EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2170

Регламент (ЕС) 2020/2170 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно прилагането на тарифните квоти и другите квоти за внос на Съюза

OJ L 432, 21.12.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2170/oj

21.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 432/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/2170 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 декември 2020 година

относно прилагането на тарифните квоти и другите квоти за внос на Съюза

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия („Споразумението за оттегляне“) беше сключено от името на Съюза с Решение (ЕС) 2020/135 на Съвета (2) и влезе в сила на 1 февруари 2020 г.

(2)

В член 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия, приложен към Споразумението за оттегляне („Протокола“) се припомня, че Северна Ирландия е част от митническата територия на Обединеното кралство и че нищо в Протокола не възпрепятства Обединеното кралство да включи Северна Ирландия в териториалния обхват на своите списъци на тарифните отстъпки, приложени към Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. („ГАТТ от 1994 г.“).

(3)

В член 13, параграф 1 от Протокола се предвижда, че независимо от всички други разпоредби на Протокола, всяко позоваване на митническата територия на Съюза в приложимите разпоредби на Протокола или в разпоредбите на правото на Съюза, станали приложими по силата на Протокола спрямо и в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия, се разбира като включващо сухоземната територия на Северна Ирландия.

(4)

Съгласно член 5, параграф 3 от Протокола митническото законодателство на Съюза, както е определено в член 5, точка 2 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3), се прилага спрямо и в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия. Тези разпоредби, във връзка с член 5, параграф 1, първа и втора алинеи от Протокола по отношение на стоки, въведени в Северна Ирландия от държави извън Съюза, означават, че тарифните мерки на Съюза, включително тарифните квоти съгласно Общата митническа тарифа или съответните международни споразумения, биха били приложими за такива стоки, когато се счита, че съществува риск те да бъдат впоследствие изпратени в Съюза. Тези тарифни квоти включват тарифните квоти за внос, посочени в списъците на задълженията на Съюза съгласно ГАТТ от 1994 г., тарифните квоти за внос, договорени в двустранните международни споразумения на Съюза, включително квотите за дерогация от правилата за произход, тарифните квоти за внос съгласно режимите за търговска защита на Съюза, други автономни тарифни квоти за внос и тарифните квоти за износ, предвидени в споразумения с трети държави.

(5)

Съгласно член 5, параграф 4 от Протокола разпоредбите на правото на Съюза, изброени в приложение 2 към Протокола, също се прилагат спрямо и в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия съгласно условията, определени в посоченото приложение. Това приложение включва разпоредби от законодателството на Съюза, с които се предвиждат определени квоти за внос.

(6)

Двустранните договорености между Съюза и Обединеното кралство съгласно Протокола не пораждат права и задължения за трети държави. Следователно всякакъв внос, осъществен съгласно тарифните квоти за внос или други квоти за внос на Съюза, приложими по отношение на въведени в Северна Ирландия стоки с произход от трета държава, не може да се причислява към правата на тази трета държава по отношение на Съюза, освен ако това не е договорено с третата държава. Тази ситуация поражда риск за правилното функциониране на вътрешния пазар на Съюза и за целостта на общата търговска политика като позволява заобикаляне на тарифните квоти или други квоти за внос на Съюза.

(7)

За да се избегне този риск, тарифните квоти за внос и другите квоти за внос на Съюза следва да могат да се използват само за стоки, които са внасяни и допускани за свободно обращение в Съюза, но не и в Северна Ирландия.

(8)

Всяко споразумение между Съюза и трета държава, предвиждащо тарифни квоти за износ, се прилага единствено за стоките, внасяни в Съюза. Поради това тази трета държава може да откаже да издаде лицензи за износ за директен внос в Северна Ирландия.

(9)

По силата на член 5, параграфи 3 и 4 от Протокола във връзка с член 13, параграф 3 от него настоящият регламент се прилага също спрямо и в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, внасяни от държави извън Съюза, отговарят на условията за третиране съгласно тарифните квоти за внос или други квоти за внос на Съюза или съгласно тарифните квоти за износ, прилагани от трети държави, само ако тези стоки са допускани за свободно обращение на следните територии:

територията на Кралство Белгия,

територията на Република България,

територията на Чешката република,

територията на Кралство Дания с изключение на Фарьорските острови и Гренландия,

територията на Федерална република Германия с изключение на остров Хелголанд и територията на Бьосинген (Договор от 23 ноември 1964 г. между Федерална република Германия и Конфедерация Швейцария),

територията на Република Естония,

територията на Ирландия,

територията на Република Гърция,

територията на Кралство Испания с изключение на Сеута и Мелила,

територията на Френската република с изключение на френските отвъдморски страни и територии, за които се прилагат разпоредбите на част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз, но се включва територията на Монако, определена съгласно Митническата конвенция, подписана в Париж на 18 май 1963 г. (Journal officiel de la République française (Официален вестник на Френската република) от 27 септември 1963 г., стр. 8679),

територията на Република Хърватия,

територията на Италианската република с изключение на община Ливиньо,

територията на Република Кипър съгласно разпоредбите на Договора за присъединяване от 2003 г.,

територията на Република Латвия,

територията на Република Литва,

територията на Великото херцогство Люксембург,

територията на Унгария,

територията на Малта,

територията на Кралство Нидерландия в Европа,

територията на Република Австрия,

територията на Република Полша,

територията на Португалската република,

територията на Румъния,

територията на Република Словения,

територията на Словашката република,

територията на Република Финландия,

територията на Кралство Швеция, и

територията на зоните на суверенните бази на Обединеното кралство Акротири и Декелия, определени съгласно Договора за създаването на Република Кипър, подписан в Никозия на 16 август 1960 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2020 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

M. ROTH


(1)  Позиция на Европейския парламент от 26 ноември 2020 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 4 декември 2020 г.

(2)  Решение (ЕС) 2020/135 на Съвета от 30 януари 2020 г. относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).


Top