EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1588

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1588 на Комисията от 25 юни 2020 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета посредством установяването на прагове за обем по отношение на танталови или ниобиеви руди и техните концентрати, златни руди и техните концентрати, калаени оксиди и хидроксиди, танталати и танталови карбиди

C/2020/4164

OJ L 360, 30.10.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1588/oj

30.10.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 360/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1588 НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2020 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета посредством установяването на прагове за обем по отношение на танталови или ниобиеви руди и техните концентрати, златни руди и техните концентрати, калаени оксиди и хидроксиди, танталати и танталови карбиди

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони (1), и по-специално член 1, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕС) 2017/821 се съдържа списък на полезните изкопаеми и металите, попадащи в обхвата на посочения регламент, и се определят годишни прагове на вноса за тези полезни изкопаеми и метали.

(2)

В съответствие с член 1, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/821 посоченият регламент не се прилага по отношение на вносителите от Съюза, когато техният годишен обем на вноса за всяко от въпросните полезни изкопаеми или всеки от въпросните метали е под праговете, предвидени в приложение I към посочения регламент. Тези прагове са определени на равнище, което гарантира, че за не по-малко от 95 % от общия обем на вноса в Съюза на всяко полезно изкопаемо и всеки метал се прилагат задълженията на вносителите от Съюза, определени с посочения регламент.

(3)

Към момента на приемането на регламента през 2017 г. не бяха налични достатъчно подробни кодове по Комбинираната номенклатура за пет от конкретните полезни изкопаеми и метали, изброени в приложение I. В резултат на това не бяха налични данни за вноса на тези полезни изкопаеми и метали, поради което все още предстои да бъдат установени прагове за обем за въпросните пет категории в приложение I.

(4)

Съгласно член 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/821 Комисията следва да установи праговете за обем, които остава да бъдат определени в приложение I, като приеме в съответствие с членове 18 и 19 от Регламент (ЕС) 2017/821 делегиран акт за изменение на приложение I. Ако е осъществимо, делегираният акт следва да бъде приет до 1 април 2020 г., но не по-късно от 1 юли 2020 г.

(5)

С Регламент (ЕС) 2017/821 бяха създадени пет нови подразделения в Интегрираната митническа тарифа на Европейските общности („ТАРИК“), съответстващи на петте полезни изкопаеми и метали, за които все още предстои да бъдат установени прагове и по отношение на които митническите органи на държавите членки са събирали митнически данни след влизането в сила на регламента през юни 2017 г.

(6)

Съгласно член 18 от Регламент (ЕС) 2017/821 за целта Комисията разчита на информацията за вноса за всеки вносител от Съюза, предоставена от държавите членки за предходните две години, т.е. за 2018 г. и 2019 г.

(7)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) 2017/821 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) 2017/821 се изменя в съответствие с приложението към настоящия делегиран регламент.

Член 2

Настоящият делегиран регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият делегиран регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 130, 19.5.2017 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕС) 2017/821 се изменя, както следва:

(1)

В „Част А: Полезни изкопаеми“ таблицата се изменя, както следва:

а)

третият ред се заменя със следното:

„Танталови или ниобиеви руди и техните концентрати

ex 2615 90 00

10

100 000 “

б)

четвъртият ред се заменя със следното:

„Златни руди и техните концентрати

ex 2616 90 00

10

4 000 000 “

(2)

в „Част Б: Метали“ таблицата се изменя, както следва:

а)

вторият ред се заменя със следното:

„Калаени оксиди и хидроксиди

ex 2825 90 85

10

3 600 “

б)

петият ред се заменя със следното:

„Танталати

ex 2841 90 85

30

30“

в)

седмият ред се заменя със следното:

„Танталови карбиди

ex 2849 90 50

10

770“.


Top