EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021H0816

Препоръка (ЕС) 2021/816 на Съвета от 20 май 2021 година за изменение на Препоръка (ЕС) 2020/912 относно временното ограничение на неналожителните пътувания в ЕС и възможното премахване на това ограничение

ST/8822/2021/REV/1

OJ L 182, 21.5.2021, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2021/816/oj

21.5.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 182/1


ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2021/816 НА СЪВЕТА

от 20 май 2021 година

за изменение на Препоръка (ЕС) 2020/912 относно временното ограничение на неналожителните пътувания в ЕС и възможното премахване на това ограничение

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, букви б) и д) и член 292, първо и второ изречение от него,

като има предвид, че:

(1)

На 30 юни 2020 г. Съветът прие Препоръка (ЕС) 2020/912 относно временното ограничение на неналожителните пътувания в ЕС и възможното премахване на това ограничение (1).

(2)

На 2 февруари 2021 г. Съветът измени Препоръка (ЕС) 2020/912 относно временното ограничение на неналожителните пътувания в ЕС и възможното премахване на това ограничение (2), за да актуализира критериите, използвани за оценка на това дали неналожителните пътувания от трети държави са безопасни и следва да бъдат разрешени.

(3)

Със същото изменение бяха въведени механизми за ограничаване на разпространението на будещи безпокойство варианти на вируса SARS-COV-2 на територията на ЕС+ (3).

(4)

Оттогава се провеждат масови кампании за ваксинация срещу вируса SARS-COV-2 на територията на ЕС+, както и в много други региони и трети държави.

(5)

На 17 март 2021 г. Комисията предложи два регламента (4), за да се създадат цифрови зелени сертификати с цел улесняване на безопасното свободно движение в ЕС по време на пандемията от COVID-19. В рамките на ЕС цифровият зелен сертификат ще представлява доказателство, че дадено лице е било ваксинирано срещу COVID-19, е получило отрицателен резултат от тест или е преболедувало COVID-19. Държавите членки остават отговорни за вземането на решение относно това кои ограничения в областта на общественото здраве могат да бъдат отменени за пътуващите, но следва да прилагат тази отмяна по недискриминационен начин за пътуващите, притежаващи цифров зелен сертификат.

(6)

Увеличават се наличните научни становища и емпирични доказателства за ефектите от ваксинацията, като те постоянно потвърждават факта, че ваксинирането помага за прекъсване на веригата на предаване.

(7)

Тези доказателства сочат, че в някои случаи ограниченията за пътуване могат да бъдат безопасно отменени за лицата, които могат да докажат, че са получили последната препоръчителна доза ваксина срещу COVID-19, разрешена в ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (5), и че такива отмени могат също да бъдат обосновани, доколкото дадено лице е било ваксинирано с ваксина срещу COVID-19, приключила процедура за включване в списъка на СЗО за употреба при извънредни ситуации.

(8)

Децата, които поради възрастта си са изключени от ваксинацията срещу COVID-19, следва да могат да пътуват с ваксинираните си родители, при условие че имат отрицателен резултат от PCR тест за COVID-19, извършен най-рано 72 часа преди преминаване на границата на територията на ЕС+. В тези случаи държавите членки могат да изискват допълнително тестване след пристигането.

(9)

Все още обаче има малко или не съществуват проучвания за това дали вариантите, будещи безпокойство, избягват имунния отговор, предизвикан от различните ваксини срещу COVID-19. Поради това, в съответствие с подхода на предпазливост, следва да се създаде механизъм за „аварийна спирачка“, за да могат държавите членки да приемат, по координиран начин, спешни и ограничени във времето мерки, за да реагират бързо на появата на вариант на вируса в дадена трета държава, който е бил предмет на специално наблюдение, и по-специално когато той е бил посочен от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) като вариант, представляващ интерес. Тази „аварийна спирачка“ следва да позволява предприемането на подходящи мерки, включително ограничения за влизането, с цел предотвратяване на внасянето и разпространяването на варианта на вируса на територията на ЕС+. Тези мерки следва да бъдат предмет на бърза координация в Съвета, за да може да бъде възприет общ подход.

(10)

При оценяването на епидемичната обстановка в трета държава следва да бъде взет предвид напредъкът с ваксинирането срещу вируса на населението на съответната държава.

(11)

След като бъдат приети, регламентите за цифровия зелен сертификат ще осигурят основата, чрез акт за изпълнение на Комисията, за третиране на сертификатите за ваксинация, издавани от трети държави, като равностойни на цифровите зелени сертификати или за издаване на такива сертификати на лица, които са били ваксинирани в трети държави. За да се гарантира координиран подход на държавите членки и да се улесни продължаването на пътуването на пътуващи от трети държави в рамките на територията на ЕС+, следва да се предприемат стъпки за улесняване на използването на тези разпоредби. За тази цел държавите членки биха могли да обмислят създаването на портал, на който лицата, пребиваващи извън територията на ЕС+, да могат да поискат признаване на своя сертификат за ваксинация, издаден от трета държава, като надеждно доказателство за ваксинация и/или издаване на „цифров зелен сертификат“.

(12)

Когато държавите членки приемат доказателство за ваксинация с цел премахване на ограниченията, въведени в съответствие с правото на Съюза за ограничаване на разпространението на COVID-19, като например изисквания за поставяне под карантина/в самоизолация или за тестване за инфекция със SARS-CoV-2, те следва по принцип да отменят тези изисквания за пътуващите, пребиваващи в трета държава, които не повече от 14 дни преди влизането си на територията на ЕС+ са получили последната препоръчителна доза ваксина срещу COVID-19, получила разрешение в ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004. Освен това държавите членки биха могли да вземат решение за отмяна на ограниченията за пътници, ваксинирани с друга ваксина срещу COVID-19, завършила процеса на включване в списъка на СЗО за употреба при извънредни ситуации. И двете обаче следва да не се прилагат, когато дадена държава членка е използвала „аварийната спирачка“. До приемането и влизането в сила на регламентите за цифровия зелен сертификат и до приемането от Комисията на акт за изпълнение за третирането на издадени от трети държави сертификати за ваксинация, равностойни на цифровия зелен сертификат, държавите членки следва да могат да приемат сертификати от трети държави, съдържащи най-малко минималния набор от данни въз основа на националното право, като вземат предвид способността за проверка на автентичността, валидността и целостта на сертификата и дали той съдържа всички съответни данни.

(13)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към ДФЕС, Дания не участва в приемането на настоящата препоръка и не е обвързана от нея, нито от нейното прилагане. Доколкото настоящата препоръка представлява развитие на достиженията на правото от Шенген, в срок от шест месеца след вземането на решение от Съвета относно настоящата препоръка Дания взема решение, в съответствие с член 4 от посочения протокол, дали да я приложи.

(14)

Настоящата препоръка представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета (6). Следователно Ирландия не участва в приемането на настоящата препоръка и не е обвързана от нея, нито от нейното прилагане.

(15)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящата препоръка представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено между Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген, които попадат в областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО на Съвета (7).

(16)

По отношение на Швейцария настоящата препоръка представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО (8), във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета (9).

(17)

По отношение на Лихтенщайн настоящата препоръка представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО (10), във връзка с член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета (11).

(18)

Правният статут на настоящата препоръка, както се припомня в съображения 13—17, не засяга необходимостта всички държави членки, в интерес на правилното функциониране на Шенгенското пространство, да вземат решение относно премахването на ограничението на неналожителните пътувания до ЕС по координиран начин,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

Препоръка (ЕС) 2020/912 се изменя, както следва:

1.

Точка 2, пето тире, първа алинея се заменя със следното:

„ –

естеството на съществуващия в дадена държава вирус, по-специално дали са открити представляващи интерес или будещи безпокойство варианти на вируса. Представляващите интерес или будещите безпокойство варианти на вируса са оценени като такива от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) въз основа на ключови характеристики на вируса като предаване, тежест и способност да избегне имунния отговор.“

2.

В точка 2, втора алинея числото „25“ се заменя със „75“.

В точка 2 трета алинея се заменя със следното:

„Данните относно „интензивността на тестването“, „процента на положителните проби“ и „будещите безпокойство или представляващите интерес варианти на вируса“ следва да бъдат предоставени от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) въз основа на получената от него информация. Тези данни могат да бъдат допълнени от информация, предоставена от делегациите на ЕС, СЗО и други центрове за контрол върху заболяванията, когато такава е налична, както и въз основа на контролния списък, приложен към съобщението от 11 юни 2020 г.“

В точка 2 се добавя нова четвърта алинея със следния текст:

„В допълнение към информацията, посочена в точка 2, първа алинея, ECDC следва да публикува и редовно да актуализира карта на ситуацията по отношение на будещите безпокойство и представляващите интерес варианти на вируса в трети държави.“

3.

Точка 6 се изменя, както следва:

a)

след първата алинея се добавя следното изречение:

„В допълнение следва да се разрешат наложителните пътувания за специфичните категории пътуващи с ключови функции или нужди от първостепенно значение, посочени в приложение II.“;

б)

Предишната трета алинея се заличава.

4.

След точка 6 се вмъква следната нова точка 6а:

„6а.

Без да се засяга точка 6, букви а) и б), когато държавите членки приемат доказателство за ваксинация с цел премахване на ограниченията за пътуване за ограничаване на разпространението на COVID-19, държавите членки следва по принцип да отменят временното ограничение на неналожителните пътувания към ЕС по отношение на пътуващи от трети държави, които са получили последната препоръчителна доза от една от ваксините срещу COVID-19, разрешени в ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 най-късно 14 дни преди влизането си на територията на ЕС+.

Държавите членки биха могли също така да премахнат временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС по отношение на такива пътуващи, които са получили последната препоръчителна доза от една от ваксините срещу COVID-19, приключили процедурата за включване в списъка на СЗО за употреба при извънредни ситуации, най-късно 14 дни преди влизането си на територията на ЕС+.

За тази цел пътуващи, които желаят да предприемат неналожително пътуване до държава членка, следва да притежават валидно доказателство за ваксинация срещу COVID-19. Държавите членки могат да приемат сертификати за ваксинация на трети държави, съдържащи най-малко минимум данни, като например идентификация на лицето, вида ваксина и датата на поставяне на ваксината, в съответствие с националното право, като вземат предвид необходимостта да могат да проверяват автентичността, валидността и целостта на сертификата и дали той съдържа всички съответни данни.

Когато държавите членки решат да премахнат ограниченията за пътуващи, които притежават валидно доказателство за ваксинация срещу COVID-19, държавите членки следва според конкретния случай да вземат предвид реципрочността, предоставена на територията на ЕС+.“

5.

В точка 7 в началото на първото изречение се добавят думите „без да се засяга точка 6а“.

Следните нови алинеи се вмъкват след третата алинея на точка 7 и стават нова точка 7а:

„Когато епидемичната обстановка в трета държава или регион се влоши бързо, и по-специално когато бъде открит будещ безпокойство или представляващ интерес вариант на вируса, държавите членки следва по изключение да приемат спешно временно ограничение на всяко пътуване до ЕС за граждани на трети държави, пребиваващи в тази трета държава. Това ограничение на пътуванията следва да не се прилага по отношение на лицата, посочени в точка 6, букви а) и б), и на пътуващите, изброени в точка i. и точки iv. — ix. от приложение II. Независимо от това, тези пътуващи следва да бъдат подложени на съответно редовно тестване, включително преди заминаване съгласно предвиденото в точка 7, и да бъдат поставяни в самоизолация/под карантина дори ако са получили последната препоръчителна доза от една от ваксините срещу COVID-19, разрешени в ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004, или от една от ваксините срещу COVID-19, приключили процедурата за включване в списъка на СЗО за употреба при извънредни ситуации, най-късно 14 дни преди влизането си на територията на ЕС+.

Когато държава членка прилага тези ограничения, държавите членки, заседаващи в рамките на структурите на Съвета, в тясно сътрудничество с Комисията следва спешно да направят координиран преглед на ситуацията. Тези ограничения следва да се преразглеждат най-малко на всеки две седмици, като се отчита развитието на епидемичната обстановка.“

Четвъртата и петата алинея на точка 7 се добавят след точка 7а и стават първа и втора алинея на нова точка 7б.

Съставено в Брюксел на 20 май 2021 година.

За Съвета

Председател

A. SANTOS SILVA


(1)  Препоръка (ЕС) 2020/912 на Съвета от 30 юни 2020 г. относно временното ограничение на неналожителните пътувания в ЕС и възможното премахване на това ограничение (ОВ L 208 I, 1.7.2020 г., стр. 1).

(2)  Препоръка (ЕС) 2021/132 на Съвета от 2 февруари 2021 г. за изменение на Препоръка (ЕС) 2020/912 относно временното ограничение на неналожителните пътувания в ЕС и възможното премахване на това ограничение (ОВ L 41, 4.2.2021 г., стр. 1).

(3)  „Територията на ЕС+“ включва всички държави — членки на Шенген (включително България, Хърватия, Кипър и Румъния), както и четирите асоциирани към Шенген държави. Това включва и Ирландия, ако Ирландия реши да се присъедини към изпълнението.

(4)  Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 (Цифрово зелено удостоверение) (COM(2021) 130 final) и Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване на граждани на трети държави, които престояват законно или пребивават законно на територията на държавите членки, по време на пандемията от COVID-19 (Цифрово зелено удостоверение) (COM(2021) 140 final).

(5)  Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Съюза за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1).

(6)  Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20).

(7)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(8)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(9)  Решение 2008/146/ЕО на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на Европейската общност на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1).

(10)  ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 21.

(11)  Решение 2011/350/ЕС на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение на премахването на проверките по вътрешните граници и движението на хора (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 19).


Top