EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0664

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/664 на Комисията от 22 април 2021 година относно регулаторната рамка за U-space (текст от значение за ЕИП)

C/2021/2671

OJ L 139, 23.4.2021, p. 161–183 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/664/oj

23.4.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 139/161


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/664 НА КОМИСИЯТА

от 22 април 2021 година

относно регулаторната рамка за U-space

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (1), и по-специално член 57 и член 62, параграфи 14 и 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

Първият набор от подробни разпоредби относно хармонизираната експлоатация на безпилотни летателни системи (БЛС) и минималните технически изисквания за тях бяха предвидени в Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 на Комисията (2) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията (3).

(2)

Нарастващият брой БЛС, които навлизат във въздушното пространство, както и повишената сложност на експлоатацията на БЛС извън обсега на видимост (BVLOS), първоначално на много ниско полетно ниво, пораждат рискове за безопасността, сигурността, неприкосновеността на личния живот и за околната среда.

(3)

В някои зони, като например основно тези с очаквано голям брой едновременни операции на БЛС или зони, в които БЛС оперират успоредно с пилотирани въздухоплавателни средства, се налага да бъдат въведени допълнителни конкретни правила и процедури за експлоатацията на БЛС и за организациите, участващи в тази експлоатация, както и висока степен на автоматизация и цифровизиране с оглед на безопасното, сигурно и ефективно интегриране на БЛС във въздушното пространство.

(4)

По причини, свързани с безопасността, сигурността, неприкосновеността на личния живот или опазването на околната среда, както е предвидено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, при определяне на географските зони на БЛС държавите членките могат да наложат конкретни условия за някои или за всички видове експлоатация на БЛС или да разрешат достъп само на БЛС, притежаващи определени технически характеристики.

(5)

Необходимо е да се определи минимален набор от изисквания за експлоатацията на БЛС в определени географски зони на БЛС, които за целите на настоящия регламент следва да се обозначат като въздушно пространство U-space. Достъпът на операторите на БЛС до въздушното пространство U-space следва да зависи от използването на определено обслужване („обслужване за U-space“), което позволява безопасното управление на голям брой БЛС, като се спазват също така приложимите изисквания за сигурност и за неприкосновеност на личния живот.

(6)

С цел да се гарантира безопасността на операциите във въздушното пространство U-space, за операторите на БЛС и доставчиците на обслужване за U-space следва да се предвидят минимални изисквания по отношение на оборудването и характеристиките на БЛС, както и по отношение на обслужването, предоставяно в това въздушно пространство.

(7)

Правилата и процедурите, приложими за БЛС, когато се експлоатират във въздушното пространство U-space, следва да бъдат пропорционални на естеството на експлоатацията и свързания с нея риск.

(8)

По-конкретно, тъй като експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 250 g, извършвана в обсега на видимост (VLOS), е нискорискова, от операторите на БЛС не следва да се изисква да спазват изискванията за въздушното пространство U-space по отношение на тази експлоатация. Аналогично, като се има предвид нейното добро равнище на безопасност, експлоатацията на модели на въздухоплавателни средства в рамките на клубове и сдружения, които притежават разрешение за това, следва да може да продължи да се извършва, както досега, а именно без да е необходимо да се спазват изискванията за въздушното пространство U-space.

(9)

Следва да бъдат установени хармонизирани правила за експлоатацията на БЛС във въздушното пространство U-space, за предоставянето на стандартизирано обслужване на операторите на БЛС, както и методи за свързаност между доставчиците на общо информационно обслужване, доставчиците на обслужване за U-space, доставчиците на обслужване на въздушното движение и операторите на БЛС, за да се гарантира безопасната, сигурна и ефективна експлоатация на БЛС, като същевременно се улесни свободното движение в Съюза на услуги, свързани с БЛС, както и на доставчиците на обслужване за U-space.

(10)

Въз основа на оценка на риска държавите членки следва да определят въздушно пространство U-space и изискванията за въздушното пространство U-space, в т.ч. допълнително обслужване за U-space, за да се гарантира безопасността на експлоатацията на БЛС в рамките на това въздушно пространство.

(11)

Ако държавите членки установят трансгранично въздушно пространство U-space, следва да бъдат въведени минимални изисквания за координация между държавите членки, за да се гарантира безопасността на експлоатацията на БЛС в това въздушно пространство.

(12)

Необходими са конкретни процедури за координация и средства за комуникация между съответните органи за обслужване на въздушното движение, доставчиците на обслужване за U-space и операторите на БЛС, за да се създаде възможност БЛС да бъдат експлоатирани безопасно успоредно с пилотираните въздухоплавателни средства. Тези процедури за координация и средства за комуникация са предвидени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373 на Комисията (4), изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/665 (5).

(13)

Въпреки че експлоатацията на военни и държавни въздухоплавателни средства не попада в приложното поле на настоящия регламент, необходимо е да се гарантира безопасното разделяне на въздухоплавателните средства във въздушното пространство U-space. Поради това държавите членки следва да могат да определят статични и динамични ограничения на въздушното пространство U-space, за да се създаде възможност за безопасното и ефективно осъществяване на такава експлоатация.

(14)

Държавите членки следва да гарантират предоставянето на общо информационно обслужване за всяко въздушно пространство U-Space, за да се създаде възможност за недискриминационен достъп на операторите на БЛС до въздушното пространство U-space и обслужването в него, като се обръща особено внимание на безопасността. Държавите членки обаче следва да могат да определят единствен доставчик на общо информационно обслужване, който получава изключителното право да предоставя общо информационно обслужване по отношение на всички или на някои от въздушните пространства U-space под тяхна отговорност.

(15)

Предоставянето на общо информационно обслужване на доставчиците на обслужване за U-space следва да бъде навременно и да съответства на изискванията за качество, предвидени в настоящия регламент.

(16)

С настоящия регламент следва да се определят изисквания за общи оперативно съвместими отворени протоколи за комуникация между органите, доставчиците на обслужване и операторите на БЛС, както и изисквания за качество на данните, за закъснението при обмен на данни и за защита на обменяната информация, които са необходими с оглед на безопасните и оперативно съвместими операции във въздушното пространство U-space.

(17)

Операторите на БЛС следва да изпълняват полети във въздушното пространство U-space само ако използват обслужване за U-space, което е абсолютно необходимо за гарантиране на безопасни, сигурни, ефективни и оперативно съвместими операции. Доставчиците на обслужване за U-space следва да предоставят най-малко следното задължително обслужване за U-space: услуга за мрежова идентификация, услуга за геопространствено ориентиране, услуга за издаване на разрешения за полети на БЛС и услуга за предоставяне на информация за движението.

(18)

Услугата за мрежова идентификация следва да предоставя информация относно самоличността на операторите на БЛС, местоположението и полетния вектор на БЛС по време на нормална експлоатация и в извънредни ситуации, както и да предоставя съответната информация и на други ползватели на въздушното пространство U-space.

(19)

Услугата за геопространствено ориентиране следва да предоставя на операторите на БЛС информация относно най-актуалните ограничения на въздушното пространство, както и информация за определените географски зони на БЛС, която се предоставя като част от общото информационно обслужване. При определянето на географските зони на БЛС следва да бъдат взети предвид изискванията за безопасност, сигурност, неприкосновеност на личния живот и за опазване на околната среда в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947.

(20)

Услугата за издаване на разрешения за полети на БЛС следва да гарантира, че разрешен полет на БЛС не се пресича в пространството и времето с който и да било друг обявен разрешен полет на БЛС в рамките на същия участък от въздушното пространство U-space.

(21)

Услугата за предоставяне на информация за движението следва да предупреждава операторите на БЛС за друго въздушно движение, което може да се намира в близост до техните БЛС.

(22)

За да се създаде възможност за безопасно изпълнение на полети с безпилотни въздухоплавателни средства успоредно с пилотирани въздухоплавателни средства във въздушното пространство U-space, са необходими правила, осигуряващи ефективно сигнализиране чрез технологии за обзор за присъствието на пилотирани въздухоплавателни средства. Тези правила са предвидени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията (6), изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/666 (7).

(23)

На базата на оценка на риска държавите членки следва да могат да изискат други видове обслужване във въздушното пространство U-space — като например метеорологичното обслужване и мониторингът за съответствие, да бъдат задължителни, за да се гарантира безопасната експлоатация в дадено въздушното пространство U-space.

(24)

Метеорологичното обслужване следва да подпомага операторите на БЛС по време на етапите на планиране и на изпълнение на полетите, както и да подобрява ефективността на другите видове обслужване във въздушното пространство U-space, предоставяни в това въздушно пространство.

(25)

Услугата за мониторинг за съответствие следва да осигурява сигнализиране в реално време за несъответствие с издаденото разрешение за полет и информиране на операторите на БЛС, когато се отклоняват от разрешението.

(26)

С настоящия регламент се определя обща схема за сертифициране на доставчиците на обслужване за U-space, а когато държавите членки са определили такъв — на единствен доставчик на общо информационно обслужване; предвижда се и набор от правила за редовен мониторинг за съответствие с приложимите изисквания, така че да се гарантира предоставянето на безопасно и висококачествено обслужване за U-space.

(27)

Задачите на компетентните органи, определени от държавите членки в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139, следва да бъдат ясно определени.

(28)

Настоящият регламент не следва да се прилага по отношение на въздухоплавателни средства, извършващи военни, митнически и полицейски дейности, дейности по търсене и спасяване, огнеборство, граничен контрол и брегова охрана или подобни дейности или услуги, предприемани в обществен интерес, под контрола и отговорността на държава членка или от името на орган, на който са предоставени правомощията на публичен орган, освен ако държавата членка е решила съгласно член 2, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2018/1139 да прилага правилата за безпилотните въздухоплавателни средства към някои или към всички посочени дейности.

(29)

Управлението на безопасността гарантира идентифицирането, оценката и намаляването до минимум на рисковете за безопасността и на слабостите по отношение на сигурността, които оказват въздействие върху безопасността. Поради това доставчиците на обслужване за U-space и единствените доставчици на общо информационно обслужване следва надлежно да въведат системи за управление, така че да се гарантира безопасната и сигурна експлоатация на БЛС във въздушното пространство U-space.

(30)

Доставчиците на обслужване за U-space и единствените доставчици на общо информационно обслужване следва да въведат система за архивиране, която да позволява адекватно съхранение на документите и надеждно проследяване на всички техни дейности и която да обхваща по-специално всички елементи на техните системи за управление.

(31)

За да се гарантира правилното прилагане на настоящия регламент, на държавите членки и засегнатите заинтересовани страни следва да се предостави достатъчно време, за да адаптират своите процедури към новата регулаторна рамка, преди настоящият регламент да започне да се прилага.

(32)

Агенцията подготви проект на акт за изпълнение и го представи със становище № 01/2020 (8) в съответствие с член 75, параграф 2, букви б) и в) и член 76, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1139.

(33)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 127 от Регламент (ЕС) 2018/1139,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРИНЦИПИ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   С настоящия регламент се определят правилата и процедурите за безопасната експлоатация на БЛС във въздушното пространство U-space, за безопасното интегриране на БЛС в авиационната система и за предоставянето на обслужване за U-space.

2.   В рамките на географските зони на БЛС, определени от държавите членки като въздушно пространство U-space, настоящият регламент се прилага по отношение на:

а)

оператори на БЛС;

б)

доставчици на обслужване за U-space;

в)

доставчици на общо информационно обслужване.

3.   Настоящият регламент не се прилага за експлоатацията на БЛС, извършвана:

а)

в рамките на клубове и сдружения за модели на въздухоплавателни средства, които са получили разрешение в съответствие с член 16 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947;

б)

в подкатегория А1 от „неограничената“ категория експлоатация с безпилотно въздухоплавателно средство, което:

i)

в случай на частно сглобени БЛС — има MTOM, включително полезния товар, по-малка от 250 g и максимална скорост на експлоатация, по-малка от 19 m/s; или

ii)

е маркирано като клас С0 и отговаря на изискванията за този клас, определени в част 1 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 на Комисията; или

в)

е в съответствие с точка SERA.5015 „Правила за полети по прибори“ от Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията от Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012, Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373, Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947. Прилагат се също така следните определения:

1)

„въздушно пространство U-space“ означава географска зона на БЛС, определена от държавите членки, в която експлоатацията на БЛС е разрешена само ако се ползва обслужване за U-space;

2)

„обслужване за U-space“ означава обслужване, което разчита на цифрови услуги и автоматизация на функциите и е предназначено да поддържа безопасен, сигурен и ефективен достъп на голям брой БЛС до въздушното пространство U-space;

3)

„оценка на риска за въздушното пространство“ означава оценка на експлоатационните рискове и на рисковете за безопасността и сигурността, при която се вземат предвид изискваните нива на безопасност, както е определено в Европейския план за авиационна безопасност и държавната програма за безопасност, посочени в членове 6 и 7 от Регламент (ЕС) 2018/1139, видът, сложността и плътността на въздушното движение, местоположението, абсолютната или относителната височина и класификацията на въздушното пространство;

4)

„общо информационно обслужване“ означава обслужване, което се състои в разпространение на статични и динамични данни, позволяващи предоставянето на обслужване за U-space с цел управление на движението на безпилотни въздухоплавателни средства;

5)

„основно място на стопанска дейност“ означава главното управление или седалището на доставчик на обслужване за U-space или на доставчик на информационно обслужване в държавата членка, в която се упражняват основните финансови функции и оперативният контрол на доставчика на обслужване;

6)

„динамично преконфигуриране на въздушното пространство“ означава временна модификация на въздушното пространство U-space, за да се отговори на краткосрочните промени в потребностите на пилотираното въздушно движение чрез регулиране на географските граници на съответното въздушно пространство U-space.

ГЛАВА II

ВЪЗДУШНО ПРОСТРАНСТВО U-SPACE И ОБЩО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Член 3

Въздушно пространство U-space

1.   Когато по причини, свързани с безопасността, сигурността, неприкосновеността на личния живот или опазването на околната среда, държавите членки определят въздушно пространство U-space, това определяне трябва да е подкрепено от оценка на риска за въздушното пространство.

2.   Всички операции на БЛС във въздушното пространство U-space подлежат най-малко на следното задължително обслужване за U-space:

а)

услугата за мрежова идентификация, посочена в член 8;

б)

услугата за геопространствено ориентиране, посочена в член 9;

в)

услугата за издаване на разрешения за полети на БЛС, посочена в член 10;

г)

услугата за предоставяне на информация за движението, посочена в член 11.

3.   Въз основа на оценката на риска за въздушното пространство, посочена в параграф 1, държавите членки могат да изискват допълнително обслужване във всяко въздушно пространство U-space, като изборът им се базира на услугите, посочени в членове 12 и 13.

4.   Въз основа на оценката на риска за въздушното пространство, посочена в параграф 1, и като използват критериите, предвидени в приложение I, за всяко въздушно пространство U-space държавите членки определят следното:

а)

функционалните възможности и експлоатационните характеристики на БЛС;

б)

изискванията за ефективност на обслужването във въздушното пространство U-space;

в)

приложимите експлоатационни условия и ограничения на въздушното пространство.

5.   Ако е необходимо с оглед на прилагането на настоящия регламент, държавите членки трябва да осигурят на доставчиците на обслужване за U-space достъп до съответните данни по отношение на:

а)

посочените в член 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 регистрационни системи на операторите на БЛС на държавата членка, в която доставчиците на обслужване за U-space предоставят своите услуги; както и

б)

регистрационните системи на операторите на БЛС на други държави членки чрез регистъра на информация, посочен в член 74 от Регламент (ЕС) 2018/1139.

6.   Държавите членки предоставят информацията за въздушното пространство U-space в съответствие с член 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/947 и чрез своето аеронавигационно информационно обслужване.

7.   Когато държавите членки решат да създадат трансгранично въздушно пространство U-space, те трябва да вземат съвместно решение относно следното:

а)

определянето на трансграничното въздушно пространство U-space;

б)

предоставянето на трансгранично обслужване за U-space;

в)

предоставянето на общо трансгранично информационно обслужване.

Член 4

Динамично преконфигуриране на въздушното пространство

Когато държава членка определя въздушно пространство U-space в рамките на контролирано въздушно пространство, тя осигурява извършването на динамично преконфигуриране на въздушното пространство в съответното въздушно пространство U-space, както е предвидено в точка ATS.TR.237 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/665 за изменение на Регламент (ЕС) 2017/373, така че да се гарантира разделение между пилотираните въздухоплавателни средства, на които се предоставя обслужване по контрол на въздушното движение, и БЛС.

Член 5

Общо информационно обслужване

1.   Държавите членки предоставят следните данни като част от общото информационно обслужване на всяко въздушно пространство U-space:

а)

хоризонталните и вертикалните граници на въздушното пространство U-space;

б)

изискванията, определени съгласно член 3, параграф 4;

в)

списък на сертифицираните доставчици на обслужване за U-space, които предлагат такова обслужване във въздушното пространство U-space, със следната информация:

i)

данни за самоличността на действащите доставчици на обслужване за U-space и данни за връзка с тях;

ii)

предоставяното обслужване за U-space;

iii)

сертификационните ограничения, ако има такива;

г)

всички съседни въздушни пространства U-space;

д)

географските зони на БЛС, свързани с въздушното пространство U-space и публикувани от държавите членки в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947;

е)

статични и динамични ограничения на въздушното пространство, определени от съответните органи, и постоянно или временно ограничение на обема на въздушното пространство в рамките на въздушното пространство U-space, където може да се извършва експлоатация на БЛС.

2.   Държавите членки гарантират, че съответните оперативни данни, посочени в точка ATS.OR.127 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/665 за изменение на Регламент (ЕС) 2017/373, както и данните, получени в резултат на динамичното преконфигуриране на въздушното пространство, посочено в точка ATS.TR.237 от същия регламент, се предоставят като част от общото информационно обслужване на всяко въздушно пространство U-space.

3.   Доставчиците на обслужване за U-space посочват условията за своето обслужване като част от общото информационно обслужване на всяко въздушно пространство U-space, в което предоставят своите услуги.

4.   Доставчиците на общо информационно обслужване гарантират, че информацията, посочена в параграфи 1, 2 и 3:

а)

се предоставя в съответствие с приложение II;

б)

отговаря на необходимите изисквания за качество на данните, за закъснението при обмен на данни и за защита на данните, предвидени в приложение III.

5.   На съответните органи, на доставчиците на обслужване на въздушното движение, на доставчиците на обслужване за U-space и на операторите на БЛС се предоставя достъп до общото информационно обслужване на недискриминационна основа, в т.ч. с еднакво ниво на качество на данните, на закъснението при обмена на данни и на защита на данните.

6.   Държавите членки могат да определят единствен доставчик на общо информационно обслужване, който да предоставя общо информационно обслужване при изключителни условия във всички или някои от въздушните пространства U-space под тяхна отговорност. В този случай информацията, посочена в параграфи 1—3, се предоставя на единствения доставчик на общо информационно обслужване, който след това я предоставя съгласно параграф 5.

7.   Този единствен доставчик на общо информационно обслужване трябва да отговаря на изискванията, посочени в параграфи 4 и 5, и се сертифицира в съответствие с глава V от настоящия регламент.

8.   Държава членка, която е определила единствен доставчик на общо информационно обслужване, уведомява незабавно Агенцията и останалите държави членки за всяко решение по отношение на сертификата на единствения доставчик на общо информационно обслужване. Агенцията трябва да включи в регистъра, посочен в член 74 от Регламент (ЕС) 2018/1139, информация за всички решения, съобщени от държавите членки съгласно настоящия параграф.

ГЛАВА III

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА БЛС И ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ОБСЛУЖВАНЕ ЗА U-SPACE

Член 6

Оператори на БЛС

1.   Когато извършват дейност във въздушното пространство U-space, операторите на БЛС:

а)

гарантират, че БЛС, които се експлоатират във въздушното пространство U-space, отговарят на изискванията за функционалните възможности и експлоатационните характеристики, определени в съответствие с член 3, параграф 4, буква а);

б)

гарантират, че по време на експлоатацията им се използва необходимото обслужване за U-space, посочено в член 3, параграфи 2 и 3, като се спазват съответните изисквания;

в)

спазват приложимите експлоатационни условия и ограниченията на въздушното пространство, посочени в член 3, параграф 4, буква в).

2.   Операторите на БЛС могат сами да си предоставят обслужване за U-space. В този случай за целите на настоящия регламент те се считат за доставчици на обслужване за U-space.

3.   Преди да започнат експлоатация във въздушното пространство U-space, операторите на БЛС трябва да покрият изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, включително, когато е приложимо, да притежават разрешение за експлоатация или сертификат, издаден от компетентния орган на държавата членка на регистрация, и да спазват експлоатационните ограничения, определени от държава членка в която и да е географска зона на БЛС.

4.   Преди всеки отделен полет операторът на БЛС подава искане за разрешение за полета до своя доставчик на обслужване за U-space чрез услугата за издаване на разрешения за полети на БЛС, посочена в член 10, в съответствие с приложение IV.

5.   Когато е готов за започване на полета, операторът на БЛС отправя искане към доставчика на обслужване за U-space за активиране на разрешението за полет на БЛС. След като получи потвърждение за активиране на разрешението за полет на БЛС от доставчика на обслужване за U-space, операторът на БЛС има право да започне полета.

6.   Операторите на БЛС трябва да спазват разрешението за полет на БЛС, включително праговете за отклонение от разрешението, посочени в член 10, параграф 2, буква г), както и всички промени в него. Доставчикът на обслужване за U-space може да въведе промени в разрешението по време на всеки етап от полета и в този случай информира операторите на БЛС за тези промени.

7.   Когато операторите на БЛС не са в състояние да спазят праговете за отклонение от разрешението за полет на БЛС, посочени в член 10, параграф 2, буква г), те изискват ново разрешение за полет на БЛС.

8.   Операторите на БЛС предвиждат мерки и процедури при извънредни ситуации. Те предоставят своите мерки и процедури при извънредни ситуации на разположение на доставчиците на обслужване за U-space.

Член 7

Доставчици на обслужване за U-space

1.   Обслужването за U-space се предоставя от юридически лица, сертифицирани като доставчици на обслужване за U-space в съответствие с глава V.

2.   Доставчиците на обслужване за U-space отговарят за предоставянето на обслужване за U-space на операторите на БЛС, както е посочено в член 3, параграфи 2 и 3, по време на всички етапи на експлоатацията в това въздушно пространство U-space.

3.   Доставчиците на обслужване за U-space установяват договорености с доставчиците на обслужване на въздушното движение, за да се осигури адекватна координация на дейностите, както и обмен на съответните оперативни данни и информация в съответствие с приложение V.

4.   Доставчиците на обслужване за U-space обработват данни за въздушното движение без дискриминация, ограничение или намеса и независимо от техния подател или получател, тяхното съдържание, приложение или услуга, или крайно устройство.

5.   Доставчиците на обслужване за U-space:

а)

обменят помежду си всякаква информация, която е от значение за безопасното предоставяне на обслужване за U-space помежду им;

б)

придържат се към общ, сигурен, оперативно съвместим, отворен протокол за комуникация и използват най-актуалната информация, която е предоставена в съответствие с приложение II;

в)

гарантират, че информацията се обменя в съответствие с изискванията за качество на данните, за закъснението при обмен на данни и за защита на данните, посочени в приложение III;

г)

гарантират достъпа до обменяната информация и необходимата ѝ защита.

6.   Доставчиците на обслужване за U-space докладват за следното на компетентния орган:

а)

началото на експлоатацията след получаване на сертификата, посочен в член 14;

б)

края на експлоатацията и нейното последващо възобновяване, ако е приложимо.

ГЛАВА IV

ОБСЛУЖВАНЕ ЗА U-SPACE

Член 8

Услуга за мрежова идентификация

1.   Услугата за мрежова идентификация позволява непрекъсната обработка на данните за идентификация от разстояние на БЛС през цялото времетраене на полета и предоставя в обобщен вид данните за идентификация на БЛС от разстояние на оправомощените ползватели, посочени в параграф 4.

2.   Услугата за мрежова идентификация позволява на оправомощените ползватели да получават съобщения със следното съдържание:

а)

регистрационния номер на оператора на БЛС;

б)

уникалния сериен номер на безпилотното въздухоплавателно средство или, ако безпилотното въздухоплавателно средство е частно сглобено, уникалния сериен номер на допълнителния модул;

в)

географското положение на БЛС, нейната абсолютна височина над средното морско равнище и относителната ѝ височина над повърхността или точката на излитане;

г)

маршрутния курс, измерен по посока на часовниковата стрелка от истинския (географски) север, и пътната скорост на БЛС;

д)

географското местоположение на дистанционно управляващия пилот или, ако няма информация, точката на излитане;

е)

аварийния статус на БЛС;

ж)

часа на генериране на съобщенията.

3.   Информацията, предоставяна в рамките на услугата за мрежова идентификация, се актуализира толкова често, колкото е определил компетентният орган.

4.   Оправомощени ползватели са следните:

а)

широката общественост по отношение на информацията, която се счита за публична в съответствие с приложимите правила на Съюза и националните правила;

б)

другите доставчици на обслужване за U-space, за да се гарантира безопасността на експлоатацията във въздушното пространство U-space;

в)

съответните органи за обслужване на въздушното движение;

г)

единственият доставчик на общо информационно обслужване, когато е определен такъв;

д)

съответните компетентни органи.

Член 9

Услуга за геопространствено ориентиране

1.   На операторите на БЛС се предоставя услуга за геопространствено ориентиране, която съдържа следната информация за геопространственото ориентиране:

а)

информация за приложимите експлоатационни условия и ограниченията на въздушното пространство в рамките на въздушното пространство U-space;

б)

географските зони на БЛС, свързани с въздушното пространство U-space;

в)

временните ограничения, приложими за използването на въздушното пространство в рамките на въздушното пространство U-space.

2.   Доставчиците на обслужване за U-space изпращат своевременно информацията за геопространственото ориентиране, за да могат операторите на БЛС да намерят решения при извънредни и аварийни ситуации, и включват часа на нейното актуализиране и номер на версията или срок на валидност, или и двете.

Член 10

Услуга за издаване на разрешения за полети на БЛС

1.   Доставчиците на обслужване за U-space предоставят на операторите на БЛС разрешение за полет на БЛС за всеки отделен полет, като определят реда и условията за изпълнението на този полет чрез услугата за разрешаване на полети на БЛС.

2.   Когато доставчиците на обслужване за U-space получат от оператора на БЛС искане за разрешение за полет на БЛС, те:

а)

проверяват дали искането за разрешение за полет на БЛС е попълнено правилно и подадено в съответствие с приложение IV;

б)

приемат искането за разрешение за полет на БЛС, ако съгласно това разрешение полетът не се пресича в пространството и времето с други обявени разрешени полети на БЛС в рамките на същото въздушно пространство U-space в съответствие с правилата за отдаване на приоритет, посочени в параграф 8;

в)

уведомяват оператора на БЛС за приемането или отхвърлянето на искането за разрешение за полет на БЛС;

г)

посочват разрешените прагове за отклонение от разрешението за полет на БЛС, когато уведомяват оператора на БЛС за приемането на искането за разрешение за полет на БЛС.

3.   При издаването на разрешение за полет на БЛС доставчиците на обслужване за U-space използват, когато е приложимо, метеорологичната информация, предоставяна от услугата за метеорологично обслужване, посочена в член 12.

4.   Когато доставчиците на обслужване за U-space не са в състояние да издадат разрешение за полет на БЛС в съответствие с искането на оператора на БЛС, доставчиците на обслужване за U-space могат да предложат на оператора на БЛС алтернативно разрешение за полет на БЛС.

5.   При получаване на искане за активиране на разрешение за полет на БЛС, посочено в член 6, параграф 5, доставчиците на обслужване за U-space потвърждават без необосновано забавяне активирането на разрешението за полет на БЛС.

6.   Доставчиците на обслужване за U-space установяват приемливи договорености за намиране на решение при противоречащи си искания за разрешения за полети на БЛС, които различни доставчици на обслужване за U-space са получили от оператори на БЛС.

7.   Доставчиците на обслужване за U-space проверяват искането за разрешение за полет на БЛС по отношение на ограниченията за въздушното пространство U-space и временните ограничения на въздушното пространство.

8.   Когато обработват искания за разрешения за полети на БЛС, доставчиците на обслужване за U-space отдават приоритет на БЛС, които изпълняват специални операции, както е посочено в член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012.

9.   Когато две искания за разрешения за полети на БЛС са с еднакъв приоритет, те се обработват по реда на тяхното получаване.

10.   Доставчиците на обслужване за U-space непрекъснато сверяват съществуващите разрешения за полети с новите динамични ограничения на въздушното пространство, както и с информацията за движението на пилотирани въздухоплавателни средства, споделяна от съответните органи за обслужване на въздушното движение, по-специално по отношение на пилотираните въздухоплавателни средства, за които е известно или се счита, че се намират в аварийна ситуация, включително че са обект на незаконна намеса, и актуализират или оттеглят разрешенията, според обстоятелствата.

11.   Доставчиците на обслужване за U-space издават уникален номер на всяко разрешение за полет на БЛС. Този номер дава възможност за идентифициране на одобрения полет, на оператора на БЛС и на доставчика на обслужване за U-space, издал разрешението за полет на БЛС.

Член 11

Услуга за предоставяне на информация за движението

1.   Услугата за предоставяне на информация за движението, осигурявана на оператора на БЛС, трябва да съдържа информация за всяко друго наблюдавано въздушно движение, което може да е в близост до местоположението или планирания маршрут на полета на БЛС.

2.   Услугата за предоставяне на информация за движението включва информация за движението на пилотирани въздухоплавателни средства и БЛС, която е подадена от другите доставчици на обслужване за U-space и съответните органи за обслужване на въздушното движение.

3.   Услугата за предоставяне на информация за движението осигурява информация за останалото движение, за което има данни, и трябва да:

а)

включва местоположението, часа на подаване на данните, както и скоростта, курса или направлението и аварийния статус на въздухоплавателното средство, ако е известен;

б)

се актуализира толкова често, колкото е определил компетентният орган.

4.   След получаване на услугата за предоставяне на информация за движението от доставчика на обслужване за U-space операторите на БЛС предприемат съответните действия за избягване на всички рискове от сблъсък.

Член 12

Услуга за метеорологично обслужване

1.   Когато предоставят услуга за метеорологично обслужване, доставчиците на обслужване за U-space:

а)

събират метеорологични данни, предоставени от надеждни източници, с цел поддържане на безопасността и подпомагане на оперативните решения при други видове обслужване за U-space;

б)

предоставят на оператора на БЛС метеорологични прогнози и актуална метеорологична информация преди или по време на полета.

2.   Услугата за метеорологично обслужване включва най-малко следното:

а)

посоката на вятъра, измерена по посока на часовниковата стрелка от истинския (географски) север и скоростта в метри в секунда, включително пориви на вятъра;

б)

височината на най-ниския слой разкъсана или плътна облачност в стотици футове над нивото на земната повърхност;

в)

видимостта в метри и километри;

г)

температурата и температурата на точката на оросяване;

д)

показатели за конвективна активност и валежи;

е)

мястото и часа на наблюдението или сроковете на валидност на прогнозата и местата, за които е направена;

ж)

подходяща QNH, с географското местоположение за нейното приложение.

3.   Доставчиците на обслужване за U-space предоставят актуална и надеждна метеорологична информация в подкрепа на експлоатацията на БЛС.

Член 13

Услуга за мониторинг за съответствие

1.   Услугата за мониторинг за съответствие позволява на операторите на БЛС да проверяват дали отговарят на изискванията, предвидени в член 6, параграф 1, и на условията от разрешението за полет на БЛС. За целта тази услуга осигурява сигнализиране на оператора на БЛС, когато са нарушени праговете за отклонение от разрешението за полет и не са спазени изискванията на член 6, параграф 1.

2.   Когато в рамките на мониторинга за съответствие бъде открито отклонение от разрешението за полет, доставчикът на обслужване за U-space предупреждава останалите оператори на БЛС, които изпълняват полети в близост до съответната БЛС, другите доставчици на обслужване за U-space, които предоставят обслужване в същото въздушно пространство, и съответните органи за обслужване на въздушното движение, които трябва да потвърдят получаването на предупреждението.

ГЛАВА V

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ОБСЛУЖВАНЕ ЗА U-SPACE И НА ЕДИНСТВЕНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА ОБЩО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Член 14

Подаване на заявление за сертификат

1.   Доставчиците на обслужване за U-space и, когато са определени такива, единствените доставчици на общо информационно обслужване, трябва да притежават сертификат, издаден от компетентния орган на държавата членка, в която е основното им място на стопанска дейност.

2.   Доставчиците на обслужване за U-space и, когато са определени такива, единствените доставчици на общо информационно обслужване, които са установени в трета държава или чието основно място на стопанска дейност се намира в трета държава, трябва да подадат заявление до Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз („Агенцията“) за издаване на сертификат.

3.   Сертификатът на доставчика на обслужване за U-space се издава в съответствие с приложение VI.

4.   Сертификатът на единствения доставчик на общо информационно обслужване се издава в съответствие с приложение VII.

5.   В сертификата се определят правата и привилегиите на притежателя му да предоставя обслужването, за което се отнася.

6.   Заявлението за издаване на сертификат за доставчик на обслужване за U-space или за единствен доставчик на общо информационно обслужване, или за изменение на съществуващ сертификат, се подава под форма и по начин, установени от компетентния орган или от Агенцията, според случая.

Член 15

Условия за получаване на сертификат

1.   На доставчиците на обслужване за U-space и, когато са определени такива, на единствените доставчици на общо информационно обслужване се издават сертификати, ако те докажат, че:

а)

са в състояние да предоставят обслужване по безопасен, сигурен, ефикасен, непрекъснат и устойчив начин, в съответствие с планираната експлоатация на БЛС и с нивото на ефективност, определено от държавите членки за въздушното пространство U-space съгласно член 3, параграф 4;

б)

използват системи и оборудване, които гарантират качеството, закъснението при обмен на данните и защитата на обслужването за U-space или на общото информационно обслужване в съответствие с настоящия регламент;

в)

разполагат с подходящ нетен капитал, съизмерим с разходите и рисковете, свързани с предоставянето на обслужване за U-space или на общо информационно обслужване;

г)

могат да докладват събития в съответствие с точка ATM/ANS.OR.A.065 от подчаст А от приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373;

д)

въвели са и поддържат система за управление в съответствие с подчаст Б от приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373;

е)

въвели са и поддържат система за управление на сигурността в съответствие с точка ATM/ANS.OR.D.010 от подчаст Г от приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373;

ж)

съхраняват за срок от най-малко 30 дни записаната оперативна информация и данни или за по-дълъг срок, когато информацията и данните са от значение за разследвания на произшествия и инциденти, докато стане очевидно, че те вече не са необходими;

з)

разполагат с надежден бизнес план, от който става ясно, че могат да изпълняват своите текущи задължения за непрекъснато предоставяне на обслужване за период от най-малко 12 месеца от началото на тяхната дейност;

и)

разполагат с механизми за покриване на отговорностите, свързани с изпълнението на техните задачи, съобразно евентуалните загуби и щети;

й)

когато се ползват от услугите на друг доставчик на обслужване, те са сключили споразумения за тази цел, в които се уточнява разпределението на отговорността между тях;

к)

са разработили план за действие в извънредни ситуации в случай на събития, в т.ч. нарушения на сигурността, които оказват въздействие върху предоставянето на обслужване и водят до значително влошаване или прекъсване на тяхната дейност.

2.   В допълнение към изискванията, посочени в параграф 1, доставчиците на обслужване за U-space трябва да разполагат с план за управление на извънредните ситуации, за да подпомогнат оператора на БЛС в такива ситуации, както и с план за комуникация, за да информират заинтересованите лица.

Член 16

Валидност на сертификата

1.   Сертификатът за доставчик на обслужване за U-space или за единствен доставчик на общо информационно обслужване остава валиден, докато притежателят на сертификата отговаря на съответните изисквания, предвидени в настоящия регламент.

2.   Сертификатът за доставчик на обслужване за U-space или за единствен доставчик на общо информационно обслужване престава да бъде валиден, ако притежателят на сертификата:

а)

не е започнал своята дейност в рамките на 6 месеца след издаването на сертификата;

б)

е преустановил своята дейност в продължение на повече от 12 последователни месеца.

3.   Компетентният орган или Агенцията, според случая, оценяват оперативните или финансовите резултати на доставчика на обслужване за U-space или на единствения доставчик на общо информационно обслужване под тяхна отговорност.

4.   Въз основа на резултатите от оценката, посочена в параграф 3, компетентният орган или Агенцията, според случая, могат да наложат специални условия на притежателя на сертификата, да изменят, временно да прекратят, да ограничат или да отнемат сертификата.

ГЛАВА VI

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Функционални възможности на компетентните органи

1.   Компетентните органи разполагат с технически и оперативен капацитет, както и с експертен опит, за да изпълняват задълженията си по член 18. За тази цел те:

а)

разполагат с надлежно документирани процедури и достатъчно ресурси;

б)

наемат персонал с достатъчно знания, почтено професионално поведение, обучен и с опит, за да изпълнява възложените му задачи;

в)

предприемат всички необходими действия, за да допринесат за безопасната, ефективна и сигурна експлоатация на БЛС във въздушното пространство U-space под тяхна отговорност.

2.   Компетентните органи трябва да могат да предприемат или инициират необходимите принудителни мерки, за да се гарантира, че доставчиците на обслужване за U-space и единствените доставчици на общо информационно обслужване, които са под техен надзор, спазват изискванията на настоящия регламент.

Член 18

Задачи на компетентните органи

Определените компетентни органи:

а)

въвеждат, поддържат и предоставят на разположение регистрационна система за сертифицираните доставчици на обслужване за U-space и единствени доставчици на общо информационно обслужване;

б)

определят какви данни относно движението — в реално време или на запис — трябва да бъдат предоставяни от доставчиците на обслужване за U-space, от единствените доставчици на общо информационно обслужване и от доставчиците на обслужване на въздушното движение на оправомощените физически и юридически лица, в т.ч. необходимата честота на предоставяне на данните и нивото на качество на данните, без да се засягат разпоредбите за защита на личните данни;

в)

определят равнището на достъп до информацията за различните ползватели на общата информация и гарантират, че тя се предоставя в съответствие с приложение II;

г)

гарантират, че обменът на данни между доставчиците на обслужване на въздушното движение и доставчиците на обслужване за U-space се извършва в съответствие с приложение V;

д)

определят начина, по който физическите и юридическите лица могат да кандидатстват за сертификат за доставчик на обслужване за U-space или за единствен доставчик на общо информационно обслужване в съответствие с глава V;

е)

установяват механизъм за координиране с други органи и субекти, в т.ч. на местно равнище, на определянето на въздушното пространство U-space, на определянето на ограничения на въздушното пространство за БЛС в рамките на въздушното пространство U-space и определянето на обслужването за U-space, което трябва да се предоставя във въздушното пространство U-space;

ж)

създават програма за сертифициране и за постоянен надзор, основан на оценка на риска, включително мониторинг на оперативните и финансовите резултати в съответствие с риска, свързан с обслужването, предоставяно от доставчиците на обслужване за U-space и единствените доставчици на общо информационно обслужване, които са под техен надзор;

з)

изискват от доставчиците на общо информационно обслужване и от доставчиците на обслужване за U-space да предоставят цялата необходима информация, за да се гарантира, че предоставянето на обслужване за U-space допринася за безопасната експлоатация на въздухоплавателните средства;

и)

извършват одити, оценки, разследвания и инспекции на доставчиците на обслужване за U-space и на единствените доставчици на общо информационно обслужване, както е предвидено в програмата за надзор;

й)

вземат предвид изискваните нива на безопасност при определяне на изискванията за всяко въздушно пространство U-space, което е било подложено на оценка на риска за въздушното пространство, както е посочено в член 3, параграф 1;

к)

редовно наблюдават и оценяват равнището на безопасност и използват резултатите от мониторинга на нивото на безопасност, по-специално в рамките на надзора, основан на оценка на риска.

Член 19

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 26 януари 2023 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 април 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 на Комисията от 12 март 2019 г. относно безпилотните летателни системи и операторите от трети държави на безпилотни летателни системи (ОВ L 152, 11.6.2019 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията от 24 май 2019 г. относно правилата и процедурите за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства (ОВ L 152, 11.6.2019 г., стр. 45).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373 на Комисията от 1 март 2017 г. за определяне на общи изисквания за доставчиците на услуги и надзора при управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване и други мрежови функции за управление на въздушното движение, за отмяна на Регламент (ЕО) № 482/2008 и на регламенти за изпълнение (ЕС) № 1034/2011, (ЕС) № 1035/2011 и (ЕС) 2016/1377, както и за изменение на Регламент (ЕС) № 677/2011 (ОВ L 62, 8.3.2017 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/665 на Комисията от 22 април 2021 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373 по отношение на изискванията за доставчиците на услуги при управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване и други мрежови функции за управление на въздушното движение във въздушното пространство U-space, определено в контролирано въздушно пространство (вж. стр. 184 от настоящия брой на Официален вестник).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията от 26 септември 2012 г. за определяне на общи правила за полетите и разпоредби за експлоатация относно аеронавигационните услуги и процедури, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 и регламенти (ЕО) № 1265/2007, (ЕО) № 1794/2006, (ЕО) № 730/2006, (ЕО) № 1033/2006 и (ЕС) № 255/2010 (ОВ L 281, 13.10.2012 г., стр. 1).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/666 на Комисията от 22 април 2021 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 923/2012 по отношение на изискванията за пилотираното въздухоплаване, осъществявано във въздушното пространство U-space (вж. стр. 187 от настоящия брой на Официален вестник).

(8)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Критерии за определяне на функционалните възможности, експлоатационните характеристики, експлоатационните условия и ограниченията на въздушното пространство, посочени в член 3, параграф 4

А.   Критерии за определяне на функционалните възможности и експлоатационните характеристики на БЛС

При определянето на функционалните възможности и експлоатационните характеристики на БЛС в съответствие с член 3, параграф 4, буква а) държавите членки вземат предвид следните критерии:

1.

очакваните видове експлоатация на БЛС и плътността на пилотираното въздушно движение;

2.

съществуващата класификация и структури на въздушното пространство;

3.

обслужването за U-space, което трябва да бъде предоставено;

4.

други допълнителни ограничения.

Б.   Критерии за определяне на експлоатационните характеристики на обслужването за U-space

При определянето на експлоатационните характеристики на обслужването за U-space в съответствие с член 3, параграф 4, буква б) държавите членки вземат предвид следните критерии:

1.

риска на земята и във въздуха;

2.

географския район, над който се прелита;

3.

тежки метеорологични условия, за които има информация;

4.

наличието на инфраструктура, подпомагаща обслужването за U-space.

В.   Критерии за определяне на експлоатационните условия и ограниченията на въздушното пространство

При определянето на експлоатационните условия и ограниченията на въздушното пространство в съответствие с член 3, параграф 4, буква в) държавите членки вземат предвид следните критерии:

1.   Експлоатационни условия

а.

очаквани видове полети;

б.

извънредни и аварийни процедури за БЛС;

в.

процедурата между доставчиците на обслужване за U-space и съответните органи за обслужване на въздушното движение за координиране на искането за разрешение за полет на БЛС в контролирано въздушно пространство;

г.

процедурите за разпространяване на динамичната конфигурация на въздушното пространство в контролирано въздушно пространство.

2.   Ограничения на въздушното пространство

а.

наличния капацитет за движение на БЛС;

б.

наличния и планирания капацитет за пилотираното въздухоплаване;

в.

достъп на пилотираното въздухоплаване до въздушното пространство U-space;

г.

метеорологичните ограничения за използване на въздушното пространство U-space; въздействие върху летищата и други специфични дейности в близост до предложеното въздушно пространство U-space.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Публикуване на общата информация, посочена в член 5, параграф 4, буква а)

1.   

Доставчиците на общо информационно обслужване гарантират, че информацията, посочена в член 5, параграфи 1, 2 и 3, е достъпна онлайн чрез общи, отворени, сигурни, мащабируеми и устойчиви технологии, които са в състояние да поддържат изискваните нива на наличност и експлоатационни характеристики и които гарантират оперативна съвместимост и свободно движение в Съюза на услугите за U-space.

2.   

Доставчиците на общо информационно обслужване предоставят достъп до общата информация на недискриминационна основа.

3.   

Доставчиците на обслужване за U-space и доставчиците на обслужване на въздушното движение използват общ, сигурен, оперативно съвместим отворен протокол за комуникация.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Изисквания за качеството на данните, за закъснението при обмен на данни и за защита на данните, посочени в член 5, параграф 4, буква б) и член 7, параграф 5, буква в)

A.   За да изпълнят изискванията за качество на данните, доставчиците на общо информационно обслужване и доставчиците на обслужване за U-space гарантират следното:

1.

поддържане на качеството на данните;

2.

използване на техники за проверка и валидиране, за да се гарантира, че данните се получават без увреждане и че не се допуска увреждане на нито един етап от процеса на обработване на данните;

3.

събиране и съхраняване на метаданните;

4.

при прехвърлянето на данни се прилага подходящ процес на удостоверяване, който позволява на получателите да потвърдят, че данните или информацията са предадени от оправомощен източник;

5.

въвеждане и поддържане на механизми за докладване на грешки, за измерване на грешки и за коригиращи действия.

Б.   За да защитят данните, доставчиците на общо информационно обслужване и доставчиците на обслужване за U-space:

1.

прилагат политики за сигурност, включително криптиране на данните и защита на данните, които са от критично значение;

2.

защитават отворените, сигурни, оперативно съвместими протоколи за комуникация от преднамерени неразрешени взаимодействия по електронен път, които могат да доведат до неприемлив срив в комуникациите;

3.

идентифицират, оценяват и смекчават, ако е необходимо, рисковете и уязвимите области за сигурността;

4.

придържат се към стандартите и разпоредбите за сигурност по отношение на мястото, където могат да се съхраняват данните, и гарантират, че доставчиците, които са трети страни, са приели да следват практиките за сигурност;

5.

описват политика за осведоменост и обучение на служителите и инструменти за намаляване на рисковете, свързани с вътрешна информация, и за защита на данните, включително интелектуалната собственост. В този процес те наблюдават дейността на ползвателите и мрежата, за да се запознаят с уязвимостта и заплахите за „екосистемата“;

6.

въвеждат решения, които увеличават капацитета за откриване на заплахи и разузнавателните способности, и осигуряват прилагането на технически предпазни мерки.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Искане за разрешение за полет на БЛС, посочено в член 6, параграф 4

Искането за разрешение за полет на БЛС трябва да съдържа следната информация:

1.

уникален сериен номер на безпилотното въздухоплавателно средство или, ако безпилотното въздухоплавателно средство е частно сглобено, уникалния сериен номер на допълнителния модул;

2.

режим на експлоатация;

3.

вид на полета (специални операции);

4.

категория на експлоатацията на БЛС (неограничена, специфична, сертифицирана) и клас на въздухоплавателното средство БЛС или типов сертификат на БЛС, ако е приложимо;

5.

четириизмерна траектория;

6.

технология за идентифициране;

7.

очаквани методи за свързаност;

8.

максимална продължителност на полета с едно зареждане на батерията;

9.

приложима аварийна процедура в случай на загуба на линията за управление и контрол;

10.

регистрационен номер на оператора на БЛС и, когато е приложимо, на безпилотното въздухоплавателно средство.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Обмен на съответните оперативни данни и информация между доставчиците на обслужване за U-space и доставчиците на обслужване на въздушното движение в съответствие с член 7, параграф 3

1.   

Обменът на информация се осигурява чрез споразумение за нивото на обслужване, с което се определя качеството на информацията, и чрез модела за обмен, използван за съответните оперативни данни и информация.

2.   

Моделът за обмен:

а.

дава възможност за управление и разпространение на информация в цифров формат;

б.

дава описание на характеристиките на обменяната информация, свойствата, атрибутите, видовете данни и техните връзки;

в.

включва ограничения по отношение на данните и правила за валидиране;

г.

прилага стандартен формат за кодиране на данните;

д.

осигурява механизъм за разширяване, чрез който групи ползватели да могат да разширяват свойствата на съществуващите характеристики и да добавят нови характеристики, които не оказват неблагоприятно въздействие върху стандартизацията в рамките на държавите членки и между тях.

3.   

Доставчиците на обслужване за U-space и доставчиците на обслужване на въздушното движение използват признат метод за криптиране.

4.   

Доставчиците на обслужване за U-space и доставчиците на обслужване на въздушното движение използват общ, сигурен, оперативно съвместим отворен протокол за комуникация.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ЛОГО на ЕААБ или на националната въздухоплавателна администрация, според случая

Сертификат за доставчик на обслужване за U-space, посочен в член 14, параграф 3

СЕРТИФИКАТ ЗА ДОСТАВЧИК НА ОБСЛУЖВАНЕ ЗА U-SPACE

[СЕРТИФИКАТ НОМЕР/ИЗДАНИЕ №]

Съгласно Регламент (ЕС) …/…. (и Регламент (ЕС) …/….) и при условията, посочени по-долу, с настоящото [компетентният орган] сертифицира

[ИМЕ НА ДОСТАВЧИКА НА ОБСЛУЖВАНЕ ЗА U-SPACE]

[АДРЕС НА ДОСТАВЧИКА НА ОБСЛУЖВАНЕ ЗА U-SPACE]

като доставчик на обслужване за U-space с правата, посочени в приложените условия за предоставянето на обслужване.

УСЛОВИЯ:

Настоящият сертификат се ограничава до условията и обхвата за предоставяне на обслужване, както е посочено в приложените условия за предоставянето на обслужване.

Настоящият сертификат е валиден, докато сертифицираният доставчик на обслужване за U-space продължава да отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) …/…. и на другите приложими разпоредби и, когато е уместно, на процедурите в документацията на доставчика на обслужване за U-space съгласно Регламент (ЕС) …/…., част ….

При спазване на горепосочените условия той остава валиден, освен ако не бъде върнат, ограничен, временно прекратен или отнет.

Дата на издаване:

Подпис:

[Компетентен орган]

УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕ ЗА U-SPACE

има право да предоставя следното обслужване за U-space при следните условия и ограничения:

(ненужните редове се зачеркват)

Обслужване

Вид обслужване

Условия

Ограничения

Обслужване за U-space

Услуга за мрежова идентификация

 

 

Услуга за геопространствено ориентиране

 

 

Услуга за издаване на разрешения за полети на БЛС

 

 

Услуга за предоставяне на информация за движението

 

 

Услуга за метеорологично обслужване

 

 

Услуга за мониторинг за съответствие

 

 

Друго (както е определено от държавата членка)

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ЛОГО на ЕААБ или на националната въздухоплавателна администрация, според случая

Сертификат за единствен доставчик на общо информационно обслужване, посочен в член 14, параграф 3

СЕРТИФИКАТ ЗА ЕДИНСТВЕН ДОСТАВЧИК НА ОБЩО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

[СЕРТИФИКАТ НОМЕР/ИЗДАНИЕ №]

Съгласно Регламент (ЕС) …/…. (и Регламент (ЕС) …/….) с настоящото [компетентният орган] сертифицира

[ИМЕ НА ЕДИНСТВЕНИЯ ДОСТАВЧИК НА ОБЩО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ]

[АДРЕС НА ЕДИНСТВЕНИЯ ДОСТАВЧИК НА ОБЩО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ]

като единствен доставчик на общо информационно обслужване.

Настоящият сертификат е валиден, докато сертифицираният единствен доставчик на общо информационно обслужване продължава да отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) …/…. и на другите приложими разпоредби и, когато е уместно, на процедурите в документацията на единствения доставчик на общо информационно обслужване съгласно Регламент (ЕС) …/…., част ….

При спазване на горепосочените условия той остава валиден, освен ако не бъде върнат, ограничен, временно прекратен или отнет.

Дата на издаване:

Подпис:

[Компетентен орган]


Допълнение

Класове обслужвано въздушно пространство и предоставяно обслужване за U-space

Целта на настоящото допълнение е да се представят в обобщен вид услугите, свързани с въздушното пространство U-space, които се предоставят във всеки конкретен клас въздушно пространство. Затова тук не са представени спецификации, които допълват вече предвидените в настоящия регламент и в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/666 за изменение на Регламент (ЕС) № 923/2012. Обслужването на въздушното движение, предоставяно от органите за ОВД, и изискванията за полети по ППП и ПВП остават тези, предвидени в Регламент (ЕС) № 923/2012 и обобщени в допълнение 4 към него.

Клас

Вид на полета

Позволен във въздушното пространство U-space

Обслужване във въздушното пространство U-space от доставчиците на обслужване за U-space

А

само ППП

Не без динамично преконфигуриране на въздушното пространство

 

БЛС (1)

Да

Издаване на разрешения за полети на БЛС

Информация за движението на БЛС

B, C и D

ППП и ПВП

Не без динамично преконфигуриране на въздушното пространство

 

БЛС (1)

Да

Издаване на разрешения за полети на БЛС

Информация за движението на БЛС

E

ППП

Не без динамично преконфигуриране на въздушното пространство

 

ПВП

Да, при условие че се споделя местоположението с доставчиците на обслужване за U-space

Няма

БЛС (1)

Да

Издаване на разрешения за полети на БЛС

Информация за движението на БЛС и ПВП

F

ППП

Да, при условие че се споделя местоположението с доставчиците на обслужване за U-space

Няма

ПВП

Да, при условие че се споделя местоположението с доставчиците на обслужване за U-space

Няма

БЛС (1)

Да

Издаване на разрешения за полети на БЛС

Информация за движението на БЛС, ППП и ПВП

G

ППП

Да, при условие че се споделя местоположението с доставчиците на обслужване за U-space

Няма

ПВП

Да, при условие че се споделя местоположението с доставчиците на обслужване за U-space

Няма

БЛС (1)

Да

Издаване на разрешения за полети на БЛС

Информация за движението на БЛС, ППП и ПВП


(1)  Освен БЛС, изпълняващи полети по правила за полети по прибори.


Top