EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0717

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/717 на Комисията от 26 април 2021 година за регистриране на географско указание на спиртна напитка по силата на член 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета „Nagykunsági szilvapálinka“

C/2021/3036

OJ L 151, 3.5.2021, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/717/oj

3.5.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 151/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/717 НА КОМИСИЯТА

от 26 април 2021 година

за регистриране на географско указание на спиртна напитка по силата на член 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета „Nagykunsági szilvapálinka“

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни, за защитата на географските указания на спиртни напитки, за използването на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход в алкохолните напитки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 110/2008 (1), и по-специално член 30, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2) Комисията проучи заявлението на Унгария от 14 октомври 2016 г. за регистриране на географското указание „Nagykunsági szilvapálinka“.

(2)

Регламент (ЕС) 2019/787, който заменя Регламент (ЕО) № 110/2008, влезе в сила на 25 май 2019 г. В съответствие с член 49, параграф 1 от него глава III от Регламент (ЕО) № 110/2008, която се отнася за географските указания, се отменя, считано от 8 юни 2019 г.

(3)

След като стигна до заключението, че заявлението отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 110/2008, Комисията, в изпълнение на член 17, параграф 6 от същия регламент, публикува основните спецификации на техническото досие в Официален вестник на Европейския съюз (3) в съответствие с член 50, параграф 4, първа алинея от Регламент (ЕС) 2019/787.

(4)

В Комисията не постъпиха уведомления за възражение по реда на член 27, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/787.

(5)

Поради това означението „Nagykunsági szilvapálinka“ следва да се регистрира като географско указание,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се географското указание „Nagykunsági szilvapálinka“. В съответствие с член 30, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/787 настоящият регламент предоставя на наименованието „Nagykunsági szilvapálinka“ защитата, посочена в член 21 от Регламент (ЕС) 2019/787.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 април 2021 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16).

(3)  ОВ C 14, 13.1.2021 г., стр. 3.


Top