EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0532

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/532 на Комисията от 22 март 2021 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

C/2021/2064

OJ L 106, 26.3.2021, p. 55–57 (BG, ES, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 106, 26.3.2021, p. 57–59 (CS)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/532/oj

26.3.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 106/55


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/532 НА КОМИСИЯТА

от 22 март 2021 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 57, параграф 4 и член 58, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87 (2) на Съвета, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и за всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, с която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

В съответствие с тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена по отношение на обхванатите от настоящия регламент стоки и която не е в съответствие с него, да може да продължи да се ползва от титуляря за известен срок по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Този срок следва да бъде три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да се ползва по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 март 2021 година.

За Комисията

Gerassimos THOMAS

Генерален директор

Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически Съюз“


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (OВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Апарат (т. нар. „уред - станция с камера“ или „записващо устройство от тип „всичко в едно“), представен в един корпус с приблизителни размери 33 × 23 × 8 cm, състоящ се от следните компоненти:

пасивни и активни елементи,

процесор,

графична карта,

вътрешна памет (твърд диск).

Апаратът няма телевизионен избирач на каналите (тунер).

Апаратът е оборудван със следните интерфейси: RJ45, USB, VGA, SPF и HDMI и мрежов комутатор с осем интегрирани порта с възможност за захранване по Ethernet (PoE).

Оборудван е с операционна система от вида за „стандартна автоматична машина за обработка на информация“. Също така той е предварително конфигуриран и с предварително зареден специален „софтуер за управление на камери“ и включва лицензи за осем канала.

Апаратът е проектиран да приема данни за звук и изображение по телекомуникационен интерфейс (и интернет протокол (IP)) от максимум осем камери за наблюдение (камери IP). Данните могат да се записват на вътрешния твърд диск, на външно запаметяващо устройство (чрез интерфейса USB) или апаратът може да предава данните по телекомуникационните мрежи на друг IP адрес (например на сървър, мрежов комутатор, мобилен телефон или автоматична машина за обработка на информация).

Апаратът може да бъде свързан към монитор или дисплей и към клавиатура за управление. Представен е за използване в система за сигурност и наблюдение.

8521 90 00

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуването на Комбинираната номенклатура, забележка 3 към раздел XVI, забележка 5, буква Д) към глава 84 и от текста на кодове по КН 8521 и 8521 90 00 .

Предвид обективните му характеристики апаратът е предназначен да работи заедно с до осем камери за целите на видеонаблюдението. Машина, която за тази цел записва сигнали от камери и може да ги изпраща на друг IP адрес или да ги възпроизвежда на дисплей или монитор, извършва самостоятелна функция, различна от обработката на данни по смисъла на забележка 5, буква Д) към глава 84. (вж. също решение на Съда от 17 март 2005 г., Ikegami Electronics, C-467/03, ECLI:EU:C:2005:182). Следователно се изключва класиране в код 8471 като автоматична машина за обработка на информация.

Апаратът е проектиран с цел да извършва две или повече допълващи се функции по смисъла на забележка 3 към раздел XVI, а именно предаване и приемане на данни от позиция 8517 и записване и възпроизвеждане на образ от позиция 8521 .

Въз основа на обективните характеристики на апарата основната функция е записване на изображение в рамките на система за сигурност и наблюдение. Предаването и приемането на данни е само спомагателна функция, предназначена да подобри функционирането на системата, в която е вграден апаратът. Следователно се изключва класиране в позиция 8517. (Вж. също решение на Съда от 25 февруари 2016 г., G. E. Security, C-143/15, ECLI:EU:C:2016:115, точки 55—57).

Следователно апаратът трябва да бъде класиран в код по КН 8521 90 00 като друг апарат за записване или възпроизвеждане на образ и звук, дори с вграден тунер.


Top