EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1705

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1705 на Комисията от 14 юли 2021 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за въвеждането в Съюза на пратки с някои животни, зародишни продукти и продукти от животински произход и за движението им и боравенето с тях след въвеждане (текст от значение за ЕИП)

C/2021/5121

OJ L 339, 24.9.2021, p. 40–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1705/oj

24.9.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 339/40


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1705 НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 2021 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за въвеждането в Съюза на пратки с някои животни, зародишни продукти и продукти от животински произход и за движението им и боравенето с тях след въвеждане

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 234, параграф 2, член 237, параграф 4, член 239, параграф 2 и член 279, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на Комисията (2) се допълват правилата за здравеопазване на животните, установени в Регламент (ЕС) 2016/429, по отношение на въвеждането в Съюза, движението и боравенето след въвеждането на пратки с някои животни, зародишни продукти и продукти от животински произход.

(2)

След публикуването му на 3 юни 2020 г. в Официален вестник на Европейския съюз в разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 бяха забелязани някои незначителни грешки и пропуски. Те следва да бъдат поправени, а Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 следва да бъде съответно изменен.

(3)

Освен това някои правила, установени в Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, следва да бъдат изменени, за да се гарантира, че те са в съответствие с правилата, установени в други делегирани актове, приети в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/429 и Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(4)

Необходимо е също така да бъде изменен Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, за да се включат някои обстоятелства, които първоначално са били пропуснати в обхвата му, и да се обхванат някои възможности, предвидени в актове на Съюза, приети преди Регламент (ЕС) 2016/429, и които следва да бъдат запазени в рамките на Регламент (ЕС) 2016/429. Това е важно, за да се осигури плавен преход от изискванията, определени в посочените предходни актове на Съюза относно въвеждането в Съюза на животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, или за да се изяснят видовете и категориите животни и продукти от животински произход, за които следва или не следва да се прилагат определени изисквания.

(5)

С Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 следва също така да се осигури плавен преход от изискванията, установени в предходни актове на Съюза относно въвеждането в Съюза на водни животни и продукти от животински произход от такива животни, тъй като тези изисквания са доказали своята ефективност. Поради това целта и същността на тези съществуващи правила следва да бъдат запазени в посочения делегиран регламент, но адаптирани към новата законодателна рамка, установена с Регламент (ЕС) 2016/429.

(6)

Освен това ветеринарно-здравните изисквания, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, не следва да се прилагат за продуктите от животински произход от водни животни, различни от живи водни животни, с изключение на тези, които са предназначени за по-нататъшна преработка в Съюза, като се има предвид, че няма съществени ветеринарно-здравни съображения тези продукти да бъдат включени в обхвата на посочения делегиран регламент. Поради това член 1, параграф 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, в който се определя обхватът на посочения акт, следва да бъде изменен.

(7)

Определението за свиня, установено понастоящем в член 2, точка 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, е подходящо само за целите на въвеждането на посочените животни в Съюза. В Делегиран регламент (ЕС) 2020/686 на Комисията (4), с който се определят правилата относно движението в рамките на Съюза на зародишни продукти, е предвидено различно определение за свине, което е подходящо за донорите на зародишни продукти. Поради това определението за свине в Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 следва да бъде изменено, за да обхване въвеждането в Съюза както на свине, така и на зародишни продукти от свине.

(8)

Определението за „кораб с резервоар за жива риба“, понастоящем установено в член 2, точка 48 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, не е в съответствие с определението за „кораб с резервоар за жива риба“, посочено в член 2, точка 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/990 на Комисията (5). С оглед на последователността на правилата на Съюза определението в член 2, точка 48 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 следва да бъде изменено, за да бъде приведено в съответствие с определението в Делегиран регламент (ЕС) 2020/990.

(9)

С Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 се определят изискванията във връзка с прегледа на сухоземни животни преди изпращането им за Съюза, който преглед в случай на домашни птици обхваща и тяхното стадо на произход. Следва обаче да се поясни, че тези изисквания не се прилагат за стадото на произход на еднодневни пилета в съответствие с изискванията, приложими до 21 април 2021 г., установени в Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията (6). Поради това член 13, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 следва да бъде съответно изменен.

(10)

С Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, който се прилага от 21 април 2021 г., следва също така да се осигури плавен преход от изискванията, установени в предходни актове на Съюза относно въвеждането в Съюза на сухоземни животни и зародишни продукти и продукти от животински произход от сухоземни животни, тъй като тези изисквания са доказали своята ефективност. Поради това целта и същността на тези правила следва да бъдат запазени в посочения делегиран регламент, но адаптирани към новата законодателна рамка, установена с Регламент (ЕС) 2016/429. В член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 206/2010 на Комисията (7) се предвижда, че след въвеждането им в Съюза пратките от копитни животни, различни от копитни животни, предназначени за обособени специализирани животновъдни обекти, остават в стопанството по местоназначение за срок от най-малко 30 дни, освен ако не бъдат директно изпратени до кланица. Регламент (ЕС) № 206/2010 беше отменен с Делегиран регламент (ЕС) 2020/692. В Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 обаче не се предвижда възможност за движение на копитни животни към кланица през 30-дневния срок след въвеждането им в Съюза. Поради това член 26 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 следва да бъде изменен, за да се предвиди тази възможност, тъй като движението на животните през този срок не поражда значителни опасения за здравето им.

(11)

Освен това дерогацията от изискването относно 30-дневния срок на пребиваване в животновъдния обект по местоназначение след въвеждането в Съюза, предвидена в член 26 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, която понастоящем се прилага само за еднокопитни животни, предназначени за състезания, надбягвания и културни мероприятия, следва да бъде разширена, така че да обхване всички еднокопитни животни, а посоченият член следва да бъде съответно изменен.

(12)

В Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 се предвижда дерогация от изискванията, установени в същия акт, за въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици и яйца за люпене от домашни птици, когато става въпрос за пратки с по-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици, и пратки с по-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици. Някои изисквания по отношение на транспортните средства, контейнерите, в които те се транспортират до Съюза, ваксинацията срещу високопатогенна инфлуенца по птиците и дезинфекцията, които се прилагат за домашни птици и яйца за люпене, следва обаче да се прилагат и за въвеждането в Съюза на пратки с по-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици, и по-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици. Поради това членове 49 и 101 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 следва да бъдат съответно изменени.

(13)

В Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 се предвижда, че всички птици, отглеждани в плен и изпратени за Съюза, следва да са ваксинирани срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест. Това обаче не е практически възможно и е несъвместимо с изискванията за въвеждане в държави членки със статут на свободни от инфекция с вируса на нюкасълската болест без ваксинация. Поради това член 57 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 следва да бъде изменен, за да се поясни, че изискванията по отношение на ваксините, използвани срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, се прилагат, когато птиците, отглеждани в плен, са ваксинирани срещу тази болест.

(14)

Състезателните гълъби попадат в обхвата на определението за „птици, отглеждани в плен“, установено в член 4, точка 10 от Регламент (ЕС) 2016/429. Поради това специалните ветеринарно-здравни изисквания във връзка с птици, отглеждани в плен, установени в част II, дял 3, глава 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, се прилагат и за тези животни. Посочените изисквания обаче ограничават възможността за въвеждане в Съюза на състезателни гълъби от трета държава или територия или зона от нея с намерението те да отлетят обратно до същата трета държава или територия или зона. Освен това състезателните гълъби, въведени в Съюза с намерението те да отлетят обратно до третата държава или територия на произход или зона от нея, не представляват същия риск за здравето на животните като другите птици, отглеждани в плен. Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 следва да бъде изменен, така че да се предвиди дерогация от специалните ветеринарно-здравни изисквания във връзка с птици, отглеждани в плен, за въвеждането в Съюза на състезателни гълъби от трета държава или територия или зона от нея, в която те са обичайно отглеждани, с намерението да бъдат пуснати незабавно, като се очаква, че ще отлетят обратно до посочената трета държава или територия или зона от нея.

(15)

В член 74 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 се определят изискванията за идентификация при въвеждането в Съюза на кучета, котки и порове. Що се отнася до изискванията за средствата за тяхната идентификация, в посочения член се съдържа препратка към актовете за изпълнение, приемани от Комисията съгласно член 120 от Регламент (ЕС) 2016/429. Тези актове за изпълнение обаче все още не са приети, тъй като в член 277 от Регламент (ЕС) 2016/429 се предвижда, че Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета (8) продължава да се прилага до 21 април 2026 г. по отношение на движението с нетърговска цел на домашни любимци от посочените видове. Поради това член 74 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 следва да бъде изменен, за да се направи препратка към изискванията на Регламент (ЕС) № 576/2013.

(16)

Поради пропуск в Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 не са предвидени разпоредби относно прегледа на пратки със зародишни продукти преди изпращането им за Съюза. С цел да се гарантира, че пратките със зародишни продукти отговарят на изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, преди да бъде разрешено въвеждането им в Съюза, посоченият делегиран регламент следва да бъде изменен, така че да в него да се установят правила, свързани с необходимите прегледи и проверки на тези пратки.

(17)

В член 86 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 се предвижда, че следва да се разреши въвеждането в Съюза на пратки с овоцити и ембриони от говеда, ако животното донор идва от животновъден обект, свободен от ензоотична левкоза по говедата. В член 87, параграф 2 от посочения делегиран регламент се предвижда дерогация по отношение на животновъден обект, който не е свободен от ензоотична левкоза по говедата, при условие че животните донори са на възраст под 2 години и че не е имало клиничен случай на ензоотична левкоза по говедата през период от най-малко предходните 3 години. Тази дерогация следва да се прилага за говеда, които са донори, независимо от тяхната възраст. Поради това член 87, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 следва да бъде съответно изменен.

(18)

В Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 се предвижда, че яйцата за люпене от домашни птици трябва да са с произход от стада, които са били подложени на клиничен преглед в рамките на 24 часа преди времето на натоварване на пратките с яйца за люпене за изпращане в Съюза. Някои трети държави и заинтересовани страни обаче посочиха, че това изискване неоправдано увеличава административната тежест за компетентните органи и операторите и представлява риск за биологичната сигурност на животновъдните обекти. Като се има предвид, че тези яйца са с произход от одобрени животновъдни обекти, които прилагат строги правила за биологична сигурност, е целесъобразно да се предвиди по-дълъг срок за клиничния преглед на стадото на произход на яйцата за люпене, подобно на предвидения в Делегиран регламент (ЕС) 2020/688 на Комисията (9) за движението на посочените продукти между държавите членки. Член 107 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 следва да бъде съответно изменен.

(19)

В част III, дял 2, глава 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 се определят изисквания за въвеждането в Съюза на яйца, свободни от определени патогени, включително изисквания по отношение на животновъдния обект на произход на тези яйца. Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 следва да бъде изменен, за да се предвидят разпоредби, че животновъдните обекти в трети държави се одобряват в съответствие с правилата, които се прилагат за тези животновъдни обекти в Съюза.

(20)

Водните животни съгласно определението в член 4, точка 3 от Регламент (ЕС) 2016/429 включват отглеждани животни и диви животни. Затова може да бъде разрешено въвеждането в Съюза на водни животни от животновъдни обекти за аквакултура и от диви местообитания. Поради това те могат да бъдат изпращани от „място на произход“ или от „животновъден обект на произход“. Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 следва да позволява тази възможност и поради това член 167, букви а) и г) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 следва да бъдат съответно изменени.

(21)

В член 172 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 се предвиждат дерогации за някои категории водни животни и продукти от тях от изискването за произход от трета държава, територия, зона или компартмент, свободни от болест. При всички случаи обаче аквакултурните животни и продуктите от тях, които попадат в приложното поле на Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, трябва да са с произход от животновъден обект, който е регистриран или одобрен в съответствие с част IV, дял II, глава 1 от Регламент (ЕС) 2016/429. Поради това с настоящия регламент следва да се измени член 172 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, за да се поясни, че предвидената в него дерогация се прилага не за член 170, а конкретно за член 170, параграф 1 от същия делегиран регламент.

(22)

Поради допуснат пропуск член 174, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 следва да бъде изменен така, че да съдържа препратка към член 170, параграф 1, буква а), подточка iii), а не към член 170, буква а), подточка iii).

(23)

В член 226, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/429 се предвижда държавите членки да имат одобрени национални мерки за болест, различна от болестите от списъка, посочени в член 9, параграф 1, буква г) от същия регламент. Член 175 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 и приложение XXIX към същия регламент следва да бъдат изменени, за да се поясни, че държавите членки могат да приемат такива мерки не само за болести, които не са включени в списъка, но и за болести, посочени в член 9, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/429.

(24)

Поради възможността за дълготрайно съхранение на сперма, овоцити и ембриони, в част IV от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 следва да се установят някои преходни мерки по отношение на зародишните продукти, събрани, произведени, обработени и съхранявани в съответствие с директиви 88/407/ЕИО (10), 89/556/ЕИО (11), 90/429/ЕИО (12) и 92/65/ЕИО (13) на Съвета. Тези мерки следва да се отнасят до одобряването на центровете за събиране на сперма, центровете за съхранение на сперма, екипите за събиране на ембриони и екипите за производство на ембриони съгласно посочените директиви, както и маркирането на пайети и други опаковки, в които се поставят, съхраняват и транспортират сперма, овоцити или ембриони. Тези мерки следва също така да се отнасят до изискванията за събирането, производството, преработката и съхранението на зародишни продукти, здравето на животните донори, както и за лабораторните и другите видове изследвания, извършвани върху животните донори и зародишните продукти съгласно посочените директиви. Необходимо е да се гарантира, че няма смущения в търговията с посочените зародишни продукти, като се има предвид тяхното значение за сектора на селекцията в животновъдството. Поради това, за да се гарантира непрекъснатостта на въвеждането в Съюза на пратки със зародишни продукти, събрани или произведени преди 21 април 2021 г., които отговарят на изискванията, определени в директиви 88/407/ЕИО, 89/556/ЕИО, 90/429/ЕИО и 92/65/ЕИО, в Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 следва да бъдат определени някои преходни разпоредби. Предвид гореизложеното посоченият регламент следва да бъде изменен.

(25)

В таблица 1 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 са определени, наред с другото, изискванията по отношение на сроковете на пребиваване на еднокопитни животни преди въвеждането им в Съюза. По-конкретно са определени специални срокове на пребиваване за еднокопитни животни, различни от регистрирани еднокопитни животни, регистрирани еднокопитни животни и повторно въвеждане след временен износ на регистрирани коне. Тези срокове на пребиваване следва да бъдат по-подробни, за да се обхванат рисковете, произтичащи от въвеждането на еднокопитни животни, които не са предназначени за клане, регистрирани коне и еднокопитни животни, предназначени за клане, както и за повторното въвеждане след временен износ на регистрирани коне. Посоченото приложение следва да бъде съответно изменено.

(26)

В таблица 2 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 са определени изискванията по отношение на срока на пребиваване на домашни птици преди въвеждането им в Съюза. По-конкретно са определени специални срокове на пребиваване за домашни птици за отглеждане за производство на месо и яйца за консумация и за домашни птици за отглеждане с цел възстановяване на запасите от пернат дивеч, но не и за домашни птици за отглеждане за производството на други продукти. Поради това следва да се определи специален срок на пребиваване също така за категорията домашни птици за отглеждане за производството на други продукти. Посоченото приложение следва да бъде съответно изменено.

(27)

В точка 2 от приложение XV към Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 са установени ветеринарно-здравните изисквания във връзка с домашни птици и яйца за люпене с произход от трета държава или територия или зона от нея, когато ваксините, използвани срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, не отговарят на специалните критерии, посочени в точка 1 от същото приложение. Следва обаче да се предостави допълнително пояснение за това кои от тези изисквания се прилагат за домашни птици, яйца за люпене и техните стада на произход. Посоченото приложение следва да бъде съответно изменено.

(28)

Предвидените в Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 правила допълват установените в Регламент (ЕС) 2016/429. Тъй като тези правила са взаимносвързани, те са установени в един акт. В интерес на яснотата и ефективното им прилагане е целесъобразно правилата, с които се изменя Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, също да бъдат установени в един делегиран акт, който предвижда изчерпателен набор от изисквания във връзка с въвеждането в Съюза на продукти от животински произход.

(29)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 следва да бъде съответно изменен.

(30)

Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 се прилага от 21 април 2021 г. В интерес на правната сигурност настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 се изменя, както следва:

1.

Член 1 се изменя, както следва:

а)

в параграф 6 уводното изречение се заменя със следното:

„6.   В част V се определят ветеринарно-здравните изисквания за въвеждането в Съюза, движението и боравенето след въвеждането на следните видове водни животни във всеки жизнен стадий, както и на техните продукти от животински произход, с изключение на продукти от животински произход, различни от живи водни животни, предназначени за пряка консумация от човека, и диви водни животни и продукти от животински произход от такива диви живи водни животни, разтоварени на сушата от риболовни кораби и предназначени за пряка консумация от човека, както и дерогациите от посочените изисквания:“;

б)

параграф 8 се заменя със следното:

„8.   В част VII се определят преходните и заключителните разпоредби.“;

2.

Член 2 се изменя, както следва:

а)

точка 8 се заменя със следното:

„8)

„свиня“ означава животно от копитните видове, принадлежащи към семейство Suidae, изброени в приложение III към Регламент (ЕС) 2016/429, с цел въвеждането в Съюза на животно, или животно от вида Sus scrofa за целите на въвеждането в Съюза на зародишни продукти;“;

б)

точка 48 се заменя със следното:

„48)

„кораб с резервоар за жива риба“ означава „кораб с резервоар за жива риба“ съгласно определението в член 2, точка 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/990 (*1);

(*1)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/990 на Комисията от 28 април 2020 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ветеринарно-здравните изисквания и изискванията за сертифициране във връзка с движението в рамките на Съюза на водни животни и продукти от животински произход от водни животни (ОВ L 221, 10.7.2020 г., стр. 42).“"

3.

В член 3, буква а) подточка i) се заменя със следното:

„i)

за сухоземни животни, зародишни продукти и продукти от животински произход: трета държава или територия или зона от нея, включени в списък за конкретния вид и категория животни, зародишни продукти или продукти от животински произход;“;

4.

В член 13, параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„За домашни птици (с изключение на еднодневни пилета) и птици, отглеждани в плен, този преглед включва също стадото на произход на животните, предназначени за изпращане към Съюза.“;

5.

Член 26 се заменя със следното:

„Член 26

Движение и боравене с копитни животни след въвеждането им в Съюза

След въвеждането им в Съюза копитните животни, с изключение на еднокопитни животни, остават в животновъдния обект по местоназначение за срок от най-малко 30 дни от датата на пристигането им в животновъдния обект, освен когато са придвижени за клане.“;

6.

Член 49 се изменя, както следва:

а)

уводното изречение се заменя със следното:

„Чрез дерогация от член 14, параграф 3, член 40 и членове от 43—48 се разрешава пратки, съдържащи по-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици, да бъдат въведени в Съюза, при условие че тези пратки отговарят на следните изисквания:“;

б)

буква в) се заменя със следното:

„в)

по отношение на ваксинацията срещу високопатогенна инфлуенца по птиците:

i)

домашните птици не са ваксинирани срещу високопатогенна инфлуенца по птиците;

ii)

стадото на произход на домашните птици, с изключение на еднодневни пилета, не е било ваксинирано срещу високопатогенна инфлуенца по птиците;

iii)

когато родителските стада на еднодневните пилета са ваксинирани срещу високопатогенна инфлуенца по птиците, от третата държава или територия на произход са предоставени гаранции за спазването на минималните изисквания във връзка с програмите за ваксинация и допълнителен надзор, посочени в приложение XIII;“;

в)

буква д), подточка iii) се заменя със следното:

„iii)

Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum при Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;“;

г)

добавя се следната буква е):

„е)

еднодневните пилета произхождат от яйца за люпене, които преди инкубацията са дезинфекцирани в съответствие с инструкциите на компетентния орган на държавата или територията на произход.“;

7.

Член 57 се заменя със следното:

„Член 57

Специални ветеринарно-здравни изисквания във връзка с птици, отглеждани в плен

Разрешава се пратки с птици, отглеждани в плен, да бъдат въведени в Съюза само ако животните в пратката отговарят на следните изисквания:

а)

не са ваксинирани срещу високопатогенна инфлуенца по птиците;

б)

ако са ваксинирани срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, компетентният орган на третата държава или територия на произход е предоставил гаранции, че използваните ваксини са в съответствие с общите и специалните критерии за ваксини срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, установени в приложение XV, точка 1;

в)

са подложени на изследвания за откриване на вируса на високопатогенна инфлуенца по птиците и на нюкасълската болест, които са показали отрицателни резултати, в период от 7 до 14 дни преди датата на натоварване за изпращане в Съюза.“;

8.

В член 60, буква б) подточка vi) се преномерира на буква в), както следва:

„в)

птиците, отглеждани в плен, се пускат от карантина само с писменото разрешение на официален ветеринарен лекар.“;

9.

Член 62 се заменя със следното:

„Член 62

Дерогации от ветеринарно-санитарните изисквания за въвеждането в Съюза на птици, отглеждани в плен

1.   Чрез дерогация от изискванията, установени в членове 3—10, с изключение на член 3, буква а), подточка i), членове 11—19 и членове 53—61, се разрешава пратките с птици, отглеждани в плен, които не отговарят на посочените изисквания, да бъдат въведени в Съюза, ако са с произход от трети държави или територии, специално включени в списък за въвеждане в Съюза на птици, отглеждани в плен, въз основа на равностойни гаранции.

2.   Чрез дерогация от изискванията, установени в член 11 и членове 54—58, се разрешава пратките със състезателни гълъби, които са въведени в Съюза от трета държава или територия или зона от нея, в която те са обичайно отглеждани, с намерението да бъдат пуснати незабавно, като се очаква, че ще отлетят обратно до посочената трета държава или територия или зона от нея и които не отговарят на посочените изисквания да бъдат въведени в Съюза, ако отговарят на следните изисквания:

а)

държавата членка по местоназначение е определила, че състезателните гълъби могат да бъдат въведени в нейната територия от посочената трета държава или територия или зона от нея в съответствие с член 230, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/429;

б)

те идват от регистриран животновъден обект, в радиус от 10 km около който, включващ, по целесъобразност, територията на съседна държава, не е имало огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците или инфекция с вируса на нюкасълската болест в продължение на най-малко 30 дни преди датата на натоварване за изпращане в Съюза;

в)

не са ваксинирани срещу високопатогенна инфлуенца по птиците;

г)

ваксинирани са срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест и компетентният орган на третата държава или територия на произход е предоставил гаранции, че използваните ваксини са в съответствие с общите и специалните критерии за ваксини срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, установени в приложение XV, точка 1;

д)

идват от животновъден обект, в който се извършва ваксинация срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест.

3.   Чрез дерогация от изискванията, установени в членове 59, 60 и 61, компетентният орган на държавата членка на въвеждане в Съюза може да разреши въвеждането в Съюза на състезателни гълъби, които няма да бъдат транспортирани директно до обект за карантина, одобрен в съответствие с член 14 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035, ако те са:

а)

състезателни гълъби, които са въведени в Съюза от трета държава или територия или зона от нея, където те са обичайно отглеждани съгласно параграф 2;

б)

се пускат незабавно, под контрола на компетентния орган, като се очаква, че ще отлетят обратно до третата държава или територия на произход или зона от нея.“;

10.

В член 74 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Разрешава се пратки с кучета, котки и порове да бъдат въведени само ако всяко животно от пратката е индивидуално идентифицирано посредством инжектируем транспондер, упоменат в буква д) от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035, който е имплантиран от ветеринарен лекар и отговаря на техническите изисквания, посочени в приложение II към Регламент (ЕС) № 576/2013.“;

11.

В член 80 буква а) се заменя със следното:

„а)

преди датата на събиране са пребивавали в трета държава или територия или зона от нея, която е включена в списък за въвеждане в Съюза на конкретния вид и категория зародишни продукти:

i)

за говеда, овце и кози — за срок от най-малко 6 месеца;

ii)

за свине и еднокопитни животни — за срок от най-малко 3 месеца;“;

12.

В член 83, буква а) подточка iii) се заменя със следното:

„iii)

уникалният номер на одобрението на животновъдния обект за зародишни продукти за събиране или производство, обработка и съхранение на посочените зародишни продукти;“;

13.

След член 85 се вмъква следният член 85а:

„Член 85а

Преглед на пратки със зародишни продукти преди изпращането им за Съюза

Разрешава се пратки със сперма, овоцити и ембриони от говеда, свине, овце, кози и еднокопитни животни да бъдат въведени в Съюза само ако посочените пратки са били подложени на визуална проверка и проверка по документи, извършени от официален ветеринарен лекар в третата държава или територия на произход или зона от нея в рамките на 72 часа преди времето на изпращане за Съюза, както следва:

а)

визуална проверка на транспортния контейнер, за да се провери съответствието с изискванията, определени в член 84;

б)

проверка по документи на данните, представени от ветеринарния лекар на центъра или на екипа, за да се гарантира, че:

i)

информацията, която трябва да се удостовери, е подкрепена с данните от дневниците, водени в съответствие с:

член 8, параграф 1, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/686; и

член 8, буква г) от настоящия регламент;

ii)

маркировката върху пайетите или другите опаковки, поставена съгласно предвиденото в член 83, буква а), съответства на номера, посочен във ветеринарния здравен сертификат и върху контейнера, в който те се транспортират;

iii)

изпълнени са ветеринарно-здравните изисквания, посочени в част III, дял 1.“;

14.

В член 87 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Чрез дерогация от член 86, буква б), подточка iii) се разрешава пратки с овоцити и ембриони на говеда да бъдат въведени в Съюза, ако животното донор идва от животновъден обект, който не е свободен от ензоотична левкоза по говедата, при условие че официалният ветеринарен лекар, отговарящ за животновъдния обект на произход, е удостоверил, че не е имало клиничен случай на ензоотична левкоза по говедата в този обект за периода от най-малко предходните 3 години.“;

15.

Член 91 се заменя със следното:

„Член 91

Животновъден обект на произход на овце и кози, които са донори

Разрешава се пратки със сперма, овоцити и ембриони от овце и кози да бъдат въведени в Съюза само ако са събрани от животни донори, идващи от животновъден обект, който е бил свободен от инфекция с Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, и никога преди това не са били в животновъден обект с по-нисък статус.“;

16.

В член 100, буква б) подточка ii) се заменя със следното:

„ii)

яйцата за люпене са били прехвърлени директно и възможно най-бързо на плавателен съд или въздухоплавателно средство за по-нататъшно пътуване за Съюза, което съответства с изискванията, определени в член 102, буква а), без да са напускали помещенията на пристанището или на летището;“;

17.

В параграф 102, буква а) уводното изречение се заменя със следното:

„а)

яйцата за люпене трябва да са били транспортирани в превозни средства, които:“;

18.

В член 107 буква е) се заменя със следното:

„е)

те са били подложени на едно от следните:

i)

клиничен преглед, извършен от официален ветеринарен лекар в третата държава или територия на произход или зона от нея в рамките на 72 часа преди времето на натоварване на пратките с яйца за люпене за изпращане в Съюза, с цел да се открият признаци, които показват наличието на болести, включително съответните болести от списъка, посочени в приложение I, и на нововъзникващи болести и не са показали никакви симптоми или основания за съмнение за наличие на някоя от посочените болести;

или

ii)

са имали

месечни клинични прегледи, извършени от официален ветеринарен лекар в третата държава или територия на произход или зона от нея, като най-скорошният преглед е проведен в рамките на 31 дни преди момента на натоварване на пратките с яйца за люпене за изпращане в Съюза, с цел да се открият признаци, които показват наличието на болести, включително съответните болести от списъка, посочени в приложение I, и на нововъзникващи болести и не са показали никакви симптоми или основания за съмнение за наличие на някоя от посочените болести;

оценка на настоящия им здравен статус, извършена от официален ветеринарен лекар в третата държава или територия на произход или зона от нея, в рамките на 72 часа преди времето на натоварване на пратката с яйца за люпене за изпращане в Съюза съгласно оценка въз основа на актуална информация, предоставена от оператора, и чрез проверки по документи на здравните и производствените дневници, водени в животновъдния обект, с цел откриване на признаци за наличието на болести, включително нововъзникващи болести и съответните болести от списъка, посочени в приложение I.“;

19.

Член 110 се изменя, както следва:

а)

уводното изречение се заменя със следното:

„Чрез дерогация от членове 101, 106, 107 и 108 се разрешава пратки с по-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици, да бъдат въведени в Съюза, ако отговарят на следните изисквания:“;

б)

буква г) се заменя със следното:

„г)

идват от стада, които са преминали клиничен преглед, извършен от официален ветеринарен лекар в третата държава или територия на произход или зона от нея в рамките на 24 часа преди времето на натоварване на пратките с яйца за люпене за изпращане в Съюза, с цел да се открият признаци, които показват наличието на болести, включително съответните болести от списъка, посочени в приложение I, и на нововъзникващи болести и не са показали никакви симптоми или основания за съмнение за наличие на някоя от посочените болести;“;

в)

в буква д), подточка ii) третото тире се заменя със следното:

„ —

Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum при Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;“;

г)

добавя се следната буква е):

„е)

яйцата за люпене трябва да са били дезинфекцирани в съответствие с инструкциите на компетентния орган на третата държава или територия на произход.“;

20.

В член 111, буква а) подточка ii) се заменя със следното:

„iii)

отглеждани са в продължение на непрекъснат период от най-малко шест седмици преди датата на събиране на яйцата за изпращане в Съюза в животновъдни обекти, които:

отговарят на условията, описани в Европейската фармакопея;

са одобрени от компетентния орган на третата държава или територия на произход в съответствие с изисквания, които са най-малко равностойни на определените в член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035, а одобрението на животновъдните обекти не е спирано или отнемано;“;

21.

След член 119 се вмъква следният член 119а:

„Член 119а

Преглед на пратки със зародишни продукти преди изпращането им за Съюза

Разрешава се пратки със сперма, овоцити и ембриони, посочени в член 117, да бъдат въведени в Съюза само ако посочените пратки са били подложени на визуална проверка и проверка по документи, извършени от официален ветеринарен лекар в третата държава или територия на произход или зона от нея в рамките от 72 часа преди времето на изпращане за Съюза, както следва:

а)

визуална проверка на транспортния контейнер, за да се провери съответствието с изискванията, определени в член 119;

б)

проверка по документи на данните, предоставени от ветеринарния лекар на животновъдния обект, отговарящ за дейностите, извършвани в обособения специализиран животновъден обект, за да се гарантира, че:

i)

информацията, която трябва да се удостовери, е подкрепена с данните от дневниците, водени в обособения специализиран животновъден обект;

ii)

маркировката върху пайетите или другите опаковки, поставена съгласно предвиденото в член 119, буква а), съответства на номера, посочен във ветеринарния здравен сертификат и върху контейнера, в който те се транспортират;

iii)

са изпълнени ветеринарно-здравните изисквания, посочени в част III, дял 3.“;

22.

В член 125, буква в), подточка i) се заменя със следното:

„i)

били са почистени и дезинфекцирани с дезинфектант, одобрен от компетентния орган на третата държава или територия на произход, преди натоварването на кланичните трупове за изпращане до предприятието за обработка на дивеч;“;

23.

В член 154 се добавя следният параграф 3:

„3.   За животните, от които произхождат сурово мляко, коластра или продукти на основата на коластра, предназначени за въвеждане в Съюза, не се изисква да бъде спазен срокът на пребиваване, посочен в параграф 2, при условие че са въведени в третата държава или територия или зона от нея от:

а)

друга трета държава или територия или зона от нея, включена в списък за въвеждане в Съюза на сурово мляко, коластра или продукти на основата на коластра, и животните са пребивавали там в продължение на най-малко 3 месеца преди доенето; или

б)

държава членка.“;

24.

Член 167 се изменя, както следва:

а)

букви а) и б) се заменят със следното:

„а)

изпратени са в Съюза директно от мястото им на произход;

б)

не са разтоварвани от контейнера им, когато се транспортират по въздух, по море, чрез железопътен или автомобилен транспорт, а водата, в която се транспортират, не е била сменяна в трета държава или територия, зона или компартмент от нея, които не са включени в списък за въвеждане в Съюза на конкретния вид и категория водни животни;“;

б)

буква г) се заменя със следното:

„г)

от натоварването в мястото на произход до пристигането в Съюза те не трябва да са били транспортирани в една и съща вода или в един и същ контейнер или кораб с резервоар за жива риба заедно с водни животни, които са с по-нисък здравен статус или които не са предназначени за въвеждане в Съюза;“;

25.

В член 169, параграф 3 буква б) се заменя със следното:

„б)

четливият етикет, посочен в буква а), трябва да съдържа също така според случая следния текст:

i)

„риба, предназначена за консумация от човека след допълнителна преработка в Европейския съюз“;

ii)

„мекотели, предназначени за консумация от човека след допълнителна преработка в Европейския съюз“;

iii)

„ракообразни, предназначени за консумация от човека след допълнителна преработка в Европейския съюз“.“;

26.

В член 172 уводното изречение се заменя със следното:

Чрез дерогация от член 170, параграф 1 изискванията, предвидени в посочения член, не се прилагат за следните категории водни животни:

27.

В член 173 буква б) се заменя със следното:

„б)

риба, предназначена за консумация от човека след допълнителна преработка в Европейския съюз, която е заклана и изкормена преди изпращането за Съюза.“;

28.

В член 174 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Компетентният орган на държавата членка може да даде разрешението, предвидено в параграф 2 от настоящия член, само ако пускането или потапянето в природните води не излага на опасност здравния статус на водните животни на мястото на пускане или потапяне, като при всички случаи пускането в дивата природа е съобразено с изискването, определено в член 170, параграф 1, буква а), подточка iii).“;

29.

Член 175 се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

„Член 175

Допълнителни ветеринарно-здравни изисквания за ограничаване на въздействието на болести, за които държавите членки са приели национални мерки, одобрени в съответствие с член 226, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/429“

б)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Компетентните органи на държавите членки, които са приели национални мерки, одобрени в съответствие с член 226, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/429, спрямо болести, различни от болестите от списъка, посочени в член 9, параграф 1, буква г) от същия регламент, предприемат мерки за предотвратяване на въвеждането на посочените болести посредством прилагането на допълнителни ветеринарно-здравни изисквания във връзка с въвеждането в тези държави членки на пратки с водни животни и продукти от животински произход, получени от водни животни, различни от живи водни животни, от видовете, изброени във втората колона на таблицата в приложение XXIX към настоящия регламент.“;

30.

Част VII се изменя, както следва:

а)

заглавието на част VII се заменя със следното:

„ЧАСТ VII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“;

б)

след заглавието на част VII и преди член 183 се вмъква следният член 182а:

„Член 182а

Преходни мерки

1.   Центровете за събиране на сперма, центровете за съхранение на сперма, екипите за събиране на ембриони и екипите за производство на ембриони, които са одобрени преди 21 април 2021 г. в съответствие с директиви 88/407/ЕИО (*2), 89/556/ЕИО (*3), 90/429/ЕИО (*4) и 92/65/ЕИО (*5) на Съвета, посочени в член 270, параграф 2, шесто, седмо, осмо и дванадесето тире от Регламент (ЕС) 2016/429, се считат за одобрени животновъдни обекти за зародишни продукти, както са посочени в член 82, параграф 1 от настоящия регламент.

Във всички други отношения спрямо тях се прилагат правилата, предвидени в член 82, параграф 2 от настоящия регламент и в член 233 от Регламент (ЕС) 2016/429.

2.   Разрешава се пратки със сперма, овоцити и ембриони, които са събрани, произведени, обработени и съхранявани преди 21 април 2021 г., да бъдат въведени в Съюза, при условие че по отношение на събирането, производството, обработката и съхранението на зародишни продукти, ветеринарно-санитарните изисквания за животни донори и лабораторните и другите изследвания, проведени върху животни донори и зародишни продукти, отговарят на изискванията, установени съответно в директиви 88/407/ЕИО, 89/556/ЕИО, 90/429/ЕИО и 92/65/ЕИО за видовете животни донори.

3.   За пайетите и другите опаковки, в които са поставени, съхранявани и транспортирани сперма, овоцити или ембриони, разделени на индивидуални дози или не, и които са маркирани преди 21 април 2021 г. съгласно директиви 88/407/ЕИО, 89/556/ЕИО, 90/429/ЕИО и 92/65/ЕИО съответно за видовете животни донори, се счита, че са били маркирани в съответствие с член 83 от настоящия регламент.

(*2)  Директива 88/407/ЕИО на Съвета от 14 юни 1988 г. относно определяне на ветеринарно-санитарните изисквания за внос и търговия в рамките на Общността с дълбоко замразена сперма от животни от рода на едрия рогат добитък (ОВ L 194, 22.7.1988 г., стр. 10)."

(*3)  Директива 89/556/ЕИО на Съвета от 25 септември 1989 г. относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи търговията в рамките на Общността и вноса от трети страни на ембриони от домашни животни от рода на едрия рогат добитък (ОВ L 302, 19.10.1989 г., стр. 1)."

(*4)  Директива 90/429/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания за внос и търговия в рамките на Общността със сперма от животни от рода на свинете (ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 62)."

(*5)  Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54).“"

в)

В член 184 се добавя следният дял:

„Влизане в сила и прилагане“;

31.

Приложения III, VIII, XV, XXVIII и XXIX се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 юли 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на Комисията от 30 януари 2020 г. а допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за въвеждането в Съюза на пратки с някои животни, зародишни продукти и продукти от животински произход и за движението им и боравенето с тях след въвеждане (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 379).

(3)  Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/686 на Комисията от 17 декември 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на одобряването на животновъдни обекти за зародишни продукти и на изискванията за проследимост и ветеринарно-здравните изисквания при движение в рамките на Съюза на зародишни продукти от определени отглеждани сухоземни животни (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 1).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/990 на Комисията от 28 април 2020 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ветеринарно-здравните изисквания и изискванията за сертифициране във връзка с движението в рамките на Съюза на водни животни и продукти от животински произход от водни животни (ОВ L 221, 10.7.2020 г., стр. 42).

(6)  Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на списък от трети страни, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране (ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕС) № 206/2010 на Комисията от 12 март 2010 г. за установяване на списъци на трети страни, територии или части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на някои животни и прясно месо, и за определяне на изискванията за ветеринарното сертифициране (ОВ L 73, 20.3.2010 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003 (ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 1).

(9)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/688 на Комисията от 17 декември 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ветеринарно-здравните изисквания във връзка с движението в рамките на Съюза на сухоземни животни и на яйца за люпене (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 140).

(10)  Директива 88/407/ЕИО на Съвета от 14 юни 1988 г. относно определяне на ветеринарно-санитарните изисквания за внос и търговия в рамките на Общността с дълбоко замразена сперма от животни от рода на едрия рогат добитък (ОВ L 194, 22.7.1988 г., стр. 10).

(11)  Директива 89/556/ЕИО на Съвета от 25 септември 1989 г. относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи търговията в рамките на Общността и вноса от трети страни на ембриони от домашни животни от рода на едрия рогат добитък (ОВ L 302, 19.10.1989 г., стр. 1).

(12)  Директива 90/429/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания за внос и търговия в рамките на Общността със сперма от животни от рода на свинете (ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 62).

(13)  Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения III, VIII, XV, XXVIII и XXIX към Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 се изменят, както следва:

1.

Приложение III се изменя, както следва:

а)

в таблица 1, на трети, четвърти и пети ред вписванията за еднокопитни животни, различни от регистрирани еднокопитни животни, за регистрирани еднокопитни животни и за регистрирани коне, които се въвеждат повторно след временен износ за състезания, надбягвания или културни мероприятия с участие на коне, се заменят със следното:

Вид и категория животни

Минимален срок на пребиваване в третата държава или територия на произход или зона от нея, както е посочено в член 11, буква б), подточка i)

Минимален срок на пребиваване в животновъдния обект на произход, както е посочено в член 11, буква б), подточка ii)

Минимален период, без да имат контакт с животни с по-нисък здравен статус, както е посочено в член 11, буква б), подточка iii)

„Еднокопитни животни, непредназначени за клане

40 дни или от раждането им, ако животните са на възраст под 40 дни, или след въвеждането им от Съюза

30 дни (40 дни, ако са от области с риск от африканска чума по конете) или от раждането им, ако животните са на възраст под 30 дни (40 дни), или след въвеждането им от Съюза

15 дни

Регистрирани коне

40 дни или от раждането им, ако животните са на възраст под 40 дни, или след въвеждането им от Съюза или от някои трети държави от списъка

30 дни (40 дни, ако са от области с риск от африканска чума по конете) или от раждането им, ако животните са на възраст под 30 дни (40 дни), или след въвеждането им от Съюза или от някои трети държави от списъка

15 дни

Регистрирани коне, които се въвеждат повторно след временен износ за състезания, надбягвания или културни мероприятия с участие на коне

до 30 дни или до 90 дни, когато става въпрос за конкретни състезания, надбягвания или културни мероприятия с участие на коне

Не е установен

През целия период на временния износ

Еднокопитни животни, предназначени за клане

90 дни

30 дни (40 дни, ако са от области с риск от африканска чума по конете)

30 дни (40 дни, ако са от области с риск от африканска чума по конете)“;

б)

таблица 2 се изменя, както следва:

i)

на втория ред вписването за домашни птици за отглеждане за производство на месо и яйца за консумация се заменя със следното:

Категория птици

Срокът на пребиваване се прилага за

Минимален срок на пребиваване в третата държава или територия на произход или зона от нея, както е посочено в член 11, буква б), подточка i)

Минимален срок на пребиваване в животновъдния обект на произход, както е посочено в член 11, буква б), подточка ii)

Минимален период, без да имат контакт с животни с по-нисък здравен статус, както е посочено в член 11, буква б), подточка iii)

„Домашни птици за отглеждане за производство на месо и яйца за консумация и други продукти

ЖП

3 месеца или от излюпването им, ако животните са на възраст под 3 месеца

6 седмици или от излюпването им, ако животните са на възраст под 6 седмици

6 седмици или от излюпването им, ако животните са на възраст под 6 седмици“;

ii)

на петия ред вписването за еднодневни пилета се заменя със следното:

Категория птици

Срокът на пребиваване се прилага за

Минимален срок на пребиваване в третата държава или територия на произход или зона от нея, както е посочено в член 11, буква б), подточка i)

Минимален срок на пребиваване в животновъдния обект на произход, както е посочено в член 11, буква б), подточка ii)

Минимален период, без да имат контакт с животни с по-нисък здравен статус, както е посочено в член 11, буква б), подточка iii)

„Еднодневни пилета

ЖП

От излюпването им

От излюпването им

От излюпването им

СП

3 месеца преди датата на събиране на яйцата, от които са излюпени еднодневните пилета

6 седмици преди датата на събиране на яйцата, от които са излюпени еднодневните пилета

—“;

2.

В приложение VIII, точка 1 бележка под линия (**) се заменя със следното:

„(**)

не е приложимо, ако животните са с произход от трета държава, територия или зона от нея, които са признати за свободни или сезонно свободни от болестта в списъка на трети държави или територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с копитни животни.“;

3.

В приложение XV точка 2 се заменя със следното:

„2.   ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОМАШНИ ПТИЦИ И ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ С ПРОИЗХОД ОТ ТРЕТА ДЪРЖАВА ИЛИ ТЕРИТОРИЯ ИЛИ ЗОНА ОТ НЕЯ, КОГАТО ВАКСИНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ СРЕЩУ ИНФЕКЦИЯ С ВИРУСА НА НЮКАСЪЛСКАТА БОЛЕСТ, НЕ ОТГОВАРЯТ НА СПЕЦИАЛНИТЕ КРИТЕРИИ, ПОСОЧЕНИ В ТОЧКА 1

Домашните птици и яйцата за люпене с произход от трета държава или територия или зона от нея, когато ваксините, използвани срещу инфекция с вируса на нюкасълската болест, не отговарят на специалните критерии, определени в точка 1.2, трябва да отговарят на изискванията, посочени по-долу:

а)

домашните птици, стадото на произход на еднодневните пилета и стадото на произход на яйцата за люпене не трябва да са били ваксинирани с такива ваксини за период от най-малко 12 месеца преди датата, на която пратката е натоварена за изпращане в Съюза;

б)

стадото на произход на домашните птици и стадото на произход на яйцата за люпене трябва да са били подложени на тест за изолиране на вируса за инфекция с вируса на нюкасълската болест не по-рано от 2 седмици преди датата на натоварване на пратката за изпращане в Съюза или, когато се отнася за яйцата за люпене — не по-рано от 2 седмици преди датата на събиране на яйцата. Тестът трябва да е бил извършен в официална лаборатория върху произволна проба от клоакални натривки, взети най-малко от 60 птици от всяко стадо, като няма открит птичи парамиксовирус с ICPI, по-голям от 0,4;

в)

домашните птици, с изключение на еднодневни пилета, стадото на произход на еднодневните пилета и стадата на произход на яйцата за люпене трябва да са били държани в изолация под официален надзор в животновъдния обект на произход по време на двуседмичния период, посочен в буква б);

г)

домашните птици, с изключение на еднодневни пилета, стадото на произход на еднодневните пилета и стадото на произход на яйцата за люпене не трябва да са били в контакт с домашни птици, които не отговарят на изискванията, посочени в букви а) и б):

i)

за домашни птици: през периода от 60 дни преди датата, на която пратката е натоварена за изпращане в Съюза;

ii)

за яйца за люпене: през периода от 60 дни преди датата на събиране на яйцата;

д)

яйцата за люпене, от които са добити еднодневните пилета, не трябва да са били в контакт в люпилнята или по време на транспортирането до люпилнята с домашни птици или яйца за люпене, които не отговарят на изискванията, посочени в букви а)—г).“;

4.

В приложение XXVIII, точка 1, в таблицата, на третия ред вписването за сух яйчен белтък се заменя със следното:

Яйчен продукт

Обработка

 

Температура в сърцевината (в градуси по Целзий (°C))

Времетраене на обработката (в секунди (s) или часове (h))

„Сух яйчен белтък

67 °C

20 h

54,4 °C

50,4 h“;

5.

В приложение XXIX таблицата се изменя, като се включва текстът по-долу непосредствено над реда, който се отнася до болестта пролетна виремия по шараните (SVC) и възприемчивите към нея видове:

„Кой херпес вирус по шарана

Както е посочено в колона 3 от таблицата в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882“.


Top