EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1273

Решение за изпълнение (EC) 2021/1273 на Комисията от 30 юли 2021 година за установяване на еквивалентност, с цел улесняване на свободното движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Сан Марино, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)

C/2021/5788

OB L 277, 2.8.2021, p. 151–153 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1273/oj

2.8.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/151


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) 2021/1273 НА КОМИСИЯТА

от 30 юли 2021 година

за установяване на еквивалентност, с цел улесняване на свободното движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Сан Марино, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 г. относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (цифров COVID сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 (1), и по-конкретно член 8, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2021/953 се установява рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (цифров COVID сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19. Този регламент допринася и за улесняването на постепенното и координирано премахване на ограниченията на свободното движение, въведени от държавите членки в съответствие с правото на Съюза с цел да се ограничи разпространението на SARS-CoV-2.

(2)

Регламент (ЕС) 2021/953 позволява приемането на сертификати за COVID-19, издадени от трети държави на граждани на Съюза и на членове на техните семейства, когато Комисията установи, че тези сертификати за COVID-19 са издадени в съответствие със стандарти, които следва да се считат за еквивалентни на тези, установени съгласно този регламент. Освен това, в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/954 на Европейския парламент и на Съвета (2) държавите членки трябва да прилагат правилата, установени в Регламент (ЕС) 2021/953, по отношение на граждани на трети държави, които не попадат в обхвата на посочения регламент, но са в законен престой или пребивават законно на тяхна територия, и които имат право да пътуват до други държави членки в съответствие с правото на Съюза. Поради това всички констатации за еквивалентност, установени в настоящото решение, следва да се прилагат за сертификатите за ваксинация срещу COVID-19, издадени от Сан Марино на граждани на Съюза и на членове на техните семейства. По същия начин, въз основа на Регламент (ЕС) 2021/954, тези констатации за еквивалентност се прилагат и за сертификати за COVID-19, издадени от Сан Марино на граждани на трети държави, които законно престояват или пребивават на територията на държавите членки при условията, определени в посочения регламент.

(3)

По искане на Сан Марино на 30 юни 2021 г. Комисията извърши технически изпитвания, които показаха, че сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19, издадени от Сан Марино в съответствие с нейната система „Цифров COVID сертификат на Сан Марино“ („SMDCC“), са оперативно съвместими с рамката за доверие, установена с Регламент (ЕС) 2021/953, което дава възможност за проверка на тяхната автентичност, валидност и цялост. Комисията също така потвърди, че сертификатите за COVID-19, издадени от Сан Марино в съответствие със системата „SMDCC“, съдържат необходимите данни.

(4)

На 14 юли 2021 г. Сан Марино предостави на Комисията информация относно издаването на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 в съответствие със системата, наречена „SMDCC“. Сан Марино информира Комисията, че счита, че нейните сертификати за COVID-19 се издават в съответствие със стандартна и технологична система, която е оперативно съвместима с рамката за доверие, установена с Регламент (ЕС) 2021/953, и която дава възможност за проверка на автентичността, валидността и целостта на сертификатите. Във връзка с това Сан Марино информира Комисията, че сертификатите за COVID-19, издадени от Сан Марино в съответствие със системата „SMDCC“, съдържат данните, посочени в приложението към Регламент (ЕС) 2021/953.

(5)

Освен това Сан Марино информира Комисията, че ще издава оперативно съвместими сертификати за ваксинация за ваксини срещу COVID-19. Понастоящем това са Comirnaty, Moderna, Vaxzevria, Janssen и Sputnik V.

(6)

Сан Марино също така уведоми Комисията, че ще издава оперативно съвместими сертификати само за тестове за амплификация на нуклеинови киселини или за бързи антигенни тестове, изброени в общия и актуализиран списък на бързите антигенни тестове за COVID-19, одобрен от Комитета за здравна сигурност, създаден с член 17 от Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3), въз основа на Препоръката на Съвета от 21 януари 2021 г. (4)

(7)

Сан Марино също така уведоми Комисията, че ще приема сертификати за ваксинация, изследвания и преболедуване, издадени от държавите членки в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953. Сан Марино информира Комисията, че ще приема доказателства за ваксинация за ваксини, получили разрешение за целия ЕС (след становище на Европейската агенция по лекарствата), ваксини, за които е издадено временно разрешение за търговия от компетентния орган на държава — членка на ЕС, и ваксини, които са завършили процедурата на СЗО за разрешаване на употреба при извънредни ситуации. Освен това Сан Марино информира Комисията, че ще приема сертификати за изпитване въз основа на NAAT (напр. RT-PCR) и бързи антигенни тестове от списъка на Комитета за здравна сигурност. Сан Марино ще приема сертификати за преболедуване въз основа на NAAT (напр. RT-PCR).

(8)

На 22 юли 2021 г. Сан Марино също така уведоми Комисията, че при проверката на сертификатите за ваксинация, изследвания и преболедуване, издадени от държавите членки в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953, личните данни, включени в сертификатите, се обработват само за проверка и потвърждаване на ваксинацията, резултатите от изследванията или преболедуването на притежателя на сертификата и няма да бъдат съхранявани след това.

(9)

Следователно са изпълнени необходимите елементи, за да се установи, че сертификатите за COVID-19, издадени от Сан Марино в съответствие със системата „SMDCC“, трябва да се считат за еквивалентни на издадените в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953.

(10)

Поради това сертификатите за COVID-19, издадени от Сан Марино в съответствие със системата „SMDCC“, следва да бъдат приемани при условията, посочени в член 5, параграф 5, член 6, параграф 5 и член 7, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2021/953.

(11)

За да може настоящото решение да започне да функционира, Сан Марино следва да бъде свързана с рамката за доверие относно цифровия COVID сертификат на ЕС, създадена с Регламент (ЕС) 2021/953.

(12)

С цел защита на интересите на Съюза, по-специално в областта на общественото здраве, Комисията може да използва правомощията си за спиране или прекратяване на действието на настоящото решение, ако условията по член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/953 вече не са изпълнени.

(13)

Тъй като е необходимо Сан Марино да бъде свързана възможно най-бързо с рамката за доверие относно цифровия COVID сертификат на ЕС, създадена с Регламент (ЕС) 2021/953, настоящото решение следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(14)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, създаден по силата на член 14 от Регламент (ЕС) 2021/953,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Сертификатите за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19, издадени от Сан Марино в съответствие със системата „SMDCC“ се третират като еквивалентни на сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза.

Член 2

Сан Марино се свързва с рамката за доверие относно цифровия COVID сертификат на ЕС, създадена с Регламент (ЕС) 2021/953.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 юли 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 211, 15.6.2021 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2021/954 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 г. относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) за граждани на трети държави, които са в законен престой или пребивават законно на територията на държавите членки, по време на пандемията от COVID-19 (ОВ L 211, 15.6.2021 г., стр. 24)

(3)  Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (OB L 293, 5.11.2013 г., стр. 1).

(4)  Препоръка на Съвета от 21 януари 2021 г. относно обща рамка за използването и валидирането на бързите антигенни тестове и за взаимното признаване на резултатите от тестове за COVID-19 в ЕС (ОВ C 24, 22.1.2021 г., стр. 1).


Top