EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0691

Регламент (ЕС) 2021/691 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 година относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за съкратени работници (ЕФПГ) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1309/2013

PE/22/2021/INIT

OB L 153, 3.5.2021, p. 48–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj

3.5.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 153/48


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/691 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 28 април 2021 година

относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за съкратени работници (ЕФПГ) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1309/2013

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 175, трета алинея от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

При изпълнението на фондовете на Съюза трябва да се съблюдават хоризонталните принципи, определени в член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в членове 9 и 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), включително принципите на субсидиарност и пропорционалност, определени в член 5 от ДЕС, като се взема предвид Хартата на основните права на Европейския съюз. Съгласно членове 8 и 10 от ДФЕС Съюзът трябва да полага усилия за премахването на неравенствата и насърчаване на равенството между мъжете и жените, както и да се стреми да се бори с дискриминацията, основана на пол, раса или етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. При изпълнението на фондовете Комисията и държавите членки следва да се стремят към интегриране на перспективата за равенство между половете. Целите на фондовете на Съюза следва да се осъществяват в рамките на устойчивото развитие и целите на Съюза за опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда, както е предвидено в член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“.

(2)

На 17 ноември 2017 г. Европейският стълб на социалните права (наричан по-нататък „стълбът“) беше съвместно прокламиран от Европейския парламент, Съвета и Комисията като отговор на социалните предизвикателства в Европа. Предвид променящата се действителност в сферата на труда е необходимо Съюзът да бъде подготвен за настоящите и бъдещите предизвикателства на глобализацията и цифровизацията чрез постигане на по-приобщаващ растеж и подобряване на заетостта и социалните политики. 20-те ключови принципа на стълба се делят на три категории: равни възможности и достъп до пазара на труда; справедливи условия на труд; и социална закрила и приобщаване. Стълбът служи като всеобхватна ръководна рамка за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за съкратени работници (ЕФПГ), създаден с настоящия регламент, позволявайки на Съюза да прилага на практика съответните принципи в случай на големи преструктурирания.

(3)

На 20 юни 2017 г. Съветът одобри отговора на Съюза на Програмата на Организацията на обединените нации (ООН) за устойчиво развитие до 2030 г. Съветът подчерта значението на постигането на устойчиво развитие в трите измерения – икономическо, социално и екологично – по балансиран и интегриран начин. Изключително важно е устойчивото развитие да бъде интегрирано в рамката на политиката на Съюза и Съюзът да прояви амбиция в политиките, които използва в отговор на глобалните предизвикателства. Съветът приветства съобщението на Комисията от 22 ноември 2016 г., озаглавено „Следващи стъпки към устойчиво европейско бъдеще“, като първа стъпка за интегрирането на целите за устойчиво развитие на ООН и прилагането на устойчивото развитие като съществен ръководен принцип за всички политики на Съюза, включително чрез неговите финансови инструменти.

(4)

През февруари 2018 г. Комисията прие съобщение, озаглавено „Нова, модерна многогодишна финансова рамка за Европейския съюз, с която ефикасно да постига резултати по своите приоритети след 2020 г.“ В съобщението се подчертава, че бюджетът на Съюза подпомага единствената по рода си европейска социална пазарна икономика. От първостепенно значение е да се подобрят възможностите за заетост и да се реагира на предизвикателствата, отнасящи се до уменията, особено свързаните с цифровизацията, автоматизацията и прехода към ефективна по отношение на ресурсите и устойчива икономика, като се спазва изцяло Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (наричано по-нататък „Парижкото споразумение“). В многогодишната финансова рамка за периода 2021 г.—2027 г. (наричана по-нататък „МФР за периода 2021—2027 г.“), създадена с Регламент на Съвета (ЕС, Евратом) № 2020/2093 (4), бюджетната гъвкавост ще бъде ключов принцип. Ще продължат да се прилагат механизми за гъвкавост, които да позволят на Съюза да реагира по-навременно и да гарантира използване на бюджетните ресурси там, където има най-спешна нужда от тях.

(5)

В своята Бяла книга за бъдещето на Европа от 1 март 2017 г. Комисията изразява загриженост във връзка с изолационистките движения и растящите съмнения относно ползите от отворената търговия и социалната пазарна икономика на Съюза като цяло.

(6)

В своя Документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията от 10 май 2017 г. Комисията определя комбинацията от глобализацията в търговията и технологичните промени като основен двигател за увеличеното търсене на квалифицирана работна ръка и намалелия брой на работните места, изискващи по-ниска квалификация. Макар да се отчитат преимуществата от една по-отворена търговия, Комисията смята, че са необходими подходящи инструменти за преодоляване на свързаните с нея отрицателни странични ефекти. Тъй като настоящите ползи от глобализацията вече са неравномерно разпределени между хората и регионите и оказват значително въздействие върху търпящите неблагоприятните последствия, съществува опасност технологичните и екологичните промени да засилят още повече тези последствия. Поради това, в съответствие с принципите на солидарност и устойчивост, ще бъде необходимо да се гарантира по-справедливо споделяне на ползите от глобализацията чрез уравновесяване на икономическия растеж и технологичния напредък с подходяща социална закрила и активна подкрепа за достъп до възможности за заетост, в това число самостоятелна заетост.

(7)

В своя Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС от 28 юни 2017 г. Комисията подчертава необходимостта от намаляване на икономическите и социалните различия между държавите членки и в самите тях и установява, че поради това първостепенен приоритет е да се инвестира в устойчивото развитие, равенството, социалното приобщаване, образованието и обучението, както и в здравеопазването.

(8)

Глобализацията и технологичните и климатичните промени вероятно ще увеличат още повече взаимосвързаността и взаимозависимостта на световните икономики. Преразпределението на работната ръка е неразделна и неизбежна част от тези промени. За да се разпределят справедливо ползите от промяната, от първостепенно значение е да се окаже помощ на съкратените работници и на лицата, застрашени от съкращения. Основните инструменти на Съюза за подпомагане на засегнатите работници са Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+), който трябва да бъде създаден с Регламент на Европейския парламент и на Съвета, и е предназначен за изпреварващо оказване на помощ, и ЕФПГ, чието предназначение е бързо оказване на помощ в отговор на големи преструктурирания. Съобщението на Комисията, озаглавено „Рамка за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране“ от 13 декември 2013 г. е инструментът на политиката на Съюза, който задава рамката за най-добри практики за предвиждане на корпоративни преструктурирания и за справяне с тях. Със съобщението се предлага цялостна рамка за начините за преодоляване на предизвикателствата на икономическото приспособяване и преструктурирането и на техните последици върху заетостта и в социален план с помощта на адекватни политически средства на политиката. Освен това държавите членки се призовават да използват финансиране от Съюза и национално финансиране по начин, който гарантира, че социалното въздействие от преструктурирането, особено неблагоприятните последици върху заетостта, могат да бъдат по-ефективно смекчавани.

(9)

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията, създаден с Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета (5) за срока на МФР за периода 2007—2013 г. (наричан по-нататък „Фондът“), беше учреден, за да позволи на Съюза да прояви солидарност към работниците, загубили работните си места вследствие на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията.

(10)

Обхватът на Регламент (ЕО) № 1927/2006 беше разширен с Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета (6) в рамките на Европейския план за икономическо възстановяване, изложен в съобщението на Комисията от 26 ноември 2008 г., за да бъдат включени работниците, загубили работните си места като пряка последица от световната финансова и икономическа криза.

(11)

За срока на МФР за периода 2014—2020 г. Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета (7) разшири обхвата на Фонда, за да се включат съкращенията в резултат не само на сериозните икономически сътресения, предизвикани от продължаването на световната финансова и икономическа криза и обхванати от Регламент (ЕО) № 546/2009, но и на всяка нова световна финансова и икономическа криза. Освен това с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (8) (наричан по-нататък „Финансовият регламент“) Регламент (ЕС) № 1309/2013 беше изменен така, че да се въведат, inter alia, правила, чрез които Фондът да може по изключение да обхваща колективни заявления, включващи малки и средни предприятия (МСП), разположени в един и същи регион и извършващи дейност в различни икономически сектори, класифицирани в разделенията на NACE Rev. 2, когато кандидатстващата държава членка докаже, че МСП са основният или единственият вид предприятия в този регион.

(12)

В отговор на евентуалното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза без споразумение за оттегляне, с Регламент (ЕС) 2019/1796 на Европейския парламент и на Съвета (9) Регламент (ЕС) № 1309/2013 беше изменен, за да се уточни, че съкращенията в резултат на това оттегляне следва да попадат в обхвата на Фонда. Тъй като оттеглянето на Обединеното кралство е придружено от споразумение за оттегляне, посоченият регламент е неприложим.

(13)

Комисията направи междинна оценка на Фонда, за да прецени как и до каква степен той е постигнал целите си. Фондът доказа своята ефективност, като постигна по-висока степен на реинтеграция на съкратените работници спрямо предходния програмен период. В хода на оценката беше също така установено, че Фондът е създал добавена стойност на Съюза. Това важи с пълна сила за ефекта ѝ в обемно отношение, което означава, че помощта от Фонда е увеличила не само броя и разнообразието на предлаганите услуги, но и степента на интензивност на тези услуги. Освен това интервенциите по линия на Фонда са били с висока видимост и са демонстрирали пряко на обществеността добавената стойност от Съюза. Бяха констатирани обаче няколко предизвикателства. Процедурата за мобилизиране беше оценена като твърде продължителна. Освен това много държави членки съобщиха за проблеми при изготвянето на подробния анализ на обстоятелствата около събитието, довело до съкращенията. Основната причина, поради която държавите членки бяха обезкуражени да кандидатстват за подкрепа по линия на Фонда бяха проблеми с финансовия и институционалния им капацитет. Това може да се дължи просто на липса на персонал — понастоящем държавите членки могат да поискат техническа помощ само когато прилагат подкрепа по линия на Фонда. Тъй като съкращенията могат да възникнат неочаквано, е важно да се гарантира, че държавите членки имат готовност за незабавно реагиране и могат да подадат заявление без забавяне. Освен това в някои държави членки изглежда са необходими по-сериозни усилия за изграждане на институционален капацитет, за да се гарантира ефикасно и ефективно третиране на случаите в обхвата на ЕФПГ. Освен това, прагът от 500 съкращения беше разкритикуван като прекалено висок, особено по отношение на по-слабо населени региони.

(14)

ЕФПГ продължава да играе важна роля като гъвкав инструмент за оказването на подкрепа на работниците, загубили работните си места при големи преструктурирания, и за подпомагането им за намиране възможно най-бързо на друга работа. Съюзът следва да продължи да предоставя специфична еднократна помощ за улесняване на реинтеграцията на съкратените работници на достойни и устойчиви работни места в области, сектори, територии или пазари на труда, понесли удара от голямо икономическо сътресение. Като се имат предвид взаимодействието и взаимното влияние на отворената търговия, и развитията в икономическата и финансовата сфера, например асиметричните икономически сътресения, технологичните промени, цифровизацията, съществените промени в търговските отношения на Съюза и състава на вътрешния пазар, както и други фактори, включително преходът към нисковъглеродна икономика, и като се има предвид фактът, че е все по-трудно да се изтъкне конкретен фактор, който предизвиква съкращаването на работни места, мобилизирането на ЕФПГ следва да се основава единствено на значителното въздействие на дадено преструктуриране. Предвид предназначението на ЕФПГ — да предоставя подкрепа в извънредни ситуации, като допълва по-изпреварващата помощ, оказвана чрез ЕСФ+, ЕФПГ следва да остане гъвкав и специален инструмент извън бюджетните тавани на МФР, както е посочено в съобщението на Комисията, озаглавено „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава — Многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.“ от 2 май 2018 г. и в приложението към него.

(15)

За да се запази пан-европейският характер на ЕФПГ, основание за подаване на заявление за помощ следва да възниква, когато голямо преструктуриране окаже значително въздействие върху местната или регионалната икономика. Това въздействие следва да бъде определено от позоваване на минимален брой съкращения в рамките на конкретен референтен период. Като се вземат предвид констатациите от междинната оценка, прагът следва да се определя на 200 съкращения за референтен период от 4 месеца (или шест месеца при секторни случаи). Тъй като вълните от съкращения в различни сектори в рамките на един и същи регион оказват еднакво значимо въздействие върху местния пазар на труда следва да бъде възможно да се подават и регионални заявления. На малките пазари на труда, като например малки държави членки или отдалечени региони, включително най-отдалечените региони по член 349 от ДФЕС, или при изключителни обстоятелства следва да бъде възможно да се подават заявления при по-малък брой съкращения. Като цяло държавите членки следва да подават заявленията си за помощ от ЕФПГ не по-късно от 12 седмици след края на референтния период. При все това, за да се избегне дефицит на средства поради факта, че настоящият регламент ще влезе в сила след 1 януари 2021 г. и за да се осигури правна сигурност, прилагането на посочения срок следва да бъде спряно от 1 януари 2021 г. до влизането в сила на настоящия регламент.

(16)

Тъй като ЕФПГ е фонд, предназначен за големи преструктурирания, той не следва да бъде мобилизиран в случаи на освобождаване на служители в публичния сектор, които са следствие от бюджетни съкращения. Въпреки това ЕФПГ следва да може да оказва помощ на работници, съкратени от предприятия с дейност в рамките на конкурентен пазар, предоставящи стоки или услуги на публично финансирани субекти, засегнати от бюджетни съкращения. ЕФПГ следва да може също така да подпомага и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена в резултат на бюджетни съкращения.

(17)

За да се засвидетелства солидарността на Съюза спрямо безработните лица, процентът на съфинансиране по ЕФПГ, в качеството му на бързореагиращ фонд, следва да се изравни с най-високия процент на съфинансиране по ЕСФ+, в качеството му на проактивен фонд, в съответната държава членка, като при всички случаи не следва да е по-нисък от 60 %.

(18)

Част от бюджета на Съюза, предназначена за ЕФПГ, следва да бъде изпълнявана от Комисията при споделено управление с държавите членки по смисъла на Финансовия регламент. Поради това при изпълнението на ЕФПГ при споделено управление Комисията и държавите членки следва да спазват принципите, посочени във Финансовия регламент, като добро финансово управление, прозрачност и недопускане на дискриминация.

(19)

Европейският център за мониторинг на промените, работещ към Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд в Дъблин, подпомага Комисията и държавите членки с качествени и количествени анализи в помощ на оценката на тенденциите в сферата на глобализацията, технологичните и екологичните промени, преструктурирането и използването на ЕФПГ. Европейският наблюдател на преструктурирането следи съобщенията, актуализиращи се ежедневно, за мащабни преструктурирания в целия Съюз въз основа на мрежа от национални кореспонденти. Той би могъл да спомогне за установяването на потенциални случаи за интервенция на ранен етап.

(20)

Съкратените работници и самостоятелно заетите лица с прекратена дейност следва да имат еднакъв достъп до ЕФПГ независимо от вида на трудовия им договор или правоотношение. По тази причина съкратените работници и самостоятелно заетите лица с прекратена дейност следва да се считат, за целите на настоящия регламент, за потенциални бенефициери по ЕФПГ.

(21)

Финансовият принос от ЕФПГ следва да бъде насочен предимно към активни мерки на политиката на пазара на труда и персонализирани услуги, целящи бързото реинтегриране на бенефициерите на достойни и устойчиви работни места във или извън първоначалния им сектор на дейност и подготвящи ги същевременно за по-екологична и по-цифровизирана европейска икономика. Подкрепата следва да цели също така насърчаване на самостоятелната заетост и създаването на предприятия, включително чрез учредяването на кооперации. Мерките следва да отразяват очакваните нужди на местния или регионалния пазар на труда. Когато е уместно обаче, следва да се подкрепя и мобилността на съкратените работници, за да им се помогне в намирането на нова работа на друго място. Особено внимание следва да се обърне, по целесъобразност, на разпространението на необходимите в цифровата епоха умения, както и на преодоляването на стереотипите по отношение на пола в сферата на заетостта. Включването на парични помощи в съгласувани пакети от персонализирани услуги следва да бъде ограничено. Мерките, подкрепяни от ЕФПГ не следва да заместват пасивните мерки за социална закрила. Работодателите могат да бъдат насърчавани да участват в националното съфинансиране на подкрепяните от ЕФПГ мерки в допълнение към мерките, които са длъжни да предоставят по силата на националното право или на колективен трудов договор.

(22)

При изпълнението и изготвянето на съгласуван пакет от персонализирани услуги, целящ да се улесни реинтеграцията на целевите бенефициери, държавите членки следва да се стремят към постигане на целите на Програмата в областта на цифровите технологии и стратегията за цифров единен пазар. Особено внимание следва да се обърне на разликата в заплащането на жените и мъжете в секторите на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) чрез насърчаването на преподготовката и преквалификацията на жените в тези сектори. При изпълнението и изготвянето на съгласуван пакет от персонализирани услуги държавите членки следва да се стремят към увеличаване на представителството на по-слабо представения пол, като допринасят по този начин за намаляване на разликите в заплащането и пенсиите на жените и мъжете.

(23)

Поради факта, че цифровата трансформация на икономиката изисква определено ниво на цифрова компетентност на работната сила, разпространяването на умения, необходими за цифровата епоха, следва да се счита за хоризонтален елемент на всеки съгласуван пакет от персонализирани услуги, който се предлага.

(24)

При изготвянето на активни мерки на политиката за пазара на труда държавите членки следва да дадат предимство на мерките, които допринасят значително за подобряване на пригодността за заетост на бенефициерите. Държавите членки следва да се стремят към реинтегриране в устойчива заетост на възможно най-голям брой бенефициери, участващи в тези мерки, възможно най-бързо в рамките на шест месеца от края на срока на изпълнение. Съгласуваният пакет от персонализирани услуги следва да бъде изготвен така, че по целесъобразност да взема предвид причините за съкращенията и да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения. Съгласуваният пакет от персонализирани услуги следва да бъде съвместим с прехода към ефективна по отношение на ресурсите и устойчива икономика.

(25)

Когато изготвят активни мерки на политиката за пазара на труда, държавите членки следва да обръщат особено внимание на бенефициерите в неравностойно положение, включително хората с увреждания, лицата с роднини, които професионално зависят от тях, младите и по-възрастните безработни лица, лицата с ниско ниво на квалификация, лицата с мигрантски произход и лицата, изложени на риск от бедност, тъй като тези групи изпитват особени трудности при повторното интегриране на пазара на труда. Независимо от това при изпълнението на ЕФПГ принципите на равенство между половете и недискриминация, които са едни от основните ценности на Съюза и са залегнали в стълба, следва да бъдат спазвани и утвърждавани.

(26)

За да се окаже ефективна и бърза подкрепа на бенефициерите, държавите членки следва да полагат максимални усилия при подаването на пълни заявления за финансов принос от ЕФПГ. Когато Комисията изисква допълнителна информация за разглеждането на дадено заявление, предоставянето на такава информация следва да е обусловено от краен срок. Както държавите членки, така и институциите на Съюза следва да се стремят към възможно най-бързо обработване на заявленията.

(27)

В интерес на бенефициерите и на органите, отговарящи за изпълнението на мерките, кандидатстващата държава членка следва да информира всички участници в процедурата на кандидатстване за хода на разглеждането на заявлението и следва да ги ангажира винаги, когато е възможно, при изпълнението на мерките.

(28)

В съответствие с принципа на добро финансово управление финансовият принос от ЕФПГ следва да не заменя мерките за подкрепа, които бенефициерите могат да ползват по линия на фондовете на Съюза или на други политики или програми на Съюза, а когато е възможно, следва да допълва такива мерки.

(29)

Следва да бъдат предвидени специални разпоредби за информационните и комуникационните действия, свързани със случаите от обхвата на ЕФПГ и постигнатите резултати. Държавите членки и заинтересованите по отношение на ЕФПГ страни следва да повишават осведомеността за това какво е постигнато с финансирането от Съюза като информират за това обществеността. Прозрачността и комуникационните дейности са от основно значение, за да се популяризират действията на Съюза по места, и следва да се основават на точна и актуална информация. С цел утвърждаването на ЕФПГ и демонстрирането на неговата добавена стойност като част от бюджета на Съюза, при поискване на институциите, органите или агенциите на Съюза следва да се предоставят материали за комуникация и осигуряване на видимост, изготвени от държавите членки. Поради това на Съюза следва да се предостави безвъзмезден, неизключителен и неотменим лиценз за ползването на тези материали и всички вече съществуващи свързани с тях права.

(30)

За да се улесни прилагането на настоящия регламент, разходите следва да бъдат допустими за финансов принос от ЕФПГ, считано или от датата, на която съответната държава членка започне да предоставя персонализирани услуги, или от датата, на която държавата членка направи административни разходи при изпълнението на ЕФПГ.

(31)

За да се посрещнат нуждите, които възникват, особено през първите месеци на всяка година, когато възможностите за трансфери от други бюджетни редове са особено ограничени, за бюджетния ред, отнасящ се до ЕФПГ, следва да бъдат осигурени подходящи бюджетни кредити за плащания в рамките на годишната бюджетна процедура.

(32)

Бюджетната рамка на ЕФПГ се определя в МФР за периода 2021 г. — 2027 г. и Междуинституционалното споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, както и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси (10).

(33)

В интерес на бенефициерите помощта следва да се предоставя възможно най-бързо и най-ефикасно. Държавите членки и институциите на Съюза, участващи в процеса на вземане на решения във връзка с ЕФПГ, следва да положат максимални усилия да съкратят времето за обработка и да опростят процедурите, за да се гарантира безпроблемното и бързо приемане на решенията за мобилизиране на ЕФПГ.

(34)

МСП са гръбнакът на икономиката на Съюза. Ето защо насърчаването на предприемачеството и подкрепата за МСП са от ключово значение за гарантирането на икономически растеж, иновации, създаване на работни места и социална интеграция. Съюзът активно насърчава предприемачеството, като поощрява хората да развиват собствена стопанска дейност. В случай на големи преструктурирания следва да бъде възможно да се подпомогнат съкратените работници за започването на собствен бизнес. При закриване на предприятие следва също да бъде възможно да се подпомогнат съкратените работници и за поемането на някои или всички дейности на бившия им работодател.

(35)

За целите на прозрачността и информираността в окончателните доклади държавите членки следва да оповестяват подробности за всяка държавна помощ или финансиране от Съюза, което предприятие, съкратило работници, е получавало през петте години, предхождащи доклада. Това изискване обаче не следва да се прилага за микропредприятията или МСП, по-специално стартиращите и разрастващите се предприятия, за да се избегне всякаква несъразмерна административна тежест за държавите членки, особено в случай на секторни заявления по ЕФПГ, включващи повече от едно микропредприятие или МСП.

(36)

Съгласно параграфи 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (11) ЕФПГ следва да бъде оценен въз основа на информацията, събрана в съответствие със специфичните изисквания за мониторинг, като се избягват административната тежест, по-специално по отношение на държавите членки, и свръхрегулирането. Когато е целесъобразно, тези изисквания следва да включват измерими показатели като база за оценка на въздействието на ЕФПГ на място.

(37)

За да може Европейският парламент да упражнява политически контрол и Комисията да осъществява непрекъснат мониторинг на постигнатите чрез помощта от ЕФПГ резултати, засегнатите държави членки следва да представят окончателен доклад за изпълнението на ЕФПГ.

(38)

Държавите членки следва да подпомагат Комисията при извършването на оценки, като ѝ предоставят подходящи данни, с които разполагат.

(39)

За да се улеснят бъдещите оценки, след изпълнението на всеки отделен финансов принос от ЕФПГ следва да се провежда проучване сред бенефициерите. Проучването сред бенефициерите следва да бъде достъпно за участниците в продължение най-малко на четири седмици и следва да започне на шестия месец след приключване на срока на изпълнението. Държавите членки следва да подпомагат Комисията при провеждането на проучването сред бенефициерите, насърчавайки участието на бенефициерите, като изпращат поканата за участие и най-малко едно напомняне. Държавите членки следва да информират Комисията за положените усилия за осъществяване на контакт с бенефициерите. Комисията следва да използва събраните данни за целите на оценката. За да се осигури съпоставимост между случаите, Комисията следва да разработи образеца за проучване сред бенефициерите в тясно сътрудничество с държавите членки и следва да осигури превод на всички официални езици на институциите на Съюза.

(40)

В съответствие с целта за премахване на неравенствата и насърчаване на равенството между мъжете и жените анализите и докладите, отнасящи се до ЕФПГ, следва да включват разбивка на информацията по пол.

(41)

В приложение към настоящия регламент следва да бъде поместен списък с показатели за целите на мониторинга на използването на ЕФПГ, и по-специално на напредъка във връзка с постигането на неговите цели. При необходимост Комисията може да представи законодателно предложение за изменението на тези показатели.

(42)

Държавите членки следва да продължат да носят отговорност за изпълнението на финансовия принос и за управлението и контрола на действията, подпомагани с финансиране от Съюза, в съответствие с приложимите разпоредби на Финансовия регламент. Държавите членки следва да обосноват усвояването на предоставения от ЕФПГ финансов принос. Поради краткия срок за изпълнение на интервенциите по линия на ЕФПГ задълженията за докладване следва да отразяват специфичния характер на тези интервенции.

(43)

Държавите членки следва да предотвратяват, да разкриват и да вземат ефективни мерки по отношение на всички нередности, включително измами, извършени от бенефициерите. Освен това, в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (12) и регламенти (ЕО, Евратом) № 2988/95 (13) и (Евратом, ЕО) № 2185/96 (14) на Съвета, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) има правомощието да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, с цел установяване наличието на измами, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета (15) на Европейската прокуратура са предоставени правомощия да извършва разследване и наказателно преследване за престъпления срещу финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета (16).

Държавите членки следва да вземат необходимите мерки с цел всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, да оказват пълно съдействие за защита на финансовите интереси на Съюза, да предоставят правата и достъпа, необходими на Комисията, на OLAF, на Сметната палата и, по отношение на държавите членки, участващи в засилено сътрудничество съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939 — на Европейската прокуратура, и да гарантират, че всички трети лица, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права. Държавите членки следва да докладват на Комисията за разкритите нередности, включително измами, и за последващите действия, които те са предприели във връзка с такива нередности, както и във връзка с разследвания на OLAF. В съответствие с член 63, параграф 2, буква г) от Финансовия регламент държавите членки следва да си сътрудничат с Комисията, OLAF, Сметната палата и, когато е приложимо, с Европейската прокуратура по всички въпроси, свързани с предполагаеми или установени измами.

(44)

За да се подобри защитата на бюджета на Съюза, Комисията следва да предостави интегрирана и оперативно съвместима система за информация и мониторинг, включително единен инструмент за извличане на информация и за оценка на риска с цел достъп и анализ на съответните данни, и следва да насърчава използването ѝ с оглед на общо прилагане от страна на държавите членки.

(45)

Във Финансовия регламент са предвидени правилата за изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите, поръчките, непрякото управление, финансовите инструменти, бюджетните гаранции, финансовата помощ и възстановяването на разходите на външните експерти. Правилата, приети на основание член 322 от ДФЕС, включват и общ режим на обвързаност с условия с цел защита на бюджета на Съюза.

(46)

Като се има предвид значението на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и ангажимента за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие, действията по настоящия регламент следва да допринасят за постигането на целта 30 % от бюджета на Съюза да се изразходват за целите в областта на климата и за осъществяване на амбицията 7,5 % от бюджета на Съюза да отразяват разходите в областта на биологичното разнообразие през 2024 г. и 10 % — през 2026 г. и 2027 г., като същевременно се вземат предвид съществуващите припокривания между целите в областта на климата и на биологичното разнообразие.

(47)

За да може да се осъществява по-добър мониторинг на използването на ЕФПГ, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за допълване на настоящия регламент, като установява критериите за определяне на случаите на нередности, които да бъдат докладвани, и на данните, които държавите членки да предоставят за целите на предотвратяването, разкриването и отстраняването на нередности, включително измами, и събирането на недължимо платени суми заедно с лихвите по просрочени плащания. Особено важно е по време на подготвителната си работа Комисията да извършва подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат провеждани в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават системно достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(48)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент по отношение на провеждането на проучвания сред бенефициерите и формата за докладване на нередности, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези изпълнителни правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (17).

(49)

Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците си могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(50)

С цел да се осигури приемственост при предоставянето на подкрепа в съответната област на политиката и да се даде възможност за изпълнение от началото на MФР за периода 2021 г.—2027 г., е необходимо да се предвиди прилагането на настоящия регламент от началото на финансовата 2021 година. Комисията обаче следва да започне бюджетната процедура едва при влизането в сила на настоящия регламент.

(51)

Поради това Регламент (ЕС) № 1309/2013 следва да бъде отменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се създава Европейски фонд за приспособяване към глобализацията за съкратени работници (ЕФПГ) за срока на МФР за периода 2021—2027 г.

В него се определят целите на ЕФПГ, формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране, включително заявленията от държавите членки за финансов принос от ЕФПГ за мерки, насочени към бенефициерите, посочени в член 6.

2.   В съответствие с член 4 ЕФПГ предлага подкрепа на съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена в хода на големи преструктурирания.

Член 2

Мисия и цели

1.   ЕФПГ подкрепя социално-икономическите трансформации, които са резултат от глобализацията и от промените в технологиите и околната среда, като помага на съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена, да се адаптират към структурните промени. ЕФПГ представлява фонд, който дава възможност бързо да се реагира на извънредни ситуации. По този начин ЕФПГ допринася за прилагането на принципите, определени в рамките на Европейския стълб на социалните права, и подобрява социалното и икономическото сближаване между регионите и държавите членки.

2.   Целите на ЕФПГ са да засвидетелства солидарност и да насърчава достойната и устойчива заетост в Съюза, като предлага помощ в случай на големи преструктурирания, по-специално причинените от свързани с глобализацията предизвикателства, например промени в моделите на световната търговия, търговски спорове, значителни промени в търговските отношения на Съюза или в състава на вътрешния пазар и финансови или икономически кризи, както и прехода към нисковъглеродна икономика или вследствие на цифровизацията или автоматизацията. ЕФПГ подпомага бенефициерите за възможно най-бързото им връщане към достойна и устойчива заетост. Особен акцент се поставя върху мерките, които помагат на групите в най-неравностойно положение.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„съкратен работник“ означава работник, чийто трудов договор или трудово правоотношение е преустановен/о преждевременно поради съкращаването му или чийто трудов договор или трудово правоотношение не е подновен/о по икономически причини, независимо от вида или продължителността на трудовото му правоотношение;

2)

„самостоятелно заето лице“ означава физическо лице, което наема по-малко от 10 работници;

3)

„бенефициер“ означава физическо лице, което участва в мерки, съфинансирани от ЕФПГ;

4)

„нередност“ означава нарушение на приложимото право, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в изпълнението на ЕФПГ, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неоправдани разходи за този бюджет;

5)

„срок на изпълнение“ означава периодът, който започва да тече от датите, посочени в член 8, параграф 7, буква й), и приключва 24 месеца след датата на влизане в сила на решението за финансов принос съгласно член 15, параграф 2.

Член 4

Критерии за намеса

1.   Държавите членки могат да кандидатстват за финансов принос от ЕФПГ за мерки, насочени към съкратени работници и самостоятелно заети лица, в съответствие с разпоредбите, предвидени в настоящия член.

2.   В случай на големи преструктурирания се предоставя финансов принос от ЕФПГ, когато е налице едно от следните обстоятелства:

а)

прекратяване на дейността на най-малко 200 съкратени работници или самостоятелно заети лица за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка, включително когато това прекратяване на дейността се случва при негови доставчици или производители надолу по веригата;

б)

прекратяване на дейността на най-малко 200 съкратени работници или самостоятелно заети лица за референтен период от шест месеца, по-специално в МСП, където всички извършват дейност в същия икономически сектор, класифициран в разделение на NACE Rev. 2, и са разположени в един регион или в два съседни региона, определени на ниво 2 по NUTS, или в повече от два съседни региона, определени на ниво 2 по NUTS, при условие че има най-малко 200 засегнати работници или самостоятелно заети лица в два от регионите, взети заедно;

в)

прекратяване на дейността на най-малко 200 съкратени работници или самостоятелно заети лица за референтен период от четири месеца, особено в МСП, където всички извършват дейност в същия или различни икономически сектор, класифициран в разделение на NACE Rev. 2, и са разположени в един и същ регион, определен на ниво 2 по NUTS.

3.   На малки пазари на труда, по-конкретно по отношение на заявленията, включващи МСП, при надлежно обосноваване от кандидатстващата държава членка, дадено заявление за финансов принос по смисъла на настоящия член се приема за допустимо дори ако критериите, определени в параграф 2, не са изпълнени изцяло, ако съкращенията влияят сериозно на заетостта и на местната, регионалната или националната икономика. В такива случаи кандидатстващата държава членка посочва кои от критериите за намеса, посочени в параграф 2, не са изпълнени изцяло.

4.   При изключителни обстоятелства параграф 3 се прилага и за пазари на труда, различни от малките пазари на труда. Общият размер на финансовите приноси в такива случаи не надвишава 15 % от годишния таван на ЕФПГ.

5.   ЕФПГ не се мобилизира при освобождаване на служители в публичния сектор в резултат на бюджетни съкращения от държава членка.

Член 5

Изчисляване на броя на съкращенията и на случаите на прекратяване на дейност

Кандидатстващата държава членка посочва използвания метод за изчисляване на броя на съкратените работници и самостоятелно заетите лица за целите на член 4, към една или повече от следните дати:

а)

датата, на която работодателят уведомява писмено компетентния публичен орган за планираните колективни съкращения в съответствие с член 3, параграф 1 от Директива 98/59/ЕО на Съвета (18);

б)

датата на индивидуалното предизвестие от работодателя за съкращаване или за прекратяване на трудовия договор или трудовото правоотношение на работника;

в)

датата на фактическото прекратяване или изтичането на срока на трудовия договор или трудовото правоотношение;

г)

датата за края на назначението на работника в предприятието ползвател;

д)

по отношение на самостоятелно заетите лица— датата на прекратяване на дейността, определена в съответствие с националното право или административните разпоредби.

В случаите по първа алинея, буква а) от настоящия член кандидатстващата държава членка предоставя на Комисията допълнителна информация за действителния брой на съкращенията, които са извършени в съответствие с член 4, преди приключването на оценката от страна на Комисията.

Член 6

Допустими бенефициери

Кандидатстващата държава членка може да предостави на допустимите бенефициери съгласуван пакет от персонализирани услуги (наричан по-нататък „съгласуваният пакет“) в съответствие с член 7, които са съфинансирани от ЕФПГ. Такива допустими бенефициери могат да включват:

а)

съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена, определени в съответствие с член 5, в рамките на предвидените в член 4, параграфи 1—4 референтни периоди;

б)

съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена, определени в съответствие с член 5, извън предвидения в член 4 референтен период, а именно шест месеца преди началото на референтния период или между края на референтния период и последния ден преди датата на приключване на оценката от страна на Комисията.

Работниците и самостоятелно заетите лица, посочени в първа алинея, буква б), се считат за допустими бенефициери, при условие че може да бъде установена ясна причинно-следствена връзка със събитието, довело до съкращенията по време на референтния период.

Член 7

Допустими мерки

1.   Финансов принос от ЕФПГ може да бъде отпуснат за активни мерки на политиката за пазара на труда, които са част от съгласуван пакет, предназначени да улеснят реинтегрирането на попадащите в целевата група бенефициери, по-специално на най-неравнопоставените сред тях, в заетост или самостоятелна заетост.

(2)   Като се има предвид значението на уменията, необходими в цифровата индустриална епоха и в икономика с ефективно използване на ресурсите, разпространяването на такива умения се счита за хоризонтален елемент при разработването на съгласувани пакети. Потребността от обучение и равнището му се адаптират спрямо квалификациите и уменията на всеки бенефициер.

Съгласуваният пакет може да включва:

а)

индивидуализирано обучение и преквалификация, включително по отношение на информационните и комуникационните технологии и други умения, необходими в цифровата ера, сертифициране на придобитите знания и умения, индивидуални услуги за подпомагане при търсене на работа и целеви групови дейности, професионално ориентиране, консултантски услуги, наставничество, съдействие при пренасочване, насърчаване на предприемачеството, помощ за самостоятелна заетост, създаване на предприятия, изкупуване на дружество от служителите, както и дейности по сътрудничество;

б)

специални мерки с ограничен срок, например помощи за търсене на работа, стимули за наемане на работа, предназначени за работодателите, помощи за мобилност, помощи за отглеждане на дете, помощи за покриване на разходи за обучение и на дневни разходи, както и помощи за лица, които полагат грижи.

Разходите за мерките, посочени във втора алинея, буква б), не надхвърлят 35 % от общия размер на разходите за съгласувания пакет.

Инвестициите за самостоятелна заетост, създаване на предприятия и изкупуване на дружество от служителите не надхвърлят 22 000 EUR на бенефициер.

Съгласуваният пакет се изготвя така, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения. Съгласуваният пакет е съвместим с преминаването към ефективна от гледна точка на ресурсите и устойчива икономика, съсредоточава се върху разпространяването на умения, които се изискват в цифровата индустриална епоха и взема предвид търсенето на местния пазар на труда.

3.   Следните мерки не са допустими за финансов принос от ЕФПГ:

а)

специални мерки с ограничен срок, както е посочено в параграф 2, втора алинея, буква б), ако тези мерки не зависят от активното участие на бенефициерите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

б)

мерки, които са отговорност на предприятията по силата на националното право или на колективни трудови договори.

Мерките, подкрепяни от ЕФПГ, не заместват пасивните мерки за социална закрила.

4.   Съгласуваният пакет се изготвя чрез консултации с бенефициерите от целевата група, с техните представители или със социалните партньори, когато е приложимо.

5.   По инициатива на кандидатстващата държава членка може да бъде предоставен финансов принос от ЕФПГ за дейностите по подготовка, управление, информация и публичност, както и контрол и докладване.

Член 8

Заявления

1.   Кандидатстващата държава членка подава заявление за финансов принос от ЕФПГ до Комисията в срок от 12 седмици от датата, на която са изпълнени критериите, определени в член 4, параграф 2, 3 или 4.

2.   Срокът, посочен в параграф 1, спира да тече между 1 януари 2021 г. и 3 май 2021 година.

3.   По искане на кандидатстващата държава членка Комисията предоставя насоки по време на цялата процедура на кандидатстване.

4.   В срок от десет работни дни от датата на подаване на заявлението или, ако е приложимо, в срок от десет работни дни от датата, на която Комисията е получила преведено заявление, в зависимост от това кое събитие настъпи по-късно, Комисията потвърждава получаването на заявлението и изисква от кандидатстващата държава членка всяка допълнителна информация, която ѝ е необходима, за да разгледа заявлението.

5.   Когато Комисията е изискала допълнителна информация, държавата членка отговаря в срок от15 работни дни от датата на искането. Комисията удължава този краен срок с 10 работни дни при искане от кандидатстващата държава членка. Всички такива искания за удължаване са надлежно мотивирани.

6.   Въз основа на информацията, предоставена от кандидатстващата държава членка, Комисията приключва оценката си на съответствието на заявлението с условията за предоставяне на финансов принос в срок от 50 работни дни от получаването на пълното заявление или, когато е приложимо, от получаването на превода на заявлението.

Когато Комисията не е в състояние да спази посочения срок, тя информира кандидатстващата държава членка преди този срок, като обяснява причините за забавянето и определя нова дата за приключването на своята оценка. Тази нова дата е не по-късно от 20 работни дни след срока по първа алинея.

7.   Заявлението съдържа следната информация:

а)

оценка на броя на съкращенията в съответствие с член 5, както и използвания метод на изчисление;

б)

когато уволняващото предприятие продължава дейността си след съкращенията, потвърждение, че то е спазило правните си задължения във връзка със съкращенията и е предприело съответните действия във връзка с работниците си;

в)

обяснение до каква степен са взети предвид препоръките, изложени в Рамката за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране, и как съгласуваният пакет допълва действията, финансирани от други фондове на Съюза или национални фондове, включително информация за мерките, които са задължителни за засегнатите предприятия, извършващи съкращенията по силата на националното право или на колективни трудови договори, и информация за вече предприетите от държавите членки дейности за оказване на помощ на съкратените работници;

г)

кратко описание на събитията, които са довели до съкращаването на работниците;

д)

посочване, когато е приложимо, на извършващите съкращенията предприятия, доставчици или производители и сектори надолу по веригата;

е)

прогнозна разбивка на състава на бенефициерите от целевата група по […] пол, възрастова група и образователно равнище, която се използва при изготвянето на съгласувания пакет;

ж)

очакваното въздействие на съкращенията върху местната, регионалната или националната икономика и заетост;

з)

подробно описание на съгласувания пакет и свързаните с него разходи, включително по-конкретно всички мерки, които подпомагат инициативи за заетост на бенефициери в неравностойно положение, на млади и на по-възрастни бенефициери;

и)

прогнозния бюджет за всеки от компонентите на съгласувания пакет в подкрепа на бенефициерите от целевата група и за всички дейности по подготовка, управление, информация и публичност, контрол и докладване;

й)

датите, на които е започнало или трябва да започне предоставянето на съгласувания пакет за бенефициерите от целевата група и дейностите по изпълнение на ЕФПГ, посочени в член 7;

к)

процедурите, които се спазват за консултация с бенефициерите от целевата група или техните представители или със социалните партньори, както и с местните и регионалните органи или други засегнати заинтересовани страни, когато това е приложимо;

л)

декларация, че поисканата подкрепа от ЕФПГ съответства с процедурните и материалноправните разпоредби на Съюза относно държавните помощи, както и декларация, посочваща защо предложеният съгласуван пакет не заменя мерките, които са отговорност на работодателите по силата на националното право или на колективни трудови договори;

м)

източниците на национално предварително финансиране или национално съфинансиране, както и на друго съфинансиране, когато това е приложимо.

Член 9

Допълване, съответствие и координация

1.   Финансовият принос от ЕФПГ не замества мерките, които са отговорност на работодателите по силата на националното право или на колективни трудови договори.

2.   Подкрепата за бенефициерите от целевата група допълва мерките, предприемани от държавите членки на национално, регионално и местно равнище, включително такива мерки, които също получават друга финансова подкрепа от бюджета на Съюза, в съответствие с препоръките, изложени в Рамката за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране.

3.   Финансовият принос от ЕФПГ е ограничен до това, което е необходимо за оказване на временна, еднократна подкрепа на бенефициерите от целевата група. Мерките, подпомагани от ЕФПГ, са в съответствие с правото на Съюза и с националното право, включително с правилата за държавните помощи.

4.   Съгласно съответните си отговорности Комисията и кандидатстващата държава членка осигуряват координирането на подпомагането чрез друга финансова подкрепа от бюджета на Съюза.

5.   Кандидатстващата държава членка гарантира, че специфичните мерки, които получават финансов принос от ЕФПГ, не получават друга финансова подкрепа от бюджета на Съюза.

Член 10

Равенство между мъжете и жените и недопускане на дискриминация

Комисията и държавите членки гарантират, че равенството между мъжете и жените и интегрирането на свързаните с пола аспекти са неделима част от срока на изпълнение и се насърчават през този срок.

Комисията и държавите членки предприемат всички необходими мерки за предотвратяване на всякаква дискриминация, основаваща се пол, полова идентичност, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, при достъпа до ЕФПГ и през различните етапи на срока на изпълнение.

Член 11

Техническа помощ по инициатива на Комисията

1.   По инициатива на Комисията максимум 0,5 % от годишния таван на ЕФПГ могат да бъдат използвани за технически и административни разходи за неговото изпълнение, като например дейности по подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценка, както и събиране на данни, включително във връзка с корпоративни информационни системи, комуникационни дейности и дейности за повишаване на видимостта на ЕФПГ — като фонд или във връзка със специфични проекти, както и други мерки за техническа помощ. Тези мерки могат да обхващат бъдещи и предходни програмни периоди.

2.   При спазване на тавана, определен в параграф 1 от настоящия член, Комисията внася искане за трансфер на бюджетни кредити за техническа помощ към съответните бюджетни редове в съответствие с член 31 от Финансовия регламент.

3.   Комисията оказва техническа помощ по собствена инициатива при пряко или непряко управление в съответствие с член 62, параграф 1, букви а) и в) от Финансовия регламент.

Когато Комисията оказва техническа помощ при непряко управление, тя осигурява прозрачна процедура за определяне на третата страна, отговорна за изпълнението на възложените ѝ задачи в съответствие с Финансовия регламент. Тя информира Европейския парламент и Съвета, както и обществеността за подизпълнителя, избран за тази цел.

4.   Техническата помощ от Комисията включва предоставянето на информация и насоки на държавите членки за използването, мониторинга и оценяването на ЕФПГ. Комисията предоставя също информация и ясни насоки на социалните партньори на равнището на Съюза и на национално равнище относно използването на ЕФПГ. Мерките, свързани с даването на насоки, могат да включват и създаването на работни групи в случай на сериозни икономически сътресения в дадена държава членка.

Член 12

Информация, комуникация и публичност

1.   Държавите членки посочват произхода и гарантират видимостта на финансирането от Съюза и подчертават добавената стойност на Съюза на интервенцията, като осигуряват последователна, ефективна и целенасочена информация за различни видове публика, включително целенасочена информация за бенефициерите, местните и регионалните органи, социалните партньори, медиите и обществеността.

Държавите членки използват емблемата на ЕС в съответствие с приложение IX към Регламента на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход, Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури и за финансови правила за тях, както и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмент за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (наричан по-нататък „Регламентът за общоприложимите разпоредби за периода 2021—2027 г.“), заедно с краткия текст за финансиране „съфинансирано от Европейския съюз“.

2.   Комисията поддържа и редовно актуализира своето онлайн присъствие, което е достъпно на всички официални езици на институциите на Съюза, за да предоставя актуализирана информация за ЕФПГ, насоки за подаването на заявления, примери за допустими мерки и редовно актуализиран списък на лицата за контакт в държавите членки, както и информация за приетите и отхвърлените заявления и за ролята на Европейския парламент и на Съвета в бюджетната процедура.

3.   Комисията насърчава широкото разпространение на съществуващите най-добри практики и провежда информационни и комуникационни действия с цел повишаване на осведомеността на гражданите и на работниците на Съюза, включително хората, които изпитват затруднения при достъпа до информация, относно ЕФПГ.

Държавите членки гарантират, че материалите за комуникация и видимост се предоставят при поискване на институциите, органите или агенциите на Съюза и че на Съюза се предоставя безвъзмезден, неизключителен и неотменим лиценз за използването на тези материали и всички вече съществуващи права, свързани с тях, за популяризирането на ЕФПГ или във връзка с докладването относно използването на бюджета на Съюза. Посоченото задължение не изисква от държавите членки да поемат значителни допълнителни разходи или значителна административна тежест.

Лицензът предоставя на Съюза правата, посочени в приложение I.

4.   Средствата, отпуснати за комуникационни действия съгласно настоящия регламент, допринасят също за обхващане на институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, при условие че такива приоритети са свързани с целите, посочени в член 2.

Член 13

Определяне на финансовия принос

1.   Въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 8, по-специално като взема предвид броя на бенефициерите от целевата група, предложените мерки и очакваните разходи, Комисията оценява и предлага размера на финансовия принос от ЕФП, ако има такъв, който може да бъде предоставен в рамките на наличните средства. Комисията приключва своята оценка и изпраща предложението си в определения в член 8, параграф 6 срок.

2.   Процентът на съфинансиране по ЕФПГ за предложените мерки е най-високият процент на съфинансиране по ЕСФ+ в съответната държава членка, както е изложено в член 112, параграф 3 от Регламента за общоприложимите разпоредби за периода 2021—2027 г., или 60 %, в зависимост от това коя стойност е по-голяма.

3.   Когато въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 8, Комисията заключи, че условията за финансов принос съгласно настоящия регламент са изпълнени, тя незабавно започва процедурата, определена в член 15.

4.   Когато въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 8, Комисията заключи, че условията за финансов принос съгласно настоящия регламент не са изпълнени, тя незабавно уведомява кандидатстващата държава членка, Европейския парламент и Съвета.

Член 14

Период на допустимост

1.   За финансов принос от ЕФПГ са допустими разходите, направени от датите, посочени в заявлението в съответствие с член 8, параграф 7, буква й), на които съответната държава членка започва или трябва да започне да предоставя съгласувания пакет на бенефициерите от целевата група или на която извършва административните разходи по изпълнението на ЕФПГ в съответствие с член 7, параграфи 1 и 5.

2.   Държавата членка започва без ненужно забавяне изпълнението на допустимите мерки, посочени в член 7, като завършва тези мерки възможно най-скоро и при всеки случай в рамките на 24 месеца, считано от датата на влизане в сила на решението за финансов принос.

3.   Когато бенефициер получи достъп до курс за образование или обучение с продължителност най-малко две години, разходите за посочения курс са допустими за съфинансиране по ЕФПГ до датата, на която трябва да бъде представен окончателният доклад по член 20, параграф 1, при условие че съответните разходи са направени преди тази дата.

4.   Разходите по член 7, параграф 5 са допустими за съфинансиране по линия на ЕФПГ до крайния срок за подаване на окончателния доклад съгласно член 20, параграф 1.

Член 15

Бюджетна процедура и изпълнение

1.   Когато Комисията е стигнала до заключението, че условията за предоставяне на финансов принос от ЕФПГ са изпълнени, тя прави предложение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на ЕФПГ. Решението за мобилизиране на ЕФПГ се взема съвместно от Европейския парламент и Съвета в рамките на шест седмици от внасянето на предложението на Комисията до тях.

Едновременно с представянето на предложението си за решение за мобилизиране на ЕФПГ Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за трансфер към съответните бюджетни редове.

Прехвърлянията, свързани с ЕФПГ, се извършват в съответствие с член 31 от Финансовия регламент.

2.   Комисията приема решение за финансов принос, което влиза в сила на датата, на която Комисията бъде уведомена за одобряването на бюджетния трансфер от Европейския парламент и от Съвета.

Това решението представлява решение за финансиране по смисъла на член 110 от Финансовия регламент.

3.   Предложение за решение за мобилизиране на ЕФПГ съгласно параграф 1 включва следното:

а)

оценката, извършена в съответствие с член 8, параграф 6, заедно с резюме на информацията, въз основа на която е направена тази оценка; и

б)

обосновката на предложените суми в съответствие с член 13, параграф 1.

Член 16

Недостатъчни средства

Чрез дерогация от сроковете, определени в членове 8 и 15, в изключителни случаи и при условие че оставащите бюджетни кредити за поети задължения, налични във ЕФПГ, не са достатъчни за покриване на размера на помощта, която е необходима съгласно предложението на Комисията, Комисията може да отложи предложението за мобилизиране на средства от ЕФПГ и последващото искане за бюджетен трансфер до предоставянето на бюджетни кредити за поети задължения през следващата година. Годишният бюджетен таван на ЕФПГ се спазва при всички обстоятелства.

Член 17

Изплащане и използване на финансовия принос

1.   Комисията изплаща финансовия принос на съответната държава членка посредством еднократно 100 %-во плащане за предварително финансиране, по принцип в срок от 15 работни дни от влизането в сила на решение за финансов принос в съответствие с член 15, параграф 2. Предварителното финансиране се уравнява, когато държавата членка представи заверен отчет за разходите в съответствие с член 20, параграф 1. Неизразходваната сума се възстановява на Комисията.

2.   Финансовият принос, посочен в параграф 1 от настоящия член, се усвоява при споделено управление в съответствие с член 63 от Финансовия регламент.

3.   Подробните технически ред и условия за финансирането се определят от Комисията в решението за финансов принос, посочено в член 15, параграф 2.

4.   При осъществяването на мерките, включени в съгласувания пакет, съответната държава членка може да представи на Комисията предложение за изменение на действията, като добави други допустими мерки, като изброените в член 7, параграф 2, букви а) и б), при условие че тези изменения са надлежно обосновани и че общата сума не надхвърля размера на финансовия принос, посочен в член 15, параграф 2. Комисията разглежда предложените изменения и ако е съгласна с тях, изменя съответно решението за финансовия принос.

5.   Съответната държава членка може да преразпределя сумите между бюджетните позиции, определени в решението за финансов принос в съответствие с член 15, параграф 2. Ако такова преразпределение надхвърли увеличение с 20 % за една или повече от посочените позиции, държавата членка уведомява Комисията предварително за това.

Член 18

Използване на еврото

Сумите, посочени в заявленията, решенията за финансов принос и докладите съгласно настоящия регламент, както и всички други документи, свързани с тях, се представят в евро.

Член 19

Показатели

1.   Показателите във връзка с докладването на напредъка на ЕФПГ към постигане на целите, определени в член 2, се съдържат в приложение II. Личните данни, свързани с тези показатели, се събират въз основа на настоящия регламент само за целите на настоящия регламент. Те се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (19).

2.   Системата за докладване във връзка с качеството на изпълнението осигурява ефикасното, ефективно и навременно събиране на данни за целите на мониторинга на изпълнението и на резултатите от ЕФПГ.

За тази цел на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.

Член 20

Окончателен доклад и приключване

1.   Не по-късно от края на седмия месец след изтичането на срока на изпълнение, съответната държава членка представя на Комисията окончателен доклад за усвояването на съответния финансов принос, който включва информация за:

а)

видовете мерки и резултатите, обясняващи предизвикателствата, извлечените поуки, полезните взаимодействия и допълването с други фондове на Съюза, в частност с ЕСФ+, и посочващи, когато е възможно, допълването на мерките с мерките, финансирани от други програми на Съюза или национални програми в съответствие с Рамката за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране;

б)

имената на органите, предоставили съгласувания пакет в държавата членка;

в)

показателите, предвидени в приложение II, точки 1) и 2);

г)

това дали извършващото съкращенията предприятие, освен ако то е микропредприятие или МСП, е било бенефициер на държавна помощ или на предишно финансиране от Кохезионния фонд или от структурните фондове на Съюза през предходните пет години; и

д)

декларация, обосноваваща разходите.

2.   Не по-късно от шест месеца след като Комисията получи цялата информация, изисквана по параграф 1 от настоящия член, тя приключва финансовия принос, като определя окончателния размер на финансовия принос от ЕФПГ и остатъка, дължим от съответната държава членка, ако има такъв, в съответствие с член 25.

Член 21

Двугодишен доклад

1.   До 1 август 2021 г. и на всеки две години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета цялостен количествен и качествен доклад за дейностите по настоящия регламент и по Регламент (ЕС) № 1309/2013 през предходните две години. Докладът се съсредоточава основно върху резултатите, постигнати от ЕФПГ, и съдържа по-специално информация за подадените заявления, времето за обработка, приетите решения, финансираните мерки, включително статистически данни относно показателите, посочени в приложение II, и допълването на тези мерки с мерките, финансирани от други фондове на Съюза, по-конкретно от ЕСФ+, както и информация за приключването на предоставяния финансов принос. Докладът също така документира заявленията, които са били отхвърлени поради недопустимост или чийто размер е бил намален поради липса на достатъчно бюджетни кредити.

2.   Докладът се предоставя за информация и на Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и социалните партньори.

Член 22

Оценки

1.   По своя инициатива и в тясно сътрудничество с държавите членки, Комисията извършва:

а)

междинна оценка до 30 юни 2025 г.; и

б)

ретроспективна оценка до 31 декември 2029 г.

2.   Резултатите от оценките, посочени в параграф 1, се предоставят на Европейския парламент, Съвета, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и социалните партньори за информация. Препоръките, съдържащи се в оценките, се вземат под внимание при разработването на нови програми в областта на заетостта и социалните въпроси или при по-нататъшното развитие на съществуващите програми.

3.   Оценките, посочени в параграф 1, включват приложими статистически данни за финансовите приноси с разбивка по сектори и държави членки.

4.   Проучване сред бенефициерите се стартира през шестия месец след края на всеки срок на изпълнение. Проучването сред бенефициерите следва да е отворено за участие поне в продължение на четири седмици. Държавите членки разпространяват проучването сред бенефициерите до бенефициерите, изпращат поне едно напомняне и уведомяват Комисията относно разпространението и напомнянето. Отговорите от проучването сред бенефициерите се събират и анализират от Комисията за използване при бъдещи оценки.

5.   Проучванията сред бенефициерите се използват за събиране на данни за възприеманата промяна в пригодността за заетост на бенефициерите или за тези, които вече са намерили работа, относно качеството на намерената заетост, като например промените в работното време, вида на трудовия договор или трудово правоотношение (пълно или непълно работно време; срочен или безсрочен), нивото на отговорност или промяната на равнището на заплатата в сравнение с предишната заетост и сектора, в който лицето е намерило работа. Посочената информация се представя с разбивка по пол, възрастова група, образователно равнище и ниво на професионален опит.

6.   За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия член, Комисията приема акт за изпълнение, за да определи кога и как се провежда проучване сред бенефициерите и какъв образец се използва.

Посоченият акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 26, параграф 2.

Член 23

Управление и финансов контрол

1.   Без да се засяга отговорността на Комисията за изпълнението на общия бюджет на Съюза, държавите членки поемат отговорност за управлението на мерките, подкрепени от ЕФПГ, и за финансовия контрол върху мерките. Те предприемат най-малко следните стъпки:

а)

проверка дали са налични механизми за управление и контрол и дали те се прилагат по начин, който гарантира, че средствата на Съюза се използват ефикасно и правилно, в съответствие с принципа на добро финансово управление;

б)

гарантиране, че предоставянето на данни от мониторинг е задължително изискване за договорите с органи, предоставящи съгласуваните пакети;

в)

проверка дали финансираните мерки са извършени правилно;

г)

гарантиране, че финансираните разходи се базират на проверими оправдателни документи и че са законни и редовни;

д)

предотвратяване, откриване и коригиране на нередности, включително измами, и събиране на недължимо платените суми заедно с лихвите за забава, когато е уместно.

Държавите членки докладват на Комисията за нередностите, включително измамите, както е посочено в първа алинея, буква д).

2.   Държавите членки гарантират законосъобразността и редовността на разходите, включени в отчетите, които се представят на Комисията, и предприемат всички необходими действия, за да предотвратят, открият, коригират и докладват нередности, включително измами. Такива действия включват събирането на информация относно действителните собственици на организациите, получаващи финансиране, в съответствие с приложение XVII към Регламента за общоприложимите разпоредби за периода 2021—2027 г. Правилата, свързани със събирането и обработването на такива данни, са в съответствие с приложимите правила за защита на данните. Комисията, OLAF и Сметната палата имат необходимия достъп до посочената информация.

3.   За целите на член 63, параграф 3 от Финансовия регламент държавите членки определят органи, които отговарят за управлението и контрола на подкрепяните по линия на ЕФПГ мерки. Тези органи предоставят на Комисията информацията, посочена в член 63, параграфи 5, 6 и 7 от Финансовия регламент, относно усвояването на финансовия принос при представянето на окончателния доклад, посочен в член 20, параграф 1 от настоящия регламент.

Когато органите, определени в съответствие с Регламент (ЕС) № 1309/2013, са предоставили достатъчно гаранции, че плащанията са законосъобразни и редовни и че са правилно отчетени, съответната държава членка може да уведоми Комисията, че тези органи се потвърждават съгласно настоящия регламент. Като прави такова уведомяване тази държава членка посочва кои органи са потвърдени и техните функции.

4.   Държавите членки правят необходимите финансови корекции при констатирани нередности. Извършваните от държавите членки корекции се състоят в цялостна или частична отмяна на финансовия принос. Държавите членки събират всяка недължимо платена сума в резултат на открита нередност и връщат посочената сума на Комисията. Когато сумата не бъде върната от съответната държава членка в определения срок, се дължи лихва за забава.

5.   В качеството си на институцията, отговорна за изпълнението на общия бюджет на Съюза, Комисията предприема всички необходими мерки, за да провери дали финансираните действия се осъществяват в съответствие с принципа на добро финансово управление. Съответната държава членка е задължена да гарантира, че притежава гладко функциониращи системи за управление и контрол. Комисията се убеждава сама, че се прилагат такива системи.

За тази цел, без да се засягат правомощията на Сметната палата или проверките, извършвани от държавата членка в съответствие с националните законови, подзаконови и административни разпоредби, длъжностните лица или служителите на Комисията могат да извършват проверки на място, включително извадкови проверки, на мерките, финансирани от ЕФПГ, с предизвестие от най-малко 12 работни дни. Комисията известява съответната държава членка, за да получи необходимото съдействие. В тези проверки могат да участват длъжностни лица или служители от съответната държава членка.

6.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 25 с цел допълване на параграф 1, буква д) от настоящия член, като посочва критериите за определяне на случаите на нередност, които трябва да бъдат докладвани, и данните, които трябва да бъдат предоставени.

7.   За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия член Комисията приема акт за изпълнение за определяне на формата, който следва да бъде използван за докладване на нередности.

Посоченият акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 26, параграф 2.

8.   Държавите членки гарантират, че всички оправдателни документи за извършените разходи са на разположение на Комисията и Сметната палата за срок от три години след приключването на финансов принос, получен от ЕФПГ.

Член 24

Събиране на финансовия принос

1.   Когато реалната цена на съгласувания пакет е по-малка от размера на финансовия принос съгласно член 15, Комисията събира съответната сума, след като предостави на съответната държава членка възможност да представи своите забележки.

2.   Ако, след като направи необходимите проверки, Комисията заключи, че дадена държава членка не е изпълнила задълженията, посочени в решението за финансов принос, или не изпълнява задълженията си по член 23, параграф 1, тя дава на съответната държава членка възможност да представи своите забележки.

Ако не бъде постигнато споразумение, Комисията приема в срок от 12 месеца от получаването на бележките на държавата членка решение, за да направи финансовите корекции, наложени от отмяната на целия финансов принос на ЕФПГ или на част от него по съответната мярка.

Съответната държава членка събира всяка недължимо платена сума в резултат на нередност, а когато сумата не бъде върната от съответната държава членка в определения срок, се дължи лихва за забава.

Член 25

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието за приемане на делегирани актове, посочено в член 23, параграф 6, се предоставя на Комисията за срока на действие на ЕФПГ.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 23, параграф 6, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощие. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 23, параграф 6, влиза в сила единствено ако няма изразено възражение от страна на Европейския парламент или на Съвета в срок от два месеца от уведомяването на Европейския парламент и на Съвета за този акт или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 26

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 27

Отмяна

1.   Регламент (ЕС) № 1309/2013 се отменя, считано от 1 януари 2021 г.

2.   Независимо от параграф 1 от настоящия член, член 20, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1309/2013 продължава да се прилага до извършването на последващата оценка, посочена в същата буква.

Член 28

Преходни разпоредби

1.   Настоящият регламент не засяга продължаването или промяната на действията, предприети съгласно Регламент (ЕС) № 1309/2013, който продължава да се прилага за тези действия до тяхното приключване.

2.   Финансовият пакет за ЕФПГ може да покрива и разходи за техническа помощ, необходими, за да се гарантира преходът между ЕФПГ и мерките, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1309/2013.

3.   Ако е необходимо, в бюджета на Съюза могат да се записват бюджетни кредити за поети задължения и след 2027 г. за покриване на разходите за допустимите мерки, предвидени в член 7, параграфи 1 и 5, за да се даде възможност за управление на действията, които не са приключили до 31 декември 2027 г.

Член 29

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2021 г. с изключение на член 15, който се прилага от 3 май 2021 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 април 2021 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

A. P. ZACARIAS


(1)  ОВ C 110, 22.3.2019 г., стр. 82.

(2)  ОВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 239.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 16 януари 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и позиция на Съвета на първо четене от 19 април 2021 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 27 април 2021 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(4)  Регламент (ЕС, Евратом) № 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027 (ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 11).

(5)  Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ОВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 26).

(7)  Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855).

(8)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕС) 2019/1796 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1309/2013 относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) (ОВ L 279 I, 31.10.2019 г., стр. 4).

(10)  ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 28.

(11)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(12)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(13)  Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

(14)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

(15)  Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

(16)  Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

(17)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(18)  Директива 98/59/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения (ОВ L 225, 12.8.1998 г., стр. 16).

(19)  Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

КОМУНИКАЦИЯ И ВИДИМОСТ

Лицензът, посочен в член 12, параграф 3, втора алинея, предоставя на Съюза, най-малко, следните права:

1)

вътрешно ползване, а именно правото на възпроизвеждане, копиране и предоставяне на материалите за комуникация и видимост на институциите и агенциите на Съюза и на държавите членки, и на техния персонал;

2)

възпроизвеждането на материалите за комуникация и видимост по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, изцяло или отчасти;

3)

публичното разгласяване на материалите за комуникация и видимост чрез всички средства за комуникация;

4)

публичното разпространяване на материалите за комуникация и видимост (или на копия от тях) във всички форми;

5)

съхраняването и архивиране на материалите за комуникация и видимост;

6)

преотстъпването на правата във връзка с материалите за комуникация и видимост на трети страни.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КРАЙНИТЕ ПРОДУКТИ И ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЛЕНИЯТА ДО ЕФПГ (посочени в член 19, параграф 1, член 20, параграф 1, буква в) и член 21, параграф 1)

Всички лични данни (1) следва да се представят с разбивка по пол (женски, мъжки, небинарен (2)(3).

1)

Общи показатели за крайните продукти, отнасящи се до бенефициерите:

а)

безработни лица * ;

б)

неактивни лица * ;

в)

заети лица * ;

г)

самостоятелно заети лица * ;

д)

лица на възраст под 30 години * ;

е)

лица на възраст над 54 години * ;

ж)

лица със завършен прогимназиален етап на основното образование или с по-ниска степен на образование (ISCED 0—2) * ;

з)

лица със завършен гимназиален етап на средното образование (ISCED 3) или образование след средното образование (ISCED 4) * ;

и)

лица с висше образование (ISCED 5—8) * .

Общият брой на бенефициерите се изчислява автоматично въз основа на общите показатели за крайните продукти, отнасящи се до трудовия статус (4).

2)

Общ показател за дългосрочните резултати, отнасящи се до бенефициерите:

а)

процент на бенефициерите на ЕФПГ, които участват в заетост и самостоятелна заетост шест месеца след края на срока на изпълнение * ;

б)

процент на бенефициерите на ЕФПГ, които придобиват квалификация до шест месеца след края на срока на изпълнение * ;

в)

процент на бенефициерите на ЕФПГ, които участват в образование или обучение шест месеца след края на срока на изпълнение * .

Тези данни обхващат изчисления общ брой на бенефициерите, докладван чрез общите показатели за крайните продукти, посочени в точка 1. По този начин процентите се отнасят и до тази изчислена обща стойност.


(1)  Управляващите органи следва да създадат система, която регистрира и съхранява данните на отделните участници в компютризиран вид. Мерките относно обработката на данни, въведени от държавите членки, следва да са в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679, и по-специално членове 4, 6 и 9 от него.

(2)  Съгласно националното законодателство.

(3)  Данните, докладвани чрез отбелязаните със знака ( * ) показатели, представляват лични данни съгласно определението в член 4, точка 1 от Регламент (ЕС) 2016/679. Обработването им е необходимо за спазването на правното задължение, което се прилага спрямо администратора (член 6, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679).

(4)  Безработни, неактивни, заети, самостоятелно заети.


Top