EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1735

Решение (ЕС) 2021/1735 на Съвета от 23 септември 2021 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на Протокол 31 относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи, приложен към Споразумението за ЕИП (Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) (текст от значение за ЕИП)

ST/11232/2021/INIT

OB L 348, 1.10.2021, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1735/oj

1.10.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/9


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2021/1735 НА СЪВЕТА

от 23 септември 2021 година

за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на Протокол 31 относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи, приложен към Споразумението за ЕИП (Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+)

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 46, буква г), член 149, член 153, параграф 2, буква а), член 164, член 175, трета алинея и член 349 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2894/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно условията за прилагане на Споразумението за Европейското икономическо пространство (1), и по-специално член 1, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за Европейското икономическо пространство (2) (наричано по-нататък „Споразумението за ЕИП“) влезе в сила на 1 януари 1994 г.

(2)

Съгласно член 98 от Споразумението за ЕИП Съвместният комитет на ЕИП може да реши да измени, inter alia, Протокол 31 относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (наричан по-нататък „Протокол 31“), приложен към Споразумението за ЕИП.

(3)

Регламент (ЕС) 2021/1057 на Европейския парламент и на Съвета (3) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(4)

Поради това Протокол 31 към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменен.

(5)

Ето защо позицията на Съюза в Съвместния комитет на ЕИП следва да се основава на проекта на решение на Съвместния комитет на ЕИП,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с предложеното изменение на Протокол 31 относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи, приложен към Споразумението за ЕИП, се основава на проекта на решение на Съвместния комитет на ЕИП (4).

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 23 септември 2021 година.

За Съвета

Председател

G. DOVŽAN


(1)  ОВ L 305, 30.11.1994 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.

(3)  Регламент (ЕС) 2021/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за създаване на Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1296/2013 (ОВ L 231, 30.6.2021 г., стр. 21).

(4)  Виж документ ST 11233/21 на http://register.consilium.europa.eu.


Top