EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1348

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1348 на Комисията от 6 май 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на критерии, съгласно които компетентните органи може да изискват промени в декларацията за съответствието на бенчмаркове с по-малка значимост (текст от значение за ЕИП)

C/2021/3116

OJ L 291, 13.8.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1348/oj

13.8.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1348 НА КОМИСИЯТА

от 6 май 2021 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на критерии, съгласно които компетентните органи може да изискват промени в декларацията за съответствието на бенчмаркове с по-малка значимост

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (1), и по-специално член 26, параграф 6 от него,

като имат предвид, че:

(1)

Критериите, съгласно които компетентните органи може да изискват промени в декларацията за съответствие по член 26, параграф 3 от посочения регламент, следва да бъдат съобразени с естеството на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/1011, които администраторите на бенчмаркове с малка значимост може да решат да не прилагат в съответствие с член 26, параграф 1 от същия регламент. Тъй като някои от изискванията, посочени в тези разпоредби, се отнасят до организационната структура на администратора, докато други се отнасят до съответния бенчмарк или група от бенчмаркове, същото разграничение се прави и по отношение на критериите, според които компетентните органи може да изискват промени в декларацията за съответствие.

(2)

По отношение на изискванията, свързани с организационната структура на администратора, компетентните органи следва да може да изискват промени в декларацията за съответствие на бенчмарк с малка значимост, когато считат, че в декларацията за съответствие не са посочени ясно причините, поради които съответният администратор има право да не съблюдава изискванията, предвидени в членове 4, 5 и 6 от Регламент (ЕС) 2016/1011. Такъв по-специално следва да бъде случаят, когато липсва яснота относно организационната структура на съответния администратор, както и относно установяването на потенциални конфликти на интереси, които могат да възникнат между лицата, участващи в изготвянето на бенчмарка, и другите служители или части от организацията на администратора; относно процеса на надзор върху изготвянето на бенчмарка с малка значимост или механизмите за контрол при изготвянето или публикуването на бенчмарка с малка значимост или предоставянето му.

(3)

По отношение на изискванията, свързани с бенчмарка или групата от бенчмаркове, компетентните органи следва да могат да изискват промени в декларацията за съответствие на бенчмарк с малка значимост, когато считат, че в декларацията за съответствие не са посочени ясно причините, поради които съответният администратор има право да не съблюдава изискванията, предвидени в член 11 и членове 13—16 от Регламент (ЕС) 2016/1011. Такъв по-специално следва да бъде случаят, когато липсва яснота относно равнището на контрол върху предоставянето на входящи данни, както и относно прозрачността на процедурите за консултации във връзка с всяка съществена промяна в методиката на бенчмарка с малка значимост; относно процеса на докладване на случаи на манипулиране или опит за манипулиране на бенчмарка с малка значимост; относно кодекса за поведение, когато бенчмаркът с малка значимост се основава на входящи данни от доставчици на входящи данни; относно способността на администратора да прави преглед и да докладва дали спазва методиката на бенчмарка с малка значимост и Регламент (ЕС) 2016/1011, както и дали входящите данни се предоставят от поднадзорен доставчик на входящи данни, следвайки подходящи механизми за контрол, с които да се гарантират точността, достоверността и надеждността на входящите данни.

(4)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

(5)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становището на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2).

(6)

Настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2022 г., за да се постигне съгласуваност с датата на прилагане на член 5 от Регламент (ЕС) 2019/2175 на Европейския парламент и на Съвета (3), по силата на който в Регламент (ЕС) 2016/1011 беше въведен член 26, параграф 6 от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Критерии на равнище администратор

Компетентните органи може да изискат промени в декларацията за съответствие по член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1011, когато считат, че в нея не са посочени ясно причините, поради които съответният администратор има право да не съблюдава едно или повече от изискванията, посочени в член 26, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1011, и по-специално когато липсва яснота относно:

а)

организационната структура на съответния администратор и конфликтите на интереси, които може да възникнат в резултат на тази структура;

б)

установяването и управлението на конфликти на интереси, свързани със служителите на съответния администратор, с лицата, чиито услуги са на негово разположение или под негов контрол, и с лицата, пряко участващи в изготвянето на бенчмарка с малка значимост;

в)

процеса на надзор върху изготвянето на бенчмарк с малка значимост, като се отчита уязвимостта на съответния бенчмарк и мащабът на организацията на администратора;

г)

механизмите за контрол при изготвянето или публикуването на бенчмарк с малка значимост или предоставянето му, включително операционния риск, риска по отношение на непрекъснатостта на дейността или риска от прекъсване на процеса на изготвяне на бенчмарка, на които е изложен администраторът.

Член 2

Критерии на равнище бенчмарк или група от бенчмаркове

Компетентните органи може да изискат промени в декларацията за съответствие по член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1011, когато считат, че в нея не са ясно посочени причините, поради които съответният администратор има право да не съблюдава едно или повече от изискванията по член 26, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1011, и по-специално когато липсва яснота относно:

а)

равнището на контрол върху предоставянето на входящите данни и дали, като се има предвид естеството на входящите данни, това равнище на контрол е достатъчно, за да се гарантира тяхната точност, достоверност и надеждност;

б)

прозрачността на процедурите за консултации относно всяка съществена промяна в методиката на бенчмарка с малка значимост, отчитайки сложността на методиката и естеството на използваните входящи данни;

в)

процеса на докладване на случаи на манипулиране или опит за манипулиране на бенчмарка с малка значимост, по-специално във връзка с наблюдението на входящите данни и доставчиците на входящи данни;

г)

когато бенчмаркът с малка значимост се основава на входящи данни от доставчици на входящи данни — кодекса за поведение и дали, като се има предвид естеството на входящите данни, той включва гаранции за достоверността на използваните входящи данни;

д)

способността на администратора да прави преглед и да докладва дали спазва методиката на бенчмарка с малка значимост и Регламент (ЕС) 2016/1011;

е)

когато входящите данни се предоставят от поднадзорен доставчик на входящи данни — дали се прилагат подходящи механизми за контрол, за да се гарантира точността, достоверността и надеждността на входящите данни.

Член 3

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 май 2021 година.

За Kомисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(3)  Регламент (ЕС) 2019/2175 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове и Регламент (ЕС) 2015/847 относно информацията, придружаваща преводите на средства (ОВ L 334, 27.12.2019 г., стр. 1).


Top