EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1415

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1415 на Комисията от 5 май 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с регулаторните технически стандарти за сътрудничеството, обмена на информация и задълженията за уведомяване между компетентните органи и ЕОЦКП, ЕБО и ЕОЗППО (текст от значение за ЕИП)

C/2021/3103

OB L 304I, 30.8.2021, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1415/oj

30.8.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 304/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1415 НА КОМИСИЯТА

от 5 май 2021 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с регулаторните технически стандарти за сътрудничеството, обмена на информация и задълженията за уведомяване между компетентните органи и ЕОЦКП, ЕБО и ЕОЗППО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 36, параграф 8, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 36 от Регламент (ЕС) 2017/2402 се изисква компетентните органи, посочени в член 29 от Регламент (ЕС) 2017/2402 (компетентните органи) и трите европейски надзорни органа (ЕНО), а именно Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), Европейският банков орган (ЕБО) и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО), да работят в тясно сътрудничество и да обменят информация помежду си, за да изпълняват задълженията си по членове 30—34 от посочения регламент. Според въпросния член се изисква също компетентните органи, които установят, че субект е нарушил или може да е нарушил определени изисквания на посочения регламент, да уведомят компетентния орган за своите констатации, а ако нарушението е свързано с неправилна или подвеждаща информация съгласно член 27, параграф 1 от посочения регламент, да уведомят компетентния орган на субекта, определен като първо звено за контакт, което на свой ред да информира ЕНО.

(2)

Обхватът и естеството на сътрудничеството, обменът на информация и уведомленията, изисквани съгласно член 36 от Регламент (ЕС) 2017/2402, следва да са достатъчни, за да могат компетентните органи и ЕНО ефективно да изпълняват своите задължения за надзор, разследване и налагане на санкции. За тази цел с настоящия регламент се определя минималната информация, която компетентните органи и ЕНО следва да обменят, включително, ако е целесъобразно, доклади за надзорните дейности и дейностите по правоприлагане, извършвани от тях.

(3)

От основно значение е, съгласно националното право и правото на Съюза, което урежда защитата на поверителността на информацията и обработването на лични данни, компетентните органи и ЕНО да са в състояние да си сътрудничат и да обменят информация през целия процес на своите дейности.

(4)

За да се гарантира, че сътрудничеството и обменът на информация по член 36, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402 се осъществяват ефективно и своевременно, е подходящо да се установят общи процедури и формуляри, които да се използват за целите на искането на сътрудничество или информация, и за отговарянето на такива искания.

(5)

Компетентните органи и ЕНО следва също да използват обща процедура и формуляр за доброволно представяне на информация, когато считат, че информацията, с която разполагат, може да е от полза за друг компетентен орган или ЕНО. Това може да включва например информация, съхранявана от компетентния орган на институционален инвеститор или трета страна, упълномощена да оценява дали секюритизацията съответства на изискванията за опростеност, прозрачност и стандартизираност (ОПС), когато тази информация може да бъде от полза за компетентния орган на инициатора, спонсора, дружеството със специална цел — секюритизация (ДСЦС) или първоначалния кредитор.

(6)

Общата процедура и формуляр, които ще се използват за доброволен обмен на информация, следва да се използват и за уведомяване за констатирано нарушение или предполагаемо нарушение по член 36, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕС) 2017/2402. Целта е да се гарантира безпроблемното и своевременно изпълнение на задълженията за уведомяване за нарушение по посочения член.

(7)

От компетентните органи и ЕНО следва да се изисква да гарантират поверителността на всяко искане за сътрудничество или информация, всяка действително обменена или съобщена информация, както и всяко извършено уведомяване, и да гарантират спазването на правилата относно защитата на лицата във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.

(8)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от ЕОЦКП.

(9)

ЕОЦКП не проведе открити обществени консултации относно проектите на регулаторни стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, нито анализира потенциалните разходи и ползи, тъй като това би било силно непропорционално на обхвата и въздействието на тези стандарти, като се има предвид фактът, че по принцип те се отнасят до компетентните органи и ЕНО.

(10)

ЕОЦКП поиска становището на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Звена за контакт

1.   Компетентните органи, посочени в член 29 от Регламент (ЕС) 2017/2402 („компетентните органи“), и ЕНО определят звена за контакт за целите на сътрудничеството, обмена на информация и изпращането на уведомления съгласно член 36 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

2.   Компетентните органи, ЕБО и ЕОЗППО съобщават на ЕОЦКП данните на определените от тях звена за контакт до 19 октомври 2021 г. Те своевременно уведомяват ЕОЦКП за всякакви промени в тези данни.

3.   ЕОЦКП поддържа актуален списък с всички звена за контакт, определени в настоящия член, и актуализира списъка, когато това е необходимо с оглед използването му от компетентните органи, ЕБО и ЕОЗППО.

4.   Компетентните органи и ЕНО използват най-актуалния вариант на списъка, посочен в параграф 3, за целите, посочени в параграф 1.

Член 2

Средства за комуникация

1.   Освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго, всякакви формуляри, които трябва да се използват съгласно настоящия регламент, се предоставят в писмена форма по пощата, по факс или по електронен път.

2.   За да се определят най-подходящите средства за комуникация във всеки конкретен случай, надлежно се вземат предвид съображенията за поверителност, времето, необходимо за размяна на кореспонденция, обемът на предаваните материали, както и достъпността на информацията.

Член 3

Информация, която трябва да се обменя

По искане, отправено съгласно член 4, компетентните органи и ЕНО обменят най-малко следната информация съгласно член 36, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402:

а)

информация относно правилата, процесите и механизмите, посочени в член 30, параграф 2 от посочения регламент;

б)

информация относно политиките и процедурите за управление на риска, посочени в член 30, параграф 3 от посочения регламент;

в)

информация относно специфичното въздействие и съществения риск, посочени в член 30, параграф 4 от посочения регламент;

г)

информация и, доколкото са налични, доклади или извадки от доклади относно всякакво разследване или производства, открити във връзка със случаите, изброени в член 32, параграф 1 от посочения регламент;

д)

информация и, доколкото са налични, доклади или извадки от доклади относно наказателни санкции, административни санкции или коригиращи мерки, наложени или предприети съгласно член 32 или член 34 от посочения регламент.

Член 4

Искания за оказване на сътрудничество или за обмен на информация

1.   Искания за оказване на сътрудничество или за обмен на информация съгласно член 36, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402 се отправят посредством формуляра, съдържащ се в приложение I към настоящия регламент.

2.   Когато отправящата искането страна счита, че е необходимо то да бъде удовлетворено по спешност, това искане може да бъде отправено устно, при условие че впоследствие без ненужно забавяне бъде отправено искане посредством формуляра, съдържащ се в приложение I.

3.   Отправящата искането страна посочва желания срок за отговор и, ако е целесъобразно, посочва спешния характер на искането.

4.   Когато искането за сътрудничество включва искане за информация, отправящата искането страна:

а)

посочва, доколкото е възможно, подробните данни за исканата информация, включително причините, поради които тази информация се счита за важна за целите на изпълнението на задълженията му по членове 30—34 от Регламент (ЕС) 2017/2402;

б)

определя, когато е целесъобразно, всички аспекти, свързани с поверителността на исканата информация, включително всички специални предпазни мерки за събирането на тази информация.

Член 5

Отговор на искания за оказване на сътрудничество или обмен на информация

1.   При получаване на искане, отправено съгласно член 4, ако получаващата страна се нуждае от пояснения във връзка с искането, тя трябва да поиска пояснение от отправящата искане страна колкото е възможно по-скоро, като използва всякакви подходящи средства, били те устни или писмени. Отправящата искане страна своевременно предоставя пояснението.

2.   В отговор на искането, отправено съгласно член 4, получателят на искането:

а)

използва формуляра, предвиден в приложение II към настоящия регламент;

б)

предприема разумни мерки в рамките на своите правомощия, за да окаже исканото сътрудничество или да предостави исканата информация;

в)

изпълнява искането по начин, който позволява всички необходими регулаторни действия да се извършат своевременно, като се отчита сложността на искането и необходимостта от включване на друг компетентен орган или ЕНО.

Член 6

Непоискан обмен на информация

1.   Ако компетентните органи или ЕНО предоставят непоискана информация, те използват формуляра, предвиден в приложение III към настоящия регламент.

2.   Ако изпращащата страна счита, че непоисканата информация следва да бъде предадена по спешност, информацията може да бъде съобщена устно, при условие че впоследствие бъде представена без ненужно забавяне посредством формуляра в приложение III.

Член 7

Задължения за уведомяване

1.   Уведомленията по член 36, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕС) 2017/2402 се предават посредством формуляра, съдържащ се в приложение III към настоящия регламент.

2.   Когато уведомяващата страна счита, че е необходимо информацията да бъде представена по спешност, уведомлението може да бъде направено устно, при условие че впоследствие без ненужно забавяне бъде отправено искане посредством формуляра, съдържащ се в приложение III.

3.   Уведомяващият компетентен орган посочва фактическите елементи, характера, съществеността и продължителността на установеното или предполагаемото нарушение и предоставя всякаква друга значима информация, която може да бъде от помощ за уведомения компетентен орган.

Член 8

Поверителност и допустимо използване на информацията

1.   Компетентните органи и ЕНО, в съответствие с правните актове, с които са им предоставени правомощия за изпълнението на техните задължения по Регламент (ЕС) 2017/2402, пазят поверително съществуването и съдържанието на всяко искане за сътрудничество или информация, предоставени съгласно член 36 от посочения регламент, на всеки отговор на такова искане, както и на всяко уведомление или друга информация, предоставени по силата на посочения член.

2.   Компетентните органи и ЕНО, в съответствие с посочените в параграф 1 правни актове, използват предоставената им съгласно член 36 от Регламент (ЕС) 2017/2402 информация само за целите на изпълнението на задълженията си по посочения регламент.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 май 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35.

(2)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Формуляр за искане за оказване на сътрудничество и за обмен на информация

Искане за оказване на сътрудничество и за обмен на информация

Image 1

Image 2

Image 3


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Формуляр за отговор на искането за оказване на сътрудничество и за обмен на информация

Отговор на искане за оказване на сътрудничество и за обмен на информация

Image 4

Image 5

Image 6


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Формуляр за предоставяне на непоискана информация и за уведомяване за нарушение(я) или предполагаемо(и) нарушение(я)

Предоставяне на непоискана информация или уведомяване за нарушение(я) или предполагаемо(и) нарушение(я)

Image 7

Image 8

Image 9


Top