EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0626

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/626 на Комисията от 14 април 2021 година за създаване на портала InvestEU и определяне на неговите технически спецификации

C/2021/2635

OJ L 131, 16.4.2021, p. 183–186 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/626/oj

16.4.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 131/183


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/626 НА КОМИСИЯТА

от 14 април 2021 година

за създаване на портала InvestEU и определяне на неговите технически спецификации

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/523 на Европейския парламент и на Съвета от 24 март 2021 г. за създаване на програмата InvestEU и за изменение на Регламент (ЕС) 2015/1017 (1), и по-специално член 26 от него,

като има предвид, че:

(1)

Порталът InvestEU следва да допринася за катализирането и ускоряването на разработването и осъществяването на инвестиционни проекти в Съюза.

(2)

Съгласно член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/523 в портала InvestEU се поместват само проекти, които са съвместими с правото и политиките на Съюза. За да се гарантира спазването на това изискване, следва да се определят критерии за допустимост.

(3)

За да се гарантира прозрачност на управлението на портала InvestEU, следва да бъдат определени неговите технически спецификации,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Създава се порталът InvestEU. Той отговаря на техническите спецификации, посочени в приложението.

Член 2

При включването на проекти в портала InvestEU се спазват следните критерии за допустимост:

а)

проектът (или програмата, състояща се от по-малки проекти) е с минимален размер от 500 000 EUR от гледна точка на необходимите инвестиции;

б)

проектът попада в областите, които са допустими за операциите по финансиране и инвестиране, както е посочено в приложение II към Регламент (ЕС) 2021/523;

в)

организаторът на проекта не е отстранен от договори, финансирани от бюджета на Съюза, нито е санкциониран за тежко професионално нарушение, престъпни дейности или показал съществени пропуски при спазването на задълженията си съгласно Регламент (ЕО, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (2);

г)

проектът не представлява изключени дейности съгласно точка Б от приложение V към Регламент (ЕС) 2021/523;

д)

проектът се намира в Съюза или в отвъдморска страна или територия, свързана с държава членка, както е посочено в приложение II към ДФЕС;

е)

проектът не поражда рискове за репутацията на Комисията;

ж)

изпълнението на проекта е започнало или се очаква да започне в срок от три години от представянето му в портала InvestEU;

з)

проектът е изрично окачествен в заявлението за проект като инвестиционен проект и предоставената там информация е точна и определя размера на финансирането, необходимо за изпълнението на проекта, и

и)

проектът е съвместим с правото и политиките на Съюза.

Член 3

За включването на проект в портала InvestEU не се начислява такса за обработване на заявлението.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 14 април 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 107, 26.3.2021 г., стр. 30.

(2)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПОРТАЛА INVESTEU

1.   Общо описание

Порталът InvestEU е лесно достъпна и лесна за ползване база данни за проекти, която предоставя съответната информация за всеки проект, като по този начин дава възможност на организаторите на проекти да запознаят инвеститорите, включително дарителите и филантропите, с проектите, за които търсят финансиране. Подробна информация за проекта се предоставя само на регистрираните потребители.

Публикуването на проект на портала InvestEU не е равнозначно на одобряването му от Комисията. Включването на проекти в портала InvestEU не засяга решенията относно окончателните проекти, избрани да получат подкрепа съгласно Регламент (ЕС) 2021/523, съгласно друг инструмент на Съюз или съгласно решения за отпускане на публично финансиране.

Основните компоненти на портала InvestEU са:

(1)

публичен портал: част от уебсайта на програмата InvestEU, съдържаща обществено достъпна информация, която включва:

карта на проекта (интерактивна за регистрираните потребители) и

регистър на проектите, групирани по държави, сектори и други приложими критерии (подредени като карти);

(2)

онлайн платформа за регистрирани потребители („фронт офис“): част от информационната система за управление на InvestEU, която позволява регистрацията на потребители (в това число организатори на проекти и инвеститори) и която предоставя подробна информация, като например:

база данни с подробни презентации на проектите (структурирана обобщена информация за отделните проекти), достъпна само за регистрираните потребители, и

специални пространства за организаторите на проекти и инвеститорите, с които да им се даде възможност да подават онлайн проекти за публикуване на портала InvestEU и да правят преглед на публикуваните проекти;

(3)

вътрешна платформа („бек офис“): част от информационната система за управление на InvestEU, използвана от Комисията за целите на прегледа и управлението.

2.   Управление на портала InvestEU

Порталът InvestEU се управлява от Комисията. Съдържанието на портала се съставя от организаторите на проекти, т.е. от частни и публични правни субекти. Порталът може да бъде подкрепян чрез целеви прояви.

Организаторите на проекти и другите регистрирани уеб потребители на портала InvestEU се допускат до участие, след като приемат условията за ползване на портала, чиято цел е да се гарантира качеството на публикуваната информация, получавана от организаторите на проекти, като в тях същевременно се пояснява, че Комисията не гарантира за точността на публикуваната информация и не носи отговорност за каквито и да е искове въз основа на публикуването на проекта.

С отказ от отговорност ползвателите на уебсайта се уведомяват, че Комисията не може да гарантира точността на публикуваната информация и че потенциалните инвеститори трябва да извършват собствена надлежна проверка, включително относно финансовите аспекти и всякакви други аспекти от значение за решението им дали да инвестират в даден проект.

Прави се обзор на обществените консултантски служби на национално равнище. Комисията предава проектите, които отговарят на условията по член 2, на съответните партньори по изпълнението на програмата InvestEU. Когато е целесъобразно и когато съществува консултативна инициатива, Комисията предава също тези проекти на консултантския център InvestEU.

3.   Преглед на проектите

Въз основа на критериите за допустимост, посочени в член 2, службите на Комисията извършват преглед на проектите. Някои технически аспекти на процеса на валидиране, като проверката на данните на организаторите на проекта, могат да бъдат възлагани на трети лица. Държавите членки се приканват да определят едно или повече звена за контакт за целите на прегледа на проектите с действителни и преки последици за сигурността, по-специално в космическия сектор и сектора на отбраната и киберсигурността. По целесъобразност се прави справка със системата за ранно откриване и отстраняване (EDES).

Публикуването на информация, предоставена от организаторите на проекти, се отказва, ако информацията е неточна или ако проектът не отговаря на изискванията, посочени в член 2.

Информацията за даден проект се заличава от портала InvestEU, ако не е била актуализирана от организатора на проекта в продължение на три години.


Top