EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0070

Делегиран регламент (ЕС) 2021/70 на Комисията от 23 октомври 2020 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 по отношение на регулаторните технически стандарти за дисциплина при сетълмента във връзка с влизането му в сила (текст от значение за ЕИП)

C/2020/7186

OJ L 27, 27.1.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/70/oj

27.1.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/70 НА КОМИСИЯТА

от 23 октомври 2020 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 по отношение на регулаторните технически стандарти за дисциплина при сетълмента във връзка с влизането му в сила

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (1), и по-специално член 6, параграф 5 и член 7, параграф 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 на Комисията (2) са предвидени мерки за предотвратяване и справяне с неуспешен сетълмент и за насърчаване на дисциплината при сетълмента. Тези мерки включват наблюдение на случаите на неуспешен сетълмент, както и събиране и разпределяне на парични санкции за неуспешен сетълмент. В Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 също така се уточняват оперативните детайли на процеса на изкупуване.

(2)

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 трябва да влезе в сила на 1 февруари 2021 г.

(3)

Участници на пазара са посочили, че пандемията от COVID-19 е оказала тежко въздействие върху цялостното изпълнение на регулаторните проекти и внедряването на информационнотехнологичните (ИТ) системи, които са необходими за прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229. В тази невиждана досега обстановка финансовите институции съсредоточават усилията си върху внедряването на ефективни планове за действие при извънредни ситуации, за да осигурят ежедневната оперативна и кибернетична устойчивост, а това е ограничило ИТ капацитета на институциите за изпълнение на определени сложни проекти, в т.ч. проектите, които са необходими за спазване на изискванията за дисциплина при сетълмента съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229. Прилагането на тези изисквания от централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК), участниците в тях и клиентите им в такива условия би могло да повиши риска на финансовия пазар, вместо да го намали. Затова е целесъобразно на заинтересованите лица да се осигури повече време за необходимата подготовка за прилагането на изискванията за дисциплина при сетълмента. Като се имат предвид невижданото досега положение, създадено от пандемията от COVID-19, и необходимите промени на системите, които ЦДЦК, участниците в тях и клиентите им следва да осъществят, за да спазят различните изисквания за дисциплина при сетълмента, нужно е отлагане на предвиденото влизане в сила на Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 с още една година..

(4)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Настоящият регламент е съставен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

(6)

ЕОЦКП не е провел открити обществени консултации, защото те биха били счетени за твърде обременяващи предвид на обхвата и очакваното въздействие на отлагането на влизането в сила на Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229. ЕОЦКП отчете предадените по-рано мнения от участници на пазара във връзка с готовността за прилагане на посочения регламент. Освен това при тези непредвидени обстоятелства е необходимо спешно да се създаде правна сигурност по въпроса за новата дата на влизане в сила на Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229, така че участниците на пазара да могат да се подготвят за прилагането му. ЕОЦКП обаче е извършил анализ на съответните потенциални разходи и ползи във връзка с отлагането на влизането в сила на Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 и е поискал становището на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3). При разработването на проектите на регулаторни технически стандарти ЕОЦКП е работил в сътрудничество и с членовете на Европейската система на централните банки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 42 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 се заменя със следното:

„Член 42

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 1 февруари 2022 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 октомври 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 на Комисията от 25 май 2018 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за дисциплина при сетълмента (ОВ L 230, 13.9.2018 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение № 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).


Top