EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021L2261

Директива (ЕС) 2021/2261 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2021 година за изменение на Директива 2009/65/ЕО по отношение на използването на основни информационни документи от управляващите дружества на предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (текст от значение за ЕИП)

PE/72/2021/REV/1

OJ L 455, 20.12.2021, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/2261/oj

20.12.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 455/15


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2021/2261 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 декември 2021 година

за изменение на Директива 2009/65/ЕО по отношение на използването на основни информационни документи от управляващите дружества на предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 53, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Член 78 от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) изисква от инвестиционните дружества и управляващите дружества да изготвят кратък документ, съдържащ ключова информация за основните характеристики на предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), предлагани на инвеститорите (наричана по-нататък „ключова информация за инвеститорите“), така че тези инвеститори да са в състояние да разберат по подходящ начин естеството и рисковете на ПКИПЦК, които им се предлагат, и следователно да вземат инвестиционни решения въз основа на информацията.

(2)

Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета (4) изисква от създателите на пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП), преди да предоставят даден ПИПДОЗИП на инвеститорите на дребно, да изготвят и публикуват основен информационен документ (ОИД) за този продукт, за да могат инвеститорите на дребно да разберат и сравнят основните характеристики и рискове на ПИПДОЗИП.

(3)

ПКИПЦК също се считат за ПИПДОЗИП, за които се изисква ОИД съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014. Съгласно член 32, параграф 1 от посочения регламент обаче управляващите дружества съгласно определението в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2009/65/ЕО, инвестиционните дружества, посочени в член 27 от същата директива, и лицата, които консултират относно или продават дялове от ПКИПЦК, както е посочено в член 1, параграф 2 от същата директива, са освободени до 31 декември 2021 г. (наричани по-нататък „преходните разпоредби“) от задълженията, предвидени в посочения регламент, и следователно от изискването да съставят ОИД.

(4)

С Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 на Комисията (5) се допълва Регламент (ЕС) № 1286/2014, като се определят регулаторни технически стандарти по отношение на представянето, съдържанието и стандартния формат на ОИД, методиката за представяне на риска и възвръщаемостта и за изчисляването на разходите, условията и минималната честота за преглеждане на информацията, съдържаща се в ОИД, и условията за предоставяне на ОИД на инвеститорите на дребно.

(5)

На 7 септември 2021 г. Комисията прие Делегиран регламент за изменение на регулаторните технически стандарти, установени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/653, по отношение на основната методика и представянето на сценариите за резултатите, представянето на разходите и методиката за изчисляване на обобщените показатели за разходите, представянето и съдържанието на информацията за резултатите за минали периоди и представянето на разходите при ПИПДОЗИП, при които се предлага набор от инвестиционни варианти, както и по отношение на съобразяването на преходния режим за посочените в член 32 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 създатели на ПИПДОЗИП, предлагащи дялове на фондове като базисни инвестиционни варианти, с удължения преходен режим по същия член. Датата на прилагане на посочения делегиран регламент е 1 юли 2022 г., но е важно да бъде отразена необходимостта да се даде достатъчно време на управляващите дружества, инвестиционните дружества и лицата, които консултират относно или продават дялове на ПКИПЦК и фондове, различни от ПКИПЦК, да се подготвят за изтичането на действието на преходните разпоредби и следователно за задължението за съставяне на ОИД.

(6)

За да се гарантира, че необходимостта от осигуряване на достатъчно време за подготовка във връзка със задължението за съставяне на ОИД е удовлетворена, Регламент (ЕС) № 1286/2014 беше изменен с Регламент (ЕС) 2021/2259 на Европейския парламент и на Съвета (6), за да се удължи срокът на прилагане на преходните разпоредби до 31 декември 2022 г.

(7)

Ключовата информация за инвеститорите и ОИД по същество обхващат едни и същи изисквания за предоставяне на информация. Поради това е необходимо да се гарантира, че инвеститорите на дребно в ПИПДОЗИП, които желаят да придобият дялове от ПКИПЦК, не получават и двата документа за един и същ финансов продукт, считано от 1 януари 2023 г. Поради това следва да се определи, че ОИД трябва да се счита за отговарящ на изискванията, приложими за ключовата информация за инвеститорите. Освен това за инвеститорите, различни от инвеститорите на дребно, инвестиционните дружества и управляващите дружества следва да продължат да изготвят ключова информация за инвеститорите в съответствие с Директива 2009/65/ЕО, освен ако не решат да съставят ОИД, както е посочено в Регламент (ЕС) № 1286/2014. В такива случаи компетентните органи не следва да изискват от инвестиционните дружества и управляващите дружества да предоставят ключова информация за инвеститорите, а на тези инвеститори следва да бъде предоставен само ОИД.

(8)

Поради това Директива 2009/65/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

В Директива 2009/65/ЕО се вмъква следният член:

„Член 82а

1.   Държавите членки гарантират, че когато инвестиционно дружество или – за някой от управляваните от него взаимни фондове – управляващо дружество изготвя, предоставя, редактира и превежда основен информационен документ, който отговаря на изискванията за основни информационни документи, установени в Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета (*1), компетентните органи считат, че този основен информационен документ отговаря на изискванията, приложими за ключовата информация за инвеститорите съгласно членове 78—82 и член 94 от настоящата директива.

2.   Държавите членки гарантират, че компетентните органи не изискват от инвестиционното дружество или – за някой от управляваните от него взаимни фондове – от управляващото дружество да изготвят ключова информация за инвеститорите в съответствие с членове 78—82 и член 94 от настоящата директива, когато то изготвя, предоставя, редактира и превежда основен информационен документ, който отговаря на изискванията за основни информационни документи, установени в Регламент (ЕС) № 1286/2014.

Член 2

1.   Държавите членки приемат и публикуват най-късно до 30 юни 2022 г. разпоредбите, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 януари 2023 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 15 декември 2021 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

A. LOGAR


(1)  Становище от 20 октомври 2021 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Позиция на Европейския парламент от 23 ноември 2021 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 9 декември 2021 г.

(3)  Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).

(4)  Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (ОВ L 352, 9.12.2014 г., стр. 1).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 на Комисията от 8 март 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи (ОВ L 100, 12.4.2017 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) 2021/2259 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2021 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 по отношение на удължаването на срока на действие на преходните разпоредби за управляващите дружества, инвестиционните дружества и лицата, които консултират относно или продават дялове от предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и фондове, различни от ПКИПЦК (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).


Top