EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1220

Решение за изпълнение (EC) 2021/1220 на Комисията от 26 юли 2021 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2021/76 по отношение на хармонизирани стандарти за правилата за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори и за поведението на асансьори в случай на пожар (текст от значение за ЕИП)

C/2021/5491

OJ L 267, 27.7.2021, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1220/oj

27.7.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 267/17


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) 2021/1220 НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 2021 година

за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2021/76 по отношение на хармонизирани стандарти за правилата за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори и за поведението на асансьори в случай на пожар

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 10, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 14 от Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2) се счита, че асансьорите и предпазните устройства за асансьори, които съответстват на хармонизираните стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, съответстват на установените в приложение I към посочената директива съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето, обхванати от тези стандарти или части от тях.

(2)

Със своето Решение за изпълнение C(2016) 5884 (3) Комисията отправи искане към CEN за изготвяне и преразглеждане на хармонизираните стандарти в подкрепа на Директива № 2014/33/ЕС с цел да гарантира, че те продължават да отразяват общоприетото ниво на технически познания, така че да бъдат спазени основните изисквания за безопасност и опазване на здравето от приложение I към Директива № 2014/33/ЕС, и където е приложимо, основните изисквания за безопасност и опазване на здравето от приложение I към Директива № 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), определени в точка 1.1 от приложение I към Директива № 2014/33/ЕС.

(3)

На основание на искането, посочено в Решение за изпълнение C(2016) 5884, CEN преразгледа хармонизираните стандарти EN 81-72:2015 и EN 81-73:2016, чиито данни бяха публикувани в Решение за изпълнение (EC) 2021/76 на Комисията (5). Преразглеждането беше извършено с цел да се адаптират тези стандарти към правната рамка на Директива 2014/33/ЕС и да се повиши правната сигурност и яснота, включително чрез изготвянето на по-прецизно приложение ZA и въвеждането на актуализирани нормативни препратки. Това доведе до приемането на хармонизиран стандарт EN 81-72:2020 относно правилата за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори и хармонизиран стандарт EN 81-73:2020 относно поведението на асансьори в случай на пожар. Преразглеждането не доведе до съществени технически изменения в хармонизирани стандарти EN 81-72:2015 и EN 81-73:2016.

(4)

Заедно със CEN Комисията направи оценка дали изготвените от CEN стандарти EN 81-72:2020 и EN 81-73:2020 са в съответствие с искането, изложено в Решение за изпълнение C(2016) 5884.

(5)

Хармонизираните стандарти EN 81-72:2020 и EN 81-73:2020 отговарят на съществените изисквания, които имат за цел да обхванат и които са посочени в Директива 2014/33/ЕС. Поради това е целесъобразно данните за тези стандарти да се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

(6)

Хармонизираните стандарти EN 81-72:2020 и EN 81-73:2020 заменят хармонизираните стандарти EN 81-72:2015 и EN 81-73:2016. Поради това е необходимо данните на хармонизирани стандарти EN 81-72:2015 и EN 81-73:2016 да се оттеглят от Официален вестник на Европейския съюз.

(7)

За да се даде достатъчно време на производителите да се подготвят за прилагането на хармонизираните стандарти EN 81-72:2020 и EN 81-73:2020, е необходимо да се отложи оттеглянето на данните на хармонизираните стандарти EN 81-72:2015 и EN 81-73:2016.

(8)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2021/76 следва да бъде съответно изменено.

(9)

Съответствието с хармонизиран стандарт осигурява презумпция за съответствие със съществените изисквания в дадена област, определени в законодателството на Съюза за хармонизация, считано от датата на публикуване на данните за този стандарт в Официален вестник на Европейския съюз. Поради това настоящото решение следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/76 се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Точки 1) и 3) от приложението се прилагат от 27 януари 2023 година.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12.

(2)  Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьори и предпазни устройства за асансьори (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 251).

(3)  Решение за изпълнение на Комисията C(2016) 5884 от 21 септември 2016 г. относно искане за стандартизация до Европейския комитет за стандартизация във връзка с асансьори и предпазни устройства за асансьори в подкрепа на Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

(4)  Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24).

(5)  Решение за изпълнение (EC) 2021/76 на Комисията от 26 януари 2021 г. относно хармонизираните стандарти за асансьори и предпазни устройства за асансьори, изготвени в подкрепа на Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 27, 27.1.2021 г., стр. 20).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/76 се изменя, както следва:

1.

вписване 9 се заличава;

2.

вмъква се следното вписване 9а:

„9a.

EN 81-72:2020

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални приложения за пътнически и товарни асансьори. Част 72: Асансьори за пожарникари“;

3.

вписване 10 се заличава;

4.

вмъква се следното вписване 10а:

„10 a.

EN 81-73:2020

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални приложения за пътнически и товарни асансьори. Част 73: Поведение на асансьори в случай на пожар“.


Top