EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0753

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/753 на Съвета от 6 май 2021 година за предоставяне на разрешение на Малта да прилага специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/279

ST/7743/2021/INIT

OJ L 163, 10.5.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/753/oj

10.5.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/1


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/753 НА СЪВЕТА

от 6 май 2021 година

за предоставяне на разрешение на Малта да прилага специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/279

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (1), и по-специално член 395, параграф 1, първа алинея от нея,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

Съгласно член 287, точка 13 от Директива 2006/112/ЕО Малта може да освободи от данък върху добавената стойност (ДДС) три категории данъчно задължени лица: тези, чийто годишен оборот не надвишава 37 000 EUR – ако икономическата им дейност се състои основно в доставката на стоки; тези, чийто годишен оборот не надвишава 24 300 EUR – ако икономическата им дейност се състои основно в доставката на услуги с ниска добавена стойност (с висока стойност на входящите ресурси), и тези, чийто годишен оборот не надвишава 14 600 EUR – в други случаи, а именно при доставките на услуги с висока добавена стойност (с ниска стойност на входящите ресурси).

(2)

С Решение за изпълнение (ЕС) 2018/279 на Съвета (2) на Малта беше разрешено да прилага до 31 декември 2024 г. специална мярка за дерогация от член 287, точка 13 от Директива 2006/112/ЕО, с която се освобождават от ДДС данъчно задължените лица, чиято икономическа дейност се състои основно в доставки на услуги с висока добавена стойност (с ниска стойност на входящите ресурси) и чийто годишен оборот не надвишава 20 000 EUR.

(3)

С писмо, заведено в Комисията на 20 октомври 2020 г., Малта поиска разрешение да прилага до 31 декември 2024 г. мярка за дерогация от член 287, точка 13 от Директива 2006/112/ЕО, с която се дава възможност на Малта да освободи от ДДС данъчно задължените лица, чиято икономическа дейност се състои основно в доставката на услуги с ниска добавена стойност (с висока стойност на входящите ресурси) или в доставката на услуги с висока добавена стойност (с ниска стойност на входящите ресурси) и чийто годишен оборот не надвишава 30 000 EUR (наричана по-долу „мярката за дерогация“). Комисията поиска допълнителна информация във връзка с искането, която беше предоставена с писмо, заведено в Комисията на 9 ноември 2020 г.

(4)

В съответствие с член 395, параграф 2, втора алинея от Директива 2006/112/ЕО, с писмо от 17 декември 2020 г. Комисията препрати на останалите държави членки искането на Малта. С писмо от 18 декември 2020 г. Комисията уведоми Малта, че разполага с цялата информация, която счита за необходима за разглеждане на искането.

(5)

Като се има предвид, че се очаква увеличеният праг да доведе до намаление на задълженията във връзка с ДДС, а оттам и на административната тежест и разходите за спазване на изискванията за малките предприятия, както и до опростяване на събирането на ДДС за данъчните органи, и като се има предвид, че въздействието върху общите приходи от ДДС, събирани от Малта на етапа на крайното потребление, е незначително, следва да се разреши на Малта да прилага мярката за дерогация.

(6)

Мярката за дерогация няма да окаже отрицателно въздействие върху собствените ресурси на Съюза, набирани от ДДС, тъй като Малта ще изчисли съответната компенсация по реда на член 6 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета (3).

(7)

Разрешението за прилагане на мярката за дерогация следва да бъде ограничено във времето. Ограниченият срок на действие следва да бъде достатъчен, за да позволи оценка на ефективността и целесъобразността на прага. Освен това член 287 от Директива 2006/112/ЕО е заличен с Директива (ЕС) 2020/285 на Съвета (4), с която се определят по-прости правила за ДДС за малките предприятия, считано от 1 януари 2025 г. Поради това е целесъобразно да се разреши на Малта да прилага мярката за дерогация до 31 декември 2024 г.

(8)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2018/279 следва да бъде отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от член 287, точка 13 от Директива 2006/112/ЕО на Малта се разрешава да освободи от ДДС данъчно задължените лица, чиято икономическа дейност се състои основно в доставката на услуги с ниска добавена стойност (с висока стойност на входящите ресурси) или в доставката на услуги с висока добавена стойност (с ниска стойност на входящите ресурси) и чийто годишен оборот не надвишава 30 000 EUR.

Член 2

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/279 се отменя.

Член 3

Настоящото решение поражда действие в деня на неговото нотифициране.

Прилага се до 31 декември 2024 г.

Член 4

Адресат на настоящото решение е Република Малта.

Съставено в Брюксел на 6 май 2021 година.

За Съвета

Председател

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Решение за изпълнение (ЕС) 2018/279 на Съвета от 20 февруари 2018 г. за предоставяне на разрешение на Малта да прилага специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 54, 24.2.2018 г., стр. 14).

(3)  Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета от 29 май 1989 г. за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност (ОВ L 155, 7.6.1989 г., стр. 9).

(4)  Директива (ЕС) 2020/285 на Съвета от 18 февруари 2020 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малките предприятия и Регламент (ЕС) № 904/2010 относно административното сътрудничество и обмена на информация за целите на наблюдението на правилното прилагане на специалния режим за малките предприятия (ОВ L 62, 2.3.2020 г., стр. 13).


Top