EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2192

Делегиран регламент (ЕС) 2020/2192 на Комисията от 7 декември 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с идентификационната маркировка, която да се използва за някои продукти от животински произход в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия (текст от значение за ЕИП)

C/2020/8765

OJ L 434, 23.12.2020, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2192/oj

23.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 434/10


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/2192 НА КОМИСИЯТА

от 7 декември 2020 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с идентификационната маркировка, която да се използва за някои продукти от животински произход в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (1), и по-специално член 10, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 853/2004 се определят специфични хигиенни правила за храните от животински произход, които да се спазват от предприятията за хранителни продукти. По-специално, в приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004 се определят изискванията по отношение на идентификационната маркировка, която да се поставя от предприятията за хранителни продукти върху някои продукти от животински произход, включително изисквания относно кодовете, които да се използват от държавите членки и трети държави.

(2)

В съответствие със Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (Споразумението за оттегляне), и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, Регламент (ЕО) № 853/2004, както и основаните на него актове на Комисията, се прилагат спрямо Обединеното кралство и на негова територия по отношение на Северна Ирландия след края на преходния период. Поради тази причина е необходимо да се изменят изискванията, определени в приложение II към посочения регламент и отнасящи се до идентификационната маркировка, която следва да се използва в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия.

(3)

Поради това приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004 следва да бъде съответно изменено.

(4)

Тъй като преходният период, предвиден в Споразумението за оттегляне, изтича на 31 декември 2020 г., настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2021 г.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2021 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 декември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004, в раздел I, част Б, точка 6 втората алинея се заменя със следното:

„За държавите членки (*1) обаче тези кодове са, както следва: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE и UK(NI).


(*1)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на държавите членки включват Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия.““


Top