EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2120

Решение (ЕС) 2021/2120 на Съвета от 25 ноември 2021 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС във връзка с изменението на Решение № 3/2019 на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС за приемане на преходни мерки в съответствие с член 95, параграф 4 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС

ST/13542/2021/INIT

OB L 430, 2.12.2021, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2120/oj

2.12.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 430/28


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2021/2120 НА СЪВЕТА

от 25 ноември 2021 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС във връзка с изменението на Решение № 3/2019 на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС за приемане на преходни мерки в съответствие с член 95, параграф 4 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 217 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна (1) (наричано по-нататък „Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС“), беше подписано в Котону на 23 юни 2000 г. и влезе в сила на 1 април 2003 г. В съответствие с Решение № 3/2019 на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС (2) (наричано по-нататък „решение за преходните мерки“), то се прилага до 30 ноември 2021 г..

(2)

В съответствие с член 95, параграф 4, първа алинея от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС през септември 2018 г. започнаха преговори по ново споразумение за партньорство АКТБ—ЕС (наричано по-нататък „новото споразумение“). Новото споразумение няма да бъде готово за прилагане до 30 ноември 2021 г., датата на изтичане на срока на действие на настоящата правна уредба. Поради това е необходимо да се измени решението за преходните мерки, за да се удължи допълнително срокът на прилагане на разпоредбите на споразумението за партньорство АКТБ—ЕС.

(3)

В член 95, параграф 4, втора алинея от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС е предвидено, че Съветът на министрите АКТБ—ЕС приема всички преходни мерки, които могат да са необходими до влизането в сила на новото споразумение.

(4)

Съгласно член 15, параграф 4 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС на 23 май 2019 г. Съветът на министрите АКТБ—ЕС делегира правомощията за приемане на преходни мерки на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС (3). Поради това Комитетът на посланиците АКТБ—ЕС следва да измени преходните мерки в съответствие с член 95, параграф 4 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС.

(5)

Целесъобразно е да се определи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС, тъй като предвиденият акт ще има обвързващо действие за Съюза.

(6)

Разпоредбите на Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС ще продължат да се прилагат с цел запазване на приемствеността в отношенията между Съюза и неговите държави членки, от една страна, и държавите от АКТБ, от друга страна. Поради това изменените преходни мерки нямат за цел изменения в Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС, както е посочено в член 95, параграф 3 от него,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС в съответствие с член 95, параграф 4 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС, е да се измени Решение № 3/2019 на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС с цел да се удължи срокът на прилагане на разпоредбите на Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС до 30 юни 2022 г., до влизането в сила на новото споразумение или до временното прилагане на новото споразумение между Съюза и държавите от АКТБ, в зависимост от това кое от тях настъпи първо.

Разпоредбите на Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС се прилагат в съответствие с целта и предназначението на член 95, параграф 4 от него.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 25 ноември 2021 година.

За Съвета

Председател

Z. POČIVALŠEK


(1)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3. Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС беше изменено със споразумението, подписано в Люксембург на 25 юни 2005 г. (ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 27), и със споразумението, подписано в Уагадугу на 22 юни 2010 г. (ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3).

(2)  Решение № 3/2019 на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС от 17 декември 2019 г. за приемане на преходни мерки съгласно член 95, параграф 4 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС (ОВ L 1, 3.1.2020 г., стр. 3).

(3)  Решение № 1/2019 на Съвета на министрите АКТБ—ЕС от 23 май 2019 г. относно делегирането на правомощия на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС за вземане на решението за приемане на преходни мерки съгласно член 95, параграф 4 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС (ОВ L 146, 5.6.2019 г., стр. 114).


Top