EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1419

Регламент (ЕС) 2020/1419 на Комисията от 7 октомври 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на аскорбинова киселина (Е 300) и лимонена киселина (Е 330) при бели зеленчуци, предназначени за по-нататъшна преработка (текст от значение за ЕИП)

C/2020/6804

OJ L 326, 8.10.2020, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1419/oj

8.10.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 326/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1419 НА КОМИСИЯТА

от 7 октомври 2020 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на аскорбинова киселина (Е 300) и лимонена киселина (Е 330) при бели зеленчуци, предназначени за по-нататъшна преработка

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 10, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 е установен списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба.

(2)

Този списък може да се актуализира в съответствие с общата процедура, посочена в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2), по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление.

(3)

Съгласно приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 понастоящем е разрешена употребата на аскорбинова киселина (E 300) и лимонена киселина (E 330) като добавки в храните в широк спектър от храни.

(4)

На 17 декември 2018 г. Комисията получи заявление за изменение на условията за употреба на аскорбинова киселина (E 300) и лимонена киселина (Е 330), посочени в категория храни 04.1.2 „Белени, нарязани и наситнени плодове и зеленчуци“, за да бъде разрешена употребата на тези вещества при бели зеленчуци, предназначени за по-нататъшна преработка, включително топлинна обработка, например печене, готвене на пара или печене на скара, преди да бъдат консумирани от крайния потребител.

(5)

При нарязване на парчета, филии или кубчета или при накълцване белите зеленчуци са податливи на ензимно покафеняване, когато клетките се разпадат и от тъканите се отделят ензими, по-специално полифенолоксидази. Ензимното покафеняване може да се контролира чрез потапяне на зеленчуците за две минути във воден разтвор, съдържащ аскорбинова киселина (Е 300) и лимонена киселина (Е 330) в максимална концентрация от 1 %. Според информацията в заявлението предложената употреба на тези добавки като антиоксиданти при непреработени зеленчуци, предназначени за по-нататъшна преработка, включително топлинна обработка, преди консумация води до намаляване на разхищението на храни, като подобрява цялостното качество на храните и удължава с до пет дни срока на съхранение на третираните зеленчуци.

(6)

В съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 Комисията трябва да изиска становището на Европейския орган за безопасност на храните („Органа“), за да актуализира списъка на Съюза на добавките в храните, установен в приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008, освен в случаите, когато не съществува вероятност въпросните актуализации да окажат въздействие върху здравето на хората.

(7)

На 6 май 2015 г. Органът публикува научно становище за нова оценка на безопасността на аскорбиновата киселина (E 300) като добавка в храните. Заключението му е, че не са налице опасения във връзка с безопасността на аскорбиновата киселина (E 300), когато се употребява като добавка в храните при докладваните видове употреба и нива на употреба и няма нужда да бъде определена в цифрово изражение допустима дневна доза (ДДД) за аскорбиновата киселина и нейните соли. Това заключение означава, че веществото поражда много малко опасения във връзка с безопасността, налице е надеждна информация за експозицията и токсичността му и има малка вероятност от неблагоприятно въздействие върху здравето на хората при дози, които не предизвикват хранителен дисбаланс при животните (3).

(8)

През 1990 г. Научният комитет по храните оцени безопасността на лимонената киселина (Е 330) и посочи, че не е определена допустима дневна доза (4). Формулировката „не е определена“ означава, че въз основа на наличните токсикологични, биохимични и клинични данни общият дневен прием на дадено вещество — както от естественото му наличие, така и от настоящата(ите) му употреба(и) в храни в количества, необходими за постигането на желания технологичен ефект — не представлява опасност за здравето. В очакване на новата оценка на лимонената киселина (E 330) по програмата за нова оценка на добавки в храните, предвидена в Регламент (ЕС) № 257/2010 на Комисията (5), Комисията счита, че тази оценка на безопасността продължава да бъде валидна основа за нейното решение поради същите причини, поради които въз основа на критериите, посочени в съображение 5 от посочения регламент, тя счете, че лимонената киселина (E 330) предизвиква ниска степен на безпокойство и че извършването на нова оценка не е от първостепенна важност.

(9)

Тъй като употребата на аскорбинова киселина (Е 300) и лимонена киселина (Е 330) като антиоксиданти при предварително опаковани бели зеленчуци, предназначени за по-нататъшна преработка, включително топлинна обработка, преди консумация не може да има отражение върху здравето на човека, не е необходимо да се изисква становище от Органа.

(10)

Поради това приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 следва да бъде съответно изменено.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 октомври 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1).

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014; 12(6):3697.

(4)  Доклади на Научния комитет по храните, двадесет и пета серия, 1991 г., стр. 13 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scf_reports_25.pdf).

(5)  Регламент (ЕС) № 257/2010 на Комисията от 25 март 2010 г. за създаване на програма за новата оценка на одобрените добавки в храните в съответствие с Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните (ОВ L 80, 26.3.2010 г., стр. 19).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Част Д от приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя, както следва:

1)   

в категория храни 04.1.2 „Белени, нарязани и наситнени плодове и зеленчуци“ вписването за аскорбинова киселина (Е 300) се заменя със следното:

 

„Е 300

Аскорбинова киселина

quantum satis

 

само предварително опаковани, охладени непреработени плодове и зеленчуци, готови за консумация, предварително опаковани, непреработени и белени картофи и предварително опаковани бели зеленчуци, предназначени за по-нататъшна преработка, включително топлинна обработка, преди консумация“

2)   

в категорията храни 04.1.2 „Белени, нарязани и наситнени плодове и зеленчуци“ вписването за лимонена киселина (Е 330) се заменя със следното:

 

„Е 330

Лимонена киселина

quantum satis

 

само предварително опаковани, охладени непреработени плодове и зеленчуци, готови за консумация, предварително опаковани, непреработени и белени картофи и предварително опаковани бели зеленчуци, предназначени за по-нататъшна преработка, включително топлинна обработка, преди консумация“


Top