EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1783

Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (преработен текст)

OJ L 405, 2.12.2020, p. 1–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1783/oj

2.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 405/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1783 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 ноември 2020 година

относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства)

(преработен текст)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 81, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета (3) вече са правени изменения. Поради по-нататъшни съществени изменения и с оглед постигане на яснота, посоченият регламент следва да бъде преработен.

(2)

Съюзът си е поставил за цел да поддържа и развива Съюза като пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в която е осигурено свободното движение на хора. За изграждането на такова пространство Съюзът трябва да приеме, наред с другите мерки, мерки в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси, което е необходимо за правилното функциониране на вътрешния пазар.

(3)

За целите на правилното функциониране на вътрешния пазар и на развитието на пространството на гражданско правосъдие в Съюза е необходимо по-нататъшно подобряване и ускоряване на сътрудничеството между съдилищата в различните държави членки във връзка със събирането на доказателства. Настоящият регламент има за цел да подобри ефективността и бързината на съдебното производство чрез опростяване и рационализиране на механизмите за сътрудничество при събирането на доказателства при трансгранични производства, като същевременно спомага за намаляване на забавянията и на разходите за физическите лица и предприятията. Осигуряването на по-голяма правна сигурност и опростени, рационализирани и цифровизирани процедури ще насърчи физическите лица и предприятията да участват в трансгранични сделки, като по този начин ще се стимулира търговията в рамките на Съюза, а оттам и функционирането на вътрешния пазар.

(4)

Настоящият регламент установява правила относно сътрудничеството между съдилищата на различните държави членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела.

(5)

За целите на настоящия регламент понятието „съд“ следва да означава и други органи, които упражняват съдебни функции, като или действат въз основа на делегиране на правомощия от съдебен орган, или действат под контрола на съдебен орган, и които са компетентни съгласно националното право да събират доказателства за целите на съдебно производство по граждански или търговски дела. Това включва по-специално органи, които се определят като съд съгласно други правни актове на Съюза, например Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета (4), и регламенти (ЕС) № 1215/2012 (5) и (ЕС) № 650/2012 (6) на Европейския парламент и на Съвета.

(6)

За да осигури възможно най-голяма яснота и правна сигурност, искането за събиране на доказателства следва да бъде предадено чрез формуляр, който е попълнен на езика на държавата членка на замоления съд или на друг език, приеман от тази държава членка. По същите причини формуляри трябва да се използват във възможно най-голяма степен и за по-нататъшна комуникация между съответните съдилища.

(7)

За да се гарантира бързото предаване на искания и съобщения между държавите членки за целите на събирането на доказателства следва да се използва подходяща съвременна комуникационна технология. Ето защо по правило цялата комуникация и обменът на документи следва да се осъществяват чрез сигурна и надеждна децентрализирана информационна система, включваща национални информационни системи, които са взаимосвързани и технически оперативно съвместими, например, но без да се засяга бъдещото технологично развитие, въз основа на e-CODEX. Съответно следва да се създаде такава децентрализирана информационна система за обмен на данни съгласно настоящия регламент. Децентрализираният характер на тази информационна система означава, че тя ще позволява обмен на данни единствено между една държава членка и друга държава членка, без институциите на Съюза да участват в този обмен.

(8)

Без да се засяга възможността за бъдещо технологично развитие, сигурната децентрализирана информационна система и компонентите ѝ не следва да се разбират непременно като „квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща“, както е определена в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета (7).

(9)

Комисията следва да отговаря за създаването, поддръжката и бъдещото развиване на образец на софтуерно приложение за свързване, който държавите членки следва да могат да използват вместо национална информационна система в съответствие с принципите за защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране. Комисията следва да проектира, разработи и поддържа образеца на софтуерното приложение за свързване в съответствие с изискванията и принципите за защита на данните, установени в регламенти (ЕС) 2018/1725 (8) и (ЕС) 2016/679 (9) на Европейския парламент и на Съвета, и по-специално принципите за защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране. Образецът на софтуерното приложение за свързване следва също да включва подходящи технически мерки и да дава възможност за организационни мерки, необходими да се гарантира ниво на сигурност и оперативна съвместимост, което е подходящо за обмена на информация в контекста на събирането на доказателства.

(10)

По отношение на компонентите на децентрализираната информационна система, за които отговорност носи Съюза, управляващият субект следва да разполага с достатъчно ресурси, за да осигури правилното функциониране на тази система.

(11)

Компетентният(-ите) орган(и) съгласно националното право следва да отговаря(т) в качеството си на администратор по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679, във връзка с обработването на лични данни, което извършва(т) съгласно настоящия регламент, за предаването на искания и други съобщения между държавите членки.

(12)

Предаването чрез децентрализираната информационна система може да е невъзможно поради срив в системата или заради естеството на доказателствата, например при предаване на ДНК или кръвни проби. При изключителни обстоятелства също може да е по-подходящо да се използват други средства за комуникация, например в ситуация, в която конвертирането на обемиста документация в електронна форма би наложило несъразмерна административна тежест на компетентните органи или когато оригиналът на документа на хартиен носител е необходим, за да се прецени неговата автентичност. Когато не се използва децентрализираната информационна система, предаването следва да се извършва с най-подходящите алтернативни средства. Такива алтернативни средства следва да изискват, наред с другото, предаването да се извършва възможно най-бързо и по сигурен начин чрез други защитени електронни средства или чрез пощенска услуга.

(13)

С цел да се подобри трансграничното електронно предаване на документи чрез децентрализираната информационна система не следва да бъде отричана или отказвана правната сила и допустимостта на посочените документи като доказателство в производството единствено на основанието, че те са в електронна форма. При все това този принцип не следва да засяга определянето на правната сила или допустимостта на тези документи като доказателства в съответствие с националното право. Освен това не следва да се засяга националното право относно конвертирането на документи.

(14)

Настоящият регламент не следва да засяга възможността органите да обменят информация в рамките на системи, установени съгласно други правни инструменти на Съюза, например Регламент (ЕС) 2019/1111 или Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета (10), дори когато тази информация има доказателствена сила, като по този начин молещият орган има възможност да избере най-подходящия метод на предаване.

(15)

Исканията за събиране на доказателства следва да бъдат изпълнени експедитивно. Ако не е възможно искане да бъде изпълнено в срок от 90 дни след получаването му от замоления съд, замоленият съд следва да информира молещия съд за това, посочвайки причините, които пречат искането да бъде изпълнено по-бързо.

(16)

За да се осигури ефективността на настоящия регламент, обстоятелствата, при които е възможен отказ за изпълнение на искане за събиране на доказателства, следва да бъдат сведени до строго ограничени извънредни ситуации.

(17)

Замоленият съд следва да изпълни искане за събиране на доказателства в съответствие с националното си право.

(18)

Страните по производството и, ако има такива, техните представители, следва да могат да присъстват при събирането на доказателствата, ако това се предвижда от правото на държавата членка на молещия съд, за да могат да следват производството по начин, съпоставим с този, при който доказателствата биха били събрани в държавата членка на молещия съд. Те също така следва да имат право да искат да участват при събирането на доказателства, за да имат по-активна роля при събирането на доказателства. Независимо от това условията, при които те могат да участват, следва да са определени от замоления съд в съответствие с неговото национално право.

(19)

Представители на молещия съд следва да могат да присъстват при събирането на доказателства, ако това е съвместимо с правото на държавата членка на молещия съд, за да имат по-добра възможност за оценка на доказателствата. Те също така следва да имат право да искат да участват при събирането на доказателства при условия, определени от замоления съд в съответствие с неговото националното право, за да имат по-активна роля при събирането на доказателства.

(20)

За да се улесни събирането на доказателства следва да е възможно съд от една държава членка, в съответствие със своето национално право, да събира доказателства директно в друга държава членка, ако искането за директно събиране на доказателства е прието от последната и при спазване на условията, определени от централния орган или от компетентен орган на замолената държава членка.

(21)

Съвременните комуникационни технологии, например видеоконферентната връзка, която е важно средство за опростяване и ускоряване на събирането на доказателства, към момента не се използват в пълния им потенциал. Когато трябва да се съберат доказателства чрез разпит на лице, например свидетел, страна по производството или експерт, което се намира в друга държава членка, молещият съд следва да събере тези доказателства директно чрез използване на видеоконферентна връзка или друга технология за комуникация от разстояние, ако съдът разполага с такава технология и ако счете за целесъобразно използването ѝ с оглед на конкретните обстоятелства по делото и справедливото провеждане на производството. Видеоконферентна връзка би могла да се използва и за изслушване на дете съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) 2019/1111. Ако обаче централният орган или компетентният орган на замолената държава членка счете за необходими определени условия, директното събиране на доказателства следва да става при тези условия съгласно правото на тази държава членка. Централният орган или компетентният орган на замолената държава членка следва да може да откаже директното събиране на доказателства, изцяло или частично, ако такова директно събиране на доказателства би противоречало на основните принципи на правото на тази държава членка.

(22)

Когато трябва да се съберат доказателства чрез разпит на лице чрез използване на видеоконферентна връзка или друга технология за комуникация от разстояние, по искане на молещия съд следва да му се предостави помощ за намиране на устен преводач, включително на заклет устен преводач, когато това е изрично поискано.

(23)

Съдът, сезиран с производството, следва да предостави на страните и на техните законни представители инструкции по отношение на процедурата за представяне на документи или други материали, когато разпитът се извършва чрез използване на видеоконферентна връзка или друга подходяща технология за комуникация от разстояние.

(24)

С цел да се улесни събирането на доказателства от дипломатически представители или консулски служители тези лица следва да могат на територията на друга държава членка и в района, за който са акредитирани, да събират доказателства, без да е необходимо предварително искане, като изслушват граждани на представляваната от тях държава членка, без да използват принудителни мерки в рамките на производство, висящо пред съдилищата на представляваната от тях държавата членка. Държавата членка обаче следва да прецени дали нейните дипломатически представители или консулски служители да разполагат с правомощието да събират доказателства като част от своите функции.

(25)

Събирането на доказателства от дипломатически представители или консулски служители следва да се извършва на територията на дипломатическата мисия или консулството, освен при изключителни обстоятелства. Такива обстоятелства са например невъзможността лицето, което трябва да бъде изслушано, да пристигне на посочената територия поради тежко заболяване.

(26)

Изпълнението на искане за събиране на доказателства в съответствие с настоящия регламент не следва да дава възможност за иск за възстановяване на такси или разноски. Въпреки това, ако замоленият съд иска възстановяване на такси, платени на експерти и преводачи, както и разноски, които произтичат от изпълнение в съответствие със специална процедура, предвидена в националното право или от използване на технология за комуникация от разстояние тези разноски не следва да бъдат поемани от този съд. В такъв случай молещият съд следва да вземе необходимите мерки да осигури незабавно възстановяване. Когато се иска мнение от експерт, замоленият съд следва да може, преди да изпълни искането, да поиска молещият съд да направи съответен депозит или аванс за предстоящи разноски.

(27)

С цел актуализиране на формулярите в приложение I към настоящия регламент или внасянето на технически изменения в тези формуляри, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с измененията на посоченото приложение. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (11). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(28)

За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (12).

(29)

Настоящият регламент следва да има предимство пред разпоредбите, имащи същото приложно поле, които се съдържат в двустранни или многостранни споразумения или договорености, сключени от държавите членки. Настоящият регламент не е пречка за държавите членки да поддържат или сключват споразумения или договорености за по-нататъшно улесняване на сътрудничеството при събиране на доказателства, ако тези споразумения или договорености са съвместими с настоящия регламент.

(30)

Наличието на ефективни средства за осигуряване, съхраняване и представяне на доказателства и надлежното зачитане на правото на защита и на необходимостта от защита на поверителната информация са от съществено значение. В този контекст е важно да се насърчава използването на съвременни технологии.

(31)

Процедурите за събиране, съхраняване и представяне на доказателства следва да гарантират, че процесуалните права, както и неприкосновеността на личния живот и целостта и поверителността на личните данни са защитени в съответствие с правото на Съюза и националното право.

(32)

Важно е да се гарантира, че настоящият регламент се прилага в съответствие с правото на Съюза в областта на защитата на данните и че при прилагането на настоящия регламент се зачита защитата на неприкосновеността на личния живот, заложена в Хартата на основните права на Европейския съюз. Важно е също така да се гарантира, че всяко обработване на лични данни съгласно настоящия регламент се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (13), както и Регламент (ЕС) 2018/1725. Личните данни следва да се обработват съгласно настоящия регламент единствено за конкретните цели, определени в него.

(33)

В съответствие с точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество Комисията следва да извърши оценка на настоящия регламент въз основа на информация, събрана чрез специални мерки за мониторинг, за да оцени реалното въздействие на настоящия регламент и необходимостта от последващи действия. Когато държавите членки събират данни относно броя на предадените и изпълнените искания, както и относно броя на случаите, при които предаването е било извършено със средства, различни от децентрализираната информационна система, те следва да предоставят тази информация на Комисията за целите на мониторинга. Образецът на софтуерното приложение за свързване, разработен от Комисията като поддържаща система, следва да събира по програмиран начин данните, необходими за целите на мониторинга, като тези данни следва да бъдат предавани на Комисията. Когато държавите членки изберат да използват национална информационна система вместо образеца на софтуерното приложение за свързване, разработен от Комисията, посочената система може да бъде оборудвана за програмирано събиране на такива данни и в този случай същите данни следва да бъдат предавани на Комисията.

(34)

Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради създаването на опростена правна рамка, осигуряваща прякото, ефективно и бързо предаване на искания и съобщения, засягащи събирането на доказателства, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(35)

В съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи своето становище на 13 септември 2019 г. (14).

(36)

За да станат разпоредбите му по-лесно достъпни и разбираеми, Регламент (ЕО) № 1206/2001 следва да бъде отменен и заменен от настоящия регламент.

(37)

В съответствие с член 3 и член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Ирландия е нотифицирала желанието си да участва в приемането и прилагането на настоящия регламент.

(38)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Приложно поле

1.   Настоящият регламент се прилага по отношение на граждански или търговски дела, когато съд на държава членка, в съответствие с правото на тази държава членка, изисква:

а)

компетентният съд на друга държава членка да събере доказателство, или

б)

събирането на доказателство директно в друга държава членка.

2.   Не се прави искане за осигуряване на доказателство, което няма намерение да бъде използвано при започнати или предстоящи съдебни производства.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

понятието „съд“ означава съдилища и други органи в държавите членки, съобщени на Комисията съгласно член 31, параграф 3, които упражняват съдебни функции като действат въз основа на делегиране на правомощия от съдебен орган или като действат под контрола на съдебен орган, и които съгласно националното право са компетентни да събират доказателства за целите на съдебно производство по граждански или търговски дела.

2)

„децентрализирана информационна система“ означава мрежа от национални информационни системи и оперативно съвместими точки за достъп, за чието действие и управление всяка държава членка носи отделно отговорност, и която дава възможност за сигурен и надежден трансграничен обмен на информация между националните информационни системи.

Член 3

Директно предаване между съдилищата

1.   Исканията, посочени в член 1, параграф 1, буква а), се предават от съда, пред който производството е започнато или е предстоящо, („молещия съд“), директно на компетентния съд на друга държава членка, („замоления съд“), за събирането на доказателства.

2.   Всяка държава членка изготвя списък на съдилищата, които са компетентни да събират доказателства в съответствие с настоящия регламент. Списъкът посочва също така местната и, ако е приложимо, специалната компетентност на тези съдилища.

Член 4

Централен орган

1.   Всяка държава членка определя централен орган, който отговаря за:

а)

предоставяне на информация на съдилищата;

б)

търсене на решение при всякакви трудности, които могат да възникнат във връзка с искането;

в)

в изключителни случаи — препращането на искането до компетентния съд, по искане на молещия съд.

2.   Федерални държави членки, държави членки, в които се прилагат няколко правни системи, и държави членки с териториални автономии могат да определят повече от един централен орган.

3.   Всяка държава членка също така определя централен орган по параграф 1 от настоящия член или един или повече компетентни органа, които да отговарят за вземане на решения по направените искания съгласно член 19.

ГЛАВА II

ПРЕДАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИСКАНИЯТА

РАЗДЕЛ 1

Предаване на исканията

Член 5

Форма и съдържание на исканията

1.   Исканията се изготвят чрез използване на формуляр А или, ако е подходящо, формуляр Л от приложение I. Всяко искане съдържа следните данни

а)

молещия и, ако е необходимо, замоления съд;

б)

имената и адресите на страните по производството и техните представители, ако има такива;

в)

характера и предмета на делото, и кратко описание на фактите;

г)

описание на поисканото събиране на доказателства;

д)

когато искането е за разпит на лице:

име и адрес на лицето, което трябва да бъде разпитано,

въпроси, които трябва да бъдат зададени на разпитваното лице, или обстоятелствата, за които то трябва да бъде разпитано,

когато е подходящо, позоваване на правото на отказ от свидетелстване съгласно правото на държавата членка на молещия съд,

всяко изискване разпитът да бъде изпълняван под клетва или тържествено заявление вместо клетва и, ако се използва, някаква специална форма за такава клетва или заявление,

когато е подходящо, всяка друга информация, която молещият съд счита за необходима;

е)

когато искането е относно използването на друга форма на събиране на доказателства, различна от посочената в буква д) - документите или другите обекти на проверка;

ж)

когато е подходящо, всяко искане съгласно член 12, параграф 3 или 4, или член 13 или 14 и всяка информация, необходима за неговото изпълнение.

2.   Искането и всички придружаващи документи се освобождават от легализация или всяка друга подобна формалност.

3.   Документите, които молещият съд счита необходимо да се приложат за изпълнение на искането, се придружават с превод на документите на езика, на който е написано искането.

Член 6

Език

Исканията и съобщенията, направени съгласно настоящия регламент, се изготвят на официалния език на замолената държава членка или, ако в тази държава членка има няколко официални езика, на официалния език или на един от официалните езици на мястото, където трябва да се осъществи поисканото събиране на доказателства, или на друг език, който тази държава членка показва, че ще приеме.

Всяка държава членка съобщава на Комисията всеки официален език на Съюза, различен от нейния собствен, на който могат да бъдат попълнени формулярите, посочени в Приложение I.

Член 7

Предаване на искания и на други съобщения

1.   Исканията и съобщенията, направени съгласно настоящия регламент, се предават чрез сигурна и надеждна децентрализирана информационна система при надлежно зачитане на основните права и свободи. Тази децентрализирана информационна система се основава на оперативно съвместимо решение, например e-CODEX.

2.   Общата правна рамка относно използването на квалифицирани удостоверителни услуги, съдържаща се в Регламент (ЕС) № 910/2014, се прилага за исканията и съобщенията, предавани чрез децентрализираната информационна система.

3.   Когато върху исканията и съобщенията, посочени в параграф 1 от настоящия член, трябва да бъде поставен или вече е поставен печат или саморъчен подпис, вместо този печат или подпис може да се използва „квалифициран електронен печат“ или „квалифициран електронен подпис“ съгласно определенията в Регламент (ЕС) № 910/2014.

4.   Когато предаването в съответствие с параграф 1 не е възможно поради срив в децентрализираната информационна система или поради естеството на съответните доказателства, или при наличието на изключителни обстоятелства, предаването се извършва с най-бързите и най-подходящите алтернативни средства, като се отчита необходимостта от осигуряване на надеждност и сигурност.

Член 8

Правна сила на електронните документи

Правната сила и допустимостта като доказателство в производството на документите, предавани чрез децентрализираната информационна система, не може да бъде отричана или отказана единствено на основанието, че те са в електронна форма.

РАЗДЕЛ 2

Получаване на искания

Член 9

Получаване на искания

1.   В срок от седем дни след получаването на искане замоленият компетентен съд изпраща потвърждение за получаване на молещия съд, като използва формуляр Б от приложение I. Когато искането не отговаря на изискванията, установени в членове 6 и 7, замоленият съд отбелязва това в потвърждението за получаване.

2.   Когато замоленият съд не е компетентен да изпълни искане, направено чрез използване на формуляр А от приложение I, което отговаря на условията, установени в член 6, същият съд препраща искането до компетентния съд на своята държава членка и информира молещия съд за това чрез използване на формуляр В от приложение I.

Член 10

Непълни искания

1.   Ако искане не може да бъде изпълнено поради това, че то не съдържа цялата необходима информация посочена в член 5, замоленият съд информира за това молещия съд незабавно и най-късно в срок от 30 дни след получаване на искането чрез използване на формуляр Г от приложение I и иска от молещия съд да изпрати липсващата информация, като я посочва възможно най-точно.

2.   Ако искане не може да бъде изпълнено поради това, че е поискан депозит или аванс в съответствие с член 22, параграф 3, замоленият съд информира за това молещия съд незабавно и най-късно в срок от 30 дни след получаване на искането чрез използване на формуляр Г от приложение I, и информира молещия съд как трябва да се направи депозитът или авансът. Замоленият съд потвърждава получаването на депозита или аванса незабавно, най-късно в срок от 10 дни след получаване на депозита или аванса чрез използване на формуляр Д от приложение I.

Член 11

Допълване на искането

1.   Ако замоленият съд съгласно член 9, параграф 1 е отбелязал в потвърждението за получаване на искането, че то не отговаря на условията, определени в членове 6 и 7, или съгласно член 10 е информирал молещия съд, че искането не може да бъде изпълнено, тъй като то не съдържа цялата необходима информация, посочена в член 5, срокът, установен в член 12, започва да тече от момента, когато замоленият съд получи надлежно попълненото искане.

2.   Когато замоленият съд е поискал депозит или аванс в съответствие с член 22, параграф 3, срокът, установен в член 12, започва да тече, когато депозитът или авансът е внесен.

РАЗДЕЛ 3

Събиране на доказателства от замоления съд

Член 12

Общи разпоредби относно изпълнението на искане

1.   Замоленият съд изпълнява искането незабавно и най-късно в срок от 90 дни след получаването му.

2.   Замоленият съд изпълнява искането в съответствие с националното си право.

3.   Молещият съд може да поиска искането да бъде изпълнено в съответствие със специална процедура, предвидена в неговото национално право, чрез използване на формуляр А от приложение I. Замоленият съд изпълнява искането в съответствие със специалната процедура, освен ако това е несъвместимо с неговото национално право или ако той не е в състояние да го изпълни поради значителни практически трудности. Ако замоленият съд не спази искането за изпълнение в съответствие със специална процедура поради някоя от тези причини, той информира молещия съд, като използва формуляр З от приложение I.

4.   Молещият съд може да поиска от замоления съд да използва определена комуникационна технология за събиране на доказателства, по-специално с използване на видео- или телеконферентна връзка.

Замоленият съд използва комуникационната технология, определена съгласно първата алинея, освен ако това е несъвместимо с неговото национално право или ако замоленият съд не е в състояние да я използва поради значителни практически трудности.

Ако замоленият съд не използва определената комуникационна технология поради някоя от тези причини, той информира молещия съд, като използва формуляр З от приложение I.

Когато посочената в първата алинея комуникационна технология не е достъпна за молещия или за замоления съд, тези съдилища могат да осигурят достъп до такава комуникационна технология чрез споразумение помежду си.

Член 13

Събиране на доказателства в присъствието и с участието на страните

1.   Ако е предвидено от правото на държавата членка на молещия съд, страните и, ако има такива, техните представители, имат правото да присъстват при събирането на доказателства от замоления съд.

2.   Молещият съд в своето искане информира замоления съд чрез формуляр А от приложение I, че страните и, ако има такива, техните представители, ще присъстват, а когато е подходящо, че се изисква тяхното участие при събирането на доказателствата. Тази информация може също така да бъде представена по всяко друго подходящо време.

3.   Ако при събирането на доказателства се изисква участието на страните и, ако има такива, на техните представители, замоленият съд определя в съответствие с член 12 условията, при които те могат да участват.

4.   Замоленият съд уведомява страните и, ако има такива, техните представители, за времето и мястото на събирането на доказателства и, когато е подходящо, за условията, при които те могат да участват при събирането на доказателства, като използва формуляр И от приложение I.

5.   Параграфи 1—4 не засягат възможността на замоления съд да поиска от страните и, ако има такива, от техните представители, да присъстват или да участват при събирането на доказателства, ако това е предвидено от правото на неговата държава членка.

Член 14

Събиране на доказателства в присъствието и с участието на представители на молещия съд

1.   Когато е съвместимо с правото на държавата членка на молещия съд, представители на молещия съд имат правото да присъстват при събирането на доказателства от замоления съд.

2.   За целите на настоящия член понятието „представител“ включва съдебни служители, които са определени от молещия съд съгласно неговото национално право. Молещият съд може също така да определи всяко друго лице, например експерт, в съответствие със своето национално право.

3.   В своето искане молещият съд информира замоления съд чрез формуляр А от приложение I, че неговите представители ще присъстват и, когато е подходящо, че се изисква тяхното участие при събирането на доказателства. Тази информация може също така да бъде представена по всяко друго подходящо време.

4.   Ако при събирането на доказателства се изисква участието на представителите на молещия съд, замоленият съд определя в съответствие с член 12 условията, при които те могат да участват.

5.   Замоленият съд уведомява молещия съд за времето и мястото на събирането на доказателства и, когато е подходящо, за условията, при които неговите представители могат да участват при събирането на доказателства, като използва формуляр И от приложение I.

Член 15

Принудителни мерки

Когато е необходимо, при изпълнение на искането замоленият съд прилага подходящи принудителни мерки в случаите и в степента, предвидени от правото на държавата членка на замоления съд при изпълнението на такова искане, направено за същите цели от неговите национални органи или от една от засегнатите страни.

Член 16

Отказ за изпълнение на искания

1.   Искане за разпит на лице не се изпълнява, когато съответното лице се позовава на правото си да откаже да свидетелства или му е забранено да свидетелства:

а)

съгласно правото на държавата членка на замоления съд; или

б)

съгласно правото на държавата членка на молещия съд и такова право или забрана са посочени в искането, или, при необходимост, са били потвърдени от молещия съд по инициатива на замоления съд.

2.   Изпълнение на искане може да бъде отказано само на основания, различни от посочените в параграф 1, единствено когато са налице едно или повече от следните основания:

а)

искането не попада в приложното поле на настоящият регламент;

б)

изпълнението на искането не попада във функциите на съдебната власт съгласно правото на държавата членка на замоления съд;

в)

молещият съд не изпълнява искането на замоления съд да допълни искането за събирането на доказателства съгласно член 10 в срок от 30 дни след като замоленият съд е поискал да се направи това; или

г)

поисканият в съответствие с член 22, параграф 3 депозит или аванс не е предоставен в срок от 60 дни след като замоленият съд е поискал такъв депозит или аванс.

3.   Замолен съд не отказва да изпълни искане единствено на основание, че съгласно неговото национално право друг съд на тази държава членка има изключителната компетентност по предмета на делото, или че правото на тази държава членка не признава правото на иск по предмета на делото.

4.   Ако изпълнението на искане е отказано на едно от основанията, посочени в параграф 2, замоленият съд съобщава това на молещия съд в срок от 60 дни след получаване на искането от замоления съд, като използва формуляр К от приложение I.

Член 17

Нотифициране на забавяне

Ако замоленият съд не е в състояние да изпълни искането в срок от 90 дни след получаване на искането, той информира за това молещия съд, като използва формуляр Й от приложение I. Когато прави това, той посочва причините за забавянето, заедно с предвижданото време, което очаква да му е необходимо за изпълнение на искането.

Член 18

Процедура след изпълнението на искането

Замоленият съд изпраща незабавно на молещия съд документите, които потвърждават изпълнение на искането, и, когато е подходящо, връща получените от молещия съд документи. Тези документи се придружават от потвърждение за изпълнение чрез използване на формуляр К от приложение I.

РАЗДЕЛ 4

Директно събиране на доказателства от молещия съд и събиране на доказателства от дипломатически представители или консулски служители

Член 19

Директно събиране на доказателства от молещия съд

1.   Когато съд поиска събиране на доказателства директно в друга държава членка, той представя искане до централния орган или до компетентния орган на тази държава членка, като използва формуляр Л от приложение I.

2.   Директното събиране на доказателства може да се извърши, само ако то се изпълнява на доброволна основа, без използване на принудителни мерки.

Когато директното събиране на доказателства изисква разпит на лице, молещият съд съобщава на лицето, че събирането на доказателства се осъществява на доброволна основа.

3.   Директното събиране на доказателства се извършва от съдебен служител или от всяко друго лице, например експерт, които са определени в съответствие с правото на държавата членка на молещия съд.

4.   В срок от 30 дни след получаване на искането за директното събиране на доказателства централният орган или компетентният орган на замолената държава членка информира молещия съд относно това дали искането е било прието и, ако е необходимо, информира молещия съд за условията, при които трябва да се извърши директното събиране на доказателства съгласно правото на своята държава членка, като използва формуляр М от приложение I.

Централният орган или компетентният орган могат да определят съд от своята държава членка, който да участва в директното събиране на доказателство с цел осигуряване надлежното прилагане на настоящия член и спазването на условията, при които трябва да се извърши директното събиране на доказателства.

5.   Ако в срок от 30 дни след потвърждението за получаване на искането за директно събиране на доказателства, молещият съд не е получил информация относно това дали искането е било прието, той може да изпрати напомняне на централния орган или компетентния орган на замолената държава членка. Ако молещият съд не получи отговор в срок от 15 дни след потвърждението за получаване на напомнянето, искането за директно събиране на доказателства се счита за прието. При извънредни обстоятелства обаче, когато централният орган или компетентният орган е бил възпрепятстван да реагира на искането в рамките на срока след получаване на напомнянето, по изключение могат да бъдат посочени основания за отказ за директно събиране на доказателства по всяко време след изтичането на този срок до момента на действителното директно събиране на доказателства.

6.   Централният орган или компетентният орган на замолената държава членка може да определи съд от своята държава членка, който да оказва практическа помощ при директното събиране на доказателства.

7.   Централният орган или компетентният орган на замолената държава членка можe да откажe искане за директно събиране на доказателства само ако:

а)

то не попада в приложното поле на настоящият регламент;

б)

то не съдържа цялата необходима информация посочена в член 5; или

в)

поисканото директно събиране на доказателства противоречи на основните принципи на правото на неговата държава членка.

8.   Без да се засяга което и да е от условията, определени в съответствие с параграф 4, молещият съд изпълнява директното събиране на доказателства в съответствие с правото на своята държава членка.

Член 20

Директно събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка или друга технология за комуникация от разстояние

1.   Когато трябва да се съберат доказателства чрез разпит на лице, което се намира в друга държава членка, и съдът отправи искане за директно събиране на доказателства в съответствие с член 19, този съд събира доказателства чрез използване на видеоконферентна връзка или друга технология за комуникация от разстояние, ако съдът разполага с такава и ако счете за уместно използването на такава технология с оглед на конкретните обстоятелства по делото.

2.   За искането за директно събиране на доказателства чрез използването на видеоконферентна връзка или друга технология за комуникация от разстояние се използва формуляр Н от приложение I. Молещият съд и централният орган или компетентният орган на замолената държава членка или съдът, определен да окаже практическа помощ при директното събиране на доказателства, се договарят относно практическите условия за разпита.

При искане от страна на молещия съд се предоставя помощ за намиране на устен преводач, ако това е необходимо.

Член 21

Събиране на доказателства от дипломатически представители или консулски служители

Държавите членки могат да предвидят в националното си право възможността техните съдилища да искат от своите дипломатически представители или консулски служители на територията на друга държава членка и в района, за който са акредитирани, да събират доказателства, без да е необходимо предварително искане, в дипломатическата мисия или в консулството, освен при изключителни обстоятелства, като изслушват, на доброволна основа и без да използват принудителни мерки, граждани на представляваната от тях държава членка в рамките на производство, висящо пред съдилищата на представляваната от тях държавата членка. Замолените дипломатически представители или консулски служители изпълняват искането в съответствие с правото на своята държава членка.

РАЗДЕЛ 5

Разноски

Член 22

Разноски

1.   Изпълнението на искане за събиране на доказателства в съответствие с член 12 не дава основание за иск за възстановяване на такси и разноски.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 замоленият съд може да поиска възстановяване на такси или разноски. Ако това се изисква от замоления съд, молещият съд незабавно осигурява възстановяване на:

възнагражденията, които са платени на експерти и устни преводачи, и

разноските, които произтичат от прилагането на член 12, параграфи 3 и 4.

Задължението на страните да понасят такива такси или разноски се урежда от правото на държавата членка на молещия съд.

3.   Когато се изисква становище от експерт, преди да изпълни искането за събиране на доказателства, замоленият съд може да поиска от молещия съд съответен депозит или аванс по отношение на очакваните разноски за експертно мнение. Във всички други случаи депозитът или авансът не е условие за изпълнение на искането за събиране на доказателства.

Депозитът или авансът се депозира от страните, ако това се изисква от правото на държавата членка на молещия съд.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 23

Наръчник и изменение на Приложение I

1.   Комисията изготвя и редовно актуализира наръчник, който съдържа информацията, представена от държавите членки в съответствие с член 31 и действащите споразумения и договорености в съответствие с член 29, параграф 3. Тя предоставя за ползване наръчника по електронен път, в частност чрез Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела и на Европейския портал за електронно правосъдие.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24 за изменение на приложение I с цел актуализиране на посочените в него формуляри или извършване на технически изменения в тези формуляри.

Член 24

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 23, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 22 декември 2020 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 23, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 23, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 25

Приемане на актове за изпълнение от Комисията

1.   Комисията приема актове за изпълнение за създаване на децентрализираната информационна система, които установяват:

а)

техническите спецификации, определящи методите за комуникация по електронен път за целите на децентрализираната информационна система;

б)

техническите спецификации на протоколите за комуникация;

в)

целите, свързани със сигурността на информацията, и съответните технически мерки, гарантиращи минималните стандарти за сигурност на информацията при обработката и съобщаването на информацията в рамките на децентрализираната информационна система;

г)

целите за минимална наличност и евентуалните технически изисквания в това отношение за услугите, предоставяни от децентрализираната информационна система;

д)

създаването на управителен комитет, съставен от представители на държавите членки, за да се гарантира функционирането и поддръжката на децентрализираната информационна система, така че да се постигнат целите на настоящия регламент.

2.   Актовете за изпълнение, посочени в параграф 1 от настоящия член, се приемат до 23 март 2022 г. в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 26, параграф 2.

Член 26

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 27

Образец на софтуерно приложение за свързване

1.   Комисията отговаря за създаването, поддръжката и бъдещото развиване на образец на софтуерно приложение за свързване, който държавите членки могат да изберат да използват като поддържаща система вместо национална информационна система. Създаването, поддръжката и бъдещото развиване на образеца на софтуерно приложение за свързване се финансират от общия бюджет на Съюза.

2.   Комисията безплатно осигурява, поддържа и оказва подкрепа за свързване на компонентите на софтуера, които са в основата на точките за достъп.

Член 28

Разходи за децентрализираната информационна система

1.   Всяка държава членка поема разходите за инсталацията, експлоатацията и поддръжката на своите точки за достъп, свързващи националните информационни системи в рамките на децентрализираната информационна система.

2.   Всяка държава членка поема разходите за създаването и адаптирането на националните си информационни системи с цел осигуряване на оперативната им съвместимост с точките за достъп и поема разходите за управлението, експлоатацията и поддръжката на тези системи.

3.   Параграфи 1 и 2 не засягат възможността държави членки да кандидатстват за отпускане на безвъзмездни средства по финансовите програми на Съюза за финансиране на дейностите, посочени в тези параграфи.

Член 29

Връзка със споразумения или договорености между държавите членки

1.   Настоящият регламент има предимство по отношение на въпроси, за които се прилага, пред други разпоредби на двустранни или многостранни споразумения или договорености, сключени от държавите членки, и по-специално Хагската конвенция за гражданско производство от 1 март 1954 г. и Хагската конвенция за събиране на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела от 18 март 1970 г., при отношенията между държавите членки, които са страни по тях.

2.   Настоящият регламент не пречи на държавите членки да поддържат или да сключват споразумения или договорености за по-нататъшно улесняване на събирането на доказателства, при положение че тези споразумения или договорености са съвместими с настоящия регламент.

3.   Държавите членки изпращат на Комисията:

а)

копия от споразуменията и договореностите, посочени в параграф 2, които са сключени между държавите членки, както и проектите на такива международни договори и споразумения, които те възнамеряват да сключат; и

б)

всяко денонсиране или изменения на тези споразумения и договорености.

Член 30

Защита на предаваната информация

1.   Всяка обработка на лични данни, извършена по силата на настоящия регламент, включително обмен или предаване на лични данни от компетентните органи, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

Всеки обмен или предаване на информация от компетентните органи на равнището на Съюза се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725.

Личните данни, които не са от значение за разглеждането на конкретен случай, се заличават незабавно.

2.   Компетентният орган или органи съгласно националното право се считат за администратори по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 по отношение на обработката на лични данни съгласно настоящия регламент.

3.   Без да се засягат параграфи 1 и 2, информацията, която е предадена съгласно настоящия регламент, се използва от замоления съд само за целта, за която е изпратена.

4.   Замолените съдилища осигуряват поверителността на подобна информация в съответствие със своето национално право.

5.   Параграфи 3 и 4 не засягат националните закони, даващи право на лицата, за които се отнасят данните, да бъдат информирани относно начина, по който се използва информацията, предавана съгласно настоящия регламент.

6.   Настоящият регламент не засяга Директива 2002/58/ЕО.

Член 31

Съобщаване

1.   Държавите членки съобщават на Комисията:

а)

списъка, изготвен съгласно член 3, параграф 2, който посочва местната и, когато е приложимо, специалната компетентност на съдилищата;

б)

наименования и адреси на централния орган и компетентните органи, посочени съгласно член 4, параграф 3, като се посочва тяхната местна компетентност;

в)

технически средства за получаване на искания, които са на разположение на съдилищата, включени в списъка, изготвен съгласно член 3, параграф 2;

г)

езиците, които могат да се използват за искания съгласно посоченото в член 6.

2.   Държавите членки информират Комисията за всяка следваща промяна в информацията, посочена в параграф 1.

3.   Всяка държава членка съобщава на Комисията информация за другите органи, които са компетентни да събират доказателства за целите на съдебни производства по граждански или търговски дела. Държавите членки информират Комисията за всяка следваща промяна в тези данни.

4.   Държавите членки могат да уведомят Комисията, ако са в състояние да пуснат в действие децентрализираната информационна система по-рано от изискваното в настоящия регламент. Комисията предоставя тази информация по електронен път, по-специално чрез европейския портал за електронно правосъдие.

Член 32

Мониторинг

1.   До 2 юли 2023 г. Комисията въвежда подробна програма за мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието на настоящия регламент.

2.   В програмата за мониторинг се посочват действията, които трябва да бъдат предприети от Комисията и от държавите членки за мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието на настоящия регламент. В програмата се определя кога данните, посочени в параграф 3 се събират за първи път, което е най-късно 2 юли 2026 г., и на какви по-нататъшни интервали ще се събират тези данни.

3.   Държавите членки предоставят на Комисията, когато са налични, следните данни, необходими за целите на мониторинга:

а)

броя на исканията за събиране на доказателства, които са предадени в съответствие с член 7, параграф 1, съответно член 19, параграф 1;

б)

броя на исканията за събиране на доказателства, които са изпълнени в съответствие с член 12, съответно член 19, параграф 8;

в)

броя на случаите, при които искането за събиране на доказателства е било предадено чрез други средства, различни от децентрализираната информационна система в съответствие с член 7, параграф 4.

4.   Образецът на софтуерно приложение за свързване и когато има такава възможност – националната поддържаща система, събират по програмиран начин данните, посочени в параграф 3, букви а) и б), и редовно ги предават на Комисията.

Член 33

Оценка

1.   Не по-късно от пет години след датата на прилагане на член 7 в съответствие с член 35, параграф 3 Комисията извършва оценка на настоящия регламент и представя основните си констатации от нея в доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, придружен, при необходимост, от законодателно предложение.

2.   Държавите членки предоставят на Комисията необходимата информация за изготвянето на доклада, посочен в параграф 1.

Член 34

Отмяна

1.   Регламент (ЕО) № 1206/2001 се отменя, считано от датата на прилагане на настоящия регламент, с изключение на член 6 от Регламент (ЕО) № 1206/2001, който се отменя от датата на прилагане на член 7, посочена в член 35, параграф 3 от настоящия регламент.

2.   Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 35

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се, считано от 1 юли 2022 година.

2.   Член 31, параграф 3 се прилага от 23 март 2022 г.

3.   Член 7 се прилага от първия ден на месеца, следващ изтичането на срока от три години след датата на влизане в сила на актовете за изпълнение, посочени в член 25.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 25 ноември 2020 година.

За Европейския парламент

Председател

D.M. SASSOLI

За Съвета

Председател

M. ROTH


(1)  ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 56.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и позиция на Съвета на първо четене от 4 ноември 2020 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 23 ноември 2020 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(3)  Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (ОВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета от 25 юни 2019 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (ОВ L 178, 2.7.2019 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 107).

(7)  Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).

(8)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(9)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (ОВ L 7, 10.1.2009 г., стр. 1).

(11)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(12)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(13)  Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

(14)  ОВ C 370, 31.10.2019 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ФОРМУЛЯР A

ИСКАНЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

(член 5 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (1)

1.

Референтен номер на молещия съд:

2.

Молещ съд:

2.1.

Наименование:

2.2.

Адрес:

2.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

2.2.2.

Населено място и пощенски код:

2.2.3.

Държава:

2.3.

Тел.:

2.4.

Факс ((*)):

2.5.

Имейл:

3.

Замолен съд:

3.1.

Наименование:

3.2.

Адрес:

3.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

3.2.2.

Населено място и пощенски код:

3.2.3.

Държава:

3.3.

Тел.:

3.4.

Факс ((*)):

3.5.

Имейл:

4.

По дело, заведено от ищеца/молителя(ищците/молителите) (2)

4.1.

Наименование:

4.2.

Адрес:

4.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

4.2.2.

Населено място и пощенски код:

4.2.3.

Държава:

4.3.

Тел. ((*)):

4.4.

Факс ((*)):

4.5.

Имейл ((*)):

5.

Представители на ищеца/молителя

5.1.

Наименование:

5.2.

Адрес:

5.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

5.2.2.

Населено място и пощенски код:

5.2.3.

Държава:

5.3.

Тел.:

5.4.

Факс ((*)):

5.5.

Имейл:

6.

Срещу ответника (ответниците) (3)

6.1.

Наименование:

6.2.

Адрес:

6.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

6.2.2.

Населено място и пощенски код:

6.2.3.

Държава:

6.3.

Тел. ((*)):

6.4.

Факс ((*)):

6.5.

Имейл ((*)):

7.

Представители на ответника

7.1.

Наименование:

7.2.

Адрес:

7.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

7.2.2.

Населено място и пощенски код:

7.2.3.

Държава:

7.3.

Тел.:

7.4.

Факс ((*)):

7.5.

Имейл:

8.

Присъствие и участие на страните

8.1.

Страни и, ако има такива, техни представители, които ще присъстват при събирането на доказателства:☐

8.2.

Участието на страните и, ако има такива, техни представители, се изисква:☐

8.3.

Ако някоя от страните или неин представител присъства при събирането на доказателства, трябва да се осигури устен превод на следния език: ☐BG, ☐ES, ☐CZ, ☐DE, ☐ET, ☐EL, ☐EN, ☐FR, ☐GA, ☐HR, ☐IT, ☐LV, ☐LT, ☐HU, ☐MT, ☐NL, ☐PL, ☐PT, ☐RO, ☐SK, ☐SL, ☐FI, ☐SV, ☐ друг:

9.

Присъствие и участие на представителите на молещия съд:☐

9.1.

Представителите ще присъстват при събирането на доказателства:☐

9.2.

Участието на представителите се изисква: (4)

9.2.1.

Име:

9.2.2.

Титла:

9.2.3.

Длъжност:

9.2.4.

Задача:

9.3.

Ако при събирането на доказателства присъства представител на молещия съд, трябва да се осигури устен превод на следния език: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ друг:

10.

Характер и предмет на делото и кратко описание на фактите (в приложение, когато е уместно):

11.

Действия по събирането на доказателства

11.1.

Описание на действията по събирането на доказателства (в приложение, когато е уместно):

11.2.

Разпит на свидетели:☐

11.2.1.

Име и фамилия:

11.2.2.

Дата на раждане, ако е известна:

11.2.3.

Адрес:

11.2.3.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

11.2.3.2.

Населено място и пощенски код:

11.2.3.3.

Държава:

11.2.4.

Тел. ((*)):

11.2.5.

Факс ((*)):

11.2.6.

Имейл ((*)):

11.2.7.

Въпроси, които трябва да бъдат поставени на свидетеля, или описание на фактите, за които той трябва да бъде разпитан (в приложение, когато е уместно):

11.2.8.

Право на отказ от свидетелстване съгласно правото на държавата членка на молещия съд (в приложение, когато е уместно): да ☐ не ☐

11.2.9.

Моля разпитайте свидетеля

11.2.9.1.

под клетва: ☐

11.2.9.2.

с тържествено заявление вместо клетва: ☐

11.2.10.

Всяка друга информация, която молещият съд счита за необходима (в приложение, когато е уместно):

11.3.

Събиране на други доказателства

11.3.1.

Проверка на документи и описание на исканото събиране на доказателства (в приложение, когато е уместно):

11.3.2.

Проверка на предмети и описание на исканото събиране на доказателства (в приложение, когато е уместно)

12.

Моля изпълнете искането

12.1.

в съответствие със специалната процедура (член 12, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2020/1783), предвидена от правото на държавата членка на молещия съд, описана в приложение ☐

12.2.

и/или чрез използване на комуникационна технология (член 12, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2020/1783), посочена във формуляр Н ☐

12.3.

за изпълнението на искането е необходима следната информация:

13.

Причини за непредаване чрез децентрализираната информационна система (член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2020/1783) (5)

Електронното предаване не е възможно поради:

неизправност на информационната система

естеството на доказателствата

изключителни обстоятелства

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР Б

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

(член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (6)

1.

Референтен номер на молещия съд:

2.

Референтен номер на замоления съд:

3.

Наименование на молещия съд:

4.

Замолен съд

4.1.

Наименование:

4.2.

Адрес:

4.3.

Тел.:

4.4.

Факс ((*)):

4.5.

Имейл:

5.

Искането е получено на … (дата на получаване) от съда, посочен в точка 4.

6.

Искането не може да бъде изпълнено, тъй като:

6.1.

Езикът, използван за попълване на формуляра, не е приет (член 6 от Регламент (ЕС) 2020/1783):☐

6.1.1.

Моля използвайте един от следните езици:

6.2.

Документът е нечетлив:☐

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат

ФОРМУЛЯР В

НОТИФИЦИРАНЕ НА ПРЕПРАЩАНЕ НА ИСКАНЕТО ЗА СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

(член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (7))

1.

Референтен номер на молещия съд:

2.

Наименование на молещия съд:

3.

Референтен номер на замоления съд:

4.

Искането за събиране на доказателства не съответства на компетентността на съда, посочен в точка 3 от искането за събиране на доказателства, и е препратено до

4.1.

Наименование на компетентния съд:

4. 2.

Адрес:

4.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

4.2.2.

Населено място и пощенски код:

4.2.3.

Държава:

4.3.

Тел.:

4.4.

Факс ((*)):

4.5.

Имейл:

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР Г

ИСКАНЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

(член 10 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (8))

1.

Референтен номер на замоления съд:

2.

Референтен номер на молещия съд:

3.

Наименование на замоления съд:

4.

Наименование на молещия съд:

5.

Искането за събиране на доказателства не може да бъде изпълнено без следната допълнителна информация:

6.

Искането за събиране на доказателства не може да бъде изпълнено, преди да е внесен депозит или аванс в съответствие с член 22, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2020/1783 Депозитът или авансът трябва да е внесен по следния начин:

6.1.

Име на държателя на сметката:

6.2.

Име на банката/BIC код или друг приложим банков код:

6.3.

Номер на сметката/IBAN:

6.4.

Дата, до която е било дължимо плащането:

6.5.

Размер на изисквания депозит или аванс:

6.6.

Валута:

☐ евро (EUR)

☐ български лев (BGN)

☐ хърватска куна (HRK)

☐ чешка крона (CZK)

☐ унгарски форинт (HUF)

☐ полска злота (PLN)

☐ британска лира (GBP)

☐ румънска лея (RON)

☐ шведска крона (SEK)

☐ друга (моля посочете ISO кода):

6.7.

Референтен номер на плащането/описание/съобщение до получателя:

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР Д

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДЕПОЗИТ ИЛИ АВАНС

(член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (9)

1.

Референтен номер на молещия съд:

2.

Референтен номер на замоления съд:

3.

Наименование на молещия съд:

4.

Наименование на замоления съд:

5.

Депозитът или авансът е получен на (дата на получаване) от съда, посочен в точка 4.

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР Е (10)

ИСКАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАБАВЯНЕ

(член 12, параграф 1 и член 19, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (11))

СЛЕДНОТО ИСКАНЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА Е ИЗПРАТЕНО, НО НЯМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

1.

Референтен номер на молещия съд:

2.

Референтен номер на замоления съд/централен орган/компетентен орган (ако има такъв):

3.

Наименование на молещия съд:

4.

Наименование на замоления съд/централен орган/компетентен орган:

5.

Първоначалното искане за събиране на доказателства (формуляр А) или първоначалното искане за директно събиране на доказателства (формуляр Л) е приложено.☐

Информация, предоставена на молещия съд:

5.1.

Изпращане на молбата ☐

дата: ………………………………

5.2.

Потвърждение на получаването ☐

дата: ………………………………

5.3.

Нотифициране на забавяне ☐

дата…………………………………

5.4.

Друга получена информация ☐

……………………………………………

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР Ж (12)

ОТГОВОР НА ИСКАНЕТО ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАБАВЯНЕ

(член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (13))

1.

Референтен номер на молещия съд:

2.

Референтен номер на замоления съд/централен орган/компетентен орган (ако има такъв):

3.

Наименование на молещия съд:

4.

Наименование на замоления съд/централен орган/компетентен орган:

5.

ЗАБАВЯНЕТО СЕ ДЪЛЖИ НА:

5.1.

Искането за събиране на доказателства не е получено ☐

5.2.

Настоящият адрес на лицето, което трябва да бъде разпитано, е в процес на установяване ☐

5.3.

Връчването на призовка на лицето, което трябва да бъде разпитано, е в процес на изпълнение ☐

5.4.

Лицето не се е явило пред съда, въпреки че призовката му е връчена ☐

5.5.

На искането е отговорено на … (дата). Отговорът е приложен ☐

5.6.

Не е получено плащане на депозита или аванса, поискан на … (дата) ☐

5.7.

Друго:… ☐

6.

Очаква се искането да бъде изпълнено до … (посочете приблизителна дата)

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР З

НОТИФИЦИРАНЕ НА ИСКАНЕТО ЗА СПЕЦИАЛНИ ПРОЦЕДУРИ И/ИЛИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

(член 12, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (14))

1.

Референтен номер на молещия съд:

2.

Референтен номер на замоления съд:

3.

Наименование на молещия съд:

4.

Наименование на замоления съд:

5.

Изискването за изпълнение на искането за събиране на доказателства в съответствие със специалната процедура, посочена в точка 12.1 от искането за събиране на доказателства (формуляр А), не може да бъде спазено, тъй като:

5.1.

Заявената процедура е несъвместима с правото на държавата членка на замоления съд: ☐

5.2.

Изпълнението на заявената процедура е невъзможно поради значителни практически трудности: ☐

6.

Изискването за изпълнение на искането за събиране на доказателства чрез използване на технология за комуникация от разстояние, посочени в точка 12.2. от искането за събиране на доказателства (формуляр А), не може да бъде спазено, тъй като:

6.1.

Използването на комуникационна технология е несъвместимо с правото на държавата членка на замоления съд ☐

6.2.

Използването на комуникационна технология е невъзможно поради значителни практически трудности ☐

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР И

НОТИФИЦИРАНЕ НА ДАТАТА, ЧАСА, МЯСТОТО НА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

(членове 13, параграф 4 и 14, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (15))

1.

Референтен номер на молещия съд:

2.

Референтен номер на замоления съд:

3.

Молещ съд

3.1.

Наименование:

3.2.

Адрес:

3.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

3.2.2.

Населено място и пощенски код:

3.2.3.

Държава:

3.3.

Тел.:

3.4.

Факс ((*)):

3.5.

Имейл:

4.

Замолен съд

4.1.

Наименование:

4.2.

Адрес:

4.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

4.2.2.

Населено място и пощенски код:

4.2.3.

Държава:

4.3.

Тел.:

4.4.

Факс ((*)):

4.5.

Имейл:

5.

Дата и час на събирането на доказателства:

6.

Място на събирането на доказателства, ако е различно от посоченото в точка 4:

7.

Когато е уместно, условията, при които могат да участват страните и, ако има такива, техните представители:

8.

Когато е уместно, условията, при които могат да участват представителите на молещия съд:

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР Й

НОТИФИЦИРАНЕ НА ЗАБАВЯНЕ

(член 17 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (16)

1.

Референтен номер на молещия съд:

2.

Референтен номер на замоления съд:

3.

Наименование на молещия съд:

4.

Наименование на замоления съд:

5.

Искането за събиране на доказателства не може да бъде изпълнено в срок от 90 дни след получаването му поради следните причини:

5.1.

Настоящият адрес на лицето, което трябва да бъде разпитано, е в процес на установяване ☐

5.2.

Връчването на призовка на лицето, което трябва да бъде разпитано, е в процес на изпълнение ☐

5.3.

Лицето не се е явило пред съда, въпреки че призовката му е връчена ☐

5.4.

На искането е отговорено на … (дата). Отговорът е приложен.☐

5.5.

Не е получено плащане на депозита или аванса, поискан на … (дата).☐

5.6.

Друго (моля посочете): …☐

6.

Очаква се искането да бъде изпълнено до … (посочете приблизителна дата).

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР К

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИСКАНЕТО ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

(членове 16 и 18 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (17))

1.

Референтен номер на молещия съд:

2.

Референтен номер на замоления съд:

3.

Наименование на молещия съд:

4.

Наименование на замоления съд:

5.

Искането за събиране на доказателства е изпълнено.

Документите, потвърждаващи изпълнението на искането за събиране на доказателства, са приложени:

6.

Изпълнението на искането за събиране на доказателства е отказано, тъй като: ☐

6.1.

Лицето, което трябва да бъде разпитано, се е позовало на правото си да откаже да свидетелства или заявява, че му е забранено да свидетелства: ☐

6.1.1.

Съгласно правото на държавата членка на замоления съд: ☐

6.1.2.

Съгласно правото на държавата членка на молещия съд: ☐

6.2.

Искането за събиране на доказателства не попада в приложното поле на Регламент (ЕС) 2020/1783 ☐

6.3.

Съгласно правото на държавата членка на замоления съд изпълнението на искането за събиране на доказателства не попада в обхвата на функциите на съдебната власт ☐

6.4.

Молещият съд не е изпълнил искането за допълнителна информация от замоления съд с дата … (дата на искането за допълнителна информация) ☐

6.5.

Не е внесен депозитът или авансът, поискан в съответствие с член 22, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2020/1783 ☐

7.

Други причини за неизпълнение: ☐

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР Л

ИСКАНЕ ЗА ДИРЕКТНО СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

(членове 19 и 20 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (18))

1.

Референтен номер на молещия съд:

2.

Референтен номер на централния орган/компетентния орган ((*)):

3.

Молещ съд:

3.1.

Наименование:

3.2.

Адрес:

3.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

3.2.2.

Населено място и пощенски код:

3.2.3.

Държава:

3.3.

Тел.:

3.4.

Факс ((*)):

3.5.

Имейл:

4.

Централен орган/компетентен орган на замолената държава

4.1.

Наименование:

4.2.

Адрес:

4.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

4.2.2.

Населено място и пощенски код:

4.2.3.

Държава:

4.3.

Тел.:

4.4.

Факс ((*)):

4.5.

Имейл:

5.

По дело, заведено от ищеца/молителя(ищците/молителите) (19)

5.1.

Наименование:

5.2.

Адрес:

5.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

5.2.2.

Населено място и пощенски код:

5.2.3.

Държава:

5.3.

Тел. ((*)):

5.4.

Факс ((*)):

5.5.

Имейл ((*)):

6.

Представители на ищеца/молителя

6.1.

Име:

6.2.

Адрес:

6.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

6.2.2.

Населено място и пощенски код:

6.2.3.

Държава:

6.3.

Тел.:

6.4.

Факс ((*)):

6.5.

Имейл:

7.

Срещу ответника(ответниците) (20)

7.1.

Наименование:

7.2.

Адрес:

7.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

7.2.2.

Населено място и пощенски код:

7.2.3.

Държава:

7.3.

Тел. ((*)):

7.4.

Факс ((*)):

7.5.

Имейл ((*)):

8.

Представители на ответника

8.1.

Наименование:

8.2.

Адрес:

8.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

8.2.2.

Населено място и пощенски код:

8.2.3.

Държава:

8.3.

Тел.:

8.4.

Факс ((*)):

8.5.

Имейл:

9.

Доказателствата ще се събират от:

9.1.

Наименование:

9.2.

Титла:

9.3.

Длъжност:

9.4.

Задача:

10.

Характер и предмет на делото и кратко описание на фактите (в приложение, когато е уместно):

11.

Действия по събирането на доказателства

11.1.

Описание на събирането на доказателства (в приложение, когато е уместно):

11.2.

Разпит на свидетели

11.2.1.

Име и фамилия:

11.2.2.

Дата на раждане, ако е известна:

11.2.3.

Адрес:

11.2.3.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

11.2.3.2.

Населено място и пощенски код:

11.2.3.3.

Държава:

11.2.4.

Тел. ((*)):

11.2.5.

Факс ((*)):

11.2.6.

Имейл ((*)):

11.2.7.

Въпроси, които трябва да бъдат поставени на свидетеля или описание на фактите, за които той трябва да бъде разпитан (в приложение, когато е уместно):

11.2.8.

Право на отказ от свидетелстване съгласно правото на държавата членка на молещия съд (в приложение, когато е уместно): да ☐ не ☐

11.3.

Друг начин на събиране на доказателства (в приложение, когато е уместно):

12.

Молещият съд иска да се съберат директно доказателства чрез използване на комуникационната технология, посочена в приложение Н ☐.

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР М

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ ОРГАН/КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН ОТНОСНО ДИРЕКТНОТО СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

(член 10 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (21)

1.

Референтен номер на молещия съд:

2.

Референтен номер на централния орган/компетентния орган:

3.

Наименование на молещия съд:

4.

Централен орган/компетентен орган

4.1.

Наименование:

4.2.

Адрес:

4.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

4.2.2.

Населено място и пощенски код:

4.2.3.

Държава:

4.3.

Тел.:

4.4.

Факс ((*)):

4.5.

Имейл:

5.

Информация от централния орган/компетентния орган

5.1.

Директното събиране на доказателства в съответствие с искането се приема: ☐

5.2.

Директното събиране на доказателства в съответствие с искането се приема при следните условия (в приложение, когато е уместно):

5.3.

Директното събиране на доказателства в съответствие с искането се отказва поради следните причини:

5.3.1.

Искането не попада в приложното поле на Регламент (ЕС) 2020/1783: ☐

5.3.2.

Искането не съдържа цялата необходима информация съгласно член 5 от Регламент (ЕС) 2020/1783: ☐

5.3.3.

Директното събиране на доказателства противоречи на основни принципи на правото на държавата членка на централния орган/компетентния орган:☐

6.

Следният съд е определен да окаже практическа помощ при директно събиране на доказателства:

6.1.

Наименование:

6.2.

Адрес:

6.2.1.

Улица и номер/пощенска кутия:

6.2.2.

Населено място и пощенски код:

6.2.3.

Държава:

6.3.

Тел.:

6.4.

Факс ((*)):

6.5.

Имейл:

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

ФОРМУЛЯР Н

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДРУГА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

(член 12, параграф 4 и член 20 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (22)

1.

Референтен номер на молещия съд ((*)):

2.

Референтен номер на замоления съд ((*)):

3.

Наименование на молещия съд ((*)):

4.

Наименование на замоления съд ((*)):

5.

Технически данни относно молещия съд:

5.1.

ISDN ((*))

5.2.

IP

5.3.

Телефонен номер на съдебната зала ((*))

5.4.

Друго:

6.

Предпочитана форма на свързване (в случай, че в точка 5 са посочени няколко възможности):

7.

Предпочитана(и) дата(и) и час(ове) на свързване:

7.1.

Дата

7.2.

Час (23)

8.

Предпочитана(и) дата(и) и час(ове) за пробно свързване:

8.1.

Дата

8.2.

Час (23)

8.3.

Лице за контакт за пробното свързване или друга техническа помощ:

8.4.

Език на комуникация: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ друг:

8.5.

Телефонен номер в случай на технически затруднения при пробното свързване или събирането на доказателства:

9.

Информация за устния превод:

9.1.

Поискана е помощ за намирането на устен преводач: ☐

9.2.

Езици: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ друг:

10.

Информация за това дали ще се прави запис на събирането на доказателства (24):

10.1.

Да ☐

10.2.

Не ☐

11.

Други: …

Съставено в:

Дата:

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:


(1)  OВ 405, 2.12.2020 г., стр1

((*))  Тази информация не е задължителна.

(2)  В случай че има повече от един ищец/молител, моля представете информацията по точки 4.1. — 4.5.

(3)  В случай че има повече от един ответник, моля представете информацията по точки 6.1.— 6.5.

(4)  В случай че има повече от един представител, моля представете информацията по точка 9.2.

(5)  Тази точка се прилага само от датата на прилагане на децентрализираната информационна система.

(6)  OВ L405, 2.12.2020 г., стр1

((*))  Тази информация не е задължителна.

(7)  OВ L 405, 2.12.2020 г., стр1

((*))  Тази информация не е задължителна.

(8)  OВ L405, 2.12.2020 г., стр1

(9)  OВ L405, 2.12.2020 г., стр1

(10)  Използването на този формуляр не е задължително.

(11)  OВ L405, 2.12.2020 г., стр1

(12)  Използването на този формуляр не е задължително.

(13)  OВ L405, 2.12.2020 г., стр1

(14)  OВ L405, 2.12.2020г., стр1

(15)  OВ L405, 2.12.2020 г., стр1

((*))  Тази информация не е задължителна.

(16)  OВ L405, 2.12.2020 г., стр1

(17)  OВ L405, 2.12.2020 г., стр1

(18)  OВ L405, 2.12.2020 г., стр1

((*))  Тази информация не е задължителна.

(19)  В случай че има повече от един ищец/молител, моля представете информацията по точки 5.1. —5.5.

(20)  В случай че има повече от един ответник, моля представете информацията по точки 7.1. —7.5.

(21)  OВ L405, 2.12.2020 г., стр1

((*))  Тази информация не е задължителна.

(22)  OВ L405, 2.12.2020 г., стр1

((*))  Тази информация не е задължителна.

(23)  Местно време на замолената държавата членка.

(24)  Например онлайн запис или протокол за събирането на доказателства


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОТМЕНЕНИЯТ РЕГЛАМЕНТ И СПИСЪК НА НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ

Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (ОВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 1).

 

Регламент (ЕО) № 1103/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за адаптиране към решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол — Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол — част трета (ОВ L 304, 14.11.2008 г., стр. 80).

Единствено изменения на член 19, параграф 2 и член 20 от Регламент (ЕО) № 1206/2001.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 3

Член 2

Член 2, параграф 1

Член 3, параграф 1

Член 2, параграф 2

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 1

Член 4, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 4, параграф 2

Член 3, параграф 3

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 1

Член 5, параграф 1

Член 4, параграф 2

Член 5, параграф 2

Член 4, параграф 3

Член 5, параграф 3

Член 5

–Член 6

Член 6

Член 7, параграф 1

Член 7, параграфи 2, 3 и 4

Член 8

Член 7, параграф 1

Член 9, параграф 1

Член 7, параграф 2

Член 9, параграф 2

Член 8, параграф 1

Член 10, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 10, параграф 2

Член 9, параграф 1

Член 11, параграф 1

Член 9, параграф 2

Член 11, параграф 2

Член 10, параграф 1

Член 12, параграф 1

Член 10, параграф 2

Член 12, параграф 2

Член 10, параграф 3

Член 12, параграф 3

Член 10, параграф 4

Член 12, параграф 4

Член 11, параграф 1

Член 13, параграф 1

Член 11, параграф 2

Член 13, параграф 2

Член 11, параграф 3

Член 13, параграф 3

Член 11, параграф 4

Член 13, параграф 4

Член 11, параграф 5

Член 13, параграф 5

Член 12, параграф 1

Член 14, параграф 1

Член 12, параграф 2

Член 14, параграф 2

Член 12, параграф 3

Член 14, параграф 3

Член 12, параграф 4

Член 14, параграф 4

Член 12, параграф 5

Член 14, параграф 5

Член 13

Член 15

Член 14, параграф 1

Член 16, параграф 1

Член 14, параграф 2

Член 16, параграф 2

Член 14, параграф 3

Член 16, параграф 3

Член 14, параграф 4

Член 16, параграф 4

Член 15

Член 17

Член 16

Член 18

Член 17, параграф 1

Член 19, параграф 1

Член 17, параграф 2

Член 19, параграф 2

Член 17, параграф 3

Член 19, параграф 3

Член 17, параграф 4, първа алинея

Член 19, параграф 4, първа алинея

Член 17, параграф 4, втора алинея

Член 19, параграф 4, втора алинея

Член 17, параграф 4, трета алинея

Член 19, параграф 5

Член 19, параграф 6

Член 17, параграф 5

Член 19, параграф 7

Член 17, параграф 6

Член 19, параграф 8

Член 20

---

Член 21

Член 18

Член 22

Член 19, параграф 1

Член 23, параграф 1

Член 19, параграф 2

Член 23, параграф 2

Член 20

Член 26

Член 24

Член 25

Член 27

Член 28

Член 21, параграф 1

Член 29, параграф 1

Член 21, параграф 2

Член 29, параграф 2

Член 21, параграф 3, буква а)

Член 21, параграф 3, буква б)

Член 29, параграф 3, буква а)

Член 21, параграф 3, буква в)

Член 29, параграф 3, буква б)

Член 30

Член 22, параграф 1

Член 31, параграф 1

Член 22, параграф 2

Член 31, параграф 2

Член 31, параграф 3

Член 31, параграф 4

Член 32

Член 23

Член 33, параграф 1

Член 33, параграф 2

Член 24

Член 34

Член 24, параграф 1

Член 35, параграф 1, алинея първа

Член 24, параграф 2

Член 35, параграф 1, втора алинея

Член 35, параграф 2

 

Член 35, параграф 3

Приложение

Приложение I

Приложение II

Приложение III


Top