EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021Q0611(01)

Междуинституционално споразумение от 20 май 2021 година между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за задължителен регистър за прозрачност

OB L 207, 11.6.2021, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj

11.6.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 207/1


МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

от 20 май 2021 година

между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за задължителен регистър за прозрачност

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 295 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като имат предвид, че:

(1)

Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия (наричани по-нататък „институциите, подписали настоящото споразумение“) поддържат открит, прозрачен и редовен диалог с представителните организации и гражданското общество в съответствие с Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално член 11, параграфи 1 и 2 от него.

(2)

Този диалог предоставя възможност на заинтересованите страни да представят своите становища относно решенията, които могат да окажат влияние върху тях, и по този начин ефективно да допринесат за базата от доказателства, въз основа на която се изготвят предложенията за политики. Сътрудничеството със заинтересованите страни повишава качеството при вземането на решения чрез осигуряването на канали за предоставяне на външни становища и експертни знания.

(3)

Прозрачността и отчетността са от основно значение за поддържане на доверието на гражданите на Съюза в законността на политическите, законодателните и административните процеси в Съюза.

(4)

Институциите, подписали настоящото споразумение, отчитат, че е важно да координират своя подход чрез приемането на съвместна рамка за своето сътрудничество с цел да насърчат допълнително прозрачното и етично представителство на интереси.

(5)

Прозрачността по отношение на представителството на интереси е особено важна, за да могат гражданите да следят дейностите и да са наясно с потенциалното влияние на представителите на интереси, включително влиянието, осъществено чрез финансова подкрепа и спонсорство. Приемането на кодекс за поведение, съдържащ правилата и принципите, приложими за представителите на интереси, които се регистрират в регистър за прозрачност (наричан по-нататък „Регистърът“) и по този начин се ангажират да спазват кодекса, е най-добрата гаранция за прозрачност.

(6)

С оглед на положителния си опит от регистъра за прозрачност за организации и самостоятелно заети физически лица, които участват в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС, създаден чрез споразумението между Европейския парламент и Европейската комисия от 16 април 2014 г. (1) (наричано по-нататък „Споразумението от 2014 г.“), институциите, подписали настоящото споразумение, считат, че обхватът на Споразумението от 2014 г. следва да бъде разширен.

(7)

Необходимо е Регистърът да има задължителен характер, като се въведат посредством отделни решения, приети от всяка институциите, подписали настоящото споразумение, мерки с равностоен ефект, вследствие на които регистрацията на представителите на интереси в Регистъра се превръща в необходимо предварително условие за извършването на определени видове дейности, свързани с представителството на интереси.

(8)

За да се укрепи допълнително съвместната рамка въз основа на постигнатия напредък при създаването на обща култура на прозрачност, институциите, подписали настоящото споразумение, следва да публикуват на уебсайта на Регистъра условията и допълнителните мерки за прозрачност, които са въвели с цел насърчаване на регистрацията, например специални списъци с адресати, препоръката определени лица, отговорни за вземането на решения, да се срещат само с регистрирани представители на интереси или публикуването на информация за срещите между определени лица, отговорни за вземането на решения, и представители на интереси.

(9)

За да се популяризира настоящото споразумение извън подписалите го институции, следва да се предвидят договорености, които да позволяват на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, различни от институциите, подписали настоящото споразумение, и постоянните представителства на държавите членки, които доброволно желаят да прилагат принципите на функциониране на съвместната рамка, да се възползват от съдействието на секретариата на Регистъра и неговото бюро за техническа помощ.

(10)

За да се избегне ненужната административна тежест и в съответствие с настоящата практика по отношение на регистрацията, дейностите, извършвани от представители на интереси изключително от името на организация или мрежа, от които те са част, следва да се считат за дейности на тази мрежа или тази организация.

(11)

Дейностите на публичните органи на държавите членки, както и на която и да е организация или мрежа от такива публични органи, действащи от тяхно име на равнището на Съюза или на национално или поднационално равнище, не следва да попадат в обхвата на настоящото споразумение, въпреки че организациите и мрежите от публични органи на равнището на Съюза, на национално или поднационално равнище, които участват в дейности, свързани с представителството на интереси, следва да могат да се регистрират.

(12)

Практиката да се приема годишен доклад за функционирането на Регистъра следва да се запази като инструмент за популяризиране на координирания подход на институциите, подписали настоящото споразумение, и за повишаване на доверието на гражданите. Обхватът на годишния доклад следва да се разшири, за да включва условията и допълнителните мерки за прозрачност, въведени от институциите, подписали настоящото споразумение.

(13)

Функционирането на Регистъра не следва да засяга компетентността на която и да е от институциите, подписали настоящото споразумение, нито да засяга съответните им вътрешни организационни правомощия.

(14)

При упражняването на съответните си вътрешни организационни правомощия институциите, подписали настоящото споразумение, следва да делегират на секретариата и на управителния съвет на Регистъра правомощието да действат от тяхно име при вземането на отделни решения относно конкретни заявители и регистранти в съответствие с настоящото споразумение. Институциите, подписали настоящото споразумение, следва да имат качеството на съответници по жалбите до Съда на Европейския съюз срещу окончателни решения на управителния съвет на Регистъра, които засягат неблагоприятно заявителите или регистрантите.

(15)

При изпълнението на настоящото споразумение институциите, подписали настоящото споразумение, следва да си оказват лоялно сътрудничество.

(16)

Всяка от институциите, подписали настоящото споразумение, следва да може да провежда други политики за добро управление и прозрачност извън рамките на настоящото споразумение, доколкото тези политики не пречат на изпълнението на и на целите, преследвани чрез настоящото споразумение.

(17)

Настоящото споразумение не засяга упражняването на правата по член 11, параграф 4 от ДЕС относно европейската гражданска инициатива и член 227 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно правото на отправяне на петиции до Европейския парламент,

СЕ СПОРАЗУМЯВАТ ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цел и обхват

Настоящото споразумение установява рамка и принципи на действие с оглед на прилагането на координиран подход от страна на институциите, подписали настоящото споразумение, по отношение на прозрачното и етично представителство на интереси.

Посредством отделни решения, вземани въз основа на техните вътрешни организационни правомощия, институциите, подписали настоящото споразумение, се съгласяват да прилагат координирания подход, посочен в първа алинея, по отношение на дейностите, попадащи в обхвата на настоящото споразумение, и да определят тези дейности, попадащи в обхвата на настоящото споразумение, които по тяхно решение се обвързват с условия за регистриране в Регистъра.

Член 2

Определения

За целите на настоящото споразумение се прилагат следните определения:

a)

„представител на интереси“ означава всяко физическо или юридическо лице или техни официални или неформални групи, организации или мрежи, които извършват дейностите, попадащи в обхвата на настоящото споразумение;

б)

„заявител“ означава всеки представител на интереси, който подава заявление да бъде вписан в Регистъра;

в)

„регистрант“ означава всеки представител на интереси, който е вписан в Регистъра;

г)

„клиент“ означава всеки представител на интереси, който има договорни отношения с посредник, с цел този посредник да защитава неговите интереси чрез извършване на дейности, попадащи в обхвата на настоящото споразумение;

д)

„посредник“ означава всеки представител на интереси, който защитава интересите на клиент чрез извършването на дейности, попадащи в обхвата на настоящото споразумение;

е)

„взаимоотношение между клиент и посредник“ означава всяко договорно отношение между клиент и посредник във връзка с извършването на дейности, попадащи в обхвата на настоящото споразумение;

ж)

„персонал“ означава персоналът, който попада в обхвата на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза, включени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (2), и който е нает на работа от която и да е от институциите, подписали настоящото споразумение, независимо от категорията, към която принадлежи;

з)

„обвързаност с условия“ означава принципът, съгласно който регистрирането в Регистъра е необходимо предварително условие, за да могат представителите на интереси да извършват определени дейности, попадащи в обхвата на настоящото споразумение.

Член 3

Дейности, попадащи в обхвата на настоящото споразумение

1.   Настоящото споразумение обхваща дейности, извършвани от представители на интереси с цел оказване на влияние върху формулирането или прилагането на политика или законодателство или върху процеса на вземане на решения на институциите, подписали настоящото споразумение, или други институции, органи, служби и агенции на Съюза (наричани заедно по-нататък „институции на Съюза“), без да се засяга член 4.

2.   По-специално дейностите, попадащи в обхвата на настоящото споразумение, посочени в параграф 1, включват, inter alia:

а)

организиране на срещи, конференции или събития или участие в тях, както и поддържане на подобни контакти с институциите на Съюза;

б)

оказване на съдействие за консултации, изслушвания или други подобни инициативи или участие в тях;

в)

организиране на комуникационни кампании, платформи, мрежи и инициативи на местно равнище;

г)

изготвяне или възлагане на политически документи и документи за изразяване на позиция, изменения, проучвания на общественото мнение и анкети, отворени писма и други комуникационни или информационни материали, както и възлагане и провеждане на изследвания.

Член 4

Дейности извън обхвата на настоящото споразумение

1.   Настоящото споразумение не обхваща следните дейности:

a)

предоставяне на правни и други професионални консултации, ако:

i)

те представляват представителство на клиенти в контекста на помирителни процедури или процедури по медиация, целящи да се предотврати сезирането на съдебен или административен орган за разрешаването на даден спор;

ii)

консултацията се предоставя на клиенти с цел да им се помогне да гарантират, че дейностите им са в съответствие със съществуващата правна уредба; или

iii)

те представляват представителство на клиенти и защита на техните основни или процесуални права, например правото на изслушване, правото на справедлив съдебен процес и правото на защита в рамките на административни производства, и включва дейности, извършвани от адвокати или други специалисти, участващи в представителството на клиентите и защитата на техните основни или процесуални права;

б)

представяне на становища като страна или трета страна в рамките на правна или административна процедура, установена от правото на Съюза или от международното право, приложимо за Съюза, както и представяне на становища, основаващи се на договорни отношения с някоя от институциите, подписали настоящото споразумение, или на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, финансирано от фондовете на Съюза;

в)

дейности на социалните партньори, които те извършват в качеството си на участници в социалния диалог съгласно член 152 от ДФЕС;

г)

предоставяне на становища или друга информация в отговор на преки и конкретни искания от страна на някоя от институциите на Съюза или на техни представители или служители за предоставяне на фактическа информация, данни или експертен опит;

д)

дейности, извършвани изцяло в лично качество от физически лица, които не действат съвместно с други лица;

е)

спонтанни срещи, срещи от чисто личен или социален характер и срещи, провеждани в рамките на административна процедура, установена с ДЕС, ДФЕС или правни актове на Съюза.

2.   Настоящото споразумение не обхваща дейностите, извършвани от следните органи:

a)

публични органи на държавите членки, включително техните постоянни представителства и посолства, на национално и поднационално равнище;

б)

организации и мрежи от публични органи на равнището на Съюза или на национално или поднационално равнище, при условие че действат изключително от името на съответните публични органи;

в)

междуправителствени организации, включително агенции и органи, създадени от тях;

г)

публични органи на трети държави, включително техните дипломатически мисии и посолства, с изключение когато тези органи са представени от правни субекти, служби или мрежи без дипломатически статут или са представени чрез посредник;

д)

политически партии, с изключение на организациите, които са създадени от политически партии или са свързани с тях;

е)

църкви и религиозни сдружения или общности, както и философски и неконфесионални организации, посочени в член 17 от ДФЕС, с изключение на службите, правните субекти или мрежите, създадени, за да представляват църкви, религиозни общности или философски и неконфесионални организации в отношенията им с институциите на Съюза, както и техните сдружения.

Член 5

Обвързаност с условия и допълнителни мерки за прозрачност

1.   Институциите, подписали настоящото споразумение, се ангажират да спазват принципа на обвързаност с условия, който те прилагат посредством отделни решения въз основа на вътрешните си организационни правомощия.

2.   Когато приемат условия или допълнителни мерки за прозрачност с цел насърчаване на регистрацията и укрепване на съвместната рамка, създадена с настоящото споразумение, институциите, подписали настоящото споразумение, гарантират, че тези мерки са в съответствие с настоящото споразумение и че те допринасят за постигането на целта на координирания подход, посочена в член 1, а именно да се установи висок стандарт за прозрачно и етично представителство на интересите на равнището на Съюза.

3.   Обвързаността с условия и допълнителните мерки за прозрачност, приети от институциите, подписали настоящото споразумение, се публикуват на уебсайта на Регистъра, който се актуализира редовно.

Член 6

Допустимост и кодекс за поведение

1.   Заявителите, които подадат попълнено заявление за регистрация, отговарят на условията за допустимост за вписване в Регистъра, ако извършват дейности, попадащи в обхвата на настоящото споразумение, и спазват кодекса за поведение, посочен в приложение I (наричан по-нататък „Кодекс за поведение“).

2.   Когато подават заявление за регистрация, заявителите предоставят информацията, посочена в приложение II, и дават своето съгласие тази информация да бъде обществено достояние.

3.   От заявителите може да бъде поискано да докажат, че отговарят на условията за допустимост за вписване в Регистъра и точността на предоставената от тях информация.

4.   Секретариатът на Регистъра (наричан по-нататък „секретариатът“) активира регистрацията на заявителя, след като се установи, че той отговаря на условията за допустимост и се счете, че регистрацията отговаря на изискванията, посочени в приложение II.

5.   След като регистрацията на заявителя бъде активирана, той става регистрант.

6.   Секретариатът следи регистрациите и проследява дали регистрантите продължават да отговарят на условията за допустимост за вписване в Регистъра и да спазват Кодекса за поведение в съответствие с процедурите, предвидени в приложение III.

7.   Секретариатът може да проведе разследване въз основа на жалба, в която се твърди, че регистрантът не е спазил Кодекса за поведение, както и по собствена инициатива с оглед на информацията, че регистрантът вече не отговаря на условията за допустимост съгласно параграф 1.

8.   В контекста на проследяването или разследването от страна на секретариата регистрантите по-специално:

a)

при поискване представят удостоверителни документи, доказващи, че информацията, свързана с тяхната регистрация, продължава да бъде точна; и

б)

оказват лоялно и конструктивно сътрудничество в съответствие с процедурите, предвидени в приложение III.

Член 7

Управителен съвет

1.   Управителният съвет на Регистъра (наричан по-нататък „управителният съвет“) се състои от генералните секретари на институциите, подписали настоящото споразумение, които го председателстват на ротационен принцип за срок от една година.

2.   Управителният съвет:

a)

следи за цялостното прилагане на настоящото споразумение;

б)

определя годишните приоритети за Регистъра, както и бюджетните прогнози и необходимия дял от бюджета за изпълнението на тези приоритети;

в)

формулира общи насоки за секретариата;

г)

приема годишния доклад по член 13;

д)

разглежда и взема решения по обосновани искания за преразглеждане на решения на секретариата в съответствие с приложение III, точка 9.

3.   Управителният съвет заседава най-малко веднъж годишно по инициатива на своя председател. Той може да заседава и по искане на един от своите членове.

4.   Управителният съвет взема решенията си с консенсус.

Член 8

Секретариат

1.   Секретариатът е съвместна оперативна структура, създадена с цел управление на функционирането на Регистъра. Той се състои от началниците на отдели или лица с равностойна длъжност, отговарящи по въпросите на прозрачността във всяка от институциите, подписали настоящото споразумение (наричани по-нататък „началници на отдели“), и съответния персонал.

2.   Управителният съвет определя един от началниците на отдели като „координатор“ за срок от една година, който може да бъде подновяван. Работата на секретариата се координира от координатора.

Координаторът представлява секретариата и контролира ежедневната му работа в името на общите интереси на институциите, подписали настоящото споразумение.

3.   Секретариатът осъществява следните дейности:

a)

докладва на управителния съвет, подготвя заседанията му и го подпомага при изпълнението на неговите задачи;

б)

предоставя насоки на регистрантите, за да се гарантира, че настоящото споразумение се прилага последователно;

в)

взема решения относно допустимостта на заявителите и следи съдържанието на Регистъра, с цел да постигне оптимално равнище на качество на данните в Регистъра, с разбирането обаче, че регистрантите носят крайната отговорност за точността на предоставената от тях информация;

г)

предоставя технически помощ на заявителите и регистрантите;

д)

провежда разследвания и прилага мерки в съответствие с приложение III;

е)

провежда комуникационни действия и действия за повишаване на осведомеността, насочени към заинтересованите страни;

ж)

приема годишния доклад по член 13;

з)

отговаря за информационното развитие и поддръжката на Регистъра;

и)

обменя най-добри практики и опит с аналогични органи във връзка с прозрачността на представителството на интереси;

й)

извършва всякакви други дейности, необходими за изпълнението на настоящото споразумение.

4.   Секретариатът взема решения чрез консенсус на началниците на отдели.

Член 9

Оправомощаване

Управителният съвет и секретариатът изпълняват задачите, които са им възложени съгласно членове 7 и 8, и при изпълнението на тези задачи са оправомощени да приемат решения от името на институциите, подписали настоящото споразумение.

Член 10

Ресурси

1.   Институциите, подписали настоящото споразумение, осигуряват наличието на необходимите човешки, административни, технически и финансови ресурси, включително подходящ брой на служителите в секретариата, така че да се гарантира ефективното изпълнение на настоящото споразумение.

2.   Без да се засяга член 7, параграф 2, буква б) и като надлежно се вземат предвид различните размери на щатните разписания на институциите, институциите, подписали настоящото споразумение, предприемат необходимите стъпки за финансиране на поддръжката, развитието и популяризирането на Регистъра.

Член 11

Доброволно участие на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, различни от институциите, подписали настоящото споразумение

1.   Институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, различни от институциите, подписали настоящото споразумение, могат да уведомят управителния съвет за мерките, чрез които те решават да обвържат определени дейности с условието за регистрация в Регистъра, или за всякакви допълнителни мерки за прозрачност, които предприемат.

2.   Ако управителният съвет прецени, че мерките, посочени в параграф 1, са в съответствие с целите, преследвани с настоящото споразумение, той може да договори със съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза условия, при които тази институция, орган, служба или агенция може да се ползва от съдействие и техническа помощ от страна на секретариата. Всички мерки, за които е изпратено уведомление съгласно параграф 1, се публикуват на уебсайта на Регистъра.

Член 12

Доброволно участие на постоянните представителства на държавите членки

Държавите членки могат да уведомят управителния съвет за мерките, предприети в съответствие с националното право, чрез които те решават да обвържат определени дейности, насочени към техните постоянни представителства, с условието за регистрация в Регистъра или с допълнителни мерки за прозрачност, които предприемат. Всички мерки, за които е изпратено такова уведомление, се публикуват на уебсайта на Регистъра.

Член 13

Годишен доклад

1.   Управителният съвет приема годишен доклад за функционирането на Регистъра през предходната година.

2.   Годишният доклад включва:

a)

глава относно фактическата информация в Регистъра, неговото съдържание и всички промени, засягащи Регистъра;

б)

глава относно обвързаността с условия и допълнителните мерки за прозрачност, посочени в член 5, които са в сила.

3.   Управителният съвет представя годишния доклад на институциите, подписали настоящото споразумение, и осигурява неговото публикуване на уебсайта на Регистъра.

Член 14

Преразглеждане

1.   Институциите, подписали настоящото споразумение, извършват оценка на изпълнението на мерките, предприети съгласно член 5, до 2 юли 2022 г. и на редовни интервали след това, за да могат по целесъобразност да отправят препоръки относно усъвършенстването и укрепването на тези мерки.

2.   Настоящото споразумение подлежи на преразглеждане не по-късно от 2 юли 2025 г.

Член 15

Преходни и заключителни разпоредби

1.   Настоящото споразумение има обвързващ характер за институциите, подписали настоящото споразумение.

2.   За целите на член 9 всяка институция, подписала настоящото споразумение, се ангажира да приеме решение, което гласи, както следва:

„Управителният съвет и секретариатът са оправомощени да приемат от името на [наименование на институцията] отделни решения относно заявителите и регистрантите в съответствие с Междуинституционалното споразумение от 20 май 2021 г. относно задължителен Регистър за прозрачност (ОВ L 207, 11.6.2021 г., стр1)“.

Тези решения влизат в сила в деня на влизане в сила на настоящото споразумение.

3.   Настоящото споразумение заменя Споразумението от 2014 г., което спира да се прилага от датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

4.   Настоящото споразумение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

5.   Регистрантите, които са вписани в Регистъра преди влизането в сила на настоящото споразумение имат право за срок от шест месеца от датата на влизане в сила на настоящото споразумение да изменят регистрацията си, за да изпълнят новите изисквания, произтичащи от настоящото споразумение, така че да останат вписани в Регистъра.

6.   Всички разследвания на сигнали или жалби , започнати съгласно Споразумението от 2014 г., се провеждат в съответствие с процедурата, предвидена в посоченото споразумение.

Съставено в Брюксел, 20 май 2021 г.

За Европейския парламент

Председател

David Maria SASSOLI

За Съвета

Председател

Ana Paula ZACARIAS

За Комисията

От името на Председателя

Věra JOUROVÁ


(1)  Споразумение между Европейския парламент и Европейската комисия относно Регистъра за прозрачност за организации и самостоятелно заети физически лица, които участват в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС (OВ L 277, 19.9.2014 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Регистрантите действат в съответствие с правилата и принципите, определени в настоящото приложение. По-специално, регистрантите:

a)

в отношенията си с която и да е от институциите, подписали настоящото споразумение, и други институции, органи, служби или агенции на Съюза (наричани заедно „институции на Съюза“) винаги се идентифицират по име, регистрационен номер и образуванието или образуванията, за които работят или които представляват;

б)

декларират интересите и целите, които насърчават, и посочват клиентите или членовете, които представляват, както и, когато е приложимо, регистрационния номер на тези клиенти или членове;

в)

не получават или не се опитват да получат информация или решения непочтено или чрез неправомерен натиск, неправомерно поведение или обиден език;

г)

не злоупотребяват с регистрацията си с търговска цел, като не изопачават или представят погрешно последиците от регистрацията;

д)

не накърняват репутацията на Регистъра или на институциите на Съюза, нито използват техните логотипи без изрично разрешение;

е)

гарантират, че информацията, която те предоставят при регистрацията и впоследствие администрират в рамките на своите дейности, попадащи в обхвата на настоящото споразумение, е пълна, актуална, точна и неподвеждаща, като се съгласяват тази информация да бъде обществено достояние;

ж)

спазват, а също и избягват възпрепятстването, изпълнението и прилагането на съответните обществено достъпни правила, кодекси и насоки, установени от институциите на Съюза;

з)

не склоняват членове на Европейския парламент, членове на Комисията или служители на институциите на Съюза да нарушават правилата и стандартите за поведение, приложими към тях;

и)

в случай, че наемат на работа бивши членове на Европейския парламент, членове на Комисията или служители на институциите на Съюза, надлежно вземат предвид изискванията и правилата за поверителност, приложими за тези лица след напускане на съответната институция с оглед предотвратяване на конфликт на интереси;

й)

когато са ангажирани във взаимоотношение между клиент и посредник:

i)

гарантират, че страните в такова взаимоотношение са вписани в Регистъра; и

ii)

като клиенти или посредници гарантират публикуването на съответната информация относно взаимоотношението, вписано в Регистъра съгласно приложение II;

к)

когато за целите на извършването на дейности, попадащи в обхвата на настоящото споразумение, те възлагат определени задачи на трети страни, които не са регистрирани, гарантират, че тези страни се придържат към етични стандарти, които са поне равностойни на тези, които се прилагат за регистрантите;

л)

представят на секретариата, при поискване, удостоверителни документи, доказващи тяхната допустимост и точността на предоставената информация, като сътрудничат лоялно и конструктивно със секретариата;

м)

потвърждават, че могат да бъдат обект на процедурите по разследване и, когато е приложимо, на мерките, предвидени в приложение III;

н)

предприемат подходящи стъпки, за да гарантират, че всички техни служители, участващи в дейностите, попадащи в обхвата на настоящото споразумение, са информирани за ангажимента си като регистранти да спазват настоящия кодекс за поведение;

о)

информират клиентите или членовете, които представляват в рамките на дейностите, попадащи в обхвата на настоящото споразумение, за ангажимента си като регистранти да спазват настоящия кодекс за поведение;

п)

спазват специфичния достъп и правилата и договореностите за сигурност, установени от институциите, подписали настоящото споразумение, и избягват възпрепятстването им.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПОДЛЕЖИ НА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА

В настоящото приложение се определя информацията, която трябва да бъде на разположение в Регистъра. Тази информация се предоставя от заявителите или когато е приложимо, от регистрантите, освен когато се въвежда автоматично.

I.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

a)

наименование на образуванието; адрес на седалището и, ако е различен, адрес на офиса за връзки със Съюза; телефонен номер; адрес на електронна поща (1); уебсайт;

б)

форма на образуванието;

в)

представлявани интереси;

г)

потвърждение, че заявителят действа в съответствие с Кодекса за поведение;

д)

име на лицето, което носи юридическа отговорност за образуванието, и лице, отговарящо за връзките със Съюза;

е)

годишна оценка на еквивалентите на пълно работно време за лицата, участващи в дейности, попадащи в обхвата на настоящото споразумение, в съответствие със следните проценти на дейност на пълно работно време: 10 %, 25 %, 50 %, 75 % или 100 %;

ж)

цели, компетенции , области на интерес и географско покритие;

з)

организации, в които регистрантът е член, и образувания, с които регистрантът е свързан;

и)

членство и/или свързаност на регистранта със съответните мрежи и организации.

II.   ВРЪЗКИ С ИНСТИТУЦИИТЕ НА СЪЮЗА

a)

законодателни предложения, политики или инициативи на Съюза, към които са насочени дейностите, попадащи в обхвата на настоящото споразумение;

б)

членство в експертни групи на Комисията (2) и други подкрепяни от Съюза форуми и платформи;

в)

членство, подкрепа или участие в интергрупи и други дейности на неформални групи, организирани в помещенията на Европейския парламент;

г)

имена на лица с разрешение за достъп до сградите на Европейския парламент (3);

III.   ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Регистрантите, включително посредниците, декларират размера и източника на безвъзмездните средства от Съюза, които участват в техните оперативни разходи. Декларираните суми са в евро.

a)

Регистрантите, които защитават собствените си интереси или колективни интереси пред която и да е от институциите, подписали настоящото споразумение, предоставят актуална оценка на годишните разходи, свързани с дейностите, попадащи в обхвата на настоящото споразумение, в съответствие с таблицата по-долу. Оценката на годишните разходи обхваща цяла година, през която се е извършвала дейност, и се отнася до непосредствено приключилата финансова година към датата на регистрация или датата на годишното актуализиране на детайлите по регистрацията.

Размер на годишните разходи, в евро:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 999 999

1 000 000 – 1 249 999

1 250 000 – 1 499 999

1 500 000 – 1 749 999

1 750 000 – 1 999 999

2 000 000 – 2 249 999

2 250 000 – 2 499 999

2 500 000 – 2 749 999

2 750 000 – 2 999 999

3 000 000 – 3 499 999

3 500 000 – 3 999 999

4 000 000 – 4 499 999

4 500 000 – 4 999 999

5 000 000 – 5 499 999

5 500 000 – 5 999 999

6 000 000 – 6 499 999

6 500 000 – 6 999 999

7 000 000 – 7 999 999

8 000 000 – 8 999 999

9 000 000 – 9 999 999

≥10 000 000

Клиентите декларират посредниците, които извършват дейности, попадащи в обхвата на настоящото споразумение, от тяхно име, както и разходите за всеки отделен посредник в съответствие с таблицата по-долу. Оценката на годишните разходи обхваща цяла година, през която е извършвана дейност, и се отнася до непосредствено приключилата финансова година към датата на регистрация или датата на годишното актуализиране на детайлите по регистрацията.

Всички настоящи посредници, които не са обхванати от последната приключена финансова година, се декларират отделно и поименно.

Размер на представителните разходи за всеки посредник, в евро:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 999 999

≥ 1 000 000

б)

Посредниците декларират прогнозните общи годишни приходи, които могат да бъдат отнесени към дейностите, попадащи в обхвата на настоящото споразумение, в съответствие с таблицата по-долу. Оценката на общите годишни приходи обхваща цяла година, през която е извършвана дейност, и се отнася до непосредствено приключилата финансова година към датата на регистрация или датата на годишното актуализиране на детайлите по регистрацията.

Приходите от отделни клиенти за дейностите, попадащи в обхвата на настоящото споразумение, също се изброяват в съответствие с таблицата по-долу, като се посочват също законодателните предложения, политики или инициативи на Съюза, към които са насочени дейностите, попадащи в обхвата на настоящото споразумение:

Размер на приходите от всеки клиент, в евро:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 999 999

≥1 000 000

Прогнозните годишни приходи от дейностите, попадащи в обхвата на настоящото споразумение, се изчисляват автоматично от Регистъра въз основа на сбора от прогнозните приходи от всеки клиент.

Посредниците декларират в Регистъра клиентите, от чието име се извършват дейностите, попадащи в обхвата на настоящото споразумение.

Всички настоящи клиенти, които не са обхванати от последната приключена финансова година, се декларират отделно и поименно в Регистъра.

в)

Регистрантите, които не представляват търговски интереси, предоставят следната финансова информация:

i)

общ бюджет за непосредствено приключилата финансова година;

ii)

основни източници на финансиране по категории: финансиране от Съюза, публично финансиране, безвъзмездни средства, дарения, вноски на членовете им и др.;

iii)

размера на всяка получена от тях вноска, надвишаваща 10 % от общия им бюджет, ако вноските са над 10 000 EUR, както и името на вносителя.


(1)  Предоставеният адрес на електронна поща няма да бъде публикуван.

(2)  Членството в експертни групи се вписва автоматично в Регистъра. Регистрацията не предоставя автоматично право на такова членство.

(3)  Регистрантите могат да поискат разрешение за достъп до сградите на Европейския парламент в края на процеса на регистрация. Имената на лицата, които получават пропуски за сградите на Европейския парламент, се включват автоматично в Регистъра. Регистрацията не предоставя автоматично право на такъв пропуск.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

МОНИТОРИНГ, РАЗСЛЕДВАНИЯ И МЕРКИ

1.   Общи принципи

1.1.

Секретариатът може да започне разследване въз основа на жалба, в която се твърди, че регистрантът не е спазил Кодекса за поведение (наричано по-нататък „неспазване“), както и по собствена инициатива с оглед на информация, че регистрантът може да не отговаря на условията за допустимост.

1.2.

Разследване е административна процедура, в която участват секретариатът и съответният регистрант, както и третата страна, подала жалбата (наричана по-нататък „жалбоподател“), когато разследването не е било започнато по инициатива на секретариата.

1.3.

Когато бъде започнато разследване, секретариатът може да спре съответната регистрация като предпазна мярка. Секретариатът незабавно информира съответния регистрант относно решението си за спиране на регистрацията, като предоставя мотивирано обяснение за своето решение.

2.   Допустимост на жалбите

2.1.

Всяко физическо или юридическо лице може да подаде жалба до секретариата относно предполагаемо неспазване от страна на регистранта. Жалбите се представят в писмена форма. За да бъде допустима, жалбата трябва:

a)

да посочва съответния регистрант и ясно да излага подробна информация относно жалбата;

б)

да съдържа името и координатите на жалбоподателя;

в)

да бъде подадена в срок от една година от предполагаемото неспазване;

г)

да бъде подкрепена от доказателства, показващи разумна степен на вероятност за неспазване.

2.2.

Ако жалба е недопустима, секретариатът информира жалбоподателя за това, като предоставя мотивирано обяснение за своето решение.

3.   Процедура за жалби

3.1.

След получаване на допустима жалба секретариатът започва разследване и уведомява жалбоподателя и съответния регистрант.

3.2.

Съответният регистрант получава екземпляр от жалбата, включително всички приложения, и от него се изисква да предостави мотивиран отговор в срок от 20 работни дни.

3.3.

Секретариатът взима под внимание всеки мотивиран отговор, получен съгласно точка 3.2, събира цялата необходима информация и изготвя доклад, съдържащ неговите констатации.

3.4.

Ако доклад установи, че съответният регистрант не е спазил Кодекса за поведение, секретариатът уведомява регистранта за това. Съобщението може също така да съдържа:

a)

указания за отстраняване на неспазването в срок от 20 работни дни от получаване на уведомлението; и

б)

официално предупреждение, че могат да бъдат взети мерки, ако неспазването не бъде отстранено или се повтори.

3.5.

Секретариатът обявява, че съответният регистрант отговаря на условията за допустимост за оставане в Регистъра и приключва разследването, когато е изпълнено едно от следните условия:

a)

твърдението за неспазване се отнася преди всичко до буква е) от Кодекса за поведение и се отстранява в срок от 20 работни дни от получаване на уведомлението по точка 3.1;

б)

докладът установи, че съответният регистрант е спазил Кодекса за поведение;

в)

регистрантът коригира неспазването, след като е бил уведомен по точка 3.4, буква а);

г)

официалното предупреждение по точка 3.4, буква б) бъде счетено за достатъчно.

3.6.

Секретариатът обявява съответния регистрант за неотговарящ на условията за допустимост и приключва разследването, когато в доклада се установи, че регистрантът не е спазил Кодекса за поведение, и е изпълнено едно от следните условия:

a)

регистрантът не е коригирал неспазването, след като е бил уведомен по точка 3.4, буква а);

б)

официалното предупреждение по точка 3.4, буква б) бъде счетено за недостатъчно.

3.7.

Когато секретариатът изготви доклада си, той предоставя на съответния регистрант екземпляр от този доклад при поискване.

4.   Мониторинг и разследвания по собствена инициатива

4.1.

Секретариатът може да поиска от регистрантите да изменят регистрациите си, когато има основание да бъде счетено, че тези регистрации не предоставят точно информацията, посочена в приложение II.

4.2.

Ако бъде направено искане по точка 4.1, секретариатът може да преустанови действието на въпросната регистрация като предпазна мярка.

4.3.

Когато съответният регистрант не сътрудничи лоялно и конструктивно, секретариатът може да заличи от Регистъра регистрация, която е предмет на искане по точка 4.1.

4.4.

Секретариатът може да започне разследване по собствена инициатива с оглед на информацията, че регистрантът може да не отговаря на условията за допустимост.

4.5.

Когато секретариатът започне разследване по собствена инициатива, той уведомява съответния регистрант и изисква от регистранта да предостави мотивиран отговор в срок от 20 работни дни.

4.6.

Секретариатът взима под внимание всеки мотивиран отговор, получен съгласно точка 4.5, събира цялата необходима информация и изготвя доклад, съдържащ неговите констатации.

4.7.

Ако доклад установи, че съответният регистрант не отговаря на условията за допустимост, секретариатът уведомява регистранта за това. Съобщението може също така да съдържа:

a)

указания за коригиране на неспазването на условията за допустимост в срок от 20 работни дни от получаване на уведомлението; и

б)

официално предупреждение, че могат да бъдат наложени мерки, ако неспазването на условията за допустимост не бъде коригирано или се повтори.

4.8.

Секретариатът обявява, че съответния регистрант отговаря на условията за допустимост за оставане в Регистъра и приключва разследването, когато е изпълнено едно от следните условия:

a)

разследването се отнася предимно до предполагаема липса на дейности, попадащи в обхвата на настоящото споразумение, и съответният регистрант доказва в срок от 20 работни дни от получаване на уведомлението по точка 4.5, че извършва дейности, попадащи в обхвата на настоящото споразумение;

б)

докладът установи, че регистрантът отговаря на условията за допустимост;

в)

регистрантът коригира неспазването на условията за допустимост, след като е бил уведомен по точка 4.7, буква а);

г)

официалното предупреждение по точка 4.7, буква б) бъде счетено за достатъчно.

4.9.

Секретариатът обявява съответния регистрант за неотговарящ на условията за допустимост и приключва разследването, когато разследването се отнася предимно до предполагаема липса на дейности, попадащи в обхвата на настоящото споразумение, и съответният регистрант не докаже в срок от 20 работни дни от получаване на уведомлението по точка 4.5, че извършва дейности, попадащи в обхвата на настоящото споразумение.

4.10.

Секретариатът обявява съответния регистрант за неотговарящ на условията за допустимост и приключва разследването, когато в доклада по точка 4.6 се установи, че регистрантът не отговаря на условията за допустимост, и е изпълнено едно от следните условия:

a)

регистрантът не коригира неспазването на условията за допустимост, след като е бил уведомен по точка 4.7, буква а);

б)

официалното предупреждение по точка 4.7, буква б) бъде счетено за недостатъчно.

4.11.

Когато секретариатът изготви доклада си, той предоставя на съответните регистранти екземпляр от този доклад при поискване.

5.   Сътрудничество със секретариата по време на разследвания

5.1.

При необходимост секретариатът изисква от страните по разследването да предоставят информация, която е от значение за разследването, в срок от 20 работни дни от искането. Засегнатите от разследването страни могат да посочат коя предоставена от тях информация следва да се счита за чувствителна.

5.2.

Секретариатът може да реши да изслуша страните по разследването.

5.3.

Секретариатът може да реши да удължи сроковете, определени в съответствие с настоящото приложение, когато това бъде поискано от регистрантите и обосновано с основателни причини. Това решение може да включва и преустановяване на съответната регистрация за периода на разследването.

5.4.

Ако секретариатът счита, че засегнат от разследване регистрант не сътрудничи лоялно и конструктивно в разследването, той може, след като даде възможност на регистранта да изложи писмено своето становище, да приключи разследването и да заличи съответната регистрация от Регистъра.

6.   Право на изслушване

Регистрантът има възможност да изрази своите становища в писмен вид, преди да бъде взето решение за установяване на недопустимост.

7.   Решение

7.1.

Секретариатът приключва разследването с обосновано решение. Секретариатът уведомява писмено засегнатите от разследването страни за това решение. В решението се посочва дали е установена недопустимост. Когато е приложимо, в решението се посочва формата на недопустимост и каква мярка е предприета от секретариата, както и какви са съответните средства за правна защита.

7.2

Когато секретариатът установи, че регистрантът не отговаря на условията за допустимост в съответствие с точка 7.1, той заличава съответната регистрация от Регистъра.

7.3

Секретариатът може да разгледа искане за възобновяване на разследването до 20 работни дни, след като засегнатите от разследването страни са били информирани за неговото решение.

7.4

Разследване може да бъде възобновено само когато информация, която е била на разположение преди секретариатът да е взел решението си, не е била взета предвид от секретариата при вземането на решението му, без да е налице вина или пропуск от страната, отправила искането съгласно точка 7.3.

8.   Мерки

8.1.

Когато секретариатът заличи регистрация по точка 7.2 поради това, че е установил, че недопустимостта е свързана с неспазване, той може също така, когато е уместно предвид сериозността на неспазването:

a)

да забрани на съответния представител на интереси да се регистрира отново за период от 20 работни дни до две години; и

б)

да публикува на уебсайта на Регистъра предприетите мерки.

8.2.

Когато взема решение относно строгостта на мярката, предприемана съгласно точка 8.1, секретариатът надлежно взема предвид обстоятелствата, свързани с разследването, в светлината на целите, преследвани от настоящото споразумение.

8.3.

Представителите на интереси, спрямо които се прилага забраната по точка 8.1, буква а), не могат да се регистрират отново преди да е изтекъл срокът за заличаване и регистрантът да е коригирал по задоволителен начин основанията, довели до заличаването.

9.   Преразглеждане

9.1.

Регистрантите, срещу които са предприети мерки по точка 8.1, могат да подадат обосновано искане за преразглеждане от управителния съвет.

9.2.

Искането за преразглеждане се изпраща на секретариата в срок от 20 работни дни от получаването на уведомлението за мярката, предприета от секретариата.

9.3.

Исканията за преразглеждане, подадени в съответствие с точки 9.1 и 9.2, се препращат на председателя на управителния съвет, който може да отнесе случая до пълния състав на управителния съвет, когато това е целесъобразно или по искане на някой от другите членове на управителния съвет.

9.4.

Искането за преразглеждане не спира действието на мярката, предприета от секретариата, освен ако управителният съвет не реши друго въз основа на конкретни основания, посочени в искането за преразглеждане.

9.5.

Председателят на управителния съвет уведомява съответния регистрант за решението на управителния съвет относно преразглеждането в срок от 40 работни дни от получаването на искането за преразглеждане.

10.   Средства за правна защита

Регистрантите, които не са удовлетворени от решение на управителния съвет по точка 9, могат да обжалват пред Съда на Европейския съюз в съответствие с член 263 от ДФЕС или да подадат жалба до Европейския омбудсман в съответствие с член 228 от ДФЕС.


Top