EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0763

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/763 на Комисията от 23 април 2021 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето на информация на надзорните органи и публичното оповестяване на минималното изискване за собствени средства и приемливи задължения (текст от значение за ЕИП)

OB L 168, 12.5.2021, p. 1–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/763/oj

12.5.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 168/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/763 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2021 година

за определяне на техническите стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето на информация на надзорните органи и публичното оповестяване на минималното изискване за собствени средства и приемливи задължения

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 430, параграф 7, пета алинея и член 434а, пета алинея от него,

като взе предвид Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2), и по-специално член 45и, параграфи 5 и 6 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2019/876 на Европейския парламент и на Съвета (3) за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 в законодателството на Съюза беше въведено хармонизираното минимално равнище съгласно Договореностите относно общия капацитет за поемане на загуби (ОКПЗ) („стандарт за ОКПЗ“) за глобалните системно значими институции (Г-СЗИ) („изискването за ОКПЗ“). Специфичната за институцията добавка за Г-СЗИ и специфичното изискване за институциите, които не са Г-СЗИ, наричани минимално изискване за собствени средства и приемливи задължения (МИПЗ), бяха утвърдени чрез целенасочени изменения на Директива 2014/59/ЕС, въведени с Директива (ЕС) 2019/879 на Европейския парламент и на Съвета (4). Изискванията за докладване и — оповестяване както за стандарта за ОКПЗ, така и за МИПЗ — вече са включени съответно в Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2014/59/ЕС.

(2)

Тъй като стандартът за ОКПЗ и МИПЗ преследват една и съща цел — да се гарантира достатъчен капацитет на институциите и субектите, установени в Съюза, за поемане на загуби и за рекапитализация — двете изисквания следва да бъдат взаимно допълващи се елементи на една обща рамка. Поради това е целесъобразно да се установи набор от приложими за всички институции образци за докладване и публично оповестяване на хармонизирана информация относно изискването за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ и значимите дъщерни предприятия на Г-СЗИ извън ЕС (ОКПЗ) и специфичното за институцията МИПЗ.

(3)

Съгласно член 434а от Регламент (ЕС) № 575/2013 с проектите на технически стандарти за изпълнение, разработени от Европейския банков орган (ЕБО) за установяване на единни формати за оповестяване, трябва да се цели поддържане на съгласуваност на форматите за оповестяване с международните стандарти за оповестяване, за да се улесни съпоставимостта на информацията. През декември 2018 г. Базелският комитет по банков надзор (БКБН) публикува актуализирани изисквания за оповестяване по стълб 3, включително изискванията за оповестяване на ОКПЗ. Поради това форматите за оповестяване и свързаните с тях инструкции, определени в настоящия регламент, следва да бъдат съгласувани с актуализираните изисквания на БКБН за оповестяване.

(4)

За да се гарантира, че разходите на институциите за привеждане в съответствие няма да се увеличават неоснователно и че качеството на данните ще бъде запазено, задълженията за докладване и оповестяване следва да бъдат взаимно съгласувани по същество във възможно най-голяма степен, включително по отношение на тяхната честота. Освен това съгласуването на техническите стандарти за изпълнение относно задълженията за докладване и оповестяване на ОКПЗ и МИПЗ се изисква изрично от член 45и, параграф 5, трета алинея и член 45и, параграф 6, трета алинея от Директива 2014/59/ЕС. Поради това е целесъобразно да се установят с един регламент стандарти, приложими както за докладването, така и за оповестяването на ОКПЗ и МИПЗ. Същевременно следва да бъдат адаптирани по целесъобразност детайлността и честотата както на докладването, така и на оповестяванията, като се вземат предвид изискванията, установени съответно в Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2014/59/ЕС, както и необходимостта да се гарантира, че институциите спазват по всяко време тези изисквания.

(5)

Директива 2014/59/ЕС изисква информацията относно МИПЗ да се докладва както на компетентните органи, така и на органите за преструктуриране. Регламент (ЕС) № 575/2013 изисква информацията относно ОКПЗ да се докладва само на компетентните органи. Съгласно член 45 г., параграф 1 от Директива 2014/59/ЕС обаче МИПЗ на субект за преструктуриране, който е Г-СЗИ или част от Г-СЗИ, се състои от изискването за ОКПЗ и евентуални допълнителни изисквания. Поради това е целесъобразно да се гарантира, че в рамките на докладването на МИПЗ органите за преструктуриране получават от Г-СЗИ информация относно ОКПЗ. Това не следва да засяга споразуменията, сключени от компетентните органи и органите за преструктуриране с цел намаляване на потоците от данни.

(6)

От съображения за съпоставимост и правна сигурност с член 45и, параграф 5 от Директива 2014/59/ЕС се изисква ЕБО да разработи проекти на технически стандарти за изпълнение, с които се определя стандартизиран начин за предоставяне на информация относно йерархията на собствените средства и задълженията с възможност за споделяне на загуби, приложим при национално производство по несъстоятелност във всяка държава членка. Поради това съответните органи за преструктуриране следва да предоставят на институциите под тяхна юрисдикция стандартизирана информация относно йерархията при несъстоятелността във всяка държава членка и своевременно да актуализират тази информация. Информацията следва да представлява стандартизирано представяне на йерархията при несъстоятелност.

(7)

Що се отнася до уредените от законодателството на трета държава задължения с възможност за споделяне на загуби, с член 45и, параграф 5 от Директива 2014/59/ЕС се изисква също така в проектите на технически стандарти за изпълнение, разработени от ЕБО, да бъде определен стандартизиран начин за предоставяне на информация, посочващ третите държави, чието законодателство урежда такива задължения, и дали — за всяка посочена трета държава, тези задължения съдържат договорната клауза, с която се признава, че те могат да бъдат предмет на правомощия за обезценяване и преобразуване съгласно посочената директива. Поради необходимостта от допълнителна оценка на степента на подробност на докладването на тези елементи съответните инструкции и образци ще бъдат поотделно разработени и представени своевременно от ЕБО на Комисията, за да могат както компетентните органи, така и органите за преструктуриране да получават редовен достъп до тази информация. Липсата на тези ограничени допълнителни елементи няма да засегне, нито ще забави прилагането на предвидените в настоящия регламент изисквания за докладване.

(8)

Когато оценяват дали информацията е съществена, представлява търговска тайна или е поверителна в съответствие с член 432 от Регламент (ЕС) № 575/2013, оповестяващите информацията субекти следва да вземат предвид съответните насоки, издадени от ЕБО.

(9)

В съответствие с член 3, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) 2019/876 задължението за докладване и оповестяване на информация относно ОКПЗ, предвидено в член 430, параграф 1, буква б), член 437а и член 447, буква з) от Регламент (ЕС) № 575/2013, се прилага от 27 юни 2019 г. Следователно след влизането в сила на настоящия регламент Г-СЗИ и значимите дъщерни предприятия на Г-СЗИ извън ЕС следва незабавно да оповестяват информация за ОКПЗ, като използват образците и следват предвидените в настоящия регламент указания. За разлика от това докладването относно изискването за ОКПЗ съгласно настоящия регламент следва да започне да се прилага едва от 28 юни 2021 г., за да се предостави достатъчно време на институциите и компетентните органи да изпълнят съответните изисквания.

(10)

По отношение на МИПЗ задълженията за докладване, посочени в Директива 2014/59/ЕС, трябва да се прилагат най-късно от 28 декември 2020 г. По същите причини както за ОКПЗ обаче всички институции следва от 28 юни 2021 г. да предоставят информация за МИПЗ, като използват образците и следват предвидените в настоящия регламент указания. За разлика от това датата на прилагане на задълженията за оповестяване на МИПЗ следва да съвпада с края на преходния период съгласно член 45м, параграф 1, трета алинея от Директива 2014/59/ЕС, т.е. най-рано на 1 януари 2024 г.

(11)

Като се има предвид необходимостта институциите, компетентните органи и органите за преструктуриране да адаптират своите системи за докладване и електронни системи към изискванията, предвидени в настоящия регламент, при тримесечното докладване датата на подаване на данни, отнасящи се до референтната дата 30 юни 2021 г., следва да бъде най-късно 30 септември 2021 г.

(12)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от ЕБО.

(13)

ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите на технически стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците в банковия сектор, създадена съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАДЗОРНИ ЦЕЛИ

Член 1

Референтни дати на докладване

Субектите, които на индивидуална или консолидирана основа подлежат на изискванията за докладване на общия капацитет за покриване на загуби (ОКПЗ) и минималното изискване за собствени средства и приемливи задължения (МИПЗ) („докладващи субекти“), предоставят информация на компетентните органи и на органите за преструктуриране във вида ѝ към следните референтни дати на докладване:

а)

при тримесечно докладване: на 31 март, 30 юни, 30 септември и 31 декември;

б)

при шестмесечно докладване: на 30 юни и 31 декември;

в)

при годишно докладване: на 31 декември.

Член 2

Дати за подаване на информация

1.   Докладващите субекти подават информация на компетентните органи и на органите за преструктуриране до края на работния ден на следните дати:

а)

при тримесечно докладване: 19 май, 18 август, 18 ноември и 18 февруари, с изключение на данните, отнасящи се до референтната дата 30 юни 2021 г., за които датата на подаване е най-късно 30 септември 2021 г.;

б)

при шестмесечно докладване: на 18 август и 18 февруари;

в)

при годишно докладване: 18 февруари.

2.   Когато датата на подаване съвпада с официален празник в държавата членка на компетентния орган или на органа за преструктуриране, на който се предоставя посочената в параграф 1 информация, или със събота или неделя, информацията се подава до края на следващия работен ден.

3.   Докладващите субекти могат да подават данни, за които не е получено становище на външен одитор (неодитирани данни). Когато данните, проверени от външен одитор, който е изразил за тях одиторско становище (одитирани данни), се отклоняват от подадените неодитирани данни, докладващите субекти подават своевременно коригираните одитирани данни.

4.   Докладващите субекти своевременно представят на компетентните органи и на органите за преструктуриране всички други корекции.

Член 3

Формат и честота на докладването от субектите за преструктуриране на индивидуална основа

1.   Субектите за преструктуриране, които не са дъщерни предприятия, за които в съответствие с член 45д от Директива 2014/59/ЕС се прилагат изискванията по член 45 от посочената директива, подават до компетентните органи и органите за преструктуриране следната информация на индивидуална основа:

а)

информацията за основните показатели съгласно посоченото в образец 1, колона 0010 от приложение I към настоящия регламент се докладва на всяко тримесечие в съответствие с указанията в част II, точка 1 от приложение II към настоящия регламент;

б)

информацията за състава на собствените средства и приемливите задължения съгласно посоченото в образец 2, колона 0010 от приложение I към настоящия регламент се докладва на всяко тримесечие в съответствие с указанията в част II, точка 2.1 от приложение II към настоящия регламент;

в)

информацията за структурата на финансиране на приемливите задължения съгласно посоченото в образец 4 от приложение I към настоящия регламент се докладва на всяко тримесечие в съответствие с указанията в част II, точка 2.3 от приложение II към настоящия регламент;

г)

информацията за инструментите, уредени от правото на трета държава, съгласно посоченото в образец 7 от приложение I към настоящия регламент се докладва на всяко тримесечие в съответствие с указанията в част II, точка 4 от приложение II към настоящия регламент.

2.   Субектите за преструктуриране подават до компетентните органи и органите за преструктуриране информация за разбивката на собствените средства и задълженията според ранга при несъстоятелност съгласно посоченото в образец 6 от приложение I на индивидуална основа на всеки три месеца в съответствие с указанията в част II, точка 3.2 от приложение II.

3.   В допълнение към информацията, посочена в параграфи 1 и 2, субектите за преструктуриране, за които в съответствие с член 6, параграф 1а от Регламент (ЕС) № 575/2013 се прилага на индивидуална основа изискването по член 92а от същия регламент, подават до органите за преструктуриране и компетентните органи следната информация на индивидуална основа:

а)

информацията за основните показатели съгласно посоченото в образец 1, колона 0020 от приложение I към настоящия регламент се докладва на всяко тримесечие в съответствие с указанията в част II, точка 1 от приложение II към настоящия регламент;

б)

информацията за състава на собствените средства и приемливите задължения съгласно посоченото в образец 2, колони 0020 и 0030 от приложение I към настоящия регламент се докладва на всяко тримесечие в съответствие с указанията в част II, точка 2.1 от приложение II към настоящия регламент.

Член 4

Формат и честота на докладването от субектите за преструктуриране на консолидирана основа

1.   Субектите за преструктуриране, за които в съответствие с член 45д от Директива 2014/59/ЕС се прилагат на консолидирана основа изискванията по член 45 от посочената директива, подават до компетентните органи и органите за преструктуриране следната информация на консолидирана основа:

а)

информацията за основните показатели съгласно посоченото в образец 1, колона 0010 от приложение I към настоящия регламент се докладва на всяко тримесечие в съответствие с указанията в част II, точка 1 от приложение II към настоящия регламент;

б)

информацията за състава на собствените средства и приемливите задължения съгласно посоченото в образец 2, колона 0010 от приложение I към настоящия регламент се докладва на всяко тримесечие в съответствие с указанията в част II, точка 2.1 от приложение II към настоящия регламент;

в)

информацията за структурата на финансиране на приемливите задължения съгласно посоченото в образец 4 от приложение I към настоящия регламент се докладва на всяко тримесечие в съответствие с указанията в част II, точка 2.3 от приложение II към настоящия регламент;

г)

информацията за инструментите, уредени от правото на трета държава, съгласно посоченото в образец 7 от приложение I към настоящия регламент се докладва на всяко тримесечие в съответствие с указанията в част II, точка 4 от приложение II към настоящия регламент.

2.   В допълнение към информацията, посочена в параграф 1, субектите за преструктуриране, за които в съответствие с член 11, параграф 3а от Регламент (ЕС) № 575/2013 се прилага на консолидирана основа изискването по член 92а от същия регламент, подават до компетентните органи и органите за преструктуриране следната информация на консолидирана основа:

а)

информацията за основните показатели съгласно посоченото в образец 1, колона 0020 от приложение I към настоящия регламент се докладва на всяко тримесечие в съответствие с указанията в част II, точка 1 от приложение II към настоящия регламент;

б)

информацията за състава на собствените средства и приемливите задължения съгласно посоченото в образец 2, колони 0020 и 0030 от приложение I към настоящия регламент се докладва на всяко тримесечие в съответствие с указанията в част II, точка 2.1 от приложение II към настоящия регламент.

Член 5

Формат и честота на докладването на индивидуална основа от субекти, които сами по себе си не са субекти за преструктуриране, и от значими дъщерни предприятия на глобални системно значими институции извън ЕС

1.   Субектите, които сами по себе си не са субекти за преструктуриране и за които в съответствие с член 45е от Директива 2014/59/ЕС се прилагат на индивидуална основа изискванията по член 45 от посочената директива, подават до компетентните органи и органите за преструктуриране следната информация на индивидуална основа:

а)

информацията за размера и състава на собствените средства и приемливите задължения съгласно посоченото в образец 3, колона 0010 от приложение I към настоящия регламент се докладва на всяко тримесечие в съответствие с указанията в част II, точка 2.2 от приложение II към настоящия регламент;

б)

информацията за структурата на финансиране на приемливите задължения съгласно посоченото в образец 4 от приложение I към настоящия регламент се докладва на всяко тримесечие в съответствие с указанията в част II, точка 2.3 от приложение II към настоящия регламент;

в)

информацията за инструментите, уредени от правото на трета държава, съгласно посоченото в образец 7 от приложение I към настоящия регламент се докладва на всяко тримесечие в съответствие с указанията в част II, точка 4 от приложение II към настоящия регламент.

2.   Субектите, които сами по себе си не са субекти за преструктуриране, подават до компетентните органи и органите за преструктуриране информация за разбивката на собствените средства и задълженията според ранга при несъстоятелност съгласно посоченото в образец 5 от приложение I на индивидуална основа на всяко тримесечие в съответствие с указанията в част II, точка 3.1 от приложение II.

3.   В допълнение към информацията, посочена в параграфи 1 и 2, субектите, които са значими дъщерни предприятия на глобални системно значими институции (Г-СЗИ) извън ЕС и за които в съответствие с член 6, параграф 1а от Регламент (ЕС) № 575/2013 се прилага на индивидуална основа изискването по член 92б от същия регламент, подават до компетентните органи и органите за преструктуриране информацията за размера и състава на собствените средства и приемливите задължения съгласно посоченото в образец 3, колона 0020 от приложение I към настоящия регламент на индивидуална основа на всяко тримесечие в съответствие с указанията в част II, точка 2.2 от приложение II към настоящия регламент.

Член 6

Формат и честота на докладването на консолидирана основа от субекти, които сами по себе си не са субекти за преструктуриране, и от значими дъщерни предприятия на глобални системно значими институции извън ЕС

1.   Субектите, които сами по себе си не са субекти за преструктуриране и за които в съответствие с член 45е от Директива 2014/59/ЕС се прилагат на консолидирана основа изискванията по член 45 от посочената директива, подават до компетентните органи и органите за преструктуриране следната информация на консолидирана основа:

а)

информацията за размера и състава на собствените средства и приемливите задължения съгласно посоченото в образец 3, колона 0010 от приложение I към настоящия регламент се докладва на всяко тримесечие в съответствие с указанията в част II, точка 2.2 от приложение II към настоящия регламент;

б)

информацията за структурата на финансиране на приемливите задължения съгласно посоченото в образец 4 от приложение I към настоящия регламент се докладва на всяко тримесечие в съответствие с указанията в част II, точка 2.3 от приложение II към настоящия регламент;

в)

информацията за инструментите, уредени от правото на трета държава, съгласно посоченото в образец 7 от приложение I към настоящия регламент се докладва на всяко тримесечие в съответствие с указанията в част II, точка 4 от приложение II към настоящия регламент.

2.   В допълнение към информацията, посочена в параграф 1, субектите, които са значими дъщерни предприятия на Г-СЗИ извън ЕС и за които в съответствие с член 11, параграф 3а от Регламент (ЕС) № 575/2013 се прилага на консолидирана основа изискването по член 92б от същия регламент, подават до компетентните органи и органите за преструктуриране информацията за размера и състава на собствените средства и приемливите задължения съгласно посоченото в образец 3, колона 0020 от приложение I към настоящия регламент на консолидирана основа на всяко тримесечие в съответствие с указанията в част II, точка 2.2 от приложение II към настоящия регламент.

Член 7

Формати за обмен на данни и информация, свързана с подаването

1.   Докладващите субекти подават информацията съгласно настоящия регламент във форматите за обмен на данни и начините на представяне, посочени от съответните им компетентни органи или органи за преструктуриране, и съобразно определенията за данните от информационния модел и правилата за утвърждаване, предвидени в приложение III към настоящия регламент.

2.   Когато подават информацията съгласно настоящия регламент, докладващите субекти съблюдават следното:

а)

в подадените данни не се включва информация, която не е изискана или не е приложима;

б)

числените стойности се подават, както следва:

i)

данните от тип „паричен“ се отчитат с минимална точност до хиляди единици;

ii)

данните от тип „процент“ се представят за единица с минимална точност до четири десетични знака;

iii)

данните от тип „цяло число“ се докладват като цели числа с точност до съответната единица;

в)

институциите се посочват единствено чрез техния идентификационен код на правния субект (ИКПС). Правните субекти и контрагентите, различни от институции, се посочват чрез техния ИКПС, ако има такъв.

3.   Информацията, подадена от докладващите субекти в съответствие с настоящия регламент, се придружава от следната информация:

а)

референтна дата и референтен период на докладване;

б)

отчетна парична единица;

в)

счетоводен стандарт;

г)

ИКПС на докладващата институция;

д)

обхват на консолидацията.

Член 8

Стандартизирано представяне на йерархията при несъстоятелност

1.   Органите за преструктуриране събират информация за йерархията на позициите в националните си производства по несъстоятелност в стандартизирания формат, определен в приложение IV. При настъпването на промени те актуализират своевременно тази информация.

2.   Органите за преструктуриране публикуват посочената в параграф 1 информация, за да осигурят на поднадзорните си институции достъп до нея.

ДЯЛ II

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ ОТ СТРАНА НА ИНСТИТУЦИИТЕ

Член 9

Честота и дати на оповестяване

1.   Посочените в член 10, параграф 1 оповестявания се извършват на всяко тримесечие. Посочените в член 10, параграф 2 оповестявания се извършват на всеки шест месеца.

2.   Посочените в член 11, параграф 1 и член 14, параграф 1 оповестявания се извършват на всеки шест месеца. Посочените в член 11, параграф 2 и член 14, параграф 2 оповестявания се извършват веднъж годишно.

3.   Посочените в член 12, параграф 1 оповестявания се извършват на всяко тримесечие. Посочените в член 12, параграф 2 оповестявания се извършват на всеки шест месеца.

4.   Посочените в член 13, параграф 1 оповестявания се извършват на всеки шест месеца. Посочените в член 13, параграф 2 оповестявания се извършват веднъж годишно.

5.   Посочените в член 15 оповестявания се извършват, както следва:

а)

на всеки шест месеца, когато оповестяващият субект е голяма институция;

б)

веднъж годишно, когато оповестяващият субект не е нито голяма институция, нито малка и несложна институция.

6.   За целите на публичното оповестяване оповестяващите информация субекти спазват следното:

а)

оповестяваната ежегодно информация се публикува на датата, на която институциите публикуват своите финансови отчети или възможно най-скоро след това;

б)

информацията, която се оповестява на шест и три месеца, се публикува на датата, на която институциите публикуват своите финансови отчети за съответния период според случая или възможно най-скоро след това;

в)

евентуално забавяне на датата на публикуване на информацията, чието оповестяване се изисква съгласно настоящия дял, спрямо съответните финансови отчети е в разумни граници и при всички случаи не надвишава срока, определен от компетентните органи съгласно член 106 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (6).

Член 10

Оповестяване от субектите за преструктуриран на основните показатели за собствените средства и приемливите задължения и на изискванията за собствените средства и приемливите задължения

1.   Субектите, определени като субекти за преструктуриране, които са Г-СЗИ или част от Г-СЗИ, оповестяват информацията, изисквана по член 447, буква з) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и член 45и, параграф 3, букви а) и в) от Директива 2014/59/ЕС, съгласно образец EU KM2 от приложение V към настоящия регламент и в съответствие с указанията в приложение VI към настоящия регламент.

2.   Субектите, определени като субекти за преструктуриране, които не са Г-СЗИ или част от Г-СЗИ, оповестяват информацията, изисквана по член 45и, параграф 3, букви а) и в) от Директива 2014/59/ЕС, съгласно образец EU KM2 от приложение V към настоящия регламент и в съответствие с указанията в приложение VI към настоящия регламент.

Член 11

Оповестяване от субектите за преструктуриране на състава на собствените средства и приемливите задължения

1.   Субектите, определени като субекти за преструктуриране, които са Г-СЗИ или част от Г-СЗИ, оповестяват информацията, изисквана по член 437а, букви а), в) и г) от Регламент (ЕС) № 575/2013, както и състава на собствените средства и приемливите задължения, изискан по член 45и, параграф 3, буква б) от Директива 2014/59/ЕС, съгласно образец EU TLAC1 от приложение V към настоящия регламент и в съответствие с указанията в приложение VI към настоящия регламент.

2.   Субектите, определени като субекти за преструктуриране, които не са Г-СЗИ или част от Г-СЗИ, оповестяват състава на собствените средства и приемливите задължения, изискан по член 45и, параграф 3, буква б) от Директива 2014/59/ЕС, съгласно образец EU TLAC1 от приложение V към настоящия регламент и в съответствие с указанията в приложение VI към настоящия регламент.

Член 12

Оповестяване на основните показатели и вътрешния капацитет за поемане на загуби от субекти, които сами по себе си не са субекти за преструктуриране

1.   Субектите, които са значими дъщерни предприятия на Г-СЗИ извън ЕС и които сами по себе си не са субекти за преструктуриране, оповестяват следната информация съгласно образец ЕС ILAC от приложение V към настоящия регламент и в съответствие с указанията в приложение VI към настоящия регламент:

а)

оповестяванията, изисквани в съответствие с член 437а, букви а), в) и г) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

б)

оповестяванията, изисквани в съответствие с член 447, буква з) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

в)

оповестяванията, изисквани в съответствие с член 45и, параграф 3, букви а) и в) от Директива 2014/59/ЕС;

г)

оповестяванията относно състава на собствените средства и приемливите задължения, изисквани в съответствие с член 45и, параграф 3, буква б) от Директива 2014/59/ЕС.

2.   Субектите, различни от значими дъщерни предприятия на Г-СЗИ извън ЕС и които сами по себе си не са субекти за преструктуриране, оповестяват следната информация съгласно образец ЕС ILAC от приложение V към настоящия регламент и в съответствие с указанията в приложение VI към настоящия регламент:

а)

оповестяванията, изисквани в съответствие с член 45и, параграф 3, букви а) и в) от Директива 2014/59/ЕС;

б)

оповестяванията относно състава на собствените средства и приемливите задължения, изисквани в съответствие с член 45и, параграф 3, буква б) от Директива 2014/59/ЕС.

Член 13

Оповестяване на йерархията на кредиторите от субекти, които не подлежат на преструктуриране

1.   Субектите, които са значими дъщерни предприятия на Г-СЗИ извън ЕС и които сами по себе си не са субекти за преструктуриране, оповестяват информацията относно падежния профил и йерархията при обичайното производство по несъстоятелност по член 437а, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и член 45и, параграф 3, буква б) от Директива 2014/59/ЕС, съгласно образец EU TLAC2a от приложение V към настоящия регламент и в съответствие с указанията в приложение VI към настоящия регламент.

2.   Субектите, различни от значими дъщерни предприятия на Г-СЗИ извън ЕС и които сами по себе си не са субекти за преструктуриране, оповестяват информацията относно падежния профил и йерархията при обичайното производство по несъстоятелност по член 45и, параграф 3, буква б) от Директива 2014/59/ЕС, съгласно образец EU TLAC2b от приложение V към настоящия регламент и в съответствие с указанията в приложение VI към настоящия регламент.

Субектите, посочени в първата алинея от настоящия параграф, могат да изберат да използват образец EU TLAC2a вместо EU TLAC2b за оповестяване на информация относно падежния профил и йерархията при обичайното производство по несъстоятелност по член 45и, параграф 3, буква б) от Директива 2014/59/ЕС.

Член 14

Оповестяване на йерархията на кредиторите от субекти за преструктуриране

1.   Субектите, определени като субекти за преструктуриране, които са Г-СЗИ или част от Г-СЗИ, оповестяват информацията относно падежния профил и йерархията при обичайното производство по несъстоятелност по член 437а, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и член 45и, параграф 3, буква б) от Директива 2014/59/ЕС, съгласно образец EU TLAC3a от приложение V към настоящия регламент и в съответствие с указанията в приложение VI към настоящия регламент.

2.   Субектите, определени като субекти за преструктуриране, които не са Г-СЗИ или част от Г-СЗИ, оповестяват информацията относно падежния профил и йерархията при обичайното производство по несъстоятелност по член 45и, параграф 3, буква б) от Директива 2014/59/ЕС, съгласно образец EU TLAC3b от приложение V към настоящия регламент и в съответствие с указанията в приложение VI към настоящия регламент.

Субектите, посочени в първата алинея от настоящия параграф, могат да изберат да използват образец EU TLAC3a вместо EU TLAC3b за оповестяване на информация относно падежния профил и йерархията при обичайното производство по несъстоятелност по член 45и, параграф 3, буква б) от Директива 2014/59/ЕС.

Член 15

Оповестяване на основните характеристики на собствените средства и приемливите задължения

Субектите, определени като субекти за преструктуриране, които са Г-СЗИ или част от Г-СЗИ, и субектите, които са значими дъщерни предприятия на Г-СЗИ извън ЕС и които сами по себе си не са субекти за преструктуриране, оповестяват информацията по член 437а, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013 в съответствие с акта за изпълнение, посочен в член 434а от същия регламент.

Член 16

Общи правила относно оповестяването

1.   Когато оповестяващите информацията субекти могат да пропуснат едно или повече от оповестяванията в съответствие с член 432 от Регламент (ЕС) № 575/2013, съответните редове или колони на образците или таблиците, предвидени в настоящия регламент, могат да останат празни, а номерирането на следващите редове или колони не се променя.

2.   Оповестяващите информацията субекти посочват ясно в съответния образец или таблица празните редове или колони и причината за пропускането на съответното оповестяване.

3.   Поясненията с качественото описание и всяка друга необходима допълнителна информация, придружаваща количествените оповестявания в съответствие с член 431 от Регламент (ЕС) № 575/2013, са достатъчно ясни и изчерпателни, като дават възможност на ползвателите на информацията да разберат количествените оповестявания, и се поставят до образците, които описват.

4.   Оповестяващите информацията субекти спазват следното при оповестяването на цифрови стойности:

а)

количествените парични данни се оповестяват с минимална точност до милиони единици;

б)

количествените данни от тип „процент“ се оповестяват за единица с минимална точност до четири десетични знака.

5.   Към оповестената информация оповестяващите информацията субекти добавят:

а)

референтната дата на оповестяване и съответния референтен период;

б)

паричната единица на оповестяване;

в)

наименованието на оповестяващия информацията субект, а когато е приложимо — и неговия идентификационен код на правен субект (ИКПС);

г)

когато е приложимо — счетоводния стандарт; както и

д)

когато е приложимо — обхвата на консолидация.

ДЯЛ III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Дял I се прилага от 28 юни 2021 година.

Дял II се прилага от 1 юни 2021 г. по отношение на оповестяванията по член 437а и член 447, буква з) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и от датата на прилагане на изискванията за оповестяване съгласно член 3, параграф 1, трета алинея от Директива (ЕС) 2019/879 по отношение на оповестяванията по член 45и, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190.

(3)  Регламент (ЕС) 2019/876 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за отчетност и оповестяване и на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 1).

(4)  Директива (ЕС) 2019/879 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и на Директива 98/26/ЕО (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 296).

(5)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(6)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ДОКЛАДВАНЕ ОТНОСНО МИНИМАЛНОТО ИЗИСКВАНЕ ЗА СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА И ПРИЕМЛИВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ОБРАЗЦИ ЗА МИПЗ И ОКПЗ

Номер на образеца

Код на образеца

Наименование на образеца/групата образци

Съкратено наименование

 

 

СТОЙНОСТИ: ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА МИПЗ и ОКПЗ

 

1

M 01.00

Основни показатели за МИПЗ и ОКПЗ (групи/субекти за преструктуриране)

KM2

 

 

СЪСТАВ И ПАДЕЖ

 

2

M 02.00

Капацитет и състав на МИПЗ и ОКПЗ (групи/субекти за преструктуриране)

TLAC1

3

M 03.00

Вътрешно МИПЗ и вътрешен ОКПЗ

ILAC

4

M 04.00

Структура на финансиране на приемливите задължения

LIAB-MREL

 

 

ЙЕРАРХИЯ НА КРЕДИТОРИТЕ

 

5

M 05.00

Йерархия на кредиторите (субект, който не е субект за преструктуриране)

TLAC2

6

M 06.00

Йерархия на кредиторите (субекти за преструктуриране)

TLAC3

 

 

СПЕЦИФИЧНА ЗА ДОГОВОРА ИНФОРМАЦИЯ

 

7

M 07.00

Инструменти, уредени от правото на трета държава

MTCI


M 01.00 - Основни показатели за МИПЗ и ОКПЗ (групи/субекти за преструктуриране) (KM2)

 

Минимално изискване за собствени средства и приемливи задължения (МИПЗ)

Изискване за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ (ОКПЗ)

0010

0020

 

Обща рискова експозиция и мярка за общата експозиция

0100

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ (ОРЕ)

 

 

0110

МЯРКА ЗА ОБЩАТА ЕКСПОЗИЦИЯ (МОЕ)

 

 

 

Собствени средства и приемливи задължения

0200

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА И ПРИЕМЛИВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

 

0210

В т.ч.: собствени средства и подчинени задължения

 

 

0220

В т.ч. уредени от правото на трета държава

 

 

0230

В т.ч. съдържащи клауза за обезценяване и преобразуване съгласно посоченото в член 55 от Директива 2014/59/ЕС

 

 

 

Други задължения с възможност за споделяне на загуби

0250

ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ЗАГУБИ

 

 

0260

В т.ч. уредени от правото на трета държава

 

 

0270

В т.ч. съдържащи клауза за обезценяване и преобразуване съгласно посоченото в член 55 от Директива 2014/59/ЕС

 

 

0280

С остатъчен срок до падежа <1 година

 

 

0285

С остатъчен срок до падежа >= 1 година и < 2 години

 

 

0290

С остатъчен срок до падежа >=2 години

 

 

 

Коефициенти и изключения по отношение на подчинеността

0300

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА И ПРИЕМЛИВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КАТО ПРОЦЕНТ ОТ ОРЕ

 

 

0310

В т.ч.: собствени средства и подчинени задължения

 

 

0320

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА И ПРИЕМЛИВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КАТО ПРОЦЕНТ ОТ МОЕ

 

 

0330

В т.ч. собствени средства и подчинени задължения

 

 

0340

Прилагат ли се предвидените в член 72б, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 изключения по отношение на подчинеността? (изключение — 5 %)

 

 

0350

Съвкупен размер на разрешените инструменти на неподчинените приемливи задължения, когато се прилага предвидената в член 72б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 преценка по отношение на подчинеността (изключение — най-много 3,5 %)

 

 

0360

Дял от общите неподчинени задължения, включен в собствените средства и приемливите задължения

 

 


M 02.00 — Капацитет и състав на МИПЗ и ОКПЗ (групи/субекти за преструктуриране) (TLAC1)

 

Минимално изискване за собствени средства и приемливи задължения (МИПЗ)

Изискване за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ (ОКПЗ)

Поясняваща позиция: приемливи стойности за целите на МИПЗ, но не и за ОКПЗ

0010

0020

0030

0010

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА И ПРИЕМЛИВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

 

 

0020

(Приемливи) собствени средства

 

 

 

0030

Базов собствен капитал от първи ред

 

 

 

0040

(Приемлив) допълнителен капитал от първи ред

 

 

 

0050

(Приемлив) капитал от втори ред

 

 

 

0060

Приемливи задължения

 

 

 

0070

Елементи на приемливите задължения преди корекции

 

 

 

0080

В т.ч.: приемливи задължения, считани за структурно подчинени

 

 

 

0090

Приемливи задълженията, подчинени на изключени задължения

 

 

 

0100

Инструменти на приемливите задължения, емитирани пряко от субекта за преструктуриране (неунаследени)

 

 

 

0110

Инструменти на приемливите задължения, емитирани от други субекти от групата за преструктуриране (неунаследени)

 

 

 

0120

Инструменти на приемливите задължения, емитирани преди 27 юни 2019 г.

 

 

 

0130

Инструменти на капитала от втори ред с остатъчен срок до падежа от най-малко една година, доколкото не се считат за елементи на капитала от втори ред

 

 

 

0140

Приемливи задълженията, които не са подчинени на изключени задължения

 

 

 

0150

Приемливи задължения, които не са подчинени на изключени задължения (неунаследени преди тавана)

 

 

 

0160

Приемливи задълженията, които не са подчинени на изключени задължения и са емитирани преди 27 юни 2019 г. (преди тавана)

 

 

 

0170

Приемливи стойности след прилагане на тавана по член 72б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (неунаследени)

 

 

 

0180

Приемливи стойности след прилагане на тавана по член 72б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, състоящи се от емитирани преди 27 юни 2019 г. елементи

 

 

 

0190

(-) Приспадания

 

 

 

0200

(-) Експозиции между групите за преструктуриране с множество входни точки

 

 

 

0210

(–) Инвестиции в други инструменти на приемливите задължения

 

 

 

0220

Превишение на сумата, която се приспада от приемливите задължения, над приемливите задължения (приспадната от К2)

 

 

 

ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ

0400

БСК1 (%), наличен след изпълнение на изискванията от субекта

 

 

 

0410

Комбинирано изискване за буфер (%)

 

 

 

0420

в т.ч.: изискване за предпазен капиталов буфер

 

 

 

0430

в т.ч.: изискване за антицикличен буфер

 

 

 

0440

в т.ч.: изискване за буфер за системния риск

 

 

 

0450

в т.ч.: буфер за глобална системно значима институция (Г-СЗИ) или друга системно значима институция (Д-СЗИ)

 

 

 

0460

Инвестиции в подчинени приемливи задължения на други институции

 

 

 

0470

Инвестиции в подчинени приемливи задължения на Г-СЗИ

 

 

 

0480

Инвестиции в подчинени приемливи задължения на Д-СЗИ

 

 

 

0490

Инвестиции в подчинени приемливи задължения на други институции

 

 

 

0500

Изключени задължения

 

 

 


M 03.00 — Вътрешно МИПЗ и вътрешен ОКПЗ (ILAC)

 

Вътрешно МИПЗ

Вътрешен ОКПЗ

0010

0020

0010

Ниво на прилагане

 

 

 

Обща рискова експозиция и мярка за общата експозиция

0100

Обща рискова експозиция (ОРЕ)

 

 

0110

Мярка за общата експозиция (МОЕ)

 

 

 

Приемливи собствени средства и приемливи задължения

0200

Приемливи собствени средства и приемливи задължения

 

 

0210

Приемливи собствени средства

 

 

0220

Базов собствен капитал от първи ред (БСК1)

 

 

0230

Приемлив допълнителен капитал от първи ред

 

 

0240

Приемлив капитал от втори ред

 

 

0250

Приемливи задължения и гаранции

 

 

0260

Приемливи задължения (без гаранции)

 

 

0270

Гаранции, предоставени от субекта за преструктуриране и разрешени от органа за преструктуриране

 

 

0280

Поясняваща позиция: обезпечена част от гаранцията

 

 

0290

(-) Приспадания или еквиваленти подходи

 

 

 

Коефициенти на приемливите собствени средства и приемливите задължения

0400

Собствени средства и приемливи задължения като процент от ОРЕ

 

 

0410

в т.ч. разрешени гаранции

 

 

0420

Собствени средства и приемливи задължения като процент от MOE

 

 

0430

в т.ч. разрешени гаранции

 

 

0440

БСК1 (%), наличен след изпълнение на изискванията от субекта

 

 

 

Поясняващи позиции

0500

Комбинирано изискване за буфер (%)

 

 

0510

в т.ч.: изискване за предпазен капиталов буфер

 

 

0520

в т.ч.: изискване за антицикличен буфер

 

 

0530

в т.ч.: изискване за буфер за системния риск

 

 

0540

в т.ч.: буфер за глобална системно значима институция (Г-СЗИ) или друга системно значима институция (Д-СЗИ)

 

 

0550

Други задължения с възможност за споделяне на загуби

 

 

0560

В т.ч. уредени от правото на трета държава

 

 

0570

В т.ч. съдържащи клауза за обезценяване и преобразуване съгласно посоченото в член 55 от Директива 2014/59/ЕС

 

 

0580

С остатъчен срок до падежа <1 година

 

 

0590

С остатъчен срок до падежа >= 1 година и < 2 години

 

 

0600

С остатъчен срок до падежа >=2 години

 

 

0610

Изключени задължения

 

 


M 04.00 — Структура на финансиране на приемливите задължения (LIAB-MREL)

 

Приемлива стойност за целите на МИПЗ / вътрешно МИПЗ

0010

0100

ПРИЕМЛИВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

0200

Депозити, които не са гарантирани и не са привилегировани >= 1 година

 

0210

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 1 година и < 2 години

 

0220

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 2 години

 

0230

в т.ч.: емитирани от дъщерни предприятия

 

0300

Негарантирани обезпечени задължения >= 1 година

 

0310

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 1 година и < 2 години

 

0320

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 2 години

 

0330

в т.ч.: емитирани от дъщерни предприятия

 

0400

Структурирани облигации >= 1 година

 

0410

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 1 година и < 2 години

 

0420

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 2 години

 

0430

в т.ч.: емитирани от дъщерни предприятия

 

0500

Първостепенни необезпечени задължения >= 1 година

 

0510

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 1 година и < 2 години

 

0520

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 2 години

 

0530

в т.ч.: емитирани от дъщерни предприятия

 

0600

Първостепенни непривилегировани задължения >= 1 година

 

0610

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 1 година и < 2 години

 

0620

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 2 години

 

0630

в т.ч.: емитирани от дъщерни предприятия

 

0700

Подчинени задължения (които не са признати за собствени средства) >= 1 година

 

0710

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 1 година и < 2 години

 

0720

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 2 години

 

0730

в т.ч.: емитирани от дъщерни предприятия

 

0800

Други приемливи за целите на МИПЗ задължения >= 1 година

 

0810

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 1 година и < 2 години

 

0820

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 2 години

 

0830

в т.ч.: емитирани от дъщерни предприятия

 


M 05.00 — Йерархия на кредиторите (субект, който не е субект за преструктуриране) (TLAC2)

Ранг при несъстоятелност

Вид кредитор

Описание на ранга при несъстоятелност

Задължения и собствени средства

Задължения и собствени средства минус изключени задължения

 

в т.ч.: изключени задължения

 

в т.ч.: собствени средства и приемливи задължения за целите на вътрешното МИПЗ

 

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа от

в т.ч.: безсрочни ценни книжа

≥ 1 година

< 2 години

≥ 2 години

< 5 години

≥ 5 години

< 10 години

≥ 10 години

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


M 06.00 — Йерархия на кредиторите (субекти за преструктуриране) (TLAC3)

Ранг при несъстоятелност

Описание на ранга при несъстоятелност

Задължения и собствени средства

Задължения и собствени средства минус изключени задължения

 

в т.ч.: изключени задължения

 

в т.ч.: собствени средства и задължения, потенциално приемливи за изпълнение на МИПЗ

 

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа от

в т.ч.: безсрочни ценни книжа

≥ 1 година

< 2 години

≥ 2 години

< 5 години

≥ 5 години

< 10 години

≥ 10 години

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


M 07.00 — Инструменти, уредени от правото на трета държава (MTCI)

Емитиращ субект

Идентификатор на договора

Приложима правна уредба (трета държава)

Договорно признаване на правомощията за обезценяване и преобразуване

Регулаторно третиране

Сума

Ранг при обичайно производство по несъстоятелност

Падеж

(Първа) дата на обратно изкупуване

Регулаторна опция за обратно изкупуване (ДА/НЕ)

Наименование

Код

Вид на кода

Вид собствени средства или приемливи задължения

Вид инструмент

Приложимо право

Ранг при несъстоятелност

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДОКЛАДВАНЕ ОТНОСНО МИНИМАЛНОТО ИЗИСКВАНЕ ЗА СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА И ПРИЕМЛИВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ - УКАЗАНИЯ

ЧАСТ I: ОБЩИ УКАЗАНИЯ

1.   Структура и установени практики

1.1.   Структура

1.

Настоящата рамка за докладване относно МИПЗ и ОКПЗ се състои от четири групи образци:

а)

стойности: основни показатели на МИПЗ и ОКПЗ;

б)

състав и падеж;

в)

йерархия на кредиторите;

г)

специфична за договора информация.

2.

За всеки образец са представени препратки към нормативни актове. В тази част от регламента е включена допълнителна подробна информация относно по-общи аспекти на докладването на всеки набор от образци и указания относно конкретни позиции.

1.2.   Установени практики при номерирането

3.

Когато се правят препратки към колоните, редовете и клетките от образците, в документа е следвано обозначаването, представено в букви а) — г). Тези цифрови кодове се използват широко в правилата за утвърждаване, определени в съответствие с приложение III.

а)

Съблюдават се следните общи означения: {Образец;Ред;Колона};

б)

при препратки в рамките на образеца не се посочва самият образец: {Ред;Колона};

в)

при образците, които имат само една колона, се правят препратки само към редовете: {Образец;Ред};

г)

знакът „звездичка“ се използва, за да се покаже, че препратката обхваща посочените преди това редове или колони.

1.3.   Установени практики при използване на знаци

4.

Всяка стойност, с която се увеличават собствените средства и приемливите задължения, рисково претеглените размери на експозициите, мярката за експозицията с оглед на отношението на ливъридж или изискванията, се докладва като положително число. И обратно, всяка стойност, с която се намаляват собствените средства и приемливите задължения, рисково претеглените размери на експозициите, мярката за експозицията с оглед на отношението на ливъридж или изискванията, се докладва като отрицателно число. При наличие на отрицателен знак (-) пред обозначението на дадена позиция не се очаква докладване на положително число по нея.

1.4.   Съкращения

5.

За целите на приложенията към настоящия регламент се използват следните съкращения:

а)

„МИПЗ“ е минималното изискване за собствени средства и приемливи задължения съгласно член 45 от Директива 2014/59/ЕС (1);

б)

„ОКПЗ“ са изискванията за собствени средства и приемливи задължения за глобални системно значими институции (Г-СЗИ) съгласно член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013 (2);

в)

„вътрешен ОКПЗ“ е изискването за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ извън ЕС съгласно член 92б от Регламент (ЕС) № 575/2013;

г)

„вътрешно МИПЗ“ е МИПЗ, прилагано за субекти, които сами по себе си не са субекти за преструктуриране съгласно член 45е от Директива 2014/59/ЕС.

ЧАСТ II: УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ОБРАЗЦИТЕ

1.   Стойности: M 01.00 — Основни показатели за МИПЗ и ОКПЗ (KM2)

1.1.   Общи бележки

6.

Колоната, отнасяща се до минималното изискване за собствени средства и приемливи задължения (МИПЗ), се попълва от субектите, за които това изискване се прилага в съответствие с член 45д от Директива 2014/59/ЕС. Само субектите, които са задължени да спазват изискването по член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013, докладват позициите, отнасящи се до изискването за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ (ОКПЗ).

1.2.   Указания за специфични позиции

Колони

Препратки към правни норми и указания

0010

Минимално изискване за собствени средства и приемливи задължения (МИПЗ)

Членове 45 и 45д от Директива 2014/59/ЕС.

0020

Изискване за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ (ОКПЗ)

Член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013.


Ред

Препратки към правни норми и указания

0100 — 0120

Обща рискова експозиция и мярка за общата експозиция

0100

Обща рискова експозиция (ОРЕ)

Член 45, параграф 2, буква а) от Директива 2014/59/ЕС, член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

В този ред се докладва общата рискова експозиция, която е основа за спазването на изискванията на член 45 от Директива 2014/59/ЕС или член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013, според случая.

0110

Мярка за общата експозиция (МОЕ)

Член 45, параграф 2, буква б) от Директива 2014/59/ЕС, член 429, параграф 4 и член 429а от Регламент (ЕС) № 575/2013.

В този ред се докладва мярката за общата експозиция, която е основа за спазването на изискванията на член 45 от Директива 2014/59/ЕС или член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013, според случая.

0200 — 0230

Собствени средства и приемливи задължения

0200

Собствени средства и приемливи задължения

МИПЗ

Размерът на собствените средства и приемливите задължения, отчитани като част от МИПЗ, се докладва като сбора на:

i)

собствените средства съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 118 и член 72 от Регламент (ЕО) № 575/2013;

ii)

приемливите задължения съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 71а от Директива 2014/59/ЕС.

Инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред само ако отговарят на изискванията на член 55 от Директива 2014/59/ЕС.

ОКПЗ

Размерът на собствените средства и приемливите задължения, отчитани като част от изискването за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ (ОКПЗ), е посочената в член 72л от Регламент (ЕС) № 575/2013 стойност, която се състои от:

i)

собствените средства съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 118 и член 72 от Регламент (ЕО) № 575/2013;

ii)

приемливите задължения в съответствие с член 72к от Регламент (ЕС) № 575/2013.

0210

В т.ч.: собствени средства и подчинени задължения

Размерът на собствените средства и подчинените приемливи задължения, отчитани като част от МИПЗ, се докладва като сбора на:

i)

собствените средства съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 118 и член 72 от Регламент (ЕО) № 575/2013;

ii)

приемливите задължения, включени в стойността на собствените средства и приемливите задължения в съответствие с член 45б от Директива 2014/59/ЕС, които са подчинени приемливи инструменти съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 71б от посочената директива;

iii)

пасивите, включени в стойността на собствените средства и приемливите задължения в съответствие с член 45б, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС.

Инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред само ако отговарят на изискванията на член 55 от Директива 2014/59/ЕС.

0220

В т.ч. уредени от правото на трета държава

Размерът на собствените средства и приемливите задължения, които са уредени от правото на трета държава съгласно посоченото в член 55 от Директива 2014/59/ЕС.

0230

В т.ч. съдържащи клауза за обезценяване и преобразуване съгласно посоченото в член 55 от Директива 2014/59/ЕС

Размерът на собствените средства и приемливите задължения, които се уредени от правото на трета държава и съдържат клауза за обезценяване и преобразуване съгласно посоченото в член 55 от Директива 2014/59/ЕС.

0250 — 0290

Други задължения с възможност за споделяне на загуби

Субектите, чийто размер на собствените средства и приемливите задължения към датата на докладване на такава информация е най-малко 150 % от изискването, определено в член 45, параграф 1 от Директива 2014/59/ЕС, се освобождават от задължението за докладване на информацията в редове 0250—0290. Тези субекти могат да предоставят на доброволен принцип тази информация в настоящия образец.

0250

Други задължения с възможност за споделяне на загуби

Размерът на задълженията с възможност за споделяне на загуби съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 71 от Директива 2014/59/ЕС, които не са включени в собствените средства и приемливите задължения съгласно член 45б от посочената директива.

Тази стойност съответства на разликата между задълженията, които не са изключени от споделянето на загуби, докладвани в {r0300, c0090} от образец Z 02.00, предвиден в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1624 на Комисията (3), и докладваните в {r0200} от настоящия образец приемливи задължения.

0260

В т.ч. уредени от правото на трета държава

Размерът на другите задължения с възможност за споделяне на загуби, които се уредени от правото на трета държава съгласно посоченото в член 55 от Директива 2014/59/ЕС.

0270

В т.ч. съдържащи клауза за обезценяване и преобразуване съгласно посоченото в член 55 от Директива 2014/59/ЕС

Размерът на другите задължения с възможност за споделяне на загуби, които са уредени от правото на трета държава и съдържат клауза за обезценяване и преобразуване съгласно посоченото в член 55 от Директива 2014/59/ЕС.

0280 — 0290

Разбивка на другите задължения с възможност за споделяне на загуби по остатъчен срок до падежа

0280

С остатъчен срок до падежа < 1 година

0285

С остатъчен срок до падежа >= 1 година и < 2 години

0290

С остатъчен срок до падежа >=2 години

0300 — 0360

Коефициенти и изключения по отношение на подчинеността

0300

Собствени средства и приемливи задължения като процент от ОРЕ

За целите на настоящия ред размерът на докладваните в ред 0200 собствени средства и приемливи задължения се изразява като процент от общата рискова експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

0310

В т.ч.: собствени средства и подчинени задължения

За целите на настоящия ред размерът на докладваните в ред 0210 собствени средства и подчинени приемливи задължения се изразява като процент от общата рискова експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

0320

Собствени средства и приемливи задължения като процент от MOE

За целите на настоящия ред размерът на докладваните в ред 0200 собствени средства и приемливи задължения се изразява като процент от мярката за общата експозиция, изчислена в съответствие с член 429, параграф 4 и член 429а от Регламент (ЕС) № 575/2013.

0330

В т.ч.: собствени средства и подчинени задължения

За целите на настоящия ред размерът на докладваните в ред 0210 собствени средства и подчинени приемливи задължения се изразява като процент от мярката за общата експозиция, изчислена в съответствие с член 429, параграф 4 и член 429а от Регламент (ЕС) № 575/2013.

0340

Прилагат ли се предвидените в член 72б, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 изключения по отношение на подчинеността? (изключение — 5 %)

Този ред се попълва само от субектите, за които се прилага изискването за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ (ОКПЗ).

Когато органът за преструктуриране разрешава пасивите да се считат за инструменти на приемливите задължения в съответствие с член 72б, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013, докладващият субект попълва „да“ в колона 0020.

Когато органът за преструктуриране не разрешава пасивите да се считат за инструменти на приемливите задължения в съответствие с член 72б, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013, докладващият субект попълва „не“ в колона 0020.

Тъй като предвидените в член 72б, параграф 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 изключения са взаимно изключващи се, този ред не се попълва, ако докладващият субект е попълнил {r0350}.

0350

Съвкупен размер на разрешените инструменти на неподчинените приемливи задължения, когато се прилага предвидената в член 72б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 преценка по отношение на подчинеността (изключение — най-много 3,5 %)

Съвкупният размер на неподчинените задължения, за които органът за преструктуриране е разрешил да се считат за инструменти на приемливите задължения за целите на изискването за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ (ОКПЗ) в съответствие с член 72б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 или които се считат за такива по силата на член 494, параграф 3 от посочения регламент.

До 31 декември 2021 г. в този ред се докладва стойността след прилагане на член 494, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (таван от 2,5 %).

Тъй като предвидените в член 72б, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 изключения са взаимно изключващи се, този ред не се попълва, ако докладващият субект е посочил „да“ в {r0340,c0020}.

0360

Дял от общите неподчинени задължения, включен в собствените средства и приемливите задължения

Този ред се попълва само от субектите, за които се прилага изискването за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ (ОКПЗ).

Ако се прилага предвиденото в член 72б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 ограничено изключение по отношение на подчинеността, субектите докладват:

i)

размера на емитираните задължения с ранг, равностоен на изключените задължения, както е посочено в член 72а, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, който е включен в докладваната в ред 0200 стойност (след прилагане на тавана),

ii)

разделен на размера на емитираните задължения с ранг, равностоен на изключените задължения, както е посочено в член 72а, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, който е щял да бъде признат в ред 0200, ако не бе приложен таван.

2.   Състав и падеж

2.1.   M 02.00 — Капацитет и състав на МИПЗ и ОКПЗ (групи и субекти за преструктуриране) (TLAC1)

2.1.1.   Общи бележки

7.

В образец M 02.00 — Капацитет и състав на МИПЗ и ОКПЗ (групи и субекти за преструктуриране) (TLAC1) се посочва допълнителна информация относно състава на собствените средства и приемливите задължения.

8.

Колоната, отнасяща се до минималното изискване за собствени средства и приемливи задължения (МИПЗ), се попълва от субектите, за които това изискване се прилага в съответствие с член 45д от Директива 2014/59/ЕС. Само субектите, които са задължени да спазват предвиденото в член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013 изискване, докладват позициите, отнасящи се до изискването за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ (ОКПЗ).

2.1.2.   Указания за специфични позиции

Колона

Препратки към правни норми и указания

0010

Минимално изискване за собствени средства и приемливи задължения (МИПЗ)

Членове 45 и 45д от Директива 2014/59/ЕС.

0020

Изискване за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ (ОКПЗ)

Член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013.

0030

Поясняваща позиция: приемливи стойности за целите на МИПЗ, но не и за ОКПЗ

Тази колона се попълва само от субектите, за които се прилага изискването за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ (ОКПЗ).

В тази колона се посочва разликата между стойностите на собствените средства и приемливите задължения, необходими за изпълнение на изискването по член 45 от Директива 2014/59/ЕС в съответствие с член 45д от посочената директива, и стойността на собствените средства и приемливите задължения, необходими за изпълнение на изискването по член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013.


Ред

Препратки към правни норми и указания

0010

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА И ПРИЕМЛИВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Собствените средства и приемливите задължения за целите на член 45д от Директива 2014/59/ЕС и член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013.

МИПЗ

Размерът на собствените средства и приемливите задължения, отчитани като част от МИПЗ, се докладва като сбора на:

i)

собствените средства съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 118 и член 72 от Регламент (ЕО) № 575/2013;

ii)

приемливите задължения съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 71а от Директива 2014/59/ЕС.

Инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред само ако отговарят на предвидените в член 55 от Директива 2014/59/ЕС изисквания.

ОКПЗ

Размерът на собствените средства и приемливите задължения, отчитани като част от изискването за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ (ОКПЗ), е посочената в член 72л от Регламент (ЕС) № 575/2013 стойност, която се състои от:

i)

собствените средства съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 118 и член 72 от Регламент (ЕО) № 575/2013;

ii)

приемливите задължения в съответствие с член 72к от Регламент (ЕС) № 575/2013.

0020

(Приемливи) собствени средства

Член 4, параграф 1, точка 118 и член 72 от Регламент (ЕО) № 575/2013.

По отношение на МИПЗ, инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред и в редове 0040 и 0050 само ако отговарят на предвидените в член 55 от Директива 2014/59/ЕС изисквания.

0030

Базов собствен капитал от първи ред

Член 50 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

0040

(Приемлив) допълнителен капитал от първи ред

Член 61 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

0050

(Приемлив) капитал от втори ред

Член 71 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

0060

Приемливи задължения

МИПЗ

Приемливите задължения съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 71а от Директива 2014/59/ЕС; инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред само ако отговарят на предвидените в член 55 от посочената директива изисквания.

ОКПЗ

Приемливи задължения в съответствие с член 72к от Регламент (ЕС) № 575/2013.

0070

Елементи на приемливите задължения преди корекции

МИПЗ

Приемливите задължения съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 71а от Директива 2014/59/ЕС; инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред само ако отговарят на предвидените в член 55 от посочената директива изисквания.

ОКПЗ

Приемливите задължения, които отговарят на всички изисквания, предвидени в членове 72а—72 г. от Регламент (ЕС) № 575/2013.

0080

В т.ч.: приемливи задължения, считани за структурно подчинени

МИПЗ

Задължения, които отговарят на условията, предвидени в член 45б от Директива 2014/59/ЕС, тъй като са емитирани от субект за преструктуриране — холдинг, и тъй като няма изключени задължения съгласно посоченото в член 72а, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 с ранг, равностоен или по-нисък от този на инструментите на приемливите задължения.

Инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред само ако отговарят на предвидените в член 55 от Директива 2014/59/ЕС изисквания.

Този ред включва също приемливите задължения, които се допускат вследствие на унаследяване в съответствие с член 494б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

ОКПЗ

Задължения, които:

а)

отговарят на изискванията, предвидени в членове 72а—72 г. от Регламент (ЕС) № 575/2013, и по-специално на посоченото в член 72б, параграф 2, буква г), подточка iii) от посочения регламент изискване, но не и на изискванията, предвидени в буква г), подточка i) или ii) от същия параграф, или

б)

отговарят на изискванията, предвидени в членове 72а—72 г. от Регламент (ЕС) № 575/2013, с изключение на член 72б, параграф 2, буква г) от посочения регламент, и за които органите за преструктуриране са разрешили да се считат за инструменти на приемливите задължения в съответствие с член 72б, параграф 4 от посочения регламент.

Този ред включва също приемливите задължения, които се допускат вследствие на унаследяване в съответствие с член 494б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

0090

Приемливи задълженията, подчинени на изключени задължения

МИПЗ

Приемливите задължения, включени в стойността на собствените средства и приемливите задължения в съответствие с член 45б от Директива 2014/59/ЕС, които са подчинени приемливи инструменти съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 71б от посочената директива, както и задълженията, включени в стойността на собствените средства и приемливите задължения в съответствие с член 45б, параграф 3 от посочената директива. Инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред само ако отговарят на предвидените в член 55 от посочената директива изисквания.

ОКПЗ

Приемливите задължения, които отговарят на всички изисквания, предвидени в членове 72а—72 г. от Регламент (ЕС) № 575/2013, с изключение на задълженията, за които е разрешено да се считат за инструменти на приемливите задължения в съответствие с член 72б, параграф 3 или 4 от посочения регламент.

0100

Инструменти на приемливите задължения, емитирани пряко от субекта за преструктуриране (неунаследени)

МИПЗ

Приемливите задължения, включени в стойността на собствените средства и приемливите задължения в съответствие с член 45б от Директива 2014/59/ЕС, които са подчинени приемливи инструменти съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 71б от посочената директива и са емитирани пряко от субекта за преструктуриране. Инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред само ако отговарят на предвидените в член 55 от посочената директива изисквания.

ОКПЗ

Приемливите задължения, които отговарят на всички изисквания, предвидени в членове 72а—72 г. от Регламент (ЕС) № 575/2013 (с изключение на задълженията, за които е разрешено да се считат за инструменти на приемливите задължения в съответствие с член 72б, параграф 3 или 4 от посочения регламент), и които са емитирани пряко от субекта за преструктуриране.

В този ред не се включва нито амортизираната част от инструментите на капитала от втори ред, когато остатъчният срок до падежа е по-голям от една година (член 72а, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013), нито приемливите задължения, унаследени съгласно член 494б от посочения регламент.

0110

Инструменти на приемливите задължения, емитирани от други субекти от групата за преструктуриране (неунаследени)

МИПЗ

Приемливите задължения, включени в стойността на собствените средства и приемливите задължения в съответствие с член 45б от Директива 2014/59/ЕС, които са емитирани от дъщерни предприятия и са включени в МИПЗ в съответствие с член 45б, параграф 3 от посочената директива. Инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред само ако отговарят на предвидените в член 55 от посочената директива изисквания.

ОКПЗ

Приемливите задължения, които отговарят на всички изисквания, предвидени в членове 72а—72 г. от Регламент (ЕС) № 575/2013 (с изключение на задълженията, за които е разрешено да се считат за инструменти на приемливите задължения в съответствие с член 72б, параграф 3 или 4 от посочения регламент), и които са емитирани от дъщерни предприятия и отговарят на изискванията за включване в инструментите на консолидираните приемливи задължения на предприятието в съответствие с член 88а от посочения регламент.

В този ред не се включва нито амортизираната част от инструментите на капитала от втори ред, когато остатъчният срок до падежа е по-голям от една година (член 72а, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013), нито приемливите задължения, унаследени съгласно член 494б от посочения регламент.

0120

Елементи на приемливите задължения, емитирани преди 27 юни 2019 г.

МИПЗ

Приемливи задължения, които отговарят на следните условия:

а)

емитирани са преди 27 юни 2019 г.;

б)

те са подчинени приемливи инструменти съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 71б от Директива 2014/59/ЕС;

в)

включени са в собствените средства и приемливите задължения в съответствие с член 494б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

г)

ако са инструменти, уредени от правото на трета държава, те отговарят на предвидените в член 55 от Директива 2014/59/ЕС изисквания.

ОКПЗ

Приемливи задължения, които отговарят на следните условия:

а)

емитирани са преди 27 юни 2019 г.;

б)

отговарят на изискванията на член 72б, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

в)

те се считат за приемливи задължения вследствие на унаследяване в съответствие с член 494б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

0130

Инструменти на капитала от втори ред с остатъчен срок до падежа от най-малко една година, доколкото не се считат за елементи на капитала от втори ред

Член 72а, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

В този ред се включва амортизираната част от инструментите на капитала от втори ред, когато остатъчният срок до падежа е по-голям от една година. В този ред се докладва само сумата, която не е призната в собствените средства, но отговаря на всички критерии за приемливост, предвидени в член 72б от Регламент (ЕС) № 575/2013.

По отношение на МИПЗ, инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред само ако отговарят на предвидените в член 55 от Директива 2014/59/ЕС изисквания.

0140

Приемливи задълженията, които не са подчинени на изключени задължения

МИПЗ

Задълженията, които отговарят на условията, предвидени в член 45б от Директива 2014/59/ЕС, и които не са изцяло подчинени на вземания, произтичащи от изключени задължения, посочени в член 72а, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред само ако отговарят на предвидените в член 55 от Директива 2014/59/ЕС изисквания.

ОКПЗ

Приемливите задължения, които отговарят на изискванията, предвидени в членове 72а—72 г. от Регламент (ЕС) № 575/2013, с изключение на член 72б, параграф 2, буква г) от посочения регламент, и които са признати като приемливи задължения в съответствие с член 72б, параграф 3 или 4 от посочения регламент. Когато се прилага член 72б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, се докладва стойността след прилагането на определения в същия член таван.

0150

Приемливи задължения, които не са подчинени на изключени задължения (неунаследени преди тавана)

МИПЗ

Задълженията, които отговарят на условията, предвидени в член 45б, параграфи 1—3 от Директива 2014/59/ЕС, и които не са изцяло подчинени на вземания, произтичащи от изключени задължения, посочени в член 72а, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред само ако отговарят на изискванията на член 55 от Директива 2014/59/ЕС.

ОКПЗ

Приемливите задължения, които отговарят на изискванията, предвидени в членове 72а—72 г. от Регламент (ЕС) № 575/2013, с изключение на член 72б, параграф 2, буква г) от посочения регламент, и за които може да бъде разрешено да се считат за инструменти на приемливите задължения в съответствие с член 72б, параграф 3 от посочения регламент или за които е разрешено да се считат за инструменти на приемливите задължения в съответствие с член 72б, параграф 4 от посочения регламент.

Когато се прилага член 72б, параграф 3 или член 494, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, в този ред се докладва пълният размер, без да се прилага таванът от съответно 3,5 % и 2,5 %.

Този ред не включва стойностите, които могат да бъдат признати на преходна основа в съответствие с член 494б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

0160

Приемливи задълженията, които не са подчинени на изключени задължения и са емитирани преди 27 юни 2019 г. (преди тавана)

МИПЗ

Приемливи задължения, които отговарят на следните условия:

а)

емитирани са преди 27 юни 2019 г.;

б)

отговарят на условията, предвидени в член 45б, параграфи 1—3 от Директива 2014/59/ЕС, и не са изцяло подчинени на вземания, произтичащи от изключени задължения, посочени в член 72а, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

в)

те се считат за приемливи задължения вследствие на унаследяване в съответствие с член 494б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред само ако отговарят на изискванията на член 55 от Директива 2014/59/ЕС.

ОКПЗ

Приемливи задължения, които отговарят на следните условия:

а)

емитирани са преди 27 юни 2019 г.;

б)

отговарят на изискванията, предвидени в членове 72а—72 г. от Регламент (ЕС) № 575/2013, с изключение на член 72б, параграф 2, буква г) от посочения регламент, и за които може да бъде разрешено да се считат за инструменти на приемливите задължения в съответствие с член 72б, параграф 3 от посочения регламент или за които е разрешено да се считат за инструменти на приемливите задължения в съответствие с член 72б, параграф 4 от посочения регламент;

в)

те се считат за приемливи задължения вследствие на унаследяване в съответствие с член 494б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Когато се прилага член 72б, параграф 3 или член 494, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, в този ред се докладва пълният размер, без да се прилага таванът от съответно 3,5 % и 2,5 %.

0170

Приемливи стойности след прилагане на тавана по член 72б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (неунаследени)

ОКПЗ

Приемливите задължения, които отговарят на изискванията, предвидени в членове 72а—72 г. от Регламент (ЕС) № 575/2013, с изключение на член 72б, параграф 2, буква г) от посочения регламент, след прилагането на член 72б, параграфи 3—5 от посочения регламент, с изключение на задълженията, признати вследствие на унаследяването, определено в член 494б, параграф 3 от посочения регламент.

Когато се прилага член 72б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и до 31 декември 2021 г., в този ред се докладва стойността след прилагане на член 494, параграф 2 от посочения регламент (таван от 2,5 %).

0180

Приемливи стойности след прилагане на тавана по член 72б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, състоящи се от емитирани преди 27 юни 2019 г. елементи

ОКПЗ

Приемливи задължения, които отговарят на следните условия:

а)

емитирани са преди 27 юни 2019 г.;

б)

отговарят на изискванията, предвидени в членове 72а—72 г. от Регламент (ЕС) № 575/2013, с изключение на член 72б, параграф 2, буква г) от посочения регламент, след прилагането на член 72б, параграфи 3—5 от посочения регламент;

в)

те се считат за приемливи задължения вследствие на унаследяване в съответствие с член 494б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Когато се прилага член 72б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и до 31 декември 2021 г., в този ред се докладва стойността след прилагане на член 494, параграф 2 от посочения регламент (таван от 2,5 %).

0190

(-)

Приспадания

0200

(-)

Експозиции между групите за преструктуриране с множество входни точки

ОКПЗ

В този ред се посочват приспаданията на експозициите между групите за преструктуриране на Г-СЗИ с множество входни точки, съответстващи на преките, непреките или синтетичните позиции в инструменти на собствените средства или на приемливите задължения на едно или повече дъщерни предприятия, които не принадлежат към групата за преструктуриране на субекта за преструктуриране, в съответствие с член 72д, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

0210

(-)

Инвестиции в други инструменти на приемливите задължения

ОКПЗ

Субектите докладват приспадането на инвестиции в други инструменти на приемливите задължения съгласно посоченото в член 72д, параграф 1—3 и членове 72е — 72й от Регламент (ЕС) № 575/2013, като сумата, която трябва да се приспадне от елементите на приемливите задължения, се определя в съответствие с втора част, дял I, глава 5а, раздел 2 от посочения регламент.

0220

Превишение на сумата, която се приспада от приемливите задължения, над приемливите задължения

Приемливите задължения не могат да бъдат отрицателни, но е възможно приспаданията от приемливите задължения да са по-големи от приемливите задължения. В този случай приемливите задължения трябва да бъдат равни на нула, а превишението на приспаданията трябва да се приспадне от капитала от втори ред в съответствие с член 66, буква д) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Чрез тази позиция приемливите задължения, докладвани в ред 0060, никога не са по-малки от нула.

0400 — 0500

Поясняващи позиции

0400

БСК1 (%), наличен след изпълнение на изискванията от субекта

Стойността на БСК1, по-голяма или равна на нула, налична след като е изпълнено всяко от изискванията, посочени в член 141а, параграф 1, букви а), б) и в) от Директива 2013/36/ЕС (4), и по-високата от следните стойности:

а)

когато е приложимо, предвиденото в член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013 изискване за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ (изискване за ОКПЗ), изчислено в съответствие с параграф 1, буква а) от посочения член;

б)

минималното изискване за собствени средства и приемливи задължения съгласно член 45 от Директива 2014/59/ЕС, изчислено в съответствие с член 45, параграф 2, буква а) от посочената директива.

Наличният БСК1 се изразява като процент от общата рискова експозиция, докладвана в ред 0100 на образец M 01.00.

В колоните за МИПЗ и ОКПЗ се докладва еднаква стойност.

При оповестяването са отчетени въздействието на преходните разпоредби върху собствените средства и приемливите задължения, общата рискова експозиция и самите изисквания. Не се вземат предвид нито насоките относно допълнителните собствени средства, посочени в член 104б от Директива 2013/36/ЕС, нито комбинираното изискване за буфер по член 128, първа алинея, точка 6 от посочената директива.

0410

Комбинирано изискване за буфер (%)

Член 128, първа алинея, точка 6 от Директива 2013/36/ЕС.

Комбинираното изискване за буфер се изразява като процент от общата рискова експозиция.

0420

в т.ч.: изискване за предпазен капиталов буфер

Размерът на специфичния за институцията комбиниран буфер (изразен като процент от общата рискова експозиция), свързан с изискването за предпазен капиталов буфер.

0430

в т.ч.: изискване за антицикличен буфер

Размерът на специфичния за институцията комбиниран буфер (изразен като процент от общата рискова експозиция), свързан с изискването за антицикличен буфер.

0440

в т.ч.: изискване за буфер за системния риск

Размерът на специфичния за институцията комбиниран буфер (изразен като процент от общата рискова експозиция), свързан с изискването за буфер за системния риск.

0450

в т.ч.: буфер за глобална системно значима институция (Г-СЗИ) или друга системно значима институция (Д-СЗИ)

Размерът на специфичния за институцията комбиниран буфер (изразен като процент от общата рискова експозиция), свързан с изискването за буфер за Г-СЗИ или за Д-СЗИ.

0460

Инвестиции в подчинени приемливи задължения на други институции

Докладваните в този ред и редове 0470—0490 позиции се определят съгласно принципите, изложени в член 72з от РКИ (нетни дълги позиции, подход на подробен преглед).

0470

Инвестиции в подчинени приемливи задължения на Г-СЗИ

Размерът на позициите в инструменти на приемливите задължения съгласно посоченото в член 72б, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (с изключение на инструментите по член 72б, параграф 3—5 от посочения регламент), които са емитирани от Г-СЗИ.

0480

Инвестиции в подчинени приемливи задължения на Д-СЗИ

Размерът на позициите в инструменти на приемливите задължения съгласно посоченото в член 72б, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, които са емитирани от Д-СЗИ.

Инвестициите в подчинени приемливи задължения на Д-СЗИ, които същевременно са Г-СЗИ, не се докладват в този ред, а единствено в ред 0470.

0490

Инвестиции в подчинени приемливи задължения на други институции

Размерът на позициите в инструменти на приемливите задължения съгласно посоченото в член 72б, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, емитирани от институции, които не са Г-СЗИ или Д-СЗИ.

0500

Изключени задължения

Член 72а, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

2.2.   M 03.00 — Вътрешно МИПЗ и вътрешен ОКПЗ (ILAC)

2.2.1.   Общи бележки

9.

В образец M 03.00 се представят собствените средства и приемливите задължения за целите на:

а)

изискването за собствени средства и приемливи задължения на субектите, които сами по себе си не са субекти за преструктуриране съгласно член 45е от Директива 2014/59/ЕС (вътрешно МИПЗ); и

б)

изискването за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ извън ЕС, приложимо за значимите дъщерни предприятия на Г-СЗИ от трети държави съгласно член 92б от Регламент (ЕС) № 575/2013 (вътрешен ОКПЗ).

10.

Колоната, отнасяща се до вътрешното МИПЗ, се попълва от субектите, за които минималното изискване за собствени средства и приемливи задължения се прилага в съответствие с членове 45 и 45е от Директива 2014/59/ЕС. Само субектите, които са задължени да спазват изискването по член 92б от Регламент (ЕС) № 575/2013, докладват позициите, отнасящи се до изискването за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ (ОКПЗ).

2.2.2.   Указания за специфични позиции

Колони

Препратки към правни норми и указания

0010

Вътрешно МИПЗ

Членове 45 и 45е от Директива 2014/59/ЕС.

0020

Вътрешен ОКПЗ

Член 92б от Регламент (ЕС) № 575/2013.


Ред

Препратки към правни норми и указания

0010

Ниво на прилагане

Ако за субектът се прилага вътрешно МИПЗ и, когато е приложимо, вътрешен ОКПЗ на индивидуална основа, той посочва „индивидуално“.

Ако за субектът се прилага вътрешно МИПЗ и, когато е приложимо, вътрешен ОКПЗ на консолидирана основа, той посочва „консолидирано“.

0100 — 0110

Обща рискова експозиция и мярка за общата експозиция

0100

Обща рискова експозиция (ОРЕ)

Член 45, параграф 2, буква а) от Директива 2014/59/ЕС, член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

В този ред се докладва общата рискова експозиция, която е основа за спазването на изискванията на член 45 от Директива 2014/59/ЕС или съответно член 92б от Регламент (ЕС) № 575/2013, според случая.

0110

Мярка за общата експозиция (МОЕ)

Член 45, параграф 2, буква б) от Директива 2014/59/ЕС, член 429, параграф 4 и член 429а от Регламент (ЕС) № 575/2013.

В този ред се докладва мярката за общата експозиция, която е основа за спазването на изискванията на член 45 от Директива 2014/59/ЕС или съответно член 92б от Регламент (ЕС) № 575/2013, според случая.

0200 — 0270

Приемливи собствени средства и приемливи задължения

0200

Приемливи собствени средства и приемливи задължения

Вътрешно МИПЗ

Сборът на приемливите собствени средства, приемливите задължения и гаранциите, за които е разрешено да се отчитат като част от вътрешното МИПЗ в съответствие с член 45е, параграф 2 от Директива 2014/59/ЕС, като се вземе предвид също, когато е приложимо, член 89, параграф 2, четвърта алинея от посочената директива.

Инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред само ако отговарят на изискванията на член 55 от Директива 2014/59/ЕС.

В този ред се докладва стойността, получена след приспаданията или еквивалентите подходи, изисквани в съответствие с установения в делегирания регламент метод, посочен в член 45е, параграф 6 от Директива 2014/59/ЕС.

Вътрешен ОКПЗ

Приемливите собствени средства и приемливите задължения, за които е разрешено да се отчитат като част от вътрешния ОКПЗ в съответствие с член 92б, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

0210

Приемливи собствени средства

Сборът на базовия собствен капитал от първи ред, приемливия допълнителен капитал от първи ред и приемливия капитал от втори ред.

По отношение на вътрешно МИПЗ в този ред и в редове 0230 и 0240 се включват инструментите, посочени в член 89, параграф 2, четвърта алинея от Директива 2014/59/ЕС, когато се прилага посоченият параграф. Инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред и в редове 0230 и 0240 само ако отговарят на предвидените в член 55 от посочената директива изисквания.

0220

Базов собствен капитал от първи ред (БСК1)

Член 50 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

0230

Приемлив допълнителен капитал от първи ред

Член 61 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Вътрешно МИПЗ

Инструментите се вземат под внимание само когато отговарят на критериите, посочени в член 45е, параграф 2, буква б), подточка ii) от Директива 2014/59/ЕС.

Вътрешен ОКПЗ

Инструментите се вземат под внимание само когато отговарят на критериите, посочени в член 92б, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

0240

Приемлив капитал от втори ред

Член 71 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Вътрешно МИПЗ

Инструментите се вземат под внимание само когато отговарят на критериите, посочени в член 45е, параграф 2, буква б), подточка ii) от Директива 2014/59/ЕС.

Вътрешен ОКПЗ

Инструментите се вземат под внимание само когато отговарят на критериите, посочени в член 92б, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

0250

Приемливи задължения и гаранции

0260

Приемливи задължения (без гаранции)

Вътрешно МИПЗ

Приемливите задължения, които отговарят на условията, посочени в член 45е, параграф 2, буква а) от Директива 2014/59/ЕС, като се вземе предвид също, когато е приложимо, член 89, параграф 2, четвърта алинея от посочената директива.

Инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред само ако отговарят на изискванията на член 55 от Директива 2014/59/ЕС.

Вътрешен ОКПЗ

Размерът на приемливите задължения се изчислява в съответствие с член 72к от Регламент (ЕС) № 575/2013, когато тези задължения отговарят на условията, посочени в член 92б, параграф 3 от посочения регламент.

0270

Гаранции, предоставени от субекта за преструктуриране и разрешени от органа за преструктуриране

Когато органът за преструктуриране на дъщерното предприятие разреши на докладващия субект да изпълни изискването за вътрешно МИПЗ с гаранции, се докладва стойността на гаранциите, предоставени от субекта за преструктуриране и отговарящи на всички условия, посочени в член 45е, параграф 5 от Директива 2014/59/ЕС.

0280

Поясняваща позиция: обезпечена част от гаранцията

Докладваната в ред 0270 част от гаранцията, обезпечена чрез споразумение за финансово обезпечение съгласно посоченото в член 45е, параграф 5, буква в) от Директива 2014/59/ЕС.

0290

(-) Приспадания или еквиваленти подходи

Приспаданията или еквивалентите подходи, изисквани в съответствие с установения в делегирания регламент метод, посочен в член 45е, параграф 6 от Директива 2014/59/ЕС. Този ред се попълва само след като делегираният регламент започне да се прилага.

0400 — 0440

Коефициенти на приемливите собствени средства и приемливите задължения

0400

Собствени средства и приемливи задължения като процент от ОРЕ

Стойността на приемливите собствени средства, приемливите задължения и разрешените гаранции на докладващия субект, отчитани съответно към вътрешното МИПЗ и вътрешния ОКПЗ, изразена като процент от общата рискова експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

0410

в т.ч. разрешени гаранции

Стойността на приемливите собствени средства, приемливите задължения и разрешените гаранции на докладващия субект, които представляват гаранции, предоставени от субекта за преструктуриране и които са признати от органа за преструктуриране в съответствие с член 45е, параграф 5 от Директива 2014/59/ЕС, отчитани като част от вътрешното МИПЗ, изразена като процент от общата рискова експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

0420

Собствени средства и приемливи задължения като процент от MOE

Стойността на приемливите собствени средства и приемливите задължения на докладващия субект, отчитани като част съответно от вътрешното МИПЗ и вътрешния ОКПЗ, изразена като процент от мярката за общата експозиция, изчислена в съответствие с член 429, параграф 4 и член 429а от Регламент (ЕС) № 575/2013.

0430

в т.ч. разрешени гаранции

Стойността на приемливите собствени средства и приемливите задължения на докладващия субект, които представляват гаранции, предоставени от субекта за преструктуриране, и които са признати от органа за преструктуриране в съответствие с член 45е, параграф 5 от Директива 2014/59/ЕС, отчитани като част от вътрешното МИПЗ, изразена като процент от мярката за общата експозиция, изчислена в съответствие с член 429, параграф 4 и член 429а от Регламент (ЕС) № 575/2013.

0440

БСК1 (%), наличен след изпълнение на изискванията от субекта

Стойността на БСК1, по-голяма или равна на нула, налична след като е изпълнено всяко от изискванията, посочени в член 141а, параграф 1, букви а), б) и в) от Директива 2013/36/ЕС, и по-високата от следните стойности:

а)

когато е приложимо, изискването за вътрешния ОКПЗ съгласно член 92б от Регламент (ЕС) № 575/2013, изчислено в съответствие с член 92б, параграф 1 от посочения регламент като 90 % от изискването по член 92а, параграф 1, буква а) от посочения регламент;

б)

изискването за вътрешно МИПЗ съгласно член 45е от Директива 2014/59/ЕС, изчислено в съответствие с член 45, параграф 2, буква а) от посочената директива.

Наличният БСК1 се изразява като процент от общата рискова експозиция, докладвана в ред 0100.

В колоните за вътрешното МИПЗ и вътрешния ОКПЗ се докладва еднаква стойност.

При оповестяването са отчетени въздействието на преходните разпоредби върху собствените средства и приемливите задължения, общата рискова експозиция и самите изисквания. Не се вземат предвид нито насоките относно допълнителните собствени средства, посочени в член 104б от Директива 2013/36/ЕС, нито комбинираното изискване за буфер по член 128, първа алинея, точка 6 от посочената директива.

0500 — 0550

Поясняващи позиции

0500

Комбинирано изискване за буфер (%)

Член 128, първа алинея, точка 6 от Директива 2013/36/ЕС.

Комбинираното изискване за буфер се изразява като процент от общата рискова експозиция.

0510

в т.ч.: изискване за предпазен капиталов буфер

Размерът на специфичния за институцията комбиниран буфер (изразен като процент от общата рискова експозиция), свързан с изискването за предпазен капиталов буфер.

0520

в т.ч.: изискване за антицикличен буфер

Размерът на специфичния за институцията комбиниран буфер (изразен като процент от общата рискова експозиция), свързан с изискването за антицикличен буфер.

0530

в т.ч.: изискване за буфер за системния риск

Размерът на специфичния за институцията комбиниран буфер (изразен като процент от общата рискова експозиция), свързан с изискването за буфер за системния риск.

0540

в т.ч.: буфер за глобална системно значима институция (Г-СЗИ) или друга системно значима институция (Д-СЗИ)

Размерът на специфичния за институцията комбиниран буфер (изразен като процент от общата рискова експозиция), свързан с изискването за буфер за Г-СЗИ или за Д-СЗИ.

0550 — 0600

Други задължения с възможност за споделяне на загуби

Субектите, чийто размер на собствените средства и приемливите задължения към датата на докладване на настоящата информация е най-малко 150 % от изискването, определено в член 45, параграф 1 от Директива 2014/59/ЕС, се освобождават от задължението за докладване на информацията в редове 0550—0600. Тези субекти могат да предоставят на доброволен принцип тази информация в настоящия образец.

0550

Други задължения с възможност за споделяне на загуби

Размерът на задълженията с възможност за споделяне на загуби съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 71 от Директива 2014/59/ЕС, които не са приемливи с оглед на изискванията по членове 45 и 45е от посочената директива.

0560

В т.ч. уредени от правото на трета държава

Размерът на другите задължения с възможност за споделяне на загуби, които се уредени от правото на трета държава съгласно посоченото в член 55 от Директива 2014/59/ЕС.

0570

В т.ч. съдържащи клауза за обезценяване и преобразуване съгласно посоченото в член 55 от Директива 2014/59/ЕС

Размерът на другите задължения с възможност за споделяне на загуби, които са уредени от правото на трета държава и съдържат клауза за обезценяване и преобразуване съгласно посоченото в член 55 от Директива 2014/59/ЕС.

0580 — 0600

Разбивка на другите задължения с възможност за споделяне на загуби по остатъчен срок до падежа

0580

С остатъчен срок до падежа < 1 година

0590

С остатъчен срок до падежа >= 1 година и < 2 години

0600

С остатъчен срок до падежа >=2 години

0610

Изключени задължения

Член 72а, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

2.3.   M 04.00 — Структура на финансиране на приемливите задължения (LIAB-MREL)

2.3.1.   Общи бележки

11.

В този образец се изисква информация относно структурата на финансиране на приемливите задължения на субектите, за които се прилага МИПЗ. Приемливите задължения се представят с разбивка по вид задължение и срок до падежа.

12.

В настоящия образец субектите докладват само задълженията, които са приемливи за изпълнение на минималното изискване за собствени средства и приемливи задължения, определено в Директива 2014/59/ЕС (МИПЗ/вътрешно МИПЗ).

13.

Когато докладващият субект е субект за преструктуриране, се докладват приемливите задължения съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 71а от Директива 2014/59/ЕС. По отношение на приемливи задължения, уредени от правото на трета държава, се включват само задълженията, които отговарят на изискванията на член 55 от посочената директива.

14.

Когато докладващият субект не е субект за преструктуриране, той докладва в настоящия образец приемливите задължения, посочени в член 45е, параграф 2, буква а) от Директива 2014/59/ЕС, като взема предвид също, когато е приложимо, член 89, параграф 2, четвърта алинея от посочената директива. Инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред само ако отговарят на предвидените в член 55 от посочената директива изисквания.

15.

Разбивката по вид задължение се извършва чрез същия набор от видове задължения, използван при докладването за целите на планиране на преструктурирането в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1624. За определянето на различните видове задължения са използвани позовавания на този регламент.

16.

Когато в този образец се изисква разбивка според падежа, остатъчният срок до падежа представлява времето до договорения падеж или, в съответствие с условията на член 72в, параграф 2 или 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, най-ранната възможна дата, на която опцията може да бъде упражнена. При междинни плащания по главницата тя се разделя и разпределя в съответните падежни групи. Когато е приложимо, падежът се разглежда отделно за сумата на главницата и за начислената лихва.

2.3.2.   Указания за специфични позиции

Ред

Препратки към правни норми и указания

0100

ПРИЕМЛИВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

0200

Депозити, които не са гарантирани и не са привилегировани >= 1 година

Депозитите, които не са гарантирани и не са привилегировани, съгласно определението за целите на ред 0320 от образец Z 02.00 на приложение I към Регламент (ЕС) 2018/1624, които са приемливи за целите на член 45 от Директива 2014/59/ЕС.

0210

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 1 година и < 2 години

0220

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 2 години

0230

в т.ч.: емитирани от дъщерни предприятия

0300

Негарантирани обезпечени задължения >= 1 година

Негарантираните обезпечени задължения съгласно определението за целите на ред 0340 от образец Z 02.00 на приложение I към Регламент (ЕС) 2018/1624, които са приемливи за целите на член 45 от Директива 2014/59/ЕС.

0310

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 1 година и < 2 години

0320

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 2 години

0330

в т.ч.: емитирани от дъщерни предприятия

0400

Структурирани облигации >= 1 година

Структурираните облигации съгласно определението за целите на ред 0350 от образец Z 02.00 на приложение I към Регламент (ЕС) 2018/1624, които са приемливи за целите на член 45 от Директива 2014/59/ЕС.

0410

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 1 година и < 2 години

0420

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 2 години

0430

в т.ч.: емитирани от дъщерни предприятия

0500

Първостепенни необезпечени задължения >= 1 година

Първостепенните необезпечени задължения съгласно определението за целите на ред 0360 от образец Z 02.00 на приложение I към Регламент (ЕС) 2018/1624, които са приемливи за целите на член 45 от Директива 2014/59/ЕС.

0510

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 1 година и < 2 години

0520

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 2 години

0530

в т.ч.: емитирани от дъщерни предприятия

0600

Първостепенни непривилегировани задължения >= 1 година

Първостепенните непривилегировани задължения съгласно определението за целите на ред 0365 от образец Z 02.00 на приложение I към Регламент (ЕС) 2018/1624, които са приемливи за целите на член 45 от Директива 2014/59/ЕС.

0610

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 1 година и < 2 години

0620

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 2 години

0630

в т.ч.: емитирани от дъщерни предприятия

0700

Подчинени задължения (които не са признати за собствени средства) >= 1 година

Подчинените задължения съгласно определението за целите на ред 0370 от образец Z 02.00 на приложение I към Регламент (ЕС) 2018/1624, които са приемливи за целите на член 45 от Директива 2014/59/ЕС.

0710

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 1 година и < 2 години

0720

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 2 години

0730

в т.ч.: емитирани от дъщерни предприятия

0800

Други приемливи за целите на МИПЗ задължения >= 1 година

Всеки друг инструмент, който е приемлив за целите на член 45 от Директива 2014/59/ЕС.

0810

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 1 година и < 2 години

0820

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа >= 2 години

0830

в т.ч.: емитирани от дъщерни предприятия

3.   Йерархия на кредиторите

17.

В образци M 05.00 и M 06.00 е представен рангът на приемливите задължения в йерархията на кредиторите. Информацията и в двата образеца винаги се докладва на индивидуално равнище.

18.

По отношение на субектите, които сами по себе си не са субекти за преструктуриране, стойността, която може да бъде отнесена към всеки ранг, се разбива допълнително на суми, дължими на субекта за преструктуриране, и, когато е приложимо, на други суми, които не са дължими на субекта за преструктуриране.

19.

Йерархията е представена от по-ниския към по-високия ранг. Добавя се необходимият брой редове, докато не бъдат докладвани приемливият инструмент с най-висок ранг и всички задължения с равностоен ранг.

3.1.   M 05.00 — Йерархия на кредиторите (субект, който не е субект за преструктуриране)

3.1.1.   Общи бележки

20.

Субектите, които трябва да спазват изискването по член 92б от Регламент (ЕС) № 575/2013, докладват в този образец собствените средства и приемливите задължения за целите на вътрешното МИПЗ, както и другите задължения с възможност за споделяне на загуби. Задълженията, изключени от споделянето на загуби, се посочват доколкото техният ранг е равностоен или по-нисък спрямо този на инструмент, включен в размера на приемливите задължения за целите на вътрешното МИПЗ.

21.

Субектите, които не трябва да спазват изискването по член 92б от Регламент (ЕС) № 575/2013, но в съответствие с член 45е от Директива 2014/59/ЕС трябва да спазват изискването по член 45 от посочената директива, докладват в този образец собствените средства и приемливите задължения за целите на вътрешното МИПЗ, както и другите задължения с възможност за споделяне на загуби. Чрез дерогация субектите могат да изберат да докладват собствените средства и задълженията в посочения в параграф 20 по-горе обхват.

22.

Субектите, чийто размер на собствените средства и приемливите задължения към датата на докладване на настоящата информация е най-малко 150 % от изискването, посочено в член 45, параграф 1 от Директива 2014/59/ЕС, се освобождават от задължението за докладване на информация относно другите задължения с възможност за споделяне на загуби. Тези субекти могат да предоставят на доброволен принцип тази информация в този образец.

23.

Комбинацията от колони 0010 и 0020 е идентификатор на реда, който е уникален за всички редове в образеца.

3.1.2.   Указания за специфични позиции

Колони

Препратки към правни норми и указания

0010

Ранг при несъстоятелност

Посочва се рангът при несъстоятелност в йерархията на кредиторите на докладващия субект, като се започва с най-ниския ранг.

Рангът при несъстоятелност е един от включените в публикуваната от органа за преструктуриране на тази юрисдикция йерархия при несъстоятелност.

0020

Вид кредитор

Видът на кредитора е един от следните:

„субект за преструктуриране“

Този запис се използва за докладване на сумите, притежавани пряко от субекта за преструктуриране или, когато е приложимо, непряко чрез субекти по веригата на собственост.

„субекти, различни от субекта за преструктуриране“

Този запис се използва за докладване на сумите, притежавани от други кредитори, когато е приложимо.

0030

Описание на ранга при несъстоятелност

Описанието, включено в йерархията при несъстоятелност, публикувана от органа за преструктуриране на тази юрисдикция, когато е наличен стандартизиран списък, включващ такова описание. В противен случай рангът при несъстоятелност се описва от самата институция, като се посочва най-малко основният вид инструмент в съответния ранг при несъстоятелност.

0040

Задължения и собствени средства

Докладва се стойността на собствените средства, приемливите задължения и, когато е приложимо, на другите задължения с възможност за споделяне на загуби, отнесени към посочения в колона 0010 ранг при несъстоятелност.

Когато е приложимо, в тази колона се включват и задълженията, изключени от споделянето на загуби, доколкото техният ранг е равностоен или по-нисък спрямо този на собствените средства и приемливите задължения.

По отношение на субектите, посочени в първото изречение на параграф 21, тази колона не се попълва, освен когато тези субекти са решили да прилагат дерогацията от последното изречение на параграф 21.

0050

в т.ч. изключени задължения

Стойността на задълженията, изключени съгласно член 72а, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 или член 44, параграф 2 от Директива 2014/59/ЕС. Когато органът за преструктуриране реши да изключи задължения съгласно член 44, параграф 3 от посочената директива, изключените задължения се докладват и в този ред.

По отношение на субектите, посочени в първото изречение на параграф 21, тази колона не се попълва, освен когато тези субекти са решили да прилагат дерогацията от последното изречение на параграф 21.

0060

Задължения и собствени средства минус изключени задължения

Докладваната в колона 0040 стойност на задълженията и собствените средства се намалява с докладваната в колона 0050 стойност на изключените задължения.

0070

в т.ч.: собствени средства и приемливи задължения за целите на вътрешното МИПЗ

Докладва се стойността на собствените средства и приемливите задължения, които се отчитат като част от вътрешното МИПЗ в съответствие с член 45е, параграф 2 от Директива 2014/59/ЕС.

0080 — 0110

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа от

Докладваната в колона 0070 стойност на собствените средства и приемливите задължения, които се отчитат като част от вътрешното МИПЗ, се представя с разбивка според остатъчния срок до падежа на различните инструменти и позиции. Безсрочните инструменти и позиции не се включват в тази разбивка, а се докладват отделно в колона 0120.

0080

≥ 1 година < 2 години

0090

≥ 2 години < 5 години

0100

≥ 5 години < 10 години

0110

≥ 10 години

0120

в т.ч.: безсрочни ценни книжа

3.2.   M 06.00 — Йерархия на кредиторите (субект за преструктуриране) (RANK)

3.2.1.   Общи бележки

24.

Субектите, които трябва да спазват изискването по член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013, докладват в този образец собствените средства, приемливите задължения за целите на МИПЗ и другите задължения с възможност за споделяне на загуби. Задълженията, изключени от споделянето на загуби, се посочват доколкото техният ранг е равностоен или по-нисък спрямо този на инструмент, включен в размера на приемливите задължения за целите на МИПЗ.

25.

Субектите, които не трябва да спазват изискването по член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013, но в съответствие с член 45д от Директива 2014/59/ЕС трябва да спазват изискването по член 45 от посочената директива, докладват в този образец собствените средства и приемливите задължения за целите на МИПЗ, както и другите задължения с възможност за споделяне на загуби. Тези субекти могат да изберат да докладват собствените средства и задълженията в посочения в параграф 24 по-горе обхват.

26.

Субектите, чийто размер на собствените средства и приемливите задължения към датата на докладване на настоящата информация е най-малко 150 % от изискването, посочено в член 45, параграф 1 от Директива 2014/59/ЕС, се освобождават от задължението за докладване на информация относно другите задължения с възможност за споделяне на загуби. Тези субекти могат да предоставят на доброволен принцип тази информация в този образец.

3.2.2.   Указания за специфични позиции

Колони

Препратки към правни норми и указания

0010

Ранг при несъстоятелност

Виж указанията относно колона 0010 от образец M 05.00.

Тази колона представлява идентификатор на реда, който трябва да е уникален за всички редове от образеца.

0020

Описание на ранга при несъстоятелност

Виж указанията относно колона 0030 от образец M 05.00.

0030

Задължения и собствени средства

Докладва се стойността на собствените средства, приемливите задължения и, когато е приложимо, на другите задължения с възможност за споделяне на загуби, отнесени към посочения в колона 0010 ранг при несъстоятелност.

Когато е приложимо, в тази колона се включват и задълженията, изключени от споделянето на загуби, доколкото техният ранг е равностоен или по-нисък спрямо този на приемливите задължения.

По отношение на субектите, посочени в първото изречение на параграф 25, тази колона не се попълва, освен когато тези субекти са решили да прилагат дерогацията от последното изречение на параграф 25.

0040

в т.ч. изключени задължения

Стойността на задълженията, изключени съгласно член 72а, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 или член 44, параграф 2 от Директива 2014/59/ЕС.

По отношение на субектите, посочени в първото изречение на параграф 25, тази колона не се попълва, освен когато тези субекти са решили да прилагат дерогацията от второто изречение на параграф 25.

0050

Задължения и собствени средства минус изключени задължения

Докладваната в колона 0030 стойност на задълженията и собствените средства се намалява с докладваната в колона 0040 стойност на изключените задължения.

0060

в т.ч.: собствени средства и задължения, потенциално приемливи за изпълнение на МИПЗ

Стойността на собствените средства и задълженията, приемливи за изпълнение на изискванията на член 45 от Директива 2014/59/ЕС в съответствие с член 45д от посочената директива.

0070 — 0100

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа от

Докладваната в колона 0060 стойност на собствените средства и задълженията, приемливи за изпълнение на изискванията на член 45 от Директива 2014/59/ЕС в съответствие с член 45д от посочената директива, се представя с разбивка според остатъчния срок до падежа на различните инструменти и позиции. Безсрочните инструменти и позиции не се включват в тази разбивка, а се докладват отделно в колона 0110.

0070

≥ 1 година < 2 години

0080

≥ 2 години < 5 години

0090

≥ 5 години < 10 години

0100

≥ 10 години

0110

в т.ч.: безсрочни ценни книжа

4.   M 07.00 — Инструменти, уредени от правото на трета държава (MTCI)

4.1.   Общи бележки

27.

В образец М 07.00 се прави разбивка по договори на инструментите, които отговарят на изискванията за собствени средства и приемливи задължения за целите на МИПЗ. В образеца се докладват само инструментите, които са уредени от правото на трета държава.

28.

По отношение на приемливите задължения, които не са подчинени на изключени задължения, субектите докладват само ценни книжа, които са заменяеми, прехвърляеми финансови инструменти, без заеми и депозити.

29.

Инструментите, които отговарят частично на изискванията за два различни класа собствени средства или приемливи задължения, се докладват два пъти, като се посочват стойностите, разпределени за различните класове капитал поотделно.

30.

Комбинацията от колони 0020 (Код на емитиращия субект), 0040 (Идентификационен код на договора) и 0070 (Вид собствени средства или приемливи задължения) представлява идентификатор на реда, който трябва да бъде уникален за всеки ред, докладван в образеца.

4.2.   Указания за специфични позиции

Колони

Препратки към правни норми и указания

0010 — 0030

Емитиращ субект

Когато докладваната информация се отнася за група за преструктуриране, се посочва субектът от групата, емитирал съответния инструмент. Когато докладваната информация се отнася за отделен субект за преструктуриране, емитиращият субект е самият докладващ субект.

0010

Наименование

Наименование на субекта, емитирал инструмента на собствените средства или на приемливите задължения.

0020

Код

Код на субекта, емитирал инструмента на собствените средства или на приемливите задължения.

Като част от идентификатора на реда кодът трябва да бъде уникален за всеки докладван субект. За институциите това е ИКПС. За останалите субекти кодът е ИКПС или, ако няма такъв, национален код. Кодът е уникален и се използва последователно във всички образци и във времето. Кодът се попълва винаги.

0030

Вид на кода

Институциите посочват вида код, докладван в колона 0020, като „ИКПС“ или „код, различен от ИКПС“. Видът на кода се посочва винаги.

0040

Идентификатор на договора

Докладва се идентификаторът на договора на инструмента, като например при частна емисия ценни книжа се посочва CUSIP, ISIN или Bloomberg.

Тази позиция е част от идентификатора на реда.

0050

Приложима правна уредба (трета държава)

Посочва се третата държава (държави извън ЕИП), чието право урежда договора или части от договора.

0060

Договорно признаване на правомощията за обезценяване и преобразуване

Посочва се дали договорът съдържа договорните клаузи, посочени в член 55, параграф 1 от Директива 2014/59/ЕС, член 52, параграф 1, букви п) и р) и член 63, букви н) и о) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

0070 — 0080

Регулаторно третиране

0070

Вид собствени средства или приемливи задължения

Видът собствени средства или приемливи задължения, на чиито изисквания инструментът отговаря към референтната дата. Вземат се предвид преходните разпоредби относно приемливостта на инструментите. Инструментите, които отговарят на изискванията за няколко класове капитал, се докладват веднъж за всеки приложим клас.

Видът на собствените средства или приемливите задължения е един от следните:

БСК1

Допълнителен капитал от първи ред

Капитал от втори ред

Приемливи задължения

0080

Вид инструмент

Видът на инструмента, който трябва да бъде определен, зависи от приложимата правна уредба, съгласно която е емитиран.

По отношение на инструменти на БСК1, видът на инструмента се избира от списъка на инструментите на БСК1, публикуван от ЕБО съгласно член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

По отношение на собствени средства, различни от БСК1, и приемливи задължения, видът на инструмента се избира от списък на съответните инструменти, публикуван от ЕБО, компетентните органи или органите за преструктуриране, когато съществува такъв списък. Когато няма налични списъци, докладващият субект посочва вида на самите инструменти.

0090

Сума

Сумата, призната в собствените средства или приемливите задължения, се докладва съобразно нивото, за което се отнася докладът, в случай че инструментите са включени на няколко нива. Това е съответната сума към референтната дата, като се взема предвид ефектът от преходните разпоредби.

0100 — 0110

Ранг при обичайно производство по несъстоятелност

Посочва се рангът на инструмента при обичайно производство по несъстоятелност.

Той се състои от двубуквения код по ISO на държавата, чието право урежда ранга на договора (колона 0100), т.е. правната уредба на държава членка, и от номера на съответния ранг при несъстоятелност (колона 0110).

Съответният ранг при несъстоятелност се определя въз основа на списък на йерархията при несъстоятелност, публикуван от органите за преструктуриране или други органи, когато съществува такъв стандартизиран списък.

0120

Падеж

Падежът на инструмента се докладва в следния формат: дд/мм/гггг. За безсрочните инструменти полето не се попълва.

0130

(Първа) дата на обратно изкупуване

Когато емитентът има опция за обратно изкупуване, се докладва първата дата, на която може да бъде упражнена тази опция.

Ако първата дата на обратно изкупуване е настъпила преди референтната дата, се докладва тази дата, ако опцията все още може да бъде упражнена. Ако опцията вече не може да бъде упражнена, се докладва следващата дата, на която тя може бъде упражнена.

При опции за обратно изкупуване с неопределена дата на упражняване или опции за обратно изкупуване, задействани от определени събития, се докладва консервативно определената вероятна дата на обратно изкупуване.

За целите на тази колона не се вземат предвид регулаторните или данъчните опции за обратно изкупуване.

0140

Регулаторна опция за обратно изкупуване (ДА/НЕ)

Посочва се дали емитентът притежава опция за обратно изкупуване, която може да бъде упражнена при настъпването на регулаторно събитие, засягащо приемливостта на договора за целите на МИПЗ.


(1)  Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

(2)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1624 на Комисията от 23 октомври 2018 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на процедурите, стандартните формуляри и образците за предоставянето на информация за целите на плановете за преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници в съответствие с Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1066 на Комисията (ОВ L 277, 7.11.2018 г., стр. 1).

(4)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Част I: Единен информационен модел

Всички позиции за данни, изложени в приложения I и II, се прехвърлят в единен информационен модел, който представлява основата за съгласуваните информационни системи на институциите и компетентните органи.

Единният информационен модел отговаря на следните критерии:

а)

представя по структуриран начин всички позиции за данни, изложени в приложение I;

б)

в него са установени всички стопански понятия, изложени в приложения I и II;

в)

осигурява речник на данните, в който са определени обозначенията на таблиците, обозначенията на ординатата, обозначенията на оста, обозначенията на областта, обозначенията на показателя и обозначенията на параметъра;

г)

представя допълнителни показатели, определящи свойствата или стойността на данните;

д)

включва определения на данните, които се изразяват като съвкупност от характеристики, позволяващи понятието да бъде еднозначно установено;

е)

включва всички съответни технически спецификации, необходими за разработването на информационно-технологични решения за стандартизирано докладване на информация за надзорни цели.

Част II: Правила за утвърждаване

По отношение на позициите за данни, изложени в приложения I и II, се прилагат правила за утвърждаване, осигуряващи качеството и съгласуваността на данните.

Правилата за утвърждаване отговарят на следните критерии:

а)

определят логическата връзка между съответните данни;

б)

включват филтри и предварителни условия за определяне на набора от данни, спрямо които се прилагат;

в)

проверяват съгласуваността на докладваните данни;

г)

проверяват точността на докладваните данни;

д)

определят стойности по подразбиране, които се прилагат, когато съответната информация не е била докладвана.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Стандартизирано представяне на йерархията при несъстоятелност

Национална йерархия при несъстоятелност

Държава членка:

Ранг  (1)

Наименование

Описание

Правно основание

Бележки

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  При йерархията се започва от инструментите и позициите с най-нисък ранг. Ако в юрисдикцията са предвидени по-малко от 20 отделни ранга при несъстоятелност, редовете, съответстващи на несъществуващ ранг при несъстоятелност, не се попълват.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ОПОВЕСТЯВАНЕ ОТНОСНО МИПЗ/ОКПЗ - ОБРАЗЦИ

Код на образеца

Наименование на образеца

EU KM2

Основни показатели — МИПЗ и по целесъобразност изискване за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ

EU TLAC1

Състав — МИПЗ и по целесъобразност изискване за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ

EU iLAC

Вътрешен капацитет за поемане на загуби: вътрешно МИПЗ и по целесъобразност изискване за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ извън ЕС

EU TLAC2

Йерархия на кредиторите — субект, който не е субект за преструктуриране

EU TLAC3

Йерархия на кредиторите — субект за преструктуриране

EU KM2: Основни показатели — МИПЗ и по целесъобразност изискване за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ

 

а

б

в

г

д

е

Минимално изискване за собствени средства и приемливи задължения (МИПЗ)

Изискване за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ (ОКПЗ)

T

T

T-1

T-2

T-3

T-4

Собствени средства и приемливи задължения, коефициенти и компоненти

1

Собствени средства и приемливи задължения

 

 

 

 

 

 

EU-1a

в т.ч. собствени средства и подчинени задължения

 

 

 

 

 

 

2

Обща рискова експозиция (ОРЕ) на групата за преструктуриране

 

 

 

 

 

 

3

Собствени средства и приемливи задължения като процент от ОРЕ

 

 

 

 

 

 

EU-3a

в т.ч. собствени средства и подчинени задължения

 

 

 

 

 

 

4

Мярка за общата експозиция (МОЕ) на групата за преструктуриране

 

 

 

 

 

 

5

Собствени средства и приемливи задължения като процент от МОЕ

 

 

 

 

 

 

EU-5a

в т.ч. собствени средства или подчинени задължения

 

 

 

 

 

 

6a

Прилагат ли се предвидените в член 72б, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 изключения по отношение на подчинеността? (изключение — 5 %)

 

 

 

 

 

 

6b

Съвкупен размер на разрешените инструменти на неподчинените приемливи задължения, когато се прилага преценката по отношение на подчинеността съгласно член 72б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (изключение — най-много 3,5 %)

 

 

 

 

 

 

6c

Ако се прилага ограниченото изключение по отношение на подчинеността съгласно член 72б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, размерът на емитираното финансиране с ранг, равностоен на изключените задължения и признат в ред 1, разделен на емитираното финансиране с ранг, равностоен на изключените задължения, което е щяло да бъде признато в ред 1, ако не бе приложен таван (%)

 

 

 

 

 

 

Минимално изискване за собствени средства и приемливи задължения (МИПЗ)

EU-7

МИПЗ, изразено като процент от ОРЕ

 

 

 

 

 

 

EU-8

в т.ч. изпълнено чрез собствени средства и подчинени задължения

 

 

 

 

 

 

EU-9

МИПЗ, изразено като процент от МОЕ

 

 

 

 

 

 

EU-10

в т.ч. изпълнено чрез собствени средства и подчинени задължения

 

 

 

 

 

 

EU TLAC1 — Състав — МИПЗ и по целесъобразност изискване за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ

 

а

б

в

Минимално изискване за собствени средства и приемливи задължения (МИПЗ)

Изискване за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ (ОКПЗ)

Поясняваща позиция: приемливи стойности за целите на МИПЗ, но не и за ОКПЗ

Собствени средства и приемливи задължения след корекции

1

Базов собствен капитал от първи ред (БСК1)

 

 

 

2

Допълнителен капитал от първи ред (ДК1)

 

 

 

3

Остава празен в ЕС

 

 

 

4

Остава празен в ЕС

 

 

 

5

Остава празен в ЕС

 

 

 

6

Капитал от втори ред (К2)

 

 

 

7

Остава празен в ЕС

 

 

 

8

Остава празен в ЕС

 

 

 

11

Собствени средства за целите на член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013 и член 45 от Директива 2014/59/ЕС

 

 

 

Собствени средства и приемливи задължения: нерегулаторни капиталови елементи

12

Инструменти на приемливите задължения, емитирани пряко от субекта за преструктуриране, които са подчинени на изключени задължения (неунаследени)

 

 

 

EU-12a

Инструменти на приемливите задължения, емитирани от други субекти от групата за преструктуриране, които са подчинени на изключени задължения (неунаследени)

 

 

 

EU-12b

Инструменти на приемливите задължения, които са подчинени на изключени задължения преди 27 юни 2019 г. (подчинени унаследени)

 

 

 

EU-12c

Инструменти на капитала от втори ред с остатъчен срок до падежа от най-малко една година, доколкото не се считат за елементи на капитала от втори ред

 

 

 

13

Приемливи задължения, които не са подчинени на изключени задължения (неунаследени преди тавана)

 

 

 

EU-13a

Приемливи задълженията, които не са подчинени на изключени задължения и са емитирани преди 27 юни 2019 г. (преди тавана)

 

 

 

14

Размер на инструментите на неподчинените приемливи задължения, когато е приложимо, след прилагане на член 72б, параграф 3 от РКИ

 

 

 

15

Остава празен в ЕС

 

 

 

16

Остава празен в ЕС

 

 

 

17

Елементи на приемливите задължения преди корекции

 

 

 

EU-17a

в т.ч. елементи на подчинените задължения

 

 

 

Собствени средства и приемливи задължения: корекции на нерегулаторни капиталови елементи

18

Собствени средства и елементи на приемливите задължения преди корекции

 

 

 

19

(Приспадания на експозициите между групите за преструктуриране с множество входни точки)

 

 

 

20

(Приспадания на инвестиции в други инструменти на приемливите задължения)

 

 

 

21

Остава празен в ЕС

 

 

 

22

Собствени средства и приемливи задължения след корекции

 

 

 

EU-22a

в т.ч.: собствени средства и подчинени задължения

 

 

 

Рисково претеглен размер на експозицията и мярка за експозицията към ливъридж на групата за преструктуриране

23

Обща рискова експозиция (ОРЕ)

 

 

 

24

Мярка за общата експозиция (МОЕ)

 

 

 

Коефициент на собствените средства и приемливите задължения

25

Собствени средства и приемливи задължения като процент от ОРЕ

 

 

 

EU-25a

в т.ч. собствени средства и подчинени задължения

 

 

 

26

Собствени средства и приемливи задължения като процент от МОЕ

 

 

 

EU-26a

в т.ч. собствени средства и подчинени задължения

 

 

 

27

БСК1 (като процент от ОРЕ), наличен след изпълнение на изискванията от групата за преструктуриране

 

 

 

28

Специфично за институцията комбинирано изискване за буфер

 

 

 

29

в т.ч. изискване за предпазен капиталов буфер

 

 

 

30

в т.ч. изискване за антицикличен буфер

 

 

 

31

в т.ч. изискване за буфер за системния риск

 

 

 

EU-31a

в т.ч. буфер за глобална системно значима институция (Г-СЗИ) или друга системно значима институция (Д-СЗИ)

 

 

 

Поясняващи позиции

EU-32

Общ размер на изключените задължения, посочени в член 72а, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013

 

 

 

EU ILAC — Вътрешен капацитет за поемане на загуби: вътрешно МИПЗ и по целесъобразност изискване за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ извън ЕС

 

а

б

в

Минимално изискване за собствени средства и приемливи задължения (вътрешно МИПЗ)

Изискване за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ извън ЕС (вътрешен ОКПЗ)

Качествена информация

Приложимо изискване и ниво на прилагане

EU-1

Подлежи ли субектът на изискване за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ извън ЕС? (ДА/НЕ)

 

 

 

EU-2

Ако в EU-1 е отговорено с „Да“, прилага ли се изискването на консолидирана или индивидуална основа? (К/И)

 

 

 

EU-2a

Подлежи ли субектът на вътрешно МИПЗ? (ДА/НЕ)

 

 

 

EU-2b

Ако в EU-2a е отговорено с „Да“, прилага ли се изискването на консолидирана или индивидуална основа? (К/И)

 

 

 

Собствени средства и приемливи задължения

EU-3

Базов собствен капитал от първи ред (БСК1)

 

 

 

EU-4

Приемлив допълнителен капитал от първи ред

 

 

 

EU-5

Приемлив капитал от втори ред

 

 

 

EU-6

Приемливи собствени средства

 

 

 

EU-7

Приемливи задължения

 

 

 

EU-8

в т.ч. разрешени гаранции

 

 

 

EU-9a

(Корекции)

 

 

 

EU-9b

Собствени средства и елементи на приемливите задължения след корекции

 

 

 

Обща рискова експозиция и мярка за общата експозиция

EU-10

Обща рискова експозиция (ОРЕ)

 

 

 

EU-11

Мярка за общата експозиция (МОЕ)

 

 

 

Коефициент на собствените средства и приемливите задължения

EU-12

Собствени средства и приемливи задължения като процент от ОРЕ

 

 

 

EU-13

в т.ч. разрешени гаранции

 

 

 

EU-14

Собствени средства и приемливи задължения като процент от МОЕ

 

 

 

EU-15

в т.ч. разрешени гаранции

 

 

 

EU-16

БСК1 (като процент от ОРЕ), наличен след изпълнение на изискванията от субекта

 

 

 

EU-17

Специфично за институцията комбинирано изискване за буфер

 

 

 

Изисквания

EU-18

Изискване, изразено като процент от ОРЕ

 

 

 

EU-19

в т.ч. частта от изискването, която може да бъде изпълнена с гаранция

 

 

 

EU-20

Изискване, изразено като процент от МОЕ

 

 

 

EU-21

в т.ч. частта от изискването, която може да бъде изпълнена с гаранция

 

 

 

Поясняващи позиции

EU-22

Общ размер на изключените задължения, посочени в член 72а, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013

 

 

 

EU TLAC2a: Йерархия на кредиторите — субект, който не е субект за преструктуриране

 

Йерархия при несъстоятелност

Сбор от 1 до n

1

1

2

2

n

n

(най-нисък)

(най-нисък)

 

 

 

(най-висок)

(най-висок)

Субект за преструктуриране

Друг

Субект за преструктуриране

Друг

Субект за преструктуриране

Друг

1

Остава празен в ЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Описание на ранга при несъстоятелност (свободен текст)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Задължения и собствени средства

 

 

 

 

 

 

 

 

4

в т.ч. изключени задължения

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Задължения и собствени средства минус изключени задължения

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Подгрупа на задълженията и собствените средства минус изключени задължения, които са собствени средства и приемливи задължения за целите на [изберете подходящото: вътрешното МИПЗ/вътрешния ОКПЗ]

 

 

 

 

 

 

 

 

7

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа ≥ 1 година и < 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

8

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа ≥ 2 година и < 5 години

 

 

 

 

 

 

 

 

9

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа ≥5 години и < 10 години

 

 

 

 

 

 

 

 

10

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа ≥ 10 години, но без безсрочни ценни книжа

 

 

 

 

 

 

 

 

11

в т.ч. безсрочни ценни книжа

 

 

 

 

 

 

 

 

EU TLAC2b: Йерархия на кредиторите — субект, който не е субект за преструктуриране

 

Йерархия при несъстоятелност

Сбор от 1 до n

1

1

2

2

n

n

(най-нисък)

(най-нисък)

 

 

 

(най-висок)

(най-висок)

Субект за преструктуриране

Друг

Субект за преструктуриране

Друг

Субект за преструктуриране

Друг

1

Остава празен в ЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Описание на ранга при несъстоятелност (свободен текст)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Остава празен в ЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Остава празен в ЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Остава празен в ЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Собствени средства и приемливи задължения за целите на вътрешното МИПЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

7

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа ≥ 1 година и < 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

8

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа ≥ 2 година и < 5 години

 

 

 

 

 

 

 

 

9

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа ≥5 години и < 10 години

 

 

 

 

 

 

 

 

10

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа ≥ 10 години, но без безсрочни ценни книжа

 

 

 

 

 

 

 

 

11

в т.ч. безсрочни ценни книжа

 

 

 

 

 

 

 

 

EU TLAC3a: Йерархия на кредиторите — субект за преструктуриране

 

Йерархия при несъстоятелност

Сбор от 1 до n

1

2

n

(най-нисък)

 

 

(най-висок)

1

Описание на ранга при несъстоятелност (свободен текст)

 

 

 

 

 

2

Задължения и собствени средства

 

 

 

 

 

3

в т.ч. изключени задължения

 

 

 

 

 

4

Задължения и собствени средства минус изключени задължения

 

 

 

 

 

5

Подгрупа на задълженията и собствените средства минус изключени задължения, които са собствени средства и задължения, потенциално приемливи за спазване на [изберете подходящото: МИПЗ/ОКПЗ]

 

 

 

 

 

6

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа ≥ 1 година и < 2 години

 

 

 

 

 

7

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа ≥ 2 години и < 5 години

 

 

 

 

 

8

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа ≥5 години и < 10 години

 

 

 

 

 

9

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа ≥ 10 години, но без безсрочни ценни книжа

 

 

 

 

 

10

в т.ч. безсрочни ценни книжа

 

 

 

 

 

EU TLAC3b: Йерархия на кредиторите — субект за преструктуриране

 

Йерархия при несъстоятелност

Сбор от 1 до n

1

2

n

(най-нисък)

 

 

(най-висок)

1

Описание на ранга при несъстоятелност (свободен текст)

 

 

 

 

 

2

Остава празен в ЕС

 

 

 

 

 

3

Остава празен в ЕС

 

 

 

 

 

4

Остава празен в ЕС

 

 

 

 

 

5

Собствени средства и задължения, потенциално приемливи за изпълнение на МИПЗ

 

 

 

 

 

6

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа ≥ 1 година и < 2 години

 

 

 

 

 

7

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа ≥ 2 година и < 5 години

 

 

 

 

 

8

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа ≥5 години и < 10 години

 

 

 

 

 

9

в т.ч.: с остатъчен срок до падежа ≥ 10 години, но без безсрочни ценни книжа

 

 

 

 

 

10

в т.ч. безсрочни ценни книжа

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Указания за образците за оповестяване

1.   Общи указания: Структура и установени практики

1.1.   Структура

1.

Настоящата рамка за оповестяване относно МИПЗ и ОКПЗ се състои от три групи образци:

а)

МИПЗ и ОКПЗ на групи за преструктуриране и субекти за преструктуриране;

б)

МИПЗ и ОКПЗ на субекти, които не са субекти за преструктуриране, и значими дъщерни предприятия на глобални системно значими институции (Г-СЗИ) извън ЕС;

в)

йерархия на кредиторите на емитиращи субекти.

2.

За всеки образец са представени препратки към нормативни актове. В настоящото приложение е включена допълнителна подробна информация относно по-общи аспекти на докладването на всеки набор от образци и указания относно конкретни позиции.

1.2.   Съкращения

3.

За целите на приложенията към настоящия регламент се използват следните съкращения:

а)

„МИПЗ“ е минималното изискване за собствени средства и приемливи задължения съгласно член 45 от Директива 2014/59/ЕС;

б)

„ОКПЗ“ са изискванията за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ съгласно член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013;

в)

„вътрешен ОКПЗ“ е изискването за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ извън ЕС съгласно член 92б от Регламент (ЕС) № 575/2013;

г)

„вътрешно МИПЗ“ е МИПЗ, прилагано за субекти, които сами по себе си не са субекти за преструктуриране съгласно член 45е от Директива 2014/59/ЕС.

2.   EU KM2: Основни показатели — МИПЗ и по целесъобразност изискване за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ

4.

В поясненията към образеца субектите обясняват всяка съществена разлика между оповестените стойности на собствените средства и цялостната окончателна стойност по МСФО 9 на равнището на групата за преструктуриране. Те обясняват също така всяка съществена разлика между цялостната окончателна стойност по МСФО 9 на равнището на групата за преструктуриране и цялостната окончателна стойност по МСФО 9 на равнището на пруденциалната група.

Колони

Препратки към правни норми и указания

а

Субектите оповестяват в тази колона съответната информация за МИПЗ в съответствие с членове 45 и 45д от Директива 2014/59/ЕС.

Субектите оповестяват стойностите към края на периода на оповестяване.

б — е

Субектите, които са Г-СЗИ, за които се прилага изискването за ОКПЗ съгласно член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013, оповестяват в тези колони съответната информация за това изискване.

Периодите за оповестяване T, T-1, T-2, T-3 и T-4 са тримесечни периоди. Субектите оповестяват датите на периодите за оповестяване. Субектите, които оповестяват тази информация за тримесечие, предоставят данни за периоди T, T-1, T-2, T-3 и T-4; субектите, които я оповестяват за шестмесечие — за периоди T, T-2 и T-4; а субектите, които я оповестяват за година — за периоди Т и Т-4.

Редове

Препратки към правни норми и указания

1

Собствени средства и приемливи задължения

Стойности, равни на оповестените в ред 22 на образец EU TLAC1.

EU-1a

Собствени средства и приемливи задължения — в т.ч. собствени средства и подчинени задължения

Стойност, равна на оповестената в ред EU-22a на образец EU TLAC1.

Собствените средства и приемливите задължения, включени в стойността на собствените средства и приемливите задължения по член 45б от Директива 2014/59/ЕС, които са подчинени приемливи инструменти съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 71б от посочената директива, както и задълженията, включени в стойността на собствените средства и приемливите задължения по член 45б, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС. Инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред само ако отговарят на изискванията на член 55 от Директива 2014/59/ЕС.

2

Обща рискова експозиция (ОРЕ) на групата за преструктуриране

Стойност, равна на оповестената в ред 23 на образец EU TLAC1.

Член 45, параграф 2, буква а) от Директива 2014/59/ЕС, член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

3

Собствени средства и приемливи задължения като процент от ОРЕ

Стойности, равни на оповестените в ред 25 на образец EU TLAC1.

За целите на настоящия ред размерът на оповестените в ред 1 собствени средства и приемливи задължения се изразява като процент от общата рискова експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

EU-3a

Собствени средства и приемливи задължения като процент от ОРЕ — в т.ч. собствени средства и подчинени задължения

Стойност, равна на оповестената в ред EU-25 a на образец EU TLAC1.

За целите на настоящия ред размерът на посочените в ред EU-1a собствени средства и подчинени приемливи задължения се изразява като процент от общата рискова експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

4

Мярка за общата експозиция (MOE) на групата за преструктуриране

Стойност, равна на оповестената в ред 24 на образец EU TLAC1.

Член 45, параграф 2, буква б) от Директива 2014/59/ЕС, член 429, параграф 4 и член 429а от Регламент (ЕС) № 575/2013.

5

Собствени средства и приемливи задължения като процент от MOE

Стойност, равна на оповестената в ред 26 на образец EU TLAC1.

За целите на настоящия ред размерът на посочените в ред 1 собствени средства и приемливи задължения се изразява като процент от мярката за общата експозиция, изчислена в съответствие с член 429, параграф 4 и член 429а от Регламент (ЕС) № 575/2013.

EU-5a

Собствени средства и приемливи задължения като процент от MOE — в т.ч. собствени средства или подчинени задължения

Стойност, равна на оповестената в ред EU-26a на образец EU TLAC1.

За целите на настоящия ред размерът на посочените в ред EU-1a собствени средства и подчинени приемливи задължения се изразява като процент от мярката за общата експозиция, изчислена в съответствие с член 429, параграф 4 и член 429а от Регламент (ЕС) № 575/2013.

6a

Прилагат ли се предвидените в член 72б, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 изключения по отношение на подчинеността? (изключение — 5 %)

Този ред се оповестява само от субектите, за които се прилага изискването за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ.

Ако органът за преструктуриране разрешава пасивите да се считат за инструменти на приемливите задължения в съответствие с член 72б, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013, докладващият субект попълва „да“.

Ако органът за преструктуриране не разрешава пасивите да се считат за инструменти на приемливите задължения в съответствие с член 72б, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013, групата за преструктуриране или субектът за преструктуриране попълва „не“.

Тъй като предвидените в член 72б, параграф 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 изключения са взаимно изключващи се, този ред не се попълва, ако докладващият субект е попълнил ред 6б.

6b

Съвкупен размер на разрешените инструменти на неподчинените приемливи задължения, когато се прилага преценката по отношение на подчинеността съгласно член 72б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (изключение — най-много 3,5 %)

Този ред се оповестява само от субектите, за които се прилага изискването за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ.

Съвкупният размер на инструментите на неподчинените приемливи задължения, за които органът за преструктуриране е разрешил да се считат за инструменти на приемливите задължения за целите на ОКПЗ съгласно член 72б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Тъй като предвидените в член 72б, параграф 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 изключения са взаимно изключващи се, този ред не се попълва, ако в ред 6а е попълнено „да“.

6c

Ако се прилага ограниченото изключение по отношение на подчинеността съгласно член 72б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, размерът на емитираното финансиране с ранг, равностоен на изключените задължения и признат в ред 1, разделен на емитираното финансиране с ранг, равностоен на изключените задължения, което е щяло да бъде признато в ред 1, ако не бе приложен таван (%)

Този ред се оповестява само от субектите, за които се прилага изискването за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ.

В този ред се предоставя информация на собствениците на първостепенен дълг, емитиран от субекта за преструктуриране, за процента на неизключения първостепенен дълг, който се счита за приемлив, така че при необходимост да могат да приложат режима на приспадане, предвиден в член 72д от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Когато се прилага ограниченото изключение по отношение на подчинеността съгласно член 72б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, субектите докладват:

а)

размера на емитираното финансиране с ранг, равностоен на изключените задължения, както е посочено в член 72а, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, който е включен в посочената в ред 1 стойност;

б)

разделен на размера на емитираното финансиране с ранг, равностоен на изключените задължения, както е посочено в член 72а, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, който е щял да бъде признат в ред 1, ако не бе приложен таван.

 

Минимално изискване за собствени средства и приемливи задължения (МИПЗ)

EU-7

МИПЗ, изразено като процент от ОРЕ

Минималното изискване за собствени средства и приемливи задължения на докладващия субект, определено от органа за преструктуриране в съответствие с член 45д от Директива 2014/59/ЕС, изразено като процент от общата рискова експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

EU-8

МИПЗ, изразено като процент от ОРЕ — в т.ч. изпълнено чрез собствени средства и подчинени задължения

Когато е приложимо, частта от МИПЗ, за която съгласно член 45б, параграфи 4— 8 от Директива 2014/59/ЕС органът за преструктуриране изисква да бъде изпълнена чрез собствени средства, подчинени приемливи инструменти или задължения съгласно посоченото в параграф 3 от същия член, изразена като процент от общата рискова експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

EU-9

МИПЗ, изразено като процент от MOE

Минималното изискване за собствени средства и приемливи задължения на докладващия субект, определено от органа за преструктуриране в съответствие с член 45д от Директива 2014/59/ЕС, изразено като процент от мярката за общата експозиция, изчислена в съответствие с член 429, параграф 4 и член 429а от Регламент (ЕС) № 575/2013.

EU-10

МИПЗ, изразено като процент от MOE — в т.ч. изпълнено чрез собствени средства и подчинени задължения

Когато е приложимо, частта от МИПЗ, за която съгласно член 45б, параграфи 4— 8 от Директива 2014/59/ЕС органът за преструктуриране изисква да бъде изпълнена чрез собствени средства, подчинени приемливи инструменти или задължения съгласно посоченото в параграф 3 от същия член, изразена като процент от мярката за общата експозиция, изчислена в съответствие с член 429, параграф 4 и член 429а от Регламент (ЕС) № 575/2013.

3.   EU TLAC 1: Състав — МИПЗ и по целесъобразност изискване за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ

5.

Към позициите от собствени средства и приемливи задължения, свързани с групата за преструктуриране, се включват само капиталовите инструменти и приемливите задължения, емитирани от субекта за преструктуриране и, когато е приложимо, от дъщерните предприятия на субекта за преструктуриране при спазване член 45б, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС или член 88а от Регламент (ЕС) № 575/2013, с изключение на субектите извън групата за преструктуриране. Аналогично, позицията от собствени средства и приемливи задължения се основава на общата рискова експозиция (коригирана съгласно член 45з, параграф 2 от Директива 2014/59/ЕС) и на мярката за общата експозиция, изчислена на равнището на групата за преструктуриране.

6.

По отношение на регулаторните корекции субектите оповестяват сумите, приспаднати от собствените средства и приемливите задължения, като отрицателни числа, а добавените към тях суми — като положителни числа.

Колони

Препратки към правни норми и указания

а

Субектите оповестяват в тази колона съответната информация за МИПЗ съгласно членове 45 и 45д от Директива 2014/59/ЕС.

б

Субектите, които са Г-СЗИ, за които се прилага изискването за ОКПЗ съгласно член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013, оповестяват в тази колона съответната информация за това изискване.

в

Тази колона се попълва само от субектите, за които се прилага изискването за ОКПЗ.

В нея се посочва разликата между сумите, приложими в контекста на изискването по член 45 от Директива 2014/59/ЕС, и сумите, приложими в контекста на изискването по член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Ред

Препратки към правни норми и указания

1

Базов собствен капитал от първи ред (БСК1)

БСК1 на групата за преструктуриране, изчислен в съответствие с член 50 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

2

Допълнителен капитал от първи ред (ДК1)

ДК1 на групата за преструктуриране, изчислен в съответствие с член 61 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

По отношение на МИПЗ, инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред само ако отговарят на предвидените в член 55 от Директива 2014/59/ЕС изисквания.

6

Капитал от втори ред (К2)

Капиталът от втори ред на групата за преструктуриране, изчислен в съответствие с член 71 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

По отношение на МИПЗ, инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред само ако отговарят на предвидените в член 55 от Директива 2014/59/ЕС изисквания.

11

Собствени средства за целите на член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013 и член 45 от Директива 2014/59/ЕС

Собствени средства за целите на член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013 и член 45 от Директива 2014/59/ЕС, изчислени като сбора на ред 1 плюс ред 2 плюс ред 6.

12

Инструменти на приемливите задължения, емитирани пряко от субекта за преструктуриране, които са подчинени на изключени задължения (неунаследени)

МИПЗ

Приемливите задължения, включени в стойността на собствените средства и приемливите задължения съгласно член 45б от Директива 2014/59/ЕС, които са подчинени приемливи инструменти съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 71б от Директива 2014/59/ЕС и са емитирани пряко от субекта за преструктуриране.

Инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред само ако отговарят на изискванията на член 55 от Директива 2014/59/ЕС.

ОКПЗ

Приемливите задължения, които отговарят на всички изисквания, предвидени в членове 72а—72 г. от Регламент (ЕС) № 575/2013 (с изключение на задълженията, за които е разрешено да се считат за инструменти на приемливите задължения съгласно член 72б, параграф 3 или 4 от посочения регламент), и които са емитирани пряко от субекта за преструктуриране.

В този ред не се включва нито амортизираната част от инструментите на капитала от втори ред, когато остатъчният срок до падежа е по-голям от една година (член 72а, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013), нито приемливите задължения, унаследени съгласно член 494б от Регламент (ЕС) № 575/2013.

EU-12a

Инструменти на приемливите задължения, емитирани от други субекти от групата за преструктуриране, които са подчинени на изключени задължения (неунаследени)

МИПЗ

Приемливите задължения, включени в стойността на собствените средства и приемливите задължения съгласно член 45б от Директива 2014/59/ЕС, които са емитирани от дъщерни предприятия и са включени в МИПЗ в съответствие с член 45б, параграф 3 от посочената директива.

Инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред само ако отговарят на изискванията на член 55 от Директива 2014/59/ЕС.

ОКПЗ

Приемливите задължения, които отговарят на всички изисквания, предвидени в членове 72а—72 г. от Регламент (ЕС) № 575/2013 (с изключение на задълженията, за които е разрешено да се считат за инструменти на приемливите задължения съгласно член 72б, параграф 3 или 4 от посочения регламент), и които са емитирани от дъщерни предприятия и отговарят на изискванията за включване в инструментите на консолидираните приемливи задължения на предприятието съгласно член 88а от Регламент (ЕС) № 575/2013.

В този ред не се включва нито амортизираната част от инструментите на капитала от втори ред, когато остатъчният срок до падежа е по-голям от една година (член 72а, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013), нито приемливите задължения, унаследени съгласно член 494б от Регламент (ЕС) № 575/2013.

EU-12b

Инструменти на приемливите задължения, които са подчинени на изключени задължения преди 27 юни 2019 г. (подчинени унаследени)

МИПЗ

Приемливи задължения, които отговарят на следните условия:

емитирани са преди 27 юни 2019 г.;

те са подчинени приемливи инструменти съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 71б от Директива 2014/59/ЕС;

включени са в собствените средства и приемливите задължения в съответствие с член 494б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред само ако отговарят на изискванията на член 55 от Директива 2014/59/ЕС.

ОКПЗ

Задължения, които отговарят на следните условия:

емитирани са преди 27 юни 2019 г.;

отговарят на изискванията на член 72б, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

считат се за приемливи задължения вследствие на унаследяване, предвидено в член 494б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

EU-12c

Инструменти на капитала от втори ред с остатъчен срок до падежа от най-малко една година, доколкото не се считат за елементи на капитала от втори ред

Амортизирана част от инструментите на капитала от втори ред, когато остатъчният срок до падежа е по-голям от една година (член 72а, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013).

В този ред се посочва само сумата, която не е призната в собствените средства, но отговаря на всички критерии за приемливост, предвидени в член 72б от Регламент (ЕС) № 575/2013.

По отношение на МИПЗ, инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред само ако отговарят на предвидените в член 55 от Директива 2014/59/ЕС изисквания.

13

Приемливи задълженията, които не са подчинени на изключени задължения (неунаследени преди тавана)

МИПЗ

Задълженията, които отговарят на условията, предвидени в член 45б от Директива 2014/59/ЕС, и които не са изцяло подчинени на вземания, произтичащи от изключени задължения, посочени в член 72а, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред само ако отговарят на изискванията на член 55 от Директива 2014/59/ЕС.

ОКПЗ

Приемливите задължения, които отговарят на изискванията, предвидени в членове 72а—72 г. от Регламент (ЕС) № 575/2013, с изключение на член 72б, параграф 2, буква г) от посочения регламент, и за които може да бъде разрешено да се считат за инструменти на приемливите задължения съгласно член 72б, параграф 3 от посочения регламент или за които е разрешено да се считат за инструменти на приемливите задължения съгласно член 72б, параграф 4 от посочения регламент.

Когато се прилага член 72б, параграф 3 или член 494, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, в този ред се оповестява пълният размер, без да се прилага таванът от съответно 3,5 % или 2,5 %.

Този ред не включва стойностите, които могат да бъдат признати на преходна основа в съответствие с член 494б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

EU-13a

Приемливи задълженията, които не са подчинени на изключени задължения и са емитирани преди 27 юни 2019 г. (преди тавана)

МИПЗ

Приемливи задължения, които отговарят на следните условия:

емитирани са преди 27 юни 2019 г.;

отговарят на условията, предвидени в член 45б от Директива 2014/59/ЕС, и не са изцяло подчинени на вземания, произтичащи от изключени задължения, посочени в член 72а, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

считат се за приемливи задължения вследствие на унаследяване, предвидено в член 494б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред само ако отговарят на изискванията на член 55 от Директива 2014/59/ЕС.

ОКПЗ

Приемливи задължения, които отговарят на следните условия:

емитирани са преди 27 юни 2019 г.;

отговарят на изискванията, предвидени в членове 72а—72 г. от Регламент (ЕС) № 575/2013, с изключение на член 72б, параграф 2, буква г) от посочения регламент, за които може да бъде разрешено да се считат за инструменти на приемливите задължения съгласно член 72б, параграф 3 от посочения регламент или за които е разрешено да се считат за инструменти на приемливите задължения съгласно член 72б, параграф 4 от посочения регламент.

считат се за приемливи задължения вследствие на унаследяване, предвидено в член 494б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Когато се прилага член 72б, параграф 3 или член 494, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, в този ред се оповестява пълният размер, без да се прилага таванът от съответно 3,5 % или 2,5 %.

14

Размер на инструментите на неподчинените приемливи задължения, когато е приложимо, след прилагане на член 72б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013

МИПЗ

Посочената в този ред стойност е равна сбора на ред 13 плюс ред ЕС-13а.

ОКПЗ

Когато се прилага член 72б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, в този ред се посочва сборът на стойностите, оповестени в редове 13 и 13а по-горе, след прилагането на съответно член 72б, параграф 3 или член 494, параграф 2 от посочения регламент.

Когато член 72б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 не се прилага, но субектът се ползва от прилагането на член 72б, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013, посочената в този ред стойност е равна на сбора на ред 13 плюс ред ЕС-13а.

17

Елементи на приемливите задължения преди корекции

Елементите на приемливите задължения преди корекции. Стойността се изчислява като сбора на ред 12 плюс ред ЕС-12а плюс ред EU-12b плюс ред EU-12c плюс ред 14.

EU-17a

Елементи на приемливите задължения преди корекции — в т.ч. елементи на подчинените задължения

МИПЗ

Приемливите задължения, включени в стойността на собствените средства и приемливите задължения съгласно член 45б от Директива 2014/59/ЕС, които са подчинени приемливи инструменти съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 71б от посочената директива, както и емитираните от дъщерни предприятия задължения, включени в МИПЗ в съответствие с член 45б, параграф 3 от посочената директива.

Инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред само ако отговарят на изискванията на член 55 от Директива 2014/59/ЕС.

ОКПЗ

Приемливите задължения, които отговарят на всички изисквания, предвидени в членове 72а—72 г. от Регламент (ЕС) № 575/2013, с изключение на задълженията, за които е разрешено да се считат за инструменти на приемливите задължения съгласно член 72б, параграф 3 или 4 от посочения регламент.

В този ред се включват подчинените задължения, които са приемливи вследствие на унаследяване в съответствие с член 494б от Регламент (ЕС) № 575/2013, и амортизираната част от инструментите на капитала от втори ред, когато остатъчният срок до падежа е по-голям от една година (член 72а, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013).

Стойността се изчислява като сбора на ред 12 плюс ред ЕС-12а плюс ред EU-12b плюс ред EU-12c.

18

Собствени средства и елементи на приемливите задължения преди корекции

Собствените средства и елементи на приемливите задължения преди корекции. Стойността се изчислява като сбора на ред 11 плюс ред 17.

19

(Приспадания на експозициите между групите за преструктуриране с множество входни точки)

Отрицателна стойност

Приспаданията на експозициите между групите за преструктуриране на Г-СЗИ с множество входни точки, съответстващи на преките, непреките или синтетичните позиции в инструменти на собствените средства или на приемливите задължения на едно или повече дъщерни предприятия, които не принадлежат към групата за преструктуриране на субекта за преструктуриране, в съответствие с член 72д, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

20

(Приспадания на инвестиции в други инструменти на приемливите задължения)

Отрицателна стойност

Приспаданията на инвестиции в други инструменти на приемливите задължения в съответствие с член 72д, параграфи 1 —3 и членове 72е, 72ж, 72з, 72и и 72й от Регламент (ЕС) № 575/2013. Сума, която се приспада от елементите на приемливите задължения в съответствие с втора част, дял I, глава 5а, раздел 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

22

Собствени средства и приемливи задължения след корекции

Собствените средства и приемливите задължения съгласно определението в член 72л от Регламент (ЕС) № 575/2013. Стойността се изчислява като сбора на ред 18 плюс ред 19 плюс ред 20.

МИПЗ

Размерът на собствените средства и приемливите задължения, отчитани като част от МИПЗ, се оповестява като сбора на:

i)

собствените средства съгласно посоченото в член 4, параграф 1, точка 118 и член 72 от Регламент (ЕО) № 575/2013;

ii)

приемливите задължения съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 71а от Директива 2014/59/ЕС.

Инструментите, уредени от правото на трета държава, се включват в този ред само ако отговарят на изискванията на член 55 от Директива 2014/59/ЕС.

ОКПЗ

Размерът на собствените средства и приемливите задължения, отчитани като част от ОКПЗ, е посочената в член 72л от Регламент (ЕС) № 575/2013 стойност, която се състои от:

i)

собствените средства съгласно посоченото в член 4, параграф 1, точка 118 и член 72 от Регламент (ЕО) № 575/2013;

ii)

приемливите задължения съгласно определението в член 72к от Регламент (ЕС) № 575/2013.

EU-22a

в т.ч. собствени средства и подчинени задължения

Собствените средства и приемливите задължения, включени в стойността на собствените средства и приемливите задължения по член 45б от Директива 2014/59/ЕС, които са подчинени приемливи инструменти съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 71б от посочената директива, както и задълженията, включени в стойността на собствените средства и приемливите задължения по член 45б, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС.

23

Обща рискова експозиция (ОРЕ)

Общата рискова експозиция на групата за преструктуриране в съответствие с член 18, параграф 1, последна алинея от Регламент (ЕС) № 575/2013.

В този ред се оповестява общата рискова експозиция, която е основа за спазването на изискванията на член 45 от Директива 2014/59/ЕС или член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013, според случая.

24

Мярка за общата експозиция (МОЕ)

Съгласно член 45, параграф 2, буква б) от Директива 2014/59/ЕС мярката за общата експозиция, изчислена в съответствие с член 429, параграф 4 и член 429а от Регламент (ЕС) № 575/2013.

В този ред се докладва мярката за общата експозиция, която е основа за спазването на изискванията на член 45 от Директива 2014/59/ЕС или член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013, според случая.

25

Собствени средства и приемливи задължения като процент от ОРЕ

За целите на този ред размерът на собствените средства и приемливите задължения в съответствие с член 45, параграф 2, буква а) от Директива 2014/59/ЕС и член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013, отчитани според случая като част от МИПЗ или ОКПЗ, се изразява като процент от общата рискова експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Стойността се изчислява, като ред 22 се раздели на ред 23.

EU-25a

в т.ч. собствени средства и подчинени задължения

За целите на този ред размерът на собствените средства и подчинените приемливи задължения, отчитани като част от МИПЗ, се изразява като процент от общата рискова експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Стойността се изчислява, като ред 22 се раздели на ред 23.

26

Собствени средства и приемливи задължения като процент от MOE

За целите на този ред размерът на собствените средства и приемливите задължения в съответствие с член 45, параграф 2, буква б) от Директива 2014/59/ЕС и член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013, отчитани според случая като част от МИПЗ или ОКПЗ, се изразява като процент от мярката за общата експозиция, изчислена в съответствие с член 429, параграф 4 и член 429а от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Стойността се изчислява, като ред 22 се раздели на ред 24.

EU-26a

в т.ч. собствени средства и подчинени задължения

За целите на този ред размерът на собствените средства и подчинените приемливи задължения, отчитани като част от МИПЗ, се изразява като процент от мярката за общата експозиция, изчислена в съответствие с член 429, параграф 4 и член 429а от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Стойността се изчислява, като ред 22 се раздели на ред 24.

27

БСК1 (като процент от ОРЕ), наличен след изпълнение на изискванията от групата за преструктуриране

Стойността на БСК1, като процент от общата рискова експозиция, по-голяма или равна на нула, налична след като е изпълнено всяко от изискванията, посочени в член 141а, параграф 1, букви а), б) и в) от Директива 2013/36/ЕС, и по-високото от следните изисквания:

а)

когато е приложимо, предвиденото в член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013 изискване за собствени средства и приемливи задължения за Г-СЗИ, изчислено в съответствие с параграф 1, буква а) от посочения член, и

б)

предвиденото в член 45 от Директива 2014/59/ЕС минимално изискване за собствени средства и приемливи задължения, изчислено в съответствие параграф 2, буква а) от посочения член.

В колоните за МИПЗ и ОКПЗ се оповестява еднаква стойност.

При оповестяването се отчита въздействието на преходните разпоредби върху собствените средства и приемливите задължения, общата рискова експозиция и самите изисквания. Не се вземат предвид нито насоките относно допълнителните собствени средства, посочени в член 104б от Директива 2013/36/ЕС, нито комбинираното изискване за буфер по член 128, първа алинея, точка 6 от посочената директива.

28

Специфично за институцията комбинирано изискване за буфер

Специфичното за институцията комбинирано изискване за буфер, определено в член 128, първа алинея, точка 6 от Директива 2013/36/ЕС, изразено като процент от общата рискова експозиция, приложимо за групата за преструктуриране в съответствие с първа алинея, точка 6 от посочения член.

29

Специфично за институцията комбинирано изискване за буфер — в т.ч. изискване за предпазен капиталов буфер

Размерът на специфичното за институцията комбинирано изискване за буфер (изразено като процент от общата рискова експозиция), свързан с изискването за предпазен капиталов буфер.

30

Специфично за институцията комбинирано изискване за буфер — в т.ч. изискване за антицикличен буфер