EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0679

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/679 на Съвета от 23 април 2021 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1346 за предоставяне на временна подкрепа на Република Гърция съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19

ST/7497/2021/INIT

OJ L 144, 27.4.2021, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/679/oj

27.4.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/16


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/679 НА СЪВЕТА

от 23 април 2021 година

за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1346 за предоставяне на временна подкрепа на Република Гърция съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета от 19 май 2020 г. за създаване на Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) вследствие на избухването на COVID-19 (1), и по-специално член 6, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

По искане на Гърция от 6 август 2020 г., на 25 септември 2020 г. Съветът отпусна финансова помощ на Гърция под формата на заем с максимален размер 2 728 000 000 EUR и с максимален среден срок до падежа от 15 години, с която да допълни националните усилия на Гърция за преодоляване на въздействието от избухването на COVID-19 и на неговите социално-икономически последици за работниците и самостоятелно заетите лица.

(2)

Заемът трябваше да се използва от Гърция за финансиране на схемите на работа при непълно работно време и подобни мерки, посочени в член 3 от Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1346 на Съвета (2).

(3)

Избухването на COVID-19 продължава да блокира значителна част от работната сила в Гърция. Това доведе до внезапно и съществено увеличение на публичните разходи в Гърция във връзка с мерките, посочени в член 3, букви а) и б) от Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1346.

(4)

Избухването на COVID-19 и предприетите от Гърция през 2020 и 2021 г. извънредни мерки за овладяване на разпространението на вируса и на неговите социално-икономически и здравни последици се отразиха, и продължават да се отразяват, изключително сериозно на публичните финанси. Според прогнозата на Комисията от есента на 2020 г., бюджетният дефицит на Гърция се очакваше да достигне 6,9 % от брутния вътрешен продукт (БВП), а държавният дълг — 207,1 % от БВП, до края на 2020 г. През 2021 г. бюджетният дефицит на Гърция се прогнозира да намалее на 6,3 %, а държавният дълг на 200,7 % от БВП. Според междинната прогноза на Комисията от зимата на 2021 г. БВП на Гърция се очаква да нарасне с 3,5 % през 2021 г.

(5)

На 9 март 2021 г. Гърция поиска допълнителна финансова помощ от Съюза в размер на 2 537 000 000 EUR с цел да продължи да допълва националните си усилия, предприети през 2020 и 2021 г. за преодоляване на въздействието от избухването на COVID-19 и на неговите социално-икономически последици за работниците. По-специално, касае се за мерките, посочени в съображения (6) и (7).

(6)

По-конкретно, искането на Гърция се отнася до „Нормативен акт от 14 март 2020 г.“ (3), както е посочен в член 3, параграф а) от Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1346, с който се въвежда специална помощ за служителите в частния сектор, изпълнението на чиито трудови договори е спряно. Тази мярка има за цел да защити заетостта в предприятията, чиято дейност е била спряна по нареждане на властите или които се числят към икономически сектори, които са сериозно засегнати от избухналата пандемия от COVID-19, и касае предоставянето на специална месечна помощ от 534 евро за служители, изпълнението на чиито трудови договори е спряно. Предварително условие за ползване на схемата е работодателят да запази същия брой служители (което означава абсолютно същите служители) за период със същата продължителност, както периода, през който изпълнението на трудовия договор е било спряно. Прилагането на мярката бе разширено до 31 март 2021 г. за редовни работници и до 31 октомври 2021 г. за сезонни работници. През следващите месеци могат да се прилагат допълнителни разширявания на приложението за намаляващ брой допустими икономически отрасли.

(7)

Освен това властите въведоха държавно финансиране на социалноосигурителното покритие на служителите, които получават специалната помощ, посочена в съображение (6), както е посочено в член 3, буква б) от Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1346. Предварително условие за ползване на схемата е работодателят да запази същия брой служители (което означава абсолютно същите служители) за период с със същата продължителност, както периода, през който изпълнението на трудовия договор е било спряно.

(8)

Гърция изпълнява условията за отпускане на финансова помощ по член 3 от Регламент (ЕС) 2020/672. Гърция предостави на Комисията подходящи доказателства, че извършените и планираните публични разходи са се увеличили с 6 071 899 097 EUR, считано от 1 февруари 2020 г., в резултат на националните мерки за справяне със социално-икономическите последици от избухването на COVID-19. Това представлява внезапно и съществено увеличение, тъй като е свързано с разиширяване на приложението на съществуващи национални мерки, пряко свързани със схемата за работа при непълно работно време и подобни мерки, които обхващат значителна част от предприятията и работната сила в Гърция. Гърция възнамерява сама да финансира 806 899 097 EUR от увеличения размер на публичните разходи.

(9)

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) 2020/672 Комисията се консултира с Гърция и провери внезапното и съществено увеличение на извършените и планирани публични разходи, пряко свързани с посочените в искането на Гърция от 9 март 2021 г. схеми за подпомагане на работата на непълно работно време и подобни мерки.

(10)

Поради това на Гърция следва да се предостави финансова помощ, за да ѝ се съдейства да се справи със социално-икономическите последици от тежкия икономически шок, причинен от разпространението на COVID-19. Комисията следва да взема решенията относно падежа, размера и отпускането на траншовете и вноските в тясно сътрудничество с националните органи.

(11)

Гърция и Комисията следва да вземат предвид настоящото решение в споразумението за заем, посочено в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/672.

(12)

Настоящото решение не засяга резултата от евентуалните процедури относно нарушения на функционирането на вътрешния пазар, които биха могли да бъдат открити, по-специално по силата на членове 107 и 108 от Договора. То не отменя посоченото в член 108 от Договора изискване към държавите членки да уведомяват Комисията за случаите на евентуална държавна помощ.

(13)

Гърция следва редовно да уведомява Комисията за изпълнението на планираните публични разходи, за да ѝ позволи да прецени доколко те са били изпълнени от Гърция.

(14)

Решението за предоставяне на финансова помощ се взима с отчитане на съществуващите и очакваните нужди на Гърция, както и на исканията за финансова помощ съгласно Регламент (ЕС) 2020/672, които вече са представени или за които е планирано да бъдат представени от други държави членки, при прилагане на принципите на равно третиране, солидарност, пропорционалност и прозрачност,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1346 се изменя, както следва:

1)

Член 2 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Съюзът отпуска на Гърция заем с максимален размер 5 265 000 000 EUR. Максималният среден срок до падежа на заема е 15 години.“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Отпускането на първия транш зависи от влизането в сила на споразумението за заем, посочено в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/672. Всеки следващ транш се отпуска в съответствие с условията на посоченото споразумение за заем или, когато е приложимо, е предмет на влизането в сила на допълнение към него, или на изменено споразумение за заем.“;

2)

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

Гърция може да финансира следните мерки:

а)

специална помощ за служителите в частния сектор, изпълнението на чиито трудови договори е спряно, както е предвидена в член 13 от „Нормативен акт от 14 март 2020 г.“, с разширяване на приложението ѝ;

б)

социалноосигурителното покритие на служителите по мярката, посочена в буква а) от настоящия член, както е предвидено в член 13 от „Нормативен акт от 14 март 2020 г.“, с разширяване на приложението му;

в)

специалната помощ, предоставяна на самостоятелно заетите специалисти, както е предвидена в член 8 от „Нормативен акт от 20 март 2020 г.“;

г)

схемата за работа при непълно работно време, както е предвидена в член 31 от „Закон 4690/2020“;

д)

социалноосигурителните вноски за сметка на работодателя за лицата, наети в сезонните предприятия от сектора на услугите, предвидени в член 123 от „Закон 4714/2020“.“.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Република Гърция.

Настоящото решение поражда действие в деня на нотифицирането му на неговия адресат.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 23 април 2021 година.

За Съвета

Председател

A. P. ZACARIAS


(1)  ОВ L 159, 20.5.2020 г., стр. 1.

(2)  Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1346 на Съвета от 25 септември 2020 г. за предоставяне на временна подкрепа на Република Гърция съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19 (ОВ L 314, 29.9.2020 г., стр. 21).

(3)  Нормативен акт от 14 март 2020 г. (Държавен вестник A’ 64), ратифициран по силата на член 3 от Закон 4682/2020 (Държавен вестник A’ 76); Министерско решение 12998/232 (Държавен вестник Б ’1078 от 28 март 2020 г.), Министерско решение 16073/287 22 април 2020 г. (Държавен вестник Б’ 1547/22 април 2020 г.), Министерско решение 17788/346/8 май 2020 г. (Държавен вестник Б ’1779/10 май 2020 г.), Министерско решение 23102/477/2020 (Държавен вестник Б’ 2268/13 юни 2020 г.), Министерско решение 49989/1266/2020 (FEK Б’ 5391/07-12-2020); и Министерско решение 45742/1748 (FEK Б’ 5515/16/12/2020).


Top