EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1557

Регламент (ЕС) 2020/1557 на Комисията от 21 октомври 2020 година за забрана на риболова на меджид в зона 8 от страна на кораби, плаващи под знамето на Белгия

C/2020/7384

OJ L 357, 27.10.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1557/oj

27.10.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 357/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1557 НА КОМИСИЯТА

от 21 октомври 2020 година

за забрана на риболова на меджид в зона 8 от страна на кораби, плаващи под знамето на Белгия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2020/123 на Съвета (2) се определят квотите за 2020 г.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова, който е насочен към запаса от меджид в зона 8 и се извършва от кораби, плаващи под знамето на Белгия или регистрирани в тази държава, отпуснатата за 2020 г. квота е изчерпана.

(3)

Поради това е необходимо да се забранят определени риболовни дейности за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Посочената в приложението квота за риболов на меджид в зона 8, отпусната на Белгия за 2020 г., се счита за изчерпана от датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

1.   Считано от указаната в приложението дата се забранява риболовът на посочения в член 1 рибен запас от страна на кораби, плаващи под знамето на Белгия или регистрирани в тази държава. По-специално се забраняват търсенето на риба, както и хвърлянето, поставянето и влаченето на риболовни уреди, насочено към улов на съответния запас.

2.   Трансбордирането, задържането на борда, преработката на борда, прехвърлянето, поставянето в клетки, угояването и разтоварването на уловена от посочените кораби риба и продукти от риболова на съответния запас остават разрешени по отношение на улова, извършен преди указаната в приложението дата.

3.   Извършеният от посочените кораби нежелан улов на екземпляри от съответния запас се качва и задържа на борда, регистрира се, разтоварва се и се приспада от квотата в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3).

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 октомври 2020 година.

За Комисията

от името на председателя,

Virginijus SINKEVIČIUS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2020/123 на Съвета от 27 януари 2020 г. за определяне за 2020 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза, както и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 25, 30.1.2020 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

27/TQ123

Държава членка

Белгия

Запас

WHG/08.

Вид

Меджид (Merlangius merlangus)

Зона

8

Дата на въвеждане на забраната

1.10.2020 г.


Top