EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1684

Регламент (ЕС) 2020/1684 на Комисията от 12 ноември 2020 година за изменение на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (текст от значение за ЕИП)

C/2020/7725

OJ L 379, 13.11.2020, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1684/oj

13.11.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 379/42


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1684 НА КОМИСИЯТА

от 12 ноември 2020 година

за изменение на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

Като взе предвид Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (1), и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Научният комитет по безопасност на потребителите (НКБП) заключи в своето становище от 13 декември 2019 г. (2) („становището на НКБП“), че употребата на Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate като UV-филтър в козметични продукти при максимална концентрация от 3 % е безопасна. В становището на НКБП не беше оценена инхалационната токсичност, тъй като не бяха предоставени данни. Поради това становището на НКБП не е приложимо за козметични продукти под формата на спрей, които могат да доведат до експозиция на белите дробове на крайния ползвател чрез вдишване.

(2)

В своето становище НКБП заключи също така, че Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate е вторичен амин и поради това има тенденция към нитрозиране и образуване на нитрозамин. Той следва да не се използва в комбинация с нитрозиращи вещества. Съдържанието на нитрозамин следва да бъде по-малко от 50 ppb.

(3)

С оглед на становището на НКБП и с цел да бъде отчетен научният и техническият напредък употребата на Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate като UV-филтър в козметични продукти следва да бъде разрешена при максимална концентрация от 3 %, с изключение на приложения, които могат да доведат до експозиция на белите дробове на крайния ползвател чрез вдишване.

(4)

Поради това приложение VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по козметичните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 ноември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59.

(2)  SCCS/1605/19.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 се добавя следното вписване:

Референтен номер

Идентификация на веществото

Условия

Формулировка на условията за употреба и предупрежденията

Химично наименование/INN/XAN

Общоприето наименование съгласно справочника на съставките

CAS номер

EO номер

Вид на продукта, части на тялото

Максимална концентрация в готовия за употреба препарат

Други

а

б

в

г

д

е

ж

з

и

„32

2-етоксиетилов (2Z)-2-[3-(3-метоксипропиламино)циклохекс-2-ен-1-илиден]-2-цианоацетат

Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate

1419401-88-9

700-860-3

 

3 %

Да не се използва в приложения, които могат да доведат до експозиция на белите дробове на крайния ползвател чрез вдишване

Да не се използва с нитрозиращи агенти - Максимално съдържание на нитрозамин: 50 μg/kg

Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити“

 


Top