EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1732

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1732 на Комисията от 18 септември 2020 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на таксите, които Европейският орган за ценни книжа и пазари начислява на регистрите на трансакции (текст от значение за ЕИП)

C/2020/6281

OJ L 390, 20.11.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1732/oj

20.11.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 390/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1732 НА КОМИСИЯТА

от 18 септември 2020 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на таксите, които Европейският орган за ценни книжа и пазари начислява на регистрите на трансакции

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 16, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 16 от Регламент (ЕС) 2017/2402 Европейският орган за ценни книжа и пазари („ЕОЦКП“) събира такси от регистрите на секюритизации, които изцяло покриват необходимите му разходи по регистрацията и надзора на тези регистри. ЕОЦКП има по-високи разходи при обработването на заявления за регистрация от регистрите на секюритизации, които възнамеряват да предлагат допълнителни услуги. Тези разходи обаче са по-ниски, когато регистърът на секюритизации вече е регистриран като регистър на трансакции по Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2) или Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета (3). Поради това таксата за субектите, които подават заявление за регистрация, следва специално да отчита какъв вид услуги ще се предоставят от регистъра на секюритизации и дали той вече е регистриран като регистър на трансакции или не. Разходите на ЕОЦКП във връзка с оценката на заявлението за регистрация не зависят от размера на заявителя, а само от вида услуги, които ще се предоставят, поради което е целесъобразно таксата за регистрация да бъде фиксирана сума.

(2)

Когато субект, който все още не е регистриран като регистър на трансакции, подава едновременно заявления за регистрация като регистър на трансакции и като регистър на секюритизации, разходите на ЕОЦКП при обработването и на двете заявления биха могли да са по-ниски поради синергия. Когато такива заявления се подават едновременно, регистърът на секюритизации следва да заплаща пълната такса по Регламент (ЕС) № 648/2012 или Регламент (ЕС) 2015/2365, според случая, за регистриране като регистър на трансакции, а за регистриране като регистър на секюритизации — намалена такса за разширяване на обхвата на регистрацията.

(3)

В таксата за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрацията, дължима от регистър на секюритизации, който предлага допълнителни услуги след регистрацията, следва да се взимат под внимание тези допълнителни услуги. От друга страна ЕОЦКП не следва да възстановява таксата за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрацията на регистър на секюритизации, който спира да предлага допълнителни услуги след регистрацията, тъй като вече ще са били направени разходи във връзка с оценката на заявлението.

(4)

С цел да се избегнат неоснователни искания, таксата за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрацията не следва да се възстановява при отказ на ЕОЦКП да регистрира даденото дружество; тя следва да бъде възстановена частично само ако заявителят оттегли заявлението си по време на самия регистрационен процес.

(5)

С оглед на справедливото разпределяне на надзорните такси и за да се осигури, че начислените такси отразяват действителните разходи на ЕОЦКП при всеки поднадзорен субект, годишната надзорна такса следва да се изчислява въз основа на оборота на всеки регистър на секюритизации. Когато няма данни за оборота на регистриран регистър на секюритизации за минали периоди, годишната надзорна такса следва да се основава на прогнозния оборот на този регистър.

(6)

Годишните надзорни такси, начислявани на регистър на секюритизации, следва да бъдат съобразени с оборота, генериран от този регистър в рамките на дадена финансова година и съпоставен със съвкупния оборот на всички регистрирани и поднадзорни регистри на секюритизации през същата финансова година. При надзора на всички регистри на секюритизации, независимо от размера на оборота им, се поемат някои фиксирани административни разходи, поради което всеки регистър на секюритизации следва да дължи минимална годишна надзорна такса.

(7)

За дейността на регистър на секюритизации през финансовата година след регистрацията ще е налице само ограничена информация, поради което годишната надзорна такса за тази година следва да се изчислява въз основа на таксата за регистрация и на извършената през годината от ЕОЦКП работа по надзора на този регистър на секюритизации. Работата по надзора през първите месеци след регистрацията е сходна с тази по оценката на заявлението за регистрация. Поради това, през първата година на функциониране на регистъра на секюритизации надзорната такса следва да се основава на платената от заявителя такса за регистрация, коригирана с коефициент.

(8)

Предвид годишната бюджетна процедура на ЕОЦКП и необходимото време за оценка на надзорните разходи, регистрите на секюритизации, регистрирани на или след 1 октомври дадена финансова година, не могат да бъдат взети предвид за целите на изчисляването на общите годишни надзорни разходи за следващата година. Поради това, годишната надзорна такса за регистър на секюритизации, който е регистриран на или след 1 октомври на предходната година, следва да бъде равна на таксата му за регистрация.

(9)

Националните компетентни органи имат разходи при изпълнението на задачи по силата на Регламент (ЕС) 2017/2402 и по-специално — на делегираните им задачи по силата на член 14, параграф 1 от същия регламент. Таксите, начислявани от ЕОЦКП на регистрите на секюритизации, следва да покриват и тези разходи. С цел компетентните органи да не понасят загуба, нито да реализират печалба, когато изпълняват делегирани им от ЕОЦКП задачи или оказват съдействие на ЕОЦКП, последният следва да им възстановява само понесените действителни разходи,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Пълно възстановяване на надзорните разходи

Таксите, начислявани на регистрите на секюритизации, обхващат:

а)

всички разходи на ЕОЦКП, направени, в изпълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402, по регистрацията и надзора на регистрите на секюритизации, в т.ч. разходите във връзка с разширяването на обхвата на регистрацията — за регистрите на трансакции, които вече са били регистрирани по дял VI, глава 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012 или глава III от Регламент (ЕС) 2015/2365;

б)

всички разходи по възстановяване на разходите на компетентните органи във връзка с извършваната от тях дейност по силата на Регламент (ЕС) 2017/2402 и с изпълнението на задачи, делегирани им по силата на член 14, параграф 1 от същия регламент.

Член 2

Приложим оборот

1.   Регистрите на секюритизации, регистрирани само по Регламент (ЕС) 2017/2402, водят заверени отчети за целите на настоящия регламент, в които се разграничават приходите, генерирани от:

а)

основните секюритизационни услуги, както са определени в член 1, точка 3) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1230 на Комисията (4);

б)

допълнителните секюритизационни услуги, както са определени в член 1, точка 4) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1230;

в)

други предоставени услуги.

2.   Регистрите на секюритизации, регистрирани по Регламент (ЕС) 2017/2402 и регистрирани и като регистри на трансакции по Регламент (ЕС) № 648/2012 или Регламент (ЕС) 2015/2365, водят заверени отчети за целите на настоящия регламент, в които се разграничават приходите, генерирани от:

а)

предоставените основни секюритизационни услуги;

б)

предоставените допълнителни секюритизационни услуги;

в)

основните функции по централизирано събиране и поддържане на данни за деривати съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012;

г)

предоставените допълнителни услуги, които са пряко свързани с централизираното събиране и поддържане на данни за деривати съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012;

д)

основните функции по централизирано събиране и поддържане на данни за сделките за финансиране с ценни книжа съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365;

е)

предоставените допълнителни услуги, които са пряко свързани с централизираното събиране и поддържане на данни за сделките за финансиране с ценни книжа съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365;

ж)

предоставените комбинирани допълнителни услуги, които са пряко свързани със:

i)

дейностите по букви а) и в);

ii)

дейностите по букви а) и д);

iii)

дейностите по букви в) и д);

з)

други предоставени услуги.

3.   Приложимият оборот на регистър на секюритизации за дадена година n е равен на сбора от:

а)

приходите на регистъра — или прогнозните му приходи, когато се прилага параграф 5, от дейностите по параграф 2, буква а), според данните в заверените отчети за година n-2;

б)

приходите на регистъра от дейностите по параграф 2, буква б) и приложимия дял от приходите от дейностите по параграф 2, буква ж), подточки i) и ii), според данните в заверените отчети за година n-2.

4.   Приложимият дял от посочените в параграф 3, буква б) приходи е равен на сумата на приходите от дейностите по параграф 2, буква а), разделена на сбора на приходите от дейностите, посочени в:

а)

параграф 2, буква а);

б)

параграф 2, буква в);

в)

параграф 2, буква д).

5.   Ако няма заверени отчети за година n-2, ЕОЦКП използва прогнозните приходи за година n, посочени в бизнес плановете, представени му по силата на член 13, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1230. Тези прогнозни приходи се разбиват на следните елементи:

а)

прогнозни приходи от дейностите по параграф 2, буква а);

б)

прогнозни приходи от дейностите по параграф 2, буква б);

в)

прогнозни приходи от дейностите по параграф 2, буква ж), подточки i) и ii).

Регистър на секюритизации, който реши да предостави на ЕОЦКП актуализирана информация за прогнозните си приходи за година n, трябва да го направи до 30 септември на година n-1.

Член 3

Такса за регистрация и такса за разширяване на обхвата на регистрацията

1.   Когато заявителят не е регистриран като регистър на трансакции по дял VI, глава 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012 или глава III от Регламент (ЕС) 2015/2365, таксата за регистрация възлиза на:

а)

100 000 евро — когато регистърът възнамерява да предоставя допълнителните услуги по член 2, параграф 2, буква б), буква ж), подточка i) или буква ж), подточка ii);

б)

65 000 евро — когато буква а) не се прилага.

2.   Когато заявителят е регистриран като регистър на трансакции по дял VI, глава 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012 или глава III от Регламент (ЕС) 2015/2365, таксата за разширяване на обхвата на регистрацията възлиза на:

а)

50 000 евро — когато регистърът възнамерява да предоставя допълнителните услуги по член 2, параграф 2, буква б), буква ж), подточка i) или буква ж), подточка ii);

б)

32 500 евро — когато буква а) не се прилага.

3.   Когато заявителят не е регистриран като регистър на трансакции нито по Регламент (ЕС) № 648/2012, нито по Регламент (ЕС) 2015/2365 и подава едновременно заявления за регистрация по Регламент (ЕС) 2017/2402 и по единия от двата регламента — Регламент (ЕС) № 648/2012 или Регламент (ЕС) 2015/2365, той заплаща в пълен размер таксата за регистрация, дължима по силата съответно на член 6 от Делегиран регламент (ЕС) № 1003/2013 на Комисията (5) или член 5, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/360 на Комисията (6), и таксата за разширяване на обхвата на регистрацията, дължима по силата на параграф 3.

4.   Когато заявителят не е регистриран като регистър на трансакции нито по Регламент (ЕС) № 648/2012, нито по Регламент (ЕС) 2015/2365 и подава едновременно заявления за регистрация по двата регламента — Регламент (ЕС) № 648/2012 и Регламент (ЕС) 2015/2365, както и по Регламент (ЕС) 2017/2402, той заплаща в пълен размер таксата за регистрация, дължима по силата на член 6 от Делегиран регламент (ЕС) № 1003/2013, таксата за разширяване на обхвата на регистрацията, дължима по силата на член 5, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/360, и таксата за разширяване на обхвата на регистрацията, дължима по силата на параграф 3.

5.   Регистър на секюритизации, който предлага допълнителни услуги след регистрацията и поради това дължи по-висока такса за регистрация или такса за разширяване на обхвата на регистрацията, отколкото първоначално платената такава, заплаща разликата между първоначално платената такса за регистрация или такса за разширяване на обхвата на регистрацията и тази по-висока приложима такса за регистрация или такса за разширяване на обхвата на регистрацията.

Член 4

Годишни надзорни такси за регистрираните регистри на секюритизации и регистрите на трансакции, които са разширили обхвата на своята регистрация

1.   Годишната надзорна такса за всички регистрирани регистри на секюритизации за година n е равна на прогнозните разходи по надзора на дейността на регистрите на секюритизации, включени в бюджета на ЕОЦКП за въпросната година.

2.   Годишната надзорна такса, дължима от регистър на секюритизации за годината, в която е регистриран, е равна на дължимата по силата на член 5 такса за регистрация, умножена по броя на работните дни от датата на регистрация на регистъра на секюритизации до края на въпросната година и разделена на 250.

3.   Годишната надзорна такса за година n, дължима от регистър на секюритизации, регистриран на или след 1 октомври предходната година, е равна на таксата за регистрация, дължима по силата на член 5.

4.   Годишната надзорна такса за година n, дължима от регистър на секюритизации, регистриран преди 1 октомври предходната година, е равна на годишната надзорна такса, посочена в параграф 1, разделена между всички регистри на секюритизации, регистрирани преди 1 октомври тази предходна година, пропорционално на приложимия за всеки от тях оборот, изчислен в съответствие с член 2, параграф 3.

5.   С изключение на годишната надзорна такса, дължима по силата на параграф 2, годишната надзорна такса не може да бъде по-малка от 30 000 евро.

Член 5

Общи условия на плащане

1.   Всички такси се заплащат в евро. Таксите се заплащат, както е посочено в членове 6, 7 и 8.

2.   Върху просрочените плащания се начислява дневна глоба в размер на 0,1 % от дължимата сума.

Член 6

Плащане на таксите за регистрация и възстановяване на платените суми

1.   Посочените в член 3 такса за регистрация и такса за разширяване на обхвата на регистрацията се заплащат изцяло в момента, в който регистърът на секюритизации подаде заявление за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрацията.

2.   Половината от платената от регистъра на секюритизации такса за регистрация или такса за разширяване на обхвата на регистрацията се възстановява, ако регистърът на секюритизации оттегли заявлението си за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрацията преди ЕОЦКП да го е уведомил в съответствие с член 10, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402, че заявлението му е пълно.

3.   Таксата за регистрация и таксата за разширяване на обхвата на регистрацията не се възстановяват, след като ЕОЦКП уведоми регистъра на секюритизации в съответствие с член 10, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402, че заявлението му е пълно.

Член 7

Плащане на годишните надзорни такси

Годишната надзорна такса по член 4 се заплаща на една вноска, която се дължи не по-късно от края на март на годината, за която се отнася, с изключение на годишната надзорна такса, посочена в параграфи 2 и 3 от същия член.

Най-малко 30 календарни дни преди деня, в който плащането на годишната такса става изискуемо, ЕОЦКП изпраща до всички регистрирани регистри на секюритизации дебитни известия, в които се посочва размерът на годишната такса.

Член 8

Възстановяване на разходите на компетентните органи

1.   Единствено ЕОЦКП начислява такса за регистрация, такса за разширяване на обхвата на регистрацията и годишна надзорна такса.

2.   ЕОЦКП възстановява на компетентния орган действителните разходи, направени в резултат на изпълнението на задачи съгласно Регламент (ЕС) 2017/2402 и на делегирани задачи по силата на член 74 от Регламент (ЕС) № 648/2012, в съответствие с член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365 и с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 септември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35.

(2)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета на 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г, стp. 1).

(3)  Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (OB L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/1230 на Комисията от 29 ноември 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които подробно се уточняват подаваното от регистър на секюритизации заявление за регистрация и подаваното от регистър на трансакции опростено заявление за разширяване на обхвата на регистрацията (ОВ L 289, 3.9.2020 г., стр. 345).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) № 1003/2013 на Комисията от 12 юли 2013 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на таксите, начислявани от Европейския орган за ценни книжа и пазари на регистрите на трансакции (ОВ L 279, 19.10.2013 г., стр. 4).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/360 на Комисията от 13 декември 2018 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на таксите, начислявани от Европейския орган за ценни книжа и пазари на регистрите на трансакции (ОВ L 81, 22.3.2019 г., стр. 58).


Top