EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2223

Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2223 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на Европейската служба за борба с измамите

OJ L 437, 28.12.2020, p. 49–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2223/oj

28.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 437/49


РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2020/2223 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 23 декември 2020 година

за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на Европейската служба за борба с измамите

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 325 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Сметната палата (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Приемането на Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета (3) и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета (4) подсили съществено средствата, с които разполага Съюзът за защита на финансовите си интереси по наказателноправен ред. Създаването на Европейската прокуратура е основен приоритет в областта на наказателното правосъдие и политиката на Съюза за борба с измамите, тъй като тя разполага с правомощието да провежда наказателни разследвания и да повдига обвинения, свързани с престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, по смисъла на Директива (ЕС) 2017/1371, в участващите държави членки.

(2)

За да защити финансовите интереси на Съюза, Европейската служба за борба с измамите („Службата“) провежда административни разследвания на административни нередности и престъпни деяния. След приключването на своите разследвания тя може да отправи правни препоръки към органите на националната прокуратура с цел да им предостави възможност да повдигнат обвинения и да проведат наказателно преследване в държавите членки. В държавите членки, които участват в Европейската прокуратура, Службата ще сезира Европейската прокуратура за предполагаеми престъпления и ще си сътрудничи с Европейската прокуратура в хода на разследванията на Европейската прокуратура.

(3)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5) следва да бъде изменен и адаптиран с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/1939. Разпоредбите в Регламент (ЕС) 2017/1939, уреждащи отношенията между Службата и Европейската прокуратура, следва да бъдат отразени и допълнени с разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, за да се осигури най-високо равнище на защита на финансовите интереси на Съюза чрез взаимно допълване между тях, като същевременно с това се гарантира тясно сътрудничество, обмен на информация, взаимно допълване и избягване на дублирането.

(4)

С оглед на общата си цел за запазване на целостта на бюджета на Съюза, Службата и Европейската прокуратура следва да установят и да поддържат тесни отношения въз основа на принципа на лоялно сътрудничество, които целят да се гарантират взаимното допълване на съответните им мандати и координирането на техните действия, по-специално що се отнася до обхвата на засиленото сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура. Отношенията между Службата и Европейската прокуратура следва да допринесат за това да се гарантира, че се използват всички средства за защита на финансовите интереси на Съюза.

(5)

Регламент (ЕС) 2017/1939 изисква от Службата, както и от всички институции, органи, служби и агенции на Съюза и от компетентните органи на държавите членки да докладват на Европейската прокуратура без ненужно забавяне за всяко предполагаемо престъпно деяние, по отношение на което Европейската прокуратура би могла да упражни своята компетентност. Тъй като мандатът на Службата е да извършва административни разследвания на измама, корупция и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, тя е в най-добра позиция и разполага с най-подходящите средства да действа като партньор на Европейската прокуратура и да бъде неин привилегирован източник на информация.

(6)

Елементи, които сочат към евентуално престъпно деяние, попадащо в рамките на компетентност на Европейската прокуратура, могат да се съдържат в първоначални твърдения, получени от Службата, или да се появят едва в хода на административно разследване, започнато от Службата въз основа на подозрение за административна нередност. За да може да изпълнява задължението си да докладва на Европейската прокуратура, Службата следва по тази причина да докладва за всяко предполагаемо престъпно деяние на всеки етап преди започването или в хода на своите разследвания.

(7)

В Регламент (ЕС) 2017/1939 се установяват минималните елементи, които трябва да се съдържат в докладите. Възможно е Службата да трябва да извърши предварителна оценка на твърденията, за да установи тези елементи и да събере необходимата информация. Службата следва да извърши такава оценка експедитивно и чрез средства, които не излагат на риск провеждането на евентуално бъдещо наказателно разследване. След приключването на своята оценка Службата следва да докладва на Европейската прокуратура, когато има съмнение, че е установила престъпление от нейната компетентност.

(8)

Предвид експертния опит на Службата институциите, органите, службите и агенциите, създадени посредством или на основание на Договорите („институциите, органите, службите и агенциите“), следва да могат да поискат от Службата да извърши такава предварителна оценка на получени от тях твърдения.

(9)

В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Службата по принцип не следва да започва административно разследване, успоредно с разследвания, водени от Европейската прокуратура за същите факти. Въпреки това в определени случаи защитата на финансовите интереси на Съюза може да налага Службата да извърши допълващо административно разследване преди приключването на наказателно производство, образувано от Европейската прокуратура, с цел да се установи дали са необходими предпазни мерки, или дали следва да бъдат предприети финансови, дисциплинарни или административни действия. Такова допълващо разследване може да е целесъобразно, наред с другото, за събирането на суми, дължими на бюджета на Съюза, които подлежат на специални правила за давност, когато изложените на риск суми са много големи или когато е необходимо да се избегнат допълнителни разходи в рискови ситуации чрез административни мерки.

(10)

За целите на прилагането на изискването за избягване на дублирането на разследвания, понятието „същите факти“ следва да се разглежда в контекста на съдебната практика на Съда на Европейския съюз (Съда) относно принципа ne bis in idem, като означаващо, че материалните факти, които са предмет на разследването, са идентични или по същество са еднакви, и тълкувано в смисъл на съществуването на съвкупност от конкретни обстоятелства, които са неразривно свързани във времето и пространството.

(11)

В Регламент (ЕС) 2017/1939 се предвижда, че Европейската прокуратура може да поиска от Службата да проведе допълващи административни разследвания. При липсата на такова искане, такива допълващи разследвания следва да могат да бъдат проведени по инициатива на Службата, при определени условия и след консултация с Европейската прокуратура. По-специално, Европейската прокуратура следва да може да възрази срещу започването или продължаването на разследване от Службата или на извършването на определени действия, свързани с някое от нейните разследвания, по-специално, с цел да запази ефективността на своето разследване и правомощия. Службата следва да се въздържа от извършването на действие, срещу което Европейската прокуратура е възразила. Когато Службата започне разследване при липсата на такова възражение, тя следва да проведе посоченото разследване, като се консултира постоянно с Европейската прокуратура.

(12)

Службата следва да подкрепя активно разследванията на Европейската прокуратура. Във връзка с това Европейската прокуратура следва да може да поиска от Службата да подпомогне или допълни нейните наказателни разследвания, като упражни правомощията си съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013. Службата следва да осигури такава подкрепа в рамките на своите правомощия и съгласно разпоредбите на посочения регламент.

(13)

За да се гарантира ефективната координация, сътрудничество и прозрачност, Службата и Европейската прокуратура следва постоянно да обменят информация помежду си. Обменът на информация преди започването на разследвания от Службата или Европейската прокуратура е от особено значение за осигуряването на добра координация между съответните им действия, за да се гарантира взаимно допълване и да се избягва дублиране. За тази цел Службата и Европейската прокуратура следва да използват функциите за установяване на попадение/липса на попадение (hit/no hit system) на техните съответни системи за управление на делата. Службата и Европейската прокуратура следва да уточнят процедурата и условията за посочения обмен на информация в своите работни договорености. За да се гарантира правилното прилагане на правилата, които целят избягването на дублиране и гарантирането на взаимно допълване, Службата и Европейската прокуратура следва да съгласуват определени срокове за извършвания между тях обмен на информация.

(14)

В доклада на Комисията за оценка на прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 от 2 октомври 2017 г. („доклада на Комисията за оценка“) се заключава, че направените през 2013 г. промени в правната уредба са довели до безспорни подобрения по отношение на провеждането на разследванията, сътрудничеството с партньорите и правата на засегнатите лица. Същевременно в доклада на Комисията за оценка се очертават някои недостатъци, които се отразяват върху ефективността и ефикасността на разследванията.

(15)

Необходимо е да се предприемат действия във връзка с най-недвусмислените констатации от доклада на Комисията за оценка посредством изменения на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013. Тези изменения са необходими в краткосрочен план, за да се подсили уредбата за провеждане на разследвания от Службата, така че Службата да продължи да бъде стабилна и да функционира безпрепятствено, като допълва наказателноправния подход на Европейската прокуратура с административни разследвания, без да променя мандата или правомощията на Службата. Измененията се отнасят основно до области, в които, поради липсата на яснота в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, Службата не може да провежда ефективно разследвания, като например извършване на проверки и инспекции на място, възможността за достъп до информация за банкови сметки или допустимостта на доклади по случаи, изготвени от Службата, като доказателство в административни или съдебни производства.

(16)

Измененията на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 не засягат процесуалните гаранции, приложими в рамките на разследванията. Службата е обвързана от процесуалните гаранции, установени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (6), и процесуалните гаранции, съдържащи се в Хартата на основните права на Европейския съюз. Посочената уредба изисква Службата да провежда разследванията си обективно, безпристрастно и при условия на поверителност, като търси доказателства както в полза, така и срещу засегнатите лица, и извършва действия по разследването въз основа на писмено разрешение и след проверка на законосъобразността. От Службата се изисква да гарантира спазването на правата на лицата, които са засегнати от нейните разследвания, включително презумпцията за невиновност и правото на лицето да не дава показания срещу себе си. По време на събеседването засегнатите лица имат, наред с другото, право да бъдат подпомагани от избрано от тях лице, право да одобряват съдържанието на протокола от събеседването и право да използват всеки от официалните езици на институциите на Съюза. Засегнатите лица имат също така право да изразят становището си по фактите по случая, преди да се изготвят заключенията.

(17)

Лицата, които подават сигнали за измами, корупция и всякаква друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, следва да се ползват от защитата, предоставена съгласно Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета (7).

(18)

Когато Службата предприема, в рамките на своя мандат, допълващи мерки по искане на Европейската прокуратура, с цел да се защитят допустимостта на доказателствата и основните права и процесуалните гаранции, като същевременно се избягва дублирането на разследвания и се осигурява ефикасно и взаимно допълващо се сътрудничество, Службата и Европейската прокуратура, като работят в тясно сътрудничество, следва да гарантират, че се спазват приложимите процесуални гаранции, предвидени в глава VI от Регламент (ЕС) 2017/1939.

(19)

Службата има правомощия да извършва проверки и инспекции на място, които ѝ позволяват да получи достъп до помещенията и документацията на икономически оператори в рамките на своите разследвания относно предполагаема измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. Такива проверки и инспекции на място се извършват в съответствие с Регламент (Евратом, ЕО) № 883/2013 и с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96, съгласно които в някои случаи упражняването на тези правомощия зависи от националното право. В доклада на Комисията за оценка беше констатирано, че степента, до която се прилага националното право, не е изцяло ясна и това намалява ефективността на разследванията на Службата.

(20)

Поради това е целесъобразно да се поясни в кои случаи в хода на извършваните от Службата разследвания трябва да се прилага националното право, без да се променят правомощията на Службата или начинът, по който Регламент (ЕС, Евратом) No 883/2013 се прилага по отношение на държавите членки, като се вземе предвид решението на Общия съд от 3 май 2018 г. по дело T-48/16, Sigma Orionis SA срещу Европейската комисия (8).

(21)

При провеждането от страна на Службата на проверки и инспекции на място в ситуации, в които засегнатият икономически оператор се подлага на проверката и инспекцията на място, следва да се прилага единствено правото на Съюза. Това би позволило на Службата да упражнява правомощията си за разследване ефективно и последователно във всички държави членки с цел да допринася за високо равнище на защита на финансовите интереси на Съюза в целия Съюз в съответствие с член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(22)

В случаи, в които Службата трябва да разчита на съдействие от страна на компетентните органи на държавите членки, особено когато икономически оператор се противопоставя на проверка и инспекция на място, държавите членки следва да гарантират, че действията на Службата са ефективни, и да осигурят нужното съдействие в съответствие с приложимите правила на националното процесуално право. За да се защитят финансовите интереси на Съюза, Комисията следва да вземе предвид всяко неизпълнение на държава членка на задължението й да си сътрудничи със Службата, когато преценява дали да възстанови съответните суми чрез прилагането на финансови корекции спрямо държавите членки, в съответствие с приложимото право на Съюза.

(23)

В съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 Службата може да сключва административни договорености с компетентните органи на държавите членки, като координационните служби за борба с измамите, и с институциите, органите, службите и агенциите, с цел да се определят договореностите за тяхното сътрудничество съгласно настоящия регламент, по-специално по отношение на предаването на информация, провеждането на разследванията и последващите ги действия.

(24)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 следва да бъде изменен, като се въведе задължение за икономическите оператори да сътрудничат на Службата, в съответствие със задължението им съгласно Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 да предоставят достъп до помещения, терени, транспортни средства и други места, използвани за стопански цели, за извършването на проверки и инспекции на място, както и със задължението, установено в член 129 от Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (9) за всички лица или субекти, получаващи средства от Съюза, да оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, включително в контекста на разследвания на Службата.

(25)

Като част от посоченото задължение за сътрудничество Службата следва да бъде в състояние да изиска от икономическите оператори да предоставят полезна информация, когато те могат да са замесени в разследваната дейност или могат да разполагат с такава информация. При изпълнението на такива искания икономическите оператори не следва да бъдат задължени да дават показания срещу себе си, но те следва да са задължени да отговорят на фактически въпроси и да предоставят документи, дори ако посочената информация може да бъде използвана да се установи срещу тях или срещу друг оператор наличието на незаконна дейност. За да се гарантира ефективността на разследванията в контекста на настоящите работни практики, Службата следва да може да изисква достъп до информация в използвани за работа частни устройства. Достъп на Службата следва да се предоставя при същите условия и в същия обхват като приложимите за националните контролни органи и само ако Службата има основателни причини да подозира, че съдържанието на такива устройства може да бъде от значение за разследването, в съответствие с принципите на необходимост и пропорционалност, и следва да се отнася само до информация от значение за разследването.

(26)

Икономическите оператори следва да имат възможността да използват всеки от официалните езици на засегнатата държава членка, в която се извършва проверката, както и следва да имат правото да бъдат подпомагани от избрано от тях лице, включително външен правен съветник, по време на проверките и инспекциите на място. Присъствието на правен съветник обаче не следва да представлява законово условие за валидността на проверките и инспекциите на място. С цел да се гарантира ефективността на проверките и инспекциите на място, по-специално по отношение на риска от изчезване на доказателствен материал, Службата следва да има достъп до помещения, терени, транспортни средства и други места, използвани за стопански цели, за извършването на проверки и инспекции на място, без да чака икономическият оператор да се консултира с правния съветник. Тя следва да приеме единствено кратка разумна отсрочка в очакване на консултацията с правния съветник, преди да започне проверката и инспекцията на място. Всяка такава отсрочка следва да е с минимална продължителност.

(27)

За да се осигури прозрачност, при извършването на проверки и инспекции на място Службата следва да предоставя на икономическите оператори необходимата информация относно задължението им да сътрудничат и относно последиците от отказа да го направят, както и относно приложимата процедура, включително процесуалните гаранции.

(28)

По време на вътрешни и, при необходимост, на външни разследвания Службата има достъп до всяка имаща отношение информация, с която разполагат институциите, органите, службите и агенциите. За да бъде отразен непрекъснатият технически напредък, е необходимо, съгласно предложеното в доклада на Комисията за оценка, да се поясни, че такъв достъп следва да бъде възможен независимо от вида носител, на който се съхраняват тази информация или данни. В хода на вътрешните разследвания Службата следва да може да изисква достъп до информация в използвани за работа частни устройства, когато има основателни причини да подозира, че съхраняваното в тях съдържание може да бъде от значение за разследването. Достъпът на Службата може да бъде обвързан с конкретни условия, които да бъдат определени от съответната институция, орган, служба или агенция. Такъв достъп следва да е в съответствие с принципите на необходимост и пропорционалност и следва да се отнася само до информация от значение за разследването. За да се осигури ефективно и последователно равнище на достъп на Службата, както и високо ниво на защита на основните права на засегнатите лица, институциите, органите, службите и агенциите следва да гарантират съгласуваност на приеманите от тях правила за достъп до частни устройства, с цел да се установят еднакви условия в съответствие с Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (10).

(29)

За установяването на по-съгласувана уредба за разследванията на Службата, правилата, приложими за вътрешните и външните разследвания, следва да бъдат уеднаквени в още по-голяма степен, за да бъдат премахнати някои елементи на непоследователност, установени в доклада на Комисията за оценка, когато няма основание за наличието на различни правила. Например, докладите и препоръките, изготвени в резултат на външно разследване, следва, при необходимост, да се изпращат на засегнатата институция, орган, служба или агенция, които да предприемат необходимите действия, какъвто е случаят при провеждането на вътрешни разследвания. Когато е възможно в съответствие със своя мандат, Службата следва да оказва съдействие на засегнатата институция, орган, служба или агенция при последващите действия във връзка с отправените от нея препоръки. Когато Службата не започва разследване, тя следва да може да изпрати съответната информация на органите на държавите членки или на институциите, органите, службите или агенциите с оглед на предприемането на подходящи действия. Службата следва да изпраща такава информация, когато реши да не започва разследване, независимо от наличието на достатъчно подозрения за измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. Преди да предприеме тези действия, Службата следва да надлежно да отчете възможността за евентуална намеса в текущи разследвания на Европейската прокуратура.

(30)

Поради голямото разнообразие на националните институционални уредби държавите членки, въз основа на принципа на лоялно сътрудничество, следва да могат да информират Службата кои са органите, компетентни да предприемат действия във връзка с отправените от нея препоръки, както и кои са органите, които трябва да бъдат уведомени, като например за финансови, статистически или свързани с мониторинга цели за изпълнението на съответните им задължения. Такива органи могат да включват националните координационни служби за борба с измамите. В съответствие с установената съдебна практика на Съда, препоръките на Службата, включени в нейните доклади, не пораждат задължителни правни последици за тези органи на държавите членки или за институции, органи, служби и агенции.

(31)

Службата следва да разполага с необходимите средства за проследяване на пътя на парите с цел идентифициране на начина на действие, характерен за множество измами. Службата може да получава информация за банкови сметки, която е от значение за нейните дейности по разследване, с която разполагат кредитните институции в редица държави членки, чрез сътрудничество и със съдействието на националните органи. За да се постигне ефективен подход в целия Съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 следва да конкретизира задължението на компетентните национални органи да предоставят на Службата информация за банковите сметки като част от общото им задължение да оказват съдействие на Службата. Държавите членки следва да информират Комисията кои са компетентните органи, чрез които следва да се осъществява сътрудничеството. Когато оказват такова съдействие на Службата, националните органи следва да действат при същите условия, които се прилагат за националните компетентни органи на съответната държава членка.

(32)

С цел защита и спазване на процесуалните гаранции и основните права, Комисията следва да създаде вътрешна функция под формата на контрольор на процесуалните гаранции („контрольор“), която с оглед на ефективното използване на ресурсите следва да бъде административно прикрепена към Надзорния съвет, и да му осигури подходящи ресурси. Контрольорът следва да обработва подадените жалби напълно независимо, включително независимо от Надзорния съвет и от Службата, и следва да има достъп до цялата информация, необходима за изпълнението на своите задължения.

(33)

Засегнато лице следва да може да подаде жалба до контрольора във връзка със спазването от страна на Службата на процесуалните гаранции, както и на основание нарушаване на правилата, приложими към разследванията на Службата, по-специално нарушения на процесуалните изисквания и основните права. За тази цел следва да бъде установен механизъм за подаване на жалби. Контрольорът следва да отговаря за издаването на препоръки в отговор на такива жалби, като при необходимост предлага решения на изложените в жалбата въпроси. Контрольорът следва да разгледа жалбата в рамките на бързо и състезателно производство, като същевременно позволи на Службата да продължи текущото разследване. Контрольорът следва да предостави на жалбоподателя и на Службата възможност да изложат съображенията или да разрешат изложените в жалбата въпроси. Генералният директор следва да предприеме подходящи действия, обосновани от препоръката на контрольора. Генералният директор следва да може в надлежно обосновани случаи да се отклони от препоръките на контрольора. Основанията за това следва да бъдат приложени към окончателния доклад от разследването.

(34)

С цел повишаване на прозрачността и отчетността контрольорът следва да докладва относно механизма за подаване на жалби в своя годишен доклад. В годишния доклад следва да се посочват по-специално броят на получените жалби, категориите нарушения на процесуалните изисквания и основните права, засегнатите дейности и, когато е възможно, последващите мерки, предприети от Службата.

(35)

Ранното предаване на информация от Службата за целите на приемането на предпазни мерки е основен инструмент за защитата на финансовите интереси на Съюза. С цел да се осигури тясно сътрудничество по този аспект между Службата и институциите, службите, органите и агенциите, е целесъобразно последните да имат възможност за консултации със Службата по всяко време с оглед на вземането на решение за подходящи предпазни мерки, включително мерки за обезпечаване на доказателствения материал.

(36)

Изготвяните от Службата доклади представляват допустими доказателства в административни или съдебни производства по начина и при условията, приложими за административните доклади, изготвени от инспектори на националната администрация. Според доклада на Комисията за оценка в някои държави членки това правило не гарантира в достатъчна степен ефективността на действията на Службата. За по-голяма ефективност и по-активно систематично използване на докладите на Службата Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 следва да предвижда допустимостта на тези доклади в съдебни производства с ненаказателен характер пред националните съдилища, както и в административни производства в държавите членки. Правилото, което предвижда еквивалентност с докладите на инспекторите от националната администрация, следва да продължи да се прилага при национални съдебни производства с наказателноправен характер. Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 следва също така да предвижда допустимостта на изготвяните от Службата доклади в административни и съдебни производства на равнището на Съюза.

(37)

Координационните служби за борба с измамите на държавите членки бяха въведени с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 с цел улесняване на ефективното сътрудничество и обмен на информация, включително информация от оперативен характер, между Службата и държавите членки. В доклада на Комисията за оценка беше заключено, че те допринасят положително за работата на Службата. В доклада на Комисията за оценка беше посочена също така необходимостта от допълнително изясняване на ролята на тези координационни служби за борба с измамите, за да може на Службата да се предоставя нужното съдействие с цел да се гарантира, че нейните разследвания са ефективни, а организацията и правомощията на координационните служби за борба с измамите да бъдат оставени на отговорността на всяка държава членка. В тази връзка координационните служби за борба с измамите следва да бъдат в състояние да предоставят или координират съдействието, от което Службата се нуждае за ефективното изпълнение на своите задачи преди, по време на или в края на външно или вътрешно разследване.

(38)

Задължението на Службата да предоставя на държавите членки съдействие с цел координиране на техните действия за защита на финансовите интереси на Съюза е ключов елемент от нейния мандат за подпомагане на трансграничното сътрудничество между държавите членки. Следва да се определят по-подробни правила, с които да се улеснят дейностите на Службата по координиране и сътрудничеството ѝ в това отношение с органите на държавите членки, трети държави и международни организации. Тези правила следва да се прилагат, без да се засяга упражняването от страна на Службата на правомощията, които са предоставени на Комисията в конкретни разпоредби, уреждащи взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между тези органи и Комисията, по-специално Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета (11) и Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета (12), както и координационните дейности, свързани с европейските структурни и инвестиционни фондове.

(39)

Следва да се поясни, че когато компетентните органи на държавите членки, включително координационните служби за борба с измамите, действат в сътрудничество със Службата или с други компетентни органи за целите на защитата на финансовите интереси на Съюза, те остават обвързани от националното законодателство.

(40)

Следва да се осигури възможност в контекста на координационните дейности координационните служби за борба с измамите да предоставят съдействие на Службата, както и да си сътрудничат помежду си, с цел допълнително засилване на наличните механизми за сътрудничество в борбата с измамите.

(41)

Компетентните органи на държавите членки, както и институциите, органите, службите и агенциите, следва да предприемат действията, обосновани от препоръка на Службата. За да се даде възможност на Службата да предприеме последващи действия във връзка с развитието на нейни казуси, когато Службата отправя правни препоръки към органите на националната прокуратура на държавите членки, държавите членки следва по искане на Службата да ѝ изпратят окончателното решение на националния съд. За да се запази изцяло независимостта на съдебната власт, предаването на тази информация следва да се осъществи само след окончателното приключване на съответното съдебно производство и след публичното оповестяване на окончателното съдебно решение.

(42)

С цел допълване на процесуалните правила за провеждане на разследвания, определени в Регламент (EС, Eвратом) № 883/2013, Службата следва да установи насоки за процедурите на разследване, които да бъдат спазвани от персонала на Службата.

(43)

Следва да бъде пояснено, че Службата може да участва в съвместни екипи за разследване, създадени в съответствие с правото на Съюза, и има право да обменя оперативна информация, придобита в посочения контекст. Използването на тази информация подлежи на условията и гаранциите, предвидени в правото на Съюза, въз основа на което са създадени съвместните екипи за разследване. Когато Службата участва в такива съвместни екипи за разследване, тя изпълнява спомагателни функции и играе ролята на партньор, при спазване на правни ограничения, които могат да съществуват в правото на Съюза или националното право.

(44)

Не по-късно от пет години след датата, определена в съответствие с член 120, параграф 2, втора алинея от Регламент (EС) 2017/1939, Комисията следва да направи оценка на Регламент (EС, Eвратом) № 883/2013, и по-специално на ефикасността на сътрудничеството между Службата и Европейската прокуратура, за да прецени дали въвеждането на изменения е обосновано от гледна точка на натрупания опит във връзка с посоченото сътрудничество. Комисията следва да представи по целесъобразност ново всеобхватно законодателно предложение не по-късно от две години след посочената оценка.

(45)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно укрепване на защитата на финансовите интереси на Съюза чрез адаптиране на функционирането на Службата към създаването на Европейската прокуратура и чрез повишаване на ефективността на разследванията на Службата, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а може, чрез приемане на правила, уреждащи отношенията между Службата и Европейската прокуратура за повишаване на ефективността на провежданите от тях разследвания, да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на посочената цел.

(46)

Настоящият регламент не изменя правомощията и отговорностите на държавите членки да вземат мерки за борба с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза.

(47)

В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) No 45/2001 на Европейския парламент и Съвета (13) беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи официални коментари на 23 юли 2018 г.

(48)

Поради това Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 се изменя, както следва:

1)

Член 1 се изменя, както следва:

а)

в параграф 3 буква г) се заменя със следното:

„г)

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (*);

д)

Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (**).

(*)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OB L 119, 4.5.2016 г., стр. 1)."

(**)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (OB L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).“;"

б)

вмъква се следният параграф:

„4a.   Службата установява и поддържа тесни отношения с Европейската прокуратура, създадена в рамките на засилено сътрудничество с Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета (*). Посочените отношения се основават на взаимно сътрудничество, обмен на информация, допълване и избягване на дублирането. Установяването на тези отношения има за цел по-специално да се гарантира, че се използват всички налични средства за защита на финансовите интереси на Съюза посредством допълването на съответните мандати и посредством предоставяната от Службата помощ за Европейската прокуратура.

(*)  Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (EPPO) (OB L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).“;"

в)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   За прилагането на настоящия регламент компетентните органи на държавите членки и институциите, органите, службите и агенциите могат да създадат административни договорености със Службата. Тези административни договорености могат да засягат по-специално предаването на информация, провеждането на разследванията и последващите ги действия.“

2)

Член 2 се изменя, както следва:

а)

точка 3 се заменя със следното:

„3)

„измама, корупция и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза“ има значението, с което се използват тези думи в съответните правни актове на Съюза, а понятието „друга незаконна дейност“ включва нередност съгласно определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95;“;

б)

точка 4 се заменя със следното:

„4)

„административни разследвания“ („разследвания“) означава всички инспекции, проверки или други мерки, предприемани от Службата в съответствие с членове 3 и 4 за постигане на целите, определени в член 1, и за установяване при необходимост на неправомерността на разследваните действия; тези разследвания не засягат правомощията на Европейската прокуратура или на компетентните органи на държавите членки да образуват и провеждат наказателно производство;“;

в)

добавя се следната точка:

„8)

„член на институция“ означава член на Европейския парламент, член на Европейския съвет, представител на държава членка на министерско равнище в Съвета, член на Комисията, член на Съда на Европейския съюз (Съда), член на Управителния съвет на Европейската централна банка или член на Сметната палата, при спазване на задълженията, наложени от правото на Съюза в контекста на задачите, които изпълняват в това си качество.“

3)

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

Външни разследвания

1.   В посочените в член 1 области, Службата извършва проверки и инспекции на място в държавите членки и — в съответствие със споразуменията за сътрудничество и взаимопомощ, както и с всички останали действащи правни инструменти — в трети държави и в помещенията на международни организации.

2.   Службата извършва проверките и инспекциите на място в съответствие с настоящия регламент и доколкото въпросът не попада в приложното поле на настоящия регламент, в съответствие с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96.

3.   Икономическите оператори сътрудничат на Службата в хода на нейните разследвания. Службата може да поиска писмена и устна информация, включително чрез събеседвания.

4.   Когато в съответствие с параграф 3 от настоящия член засегнатият икономически оператор, се подлага на проверка и инспекция на място, разрешени съгласно настоящия регламент, член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95, член 6, параграф 1, трета алинея от Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 и член 7, параграф 1 от Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 не се прилагат, доколкото тези разпоредби налагат спазването на националното право и могат да ограничат достъпа на Службата до информация и документация при същите условия, които се прилагат към инспекторите от националната администрация.

5.   По искане на Службата компетентният орган на засегнатата държава членка без ненужно забавяне предоставя на персонала на Службата съдействието, необходимо за ефективното изпълнение на нейните задачи, както са определени в писменото разрешение, посочено в член 7, параграф 2.

В съответствие с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 засегнатата държава членка гарантира, че на персонала на Службата е разрешен достъп до цялата информация, документация и данни, свързани с предмета на разследване, които са необходими за ефективното и ефикасно извършване на проверките и инспекциите на място, и че персоналът е в състояние да задържа тези документи или данни с цел да предотврати тяхното изчезване. Когато за работа се използват частни устройства, тези устройства подлежат на инспекция от страна на Службата. Службата подлага такива устройства на инспекция при същите условия и степен, в която националните контролни органи имат право да разследват частни устройства и когато Службата има основателни причини да подозира, че съхраняваното в тях съдържание може да бъде от значение за разследването.

6.   Когато персоналът на Службата установи, че икономически оператор се противопоставя на проверка и инспекция на място, разрешена съгласно настоящия регламент, а именно когато икономическият оператор отказва да предостави на Службата необходимия достъп до своите помещения или други места, използвани за стопански цели, укрива информация или възпрепятства провеждането на други дейности, които Службата трябва да извърши в хода на проверката или инспекцията на място, компетентните органи, включително, когато е необходимо, правоприлагащите органи на засегнатата държава членка, предоставят на персонала на Службата необходимото съдействие, за да може Службата да извърши ефективно и без ненужно забавяне проверката и инспекцията на място.

При предоставянето на съдействие в съответствие с настоящия параграф или с параграф 5 компетентните органи на държавите членки действат в съответствие с националните процесуални правила, приложими към тях. Ако съгласно националното законодателство за предоставянето на такова съдействие е необходимо разрешение от съдебен орган, се подава искане за издаването му.

7.   Службата извършва проверки и инспекции на място след представяне на писмено разрешение, както е предвидено в член 7, параграф 2. Най-късно към началото на проверката и инспекцията на място Службата уведомява засегнатия икономически оператор за приложимата към проверката и инспекцията на място процедура, включително приложимите процесуални гаранции, и за задължението на икономическия оператор да сътрудничи.

8.   При упражняването на възложените ѝ правомощия Службата спазва процесуалните гаранции, предвидени в настоящия регламент и в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96. При извършването на проверка и инспекция на място засегнатият икономически оператор има правото да не дава показания срещу себе си и да бъде подпомаган от лице по свой избор. Когато икономическият оператор прави изявления по време на проверката и инспекцията на място, на него му се предоставя възможността да използва всеки от официалните езици на държавата членка, в която посоченият оператор е разположен. Правото на подпомагане от лице по избор не възпрепятства достъпа на Службата до помещенията на икономическия оператор и не води до необосновано забавяне на започването на проверката и инспекцията на място.

9.   Когато държава членка не сътрудничи на Службата в съответствие с параграфи 5 и 6, Комисията може да приложи съответните разпоредби на правото на Съюза, за да възстанови средствата, свързани с въпросната проверка и инспекция на място.

10.   Като част от разследващата си функция Службата провежда проверките и инспекциите, предвидени в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 и в секторните разпоредби, посочени в член 9, параграф 2 от същия регламент, в държавите членки и — в съответствие със споразуменията за сътрудничество и взаимопомощ, както и с всички останали действащи правни инструменти — в трети държави и в помещенията на международни организации.

11.   По време на външно разследване Службата може да получи достъп до всяка имаща отношение информация и данни, независимо от носителя, на който се съхраняват, притежавани от институциите, органите, службите и агенциите, които са свързани с предмета на разследване, когато това е необходимо, за да се установи дали е извършена измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. За тази цел се прилага член 4, параграфи 2 и 4.

12.   Без да се засяга член 12в, параграф 1, когато преди вземането на решение за започване или не на външно разследване Службата разполага с информация, която поражда подозрение, че е извършена измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, тя може да информира компетентните органи на засегнатите държави членки и, при необходимост, засегнатите институции, органи, служби и агенции.

Без да се засягат секторните разпоредби, посочени в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95, компетентните органи на засегнатите държави членки правят необходимото за предприемането на подходящи действия, в които Службата може да участва, в съответствие с националното законодателство. При поискване компетентните органи на засегнатите държави членки уведомяват Службата за предприетите действия и за констатациите, направени въз основа на информацията, посочена в първа алинея от настоящия параграф.“

4)

Член 4 се изменя, както следва:

а)

параграфи 1-4 се заменят със следното:

„1.   Разследванията в рамките на институциите, органите, службите и агенциите в областите, посочени в член 1, се провеждат в съответствие с настоящия регламент и с решенията, приети от съответната институция, орган, служба или агенция („вътрешни разследвания“).

2.   В хода на вътрешните разследвания:

а)

Службата има правото на незабавен достъп без предупреждение до всякаква значима информация и данни, имаща отношение съм въпроса, предмет на разследването независимо от носителя, на който се съхраняват, притежавани от институциите, органите, службите и агенциите, както и до техните помещения. Когато за работа се използват частни устройства, тези устройства подлежат на инспекция от страна на Службата. Службата подлага такива устройства на инспекция само до степента, в която устройствата се използват за работа, при условията, определени в решенията, приети от съответната институция, орган, служба или агенция и когато Службата има основателни причини да подозира, че съхраняваното в тях съдържание може да бъде от значение за разследването.

Службата има правото да разследва сметките на институциите, органите, службите и агенциите. Службата може да прави копие на и да получава извлечения от всеки документ или от съдържанието на всеки информационен носител, притежаван от институциите, органите, службите и агенциите, и ако е необходимо, да задържа тези документи или данни с цел да предотврати тяхното изчезване;

б)

Службата може да поиска устна информация (включително чрез събеседване) и писмена информация от длъжностни лица, други служители, членове на институции или органи, началници на служби или агенции, или членове на персонала, старателно документирана в съответствие с приложимите правила на Съюза за поверителност и за защита на данните.

3.   При спазване на същите правила и условия като предвидените в член 3 Службата може да провежда проверки и инспекции на място в помещенията на икономически оператори, за да получи достъп до информация, свързана с предмета на разследване в рамките на институциите, органите, службите или агенциите.

4.   Институциите, органите, службите и агенциите се информират всеки път, когато персоналът на Службата извършва вътрешно разследване в техните помещения, разглежда документи или данни, или изисква информация, с която те разполагат. Без да се засягат членове 10 и 11, Службата може по всяко време да изпрати на засегната институция, орган, служба или агенция информацията, получена в хода на вътрешните разследвания.“;

б)

в параграф 8 първа алинея се заменя със следното:

„8.   Без да се засяга член 12в, параграф 1, когато преди вземането на решение за започване или не на вътрешно разследване Службата разполага с информация, която поражда подозрение, че е извършена измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, тя може да информира засегнатата институция, орган, служба или агенция. При поискване засегнатата институция, орган, служба или агенция информира Службата за предприетите действия и за констатациите, направени въз основа на тази информация.“

5)

Член 5 се изменя, както следва:

а)

параграфи 1, 2 и 3 се заменят със следното:

„1.   Без да се засяга член 12г, генералният директор може да започне разследване, когато са налице достатъчно подозрения, които могат да се основават и на сведения, предоставени от трета страна или от анонимен източник, за извършването на измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. При решението за започване на разследване може да се вземе предвид и необходимостта от ефикасно използване на ресурсите на Службата и от пропорционалност на приложените средства. По отношение на вътрешните разследвания специално се взема предвид институцията, органът, службата или агенцията, които са в най-добра позиция да го извършат въз основа по-специално на: характера на фактите, действителните или потенциалните финансови последици от случая и вероятността за последващи съдебни действия.

2.   Решението за започване на разследване се взема от генералния директор, който действа по своя инициатива или по искане на институция, орган, служба или агенция, или по искане на държава членка.

3.   Докато генералният директор обмисля решението дали да се започне или не вътрешно разследване вследствие на искане, посочено в параграф 2, или докато Службата провежда вътрешно разследване, засегнатите институции, органи, служби или агенции не започват успоредно разследване по същите факти, освен ако със Службата е договорено друго.

Настоящият параграф не се прилага за разследвания, извършвани от Европейската прокуратура съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939.“;

б)

параграфи 5 и 6 се заменят със следното:

„5.   Ако генералният директор реши да не започва разследване, той може без забавяне да изпрати всяка имаща отношение информация, според случая, на компетентните органи на засегнатата държава членка с цел предприемането на целесъобразни действия в съответствие с правото на Съюза и националното законодателство или на засегнатата институция, орган, служба или агенция с цел предприемането на целесъобразни действия в съответствие с правилата, приложими за тази институция, орган, служба или агенция. Службата договаря с тази институция, орган, служба или агенция, когато е уместно, подходящи мерки за защита на поверителността на източника на информацията и изисква при необходимост да бъде информирана за предприетите действия.

6.   Ако генералният директор реши да не започва разследване, независимо от наличието на достатъчно подозрения за извършването на измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, той изпраща без забавяне информацията, посочена в параграф 5.“

6)

Член 7 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното :

„1.   Генералният директор ръководи пряко провеждането на разследванията, при необходимост — въз основа на писмени указания. Разследванията се провеждат под негово ръководство от определения от него персонал на Службата. Генералният директор не провежда сам конкретни действия по разследване.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Компетентните органи на държавите членки предоставят необходимото съдействие, за да може персоналът на Службата да изпълнява своите задачи съгласно настоящия регламент ефективно и без ненужно забавяне. При предоставянето на съдействие компетентните органи на държавите членки действат в съответствие с националните процесуални правила, приложими към тях.

3a.   По искане на Службата в писмена форма във връзка с въпроси, предмет на разследване, съответните компетентни органи на държавите членки предоставят на Службата, при същите условия, като тези, които се прилагат за националните компетентни органи, следното:

а)

информацията, налична в централизираните автоматизирани механизми, посочена в член 32a, параграф 3 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (*);

б)

когато е строго необходимо за целите на разследването, записи на сделките.

Искането на Службата съдържа обосновка на целесъобразността и пропорционалността на мярката от гледна точка на естеството и тежестта на разследваните въпроси. Такова искане се отнася само до информацията, посочена в букви а) и б) от първа алинея.

Държавите членки информират Комисията кои са компетентните органи за целите на първа алинея, букви а) и б).

3б.   Институциите, органите, службите и агенциите гарантират, че техните длъжностни лица, други служители, членове, началници и членове на персонала оказват необходимото съдействие, за да може персоналът на Службата да изпълнява своите задачи ефективно и без ненужно забавяне.

(*)  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (OB L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).“;"

в)

параграф 6 се изменя както следва:

i)

в първа алинея буква б) се заменя със следното:

„б)

всяка информация, която би могла да бъде в помощ на засегнатата институция, орган, служба или агенция при вземане на решението относно подходящите предпазни административни мерки, които следва да бъдат взети с цел да се защитят финансовите интереси на Съюза;“;

ii)

втора алинея се заменя със следното:

„Засегнатата институция, орган, служба или агенция може във всеки един момент да се консултира със Службата с оглед на предприемането, в тясно сътрудничество със Службата, на подходящи предпазни мерки, включително мерки за обезпечаване на доказателствения материал. Съответната институция, орган, служба или агенция информира Службата без забавяне за всички предприети предпазни мерки.“;

г)

параграф 8 се заменя със следното:

„8.   Ако дадено разследване не може да бъде приключено в рамките на 12 месеца след започването му, генералният директор докладва при изтичането на посочените 12 месеца и на всеки шест месеца след това на Надзорния съвет, като посочва причините и, когато е целесъобразно, корективните мерки, предвидени за ускоряване на разследването.“

7)

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Задължение за информиране на Службата

1.   В областите, посочени в член 1, институциите, органите, службите и агенциите изпращат на Службата без забавяне всяка информация, свързана с възможни случаи на измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза.

Когато институциите, органите, службите и агенциите докладват на Европейската прокуратура в съответствие с член 24 от Регламент (ЕС) 2017/1939, те могат да изпълнят задължението, определено в първа алинея от настоящия параграф, като предадат на Службата копие от доклада, изпратен на Европейската прокуратура.

2.   Институциите, органите, службите и агенциите и — освен ако националното право не възпрепятства това — компетентните органи на държавите членки, изпращат без забавяне на Службата по нейно искане или по собствена инициатива всякаква документация или информация, с която разполагат, свързана с текущо разследване на Службата.

Преди започването на разследване, по искане на Службата в писмена форма, те предават всякаква документация или информация, с която разполагат, необходима за анализиране на твърденията или за прилагане на критериите за започване на разследване, както е посочено в член 5, параграф 1.

3.   Институциите, органите, службите и агенциите и — освен ако националното право не възпрепятства това — компетентните органи на държавите членки изпращат без забавяне на Службата, по искане на Службата или по собствена инициатива, всяка друга информация, документация или данни, с които разполагат, свързани с борбата с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза.

4.   Настоящият член не се прилага към Европейската прокуратура по отношение на престъпления, във връзка с които тя би могла да упражни своята компетентност в съответствие с глава IV от Регламент (ЕС) 2017/1939.

Това не засяга възможността Европейската прокуратура да предостави на Службата съответната информация относно дела в съответствие с член 34, параграф 8, член 36, параграф 6, член 39, параграф 4 и член 101, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2017/1939.

5.   Разпоредбите, свързани с предаването на информация в съответствие с Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета (*), остават незасегнати.

(*)  Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (OB L 268, 12.10.2010 г., стр. 1).“;"

8)

Член 9 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2, четвърта алинея се заменя със следното:

„Изискванията, посочени във втора и трета алинея, не се прилагат за снемането на свидетелски показания в контекста на проверките и инспекциите на място. Процесуалните гаранции, посочени в член 3, параграфи 7 и 8, се прилагат за засегнатото лице, по-специално правото му да бъде подпомогнато от избрано от него лице.“;

б)

в параграф 4, втора и трета алинея се заменят със следното:

„За тази цел Службата изпраща на засегнатото лице покана да представи становището си писмено или в рамките на събеседване с определения от Службата персонал. В поканата се включват резюме на фактите, отнасящи се до засегнатото лице, и информацията, която се изисква съгласно членове 15 и 16 от Регламент (ЕС) 2018/1725, и се посочва срокът за представяне на становище, който не може да е по-кратък от 10 работни дни след получаването на поканата за представяне на становище. Срокът на предизвестието може да бъде съкратен с изричното съгласие на засегнатото лице или по надлежно обосновани причини за спешност на разследването. Окончателният доклад от разследването се позовава на това становище.

В надлежно обосновани случаи, в които е необходимо да се запази поверителността на разследването или на текущо или бъдещо наказателно разследване на Европейската прокуратура или на национален съдебен орган, генералният директор може, след консултация с Европейската прокуратура или с националния съдебен орган според случая, да реши да отложи изпълнението на задължението за покана за представяне на становище на засегнатото лице.“

9)

Вмъкват се следните членове:

„Член 9а

Контрольор на процесуалните гаранции

1.   Контрольорът на процесуалните гаранции („контрольор“) се назначава от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в параграф 2, с мандат от пет години, който не подлежи на подновяване. При изтичане на посочения мандат контрольорът остава на длъжност, докато бъде заменен.

2.   Контрольорът е административно прикрепен към Надзорния съвет. Секретариатът на Надзорния съвет осигурява на контрольора цялата необходима административна и правна помощ.

3.   От одобрения си бюджет Комисията предоставя на Надзорния съвет необходимите за контрольора персонал и финансови средства.

4.   След публикуване на покана за подаване на кандидатури в Официален вестник на Европейския съюз Комисията изготвя списък на кандидатите с подходяща квалификация за длъжностите на контрольора. Комисията назначава контрольора след провеждане на консултации с Европейския парламент и със Съвета.

5.   Контрольорът притежава необходимата квалификация и опит в областта на процесуалните гаранции.

6.   Контрольорът упражнява функциите си при пълна независимост, включително от Службата и от Надзорния съвет, и при изпълнението на своите задължения не търси, нито приема указания от когото и да било.

7.   Ако контрольорът престане да отговаря на условията, необходими за изпълнението на неговите задължения, или ако контрольорът виновно извърши сериозно нарушение, Европейският парламент, Съветът и Комисията могат по общо съгласие да освободят контрольора от неговата длъжност.

8.   Съгласно механизма, посочен в член 9б, контрольорът следи за спазването от страна на Службата на процесуалните гаранции, посочени в член 9, както и на правилата, приложими за разследванията на Службата. Контрольорът отговаря за разглеждането на жалбите, посочени в член 9б.

9.   Контрольорът представя годишен отчет за упражняването на тази функция на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Надзорния съвет и Службата. Той не може да се позовава на индивидуални преписки, по които се води разследване, и гарантира поверителността на разследванията дори след тяхното приключване. Контрольорът докладва на Надзорния съвет относно всеки системен въпрос, произтичащ от неговите препоръки.

Член 9б

Механизъм за подаване на жалби

1.   Засегнато лице има право да подаде жалба до контрольора във връзка със спазването от страна на Службата на процесуалните гаранции, посочени в член 9, както и на основание нарушаване на правилата, приложими за разследванията на Службата, по-специално нарушения на процесуалните изисквания и основните права. Подаването на жалба няма суспензивен ефект по отношение на провеждането на разследването, което е предмет на жалбата.

2.   Жалбите се подават в срок от един месец, след като жалбоподателят е узнал съответните факти, които съставляват предполагаемо нарушение на процесуалните гаранции или правилата, посочени в параграф 1 от настоящия член. Във всеки случай те се подават не по-късно от един месец след приключване на разследването.

Жалбите във връзка със срока на предизвестие по член 9, параграфи 2 и 4 обаче се подават преди изтичане на 10-дневния срок на предизвестието, посочен в тези разпоредби.

3.   Контрольорът информира генералния директор незабавно след получаване на жалбата.

В срок от 10 работни дни от датата на получаването ѝ контрольорът определя дали са спазени разпоредбите на параграфи 1 и 2.

В случай че разпоредбите на параграфи 1 и 2 са спазени, контрольорът кани Службата да предприеме действия за разрешаване на жалбата и да уведоми контрольора в срок от 15 работни дни.

В случай че разпоредбите на параграф 1 или 2 не са спазени, контрольорът закрива досието и информира без забавяне жалбоподателя.

4.   Без да се засяга член 10, Службата предоставя на контрольора цялата информация, която му е необходима, за да прецени дали жалбата е основателна, както и информация с цел да се разреши жалбата и да се даде възможност на контрольора да издаде препоръка.

5.   Контрольорът издава препоръка за начина, по който да се разреши жалбата без забавяне и при всички случаи в срок от два месеца след като Службата е информирала контрольора за действията, които е предприела за разрешаване на жалбата. Ако информацията не е получена в рамките на посочения в параграф 3, трета алинея 15-дневен срок, контрольорът издава препоръка в срок от два месеца от изтичането на посочения срок.

В изключителни случаи контрольорът може да реши да удължи срока за издаване на препоръка с още 15 календарни дни. Контрольорът уведомява писмено генералния директор за причините за удължаването.

Контрольорът може да препоръча на Службата да измени или отмени свои препоръки или доклади на основание нарушаване на процесуалните гаранции, посочени в член 9, или на правилата, приложими за разследванията на Службата, по-специално нарушения на процесуалните изисквания и основните права.

Преди да издаде препоръка, контрольорът се консултира с Надзорния съвет за становище.

Контрольорът представя препоръката на Службата и съобщава на жалбоподателя за това.

При липса на препоръка от контрольора в сроковете, предвидени в настоящия параграф, се счита, че контрольорът е отхвърлил жалбата без препоръка.

6.   Контрольорът разглежда жалбата в рамките на състезателно производство, без да се намесва в провеждането на текущо разследване.

Контрольорът може също да поиска от свидетелите да предоставят писмени или устни обяснения, които той счита за относими за установяване на фактите. Свидетелите могат да откажат да предоставят такива обяснения.

7.   Генералният директор предприема подходящи действия, обосновани от препоръката. Ако генералният директор реши да не се съобрази с препоръката на контрольора, генералният директор съобщава на жалбоподателя и на контрольора основните причини за това решение, освен ако такова съобщение би засегнало текущото разследване. Генералният директор посочва причините за несъобразяването с препоръката на контрольора в бележка, която се прилага към окончателния доклад от разследването.

8.   Механизмът за подаване на жалби съгласно настоящия член не засяга средствата за правна защита, предвидени в Договорите, включително действията, свързани с обезщетение за вреди.

9.   Генералният директор може да поиска становището на контрольора по всеки въпрос, свързан със спазването на процесуалните гаранции и основните права, попадащ в сферата на компетентност на контрольора, включително относно решение да се отложи уведомяването на засегнатото лице съгласно член 9, параграф 3. Генералният директор посочва във всяко такова искане срока, в който контрольорът трябва да отговори.

10.   Без да се засягат сроковете, предвидени в член 90 от Правилника за длъжностните лица, ако длъжностно лице или друг служител на Съюза подаде жалба до генералния директор в съответствие с член 90а от Правилника за длъжностните лица и това длъжностно лице или служител е подал(о) жалба по същия въпрос до контрольора, генералният директор изчаква препоръката на контрольора, преди да се произнесе по жалбата.

11.   След като се консултира с Надзорния съвет, контрольорът приема разпоредби за прилагане по отношение на разглеждането на жалбите.

Тези разпоредби за прилагане включват, по-специално, подробни правила относно:

а)

подаването на жалба;

б)

обмена на информация между Надзорния съвет, контрольора и генералния директор;

в)

процедурата по разглеждане на изложените в жалбата въпроси от страна на Службата;

г)

разглеждането на жалба в рамките на състезателно производство в съответствие с параграф 6, първа алинея;

д)

издаването и съобщаването на препоръката на контрольора;

е)

надлежно обоснованите случаи, в които генералният директор може да не се съобрази с препоръката на контрольора, и процедурата, която трябва да се следва в такива случаи.“

10)

Член 10 се изменя, както следва:

а)

вмъкват се следните параграфи:

„3a.   Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета (*) се прилага по отношение на докладването на измами, корупция и друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, и защитата на лицата, сигнализиращи за такива нарушения.

3б.   Когато Службата препоръчва последващи съдебни действия, без да се засягат правата за поверителност на лицата, подаващи сигнали за нередности, и в съответствие с приложимите правила за поверителност и защита на данните, засегнатото лице може да поиска Службата да предостави доклад, изготвен съгласно член 11, доколкото той се отнася до засегнатото лице. Службата уведомява без забавяне всички получатели на този доклад за искането и предоставя достъп до доклада само с изричното съгласие на получателите. Получателите отговарят в срок от 12 месеца, считано от получаването на искането. При липса на възражение в рамките на посочения срок Службата предоставя достъп.

Компетентният орган може също така да разреши на Службата да предостави достъп преди изтичането на този срок.

(*)  Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (OB L 305, 26.11.2019 г., стр. 17).“;"

б)

в параграф 4 първа алинея се заменя със следното:

„4.   Службата назначава длъжностно лице за защита на данните в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) 2018/1725.“;

11)

Член 11 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 втора алинея се заменя със следното:

„По целесъобразност докладът се придружава от препоръки на генералния директор относно действията, които да бъдат предприети. В тези препоръки при необходимост се посочват евентуални дисциплинарни, административни, финансови или съдебни действия, които трябва да бъдат предприети от институциите, органите, службите и агенциите и на компетентните органи на засегнатите държави членки и се прави по-конкретно оценка на размера на сумите, които следва да бъдат възстановени, и предварителна правна квалификация на установените факти.“;

б)

параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   При изготвянето на докладите и препоръките, посочени в параграф 1, се вземат под внимание съответните разпоредби на законодателството на Съюза и, доколкото е приложимо, на националното законодателство на засегнатата държава членка.

Докладите, изготвени в съответствие с първа алинея, включително всички приложени към докладите доказателствата в тяхна подкрепа, представляват допустими доказателства:

а)

в съдебни производства от ненаказателен характер пред национални съдилища и при административни производства в държавите членки;

б)

в наказателни производства в държавите членки, където е възникнала необходимост от използването им, по начина и при условията, приложими за административните доклади, изготвени от инспектори на националната администрация, и са предмет на оценка по същите правила като приложимите за административните доклади, изготвени от инспектори от националната администрация, и имат същата доказателствена сила като тях;

в)

в съдебни производства пред Съда и в административни производства пред институциите, органите, службите и агенциите.

Държавите членки уведомяват Службата за всякакви правила от националното право, които имат отношение към целите на буква б) от втората алинея.

Във връзка с буква б) от втора алинея, по искане на Службата държавите членки ѝ изпращат окончателното решение на националните съдилища след окончателното приключване на съответното съдебно производство и след публичното оповестяване на окончателното съдебно решение.

Настоящият регламент не засяга правомощието на Съда и националните съдилища и компетентните органи в областта на административните и наказателните производства да оценяват свободно доказателствената сила на изготвените от Службата доклади.

2а.   Службата взема подходящи мерки, за да гарантира постоянното качество на окончателните доклади и препоръки, посочени в параграф 1.

3.   Докладите и препоръките, изготвени след провеждането на външно разследване, както и съответните свързани документи, се изпращат на компетентните органи на засегнатите държави членки в съответствие с правилата, свързани с външните разследвания, и при необходимост на засегнатата институция, орган, служба или агенция. Компетентните органи на съответната държава членка, и ако е приложимо, институцията, органът, службата или агенцията предприемат действията, обосновани от резултатите от външното разследване, и докладват за тях на Службата в срока, определен в препоръките, придружаващи доклада, и в допълнение по искане на Службата. Държавите членки могат да съобщят на Службата кои са националните органи, компетентни да се занимават с тези доклади, препоръки и документи.“;

в)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Когато в доклада, изготвен след вътрешно разследване, се разкрива наличието на факти, които могат да доведат до наказателно производство, тази информация, съпроводена с препоръките, се предава без забавяне на съдебните органи на засегнатата държава членка, без да се засягат членове 12в и 12г.

При поискване от Службата компетентните органи на засегнатите държави членки, в рамките на определения в препоръките срок, изпращат на Службата информация за предприетите действия, ако има такива, и причините за неизпълнение на препоръките, ако е целесъобразно, след предаването от Службата на всяка информация в съответствие с първа алинея от настоящия параграф.“;

г)

параграф 6 се заличава;

д)

параграф 8 се заменя със следното:

„8.   Когато информатор е предоставил на Службата информация, довела до разследването, Службата уведомява информатора за приключването на разследването, освен ако счете, че тази информация би накърнила законните интереси на засегнатото лице и ефективността на разследването и на предприеманите в резултат последващи действия, или изисквания за поверителност.“

12)

Член 12 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Без да се засягат членове 10 и 11 от настоящия регламент и разпоредбите на Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96, Службата може да изпрати на компетентните органи на засегнатите държави-членки информация, получена в хода на външни разследвания своевременно, за да могат да предприемат целесъобразни действия в съответствие с националното си законодателство. Тя може също да предава такава информация на засегнатата институция, орган, служба или агенция.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Компетентните органи на засегнатата държава членка, освен ако националното право не възпрепятства това, уведомяват Службата без забавяне и при всички случаи в рамките на 12 месеца от получаване на информацията, изпратена им съгласно настоящия член, за действията, предприети въз основа на тази информация.“;

в)

добавя се следният параграф:

„5.   Службата може да предостави съответната информация на мрежата Еврофиск, създадена с Регламент (ЕС) № 904/2010. Координаторите на област на дейност на Еврофиск могат да предават на Службата имаща отношение информация от мрежата Еврофиск при условията, предвидени в Регламент (ЕС) № 904/2010.“

13)

Вмъкват се следните членове:

„Член 12а

Координационни служби за борба с измамите

1.   За целите на настоящия регламент всяка държава членка определя служба („координационна служба за борба с измамите“), която да подпомага ефективното сътрудничество и обмен на информация, включително информация от оперативен характер, със Службата. По целесъобразност и в съответствие с националното право координационната служба за борба с измамите може да се счита за компетентен орган за целите на настоящия регламент.

2.   По искане на Службата, преди вземането на решение дали да започне дадено разследване, както и по време на разследването или след неговото приключване, координационните служби за борба с измамите предоставят или координират необходимото съдействие за ефективното изпълнение на задачите на Службата. Такова съдействие включва по-специално съдействие от компетентните органи на държавите членки в съответствие с член 3, параграфи 5 и 6, член 7, параграф 3 и член 8, параграфи 2 и 3.

3.   Координационните служби за борба с измамите могат да предоставят съдействие на Службата при поискване, за да може Службата да извършва координационните дейности в съответствие с член 12б, включително, когато е уместно, хоризонтално сътрудничество и обмен на информация между координационните служби за борба с измамите.

Член 12б

Координационни дейности

1.   Съгласно член 1, параграф 2 Службата може да организира и улеснява сътрудничеството между компетентните органи на държавите членки, институциите, органите, службите и агенциите, както и с органите на трети държави и международни организации в съответствие със споразуменията за сътрудничество и взаимопомощ и всички останали действащи правни инструменти. С цел защита на финансовите интереси на Съюза участващите органи и Службата могат да събират, анализират и обменят информация, включително оперативна информация. Персоналът на Службата може да придружава компетентните органи, които извършват дейности по разследване, по тяхно искане. Прилагат се член 6, член 7, параграфи 6 и 7, член 8, параграф 3 и член 10.

2.   Службата може, когато е целесъобразно, да изготви доклад за извършените координационни дейности и да го предаде на компетентните органи на държавите членки и на засегнатите институции, органи, служби и агенции.

3.   Настоящият член се прилага, без да се засяга упражняването от страна на Службата на правомощията, които са предоставени на Комисията в конкретни разпоредби, уреждащи взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между тези органи и Комисията.

4.   Службата може да участва в съвместни екипи за разследване, създадени в съответствие с приложимото право на Съюза, и в посочения контекст да обменя оперативна информация, придобита съгласно настоящия регламент.

Член 12в

Докладване на Европейската прокуратура за всяко престъпно деяние

1.   Службата представя доклад на Европейската прокуратура без ненужно забавяне за всяко престъпно деяние, по отношение на което Европейската прокуратура би могла да упражни своята компетентност в съответствие с глава IV от Регламент (ЕС) 2017/1939. Докладът се изпраща без ненужно забавяне преди започването или в хода на разследване на Службата.

2.   Докладът, посочен в параграф 1, съдържа най-малко описание на фактите, включително оценка на причинените или предполагаемите вреди, възможната правна квалификация и всяка налична информация относно потенциалните пострадали, заподозрени или други замесени лица.

3.   Службата не е задължена да докладва на Европейската прокуратура за явно необосновани твърдения.

4.   Когато получената от Службата информация не съдържа посочените в параграф 2 от настоящия член елементи и няма текущо разследване на Службата, Службата може да извърши предварителна оценка на твърденията. Оценката се извършва без забавяне и във всички случаи в срок от два месеца от получаването на информацията. В хода на посочената оценка се прилагат разпоредбите на член 6 и на член 8, параграф 2. След тази предварителна оценка Службата докладва на Европейската прокуратура за всяко престъпно деяние, както е посочено в параграф 1 от настоящия член.

5.   Когато посоченото в параграф 1 от настоящия член престъпно деяние бъде разкрито по време на разследване, извършвано от Службата, и Европейската прокуратура започва разследване в резултат на доклада, посочен в същия параграф, Службата не продължава своето разследване на същите факти, освен в съответствие с членове 12д или 12е.

За целите на прилагането на първа алинея от настоящия параграф Службата проверява в съответствие с член 12ж, параграф 2 чрез системата за управление на делата на Европейската прокуратура дали Европейската прокуратура провежда разследване. Службата може да поиска допълнителна информация от Европейската прокуратура. Европейската прокуратура отговаря на такова искане в срок, който се определя в съответствие с член 12ж.

6.   Институциите, органите, службите и агенциите могат да поискат от Службата да извърши предварителна оценка на твърденията, за които са били уведомени. За целите на тези искания параграфи 1—4 се прилагат mutatis mutandis. Службата информира засегнатата институция, орган, служба или агенция за резултатите от предварителната оценка, освен ако предоставянето на такава информация би могло да застраши разследване, провеждано от Службата или от Европейската прокуратура.

7.   Когато в резултат на доклада до Европейската прокуратура в съответствие с настоящия член Службата приключи своето разследване, член 9, параграф 4 и член 11 не се прилагат.

Член 12г

Избягване на дублирането на разследвания

1.   Без да се засягат членове 12д и 12е, генералният директор преустановява започнато разследване и не започва ново разследване съгласно член 5, когато Европейската прокуратура провежда разследване по същите факти. Генералният директор уведомява Европейската прокуратура за всяко решение за преустановяване, взето на такова основание.

За целите на прилагането на първа алинея от настоящия параграф Службата проверява в съответствие с член 12ж, параграф 2 чрез системата за управление на делата на Европейската прокуратура дали Европейската прокуратура провежда разследване. Службата може да поиска допълнителна информация от Европейската прокуратура. Европейската прокуратура отговаря на такова искане в срок, който се определя в съответствие с член 12ж.

Когато Службата преустановява свое разследване в съответствие с първа алинея от настоящия параграф, член 9, параграф 4 и член 11 не се прилагат.

2.   Европейската прокуратура може, с цел да позволи на Службата да разгледа възможността да предприеме подходящи административни действия в съответствие със своя мандат, да предостави на Службата съответната информация относно случаи, в които Европейската прокуратура е решила да не извършва разследване или е прекратила наказателното производство. Когато нови факти, които не са били известни на Европейската прокуратура към момента на решението за прекратяване на наказателното производство, посочено в член 39, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1939, станат известни на Службата, генералният директор може да поиска от Европейската прокуратура да възобнови разследването съгласно член 39, параграф 2 от посочения Регламент.

Член 12д

Подкрепа на Службата за Европейската прокуратура

1.   В хода на разследване, извършвано от Европейската прокуратура, и по искане на Европейската прокуратура в съответствие с член 101, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939 Службата, в съответствие със своя мандат, подпомага или допълва дейността на Европейската прокуратура, по-специално чрез:

а)

предоставяне на информация, анализи (включително криминалистични анализи), експертни познания и опит и оперативна подкрепа;

б)

улесняване на координацията на конкретни действия на компетентните национални административни органи и органи на Съюза;

в)

провеждане на административни разследвания.

Когато предоставя подкрепа на Европейската прокуратура, Службата се въздържа от извършването на действия или мерки, които биха могли да застрашат дадено разследване или наказателно преследване.

2.   Искането, посочено в параграф 1, се изпраща в писмен вид и в него се посочва най-малко:

а)

информацията за разследването, извършвано от Европейската прокуратура, доколкото тази информация е от значение за целите на искането;

б)

мерките, които Европейската прокуратура изисква от Службата да изпълни;

в)

при необходимост, предвидените графици за изпълнение на искането.

При необходимост Службата може да поиска допълнителна информация.

3.   С цел да се защити допустимостта на доказателствата, както и основните права и процесуалните гаранции, когато Службата предприема в рамките на своя мандат мерки за подкрепа, поискани от Европейската прокуратура съгласно настоящия член, Европейската прокуратура и Службата, като действат в тясно сътрудничество, гарантират, че се спазват приложимите процесуални гаранции по глава VI от Регламент (ЕС) 2017/1939.

Член 12е

Допълващи разследвания

1.   Когато Европейската прокуратура провежда разследване и генералният директор в надлежно обосновани случаи счете, че следва да бъде започнато разследване от Службата в съответствие с нейния мандат с цел улесняване на приемането на предпазни мерки или на финансови, дисциплинарни или административни действия, Службата уведомява Европейската прокуратура писмено, посочвайки естеството и целта на разследването.

След получаване на такава информация и в срок, който се определя в съответствие с член 12ж, Европейската прокуратура може да възрази срещу започването на разследване или срещу извършването на определени действия, свързани с разследването. Когато Европейската прокуратура възрази срещу започването на разследване или срещу извършването на определени действия, свързани с разследването, тя уведомява Службата без ненужно забавяне, когато основанията за възражението престанат да са налице.

В случай че Европейската прокуратура не направи възражение в срока, който трябва да бъде посочен в съответствие с член 12ж, Службата може да започне разследване, което да извършва, като се консултира постоянно с Европейската прокуратура. Ако впоследствие Европейската прокуратура повдигне възражения, Службата спира или преустановява своето разследване или се въздържа от извършването на определени действия, свързани с разследването.

2.   Когато в отговор на искане за информация, подадено в съответствие с член 12г, Европейската прокуратура уведоми Службата, че не провежда разследване и впоследствие започне разследване по същите факти, тя уведомява Службата без забавяне. Ако след получаването на такава информация генералният директор счете, че започнатото от Службата разследване следва да продължи с цел да се улесни приемането на предпазни мерки или на финансови, дисциплинарни или административни действия, се прилага параграф 1 от настоящия член.

Член 12ж

Работни договорености и обмен на информация с Европейската прокуратура

1.   Службата постига съгласие по работните договорености с Европейската прокуратура. Такива работни договорености могат да съдържат, наред с другото, практически договорености за обмена на информация, включително лични данни, оперативна, стратегическа или техническа информация и класифицирана информация, и допълващи разследвания.

Работните договорености съдържат и подробни договорености относно непрекъснатия обмен на информация по време на получаването и проверката на твърдения за целите на определянето на компетентността по отношение на разследванията. Те включват също договорености относно прехвърлянето на информация между Службата и Европейската прокуратура, когато Службата действа в подкрепа на Европейската прокуратура или допълва нейните действия. Те предвиждат срокове за отговор на отправените от двете страни искания.

Службата и Европейската прокуратура се споразумяват за сроковете и подробните договорености във връзка с член 12в, параграф 5, член 12г, параграф 1 и член 12е, параграф 1. До приемането на такова споразумение, Европейската прокуратура отговаря на исканията на Службата без забавяне и при всички случаи в срок от 10 работни дни от искането, посочено в член 12в, параграф 5 и 12г, параграф 1, и 20 работни дни от искането за информация, посочено в член 12е, параграф 1, първа алинея.

Преди приемането на работните договорености с Европейската прокуратура генералният директор изпраща проекта на Надзорния съвет, на Европейския парламент и на Съвета за сведение. Надзорният съвет представя становище без забавяне.

2.   Службата разполага с непряк достъп до информацията в системата за управление на делата на Европейската прокуратура въз основа на принципа за попадение/липса на попадение (hit/no hit system).

Когато бъде установено съвпадение между данните, въведени от Службата в системата за управление на делата, и данните, с които разполага Европейската прокуратура, наличието на съвпадение се съобщава както на Службата, така и на Европейската прокуратура. Службата предприема необходимите мерки, за да осигури на Европейската прокуратура достъп до информацията в своята система за управление на делата въз основа на принципа попадение/липса на попадение (hit/no hit system).

Техническите и свързаните със сигурността аспекти на реципрочния достъп до системите за управление на делата, включително вътрешните процедури, гарантиращи, че всеки достъп е надлежно обоснован за изпълнението на техните функции и се документира, се определят в работните договорености.

3.   Генералният директор и европейският главен прокурор се срещат поне веднъж годишно, за да обсъждат въпроси от общ интерес.“;

14)

В член 13, параграф 1 първа алинея се заменя със следното:

„1.   В рамките на мандата си за защита на финансовите интереси на Съюза Службата си сътрудничи по целесъобразност с Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и с Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол). Когато е необходимо, за улесняване на това сътрудничество Службата сключва с Евроюст и Европол административни договорености. Тези работни договорености могат да засягат обмена на оперативна, стратегическа или техническа информация, включително лични данни и класифицирана информация, и при поискване — доклади за напредъка.“;

15)

Член 15 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Надзорният съвет осъществява редовно наблюдение на изпълнението на разследващите функции на Службата с цел да се укрепи независимостта на Службата при правилното упражняване на компетентностите, които са ѝ дадени с настоящия регламент.

Надзорният съвет по-специално наблюдава свързаните с прилагането на процесуалните гаранции и продължителността на разследванията елементи.

Надзорният съвет изпраща на генералния директор становища, включително препоръки по целесъобразност, относно inter alia ресурсите, необходими за осъществяване на разследващите функции на Службата, приоритетите на Службата относно разследванията и продължителността на разследванията. Тези становища могат да се изготвят също и по собствена инициатива, при поискване от генералния директор или при поискване от дадена институция, орган, служба или агенция, без обаче това да влияе върху провеждането на текущите разследвания.

Службата публикува на своята интернет страница отговорите на становищата, дадени от Надзорния съвет.

Копие от становищата, изготвени съгласно трета алинея се предоставя на институциите, органите, службите или агенциите.

На Надзорния съвет се предоставя достъп до цялата информация и всички документи, които счита за необходими за изпълнение на задачите си, включително доклади и препоръки по приключили разследвания и прекратени дела, без обаче да се намесва в провеждането на текущи разследвания и при надлежно спазване на изискванията за поверителност и защита на данните.“;

б)

в параграф 8 първа алинея се заменя със следното:

„8.   Надзорният съвет избира своя председател. Надзорният съвет приема свой процедурен правилник, който се представя за информация на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Европейския надзорен орган по защита на данните преди приемането му. Заседанията на Надзорния съвет се свикват по инициатива на неговия председател или на генералния директор. Надзорният съвет заседава най-малко 10 пъти в годината. Той приема решенията си с мнозинство от съставящите го членове. Секретариатът му се осигурява от Комисията и в тясно сътрудничество с Надзорния съвет. Преди назначаването на какъвто и да било персонал в секретариата, Надзорният съвет бива консултиран и мнението му се взема предвид. Секретариатът действа по указания на Надзорния съвет и независимо от Комисията. Без да се засяга контролът ѝ върху бюджета на Надзорния съвет и неговия секретариат, Комисията не се намесва във функциите по наблюдение на Надзорния съвет.“;

16)

В член 16 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   Европейският парламент, Съветът и Комисията се срещат веднъж годишно с генералния директор за обмен на мнения на политическо равнище и за да обсъдят политиката на Службата по отношение на методите за предотвратяване и борба с измамите, корупцията и всяка друга форма на незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. Надзорният съвет участва в обмена на мнения. Главният европейски прокурор се приканва да присъства на обмена на мнения. Представители на Сметната палата, Европейската прокуратура, Евроюст и Европол могат да бъдат канени да присъстват ad hoc по искане на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на генералния директор или Надзорния съвет.

2.   В рамките на целта по параграф 1 обменът на мнения може да се отнася до всяка тема, по която Европейският парламент, Съветът и Комисията са постигнали съгласие. По-специално обменът на мнения може да се отнася до:

а)

стратегическите приоритети за политиките на Службата относно разследването;

б)

докладите за дейността и становищата на Надзорния съвет, предвидени в член 15;

в)

докладите на генералния директор съгласно член 17, параграф 4 и по целесъобразност други доклади от институциите, свързани с мандата на Службата;

г)

рамката на отношенията между Службата и институциите, органите, службите и агенциите, и по-специално Европейската прокуратура, включително всички хоризонтални и системни проблеми, възникнали при последващите действия във връзка с окончателните доклади от разследванията на Службата;

д)

рамката на отношенията между Службата и компетентните органи на държавите членки, включително всички хоризонтални и системни проблеми, възникнали при последващите действия във връзка с окончателните доклади от разследванията на Службата;

е)

връзките на Службата с компетентните органи на трети държави, както и с международни организации, в рамките на споразуменията, посочени в настоящия регламент;

ж)

ефективността на работата на Службата по отношение на изпълнението на мандата ѝ.“;

17)

Член 17 се изменя, както следва:

а)

параграфи 2-5 се заменят със следното:

„2.   С оглед на назначаването на нов генерален директор Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз покана за подаване на кандидатури. Поканата се публикува най-малко шест месеца преди края на мандата на действащия генерален директор. Комисията съставя списък на кандидатите с подходяща квалификация. След положително становище от Надзорния съвет относно процедурата за подбор, прилагана от Комисията, Европейският парламент и Съветът своевременно постигат съгласие по списък с подбрани трима кандидати от съставения от Комисията списък с подходящи кандидати. Комисията назначава генералния директор от този списък.

3.   При изпълнението на своите задължения генералният директор не търси и не приема указания нито от правителства, нито от институции, органи, служби или агенции във връзка със започването и провеждането на външни и вътрешни разследвания или координационни дейности или във връзка с изготвянето на доклади след тези разследвания или координационни дейности. Ако генералният директор прецени, че дадена мярка, предприета от Комисията, поставя под съмнение неговата независимост, той незабавно уведомява Надзорния съвет и взема решение дали да подаде жалба срещу Комисията пред Съда.

4.   Генералният директор докладва редовно и най-малко веднъж годишно на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията и на Сметната палата за констатациите, направени при разследванията, провеждани от Службата, предприетите действия и възникналите проблеми, като същевременно зачита поверителността на разследванията, законните права на засегнатите лица и информаторите, а по целесъобразност и националните разпоредби, приложими при съдебни производства. Тези доклади включват също оценка на действията, предприети от компетентните органи на държавите членки и от институциите, органите, службите и агенциите след докладите и препоръките, изготвени от Службата.

4a.   По искане на Европейския парламент или на Съвета в контекста на правата им за бюджетен контрол, генералният директор може да предоставя информация за дейностите на Службата, като зачита поверителността на разследванията и последващите процедури. Европейският парламент и Съветът гарантират поверителността на информацията, предоставена в съответствие с настоящия параграф.

5.   Генералният директор периодично информира Надзорния съвет за дейностите на Службата, изпълнението на разследващата ѝ функция и предприетите последващи действия в резултат на разследванията.

Генералният директор периодично информира Надзорния съвет за:

а)

случаи, в които препоръките на генералния директор не са били спазени;

б)

случаи, в които е изпратена информация на съдебни органи на държавите членки и на Европейската прокуратура;

в)

делата, в които не е било започнато разследване и прекратените дела;

г)

продължителността на разследванията в съответствие с член 7, параграф 8.“;

б)

параграф 7 се заменя със следното:

„7.   Генералният директор въвежда вътрешна процедура за консултиране и контрол, включително проверка на законосъобразността, по отношение inter alia на зачитането на процесуалните гаранции и основните права на засегнатите лица и спазването на националното законодателство на засегнатите държави членки, като специално се спазва разпоредбата на член 11, параграф 2. Проверката на законосъобразността се извършва от експерти на Службата в областта на правото и процедурите по разследване. Тяхното становище се прилага към окончателния доклад от разследването.“;

в)

в параграф 8 първа алинея се заменя със следното:

„8.   Генералният директор приема насоки за процедурите на разследване, прилагани от персонала на Службата. Тези насоки са в съответствие с настоящия регламент и включват inter alia:

а)

практиките, които трябва да се спазват при изпълнението на мандата на Службата;

б)

подробни правила, уреждащи процедурите по разследване;

в)

процесуалните гаранции;

г)

подробна информация за вътрешните процедури за консултиране и контрол, включително проверка на законосъобразността;

д)

защитата на данните и политиките за комуникация и достъп до документи, както е посочено в член 10, параграф 3б;

е)

връзките с Европейската прокуратура.“;

г)

в параграф 9 първа алинея се заменя със следното:

„9.   Преди налагане на дисциплинарно наказание на генералния директор или снемане на неговия имунитет Комисията се консултира с Надзорния съвет.“;

18)

Член 19 се заменя със следното:

„Член 19

Доклад за оценка и евентуално преразглеждане

1.   Не по-късно от пет години след датата, определена в съответствие с член 120, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) 2017/1939, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на прилагането и въздействието на настоящия регламент, по-специално по отношение на ефективността и ефикасността на сътрудничеството между Службата и Европейската прокуратура. Този доклад за оценка се придружава от становище на Надзорния съвет.

2.   Не по-късно от две години след представянето на доклада за оценка съгласно параграф 1 Комисията представя при необходимост на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение за модернизиране на уредбата на Службата, включително допълнителни или по-подробни правила относно създаването на Службата, нейните функции или процедурите, които се прилагат за дейността ѝ, със специален акцент върху сътрудничеството ѝ с Европейската прокуратура, трансграничните разследвания и разследванията в държавите членки, които не участват в Европейската прокуратура.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Членове 12в—12е от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, вмъкнати с член 1, точка 13) от настоящия регламент, обаче се прилагат от дата, която ще бъде определена в съответствие с член 120, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) 2017/1939.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 декември 2020 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

M. ROTH


(1)  ОВ C 42, 1.2.2019 г., стр. 1.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и позиция на Съвета на първо четене от 4 декември 2020 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 17 декември 2020 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(3)  Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

(4)  Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(6)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

(7)  Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (OB L 305, 26.11.2019 г., стр. 17).

(8)  Решение на Общия съд (първи състав) от 3 май 2018 г., Sigma Orionis SA срещу Европейската комисия, T-48/16, ECLI:EU:T:2018:245.

(9)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OB L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(10)  OВ L 136, 31.5.1999 г., стp. 15.

(11)  Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета (OB L 181, 29.6.2013 г., стр. 15).

(13)  Регламент (ЕО) No 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OB L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).


Top