EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1158

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1158 на Комисията от 22 юни 2021 година относно изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели и относно стандартите за изпитване на морско оборудване, както и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1170 (текст от значение за ЕИП)

OJ L 254, 16.7.2021, p. 1–291 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1158/oj

16.7.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 254/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1158 НА КОМИСИЯТА

от 22 юни 2021 година

относно изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели и относно стандартите за изпитване на морско оборудване, както и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1170

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 35, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели и стандартите за изпитване по отношение на морското оборудване, което попада в обхвата на Директива 2014/90/ЕС, са предвидени в международните инструменти, определени в член 2, точка 5 от същата директива.

(2)

С цел да се вземат предвид най-новите промени, списъкът на приложимите международни инструменти следва да се актуализира. Морското оборудване, което е станало обект на хармонизирани изисквания на Съюза съгласно Директива 2014/90/ЕС вследствие на промени в международните инструменти, следва да бъде посочено изрично.

(3)

Следователно Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1170 на Комисията (2) следва да бъде отменен.

(4)

Обосновано и пропорционално е да се позволи преходен период, през който дадено ново изделие, което е в съответствие с националните изисквания за одобрение на типа в сила в дадена държава членка преди влизането в сила на настоящия регламент, да може да продължи да бъде пускано на пазара и поставяно на борда на корабите на ЕС, както са определени в член 2, точка 2 от Директива 2014/90/ЕС.

(5)

С цел да се улесни хармонизирано, бързо и лесно изпълнение на Директива 2014/90/ЕС, актовете за изпълнение, приети в съответствие със същата директива, следва да бъдат под формата на регламенти за изпълнение.

(6)

С цел да се даде възможност на отрасъла на морското оборудване и на другите заинтересовани страни да се адаптират към мерките, предвидени в настоящия регламент, настоящият регламент следва да влезе в сила 40 дни след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби, създаден с Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели, както и стандартите за изпитване, предвидени в международните инструменти, определени в член 2, точка 5 от Директива 2014/90/ЕС, се прилагат за всяко изделие морско оборудване, включено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1170 се отменя.

Член 3

1.   Морското оборудване, посочено като „нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение 2019/1397“ в колона 1 от приложението, което е в съответствие с националните изисквания за одобрение на типа в сила преди 3 октомври 2019 г. в дадена държава членка, може да продължи да бъде пускано на пазара и поставяно на борда на корабите на ЕС до 3 октомври 2022 г.

2.   Морското оборудване, посочено като „нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение 2020/1170“ в колона 1 от приложението, което е в съответствие с националните изисквания за одобрение на типа в сила преди 1 септември 2020 г. в дадена държава членка, може да продължи да бъде пускано на пазара и поставяно на борда на корабите на ЕС до 1 септември 2023 г.

3.   Морското оборудване, посочено като „нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1158 в колона 1 от приложението, което е в съответствие с националните изисквания за одобрение на типа в сила преди 25 август 2021 г. в дадена държава членка, може да продължи да бъде пускано на пазара и поставяно на борда на корабите на ЕС до 25 август 2024 г.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на четиридесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 юни 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 146.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1170 на Комисията от 16 юли 2020 г. относно изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели и относно стандартите за изпитване на морско оборудване, както и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1397 (OB L 264, 12.8.2020 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. за създаване на Комитет по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК) и за изменение на регламентите относно безопасността на морския транспорт и предотвратяването на замърсяването от кораби (ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Обща забележка: позоваванията на правилата на SOLAS се отнасят за разпоредбите на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, както е изменена.

Списък на използваните съкращения

A.1, изменение 1, касаещо стандартни документи, различни от документи на ММО.

A.2, изменение 2, касаещо стандартни документи, различни от документи на ММО.

AC, поправка за изменение, касаеща стандартни документи, различни от документи на ММО.

CAT, категория радиолокационно оборудване, както е определена в раздел 1.3 от IEC 62388 (2007 г.)

Цирк., циркулярно писмо.

COLREG, Международни правила за предотвратяване на сблъсквания по море.

COMSAR, Подкомитет на Международната морска организация (MMO) по радиокомуникации и търсене и спасяване.

EN, европейски стандарт.

ETSI, Европейски институт за стандарти в далекосъобщенията.

FSS, Международен кодекс за системи за противопожарна безопасност.

FTP, Международен кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитания.

GNSS Глобална навигационна спътникова система

HSC, Международен кодекс за безопасност на бързоходни плавателни съдове.

IBC, Международен кодекс за превоз на химикали в насипно състояние.

ICAO, Международна организация за гражданско въздухоплаване.

IEC, Международна електротехническа комисия.

IGC, Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи втечнени газове в наливно състояние.

IEC, Международна електротехническа комисия.

ISO, Международна организация по стандартизация.

ITU, Международен съюз по далекосъобщения.

LSA, Спасително средство.

MARPOL, Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби.

MED, Директива относно морското оборудване.

MEPC, Комитет за защита на морската околна среда.

MSC, Комитет за морска безопасност.

NOx, азотни оксиди.

системи O2/ВВ: Кислородо-въглеводородни системи.

SOLAS, Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море.

SOx, серни оксиди.

Прав., Правило.

Рез., Резолюция.

Забележки, приложими към цялото приложение

а)

Общи положения: в допълнение към специално посочените в настоящото приложение стандарти за изпитване, изследването на типа (одобряването на типа) изисква спазване на приложимите изисквания на международните конвенции и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО. Това съответствие е посочено в модулите за оценяване на съответствието в Директива 2014/90/ЕС.

б)

Колонка 3: когато два комплекта стандарти за изпитване са разделени от „или“, всеки комплект отговаря на всички изисквания за изпитване, необходими за спазване на стандартите за качество на ММО; по този начин изпитването по един от тези комплекти е достатъчно, за да се демонстрира спазване на изискванията на съответните международни инструменти. Обратно, когато са използвани други разделителни знаци (като запетая), се прилагат всички изброени стандарти.

в)

Колонка 6: с цел да се вземат предвид сроковете в корабостроенето, в зависимост от характеристиките на конкретното морско оборудване, терминът „поставяне на борда“ означава (както е посочено в скоби след датите):

i)

:

първо монтиране на оборудването в неговото функционално местоположение на борда на кораб на ЕС;

ii)

:

първо монтиране на оборудването в неговото функционално местоположение или прибирането му в неговото функционално местоположение на борда на кораб на ЕС;

iii)

:

доставяне на оборудването в корабостроителницата, ако това се извършва в срок от 30 месеца преди първото монтиране на оборудването в неговото функционално местоположение.

г)

Когато съществуват два реда за дадено вписано морско оборудване (напр. MED/1.3), вторият (долният) ред съдържа актуализирани изисквания на международните инструменти по отношение на изискванията, показани на първия (горния) ред.

д)

В ситуациите, посочени в буква г), за които в колони 5 и 6 не е посочена дата, това означава, че не е имало промени в стандартите за изпитване и че изделието морско оборудване трябва да отговаря на изискванията, указани на долния (втория) ред.

е)

Когато съществуват повече от два реда за дадено вписано морско оборудване (като MED/1.2а), най-долният ред съдържа актуализираните изисквания на международните инструменти по отношение на изискванията, показани на горните редове.

1.   Спасителни средства

Колонка 2: ММО MSC/Цирк. 1628, ММО MSC.1/Цирк. 1629, ММО MSC.1/Цирк. 1630, ММО MSC.1/Цирк.1631, ММО MSC.1/Цирк.1632 и ММО MSC.1/Цирк.1633 се прилагат, освен когато са заменени със специфичните инструменти, посочени в колона 2.

Номер и наименование на изделието

Правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценяване на съответствието

Първо пускане на пазара

Последно поставяне на борда

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Спасителни кръгове

Ред 1 от 1

Изисквания за одобряване на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.2а

Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства:

за спасителни съдове и дежурни лодки

Ред 1 от 3

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

13.9.2022 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.2а

Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства:

за спасителни съдове и дежурни лодки

Ред 2 от 3

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.

Или:

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

13.9.2019 г.

12.8.2023 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.2а

Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства:

за спасителни съдове и дежурни лодки

Ред 3 от 3

Забележка: Изпитванията за електромагнитна съвместимост по EN 60945 и IEC 60945 са изключени, като се провеждат само тези, посочени в точка 10.4 от Рез. MSC 81(70) на ММО.

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,

ISO 24408: 2005.

Или:

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,

ISO 24408: 2005.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

12.8.2020 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.2б

Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства:

за спасителни кръгове

Ред 1 от 3

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

13.9.2022 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.2б

Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства:

за спасителни кръгове

Ред 2 от 3

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.

Или:

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

13.9.2019 г.

12.8.2023 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.2б

Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства:

за спасителни кръгове

Ред 3 от 3

Забележка: Изпитванията за електромагнитна съвместимост по EN 60945 и IEC 60945 са изключени, като се провеждат само тези, посочени в точка 10.4 от Рез. MSC 81(70) на ММО.

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,

ISO 24408: 2005.

Или:

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,

ISO 24408: 2005.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

12.8.2020 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.2в

Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства:

за спасителни жилетки.

Ред 1 от 3

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

13.9.2022 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.2в

Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства:

за спасителни жилетки.

Ред 2 от 3

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.

Или:

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

13.9.2019 г.

12.8.2023 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.2в

Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства:

за спасителни жилетки.

Ред 3 от 3

Забележка: Изпитванията за електромагнитна съвместимост по EN 60945 и IEC 60945 са изключени, като се провеждат само тези, посочени в точка 10.4 от Рез. MSC 81(70) на ММО.

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,

ISO 24408: 2005.

Или:

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,

ISO 24408: 2005.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

12.8.2020 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.3

Самозадействащи се димни сигнали за спасителни кръгове

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

12.8.2023 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.3

Самозадействащи се димни сигнали за спасителни кръгове

Ред 2 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

ISO 15736: 2006.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

12.8.2020 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.4

Спасителни жилетки

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 922,

ММО MSC.1/Цирк. 1304,

ММО MSC.1/Цирк. 1470.

MED/1.5а

Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно СЪС спасителна жилетка:

хидрокостюм без изолиращи свойства

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 1046.

MED/1.5б

Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно СЪС спасителна жилетка:

хидрокостюм с изолиращи свойства

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 1046.

MED/1.5в

Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно СЪС спасителна жилетка:

предпазни костюми

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 1046.

MED/1.6а

Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка:

хидрокостюм без изолиращи свойства

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 1046.

MED/1.6б

Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка:

хидрокостюм с изолиращи свойства

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 1046.

MED/1.6в

Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка:

предпазни костюми

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/7 на SOLAS 74,

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 1046.

MED/1.7

Средства за термична защита

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/22 на SOLAS 74,

Прав. III/32 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 1046.

MED/1.8

Сигнални ракети, тип „парашут“ (пиротехника)

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

12.8.2023 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/6 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) III,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.8

Сигнални ракети, тип „парашут“ (пиротехника)

Ред 2 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

ISO 15736: 2006.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

12.8.2020 г.

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/6 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) III,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.9

Ръчни сигнални факли (пиротехника)

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

12.8.2023 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) III,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.9

Ръчни сигнални факли (пиротехника)

Ред 2 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

ISO 15736: 2006.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

12.8.2020 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) III,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.10

Димни сигнали с положителна плавателност (пиротехника)

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

12.8.2023 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) III.

MED/1.10

Димни сигнали с положителна плавателност (пиротехника)

Ред 2 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

ISO 15736: 2006.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

12.8.2020 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) III.

MED/1.11

Линометни устройства

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

12.8.2023 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/18 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VII,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.11

Линометни устройства

Ред 2 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

ISO 15736: 2006.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

12.8.2020 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/18 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VII,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.12

Надуваеми спасителни плотове

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

И за продължителни интервали на използване:

ММО MSC.1/Цирк. 1328.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/13 на SOLAS 74,

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 811,

ММО MSC.1/Цирк. 1328.

MED/1.13

Твърди спасителни плотове

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.14а

Автоматични самоизправящи се спасителни плотове:

надуваеми

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

И за продължителни интервали на използване:

ММО MSC.1/Цирк. 1328.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 809,

ММО MSC/Цирк. 811,

ММО MSC.1/Цирк. 1328.

MED/1.14б

Автоматични самоизправящи се спасителни плотове:

твърди

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 809,

ММО MSC/Цирк. 811,

ММО MSC.1/Цирк. 1328.

MED/1.15

Покрити, двустранни спасителни плотове

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

И за продължителни интервали на използване:

ММО MSC.1/Цирк. 1328.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 809,

ММО MSC/Цирк. 811,

ММО MSC.1/Цирк. 1328.

MED/1.16

Устройства за свободното изплаване на спасителни плотове (хидростатични разединители)

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/13 на SOLAS 74,

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC/Цирк. 811.

MED/1.17а

Спасителни лодки

Спускани с лодбалка спасителни лодки:

частично капсуловани

напълно капсуловани

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

ММО MSC/Цирк. 1006.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC.1/Цирк. 1423.

MED/1.17б

Спасителни лодки

Свободно падащи спасителни лодки

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

ММО MSC/Цирк. 1006.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC.1/Цирк. 1423.

MED/1.18

Твърди дежурни лодки

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

ММО MSC/Цирк. 1006.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.19

Надуваеми дежурни лодки

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

ISO 15372:2000.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.20а

Бързоходни дежурни лодки:

надуваеми

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

ISO 15372:2000.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V,

ММО MSC/Цирк. 1016,

ММО MSC/Цирк. 1094.

MED/1.20б

Бързоходни дежурни лодки:

твърди

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

ММО MSC/Цирк. 1006.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V,

ММО MSC/Цирк. 1016,

ММО MSC/Цирк. 1094.

MED/1.20в

Бързоходни дежурни лодки:

твърди-надуваеми

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

ММО MSC/Цирк. 1006,

ISO 15372:2000.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V,

ММО MSC/Цирк. 1016,

ММО MSC/Цирк. 1094.

MED/1.21

Устройства за спускане на вода с помощта на талии (лодбалки)

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/23 на SOLAS 74,

Прав. III/33 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

Позиция MED/1.22, Устройства за спускане на вода на спасителни съдове чрез свободно изплаване — преместена в MED/9/1.3.

MED/1.23

Устройства за спускане на вода на свободно падащи спасителни лодки

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/23 на SOLAS 74,

Прав. III/33 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.24

Устройства за спускане на вода на спасителни плотове

(Лодбалки)

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/12 на SOLAS 74,

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.25

Устройства за спускане на вода на бързоходни дежурни лодки

(Лодбалки)

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI.

MED/1.26а

Освобождаващ механизъм за:

спасителни и дежурни лодки (спускани на вода посредством талия или талии),

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

ММО MSC.1/Цирк. 1419.

MED/1.26б

Освобождаващ механизъм за:

спасителни плотове (спускани на вода посредством талия или талии)

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

MED/1.26в

Освобождаващ механизъм за:

свободно падащи спасителни лодки

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.27

Морски системи за евакуация

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/15 на SOLAS 74,

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.28

Спасителни средства

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/26 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI.

MED/1.29

Трапове

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. III/11 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

ISO 5489:2008.

Б+Г

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/11 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.),

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.),

ММО MSC.1/Цирк. 1285.

MED/1.30

Светлоотразителни материали

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. A.658(16) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

Позиция MED/1.31, Дуплексни радиотелефонни станции за метровия обхват, за спасителни съдове — преместена в MED/5.17 и MED/5.18.

Позиция MED/1.32, Радиолокационен транспондер за търсене и спасяване, работещ на 9 GHz (SART) — преместена в MED/4.18.

MED/1.33

Радиолокационен отражател за спасителни и дежурни лодки

(пасивен)

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

EN ISO 8729:1998,

EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.

Или:

EN ISO 8729:1998,

IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.

Или:

ISO 8729-1:2010,

EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.

Или:

ISO 8729-1:2010,

IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. A.384(X) на ММО,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

Рез. MSC.164(78) на ММО.

Позиция MED/1.34, Магнитен компас от клас „Б“ за спасителни и дежурни лодки — преместена в MED/4.23.

Позиция MED/1.35, Преносимо оборудване за гасене на пожари за спасителни и дежурни лодки — преместена в MED/3.38.

MED/1.36

Двигател за спасителни/дежурни лодки

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V.

MED/1.37

Двигател за дежурни лодки — извънборден двигател

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V.

MED/1.38

Прожектори, използвани в спасителни и дежурни лодки

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

13.9.2022 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.38

Прожектори, използвани в спасителни и дежурни лодки

Ред 2 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.

Или:

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

13.9.2019 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,

Рез MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.39

Открити двустранни спасителни плотове

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) приложение 10,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) приложение 11,

И за продължителни интервали на използване:

ММО MSC.1/Цирк. 1328.

Б+Г

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) приложение 10,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) приложение 11,

ММО MSC.1/Цирк. 1328.

Позиция MED/1.40, Механичен лоцмански подемник — преместена в MED/4.48.

MED/1.41а

Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки:

спускани с лодбалки спасителни лодки

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/23 на SOLAS 74,

Прав. III/24 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.41б

Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки:

свободно падащи спасителни лодки

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/23 на SOLAS 74,

Прав. III/24 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI.

MED/1.41в

Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки:

спасителни плотове

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/17 на SOLAS 74,

Прав. III/23 на SOLAS 74,

Прав. III/24 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.41г

Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки:

дежурни лодки

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/17 на SOLAS 74,

Прав. III/23 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

MED/1.41д

Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки:

бързоходни дежурни лодки

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/16 на SOLAS 74,

Прав. III/17 на SOLAS 74,

Прав. III/23 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

Позиция MED/1.42, Пилотска стълба — преместена в MED/4.49.

MED/1.43

Твърди/надуваеми дежурни лодки

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. III/4 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,

ММО MSC/Цирк. 1006,

ISO 15372:2000.

Б+Г

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. III/21 на SOLAS 74,

Прав. III/31 на SOLAS 74,

Прав. III/34 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,

Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,

Рез MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.

2.   Предотвратяване на замърсяването на морската среда

Номер и наименование на изделието

Правила на MARPOL 73/78, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

Първо пускане на пазара

Последно поставяне на борда

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Оборудване за филтриране на нефт (за достигане на нефтено съдържание в отпадъчната течност, не по-голямо от 15 p.p.m.)

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. 14 от приложение I към MARPOL 73/78,

Рез. MEPC.107(49) на ММО, както е изменена,

ММО MEPC.1/Цирк. 643.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. 14 от приложение I към MARPOL 73/78,

ММО MEPC.1/Цирк. 643.

MED/2.2

Детектори на интерфейса между вода и масла

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. 32 от приложение I към MARPOL 73/78,

Рез. MEPC.5(XIII) на ММО.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. 32 от приложение I към MARPOL 73/78,

MED/2.3

Уреди за измерване на съдържанието на масла

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. 14 от приложение I към MARPOL 73/78,

Рез. MEPC.107(49) на ММО, както е изменена,

ММО MEPC.1/Цирк. 643.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. 14 от приложение I към MARPOL 73/78,

ММО MEPC.1/Цирк. 643.

Позиция MED/2.4, Обработващи устройства, предназначени за монтиране към съществуващи сепаратори на масла и вода (за постигане на съдържание на масло в отпадъчната течност, не по-голямо от 15 p.p.m.) — умишлено е оставена празна

MED/2.5

Система за мониторинг и контрол на изхвърлянето на нефт за нефтени танкери

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. 31 от приложение I към MARPOL 73/78,

ММО MEPC.1/Цирк. 858,

Рез. MEPC.108(49) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. 31 от приложение I към MARPOL 73/78,

MED/2.6а

Системи за битови отпадъчни води

(за използване от пътнически кораби във всички зони, включително в специална зона по приложение IV към MARPOL)

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. 9 от приложение IV към MARPOL 73/78,

Рез. MEPC.227(64) на ММО, включително раздел 4.2.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

16.3.2017 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. 9 от приложение IV към MARPOL 73/78,

MED/2.6б

Системи за битови отпадъчни води

(за използване от кораби, различни от пътнически кораби, във всички зони и от пътнически кораби извън специалните зони по приложение IV към MARPOL)

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. 9 от приложение IV към MARPOL 73/78,

Рез. MEPC.227(64) на ММО, включително раздел 4.2.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

16.3.2017 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. 9 от приложение IV към MARPOL 73/78,

MED/2.7

Корабни инсинератори

(Инсинераторни инсталации с капацитет до 4 000  kW)

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. 16 от приложение VI към MARPOL 73/78,

Рез. MEPC.244(66) на ММО.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

16.3.2017 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. 16 от приложение VI към MARPOL 73/78,

MED/2.8

Анализатор на NOx, монтиран постоянно на борда и за използване на борда съгласно Технически правилник за NOx, 2008 г.

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Рез. MEPC.176(58) на ММО — (Преработено Прав. 13 от приложение VI към MARPOL),

Рез. MEPC.177(58) на ММО — (Технически правилник за NOx, 2008 г.), както е изменен.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

Ж

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Рез. MEPC.176(58) на ММО — (Преработено Прав. 13 от приложение VI към MARPOL),

Рез. MEPC.177(58) на ММО — (Технически правилник за NOx, 2008 г.),

Рез. MEPC.198(62) на ММО.

Позиция MED/2.9, Оборудване, използващо технологични методи за ограничаване на емисиите на SOx — преместена в MED/9/2.4.

MED/2.10

Бордови системи за пречистване на отработени газове

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Рез. MEPC.176(58) на ММО — (Преработено Прав. 4 от приложение VI към MARPOL),

Рез. MEPC.259(68) на ММО,

Рез. MEPC.259(68) на ММО.

Схема А:

Б+Е

Ж

Схема Б:

Ж

19.6.2018 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Рез. MEPC.176(58) на ММО — (Преработено Прав. 4 от приложение VI към MARPOL),

3.   Противопожарно оборудване

Номер и наименование на изделието

Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

Първо пускане на пазара

Последно поставяне на борда

1

2

3

4

5

6

MED/3.1

Основни покрития на палубите

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/4 на SOLAS 74,

Прав. II-2/6 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/4 на SOLAS 74,

Прав. II-2/6 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.

MED/3.2

Преносими пожарогасители

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 4,

EN 3-7:2004, вкл. A1:2007,

EN 3-8:2006, вкл. АC:2007,

EN 3-9:2006, вкл. АC:2007,

EN 3-10:2009.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/4 на SOLAS 74,

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. II-2/18 на SOLAS 74,

Прав. II-2/19 на SOLAS 74,

Прав. II-2/20 на SOLAS 74,

Рез. A.951(23) на ММО,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 4,

Рез. MSC.391(95) на ММО — (IGC Кодекс) 11,

ММО MSC/Цирк.1239,

ММО MSC/Цирк.1275.

MED/3.3а

Снаряжение на огнебореца: защитно облекло (облекло за непосредствена близост)

защитно несветлоотразително облекло за пожарогасене

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3,

EN 469:2005, вкл. A1:2006 и АC:2006.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

25.8.2024 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3,

MED/3.3а

Снаряжение на огнебореца: защитно облекло (облекло за непосредствена близост)

защитно несветлоотразително облекло за пожарогасене

Ред 2 от 2

(НОВ РЕД)

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3,

EN 469:2020.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

25.8.2021 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3,

MED/3.3б

Снаряжение на огнебореца: защитно облекло (облекло за непосредствена близост)

защитно облекло за пожарогасене: светлоотразително облекло за специализирано пожарогасене

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3,

EN 1486:2007.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3,

MED/3.3в

Снаряжение на огнебореца: защитно облекло (облекло за непосредствена близост)

защитно облекло за пожарогасене: защитно облекло със светлоотразителна външна повърхност

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3,

ISO 15538:2001.

Забележка: Ниво 2.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3,

MED/3.4

Снаряжение на огнебореца: ботуши

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3,

EN 15090:2012.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. II-2/15 на SOLAS 74,

Рез. MSC.4(48) на ММО — (IBC Кодекс) 11,

Рез. MSC.5(48) на ММО — (IGC Кодекс) 11,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3,

MED/3.5

Снаряжение на огнебореца: ръкавици

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3,

EN 659:2003, вкл. A1:2008 и АC:2009.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. II-2/15 на SOLAS 74,

Рез. MSC.4(48) на ММО — (IBC Кодекс) 11,

Рез. MSC.5(48) — (IGC Кодекс) 11,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3,

MED/3.6

Снаряжение на огнебореца: каска

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3,

EN 443:2008.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. II-2/15 на SOLAS 74,

Рез. MSC.4(48) на ММО — (IBC Кодекс) 11,

Рез. MSC.5(48) — (IGC Кодекс) 11,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.

MED/3.7

Автономен дихателен апарат със сгъстен въздух

Забележка: За използване при произшествия, свързани с опасни товари, се изисква използване на тип маска с положително налягане.

(Вж. точка 7.1)

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3,

ISO 23269-2:2011 (пожарогасене — само при морска употреба).

За MED/3.7 или MED/7.1 не се използва маска от тип 1.

Забележка: Съответното огнеупорно осигурително въже, изисквано в точка 4.28 от ISO 23269, трябва да бъде сертифицирано по MED като изделие MED 3.44 и да се използва заедно с дихателния апарат, и също така да може да се свързва посредством карабинка към сбруята на апарата или към отделен колан, за да се предотврати откачане на дихателния апарат при издърпване на осигурителното въже.

В модул Б за дихателния апарат огнеупорното осигурително въже по MED се отбелязва като задължителен комбиниран компонент

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. II-2/15 на SOLAS 74,

Прав. II-2/19 на SOLAS 74,

Рез. MSC.4(48) на ММО — (IBC Кодекс) 11,

Рез. MSC.5(48) — (IGC Кодекс) 11,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3,

ММО MSC.1/Цирк. 1499,

ММО MSC.1/Цирк. 1555.

MED/3.8

Дихателни апарати със сгъстен въздух по въздухопровод

Ред 1 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7.

Забележка: Това оборудване е само за бързоходни плавателни съдове, построени съгласно разпоредбите на HSC Кодекс 1994 г.

EN 14593-1:2005.

Или:

EN 14594:2005, вкл. AC:2005.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

13.3.2021 г.

ii)

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7.

MED/3.8

Дихателни апарати със сгъстен въздух по въздухопровод

Ред 2 от 2

Изисквания за одобрение на типа

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7.

Забележка: Това оборудване е само за бързоходни плавателни съдове, построени съгласно разпоредбите на HSC Кодекс 1994 г.

EN 14593-1:2018.

Или:

EN 14594:2018.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

13.9.2019 г.

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7.

MED/3.9

Спринклерни системи за жилищни помещения, обслужващи помещения и станции за управление, еквивалентни на посочените в Прав. II-2/12 на SOLAS 74 (ограничено до дюзите и експлоатационните им показатели)

(В тази позиция са включени дюзите за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC))

Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/7 на SOLAS 74,

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 8,

Рез. A.800(19) на ММО, както е изменена.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/7 на SOLAS 74,

Прав. II-2/9 на SOLAS 74,

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.44(65) на ММО,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 8,

ММО MSC/Цирк. 912,

ММО MSC/Цирк. 1556.

MED/3.10

Дюзи за стационарни пожарогасителни водоразпръскващи системи под налягане, предназначени за машинни помещения и помпени отделения за товара.

Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Прав. X/3 на SOLAS 74,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7,

ММО MSC/Цирк. 1165, както е изменено.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/10 на SOLAS 74,

Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,

Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,

Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7,

Рез. MSC.391(95) на ММО — (FSS Кодекс) 11,

ММО MSC.1/Цирк. 1313.

MED/3.11а

Огнеупорност на преградите от клас „A“ и „Б“

преграда клас „A“

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/3,2 на SOLAS 74,

ММО MSC/Цирк. 1120,

Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменен

ММО MSC.1/Цирк. 1435.

Б+Г

Б+Д

Б+Е

 

 

Изисквания към превоза и експлоатационните показатели

Прав. II-2/3.2 на SOLAS 74,

Прав. II-2/9 на SOLAS 74,

ММО MSC/Цирк. 1120,

ММО MSC.1/Цирк. 1434,

ММО MSC.1/Цирк. 1616.

MED/3.11б

Огнеупорност на преградите от клас „A“ и „Б“

прегради от клас „Б“.

Забележка: Когато водонепроницаема преграда от клас „Б“ е изпитана само от едната страна и е проектирана да бъде монтирана с неизпитаната страна към неизпитаната страна на друга близо разположена водонепроницаема преграда от клас „Б“, сертификатът за ЕО изследване на типа включва условията, при които тя може да бъде монтирана на борда, като се гарантира, че нивото на защита, посочено в съответните таблици за огнеупорност, включени в Прав. 9.2 от глава II-2 на SOLAS — Терминчни и структурни граници, винаги е спазено.

Ред 1 от 1

Изисквания за одобрение на типа

Прав. II-2/3,4 на SOLAS 74,

ММО MSC/Цирк. 1120,