EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021Q0618(02)

Правилник на Агенцията за снабдяване на Европейската общност за атомна енергия относно определяне на начина за балансиране на търсенето и предлагането на руди, суровини и специални делящи се материали

C/2021/2893

OJ L 218, 18.6.2021, p. 58–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2021/618/oj

18.6.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 218/58


ПРАВИЛНИК

на Агенцията за снабдяване на Европейската общност за атомна енергия относно определяне на начина за балансиране на търсенето и предлагането на руди, суровини и специални делящи се материали

ГЛАВА 1

ОБХВАТ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Член 1

Обхват

Настоящият правилник определя начина за балансиране на търсенето и предлагането на руди, суровини и специални делящи се материали.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящия правилник се прилагат следните определения:

(1)

„Агенция“ означава Агенцията за снабдяване на Евратом, създадена съгласно Договора;

(2)

„Общност“ означава Европейската общност за атомна енергия (Евратом);

(3)

„Продукция на Общността“ означава ядрени материали, произведени в Общността, включително, но не само:

а)

руди, добити на територията на Общността;

б)

суровини, произведени на територията на Общността, включително придобитите от производителите като странични продукти от обогатяване;

в)

специални делящи се материали, произведени на територията на реактори в рамките на Общността след облъчване на ядрено гориво;

г)

специални делящи се материали, произведени на територията на Общността чрез обогатяване на суровини, притежавани от производителя;

(4)

„посредник“ означава всяко лице или предприятие, което купува ядрени материали с цел тяхната препродажба като такива;

(5)

„ядрени материали“ означава руди, суровини и специални делящи се материали, както са описани в член 197 от Договора;

(6)

„руди“ има значението, определено в член 197, параграф 4 от Договора;

(7)

„лице“ има значението, определено в член 196, буква a) от Договора;

(8)

„производител“ означава всяко лице или предприятие, което произвежда, обработва, преработва или получава руди, суровини или специални делящи се материали;

(9)

„проформа отчети“ се отнася до въпросниците на Агенцията в края на годината, чрез които се събират данни пряко от потребителите;

(10)

„съответни услуги“ означава една от следните услуги: конверсия, обогатяване, производство на гориво, преработване или съхранение на специални делящи се материали;

(11)

„Правилник“ означава настоящият правилник на Агенцията за снабдяване на Европейската общност за атомна енергия относно определяне на начина за балансиране на търсенето и предлагането на руди, суровини и специални делящи се материали;

(12)

„малки количества“ означава количествата, определени в Регламента за малките количества;

(13)

„Регламент за малките количества“ означава Регламент (Евратом) № 66/2006 на Комисията от 16 януари 2006 г.за освобождаване на преноса на малки количества руди, суровини и специални делящи се материали от правилата по главата за снабдяването и всяка бъдеща версия на посочения регламент;

(14)

„суровини“ има значението, определено в член 197, параграф 3 от Договора;

(15)

„специални делящи се материали“ има значението, определено в член 197, параграф 1 от Договора;

(16)

„договор за доставка“ означава:

1)

договор за покупка, продажба, заемане или отдаване под наем на руди и/или суровини, когато поне една от страните е потребител или производител, който произвежда, обработва, подлага на конверсия или получава руди, суровини или специални делящи се материали на територията на Общността; както и

2)

договор за покупка, продажба, размяна, заемане или отдаване под наем на специални делящи се материали, когато поне една от страните е потребител, производител или посредник;

(17)

„Договор“ означава Договорът за създаване на Европейската общност за атомна енергия;

(18)

„предприятие“ има значението, определено в член 196, буква б) от Договора;

(19)

„потребител“ означава всяко лице или предприятие, което купува ядрени материали или съответни услуги за използване в свои собствени или филиални атомни електроцентрали или изследователски реактори на територията на Общността или за използване в областите, изброени в приложение I към Договора;

(20)

„работен ден“ се отнася до работните дни на Агенцията, публикувани на уебсайта на Агенцията.

Член 3

Поверителност

Договорите, уведомленията и всяка друга свързана с договорите информация, съобщена на Агенцията, не се оповестяват на трети страни без писменото разрешение на договарящите се страни.

ГЛАВА 2

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Член 4

Предоставяне на информация от потребителите

1.   При отправено от Агенцията искане потребителите попълват и предоставят проформа отчети за дадена година до 31 януари на следващата година.

2.   Наред с другото, в проформа отчетите се посочва следното:

а)

наименование на продукта;

б)

доставчик;

в)

вид, химична форма и други подходящи спецификации на ядрените материали;

г)

количества (в метрични мерни единици);

д)

държава на произход на природния уран (ако е известна);

е)

действителна и/или предвидена употреба;

ж)

дати на доставките;

з)

ценови условия;

и)

запаси;

й)

предвиждания за бъдещите нужди.

Член 5

Предоставяне на информация от производителите

1.   При отправено от Агенцията искане производителите уведомяват Агенцията за своето текущо производство и за предвижданията за бъдещо производство, включително по отношение на всички мажоритарно притежавани от тях дъщерни предприятия. Те също така уведомяват Агенцията за своите планирани доставки и за запасите, които притежават и/или съхраняват, въз основа на вече подписаните договори.

2.   Информацията включва:

а)

наименованието на продукта;

б)

контрагенти;

в)

вид, химична форма и други подходящи спецификации на ядрените материали;

г)

количества (в метрични мерни единици);

д)

държава на произход на природния уран (ако е известна);

е)

година на доставка;

ж)

ценови условия (ако са известни);

з)

запаси от уран, включително информация относно възможностите за продажба;

и)

предвиждания за бъдещо производство.

3.   Информацията се съобщава на Агенцията в срок от 20 (двадесет) работни дни от датата, на която е получено искането.

Член 6

Предоставяне на информация от посредниците

1.   Посредниците съобщават на Агенцията информация за всички договори, различни от договорите за доставка, свързани с покупка, продажба, размяна, заемане или отдаване под наем на руди и/или суровини, подписани през предходния месец. Те предоставят тази информация ежемесечно.

2.   Наред с другото, информацията включва:

а)

наименование на продукта;

б)

контрагенти;

в)

вид, химична форма и други подходящи спецификации на ядрените материали;

г)

количества (в метрични мерни единици);

д)

държава на произход на природния уран (ако е известна);

е)

дати на доставките;

ж)

ценови условия.

3.   Информацията се съобщава на Агенцията в срок от 15 (петнадесет) работни дни след края на съответния месец.

Член 7

Предоставяне на допълнителна информация

При отправено от Агенцията искане потребителите, производителите и посредниците съобщават на Агенцията всякаква допълнителна информация, която ѝ е необходима, за да може да изпълнява задачите, възложени ѝ съгласно Договора. Информацията се съобщава на Агенцията в срок от 10 (десет) работни дни от датата, на която е получено искането (или в по-дълъг срок при обосновано искане, договорен с Агенцията писмено).

Член 8

Анализ въз основа на получената информация

1.   Въз основа на информацията, предоставена съгласно членове 4, 5, 6 и 7 от Правилника, и допълнителната информация, съобщена от участниците на пазара, Агенцията анализира тенденциите на пазара и възможностите за снабдяване. Основните резултати от този анализ се включват в нейния годишен доклад, който трябва да бъде публикуван на уебсайта ѝ до 30 юни всяка година.

2.   Агенцията публикува също и своите индекси на цените на уран и допълнителни доклади относно пазара на ядрени материали, включително доклади, получени от работни групи, създадени от Консултативния комитет.

ГЛАВА 3

ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА

Член 9

Сключване на договори за доставка

1.   Договорите за доставка са нищожни, ако не са сключени от Агенцията.

2.   Агенцията сключва договорите за доставка, като ги подписва.

Член 10

Процедури, приложими към сключването на договори за доставка

1.   По отношение на договорите за доставка са приложими следните процедури:

а)

опростена процедура;

б)

централизирана процедура след решение на Агенцията, ако редовното снабдяване с ядрени материали е застрашено.

2.   Прилагането на опростената процедура не лишава Агенцията от изключителните права, предоставени ѝ от Договора.

Член 11

Опростена процедура

1.   Потребителите могат да искат оферти директно от производителите, посредниците и други потребители по свой избор и да договарят свободно доставки с тях.

2.   Договорът за доставка съдържа най-малкото следната информация:

а)

наименование на договарящите се страни, включително Агенцията;

б)

количества материали, които трябва да се доставят, или методиката, използвана за определяне на тези количества;

в)

химична форма на материалите, които трябва да се доставят;

г)

държава на произход на ядрените материали, които трябва да се доставят; ако тази информация е неизвестна в момента на подписването на договора за доставка, потребителят я съобщава на Агенцията писмено възможно най-скоро;

д)

график на доставките (ако е известен в момента на подписването на договора за доставка);

е)

място на доставка;

ж)

начин на доставка (физически или безналично прехвърляне);

з)

цена и условия на плащане, включително метод, използван за изчисляване на цената, когато е приложимо;

и)

срок на договора за доставка;

й)

дата(и), на която(които) страните са подписали договора за доставка.

3.   Всички оригинали на договора за доставка се предоставят на Агенцията за подпис в срок от 10 (десет) работни дни от датата, на която договорът е подписан от всички страни, с изключение на Агенцията (или в по-дълъг срок при обосновано искане, договорен с Агенцията писмено).

4.   Оригиналите на договора за доставка се придружават от попълнен формуляр за подаване, който е на разположение на уебсайта на Агенцията.

5.   Освен в случаите, в които се прилага член 15 от настоящия правилник, Агенцията взема решение за сключване на договора в срок от 10 (десет) работни дни от датата, на която го е получила, при условие че на Агенцията е съобщена цялата изискуема информация. Ако Агенцията изиска допълнителна информация, този срок ще започне да тече от момента, в който Агенцията получи цялата информация, която ѝ е необходима, за да изпълни задачата си за надзор върху източниците на доставки.

6.   Ако Агенцията сключи договора за доставка, тя запазва единия оригинал на договора за своя архив и връща останалите оригинали на страната, която ги е изпратила, като я информира за определения справочен номер.

7.   Ако Агенцията установи, че редовното и справедливо снабдяване с ядрени материали за потребителите на Общността е застрашено, тя може да реши да спре прилагането на опростената процедура и да премине към централизираната процедура, предвидена в член 12 от Правилника.

Член 12

Централизирана процедура

1.   Процедурата се прилага, ако Агенцията установи, че редовното снабдяване с ядрени материали за потребителите е застрашено, включително, но не само, в ситуации, при които ядрени материали не са достъпни за потребителите в приемлив срок или са достъпни единствено на прекомерно високи цени.

2.   Решението на Агенцията за спиране на прилагането на опростената процедура и за определяне на обхвата на приложение на централизираната процедура влиза в сила след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

3.   В такива ситуации ядрени материали могат да бъдат доставяни и/или разменяни с клиенти извън Общността само след като са задоволени нуждите на потребителите в Общността.

4.   Договор за доставка, подписан от страните преди решението на Агенцията по параграф 2 от настоящия член да бъде публикувано, се обработва в съответствие с процедурата, приложима към датата на подписване на договора между страните.

Член 13

Промени в договорите за доставка

1.   Всички промени (изменения, допълнения, придружителни писма, споразумения за възлагане, прекратявания по взаимно съгласие) в договорите за доставка трябва да бъдат сключени от Агенцията в съответствие с процедурата, използвана за първоначалния договор.

2.   В случай на едностранно предизвестие за прекратяване на договор за доставка Агенцията се уведомява за това в срок от 10 (десет) работни дни от датата, на която едностранното предизвестие за прекратяване е изпратено или получено, според случая.

Член 14

Отказ за сключване на договор за доставка

1.   В рамките на която и да е от процедурите, посочени в член 10 от Правилника, Агенцията има право да възрази срещу договор, който може да засегне постигането на целите на Договора.

2.   Ако Агенцията реши да не сключи договора за доставка, тя информира съответните страни чрез мотивирано решение и връща всички подадени документи на страната, която ги е предоставила.

3.   Агенцията може да реши да не сключи договора за доставка, по-специално ако поискано от Агенцията разяснение не бъде предоставено в срок от 10 (десет) работни дни от получаване на искането за това.

4.   Това решение или липсата на решение може да бъде отнесено пред Комисията в съответствие с разпоредбите на член 5, параграф 5 от устава на Агенцията.

Член 15

Разрешение от Комисията

1.   Необходимо е предварително разрешение от Комисията за износ на продукция на Общността (членове 59, буква б) и 62, параграф 1, буква в) от Договора) и за сключване на договори за доставка за срок по-дълъг от 10 години (член 60 от Договора).

2.   В тези случаи Агенцията започва процедура за получаване на разрешение от Комисията.

ГЛАВА 4

УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА СЪОТВЕТНИ УСЛУГИ И ЗА МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА

Член 16

Договори за съответни услуги

1.   Договорите за съответни услуги по член 75 от Договора се съобщават на Агенцията в срок от 10 (десет) работни дни от датата, на която са подписани (или в по-дълъг срок при обосновано искане, договорен с Агенцията писмено).

2.   Уведомлението включва най-малко следната информация:

а)

наименование на договарящите се страни;

б)

известни или предвиждани количества от въпросните материали;

в)

химична форма на въпросните материали;

г)

държава на произход на въпросните материали; ако тази информация е неизвестна в момента на подписването на договора, тя се съобщава на Агенцията писмено във възможно най-кратък срок;

д)

график на доставките;

е)

място на доставка;

ж)

срок на договора;

з)

дата(и), на която(които) страните са подписали договора.

3.   Уведомяването за договора се извършва чрез формуляра, който е на разположение на уебсайта на Агенцията.

4.   Агенцията потвърждава получаването на уведомлението и съобщава определения номер на договора в срок от 15 (петнадесет) работни дни от датата, на която го е получила, при условие че на Агенцията е съобщена цялата изискуема информация.

5.   Ако Агенцията изиска допълнителна информация, посоченият в параграф 4 от настоящия член срок ще бъде прекъснат от това искане и ще започне да тече отначало след като информацията бъде получена.

6.   Всяко изменение на първоначалния договор по отношение на някой от елементите, посочени в параграф 2 по-горе, включително прекратяване на договора, се съобщава на Агенцията в съответствие с процедурата, посочена в настоящия член.

7.   Ако договорът за съответни услуги включва разпоредби, отнасящи се до доставката на ядрени материали, той се разглежда като договор за доставка и се предоставя на Агенция с оглед на сключването му.

Член 17

Договори за малки количества

1.   Всеки пренос, внос или износ на малки количества руди, суровини и специални делящи се материали се съобщава на Агенцията.

2.   Всяко лице, което внася или изнася малки количества, и всеки доставчик, който извършва пренос на малки количества в рамките на Общността, предоставя на Агенцията тримесечен отчет за такива сделки.

3.   Тримесечните отчети се предоставят на Агенцията в срок от един месец след края на тримесечието, през което сделките са осъществени, и включват информацията, предвидена в член 3 от Регламента за малките количества.

4.   При условие че е получила цялата изискуема информация, Агенцията потвърждава получаването на тримесечните отчети и съобщава определените номера на договорите, ако е възможно, в срок от 15 (петнадесет) работни дни от датата на получаването им.

ГЛАВА 5

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Влизане в сила

1.   Настоящият правилник влиза в сила на датата, определена в решението на Агенцията, с което той е приет.

2.   Договорите за доставка, подписани от страните преди датата, на която настоящият правилник влиза в сила, се обработват в съответствие с разпоредбите, приложими в деня на подписването им.


Top