EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1165

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1165 на Комисията от 15 юли 2021 година за разрешаване на някои продукти и вещества за употреба в биологичното производство и за съставяне на техните списъци (текст от значение за ЕИП)

C/2021/5149

OJ L 253, 16.7.2021, p. 13–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1165/oj

16.7.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 253/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1165 НА КОМИСИЯТА

от 15 юли 2021 година

за разрешаване на някои продукти и вещества за употреба в биологичното производство и за съставяне на техните списъци

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (1), и по-специално член 24, параграф 9 и член 39, параграф 2, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/848 в биологичното производство може да се използват само продуктите и веществата, разрешени съгласно член 24 от същия регламент, при условие че тяхната употреба в небиологично производство е също така разрешена съгласно съответните разпоредби на правото на Съюза. Комисията вече извърши оценка на употребата на някои продукти и вещества в биологичното производство въз основа на целите и принципите, определени в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (2). Впоследствие с Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията (3) избраните продукти и вещества бяха разрешени при определени условия и бяха включени в някои приложения към същия регламент. Целите и принципите, определени в Регламент (ЕС) 2018/848, са сходни с тези в Регламент (ЕО) № 834/2007. Тъй като е необходимо да се осигури непрекъснатост на биологичното производство, тези продукти и вещества следва да бъдат включени в списъците под ограничителен режим на ползване, които следва да се съставят въз основа на Регламент (ЕС) 2018/848.

(2)

Освен това, в съответствие с член 24, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2018/848, някои държави членки представиха на Комисията и на останалите държави членки досиета за определени продукти и вещества с цел те да бъдат разрешени и включени в списъците, които следва да се съставят съгласно същия регламент.

(3)

При определени обстоятелства и условия, които са посочени по-специално в част I, точка 1.10.2 от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848, определени разрешени продукти и вещества може да се използват за растителна защита. За тази цел Комисията следва да разреши посочените в член 24, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/848 активни вещества, които да бъдат използвани в продукти за растителна защита, и да състави списък на тези активни вещества.

(4)

При определени обстоятелства и условия, които са посочени по-специално в част I, точка 1.9.3, в част II, точка 1.9.1.2, буква б), точка 1.9.2.2, буква г), точка 1.9.3.2, буква б) и точка 1.9.5.2, буква а) и в част III, точка 2.2.2, буква в), точка 2.3.2 и точка 3.1.5.3, четвърта алинея, второ тире от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848, определени торове, подобрители на почвата и хранителни вещества може да се използват за хранене на растения, подобряване и обогатяване на торова постеля, отглеждане на водорасли или окръжаваща среда на аквакултурни животни. За тази цел Комисията следва да разреши торовете, подобрителите на почвата и хранителните вещества, посочени в член 24, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2018/848, и да състави техния списък.

(5)

При определени обстоятелства и условия, които са посочени по-специално в част II, точка 1.4.1, буква и) и точка 1.5.2.3, в част III, точка 3.1.3.1, буква г) и в част V, точка 2.3 от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848, определени небиологични фуражни суровини от растителен, водораслов, животински или дрожден произход, фуражни суровини от микробен или минерален произход, фуражни добавки и спомагателни вещества може да се използват за хранене на животни. За тази цел Комисията следва да разреши небиологичните фуражни суровини от растителен, водораслов, животински или дрожден произход, фуражните суровини от микробен или минерален произход, фуражните добавки и спомагателните вещества, посочени в член 24, параграф 1, букви в) и г) от Регламент (ЕС) 2018/848, и да състави техните списъци.

(6)

Освен това някои небиологични фуражни суровини са разрешени директно в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848. В интерес на яснотата тези фуражни суровини следва също да бъдат изброени в списъци заедно с фуражните суровини, разрешени с настоящия регламент, с позоваване на специалните разпоредби на Регламент (ЕС) 2018/848.

(7)

При определени обстоятелства и условия, които са посочени по-специално в част I, точка 1.11, в част II, точка 1.5.1.6, точка 1.5.1.7 и точка 1.9.4.4, буква в), в част III, точка 3.1.4.1, буква е), в част IV, точка 2.2.3, в част V, точка 2.4 и в част VII, точка 1.4 от приложение II и в точки 4.2 и 7.5 от приложение III към Регламент (ЕС) 2018/848, за почистване и дезинфекция може да се използват само определени продукти и вещества. За тази цел Комисията следва да разреши продуктите за почистване и дезинфекция, посочени в член 24, параграф 1, букви д), е) и ж) от Регламент (ЕС) 2018/848, и да състави техните списъци.

(8)

Някои продукти за почистване и дезинфекция на сгради и съоръжения за животни, аквакултурни животни и производство на водорасли бяха подложени на оценка и включени в приложение VII към Регламент (ЕО) № 889/2008. Засега обаче продуктите за почистване и дезинфекция на сгради и съоръжения, използвани в растениевъдството, и на преработвателни и складови съоръжения се оценяват и разрешават само от държавите членки. Преди тези продукти да се разрешат за употреба в биологичното производство, Комисията, подпомагана от експертната група за технически консултации в областта на биологичното производство, следва да извърши оценка на равнището на Съюза. Тази оценка следва да включва преразглеждане на всички разрешени продукти и вещества за почистване и дезинфекция.

(9)

В интерес на осигуряването на непрекъснатост на биологичното производство продуктите, изброени в приложение VII към Регламент (ЕО) № 889/2008, и продуктите, разрешени на равнището на държавите членки, следва да продължат да са разрешени до 31 декември 2023 г., за да може да се съставят списъците на продуктите за почистване и дезинфекция в съответствие с разпоредбите на член 24, параграф 1, букви д), е) и ж) от Регламент (ЕС) 2018/848. При все това тези продукти трябва да отговарят на съответните изисквания на правото на Съюза, по-специално на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета (4) и Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (5), както и на критериите за биологично производство, определени в глава II и в член 24, параграф 3, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2018/848.

(10)

При определени обстоятелства и условия, които са посочени по-специално в част IV, точка 2.2.1 и точка 2.2.2, буква а) от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848, определени добавки в храна, включително хранителни ензими, които да се използват като добавки в храна, и спомагателни вещества може да се използват в производството на преработени биологични храни. За тази цел Комисията следва да разреши добавките в храна и спомагателните вещества, посочени в член 24, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/848, и да състави техния списък.

(11)

Добавките в храна и спомагателните вещества за преработка на храни, които се използват в производството на преработени биологични храни, бяха включени съответно в раздели А, Б и В от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 889/2008. В зависимост от употребите и функциите им в крайния продукт обаче някои от тези продукти може да бъдат класифицирани като добавки, а не като спомагателни вещества. За тази класификация е необходим специален изчерпателен анализ на тези продукти в производството на преработени биологични храни. Такъв анализ следва да се извърши за всички продукти, изброени като спомагателни вещества в Регламент (ЕО) № 889/2008. Този процес ще отнеме време и не може да приключи преди началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2018/848. Поради това продуктите, които понастоящем са включени в Регламент (ЕО) № 889/2008 като спомагателни вещества, ще бъдат включени като спомагателни вещества в настоящия регламент до извършването на специален изчерпателен анализ.

(12)

При определени обстоятелства и условия, които са посочени по-специално в част IV, точка 2.2.1 от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848, определени небиологични съставки от земеделски произход може да се използват за производството на преработени биологични храни. За тази цел Комисията следва да разреши небиологичните съставки от земеделски произход, посочени в член 24, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2018/848, и да състави техния списък. Досиетата на небиологични съставки от земеделски произход, които да се използват за производството на преработени биологични храни, които някои държави членки представиха в съответствие с член 24, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2018/848, бяха подложени на оценка в рамките на Комитета по биологично производство. Избраните продукти и вещества, които отговарят на целите и принципите, определени в Регламент (ЕС) 2018/848, следва да бъдат включени в списъка под ограничителен режим на ползване, който следва да се състави с настоящия регламент, като при необходимост се определят специфични условия.

(13)

За да може обаче да се предостави достатъчно време на операторите да се адаптират към новия списък под ограничителен режим на ползване на разрешените небиологични съставки от земеделски произход, и по-специално да намерят източник на съставки от земеделски произход, произведени в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848, е целесъобразно списъкът на небиологичните съставки от земеделски произход, разрешени за употреба в преработката на биологични храни с настоящия регламент, да се прилага от 1 януари 2024 г.

(14)

Като се има предвид съставът на някои небиологични съставки от земеделски произход, някои от техните употреби в преработени биологични храни може да съответстват на употребите като добавки в храна, като спомагателни вещества за преработка на храни или като продукти и вещества, посочени в част IV, точка 2.2.2 от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848. За тези употреби е необходимо специално разрешение в съответствие с част IV, точка 2.2 от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 и те не бива да се разрешават посредством разрешението за небиологични съставки от земеделски произход.

(15)

При определени обстоятелства и условия, които са посочени по-специално в част VII, точка 1.3, буква а) от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848, определени спомагателни вещества може да се използват за производството на дрожди и продукти от дрожди. За тази цел Комисията следва да разреши спомагателните вещества, предназначени да се използват за производството на дрожди и продукти от дрожди и посочени в член 24, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) 2018/848, и да състави техния списък.

(16)

Съгласно част VI, точка 2.2 от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 за производството на продуктите от лозаро-винарския сектор, посочени в член 1, параграф 2, буква л) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6), може да се използват само продукти и вещества, които са разрешени за употреба в биологичното производство съгласно член 24 от Регламент (ЕС) 2018/848. За тази цел Комисията следва да разреши тези продукти и вещества и да състави техния списък.

(17)

Съгласно член 45, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/848 Комисията разполага с правомощия да издава специални разрешения за употребата на продукти и вещества в трети държави и в най-отдалечените региони на Съюза. В член 24, параграф 7 от посочения регламент е описано как да се започне процедурата, която държавите членки са длъжни да следват по отношение на най-отдалечените региони на Съюза. В Регламент (ЕС) 2018/848 обаче не е описана подробно процедурата за такива разрешения, която трябва да се следва по отношение на трети държави. Ето защо е целесъобразно в настоящия регламент тази процедура да се определи в съответствие с процедурата за разрешаване на продукти и вещества за употреба в биологичното производство в Съюза, посочена в член 24 от Регламент (ЕС) 2018/848. Тъй като тези разрешения може да се предоставят за период от две години с възможност за подновяване, е целесъобразно съответните продукти и вещества да бъдат включени в специално приложение, за да се избегне объркване с продукти и вещества, които са разрешени за неограничено време.

(18)

В интерес на яснотата и правната сигурност Регламент (ЕО) № 889/2008 следва да бъде отменен. Тъй като обаче списъците на продуктите за почистване и дезинфекция няма да бъдат съставени преди 1 януари 2024 г., приложение VII към Регламент (ЕО) № 889/2008 следва да продължи да се прилага до 31 декември 2023 г. В този контекст е целесъобразно да се уточни, че продуктите, включени в посоченото приложение, които не са разрешени съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012, не може да се използват като биоциди. Освен това списъкът на небиологичните съставки от земеделски произход, предназначени да се използват за производството на преработени биологични храни, който се съставя с настоящия регламент, ще започне да се прилага едва от 1 януари 2024 г. Поради това е целесъобразно да се предвиди, че преработените биологични храни, произведени преди 1 януари 2024 г. с небиологични съставки от земеделски произход, които са включени в приложение IX към Регламент (ЕО) № 889/2008, може да се пускат на пазара след тази дата до изчерпване на наличните количества.

(19)

Сертификатите, които се издават на операторите от компетентните органи или — според случая — от контролните или надзорните органи в съответствие с член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/848, може да се издават от 1 януари 2022 г. Те обаче няма да бъдат предоставени на всички оператори на тази дата. В интерес на осигуряването на непрекъснатост на биологичното производство и чрез дерогация от член 35, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/848, писмените доказателства, издадени на операторите от контролните или надзорните органи в съответствие с член 68 от Регламент (ЕО) № 889/2008 преди 1 януари 2022 г., следва да останат валидни до края на срока на валидност. Тъй като обаче съгласно член 38, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/848 операторите подлежат на проверка на съответствието най-малко веднъж годишно и съгласно член 38, параграф 5 от същия регламент издаването на сертификата се основава на резултатите от тази проверка, срокът на валидност следва да не надхвърля 31 декември 2022 г.

(20)

В интерес на яснотата и правната сигурност настоящият регламент следва да се прилага от началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2018/848. Поради причините, изложени в съображение 18 от настоящия регламент, обаче разпоредбите, отнасящи се до списъците с продукти за почистване и дезинфекция и до списъка с небиологични съставки от земеделски произход, предназначени да се използват за производството на преработени биологични храни, следва да се прилагат от 1 януари 2024 г.

(21)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по биологично производство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Активни вещества в продукти за растителна защита

За целите на член 24, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/848, в продуктите за растителна защита, които се използват в биологичното производство, както е посочено в приложение I към настоящия регламент, може да се съдържат само активните вещества, изброени в същото приложение, при условие че тези продукти за растителна защита:

а)

са разрешени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета (7);

б)

се използват в съответствие с условията за употреба, които са посочени в предоставените от държавите членки разрешения за съдържащите ги продукти; и

в)

се използват при спазване на условията, определени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (8).

Член 2

Торове, подобрители на почвата и хранителни вещества

За целите на член 24, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2018/848, в биологичното производство като торове, подобрители на почвата и хранителни вещества за хранене на растения, подобряване и обогатяване на торова постеля, отглеждане на водорасли или окръжаваща среда на аквакултурни животни може да се използват само продуктите и веществата, изброени в приложение II към настоящия регламент, при условие че отговарят на съответните разпоредби на правото на Съюза, по-специално Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета (9), съответните приложими членове от Регламент (ЕС) 2019/1009 на Европейския парламент и на Съвета (10), Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета (11) и Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията (12), и — когато е приложимо — на националните разпоредби, основани на правото на Съюза.

Член 3

Небиологични фуражни суровини от растителен, водораслов, животински или дрожден произход или фуражни суровини от микробен или минерален произход

За целите на член 24, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2018/848, в биологичното производство като небиологични фуражни суровини от растителен, водораслов, животински или дрожден произход или като фуражни суровини от микробен или минерален произход може да се използват само продуктите и веществата, изброени в част А от приложение III към настоящия регламент, при условие че тяхната употреба отговаря на съответните разпоредби на правото на Съюза, по-специално Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета (13), и — когато е приложимо — на националните разпоредби, основани на правото на Съюза.

Член 4

Фуражни добавки и спомагателни вещества

За целите на член 24, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2018/848, в биологичното производство като фуражни добавки и спомагателни вещества, които се използват при храненето на животни, може да се използват само продуктите и веществата, изброени в част Б от приложение III към настоящия регламент, при условие че тяхната употреба отговаря на съответните разпоредби на правото на Съюза, по-специално Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета (14), и — когато е приложимо — на националните разпоредби, основани на правото на Съюза.

Член 5

Продукти за почистване и дезинфекция

1.   За целите на член 24, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2018/848, за почистване и дезинфекция на водоеми, клетки, резервоари, канали, сгради или съоръжения за животновъдство може да се използват само продуктите, изброени в част А от приложение IV към настоящия регламент, при условие че тези продукти отговарят на разпоредбите на правото на Съюза, по-специално Регламент (ЕО) № 648/2004 и Регламент (ЕС) № 528/2012, и — когато е приложимо — на националните разпоредби, основани на правото на Съюза.

2.   За целите на член 24, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2018/848, за почистване и дезинфекция на сгради и съоръжения, използвани в растениевъдството, включително при съхранение в земеделско стопанство, може да се използват само продуктите, изброени в част Б от приложение IV към настоящия регламент, при условие че тези продукти отговарят на разпоредбите на правото на Съюза, по-специално Регламент (ЕО) № 648/2004 и Регламент (ЕС) № 528/2012, и — когато е приложимо — на националните разпоредби, основани на правото на Съюза.

3.   За целите на член 24, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕС) 2018/848, за почистване и дезинфекция в преработвателни и складови съоръжения може да се използват само продуктите, изброени в част В от приложение IV към настоящия регламент, при условие че тези продукти отговарят на разпоредбите на правото на Съюза, по-специално Регламент (ЕО) № 648/2004 и Регламент (ЕС) № 528/2012, и — когато е приложимо — на националните разпоредби, основани на правото на Съюза.

4.   До включването им в част А, Б или В от приложение IV към настоящия регламент продуктите за почистване и дезинфекция, посочени в член 24, параграф 1, букви д), е) и ж) от Регламент (ЕС) 2018/848, които са разрешени за употреба в биологичното производство съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 или съгласно националното право преди началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2018/848, може да продължат да се използват, ако отговарят на съответните разпоредби на правото на Съюза, по-специално Регламент (ЕО) № 648/2004 и Регламент (ЕС) № 528/2012, и — когато е приложимо — на националните разпоредби, основани на правото на Съюза.

Член 6

Добавки в храна и спомагателни вещества

За целите на член 24, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/848, като добавки в храна, включително хранителни ензими, които да се използват като добавки в храна, и спомагателни вещества в производството на преработени биологични храни може да се използват само продуктите и веществата, изброени в част А от приложение V към настоящия регламент, при условие че тяхната употреба отговаря на съответните разпоредби на правото на Съюза, по-специално Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета (15), и — когато е приложимо — на националните разпоредби, основани на правото на Съюза.

Член 7

Небиологични съставки от земеделски произход, предназначени да се използват за производството на преработени биологични храни

За целите на член 24, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2018/848, за производството на преработени биологични храни може да се използват само небиологичните съставки от земеделски произход, изброени в част Б от приложение V към настоящия регламент, при условие че тяхната употреба отговаря на съответните разпоредби на правото на Съюза и — когато е приложимо — на националните разпоредби, основани на правото на Съюза.

Първата алинея не засяга подробните изисквания за биологичното производство на преработени храни, посочени в част IV, раздел 2 от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848. По-специално, първата алинея не се прилага към небиологичните съставки от земеделски произход, които се използват като добавки в храна, спомагателни вещества или продукти и вещества, посочени в част IV, точка 2.2.2 от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848.

Член 8

Спомагателни вещества за производството на дрожди и продукти от дрожди

За целите на член 24, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) 2018/848, като спомагателни вещества за производството на дрожди и продукти от дрожди за храни и фуражи може да се използват само продуктите и веществата, изброени в част В от приложение V към настоящия регламент, при условие че тяхната употреба отговаря на съответните разпоредби на правото на Съюза и — когато е приложимо — на националните разпоредби, основани на правото на Съюза.

Член 9

Продукти и вещества за употреба в биологичното производство на вино

За целите на част VI, точка 2.2 от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848, за производството и съхраняването на биологичните лозаро-винарски продукти, посочени в част II от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, може да се използват само продуктите и веществата, изброени в част Г от приложение V към настоящия регламент, при условие че тяхната употреба отговаря на съответните разпоредби на правото на Съюза, по-специално на ограниченията и условията, определени в Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Делегиран регламент (ЕС) 2019/934 на Комисията (16), и — когато е приложимо — на националните разпоредби, основани на правото на Съюза.

Член 10

Процедура за издаване на специални разрешения за употребата на продукти и вещества в някои райони от трети държави

1.   Когато контролен или надзорен орган, признат съгласно член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/848, счете, че за даден продукт или дадено вещество следва да се издаде специално разрешение за употреба в определен район извън Съюза поради специфичните условия, посочени в член 45, параграф 2 от същия регламент, той може да поиска Комисията да извърши оценка. За тази цел той представя на Комисията досие, в което се описва продуктът или веществото, посочват се причините за това специално разрешение и се обяснява защо продуктите и веществата, разрешени съгласно настоящия регламент, не са подходящи за употреба поради специфичните условия в съответния район. Той предприема необходимото, така че досието да е пригодно да се направи публично достъпно, при спазване на законодателството на Съюза и на националното законодателство на държавите членки за защита на данните.

2.   Комисията изпраща искането, посочено в параграф 1, на държавите членки и публикува всички такива искания.

3.   Комисията анализира досието, посочено в параграф 1. Комисията разрешава продукта или веществото с оглед на специфичните условия, посочени в досието, само ако в извършения от нея анализ се заключава като цяло, че:

а)

това специално разрешение в съответния район е обосновано;

б)

продуктът или веществото, описан/о в досието, е в съответствие с принципите, посочени в глава II, критериите, посочени в член 24, параграф 3, и условието, посочено в член 24, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/848; и

в)

употребата на продукта или веществото отговаря на съответните разпоредби на правото на Съюза, и по-специално активните вещества, съдържащи се в продуктите за растителна защита, са в съответствие с Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета (17).

Разрешеният продукт или вещество се включва в приложение VI към настоящия регламент.

4.   Когато посоченият в член 45, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/848 двегодишен период изтече, разрешението автоматично се подновява за още две години, при условие че не са налични никакви нови елементи и че никоя държава членка или никой контролен или надзорен орган, признат съгласно член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/848, не са подали възражение, въз основа на което да е необходимо заключението на Комисията, посочено в параграф 3, да се преразгледа.

Член 11

Отмяна

Регламент (ЕО) № 889/2008 се отменя.

Приложения VII и IX обаче продължават да се прилагат до 31 декември 2023 г.

Член 12

Преходни разпоредби

1.   За целите на член 5, параграф 4 от настоящия регламент продуктите за почистване и дезинфекция, изброени в приложение VII към Регламент (ЕО) № 889/2008, може да продължат да се използват до 31 декември 2023 г. за почистване и дезинфекция на водоеми, клетки, резервоари, канали, сгради или съоръжения за животновъдство, при спазване на част Г от приложение IV към настоящия регламент.

2.   За целите на член 24, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2018/848 небиологичните съставки от земеделски произход, изброени в приложение IX към Регламент (ЕО) № 889/2008, може да продължат да се използват за производството на преработени биологични храни до 31 декември 2023 г. Преработените биологични храни, произведени преди 1 януари 2024 г. с тези небиологични съставки от земеделски произход, може да се пускат на пазара след тази дата до изчерпване на наличните количества.

3.   Писмените доказателства, издадени в съответствие с член 68 от Регламент (ЕО) № 889/2008 преди 1 януари 2022 г., остават валидни до края на своя срок на валидност, но най-късно до 31 декември 2022 г.

Член 13

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага се от 1 януари 2022 г.

Член 5, параграфи 1, 2 и 3 и член 7 обаче се прилагат от 1 януари 2024 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 юли 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите (ОВ L 104, 8.4.2004 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

(7)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. относно торовете (ОВ L 304, 21.11.2003 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕС) 2019/1009 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. за определяне на правила за предоставяне на пазара на ЕС продукти за наторяване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 1107/2009 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2003/2003 (ОВ L 170, 25.6.2019 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. 1).

(13)  Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията (ОВ L 229, 1.9.2009 г., стр. 1).

(14)  Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29).

(15)  Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16).

(16)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/934 на Комисията от 12 март 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на лозарските райони, където алкохолното съдържание може да бъде увеличено, разрешените енологични практики и ограниченията, приложими към производството и съхраняването на лозаро-винарските продукти, минималния съдържим процент алкохол във вторичните продукти и тяхното отстраняване, както и публикуването на досиетата на OIV (ОВ L 149, 7.6.2019 г., стр. 1).

(17)  Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Активни вещества, съдържащи се в продукти за растителна защита, които са разрешени за употреба в биологичното производство, както e посочено в член 24, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/848

Активните вещества, изброени в настоящото приложение, може да се съдържат в продукти за растителна защита, които се използват в биологичното производство, както е посочено в настоящото приложение, при условие че тези продукти за растителна защита са разрешени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009. Тези продукти за растителна защита трябва да се използват при спазване на условията, определени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, и в съответствие с условията, които са посочени в разрешенията, предоставени от държавите членки, в които те се използват. По-ограничителни условия за употреба в биологичното производство са уточнени в последната колона на всяка от таблиците по-долу.

В съответствие с член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/848 антидотите, синергистите и коформулантите в състава на продукти за растителна защита, както и адювантите за смесване с продукти за растителна защита са разрешени за употреба в биологичното производство, при условие че те са разрешени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009. Веществата, включени в настоящото приложение, може да се използват само за контрола на вредители по смисъла на определението в член 3, точка 24 от Регламент (ЕС) 2018/848.

В съответствие с част I, точка 1.10.2 от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 тези вещества може да се използват само когато растенията не могат да бъдат адекватно защитени от вредители посредством мерките, предвидени в точка 1.10.1 от същата част I, и по-специално чрез използването на агенти за биологичен контрол, като например полезни насекоми, акари и нематоди, отговарящи на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета (1).

За целите на настоящото приложение активните вещества са разделени на следните подкатегории:

1.   Основни вещества

За растителна защита в биологичното производство може да се използват основните вещества, изброени в част В от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, които са от растителен или животински произход и са на базата на храни по смисъла на определението в член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (2). В таблицата по-долу тези основни вещества са отбелязани със звездичка. Те трябва да се използват в съответствие с употребите, условията и ограниченията, посочени в съответните доклади за преразглеждане (3), и като се вземат предвид допълнителните ограничения (ако има такива), посочени в последната колона на таблицата по-долу.

Други основни вещества, които са изброени в част В от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, може да се използват за растителна защита в биологичното производство само ако са посочени в таблицата по-долу. Тези основни вещества трябва да се използват в съответствие с употребите, условията и ограниченията, посочени в съответните доклади за преразглеждане3, и като се вземат предвид допълнителните ограничения (ако има такива), посочени в дясната колона на таблицата по-долу.

Основните вещества не може да се използват като хербициди.

Номер и част от приложението (4)

CAS

Наименование

Специфични условия и ограничения

 

Equisetum arvense L.*

 

9012-76-4

Хитозан хидрохлорид*

получен от Aspergillus, от биологична аквакултура или от устойчиво рибарство, както е определено в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5)

57-50-1

Захароза*

 

1305-62-0

Калциев хидроксид

 

90132-02-8

Оцет*

 

8002-43-5

Лецитини*

 

Salix spp. Cortex*

 

57-48-7

Фруктоза*

 

144-55-8

Натриев хидрогенкарбонат

 

10В

92129-90-3

Суроватка*

 

11В

7783-28-0

Диамониев фосфат

единствено при капани

12В

8001-21-6

Слънчогледово масло*

 

14В

84012-40-8

90131-83-2

Urtica spp. (екстракт от Urtica dioica) (екстракт от Urtica urens)*

 

15В

7722-84-1

Водороден пероксид

 

16В

7647-14-5

Натриев хлорид

 

17В

8029-31-0

Бира*

 

18В

Синапено семе на прах*

 

20В

8002-72-0

Лучено масло*

 

21В

52-89-1

L-цистеин (E 920)

 

22В

8049-98-7

Краве мляко*

 

23В

Екстракт от луковици от Allium cepa L.*

 

 

 

Други основни вещества, които са от растителен или животински произход и са на базата на храни*

 

2.   Активни вещества с нисък риск

Активните вещества с нисък риск, които са различни от микроорганизми и са изброени в част Г от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, може да се използват за растителна защита в биологичното производство, ако са посочени в таблицата по-долу или другаде в настоящото приложение. Тези активни вещества с нисък риск трябва да се използват в съответствие с употребите, условията и ограниченията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1107/2009, и като се вземат предвид допълнителните ограничения (ако има такива), посочени в последната колона на таблицата по-долу.

Номер и част от приложението (6)

CAS

Наименование

Специфични условия и ограничения

 

COS-OGA

 

 

Церевизан и други продукти на базата на части от клетки на микроорганизми

Които не са с произход от ГМО

10045-86-6

Железен фосфат (железен(III) фосфат)

 

12Г

9008-22-4

Ламинарин

Kелпът трябва да е получен от биологична аквакултура или да е събран по устойчив начин в съответствие с част III, точка 2.4 от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848.

3.   Микроорганизми

Всички микроорганизми, изброени в части А, Б и Г от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, може да се използват в биологичното производство, при условие че не са с произход от ГМО и само ако се използват в съответствие с употребите, условията и ограниченията, посочени в съответните доклади за преразглеждане3. Микроорганизмите, включително вирусите, са агенти за биологичен контрол, които съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 се считат за активни вещества.

4.   Активни вещества, невключени в никоя от горепосочените категории

Активните вещества, одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и изброени в таблицата по-долу, може да се използват като продукти за растителна защита в биологичното производство само ако се използват в съответствие с употребите, условията и ограниченията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1107/2009, и като се вземат предвид допълнителните ограничения (ако има такива), посочени в дясната колона на таблицата по-долу.

Номер и част от приложението (7)

CAS

Наименование

Специфични условия и ограничения

139А

131929-60-7

131929-63-0

Спинозад

 

225A

124-38-9

Въглероден диоксид

 

227A

74-85-1

Етилен

само върху банани и картофи; може да се използва обаче и върху цитрусови плодове като част от стратегия за предпазването им от вреди, причинявани от плодовата мушица

230A

наред с останалото, 67701-09-1

Мастни киселини

разрешени са всички видове употреба, с изключение на употребата като хербицид

231A

8008-99-9

Екстракт от чесън (Allium sativum)

 

234A

CAS № не е определен

CIPAC № 901

Хидролизирани протеини с изключение на желатин

 

244A

298-14-6

Калиев хидрогенкарбонат

 

249A

98999-15-6

Обонятелни репеленти от животински или растителен произход/овча мас

 

255A и други

 

Феромони и други сигнални вещества

единствено при капани и дозатори

220A

1332-58-7

Алуминиев силикат (каолин)

 

236A

61790-53-2

Кизелгур (инфузорна пръст)

 

247A

14808-60-7

7637-86-9

Кварцов пясък

 

343A

11141-17-6

84696-25-3

Азадирахтин (екстракт от маргоза)

извлечен от семената на дървото ним (Azadirachta indica)

240A

8000-29-1

Цитронелово масло

разрешени са всички видове употреба, с изключение на употребата като хербицид

241A

84961-50-2

Карамфилово масло

разрешени са всички видове употреба, с изключение на употребата като хербицид

242A

8002-13-9

Масло от рапично семе

разрешени са всички видове употреба, с изключение на употребата като хербицид

243A

8008-79-5

Ментово масло

разрешени са всички видове употреба, с изключение на употребата като хербицид

56A

8028-48-6

5989-27-5

Портокалово масло

разрешени са всички видове употреба, с изключение на употребата като хербицид

228A

68647-73-4

Масло от чаено дърво

разрешени са всички видове употреба, с изключение на употребата като хербицид

246A

8003-34-7

Пиретрини, извлечени от растения

 

292A

7704-34-9

Сяра

 

294A 295A

64742-46-7

72623-86-0

97862-82-3

8042-47-5

Парафинови масла

 

345A

1344-81-6

Калциев полисулфид

 

44Б

9050-36-6

Малтодекстрин

 

45Б

97-53-0

Евгенол

 

46Б

106-24-1

Гераниол

 

47Б

89-83-8

Тимол

 

10Д

20427-59-2

Меден хидроксид

в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 може да се разрешат само употребите, при които не се прилагат повече от общо 28 kg мед на хектар за период от 7 години

10Д

1332-65-6

1332-40-7

Меден оксихлорид

10Д

1317-39-1

Меден оксид

10Д

8011-63-0

Бордолезов разтвор

10Д

12527-76-3

Триосновен меден сулфат

40A

52918-63-5

Делтаметрин

само при капани със специфични примамки срещу Bactrocera oleae и Ceratitis capitata

91465-08-6

Ламбда-цихалотрин

само при капани със специфични примамки срещу Bactrocera oleae и Ceratitis capitata


(1)  Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 35).

(2)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

(3)  Публикувани в базата данни за пестицидите: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as

(4)  Номера и категории в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011: част А — активни вещества, които се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009; част Б — активни вещества, одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009; част В — основни вещества; част Г — активни вещества с нисък риск; част Д — кандидати за замяна.

(5)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(6)  Номера и категории в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011: част А — активни вещества, които се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009; част Б — активни вещества, одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009; част В — основни вещества; част Г — активни вещества с нисък риск; част Д — кандидати за замяна.

(7)  Номера и категории в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011: част А — активни вещества, които се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009; част Б — активни вещества, одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009; част В — основни вещества; част Г — активни вещества с нисък риск; част Д — кандидати за замяна.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Разрешени торове, подобрители на почвата и хранителни вещества, посочени в член 24, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2018/848

Торовете, подобрителите на почвата и хранителните вещества (1), изброени в настоящото приложение, може да се използват в биологичното производство, при условие че са в съответствие със:

съответните съюзни и национални правни разпоредби относно продуктите за наторяване, и по-специално, когато е приложимо — Регламент (ЕО) № 2003/2003 и Регламент (ЕС) 2019/1009, и

съюзните правни разпоредби относно страничните животински продукти, и по-специално Регламент (ЕО) № 1069/2009 и Регламент (ЕС) № 142/2011, по-конкретно приложения V и XI.

В съответствие с част I, точка 1.9.6 от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 препарати от микроорганизми може да се използват за подобряване на цялостното състояние на почвата или за подобряване на наличието на хранителни вещества в почвата или в растителните култури.

Те може да се използват само в съответствие със спецификациите и с ограниченията за употреба, предвидени в съответните съюзни и национални правни разпоредби. По-ограничителни условия за употреба в биологичното производство са уточнени в дясната колона на таблиците.

Наименование

Съставни продукти или продукти, съдържащи само материалите, изброени по-долу

Описание, специфични условия и ограничения

Оборски тор

продукт, включващ смес от животински екскременти и растителни съставки (постеля за животни и фуражни суровини)

забранен е произходът от интензивни животновъдни стопанства

Изсушен оборски тор и изсушен тор от домашни птици

забранен е произходът от интензивни животновъдни стопанства

Компост от твърди животински екскременти, включително птичи тор и компостиран оборски тор

забранен е произходът от интензивни животновъдни стопанства

Течни животински екскременти

използват се след контролирана ферментация и/или подходящо разтваряне

забранен е произходът от интензивни животновъдни стопанства

Компостирана или ферментирала смес от битови отпадъци

продукт, получен от сортирани при източника битови отпадъци, подложени на компостиране или анаеробна ферментация за производство на биогаз

само растителни и животински битови отпадъци

само когато са произведени в затворена и наблюдавана система за събиране, призната от държавата членка

максимална концентрация в mg/kg сухо вещество: кадмий: 0,7; мед: 70; никел: 25; олово: 45; цинк: 200; живак: 0,4; хром (общо): 70; хром(VI): да не се установява

Торф

ограничено използване в градинарството (градинско производство за пазара, отглеждане на цветя, отглеждане на дървета, разсадници)

Компост от гъбарници

първоначалният състав на субстрата е ограничен до посочените в настоящото приложение продукти

Изпражнения от червеи (вермикомпост) и смес от изпражнения от насекоми и субстрат

когато е приложимо в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009

Гуано

 

Компостирана или ферментирала смес от растителни елементи

продукт, получен от смеси на зеленчукови елементи, предадени за компостиране или за анаеробна ферментация за производство на биогаз

Остатъчни вещества, получени при добива на биогаз, съдържащи странични животински продукти, разградени съвместно с материали от растителен или животински произход, изброени в настоящото приложение

странични животински продукти (включително странични продукти от диви животни) от категория 3 и съдържание на храносмилателния тракт от категория 2 (категории съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009)

забранен е произходът от интензивни животновъдни стопанства

процесите трябва да бъдат в съответствие с Регламент (ЕС) № 142/2011

да не се прилагат върху ядивните части на културата

Продукти или субпродукти от животински произход, като:

 

кръвно брашно

 

брашно от копита

 

брашно от рога

 

костно брашно или дежелатинирано костно брашно

 

рибно брашно

 

месно брашно

 

брашно от пера, косми и парченца кожа

 

вълна

 

кожа (1)

 

козина

 

млечни продукти

 

хидролизирани протеини (2)

(1)

Максимална концентрация на хром(VI) в mg/kg сухо вещество: да не се установява

(2)

Да не се прилагат върху ядивните части на културата

Продукти и субпродукти от растителен произход за торове

Примери: брашно от слънчогледов шрот, черупки от какао, малцови стъбла

Хидролизирани протеини от растителен произход

 

Водорасли и водораслови продукти

ако са получени пряко чрез:

i)

физическа обработка, включваща дехидратация, замразяване и смилане

ii)

екстракция с вода или с водно-кисели и/или алкални разтвори

iii)

ферментация

само от биологично производство или събрани по устойчив начин в съответствие с част III, точка 2.4 от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848

Дървени стърготини и отпадъци

дървесина, която не е третирана с химически вещества след отсичането

Компостирана дървесна кора

дървесина, която не е третирана с химически вещества след отсичането

Дървесна пепел

от дървесина, която не е третирана с химически вещества след отсичането

Мек смлян фосфорит

продукт, получен чрез смилане на меки минерални фосфати и съдържащ трикалциев фосфат и калциев карбонат като основни съставки

минимално съдържание на хранителни елементи (в тегловни проценти):

 

25 % P2O5

 

фосфор, изразен като P2O5, разтворим в минерални киселини, като поне 55 % от обявеното съдържание на Р2О5 е разтворимо в 2-процентна мравчена киселина

размер на частиците:

най-малко 90 тегловни процента да преминават през сито с отвори 0,063 mm

най-малко 99 тегловни процента да преминават през сито с отвори 0,125 mm

до 15 юли 2022 г.: съдържание на кадмий, по-ниско или равно на 90 mg/kg P205;

от 16 юли 2022 г. се прилагат съответните пределно допустими стойности за замърсители, определени в Регламент (ЕС) 2019/1009

Алуминиев калциев фосфат

продукт, получен в аморфна форма чрез топлинна обработка и смилане, съдържащ алуминиев и калциев фосфат като основни съставки

минимално съдържание на хранителни елементи (в тегловни проценти):

 

30 % P2O5

 

фосфор, изразен като P2O5, разтворим в минерални киселини, като поне 75 % от обявеното съдържание на Р2О5 е разтворимо в алкален амониев цитрат (Жули)

размер на частиците:

най-малко 90 тегловни процента да преминават през сито с отвори 0,160 mm

най-малко 98 тегловни процента да преминават през сито с отвори 0,630 mm

до 15 юли 2022 г.: съдържание на кадмий, по-ниско или равно на 90 mg/kg P205;

от 16 юли 2022 г. се прилагат съответните пределно допустими стойности за замърсители, определени в Регламент (ЕС) 2019/1009

употребата е ограничена само за алкални почви (pH > 7,5)

Основна шлака (Томасови фосфати или Томасова шлака)

продукт, получен при топене на желязо при третиране на фосфатни стопилки и съдържащ силикофосфати като негови основни съставки

минимално съдържание на хранителни елементи (в тегловни проценти):

 

12 % P2O5

 

фосфор, изразен като тетрафосфорен декаоксид, разтворим в минерални киселини, като поне 75 % от обявеното съдържание на тетрафосфорен декаоксид е разтворимо в 2-процентна лимонена киселина

или

10 % P2O5

фосфор, изразен като тетрафосфорен декаоксид, разтворим в 2-процентна лимонена киселина

размер на частиците:

най-малко 75 тегловни процента да преминават през сито с отвори 0,160 mm

най-малко 96 тегловни процента да преминават през сито с отвори 0,630 mm

от 16 юли 2022 г. се прилагат съответните пределно допустими стойности за замърсители, определени в Регламент (ЕС) 2019/1009

Сурова калиева сол

продукт, получен от сурови калиеви соли

минимално съдържание на хранителни елементи (в тегловни проценти):

 

9 % K2O

 

калий, изразен като водоразтворим K2O

 

2 % MgO

 

магнезий във форма на водоразтворими соли, изразен като MgO

 

от 16 юли 2022 г. се прилагат съответните пределно допустими стойности за замърсители, определени в Регламент (ЕС) 2019/1009

Калиев сулфат, вероятно съдържащ магнезиева сол

продукт, получен от сурова калиева сол чрез физическа екстракция, вероятно съдържащ и магнезиеви соли

Винаса (винена кал) или екстракт от винаса

с изключение на амонячна винаса

Калциев карбонат, например: креда, мергел, смлян варовик, варовикови водорасли (мерл), фосфатна креда

само от естествен произход

Отпадъци от мекотели

само от биологична аквакултура или от устойчиво рибарство, в съответствие с член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013

Яйчни черупки

забранен е произходът от интензивни животновъдни стопанства

Магнезиев и калциев карбонат

само от естествен произход

напр. магнезиева креда, смлян магнезий, варовик

Магнезиев сулфат (кизерит)

само от естествен произход

Разтвор на калциев хлорид

само за листно третиране на ябълкови дървета за предотвратяване на недостигa на калций

Калциев сулфат (гипс)

продукт от естествен произход, съдържащ калциев сулфат с различна степен на хидратиране

минимално съдържание на хранителни елементи (в тегловни проценти):

 

25 % CaO

 

35 % SO3

калций и сяра, изразени като общо съдържание на СаО + SO3

степен на смилане:

най-малко 80 тегловни процента да преминават през сито с отвори 2 mm

най-малко 99 тегловни процента да преминават през сито с отвори 10 mm

от 16 юли 2022 г. се прилагат съответните пределно допустими стойности за замърсители, определени в Регламент (ЕС) 2019/1009

Индустриален варовик от производство на захар

страничен продукт от производство на захар от захарно цвекло и захарна тръстика

Индустриален варовик от производство на вакуумна сол

страничен продукт от производството на вакуумна сол от солена луга от планините

Елементарна сяра

до 15 юли 2022 г.: както е посочено в съответствие с част Г от приложение I към Регламент (ЕО) № 2003/2003

от 16 юли 2022 г. се прилагат съответните пределно допустими стойности за замърсители, определени в Регламент (ЕС) 2019/1009

Неорганични торове с микроелементи

до 15 юли 2022 г.: както е посочено в съответствие с част Д от приложение I към Регламент (ЕО) № 2003/2003;

от 16 юли 2022 г. се прилагат съответните пределно допустими стойности за замърсители, определени в Регламент (ЕС) 2019/1009

Натриев хлорид

 

Скален прах, глини и глинести минерали

 

Леонардит (сурова биологична утайка, богата на хуминови киселини)

само ако е получен като страничен продукт при миннодобивни дейности

Хуминови и фулвокиселини

само ако са получени от неорганични соли/разтвори, с изключение на амониеви соли; или от пречистване на питейна вода

Ксилит

само ако е получен като страничен продукт при миннодобивни дейности (напр. страничен продукт от добива на кафяви въглища)

Хитин (полизахарид, получен от черупките на ракообразни)

получен от биологична аквакултура или от устойчиво рибарство, в съответствие с член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013

Богата органична (2) утайка от сладководни водни тела, формирала се при липсата на кислород

(напр. сапропел)

само органични утайки, които са странични продукти от процеси на управление на сладководни водни тела или са извлечени от някогашни сладководни области

когато е приложимо, екстракцията се извършва по начин, който оказва минимално въздействие върху водната система

само утайки, които са получени от източници, незасегнати от замърсявания с пестициди, устойчиви органични замърсители и нефтоподобни вещества

до 15 юли 2022 г.: максимална концентрация в mg/kg сухо вещество: кадмий: 0,7; мед: 70; никел: 25; олово: 45; цинк: 200; живак: 0,4; хром (общо): 70; хром(VI): да не се установява

от 16 юли 2022 г. се прилагат съответните пределно допустими стойности за замърсители, определени в Регламент (ЕС) 2019/1009

Биовъглища — продукт на пиролиза, който се приготвя от широка гама органични суровини от растителен произход и се използва като подобрител на почвата

само от растителни материали, които след събирането са третирани само с продукти, включени в приложение I

до 15 юли 2022 г.: максимална стойност от 4 mg многопръстенни ароматни въглеводороди на килограм сухо вещество

от 16 юли 2022 г. се прилагат съответните пределно допустими стойности за замърсители, определени в Регламент (ЕС) 2019/1009


(1)  Обхващащи по-специално всички продуктови функционални категории, изброени в част I от приложение I към Регламент (ЕС) 2019/1009.

(2)  Тук думата „органична“ е употребена в смисъл на органична химия, а не на биологично земеделие.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Продукти и вещества, разрешени за употреба като фуражи или в производството на фуражи

ЧАСТ А

Разрешени небиологични фуражни суровини от растителен, водораслов, животински или дрожден произход или фуражни суровини от микробен или минерален произход, посочени в член 24, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2018/848

(1)   ФУРАЖНИ СУРОВИНИ ОТ МИНЕРАЛЕН ПРОИЗХОД

Номер в каталога на фуражните суровини (1)

Наименование

Специфични условия и ограничения

11.1.1

Калциев карбонат

 

11.1.2

Варовити морски раковини

 

11.1.4

Мерл

 

11.1.5

Дълбоководно червено водорасло

 

11.1.13

Калциев глюконат

 

11.2.1

Магнезиев оксид

 

11.2.4

Магнезиев сулфат, безводен

 

11.2.6

Магнезиев хлорид

 

11.2.7

Магнезиев карбонат

 

11.3.1

Дикалциев фосфат

 

11.3.3

Монокалциев фосфат

 

11.3.5

Калциев магнезиев фосфат

 

11.3.8

Магнезиев фосфат

 

11.3.10

Мононатриев фосфат

 

11.3.16

Калциев натриев фосфат

 

11.3.17

Моноамониев фосфат (амониев дихидрогенфосфат)

само за аквакултури

11.4.1

Натриев хлорид

 

11.4.2

Натриев бикарбонат

 

11.4.4

Натриев карбонат

 

11.4.6

Натриев сулфат

 

11.5.1

Калиев хлорид

 

(2)   ДРУГИ ФУРАЖНИ СУРОВИНИ

Номер в каталога на фуражните суровини (2)

Наименование

Специфични условия и ограничения

10

Брашно, масло и други фуражни суровини с произход от риба или други водни животни

при условие че те са получени от видове риболов, които са сертифицирани като устойчиви по схема, призната от компетентния орган в съответствие с принципите, определени в Регламент (ЕС) № 1380/2013

при условие че те са произведени или приготвени без разтворители, синтезирани по химичен път

употребата им е разрешена само за нетревопасни селскостопански животни

употребата на хидролизиран рибен белтък е разрешена само за млади нетревопасни селскостопански животни

10

Брашно, масло и други фуражни суровини с произход от риба, мекотели или ракообразни

за хищни аквакултурни животни

от видове риболов, които са сертифицирани като устойчиви по схема, призната от компетентния орган в съответствие с принципите, определени в Регламент (ЕС) № 1380/2013, в съответствие с част III, точка 3.1.3.1, буква в) от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848

получени от остатъци от рибa, ракообразни или мекотели, вече уловени за консумация от човека, в съответствие с част III, точка 3.1.3.3, буква в) от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848, или получени от цели риби, ракообразни или мекотели, които са уловени и не се използват за консумация от човека, в съответствие с част III, точка 3.1.3.3, буква г) от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848

10

Рибно брашно и рибно масло

във фазата на угояване — за рибите във вътрешните води, белите скариди, сладководните скариди и тропическите сладководни риби

от видове риболов, които са сертифицирани като устойчиви по схема, призната от компетентния орган в съответствие с принципите, определени в Регламент (ЕС) № 1380/2013, в съответствие с част III, точка 3.1.3.1, буква в) от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848

само когато естественият фураж, намиращ се във водоемите и езерата, не е наличен в достатъчни количества: максимум 25 % рибно брашно и 10 % рибно масло във фуражната дажба на белите скариди и сладководните скариди (Macrobrachium spp.) и максимум 10 % рибно брашно или рибно масло във фуражната дажба на сиамския пангасий (Pangasius spp.), в съответствие с част III, точка 3.1.3.4, буква в), подточки i) и ii) от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848

ex 12.1.5

Мая

мая, получена от Saccharomyces cerevisiae или Saccharomyces carlsbergensis, инактивирана, което води до отсъствие на живи микроорганизми

когато няма налична от биологично производство

ex 12.1.12

Продукти от мая

продукт от ферментация, получен от Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, инактивиран, което води до отсъствие на живи микроорганизми, и съдържащ части от дрожди

когато няма налични от биологично производство

 

Холестерол

продукт, получен от мазнина от вълна (ланолин) чрез осапуняване, отделяне и кристализиране, от черупчести или други източници

за да се обезпечат количествено хранителните нужди на белите скариди и сладководните скариди (Macrobrachium spp.) във фазата на угояване и през по-ранните жизнени стадии в развъдници и люпилни

когато няма наличен от биологично производство

 

Билки

в съответствие с член 24, параграф 3, буква д), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2018/848, по-специално:

когато няма налични в биологична форма

произведени/приготвени без химични разтворители

максимум 1 % от фуражната дажба

 

Меласа

в съответствие с член 24, параграф 3, буква д), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2018/848, по-специално:

когато няма налична в биологична форма

произведена/приготвена без химични разтворители

максимум 1 % от фуражната дажба

 

Фитопланктон и зоопланктон

само за отглеждане на ларви от биологични ювенилни екземпляри

 

специфични белтъчни съединения

В съответствие с точка 1.9.3.1, буква в) и точка 1.9.4.2, буква в) от Регламент (ЕС) 2018/848, по-специално:

до 31 декември 2026 г.,

когато няма налични в биологична форма,

произведени/приготвени без химични разтворители,

за хранене на прасенца с тегло до 35 kg или млади домашни птици

максимум 5 % от сухото вещество във фуража от земеделски произход за период от 12 месеца

 

Подправки

в съответствие с член 24, параграф 3, буква д), подточка iv) от Регламент (ЕС) 2018/848, по-специално:

когато няма налични в биологична форма

произведени/приготвени без химични разтворители

максимум 1 % от фуражната дажба

ЧАСТ Б

Разрешени фуражни добавки и спомагателни вещества, които се използват при храненето на животни и са посочени в член 24, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2018/848

Фуражните добавки, изброени в настоящата част, трябва да са разрешени съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003.

Специфичните условия, посочени тук, трябва да се прилагат в допълнение към условията на разрешенията съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(1)   ТЕХНОЛОГИЧНИ ДОБАВКИ

а)   Консерванти

Идентификационен номер или функционална група

Наименование

Специфични условия и ограничения

E 200

Сорбинова киселина

 

E 236

Мравчена киселина

 

E 237

Натриев формат

 

E 260

Оцетна киселина

 

E 270

Млечна киселина

 

E 280

Пропионова киселина

 

E 330

Лимонена киселина

 

б)   Антиоксиданти

Идентификационен номер или функционална група

Наименование

Специфични условия и ограничения

1b306(i)

Екстракти на токоферол, получени от растителни масла

 

1b306(ii)

Екстракти, богати на токоферол, получени от растителни масла (делта обогатяване)

 

в)   Емулгатори, стабилизатори, сгъстители и желиращи агенти

Идентификационен номер или функционална група

Наименование

Специфични условия и ограничения

1c322, 1c322i

Лецитини

само ако са получени от биологични суровини

употребата е разрешена само при фуражи за аквакултури

г)   Свързващи вещества и антислепващи агенти

Идентификационен номер или функционална група

Наименование

Специфични условия и ограничения

E 412

Гума гуар

 

E 535

Натриев фероцианид

максимално съдържание: 20 mg/kg NaCl, изчислен като фероцианиден анион

E 551b

Колоиден силициев диоксид

 

E 551c

Кизелгур (инфузорна пръст, пречистена)

 

1m558i

Бентонит

 

E 559

Каолинови глини, без азбест

 

E 560

Естествени смеси от стеатити и хлорит

 

E 561

Вермикулит

 

E 562

Сепиолит

 

E 566

Натролит-фонолит

 

1g568

Клиноптилолит с утаечен произход

 

E 599

Перлит

 

д)   Добавки за силаж

Идентификационен номер или функционална група

Наименование

Специфични условия и ограничения

1k

Ензими, микроорганизми

разрешени само за осигуряване на адекватна ферментация

1k236

Мравчена киселина

1k237

Натриев формат

1k280

Пропионова киселина

1k281

Натриев пропионат

(2)   СЕНЗОРНИ ДОБАВКИ

Идентификационен номер или функционална група

Наименование

Специфични условия и ограничения

ex2a

Астаксантин

само когато е получен от биологични източници, като например отгледани по биологичен начин черупчести ракообразни

само във фуражната дажба за сьомга и пъстърва, в границите на техните физиологични потребности

при липса на астаксантин, получен от биологични източници, може да се използват естествени източници, като богати на астаксантин дрожди Phaffia rhodozyma

ex2b

Ароматизиращи вещества

само екстракти от селскостопански продукти, включително кестенов екстракт (Castanea sativa Mill.)

(3)   ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

а)   Витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен ефект

Идентификационен номер или функционална група

Наименование

Специфични условия и ограничения

ex3a

Витамини и провитамини

получени от селскостопански продукти

ако няма налични от селскостопански продукти:

получени по синтетичен път — единствено тези, идентични на витамини, получени от селскостопански продукти, могат да бъдат използвани за едностомашни животни и аквакултури

получени по синтетичен път — единствено витамини A, D и E, идентични на витамини, получени от селскостопански продукти, могат да бъдат използвани за преживни животни; употребата им подлежи на предварително разрешение от държавите членки въз основа на оценката на възможността отглежданите по биологичен начин преживни животни да получат необходимите количества от гореспоменатите витамини чрез хранителните си дажби

3a920

Безводен бетаин

само за едностомашни животни

от биологично производство; ако няма наличен от биологично производство, то от естествен произход

б)   Съединения на микроелементи

Идентификационен номер или функционална група

Наименование

Специфични условия и ограничения

3b101

Железен(II) карбонат (сидерит)

 

3b103

Железен(II) сулфат монохидрат

 

3b104

Железен(II) сулфат хептахидрат

 

3b201

Калиев йодид

 

3b202

Калциев йодат, безводен

 

3b203

Покрит гранулиран калциев йодат, безводен

 

3b301

Кобалтов(II) ацетат тетрахидрат

 

3b302

Кобалтов(II) карбонат

 

3b303

Кобалтов(II) хидроксид карбонат (2:3) монохидрат

 

3b304

Покрит гранулиран кобалтов(II) карбонат

 

3b305

Кобалтов(II) сулфат хептахидрат

 

3b402

Меден(II) карбонат дихидроксид монохидрат

 

3b404

Меден(II) оксид

 

3b405

Меден(II) сулфат пентахидрат

 

3b409

Димеден трихидроксид хлорид

 

3b502

Манганов(II) оксид

 

3b503

Манганов сулфат монохидрат

 

3b603

Цинков оксид

 

3b604

Цинков сулфат хептахидрат

 

3b605

Цинков сулфат монохидрат

 

3b609

Цинков хидроксид хлорид монохидрат

 

3b701

Натриев молибдат дихидрат

 

3b801

Натриев селенит

 

3b802

3b803

Покрит гранулиран натриев селенит

Натриев селенат

 

3b810

Обогатени със селен дрожди Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, инактивирани

 

3b811

Обогатени със селен дрожди Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, инактивирани

 

3b812

Обогатени със селен дрожди Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, инактивирани

 

3b813

Обогатени със селен дрожди Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, инактивирани

 

3b817

Обогатени със селен дрожди Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, инактивирани

 

в)   Аминокиселини, техните соли и аналози

Идентификационен номер или функционална група

Наименование

Специфични условия и ограничения

3c3.5.1 и 3c352

L-хистидин монохидрохлорид монохидрат

получен чрез ферментация

може да се използва във фуражната дажба на пъстървовите риби, когато източниците на фураж, изброени в част II, точка 3.1.3.3 от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848, не осигуряват достатъчно количество хистидин, за да се удовлетворят хранителните нужди на рибите

(4)   ЗООТЕХНИЧЕСКИ ДОБАВКИ

Идентификационен номер или функционална група

Наименование

Специфични условия и ограничения

4a, 4b, 4c и 4d

Ензими и микроорганизъм

 


(1)  В съответствие с Регламент (ЕС) № 68/2013 на Комисията от 16 януари 2013 г. относно каталога на фуражните суровини (ОВ L 29, 30.1.2013 г., стр. 1).

(2)  В съответствие с Регламент (ЕС) № 68/2013.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Разрешени продукти за почистване и дезинфекция, посочени в член 24, параграф 1, букви д), е) и ж) от Регламент (ЕС) 2018/848

ЧАСТ А

Продукти за почистване и дезинфекция на водоеми, клетки, резервоари, канали, сгради или съоръжения за животновъдство

ЧАСТ Б

Продукти за почистване и дезинфекция на сгради и съоръжения, използвани в растениевъдството, включително при съхранение, в земеделско стопанство

ЧАСТ В

Продукти за почистване и дезинфекция в преработвателни и складови съоръжения

ЧАСТ Г

Продукти, посочени в член 12, параграф 1 от настоящия регламент

Като биоцидни продукти не може да се използват долупосочените продукти или продуктите, съдържащи долупосочените активни вещества, които са изброени в приложение VII към Регламент (ЕО) № 889/2008:

сода каустик,

калиев хидроксид,

оксалова киселина,

натурални есенции от растения, с изключение на ленено масло, лавандулово масло и масло от лютива мента,

азотна киселина,

фосфорна киселина,

натриев карбонат,

меден сулфат,

калиев перманганат,

кюспе от чаено семе, получено от естествени семена на камелия,

хуминова киселина,

пероксиоцетни киселини, с изключение на пероцетна киселина.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Продукти и вещества, разрешени за употреба в производството на преработени биологични храни и на дрожди, използвани като храна или фураж

ЧАСТ А

Разрешени добавки в храна и спомагателни вещества, посочени в член 24, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/848

РАЗДЕЛ А1 — ДОБАВКИ В ХРАНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НОСИТЕЛИ

Биологичните храни, към които може да се добавят добавки в храна, са в рамките на разрешенията, предоставени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1333/2008.

Специфичните условия и ограничения, посочени тук, трябва да се прилагат в допълнение към условията на разрешенията съгласно Регламент (ЕО) № 1333/2008.

За целите на изчисляването на процентите, посочени в член 30, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/848, добавките в храна, отбелязани със звездичка в колоната с кодовия номер, се изчисляват като съставки от земеделски произход.

Код

Наименование

Биологични храни, към които може да се добавят

Специфични условия и ограничения

E 153

Растителен въглен

ядивна кора на пепеляво козе сирене

сирене Morbier

 

E 160b(i)*

Анато биксин

сирене Red Leicester

сирене Double Gloucester

сирене Cheddar

сирене Mimolette

 

E 160b(ii)*

Анато норбиксин

сирене Red Leicester

сирене Double Gloucester

сирене Cheddar

сирене Mimolette

 

E 170

Калциев карбонат

продукти от растителен и животински произход

да не се използва като оцветител или за обогатяване на продуктите с калций

E 220

Серен диоксид

плодови вина (вино, произведено от плодове, различни от грозде, в т.ч. ябълково вино и крушово вино) и медовина със и без добавка на захар

100 mg/l (максимални нива, налични от всички източници, изразени като SO2 в mg/l)

E 223

Натриев метабисулфит

ракообразни

 

E 224

Калиев метабисулфит

плодови вина (вино, произведено от плодове, различни от грозде, в т.ч. ябълково вино и крушово вино) и медовина със и без добавка на захар

100 mg/l (максимални нива, налични от всички източници, изразени като SO2 в mg/l)

E250

Натриев нитрит

месни продукти

може да се използва само ако на компетентния орган са били представени достатъчно доказателства, че няма технологична алтернатива със същите гаранции и/или позволяваща да се съхранят специфичните качества на продукта

не в комбинация с E252

максимално количество за влагане, изразено като NaNO2: 80 mg/kg, максимално остатъчно количество, изразено като NaNO2: 50 mg/kg

E252

Калиев нитрат

месни продукти

може да се използва само ако на компетентния орган са били представени достатъчно доказателства, че няма технологична алтернатива със същите гаранции и/или позволяваща да се съхранят специфичните качества на продукта

не в комбинация с E250

максимално количество за влагане, изразено като NaNO3: 80 mg/kg, максимално остатъчно количество, изразено като NaNO3: 50 mg/kg

E 270

Млечна киселина

продукти от растителен и животински произход

 

E 290

Въглероден диоксид

продукти от растителен и животински произход

 

E 296

Ябълчна киселина

продукти от растителен произход

 

E 300

Аскорбинова киселина

продукти от растителен произход

месни продукти

 

E 301

Натриев аскорбат

месни продукти

може да се използва само във връзка с нитрати и нитрити

E 306*

Богат на токоферол

екстракт

продукти от растителен и животински произход

антиоксидант

E 322*

Лецитини

продукти от растителен произход

млечни продукти

само от биологично производство

E 325

Натриев лактат

продукти от растителен произход

продукти на базата на мляко и месни продукти

 

E 330

Лимонена киселина

продукти от растителен и животински произход

 

E 331

Натриеви цитрати

продукти от растителен и животински произход

 

E 333

Калциеви цитрати

продукти от растителен произход

 

E 334

Винена киселина

(L(+)-)

продукти от растителен произход

медовина

 

E 335

Натриеви тартарати

продукти от растителен произход

 

E 336

Калиеви тартарати

продукти от растителен произход

 

E 341(i)

Монокалциев фосфат

самонабухващо брашно

набухвател

E 392*

Екстракти от розмарин

продукти от растителен и животински произход

само от биологично производство

E 400

Алгинова киселина

продукти от растителен произход

млечни продукти

 

E 401

Натриев алгинат

продукти от растителен произход

млечни продукти

колбаси на базата на месо

 

E 402

Калиев алгинат

продукти от растителен произход

продукти на базата на мляко

 

E 406

Агар

продукти от растителен произход

продукти на базата на мляко и месни продукти

 

E 407

Карагенан

продукти от растителен произход

продукти на базата на мляко

 

E 410*

Гума локуст бийн

продукти от растителен и животински произход

само от биологично производство

E 412*

Гума гуар

продукти от растителен и животински произход

само от биологично производство

E 414*

Гума арабика

продукти от растителен и животински произход

само от биологично производство

E 415

Ксантанова гума

продукти от растителен и животински произход

 

E 417

Гума тара

продукти от растителен и животински произход

сгъстител

само от биологично производство

E 418

Гума джелан

продукти от растителен и животински произход

само формата с много ацилови групи

само от биологично производство, прилага се от 1 януари 2023 г.

E 422

Глицерол

растителни екстракти

ароматизанти

само от растителен произход

разтворител и носител в растителни екстракти и в ароматизанти

влагозадържащ агент в гелови капсули

повърхностно покритие на таблетки

само от биологично производство

E 440(i)*

Пектин

продукти от растителен произход

продукти на базата на мляко

 

E 460

Целулоза

желатин

 

E 464

Метилхидроксипропилцелулоза

продукти от растителен и животински произход

Капсулиращ материал за капсули

E 500

Натриеви карбонати

продукти от растителен и животински произход

 

E 501

Калиеви карбонати

продукти от растителен произход

 

E 503

Амониеви карбонати

продукти от растителен произход

 

E 504

Магнезиеви карбонати

продукти от растителен произход

 

E 509

Калциев хлорид

продукти на базата на мляко

коагулиращ агент

E 516

Калциев сулфат

продукти от растителен произход

носител

E 524

Натриев хидроксид

„Laugengebäck“

ароматизанти

повърхностно третиране

регулатор на киселинността

E 551

Силициев диоксид

билки и подправки в изсушена прахообразна форма,

ароматизанти

прополис

 

E 553b

Талк

колбаси на базата на месо

повърхностно третиране

E 901

Пчелен восък

сладкарски изделия

глазиращ агент

само от биологично производство

E 903

Карнаубов восък

сладкарски изделия

цитрусови плодове

глазиращ агент

смекчаващ метод за задължително третиране на плодове при изключително ниска температура като задължителна карантинна мярка срещу вредни организми съгласно Директива за изпълнение (ЕС) 2017/1279 на Комисията (1)

само от биологично производство

E 938

Аргон

продукти от растителен и животински произход

 

E 939

Хелий

продукти от растителен и животински произход

 

E 941

Азот

продукти от растителен и животински произход

 

E 948

Кислород

продукти от растителен и животински произход

 

E 968

Еритритол

продукти от растителен и животински произход

само от биологично производство без използването на йонообменна технология

РАЗДЕЛ А2 — СПОМАГАТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА И ДРУГИ ПРОДУКТИ, КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИ ПРЕРАБОТКАТА НА СЪСТАВКИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗХОД, ПРОИЗВЕДЕНИ ПО БИОЛОГИЧЕН НАЧИН

Специфичните условия и ограничения, посочени тук, трябва да се прилагат в допълнение към условията на разрешенията съгласно Регламент (ЕО) № 1333/2008.

Наименование

Разрешени само за преработката на следните биологични храни

Специфични условия и ограничения

Вода

продукти от растителен и животински произход

питейна вода по смисъла на Директива 98/83/ЕО на Съвета (2)

Калциев хлорид

продукти от растителен произход

колбаси на базата на месо

коагулиращ агент

Калциев карбонат

продукти от растителен произход

 

Калциев хидроксид

продукти от растителен произход

 

Калциев сулфат

продукти от растителен произход

коагулиращ агент

Магнезиев хлорид (или нигари)

продукти от растителен произход

коагулиращ агент

Калиев карбонат

грозде

изсушаващ агент

Натриев карбонат

продукти от растителен и животински произход

 

Млечна киселина

Сирене

за регулиране на pH на саламурата при производството на сирене

L-(+)-млечна киселина от ферментация

екстракти от растителни белтъци

 

Лимонена киселина

продукти от растителен и животински произход

 

Натриев хидроксид

Захар(и)

масло от растителен произход, с изключение на маслиново масло

екстракти от растителни белтъци

 

Сярна киселина

желатин

захар(и)

 

Екстракт от хмел

захар

само с антимикробна цел

от биологично производство, ако e наличен

Екстракт от колофон от бор

захар

само с антимикробна цел

от биологично производство, ако е наличен

Солна киселина

желатин

сирена Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas, Friese и Leidse Nagelkaas

производство на желатин в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3)

за регулиране на pH на саламурата при производството на сирене

Амониев хидроксид

желатин

производство на желатин в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004

Водороден пероксид

желатин

производство на желатин в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004

Въглероден диоксид

продукти от растителен и животински произход

 

Азот

продукти от растителен и животински произход

 

Етанол

продукти от растителен и животински произход

разтворител

Танинова киселина

продукти от растителен произход

спомагателно средство за филтруване

Белтъчен албумин

продукти от растителен произход

 

Казеин

продукти от растителен произход

 

Желатин

продукти от растителен произход

 

Ихтиокол

продукти от растителен произход

 

Растителни масла

продукти от растителен и животински произход

омасляващ, изпускащ или антиразпенващ агент само от биологично производство

Силициев диоксид (гел или колоиден разтвор)

продукти от растителен произход

 

Активен въглен

(CAS-7440-44-0)

продукти от растителен и животински произход

 

Талк

продукти от растителен произход

в съответствие със специфичните критерии за чистота за добавка в храна Е 553b

Бентонит

продукти от растителен произход

медовина

слепващ агент за медовина

Целулоза

продукти от растителен произход

желатин

 

Инфузорна пръст

продукти от растителен произход

желатин

 

Перлит

продукти от растителен произход

желатин

 

Черупки от лешници

продукти от растителен произход

 

Оризово брашно

продукти от растителен произход

 

Пчелен восък

продукти от растителен произход

изпускащ агент

само от биологично производство

Карнаубов восък

продукти от растителен произход

изпускащ агент

само от биологично производство

Оцетна киселина/оцет

продукти от растителен произход;

риба

само от биологично производство

от естествена ферментация

Тиаминхидрохлорид

плодови вина, ябълково вино, крушово вино и медовина

 

Диамониев фосфат

плодови вина, ябълково вино, крушово вино и медовина

 

Дървесни влакна

продукти от растителен и животински произход

източникът на дървен материал следва да е ограничен, така че да обхваща само сертифициран, устойчиво добит дървен материал

използваният дървен материал трябва да не съдържа токсични компоненти (при третиране след прибиране на реколтата, естествени токсини или токсини от микроорганизми)

ЧАСТ Б

Разрешени небиологични съставки от земеделски произход, предназначени да се използват за производството на преработени биологични храни и посочени в член 24, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2018/848

Наименование

Специфични условия и ограничения

Водорасли араме (Eisenia bicyclis), непреработени, както и продукти след първична преработка, пряко свързани с тези водорасли

 

Водорасли хиджики (Hizikia fusiforme), непреработени, както и продукти след първична преработка, пряко свързани с тези водорасли

 

Кора от дървото пау д’арко Handroanthus impetiginosus („лапачо“)

само за употреба в комбуча и чайни смеси

Естествени обвивки

от естествени суровини от животински или от растителен произход

Желатин

от източници, различни от свине

Минерални вещества от мляко, в прахообразно/течно състояние

само когато поради сензорната си функция се използват като пълен или частичен заместител на натриевия хлорид

Диви риби и диви водни животни, непреработени, както и продуктите, получени от тях чрез преработка

само от видове риболов, които са сертифицирани като устойчиви по схема, призната от компетентния орган в съответствие с принципите, определени в Регламент (ЕС) № 1380/2013, в съответствие с част III, точка 3.1.3.1, буква в) от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848

само когато няма налични в биологична аквакултура

ЧАСТ В

Разрешени спомагателни вещества и други продукти, предназначени да се използват за производството на дрожди и продукти от дрожди и посочени в член 24, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) 2018/848

Наименование

Първични дрожди

Производство/ смесване/ формулиране на дрожди

Специфични условия и ограничения

Калциев хлорид

X

 

 

Въглероден диоксид

X

X

 

Лимонена киселина

X

 

за регулиране на pH при производството на дрожди

Млечна киселина

X

 

за регулиране на pH при производството на дрожди

Азот

X

X

 

Кислород

X

X

 

Нишесте от картофи

X

X

за филтруване

само от биологично производство

Натриев карбонат

X

X

за регулиране на pH

Растителни масла

X

X

омасляващ, изпускащ или антиразпенващ агент

само от биологично производство

ЧАСТ Г

Разрешени продукти и вещества, предназначени да се използват за производството и консервирането на биологични лозаро-винарски продукти от лозаро-винарския сектор и посочени в част VI, точка 2.2 от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848

Наименование

Идентификационни номера

Упоменавания в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2019/934

Специфични условия и ограничения

Въздух

 

част A, таблица 1, точки 1 и 8

 

Газообразен кислород

E 948

CAS 17778-80-2

част А, таблица 1, точка 1

част A, таблица 2, точка 8.4

 

Аргон

E 938

CAS 7440-37-1

част А, таблица 1, точка 4

част A, таблица 2, точка 8.1

не може да се използва за барботаж

Азот

E 941

CAS 7727-37-9

част А, таблица 1, точки 4, 7 и 8

част A, таблица 2, точка 8.2

 

Въглероден диоксид

E 290

CAS 124-38-9

част А, таблица 1, точки 4 и 8

част A, таблица 2, точка 8.3

 

Парчета дъбово дърво

 

част А, таблица 1, точка 11

 

L-(+)-Винена киселина

E 334

CAS 87-69-4

част А, таблица 2, точка 1.1

 

Млечна киселина

E 270

част А, таблица 2, точка 1.3

 

Калиев L-(+)-тартарат

E 336(ii)

CAS 921- 53-9

част А, таблица 2, точка 1.4

 

Калиев бикарбонат

E 501(ii)

CAS 298-14-6

част А, таблица 2, точка 1.5

 

Калциев карбонат

E 170

CAS 471-34-1

част А, таблица 2, точка 1.6

 

Калциев сулфат

E 516

част А, таблица 2, точка 1.8

 

Серен диоксид

E 220

CAS 7446-09-5

част А, таблица 2, точка 2.1

максималното съдържание на серен диоксид не може да надвишава 100 милиграма на литър за червените вина, както е посочено в част Б, точка А, параграф 1, буква а) от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2019/934, а съдържанието на остатъчна захар трябва да е под 2 грама на литър

максималното съдържание на серен диоксид не може да надвишава 150 милиграма на литър за белите вина и вината тип „розé“, както е посочено в част Б, точка А, параграф 1, буква б) от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2019/934, а съдържанието на остатъчна захар трябва да е под 2 грама на литър

за всички останали вина максималното съдържание на серен диоксид, прилагано в съответствие с част Б от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2019/934, се намалява с 30 милиграма на литър

Калиев бисулфит

E 228

CAS 7773-03-7

част А, таблица 2, точка 2.2

Калиев метабисулфит

E 224

CAS 16731-55-8

част А, таблица 2, точка 2.3

L-аскорбинова киселина

E 300

част А, таблица 2, точка 2.6

 

Въглен за енологични цели

 

част А, таблица 2, точка 3.1

 

Диамониев хидрогенфосфат

E 342/CAS 7783-28-0

част А, таблица 2, точка 4.2

 

Тиаминхидрохлорид

CAS 67-03-8

част А, таблица 2, точка 4.5

 

Дрождени автолизати

 

част А, таблица 2, точка 4.6

 

Клетъчни стени на дрожди

 

част А, таблица 2, точка 4.7

 

Инактивирани дрожди

 

част А, таблица 2, точка 4.8

част А, таблица 2, точка 10.5

част А, таблица 2, точка 11.5

 

Ядивен желатин

CAS 9000-70-8

част А, таблица 2, точка 5.1

получен от биологични суровини, ако са налични

Пшеничен протеин

 

част А, таблица 2, точка 5.2

получен от биологични суровини, ако са налични

Грахов протеин

 

част А, таблица 2, точка 5.3

получен от биологични суровини, ако са налични

Картофен протеин

 

част А, таблица 2, точка 5.4

получен от биологични суровини, ако са налични

Ихтиокол

 

част А, таблица 2, точка 5.5

получен от биологични суровини, ако са налични

Казеин

CAS 9005-43-0

част А, таблица 2, точка 5.6

получен от биологични суровини, ако са налични

Калиеви казеинати

CAS 68131-54-4

част А, таблица 2, точка 5.7

 

Яйчен албумин

CAS 9006-59-1

част А, таблица 2, точка 5.8

получен от биологични суровини, ако са налични

Бентонит

E 558

част А, таблица 2, точка 5.9

 

Силициев диоксид (гел или колоиден разтвор)

E 551

част А, таблица 2, точка 5.10

 

Танини

 

част А, таблица 2, точка 5.12

част А, таблица 2, точка 6.4

получени от биологични суровини, ако са налични

Хитозан, получен от Aspergillus niger

CAS 9012-76-4

част А, таблица 2, точка 5.13

част А, таблица 2, точка 10.3

 

Протеинови екстракти от дрожди

 

част А, таблица 2, точка 5.15

получени от биологични суровини, ако са налични

Калиев алгинат

E 402/CAS 9005-36-1

част А, таблица 2, точка 5.18

 

Калиев хидрогентартарат

E336(i)/CAS 868-14-4

част А, таблица 2, точка 6.1

 

Лимонена киселина

E 330

част А, таблица 2, точка 6.3

 

Метавинена киселина

E 353

част А, таблица 2, точка 6.7

 

Гума арабика

E 414/CAS 9000-01-5

част А, таблица 2, точка 6.8

получена от биологични суровини, ако са налични

Манопротеини от дрожди

 

част А, таблица 2, точка 6.10

 

Пектинлиази

EC 4.2.2.10

част А, таблица 2, точка 7.2

само за енологични цели при бистрене

Пектинметилестераза

EC 3.1.1.11

част А, таблица 2, точка 7.3

само за енологични цели при бистрене

Полигалактуроназа

EC 3.2.1.15

част А, таблица 2, точка 7.4

само за енологични цели при бистрене

Хемицелулаза

EC 3.2.1.78

част А, таблица 2, точка 7.5

само за енологични цели при бистрене

Целулаза

EC 3.2.1.4

част А, таблица 2, точка 7.6

само за енологични цели при бистрене

Дрожди за производството на вино

 

част А, таблица 2, точка 9.1

за отделните щамове дрожди: биологични, ако са налични

Млечнокисели бактерии

 

част А, таблица 2, точка 9.2

 

Меден цитрат

CAS 866-82-0

част А, таблица 2, точка 10.2

 

Смола от алепски бор

 

част А, таблица 2, точка 11.1

 

Пресни винени утайки

 

част А, таблица 2, точка 11.2

само от биологично производство


(1)  Директива за изпълнение (ЕС) 2017/1279 на Комисията от 14 юли 2017 г. за изменение на приложения I—V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (ОВ L 184, 15.7.2017 г., стр. 33).

(2)  Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32).

(3)  Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Продукти и вещества, разрешени за употреба в биологичното производство в някои райони от трети държави съгласно член 45, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/848


Top