби от видовете Pelotreis flavilatus или Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0303 39 85

– – –  Други

15

 

–  Тон (от рода Thunnus), ивичест тон (риби с ивици по корема) (Katsuwonus pelamis), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0303 91 до 0303 99

 

 

0303 41

– –  Бял тон (Thunnus alalunga)

 

 

0303 41 10

– – –  Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604 (23)

22 (99) (56)

0303 41 90

– – –  Друг

22

0303 42

– –  Тон с жълти перки – албакор (Thunnus albacares)

 

 

0303 42 20

– – –  Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604 (23)

20 (99) (56)

0303 42 90

– – –  Друг

22

0303 43

– –  Ивичест тон (риби с ивици по корема) (Katsuwonus pelamis)

 

 

0303 43 10

– – –  Предназначени за промишлено производство на продуктите от № 1604 (23)

22 (99) (56)

0303 43 90

– – –  Други

22

0303 44

– –  Тон от вида Thunnus obesus

 

 

0303 44 10

– – –  Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604 (23)

22 (99) (56)

0303 44 90

– – –  Друг

22

0303 45

– –  Атлантически и тихоокеански червен тон (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Атлантически червен тон (Thunnus thynnus)

 

 

0303 45 12

– – – –  Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604 (23)

22 (99) (56)

0303 45 18

– – – –  Друг

22

 

– – –  Тихоокеански червен тон (Thunnus orientalis)

 

 

0303 45 91

– – – –  Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604 (23)

22 (99) (56)

0303 45 99

– – – –  Друг

22

0303 46

– –  Южен червен тон от вида Thunnus maccoyii

 

 

0303 46 10

– – –  Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604 (23)

22 (99) (56)

0303 46 90

– – –  Друг

22

0303 49

– –  Други

 

 

0303 49 20

– – –  Предназначени за промишлено производство на продуктите от № 1604 (23)

22 (99) (56)

0303 49 85

– – –  Други

22

 

–  Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii), аншоа (Engraulis spp.), сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинели (Sardinella spp.), шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus), скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), индийски скумрии (Rastrelliger spp.), скумрии от вида Scomberomorus spp., сафриди (Trachurus spp.), конски сафриди (каранкси) (Caranx spp.), кобия (Rachycentron canadum), сребрист помфрет (Pampus spp.), тихоокеанска сайра (Cololabis saira), сафриди (Decapterus spp.), мойва (Mallotus villosus), риба меч (Xiphias gladius), кауакауа (Euthynnus affinis), паламуд (Sarda spp.), платноходкови (Istiophoridae), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0303 91 до 0303 99

 

 

0303 51 00

– –  Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (108)

0303 53

– –  Сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинели (Sardinella spp.) и шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus)

 

 

0303 53 10

– – –  Сардини от вида Sardina pilchardus

23

0303 53 30

– – –  Сардини от рода Sardinops; сардинели (Sardinella spp.)

15

0303 53 90

– – –  Шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus)

 (115)

0303 54

– –  Скумрии (