EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1641

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1641 на Комисията от 5 ноември 2020 година относно вноса от Съединените американски щати на живи, охладени, замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги за консумация от човека (текст от значение за ЕИП)

C/2020/7538

OJ L 370, 6.11.2020, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1641/oj

6.11.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 370/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1641 НА КОМИСИЯТА

от 5 ноември 2020 година

относно вноса от Съединените американски щати на живи, охладени, замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги за консумация от човека

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (1), и по-специално член 129, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2017/625 се определят общите правила за извършване на официален контрол с цел проверка на спазването на правилата, целящи предотвратяване, елиминиране или намаляване до приемливи нива на риска за хората и животните, пряко или чрез околната среда.

(2)

По-специално с Регламент (ЕС) 2017/625 се определят общите условия за въвеждане в Съюза на животни и стоки от трети държави или региони от тях, в т.ч. храни, предназначени за консумация от човека. С член 129 от Регламент (ЕС) 2017/625 на Комисията се предоставят правомощия да признае мерките, прилагани в трети държави или региони от тях, за еквивалентни на изискванията, определени в някои правила, посочени в член 1, параграф 2 от същия регламент, ако третите държави предоставят обективни доказателства в това отношение. С него на Комисията се предоставят и правомощия да определя условията, уреждащи въвеждането на такива животни и стоки в Съюза от тези трети държави или региони от тях, и по-специално по отношение на естеството и съдържанието на официалните сертификати или удостоверения, които трябва да придружават тези стоки.

(3)

С Решение 98/258/ЕО на Съвета (2) се одобрява Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати относно санитарните мерки за опазване на общественото здраве и здравето на животните при търговията с живи животни и животински продукти, което има за цел да улесни търговията, inter alia, чрез създаване на механизъм за признаване на еквивалентността на санитарните мерки. Живите, охладени, замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги за консумация от човека попадат в приложното поле на посоченото споразумение (приложение I „Обхват на приложение спрямо продуктите“).

(4)

От 17 до 27 март 2015 г. в Съединените щати Съюзът проведе проверки с цел извършване на оценка на съществуващата система за контрол на производството на двучерупчести мекотели и рибни продукти, получени от тях, предназначени за износ за Съюза (проверки от страна на Съюза). В контекста на тези проверки органите на Съединените щати предоставиха информация относно санитарните правила, приложими за двучерупчестите мекотели, бодлокожите, мантийните и морските коремоноги в рамките на тяхната територия, процедурите за оценка на риска и факторите, които се вземат предвид при оценката на рисковете и за определяне на подходящото ниво на санитарна защита по отношение на тези стоки и контрола, процедурите за инспекция и официалните механизми за сертифициране.

(5)

Бодлокожите, мантийните и морските коремоноги са обект на правилата за хигиена, които се прилагат за живи, охладени и замразени двучерупчести мекотели, установени в Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3), в съответствие с раздел VII, точка 1 от приложение III към посочения регламент. Съответно констатацията по отношение на живите двучерупчести мекотели в контекста на проверките от страна на Съюза се прилага за бодлокожите, мантийните и морските коремоноги.

(6)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/626 на Комисията (4) се установяват списъците на третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза от гледна точка на безопасността на храните на пратки с определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека, в съответствие с член 126, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/625, който изисква спазването на съответните изисквания, установени с правилата, посочени в член 1, параграф 2 от него или с изисквания, признати за поне еквивалентни на тях. В Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/626 се предвижда, че въвеждането в Съюза на пратки от предназначени за консумация от човека живи, охладени, замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги се разрешава само ако те идват от третите държави или региони от тях, изброени в приложение I към него. От Съединените щати в списъка са включени щатите Масачузетс и Вашингтон.

(7)

Проверките от страна на Съюза, гаранциите, предоставени впоследствие от Съединените щати, и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/626 дават основания да се установи, че прилаганите в щатите Масачузетс и Вашингтон на Съединените щати мерки за опазване на общественото здраве във връзка с производството и пускането на пазара на живи, охладени, замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги за консумация от човека са еквивалентни на изискванията, установени в правилата относно безопасността на храните, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/625.

(8)

С цел да се даде възможност за въвеждане в Съюза на живи, охладени, замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги, предназначени за консумация от човека, е необходимо да се установи образец на официален сертификат за внос от Съединените американски щати на живи, охладени, замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги, предназначени за консумация от човека, с който се изисква да се удостовери, че мерките, прилагани при производството и пускането на пазара на тези стоки, са еквивалентни на изискванията, установени в правилата относно безопасността на храните, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/625.

(9)

При установяването на изискванията за въвеждането в Съюза на пратки от определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека, следва да се направи препратка към кодовете по Комбинираната номенклатура в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (5), в който се определят кодове за живи, охладени, замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги за консумация от човека.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент за изпълнение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

С настоящия регламент се установяват правила относно въвеждането в Съюза на пратки от предназначени за консумация от човека живи, охладени, замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги от щатите Масачузетс и Вашингтон на Съединените щати.

Член 2

Определение

За целите на настоящия регламент се прилага следното определение:

„Двучерупчести мекотели“ означава двучерупчести мекотели съгласно определението в точка 2.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004.

Член 3

Еквивалентност

Прилаганите в щатите Масачузетс и Вашингтон на Съединените щати мерки за опазване на общественото здраве във връзка с производството и пускането на пазара на живи, охладени, замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги за консумация от човека, за които са определени кодове по Комбинираната номенклатура в част втора от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87, са еквивалентни на изискванията, установени в правилата по член 1, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/625.

Член 4

Официален сертификат

 

Всяка пратка от живи, охладени, замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги, предназначени за консумация от човека, както е посочено в член 1, се въвежда в Съюза само ако е придружена от официален сертификат, който е надлежно попълнен в съответствие с установения в приложението образец.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 ноември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1.

(2)  Решение 98/258/ЕО на Съвета от 16 март 1998 г. относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати за санитарни мерки за защита на общественото здраве и здравето на животните при търговията с живи животни и животински продукти (ОВ L 118, 21.4.1998 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/626 на Комисията от 5 март 2019 г. относно списъците на третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Европейския съюз на определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 по отношение на тези списъци (ОВ L 131, 17.5.2019 г., стр. 31).

(5)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ НА ОФИЦИАЛЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС НА ЖИВИ, ОХЛАДЕНИ, ЗАМРАЗЕНИ ИЛИ ПРЕРАБОТЕНИ ДВУЧЕРУПЧЕСТИ МЕКОТЕЛИ, БОДЛОКОЖИ, МАНТИЙНИ И МОРСКИ КОРЕМОНОГИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА, ОТ СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

Image 1

Съединени щати (US)

Ветеринарен сертификат за ЕС


Част II: Сертификация/удостоверяване

II. Здравна информация

II.a. Референтен номер на сертификата

II.б.

II.1.

Удостоверение за общественото здраве за живи, охладени, замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни, морски коремоноги за консумация от човека

Аз, долуподписаният официален инспектор, удостоверявам, че:

Описаните в настоящия документ продукти отговарят и са произведени в съответствие с относимите стандарти на Съединените щати и изисквания на програмата за регулаторен контрол на черупчестите мекотели на САЩ.

Описаните в настоящия документ продукти са етикетирани като непредназначени да бъдат потапяни или да влизат в контакт с водите на ЕС.

Всички суровини от черупкови организми, използвани в тези продукти и набавени от чужди източници, са с произход от трети държави/животновъдни обекти/райони за отглеждане, одобрени за износ на живи двучерупчести мекотели за ЕС.

II.2.

Изисквания във връзка с транспорта и етикетирането

Аз, долуподписаният официален инспектор, удостоверявам, че:

II.2.2.1

аквакултурните животни, посочени по-горе, са поставени в такива условия, в това число и качеството на водата, които не променят техния здравен статус;

II.2.2.2

транспортният контейнер или корабът с резервоар за жива риба е почистен и дезинфекциран или не е използван преди това; и

II.2.2.3

пратката е идентифицирана с четлив етикет от външната страна на контейнера, или когато транспортирането се извършва с кораб с резервоар за жива риба — със запис в корабния манифест, със съответната информация, посочена в полета I.7—I.11 от част I от настоящия сертификат.

Забележки

*

Един и същ сертификат не може да придружава партиди от живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги и неживи двучерупчести мекотели и бодлокожи, мантийни и морски коремоноги. За живи и неживи продукти следва да бъдат издавани отделни сертификати.

Част I:

Поле I.8: Регион на произход: щат на улов в САЩ и код на одобрения район за производство.

Поле I.11: Място на произход: име и адрес на изпращащия животновъден обект.

Поле I.15: Регистрационен номер (жп вагони или контейнери и камиони), номер на полета (въздухоплавателно средство) или име (кораб). Отделно се предоставя информация при разтоварване и повторно натоварване.

Поле I.19: Използвайте съответните кодове по ХС.

Поле I.23: Идентификация на контейнера/номер на пломбата: само когато е приложимо.

Поле I.28: Естество на стоката: посочете дали са от аквакултура, или от дивата природа. Вид обработка: живи, охладени, замразени, преработени. Име и номер на одобрението на производственото предприятие: включва кораб фабрика, хладилен кораб, хладилник и преработвателно предприятие. Под „място на улов“ се посочва районът за производство, който трябва да е идентифициран за всички продукти.

Цветът на печата и подписа трябва да се различава от този на останалия текст в сертификата.

Официален инспектор

Име (с главни букви) .........................................................................

Квалификация и длъжност ..............................................................

Дата ...................................................................................................

Подпис ...............................................................................................

Печат


Top